Sunteți pe pagina 1din 2

Actele necesare pentru admitere

la facultate,nivel de licență 2018:


 Diploma sau Adeverinţ a de Bacalaureat î n original şi î n copie
pentru a fi legalizată la facultate pentru candidaţ ii ce solicită
locuri bugetate. Pentru candidaţ ii ce solicită numai locuri cu
taxă este suficientă depunerea unei copii ce se poate legaliza
la facultate pe baza actului original sau copie legalizată
notarial.
 Certificat de naştere î n copie şi originalul pentru a fi legalizat
la facultate sau copie legalizată notarial.
 Copie carte de identitate.
 Formularul de î nregistrare (completat on-line pe pagina
universitătii (cu link de pe pagina facultăţ ii), listat şi semnat de
candidat).
 Fişa cu lista opţ iunilor candidaţ ilor pentru care se face
admiterea, completată on-line.
 Certificat de competenţ ă lingvistică (dacă acesta face parte
din lista aprobată de Rectoratul universităţ ii) (pentru candidaţ ii
ce optează pentru studii universitare organizate î ntr-o limbă de
circulaţ ie internaţ ională). Diploma de bacalaureat nu
î nlocuieşte diploma de competenţ ă lingvistică obţ inută la
bacalaureat.
 Adeverinţ ă medicală tip (î n original), din care să rezulte că
sunt apţ i pentru domeniul la care candidează.
 Trei fotografii mărime 3⁄4 (cu numele candidatului scris pe
verso).
 Actele din care să rezulte scutirea de taxă de procesare şi/sau
de î nscriere pentru candidaţ ii ce solicit acest lucru î n condiţ iile
prezentului regulament.
 Diploma (î n original şi copie) cu premiul obţ inut sau diploma
de participare pentru candidaţ ii care beneficiază de facilităţ ile
acordate olimpicilor sau participanţ ilor la concursuri.
 Absolvenţ ii de liceu cu diplomă de bacalaureat obţ inută
anterior anului curent vor depune la dosar o declaraţ ie pe
proprie răspundere (conform modelului din Anexa 5) din care
să rezulte traiectoria şcolară din î nvăţ ământul universitar
românesc de stat.
 Adeverinţ ă/Adeverinţ e care să ateste numărul de ani bugetaţ i
sau cu taxă urmaţ i î n sistemul universitar românesc şi din care
să rezulte faptul că a achitat la zi taxele universitare.
 Diplomă de licenţ ă/absolvire sau diplomă echivalentă î n
original şi copie pentru a fi legalizată la facultate, sau copie
legalizată notarial, pentru candidaţ ii care doresc să urmeze o
a doua facultate.
 Dosar plic.