Sunteți pe pagina 1din 1

Școala Gimnazială „D.

Sturdza” Popești Școala:……………………………………………


Comuna Popești, Județul Iași .................................................................................
Telefon 0232/323496 Telefon: ……………………………………
E-mail: scpopesti@yahoo.com E-mail: ...........................................................
Nr.................../................................. Nr……………/………………………….......

ACORD DE PARTENERIAT

Art.1. Prezentul acord de parteneriat se încheie între:


1. Școala Gimnazială „Dimitrie Sturdza” Popești, Comuna Popești , Jud. Iași,
reprezentată prin director, prof. Hagiu Adrian și
2.Școala Gimnazială ..................................................... Jud.Iași, reprezentată prin director,
prof. ......................................................................................................... .

Art. 2. Scopul acordului


Organizarea și desfășurarea de activități extrașcolare/extracurriculare
prin ...............................

Art. 3. Durata parteneriatului


Prezentul acord de parteneriat educațional intră în vigoare la data semnării acestuia și
este valabil în perioada ............................................................................

Art.4. Obligațiile părților


Aplicantul se obligă:
- Să informeze instituția de învățământ în legătură cu
organizarea .......................................;
- Să respecte termenele de desfășurare a ........................................................................;
- Să emită și să distribuie diplomele elevilor premianți; *(Dacă este cazul)
- Să distribuie adeverințele de participare cadrelor didactice îndrumătoare.

Partenerul se obligă:
- Să mediatizeze concursul în ....................................................;
- Să pregătească elevii pentru participarea la ...............................................;
- Să respecte regulamentul de desfășurare a ............................................. .

Art. 5. Încetarea acordului (clauze)


Acordul încetează la cererea părților.
La sfârșitul perioadei, dacă nu se încheie un alt acord de parteneriat.

Art. 6. Dispoziții finale


Concursul / competiția /..................... face parte din categoria activităților extrașcolare
și urmărește stabilirea de relații de colaborare între instituțiile de învățământ și cele publice
din județul Iași.

Școala Gimnazială „D. Sturdza” Popești Școala Gimnazială ........................................


Director, Director,
Prof. Hagiu Adrian Prof..............................................................