Sunteți pe pagina 1din 50

BACALAUREAT 1998

SESIUNEA IUNIE
Varianta 1

Profilul matematică - fizică, informatică, metrologie

SUBIECTUL I
p p
Se consideră funct, ia f : D → R, f (x) = x(x − 1) + x(x + 1).
1. Să se determina domeniul maxim de definit, ie D, domeniul de continuitate s, i domeniul de derivabilitate pentru
funct, ia f .

2. Să se reprezinte grafic funct, ia f (fără derivata de ordinul al doilea).


3. Să se afle aria subgraficului funct, iei f pe intervalul [2, 3].

SUBIECTUL II
( x y
4 y · 4 x = 32
1. Să se rezolve sistemul .
log3 (x − y) = 1 − log3 (x + y)

2. Se consideră G = (−1, ∞). Pentru x, y ∈ G se defines, te legea x ⋆ y = xy + ax + by, unde a, b ∈ R. Să se


determine a, b ∈ R astfel ı̂ncât ”⋆” săfie lege de compozit, ie pe G s, i (G, ⋆) să fie grup abelian.
3. Să se rezolve ecuat, ia 6x4 + 35x3 + 62x2 + 35x + 6 = 0.

SUBIECTUL III
Se consideră punctele A(1, 1), B(2, 3) s, i dreapta d : x − 4y + 7 = 0. Să se determine coordonatele punctului C ∈ d,
astfel ı̂ncât triunghiul △ABC să fie isoscel cu baza (AB). Să se scrie ecuat, ia ı̂nălt, imii din C.

1
Varianta 2

Profilul matematică - fizică, informatică, metrologie

SUBIECTUL I

x1 x2 x3

1. Se consideră x1 , x2 , x3 rădăcinile ecuat, iei x + 3x − 9x + m = 0, m ∈ R, s, i determinantul ∆ = x2
3 2
x3 x1 .
x3 x1 x2

Să se calculeze determinantul ∆ ı̂n funct, ie de parametrul real m. Să se determine m astfel ı̂ncât m+1+ m + 1 =
1
∆.
18
   
 1−x 0 x 
1
2. Se consideră mult, imea M = Ax =  0 0 0  x ∈ R\ .
 2 
x 0 1−x
Să se demonstreze că ı̂nmult, irea matricelor este lege de compozit, ie internă pe M s, i că (M, ·) este grup abelian.

SUBIECTUL II
2x
1. Se consideră funct, ia f definită prin f (x) = 2 arctan x − arcsin ·
1 + x2
Să se determine domeniul maxim de definit, ie D s, i domeniul de derivabilitate pentru funct, ia f . Să se precizeze
dacă există intervale pe care f este constantă (precizat, i constanta).
 
3 √
2. Se consideră funct, ia f : −∞, → R, f (x) = x 3 − 2x.
2
 
3 √
Să se determine numerele a, b, c astfel ı̂ncât funct, ia F : −∞, → R, F (x) = (ax2 + bx + c) 3 − 2x să fie o
2
primitivă a funct, iei f .

SUBIECTUL III
Se consideră cercul de ecuat, ie x2 + y 2 − 6x + 3y − 5 = 0. Să se determine coordonatele centrului s, i raza acestui
cerc. Să se scrie ecuat, ia tangentei la cerc ı̂n punctul A(−1, −2). Să se precizeze pozit, ia punctului B(0, −4) fat, ă de
cerc.

2
Varianta 3

Profilul matematică - fizică, informatică, metrologie

SUBIECTUL I

1. Diferent, a dintre coeficientul


 binomial
n al celui de al treilea termen s, i coeficientul binomial al celui de al doilea
1
termen al dezvoltării √ + xlg x este 27. Pentru ce valori ale lui x, al doilea termen este 900?
8
x
2. Se consideră funct, ia f : R → R, f (x) = ax4 + bx3 + cx2 + dx + e. Să se precizeze dacă există s, i sunt unici
coeficient, ii a, b, c, d, e astfel ı̂ncât să fie ı̂ndeplinite condit, iile:
– graficul să treacă prin punctele O(0, 0), A(1, 0), B(−1, −6), C(2, 12);
– tangenta la grafic ı̂n punctul A să aibă panta egală cu −5.
În caz afirmativ, să se determine aces, ti coeficint, i.

SUBIECTUL II
p
1. Se consideră funct, ia f : D → R, f (x) = −2x + 3(x2 − 1).
a) Să se determine domeniul maxim de definit, ie D s, i să se studieze monotonia funct, iei f .
b) Să se afle asimptotele la graficul funct, iei.
Z a
x
2. Pentru a > 0 se notează I(a) = 2 + 4)
dx. Să se calculeze I(a) s, i lim I(a).
0 (x + 1)(x a→∞

SUBIECTUL III
Se consideră triunghiul △ABC determinat de următoarele drepte:

(AB) : x + 2y − 4 = 0
(BC) : 3x + y − 2 = 0
(AC) : x − 3y − 4 = 0.

a) Să se determine coordonatele punctului A.


b) Să se scrie ecuat, ia ı̂nălt, imii din A.
c) Să se afle aria triunghiului ABC.

3
Varianta 4

Profilul matematică - fizică, informatică, metrologie

SUBIECTUL I
x2 + ax + b
1. Se consideră funct, ia f : R\{1} → R, f (x) = ·
x−1
a) Să se determine a s, i b astfel ı̂ncât funct, ia să admită un extrem egal cu 1 ı̂n punctul de abscisă 0.
b) Pentru a = 1 s, i b = −1, reprezentat, i graficul funct, iei g = f ′ .
2. a) Să se demonstreze că ex ≥ x + 1, pentru orice x ∈ R.
Z 1
1 2 π
b) Arătat, i că ≤ e−x dx ≤ ·
e 0 4

SUBIECTUL II
(
3lg x = 4lg y
1. Să se rezolve sistemul .
(4x)lg 4 = (3y)lg 3
 
0 m 1
2. Se consideră matricea A ∈ M3 (C), A = m −2 0 .
1 −1 m

a) Pentru ce valori complexe ale lui m matricea A este inversabilă?


b) Pentru m = 2 să se determine inversa matricei A.
c) Să se demonstreze că, dacă m = 0, atunci Ak 6= O3 , pentru orice k ∈ N∗ .
3. Pe R se defines, te legea x ⋆ y = ax + ay + bxy + c, a, b, c ∈ R. Să se determine a, b s, i c pentru care e = −4 este
element neutru s, i orice x 6= −5 este simetrizabil.

SUBIECTUL III
Să se determine simetricul punctului A(1, 2) fat, ă de dreapta de ecuat, ie 2x = y + 4.

4
Varianta 5

Profilul matematică - fizică, informatică, metrologie

SUBIECTUL I
   
2 −1 −1 1 1 1
Se consideră matricele A, B ∈ M3 (R), A = −1 2 −1, B = 1 1 1.
−1 −1 2 1 1 1

1. Să se demonstreze că A2 = 3A s, i AB = BA.


2. Să se determine An s, i B n pentru orice n ∈ N∗ .
3. Dacă C = 3A − 3B, să se calculeze C 3 .

SUBIECTUL II
(2m − 1)x + m
Se consideră familia de funct, ii fm : R\{m} → R, fm (x) = , unde m este un parametru real nenul.
x−m
Se notează cu Hm graficul funct, iei fm .
1. Să se reprezinte graficul funct, iei f1 .
2. Să se demonstreze că, pentru orice m, graficele Hm trec printr-un punct fix.
3. Să se arate că, pentru orice m, există un punct situat pe Hm a cărui tangentă este paralelă cu tangenta la grafic
ı̂n A(0, −1).

SUBIECTUL III
Se consideră polinomul f ∈ R[X], f = X 3 + X 2 + aX + b. Să se determine a s, i b, s, tiind că restul ı̂mpărt, irii
polinomului f (X − 3) la X − 1 este −4 s, i rădăcinile ecuat, iei f (x) = 0 satisfac relat, ia x31 + x32 + x33 = 9.

SUBIECTUL IV
4
Se consideră funct, iile f : R → R, f (x) = −x2 + 5 s, i g : R∗ → R, g(x) = ·
x2
1. Să se determine punctele de intersect, ie ale graficelor celor două funct, ii s, i să se rezolve inecuat, ia g(x) ≤ f (x).
2. Să se calculeze aria suprafet, ei cuprinse ı̂ntre graficele celor două funct, ii s, i dreptele x = 1, x = 2.

5
Varianta 6

Profilul matematică - fizică, informatică, metrologie

SUBIECTUL I

1. Să se rezolve ecuat, ia 4x + 2x+1 · 3x = 3 · 9x .


2. Se consideră mult, imea G = (2, ∞) pe care se defines, te legea x ⋆ y = xy − 2x − 2y + 6, pentru orice x, y ∈ G.
Să se demonstreze că ”⋆” este lege de compozit, ie pe G s, i că (G, ⋆) este grup abelian. Să se arate că funct, ia
f : R → (2, +∞), f (x) = ex + 2, este un izomorfism ı̂ntre grupurile (R, +) s, i (G, ⋆).
3. Să se discute după parametrul real m s, i să se rezolve sistemul de ecuat, ii:


 x + y + mz = 1
x + my + z = 1 .


mx + y + z = 1

SUBIECTUL II
p
1. Se consideră funct, ia definită prin f (x) = 3
x2 + (m − 2)x − m + 2, unde m este un parametru real.
a) Se cere să se determine mult, imea valorilor lui m pentru care domeniul de definit, ie al funct, iei coincide cu
domeniul de derivabilitate.
b) Pentru m = 3 să se reprezinte grafic funct, ia obt, inută.
Z π2
2. Se consideră s, irul an = cos2n x dx, n ∈ N∗ .
0

a) Fără a calcula integrala, să se arate că s, irul (an )n≥1 este monoton s, i mărginit.
2n − 1
b) Să se arate, folosind integrarea prin părt, i, că an = an−1 , pentru orice n ∈ N, n ≥ 2.
2n
c) Să se calculeze I3 .

SUBIECTUL III
Să se determine ecuat, ia cercului ce trece prin punctele A(−1, 5), B(−2, −2) s, i C(5, 5), precizând coordonatele
centrului s, i lungimea razei acestui cerc.

6
Varianta 7

Profilul matematică - fizică, informatică, metrologie

SUBIECTUL I


 x + mz = 0
1. Se consideră sistemul 2x + y + 3z = 0 ı̂n necunoscutele x, y, z, unde m este un parametru real. Să se


2x − y + 2z = 0
determine m astfel ı̂ncât sistemul să admită numai solut, ia banală.
   
1 2 0 1 m 3 5
2. Se consideră matricele A, B, C ∈ M2 (R), A = , B = , C = , unde m 6= . Să se
2 0 −1 0 2 0 4
demonstreze că, pentru x1 , x2 , x3 ∈ R, avem x1 A + x2 B + x3 C = O2 dacă s, i numai dacă x1 = x2 = x3 = 0.

SUBIECTUL II
În mult, imea numerelor complexe se consideră următoarele ecuat, ii:

z 3 − 3iz 2 − 3z + 8 + i = 0 (1)

s, i
z3 + 8 = 0 (2)
1. Arătat, i că z0 este solut, ia ecuat, iei (1) dacă s, i numai dacă z0 − i este solut, ia ecuat, iei (2).
2. Să se rezolve ecuat, iile date.

SUBIECTUL III
Se consideră sistemul cartezian de coordonate xOy s, i punctele A(3, 0), B(0, 2), M (3, −3), respectiv N (−2, 2). Să
se demonstreze că dreptele AN , BM s, i perpendiculara din O pe AB sunt concurente.
SUBIECTUL IV
Z 1
Să se calculeze integrala ln(1 + x2 ) dx s, i limita s, irului
0

n−1
!
1 X
an = ln(k 2 + n2 ) − 2(n − 1) ln n , n ∈ N∗ .
n
k=1

SUBIECTUL V
ex
Se consideră funct, ia f : [0, 1] → R, f (x) = ·
x+2
1. Să se determine funct, iile f ′ s, i f ′′ .
2
2. Să se demonstreze că, pentru orice x ∈ [0, 1], f ′′ (x) > 0 s, i f ′ (x) ≤ e.
9
3. Să se arate că ecuat, ia f (x) = x are solut, ie unică pe intervalul [0, 1].

7
Varianta 8

Profilul matematică - fizică, informatică, metrologie

SUBIECTUL I
Se consideră sistemul (S) cu a, b, c parametri reali:


x + y + z = 0
(S) (b + c)x + (a + c)y + (a + b)z = 0 .


bcx + acy + abz = 0

1. Să se determine condit, ia ca (S) să admită numai solut, ia banală.


2. Fie polinoamele f , g, h ∈ R[X], f = (X − b)(X − c), g = (X − c)(X − a) s, i h = (X − a)(X − b), unde a, b, c
sunt constante reale distincte ı̂ntre ele. Arătat, i că, pentru x1 , x2 , x3 ∈ R, polinomul x1 f + x2 g + x3 h este egal
cu polinomul nul dacă s, i numai dacă x1 = x2 = x3 = 0.

SUBIECTUL II
Să se rezolve ı̂n mult, imea numerelor complexe ecuat, ia
√ √ √
z 3 − (2 3 + 3i)z 2 + (1 + 4 3i)z − 3i − 6 3 = 0,

s, tiind că admite solut, ii de forma bi, unde b ∈ R.


SUBIECTUL III
Să se scrie ecuat, ia cercului tangent axei Ox, având centrul pe prima bisectoare s, i care trece prin punctul A(−2, 1).
SUBIECTUL IV
x
Se consideră funct, ia f : (−∞, 0]\{−1} → R, f (x) = ln |x + 1| + ·
x+1
1. Să se calculeze limitele funct, iei ı̂n capetele domeniului.
2. Să se stabilească monotonia funct, iei.
3. Să se demonstreze că ecuat, ia f (x) = 0 are solut, ie unică pe (−∞, −1).

SUBIECTUL V
Se consideră funct, ia f : [0, 2] → R, f (x) = 2x − x2 . Să se determine m ∈ R, astfel ı̂ncât dreapta de ecuat, ie y = mx
să ı̂mpartă subgraficul funct, iei ı̂n două mult, imi de arii egale.

8
BACALAUREAT 1998
SESIUNEA IUNIE
Varianta 1

Profilul economic

SUBIECTUL I

1. Se consideră funct, ia f : R → R, f (x) = (m − 2)x2 − 2mx + 2m − 3, m ∈ R\{2}. Să se determine m, astfel ı̂ncât
inegalitatea f (x) ≤ 0 să fie adevărată pentru orice x ∈ R.
 1 1
6
2. Să se determine x ∈ R, s, tiind că al patrulea termen al dezvoltării x 2(1+lg x) + x 12 este egal cu 200.

2X −2X 1

3. Se consideră polinomul P (X) = 1 − X 2 X2 −1 . Să se determine parametrul real a pentru care
−2X − a + 2 X + a X − 2
polinomul admite rădăcină dublă ı̂ntreagă.

SUBIECTUL II
ax2 + bx + c
Se consideră funct, ia f : D → R, f (x) = , unde D este domeniul maxim de definit, ie.
x+d
1. Să se determine a, b, c, d ∈ R, astfel ı̂ncât graficul funct, iei să admită asimptotele x = 3 s, i y = x + 2, iar punctul
A(1, 1) să se afle pe grafic.

2. Pentru a = −1, b = −1, c = −2, d = −3 să se reprezinte grafic funct, ia obt, inută. Să se discute numărul
rădăcinilor ecuat, iei f (x) = m.

SUBIECTUL III
Să se afle coordonatele punctelor de intersect, ie ale cercului de ecuat, ie x2 + y 2 = 16 cu parabola de ecuat, ie y 2 = 6x.
Să se afle aria fiecărei regiuni determinată de parabolă ı̂n interiorul cercului.

9
Varianta 2

Profilul economic

SUBIECTUL I

1. Să se determine valorile parametrului real a s, i să se rezolve ecuat, ia 3x3 − 12x2 + ax − 6 = 0, s, tiind că rădăcinile
x1 , x2 , x3 satisfac relat, ia x1 + x2 = x3 .


ax + y + 2z = 0
2. Se consideră sistemul x + ay + z = 0 , unde a este un parametru real.


2x + 2y + az = 0

a) Pentru ce valori ale lui a sistemul are doar solut, ia banală?


b) Să se rezolve sistemul pentru a = 1.

3. Se consideră polinomul f ∈ Z3 [X], f = (a2 + a + 1̂)X 3 + (a + 2̂)X + a.


a) Discutat, i, ı̂n raport cu a ∈ Z3 , gradul polinomului f .
b) Pentru a = 2̂, descompunet, i f ı̂n factori ireductibili peste Z3 .

SUBIECTUL II
 x

 xe , x≤0

1. Să se arate că funct, ia f : R → R, f (x) = admite primitive s, i să se determine o astfel de
 2
 x , x>0

x+1
primitivă.

2. Se consideră funct, ia f : D → R, f (x) = x − ax2 + bx + 1, unde D este domeniul maxim de definit, ie, iar a,
b ∈ R, a > 0.
1
a) Să se determine a, b, astfel ı̂ncât lim f (x) = − ·
x→∞ 2
b) Pentru a = b = 1 să se determine asimptotele la graficul funct, iei obt, inute.
Z
c) Să se calculeze (x − f (x)) dx pe intervalul I = R.

SUBIECTUL III
Să se calculeze aria triunghiului ABC, s, tiind că A(0, 1), B(4, 2), C(2, 3).

10
Varianta 3

Profilul economic

SUBIECTUL I
 n
√ 1
1. Se consideră dezvoltarea y+ √ , unde y ∈ R, y > 0 s, i n ∈ N∗ .
24y
a) Să se determine n pentru care coeficient, ii primului, celui de al doilea s, i respectiv celui de al treilea termen
al dezvoltării formează o progresie aritmetică.
b) Pentru n = 8 să se găsească termenii dezvoltării astfel ı̂ncât puterea lui y să fie număr natural.
  
a b
2. Se consideră mult, imea de matrice G = A = a, b ∈ Z . Să se demonstreze că G este parte stabilă a
5b a
lui M2 (Z) ı̂n raport cu adunarea, respectiv ı̂nmult, irea matricelor.
Să se arate că G, ı̂mpreună cu operat, iile induse, formează o structură de inel comutativ fără divizori ai lui zero.

SUBIECTUL II
ax2 + bx + 2
1. Se consideră funct, ia f : R\{1} → R, f (x) = , unde a, b ∈ R.
x−1
a) Să se determine a s, i b astfel ı̂ncât graficul funct, iei să admită asimptota oblică dreapta y = x + 2.
b) Pentru a = b = 1 să se studieze variat, ia s, i să se reprezinte grafic funct, ia obt, inută.
c) Pentru a = b = 1 să se calculeze aria mărginită de graficul funct, iei, asimptota oblică s, i dreptele x = 2,
x = 3.
2. Să se calculeze lim x(π − 2 arctan x)
x→∞

SUBIECTUL III
Să se determine centrul s, i raza cercului de ecuat, ie x2 + y 2 − 4x + 6y − 12 = 0. Să se scrie ecuat, ia tangentei ı̂n
punctele cercului care au ordonata nulă.

11
Varianta 4

Profilul economic

SUBIECTUL I

1. Se consideră funct, ia f : R → R, f (x) = ax3 + bx2 + cx + d. Să se precizeze dacă există s, i sunt unici coeficient, ii
a, b, c, d, astfel ı̂ncât graficul să treacă prin punctele O(0, 0), A(1, 0), B(−1, −6), iar la tangenta la grafic ı̂n
punctul A să aibă panta egală cu −5.
În caz afirmativ, să se afle coeficient, ii a, b, c, d.
 
1 0 a
 2
a
2. Se consideră mult, imea G a matricelor de forma M (a) = −a 1 − , a ∈ R.
2
0 0 1
Să se demonstreze că G este parte stabilă a lui M3 (R) ı̂n raport cu ı̂nmult, irea matricelor s, i că legea indusă
determină pe G o structură de grup comutativ.

SUBIECTUL II
Z x
1. Să se determine x ∈ R astfel ı̂ncât et (2et − 3) dt = 0.
0
Z x
1
Să se determine x > 0 astfel ı̂ncât (2 ln t − 3) dt = 0.
e2 t
4x
2. Se consideră funct, iile f : R → R, f (x) = x2 − 4x s, i g : R\{1} → R, g(x) = ·
x−1
a) Studiat, i variat, ia s, i reprezentat, i graficul fiecărei funct, ii (ı̂n acelas, i reper cartezian).
b) Aflat, i coordonatele punctelor de intersect, ie ale celor două grafice s, i scriet, i ecuat, iile tangentelor la graficul
funct, iei f , respectiv g, ı̂n punctele de intersect, ie.

SUBIECTUL III
Într-un reper cartezian se consideră punctele A(2, 3), B(−5, 1), C(1, −3). Să se scrie ecuat, ia perpendicularei d
duse din C pe AB. Să se afle coordonatele punctului de intersect, ie a dreptei d cu AB.

12
Varianta 5

Profilul economic

SUBIECTUL I
2 lg x
1. Să se rezolve ecuat, ia = 1.
lg(5x − 4)
  
x y
2. Se consideră mult, imea matricelor M = A = x, y ∈ Z .
−y x

a) Să se demonstreze că M este parte stabilă a lui M2 (Z) ı̂n raport cu adunarea s, i cu ı̂nmult, irea matricelor.
b) Să se demonstreze că M ı̂mpreună cu legile induse formează o structură de inel comutativ.
c) Are inelul M divizori ai lui zero?

4 − x 1 4

3. Să se rezolve ecuat, ia 1 2−x 2 = 0.
2 4 1 − x

SUBIECTUL II
1
1. Se consideră funct, ia f : D → R, f (x) = , a, b ∈ R.
x2 + ax + b
a) Să se determine a s, i b pentru care graficul funct, iei admite ca asimptotă verticală dreapta x = −2 s, i funct, ia
are un maxim ı̂n punctul x = 2.
b) Pentru a = −4 s, i b = −12 să se studieze variat, ia s, i să se construiască graficul funct, iei obt, inute.
c) Pentru a = −4 s, i b = −12 să se calculeze aria suprafet, ei plane mărginită de graficul funct, iei, axa Ox s, i
dreptele x = 4, x = 5.
2(x − 1)
2. Să se demonstreze că, pentru orice x ≥ 1, are loc inegalitatea ≤ ln x.
x+1

SUBIECTUL III
Să se determine coordonatele ortocentrului triunghiului format de punctele A(1, 4), B(3, −1), C(8, −2).

13
Varianta 6

Profilul economic

SUBIECTUL I

3

1. Să se rezolve ecuat, ia 2x − 1 + 3 x − 1 = 1.
2. Să se rezolve inecuat, ia log2 (9 − 2x ) > 3 − x.
 
1 a+1 0
3. Se consideră matricea A =  0 1 a + 1 ∈ M3 (R).
a+1 0 1

a) Să se determine parametrul real a astfel ı̂ncât matricea A să fie inversabilă.
b) Pentru a = 1 să se determine inversa matricei A.
c) Să se rezolve ecuat, ia matriceală  
1 2 0 
2 1 0
X · 0 1 2 = ,
−1 3 2
2 0 1
precizând ı̂n prealabil tipul matricei X.

SUBIECTUL II
x3 − 3x2 + m
1. Se consideră funct, ia f : R\{0} → R, f (x) = , unde m este un parametru real.
x2
a) Să se determine m astfel ı̂ncât funct, ia să aibă un extrem local ı̂n x = 2.
b) Pentru m = 4, să se studieze variat, ia s, i să se reprezinte grafic funct, ia obt, inută.
c) Să se discute numărul rădăcinilor reale ale ecuat, iei x3 − λx2 − 3x + 4 = 0 după valorile parametrului real λ.
1
2. Să se calculeze primitivele funct, iei f : (1, ∞) → R, f (x) = ·
x(1 + ln x)
Să se determine primitiva F cu prorpietatea F (ee−1 ) = 2.

SUBIECTUL III
Să se scrie ecuat, ia cercului care trece prin punctele A(1, 2), B(2, 0) s, i are centrul pe dreapta de ecuat, ie y = x − 3.

14
Varianta 7

Profilul economic

SUBIECTUL I

1. Să se determine valorile parametrului real m pentru care ecuat, ia

mx2 − 2(m − 2)x − m − 10 = 0

are două rădăcini de semne contrare.


 
−1 1 1
2. Se consideră matricea A =  1 −1 1.
1 1 −1
a) Să se demonstreze că matricea A este inversabilă s, i să se calculeze inversa ei.
   
1 x
b) Să se rezolve ecuat, ia matriceală A · X = B, unde B = 2 s, i X = y .
0 z

x+y
3. Se consideră mult, imea M = (−2, 2). Pentru x, y ∈ M se defines, te legea x ⋆ y = xy ·
1+
4
Să se demonstreze că ”⋆” este lege de compozit, ie internă pe M s, i că (M, ⋆) este grup abelian.

SUBIECTUL II
x2 + ax
Se consideră funct, ia f : D → R, f (x) = , a, b ∈ N.
bx − 2
1. Să se stabilească domeniul maxim de definit, ie D al funct, iei.
2. Să se determine a s, i b astfel ı̂ncât funct, ia să aibă puncte de extrem ı̂n x = −2 s, i x = 6.
3. Fie a = 6 s, i b = 1.
a) Să se studieze variat, ia s, i să se reprezinte grafic funct, ia obt, inută.
b) Să se scrie ecuat, ia tangentei la grafic ı̂n punctul de abscisă −2.
c) Să se afle aria suprafet, ei plane limitate de graficul funct, iei, axa Ox s, i dreptele de ecuat, ii x = −6, x = 0.

SUBIECTUL III
Să se scrie ecuat, ia ı̂nălt, imii din A ı̂n triunghiul ABC, determinat de dreptele:

AB : x − y + 2 = 0,
BC : 3x − y + 1 = 0,
AC : x + 2y + 2 = 0.

15
Varianta 8

Profilul economic

SUBIECTUL I
ln(2x2 − 3x + 1)
1. Să se rezolve inecuat, ia ≤ 0.
x2 − 3x
2. Să se rezolve ecuat, ia x3 − ax2 + bx − c = 0, s, tiind că a, b, c sunt rădăcinile sale.


2x − y + z − t = 1
3. Se consideră sistemul x + y + az + t = −1 .


x − y + z + bt = c
Să se determine a, b, c astfel ı̂ncât matricea sistemului să aibă rangul 2 s, i sistemul să fie compatibil. Pentru
valorile aflate să se rezolve sistemul.

SUBIECTUL II
ln x 1
1. Se consideră funct, ia f : D → R, f (x) = + + ax + b, unde a, b ∈ R.
x x
a) Să se determine a s, i b, astfel ı̂ncât dreapta de ecuat, ie y = x să fie asimptotă a graficului funct, iei f .
b) Fie a = 1 s, i b = 0. Să se determine coordonatele punctului de intersect, ie a graficului cu asimptota oblică a
funct, iei obt, inute.
Z e n+1
2

Să se calculeze In = n (f (x) − x) dx, n ∈ N∗ .


e2
Să se demonstreze că s, irul (In )n≥1 este o progresie aritmetică.
r
x(x − 3)
2. Să se calculeze volumul corpului de rotat, ie determinat de funct, ia f : [0, 3] → R, f (x) = ·
x−4

SUBIECTUL III
Să se determine coordonatele punctului de intersect, ie a mediatoarelor segmentelor [AB] s, i [AC], unde A(2, 5),
B(5, 1), C(−2, 2).

16
BACALAUREAT 1998
SESIUNEA IUNIE, ORAL
Biletul nr. 1

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

 
2
1. Să se arate că x∈R x = a + a + 1 , a ∈ R = (−∞, −3] ∪ [1, ∞).
a+1

x2 + 4
2. Să se determine asimptotele funct, iei f : D → R, f (x) = (D fiind domeniul maxim de definit, ie) s, i să se
3x − 5
precizeze intervalele sale de monotonie.

Biletul nr. 2

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

1. Să se rezolve inecuat, ia |x − 2| + |x − 1| > 1.


p
2. Să se afle a, b, c ∈ R astfel ı̂ncât lim n(an − −2 + bn + cn2 ) = 1.
n→∞

Biletul nr. 3

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

1. Să se determine funct, ia de gradul al doilea f : R → R, f (x) = ax2 + bx + c, s, tiind că admite un minim egal cu
9 s, i că graficul funct, iei trece prin punctele A(−1; 13) s, i B(2; 10).
2x + 1
2. Să se construiască graficul funct, iei f : R → R, f (x) = √ ·
x2 + 1
Biletul nr. 4

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

1. Pentru ce valori reale ale lui m inecuat, ia

(m − 1)x2 − (m + 1)x + m + 1 > 0

este verificată pentru orice x ∈ R?


 
1 2
2. Calculat, i: lim − cot x .
x→0 x2

Biletul nr. 5

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

x2 + 3x + 2
1. Să se rezolve: −1 < ≤ 2.
x2 − 4x + 3
2. Să se studieze convergent, a s, irului:
   
1 1 1
an = 1 − 2 · 1 − 2 · . . . · 1 − 2 , n ∈ N, n ≥ 2.
2 3 n

17
Biletul nr. 6

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real


x2 + y 2 = 8
1. Să se rezolve sistemul 1 1 .
 + =1
x y
|x|
2. Să se construiască graficul funct, iei f : R → R, f (x) = ·
x2 + 1
Biletul nr. 7

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

(
5x2 − 6xy + 5y 2 = 29
1. Să se rezolve sistemul .
7x2 − 8xy + 7y 2 = 43

2. Să se construiască graficul funct, iei f : D → R, f (x) = x + x2 + 2x, D fiind domeniul maxim de definit, ie.

Biletul nr. 8

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real


3

1. Să se rezolve ecuat, ia: x + 45 − 3 x − 16 = 1.
8
2. Să se construiască graficul funct, iei f : D → R, f (x) = x2 + , D fiind domeniul maxim de definit, ie.
x
Biletul nr. 9

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

√ √
1. Să se rezolve ecuat, ia: 4 − x + 5 + x = 3.
2. Să se demonstreze că dacă a + b + c = 0, atunci
√ √ √
lim (a n + 1 + b n + 2 + c n + 3) = 0
n→0

s, i
lim (a ln(3 + n) + b ln(2 + n) + c ln(1 + n)) = 0.
n→0

Biletul nr. 10

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

1. Să se determine toate numerele complexe z cu proprietatea z 2 = i.


Z
2. Calculat, i xex sin x dx pe intervalul I = R.

18
Biletul nr. 11

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

(
x2 − xy = 28
1. Să se rezolve sistemul: .
y 2 − xy = 12

x2 + 1
2. Se consideră funct, ia definită prin expresia f (x) = , a fiind un parametru real strict pozitiv. Să se
x2 + ax + a
determine a astfel ı̂ncât graficul lui f să aibă o singură asimptotă verticală s, i să se reprezinte graficul funct, iei f
pentru a astfel găsit.

Biletul nr. 12

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

x−2 y−3
1. Să se determine x, y ∈ R astfel ı̂ncât − = 1 − 3i.
1−i 1+i
x+k
2. Se consideră f : (0, ∞) → R, f (x) = √ , unde k ∈ R este un parametru real. Să se determine parametrul k
k
astfel ı̂ncât f (1) = −1 s, i apoi să se reprezinte grafic funct, ia f .

Biletul nr. 13

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

p √
Să se rezolve ecuat, ia: 16 (0, 25)5− 4 = 2 x+1 .
x
1.
Z 4 p
2. Calculat, i: x x2 + 9 dx.
0

Biletul nr. 14

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

1. Să se rezolve ecuat, ia: 5lg x − 3lg x−1 = 3lg x+1 − 5lg x−1 .
1
2. Să se determine asimptotele funct, iei f : R\{0} → R, f (x) = xe x2 .

Biletul nr. 15

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

1. Să se rezolve ecuat, ia: logx 2 − logx 3 = 2.


2. Să se determine numărul rădăcinilor reale ale ecuat, iei 1 + x = arctan x.

Biletul nr. 16

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

1. Să se rezolve ecuat, ia: 2 lg2 x3 − 3 lg x − 1 = 0.


ax2 + 6x + 2
2. Să se afle a, b ∈ R astfel ı̂ncât f (x) = să aibă o unică asimptotă verticală, iar graficul lui f să nu
x2 + 2x + b
intersecteze asimptota orizontală.

19
Biletul nr. 17

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

1. Să se rezolve inecuat, ia: lg2 x − 2 lg x − 8 ≤ 0.2. Să se reprezinte grafic funct, ia f : D → R, f (x) = ln 1 + x2 − arctan x, unde D este domeniul maxim de
definit, ie.

Biletul nr. 18

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

1. Să se rezolve inecuat, ia: log2 (9 − 2x ) > 3 − x.


2. Să se afle numerele reale a s, i b dacă dreapta y = 2x + 3 este asimptotă spre +∞ pentru funct, ia f : D → R,
4x2 + ax + 1
f (x) = , unde D este domeniul maxim de definit, ie. Pentru a, b aflat, i, să se construiască graficul
bx + 1
funct, iei.

Biletul nr. 19

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

1. Să se discute s, i să se rezolve ecuat, ia:


3
loga x − loga2 x + loga4 x ≥ ·
4

2. Calculat, i: limπ (cot x)tan 2x .


x→ 4

Biletul nr. 20

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

1. Să se rezolve ecuat, ia: lg 2 + lg(4x−2 + 9) ≤ 1 + lg(2x−2 + 1).


√ √
2. Să se studieze monotonia s, i mărginirea s, irului (an )n≥1 definit prin a1 = 2, an+1 = 2 + an , ∀ n ∈ N∗ . În caz
de convergent, ă, să se calculeze limita.

Biletul nr. 21

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

1. Să se demonstreze că, pentru n ∈ N∗ , avem:

n(n + 1)(n + 2)(n + 3)


1 · 2 · 3 + 2 · 3 · 4 + · · · + n · (n + 1) · (n + 2) = ·
4

2. Să se reprezinte grafic funct, ia f : D → R, f (x) = (2 + x) 1 − x, unde D este domeniul maxim de definit, ie.

20
Biletul nr. 22

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

1. Să se demonstreze că pentru orice n ∈ N∗ , avem:


1 1 1 1 n
+ + + ··· + = ·
1 · 5 5 · 9 9 · 13 (4n − 3)(4n + 1) 4n + 1

1+x
2. Să se reprezinte grafic f : D → R, f (x) = ln , unde D este domeniul maxim de definit, ie.
1−x
Biletul nr. 23

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

(
Ayx = 7Axy−1
1. Să se rezolve sistemul: .
6Cxy = 5Cxy+1
p
2. Să se reprezinte grafic f : R → R, f (x) = 1 − |x2 − 1|.

Biletul nr. 24

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

 n
√ 1
1. În dezvoltarea a4a+ √ , suma coeficient, ilor binomiali de rang par este egală cu 128. Să se găsească
a
termenul care cont, ine pe a3 .
Z 1
2. Calculat, i: x2 arctan x dx.
0

Biletul nr. 25

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

1. Să se demonstreze egalitatea: Cn1 + 2Cn2 + · · · + nCnn = n · 2n−1 , ∀ n ∈ N∗ .2. Determinat, i primitivele funct, iei f : (1, 2) → R, f (x) = −x2 + 3x − 2.

Biletul nr. 26

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

 100
3 1
1. Să se găsească rangul celui mai mare termen din dezvoltarea + .
4 4
cos 2x − cos 4x
2. Să se calculeze: lim ·
x→0 x2
Biletul nr. 27

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

1. Să se determine polinomul f = X 4 + aX 3 + bX 2 + cX + d, astfel ı̂ncât ı̂mpărt, it la X 2 − 3X + 1 să dea restul


2X + 1 s, i ı̂mpărt, it la X 2 − 1 să dea restul 2X + 2.
√ 1
2. Se consideră funct, ia f : R → R, f (x) = (ax + 1 + a2 x2 ) a , unde a 6= 0 este o constantă reală. Să se arate că:

(1 + a2 x2 )f ′′ (x) + a2 xf ′ (x) − f (x) = 0, ∀ x ∈ R.

21
Biletul nr. 28

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

1. Să se găsească primul termen s, i rat, ia unei progresii geometrice dacă: 7

 a + a1 =
 4 16
.

 7

 a3 − a2 + a1 =
8

2. Să se arate că pentru orice x ≥ 0 au loc inegalităt, ile:


x
≤ ln(1 + x) ≤ x.
x+1

Biletul nr. 29

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

1. Să se găsească suma primilor 20 de termeni ai unei progresii aritmetice (an )n≥1 , dacă a6 + a9 + a12 + a15 = 20.
r
x
2. Să se determine asimptotele funct, iei f : D → R, f (x) = x , unde D este domeniul maxim de definit, ie.
x+1

Biletul nr. 30

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

1. Să se determine a s, i b astfel ı̂ncât polinomul aX 4 + bX 3 − 3 să fie divizibil cu (X − 1)2 .


1 + xenx
2. Să se studieze continuitatea funct, iei f : R → R, f (x) = lim ·
n→∞ 1 + enx

Biletul nr. 31

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

1. Să se determine A s, i B astfel ı̂ncât polinomul AX n+2 + BX n + 2 să fie divizibil cu (X − 1)2 .
2. Să se discute după parametrul real m numărul de solut, ii reale ale ecuat, iei 2 ln x + x2 − 4x + m = 0.

Biletul nr. 32

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

1. Să se arate că polinomul (X + 1)6n+1 + X 6n+2 se divide cu X 2 + X + 1.


ln x
2. Să se determine intervalele de monotonie ale funct, iei f : (0, ∞) → R, f (x) = √ s, i, folosind rezultatul obt, inut,
√ √
x
să se decidă care din numerele a = 3 5 s, i b = 5 3 este mai mare.

22
Biletul nr. 33

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

1. Fie ecuat, ia x3 + ax2 + bx + c = 0 având rădăcinile x1 , x2 , x3 . Să se determine ecuat, ia care are rădăcinile
y1 = −x1 + x2 + x3 , y2 = x1 − x2 + x3 , y3 = x1 + x2 − x3 .
x2
2. Să se determine asimptotele funct, iei f : D → R, f (x) = , unde D este domeniul maxim de definit, ie.
|x − 1|

Biletul nr. 34

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

1. Să se rezolve ecuat, ia x4 − 4x3 + 5x2 − 2x − 6 = 0, s, tiind că suma a două rădăcini este egală cu suma celorlalte
două.
2x
2. Să se demonstreze că: ln(x + 1) ≥ , dacă x ≥ 0.
x+2
Biletul nr. 35

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

1. Să se determine matricele A ∈ M2 (R) cu proprietatea A2 = I2 , unde I2 este matricea unitate.


Z
2. Calculat, i: e2x cos 3x dx pe intervalul I = R.

Biletul nr. 36

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

1. Să se determine parametrul m astfel ı̂ncât o rădăcină a ecuat, iei x3 − 28x + m = 0 să fie dublul altei rădăcini s, i
apoi să se rezolve.
(
2x2 + b, dacă x ≤ 2
2. Să se determine constantele a, b ∈ R astfel ı̂ncât funct, ia f : R → R, f (x) = să fie
2ax3 + 11a, dacă x > 2
derivabilă pe R.

Biletul nr. 37

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

1. Dacă x1 , x2 , x3 sunt rădăcinile polinomului X 3 − 2X 2 + 3X + 4, să se calculeze x21 + x22 + x23 s, i x31 + x32 + x33 .
2. Să se demonstreze că x ≤ ex − 1 ≤ xex , pentru orice x ∈ R.

Biletul nr. 38

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

1. Să se rezolve ı̂n mult, imea C ecuat, ia: 2x4 + 7x3 + 9x2 + 7x + 2 = 0.
(
xex , dacă x ≤ 1
2. Să se determine constantele a, b ∈ R astfel ı̂ncât funct, ia f : R → R, f (x) = să fie
ax + b, dacă x > 1
derivabilă pe R.

23
Biletul nr. 39

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

1. Să se determine natura rădăcinilor ecuat, iei x2 (2x2 + 5) − m(x2 + 3) = 3, unde m este un parametru real.
Z 1p
2. Calculat, i: 4 − x2 dx.
0

Biletul nr. 40

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

1. Să se determine a, b ∈ R s, i apoi să se rezolve ecuat, ia x4 − 7x3 + 21x2 + ax + b = 0, s, tiind că 1 + 2i este rădăcină
a ecuat, iei.
2. Să se determine parametrul real m astfel ı̂ncât funct, ia f : R → R, f (x) = mx − ln(x2 + 1) să fie monoton
descrescătoare pe R.

Biletul nr. 41

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

1. Să se determine m, n ∈ R s, i apoi să se rezolve ecuat, ia x4 − x3 + mx2 + 2x + n = 0, s, tiind că ecuat, ia admite
rădăcina 1 + i.
Z π2
2. Calculat, i: sin3 x cos2 x dx.
0

Biletul nr. 42

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

 
2 1 12
1. Să se determine matricele X ∈ M2 (R), astfel ı̂ncât X = .
−4 1

2. Interiorul cercului de ecuat, ie x2 + y 2 = 16 este ı̂mpărt, it de parabola de ecuat, ie y 2 = 6x ı̂n două regiuni. Să se
calculeze aria fiecăreia dintre ele.

Biletul nr. 43

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real


2 1 1 1

1 2 1 1
1. Să se calculeze determinantul: ∆ = .
1 1 2 1
1 1 1 2

2. Să se calculeze volumul corpului de rotat, ie determinat de funct, ia f : [0, π] → R, f (x) = sin x.

24
Biletul nr. 44

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real


−1 2 4 5

−1 4 1 2
1. Să se calculeze determinantul: ∆ = .
0 2 1 −2
4 3 2 1
 
1
2. Să se calculeze volumul corpului de rotat, ie determinat de funct, ia f : 0, → R, f (x) = arcsin x.
2

Biletul nr. 45

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

1. Să se verifice egalitatea: 3


a 3a2 3a 1
2
a 2
a + 2a 2a + 1 1
= (a − 1)6 .
a 2a + 1 a + 2 1

1 3 3 1

2. Să se calculeze aria mult, imii plane cuprinse ı̂ntre parabolele de ecuat, ii y 2 = 3x, respectiv x2 = 3y.

Biletul nr. 46

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

 
2 a −2 2
1. Să se calculeze rangul matricei A = 4 −1 2a 5 pentru diferite valori alu lui a ∈ C.
2 10 −12 1
Z π2
2. Calculat, i: sin2 x cos3 x dx.
0

Biletul nr. 47

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

 
1 1 1
1. Să se precizeze dacă matricea A = 1 2 3 este inversabilă s, i, ı̂n caz afirmativ, să se găsească inversa ei.
1 3 6
Z π2
2. Calculat, i: ex sin 2x dx.
0

Biletul nr. 48

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

1. Să se precizeze tipul matricei X s, i apoi să se determine matricea X s, tiind că:
   
1 2 3 −1 5 3
X ·  0 1 2 =  2 1 −1 .
−1 2 1 −3 4 −5

arcsin x
2. Să se determine primitivele funct, iei f : (0, 1) → R, f (x) = ·
x2

25
Biletul nr. 49

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

 
1 1 1
1. Să se precizeze dacă matricea A = 1 1 −1 este inversabilă s, i, ı̂n caz afirmativ, să se calculeze inversa ei.
1 −1 1
Z 4
x +1
2. Să se calculeze dx pe intervalul I ⊂ (−1, ∞).
x3 + 1
Biletul nr. 50

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

1. Folosind regula lui Cramer, să se rezolve sistemul:
 6x + 4y + z + 2t = 3

 6x + 5y + 3z + 5t = 6
.

 12x + 8y + z + 5t = 8


6x + 5y + 3z + 7t = 8

2. Determinat, i primitivele funct, iei f : (−3, 3) → R, f (x) = x 9 − x2 .

Biletul nr. 51

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real2x − y + z + 2t = 1
1. Să se rezolve sistemul: x + y + 2z + t = 2 .


3x − 2y + z + 3t = 1
Z 3
x + x2 + x + 1
2. Calculat, i dx pe intervalul I = (−∞, 0).
x3 − x2 + x − 1
Biletul nr. 52

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

1. Să se determine a, b, c astfel


 ı̂ncât matricea sistemului să fie de rang 2, iar sistemul să fie compatibil. În acest

2x − y + z − t = 1
caz să se rezolve sistemul x + y + az + t = −1 .


x − y + z + bt = c
1
2. Determinat, i primitivele funct, iei f : (0, ∞) → R, f (x) = ·
x(x2 + 1)
Biletul nr. 53

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-realax + y + z = 1
1. Să se rezolve sistemul: x + ay + z = 1 (discut, ie după parametrul a ∈ R).


x + y + az = 1
Z 1
2. Calculat, i: e2x sin 3x dx.
0

26
Biletul nr. 54

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

1. Să se determine a ∈ R astfel ı̂ncât sistemul să aibă s, i solut, ii nenule, iar ı̂n acest caz să se rezolve:


 x − 2y + z − t = 0

2x − y + 3z − 3t = 0
.

 x+y+z+t=0


2x + (a − 1)y + 2z + at = 0


2. Calculat, i primitivele funct, iei f : R → R, f (x) = x x2 + 1.

Biletul nr. 55

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

1. Se defines, te legea de compozit, ie ⋆ : R × R → R, (x, y) 7→ x ⋆ y = x + y + xy. Arătat, i că această lege este
asociativă, comutativă s, i cu element neutru. Demonstrat, i că intervalul [−1, ∞) este parte stabilă a lui R ı̂n
raport cu legea ”⋆”.
 
2 1+x
2. Calculat, i: lim x − x ln .
x→∞ x

Biletul nr. 56

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

1. Se defines, te legea de compozit, ie ⋆ : R × R → R, (x, y) 7→ x ⋆ y = xy + 2ax + by. Determinat, i a, b ∈ R astfel ı̂ncât


legea ”⋆” să fie comutativă s, i asociativă. Are legea astfel obt, inută element neutru?
(
x2 − x + 1, dacă x ≤ 0
2. Să se determine constantele a, b ∈ R astfel ı̂ncât funct, ia f : R → R, f (x) = să
a sin x + b cos x, dacă x > 0
fie derivabilă pe R.

Biletul nr. 57

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

x+y
1. Demonstrat, i că (x, y) 7→ x⋆ y = este lege de compozit, ie internă pe G = (−1, 1) s, i (G, ⋆) este grup abelian.
1 + xy
1
2. Să se calculeze derivata de ordin n (n > 1) a funct, iei f : E → R, f (x) = , precizând mult, imea E a
x+a
punctelor unde f este de n ori derivabilă.

Biletul nr. 58

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

1. Notăm M = {a+bi | a, b ∈ Z}. Demonstrat, i că M este parte stabilă a mult, imii C a numerelor complexe ı̂n raport
cu ı̂nmult, irea numerelor complexe s, i că formează monoid comutativ ı̂n raport cu operat, ia indusă. Determinat, i
elementele simetrizabile ale monoidului M .
1
xe− x
2. Să se calculeze lim ·
x→0 tan2 x
x>0

27
Biletul nr. 59

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

1. Fie G = (0, ∞)\{1} s, i legea definită prin (x, y) 7→ x ⋆ y = xln y . Arătat, i că ”⋆” este lege de compozit, ie pe G s, i
(G, ⋆) este grup comutativ.
p
2. Se consideră funct, ia f : R → R, f (x) = |x2 − 1|. Să se calculeze derivatele laterale ı̂n 0, 1 s, i −1.

Biletul nr. 60

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

1. Pe Z se defines, te legea de compozit, ie Z × Z → Z, (x, y) 7→ x△y = x + y − 1. Demonstrat, i că (Z, △) este grup
comutativ.
3x + 1
2. Să se determine punctele critice pentru f : D → R, f (x) = arctan √ (se vor afla domeniul maxim de
x2 − 1
definit, ie D s, i domeniul de derivabilitate).

Biletul nr. 61

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real


1 3
1. Fie ε = − + i s, i G = {1, ε, ε2 } ⊂ C. Demonstrat, i că G este parte stabilă a lui C ı̂n raport cu ı̂nmult, irea
2 2
numerelor complexe s, i alcătuit, i tabla operat, iei induse. Deducet, i că (G, ·) este grup comutativ.
√
 3 1 − x − 2x − 1
, dacă x 6= 0
2. Să se studieze continuitatea funct, iei f : R → R, f (x) = x .
1, dacă x = 0

Biletul nr. 62

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

1. Pe mult, imea Z a numerelor ı̂ntregi definim legile de compozit, ie x⊥y = x + y + 3 s, i x⊤y = xy + 3x + 3y + 6, ∀


x, y ∈ Z. Demonstrat, i că (Z, ⊥, ⊤) este un inel comutativ.
arcsin x
2. Să se calculeze derivata funct, iei f : D → R, f (x) = √ ı̂n punctul x0 = 0 (se va preciza domeniul maxim
1 − x2
de definit, ie D s, i domeniul de derivabilitate ale funct, iei f ).

Biletul nr. 63

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

 
a b
1. Fie A = a, b ∈ Z . Arătat, i că A este parte stabilă a lui M2 (Z) ı̂n raport cu adunarea s, i ı̂nmult, irea
5b a
matricelor s, i că formează un inel comutativ ı̂n raport cu operat, iile induse.
(
x2 − 3x + 2, dacă x > 0
2. Fie f : R → R, f (x) = . Să se studieze derivabilitatea lui f s, i să se determine
0, dacă x ≤ 0
punctele unde tangenta la graficul funct, iei trece prin origine.

28
Biletul nr. 64

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

(
3̂x + 2̂y = 4̂
1. Rezolvat, i ı̂n Z12 sistemul: .
2̂x + 3̂y = 1̂

2. Să se determine a ∈ R astfel ı̂ncât funct, ia
 a ln(3 − x), dacă x < 1

f : R\{1} → R, f (x) =
 x
2 − 2,

dacă x > 1
x−1
să aibă limită ı̂n punctul x0 = 1.

Biletul nr. 65

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

1. Fie f , g ∈ Z5 [X], f = 3̂X 5 + 2̂X 3 + 2̂X + 4̂, g = 2̂X 3 + 3̂X 2 + 1̂. Aflat, i câtul s, i restul ı̂mpărt, irii lui f la g.
enx
2. Să se studieze continuitatea s, i să se traseze graficul funct, iei f : R → R, f (x) = lim ·
n→∞ 1 + enx

Biletul nr. 66

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

 
a 2b
1. Fie K = a, b ∈ Q . Arătat, i că K este parte stabilă a lui M2 (Q) ı̂n raport cu adunarea s, i ı̂nmult, irea
b a
matricelor s, i că formează un corp ı̂n raport cu operat, iile induse.

x−1
2. Calculat, i: lim √ ·
x→1 3 x − 1

Biletul nr. 67

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

1. Definim pe R legea de compozit, ie (x, y) 7→ x ⋆ y = x + y + xy s, i fie G = [−1, ∞) s, i H = (−1, ∞). Arătat, i că G
s, i H sunt părt, i stabile ale lui R ı̂n raport cu legea ”⋆” s, i că formează monoizi comutativi ı̂n raport cu operat, ia
indusă. Care din cei doi monoizi este grup?
p
2. Calculat, i: lim (x − x2 − 2x).
x→∞

Biletul nr. 68

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

(
ˆ
3̂x + 4̂y = 11
1. Rezolvat, i ı̂n Z12 sistemul: .
ˆ
4̂x + 9̂y = 10

2n
2. Să se arate că s, irul an = , ∀ n ∈ N∗ , este monoton, mărginit s, i convergent. Aflat, i limita sa.
(n!)2

29
Biletul nr. 69

Profilul fizică-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizică-real

1. Definim pe R legea de compozit, ie (x, y) 7→ x ⋆ y = xy − x − y + 2. Studiat, i proprietăt, ile acestei legi.


2. Să se determine constantele reale a s, i b astfel ı̂ncât funct, ia
(
x2 + a, dacă x ≤ 2
f : R → R, f (x) =
ax + b, dacă x > 2

f (x) − f (2)
să fie continuă pe R s, i, ı̂n plus, să existe lim ·
x→2 x−2

30
BACALAUREAT 1998
SESIUNEA AUGUST
Varianta 1

Profilul matematică - fizică, informatică, metrologie

SUBIECTUL I

1. Să se rezolve inecuat, ia 2 − x < x.
(
4x − 5 · 9y = −1
2. Să se rezolve sistemul .
4x + 2x · 3y = 6

3. Pentru x, y ∈ Q se defines, te legea de compozit, ie

x ⋆ y = x + y − 5xy.

Să se cerceteze dacă există a ∈ Q astfel ı̂ncât (Q\{a}, ⋆) să fie grup comutativ.

SUBIECTUL II

1. Fie funct, ia f : R → R, f (x) = (x2 + ax + 1)ex , unde a ∈ R.


a) Să se determine parametrul a pentru care funct, ia este crescătoare pe R.
b) Pentru a = 0 determinat, i ecuat, ia tangentei la graficul funct, iei ı̂n punctul de intersect, ie cu axa Oy.
c) Să se demonstreze că g : R → (0, ∞), g(x) = (x2 + 1)ex este bijectivă, cu inversa derivabilă ı̂n punctul
x0 = 1 s, i să se calculeze derivata inversei ı̂n punctul x0 = 1.
Z 1
2. Să se calculeze integrala x2 arctan x dx.
0

SUBIECTUL III
x2 y2
Se dă hiperbola H de ecuat, ie − − 1 = 0.
4 9

a) Să se afle ecuat, ia tangentei la hiperbolă ı̂n punctul T (2 2, 3).
b) Să se calculeze aria triunghiului format de asimptotele hiperbolei H s, i dreapta de ecuat, ie 9x + 2y − 24 = 0.

31
Varianta 2

Profilul matematică - fizică, informatică, metrologie

SUBIECTUL I
p √ p √
1. Să se rezolve ecuat, ia x + 2 x − 1 + x − 2 x − 1 = 2.
2. Să se discute, ı̂n funct, ie de parametrul real a, s, i să se rezolve, următorul sistem:


 x − y + az = 1
2x − ay + 2z = − 1 .


x + ay + az = a − 6

3. Să se rezolve următorul sistem: (


Ayx = 7Axy−1
.
6Cxy = 5Cxy+1

SUBIECTUL II

1. Să se calculeze următoarea limită:


q p 
2

lim n 2 4
n + n +1−n 2 .
n→∞

ax + b
2. Se consideră funct, ia f : R → R, f (x) = , unde a, b ∈ R.
x2 + 1
1
a) Să se determine a, b, s, tiind că funct, ia admite ı̂n x = 1 un extrem egal cu ·
2
b) Pentru a = 1 s, i b = 0 să se studieze variat, ia s, i să se reprezinte grafic funct, ia, folosind s, i derivata a doua.
c) Pentru a = 1 s, i b = 0 se notează cu A(u) aria mult, imii cuprinse ı̂ntre axa Ox, axa Oy, graficul funct, iei s, i
1
dreapta x = u (u > 0). Să se determine u > pentru care A(u) < ln(2u − 1).
2

SUBIECTUL III
Se dă cercul de ecuat, ie x2 + y 2 − 4x + 2y = 0. Să se scrie ecuat, ia dreptei care trece prin centrul cercului dat s, i este
perependiculară pe dreapta de ecuat, ie 2x + 3y − 4 = 0.

32
Varianta 3

Profilul matematică - fizică, informatică, metrologie

SUBIECTUL I

1. Fie x1 , x2 , x3 rădăcinile polinomului f ∈ R[X], f = X 3 + (m + 1)X 2 + 2X + m. Să se calculeze ı̂n funct, ie de m:

x21 + x22 + x23 s, i x31 + x32 + x33 ,

apoi să se rezolve inecuat, ia x31 + x32 + x33 ≥ 5 − 2x1 x2 x3 .


2. Definim pe Z legile de compozit, ie x⊕ y = x+ y + 3 s, i x⊗ y = xy + 3x+ 3y + 6. Să se demonstreze că (Z, ⊕, ⊗) este
un inel comutativ. Verificat, i dacă inelul are divizori ai lui zero. Determinat, i elementele inversabile ale acestui
inel.
3. Să se găsească suma primilor douăzeci de termeni ai unei progresii aritmetice, dacă

a6 + a9 + a12 + a15 = 20.

SUBIECTUL II
(
xex , dacă x ≤ 1
1. Se dă funct, ia f : R → R, f (x) = .
ax + b, dacă x > 1

a) Să se determine constantele reale a s, i b astfel ı̂ncât funct, ia să fie continuă s, i derivabilă pe R.
b) Pentru a = 2e s, i b = −e să se determine o primitivă a lui f pe R.
2. Să se demonstreze că, pentru orice x ≥ 0, au loc inegalităt, ile:
x
≤ ln(1 + x) ≤ x.
x+1

SUBIECTUL III
Să se determine aria triunghiului ABC determinat de dreptele de ecuat, ii:

AB : x − 2y + 4 = 0,
BC : 2x + y + 1 = 0,
AC : x + y + 2 = 0.

33
Varianta 4

Profilul matematică - fizică, informatică, metrologie

SUBIECTUL I
√ √ n
1. Să se determine n astfel ı̂ncât ı̂n dezvoltarea 2x + 21−x (n ∈ N∗ ) suma coeficient, ilor binomiali ai ultimilor
trei termeni să fie egală cu 22. Pentru n = 6 să se determine x s, tiind că suma termenilor T3 s, i T5 este egală cu
135.
2. Se consideră matricea X cu proprietatea
 
−3 4 0 
2 1 0
X · 1 1 −2 = .
−1 3 −2
−2 −1 3

Precizat, i tipul matricei X s, i apoi determinat, i această matrice.


3. Rezolvat, i ı̂n Z8 : (
x + 2̂y = 1̂
.
3̂x + 4̂y = 1̂

SUBIECTUL II

1. Să se determine a, b ∈ R astfel ı̂ncât


p √
lim 2x2 + 4x + 1 − ax − b = 2 2.
x→∞

Z π
4
Z π
4
2. Pentru n ∈ N se consideră integralele In = xn cos 2x dx s, i Jn = xn dx.
0 0

a) Să se calculeze I0 s, i I1 .
b) Fără a calcula integrala In , să se precizeze monotonia s, irului (In )n∈N .
c) Comparat, i integrala In cu integrala Jn . Să se precizeze dacă s, irul (In )n∈N este convergent s, i, ı̂n caz
afirmativ, să se determine limita sa.

SUBIECTUL III
Să se scrie ecuat, ia cercului circumscris triunghiului ABC, unde vârfurile triunghiului au coordonatele A(2, 5),
B(5, 1) s, i C(−2, 2).

34
Varianta 5

Profilul matematică - fizică, informatică, metrologie

SUBIECTUL I
x2 + (m + 1)x + m + 2
1. Se dă expresia E(x) = ·
x2 + x + m
Să se determine parametrul real m astfel ı̂ncât E(x) să aibă sens s, i să fie strict pozitivă pentru orice x ∈ R.
2. Să se rezolve ecuat, ia 2 lg2 (x3 ) − 3 lg x − 1 = 0.
3. Fie G = (−3, 3). Pentru x, y ∈ G definim:
9(x + y)
x⋆y = ·
9 + xy
Să se demonstreze că ”⋆” este lege de compozit, ie pe G s, i că (G, ⋆) este grup comutativ.

SUBIECTUL II

1. Se consideră funct, ia f : [−2, ∞) → R, f (x) = |x − 1|e−|x+1|.


a) Să se expliciteze funct, ia f s, i să se studieze derivabilitatea ei.
b) Să se determine extremele locale ale funct, iei.

1
2. Să se calculeze volumul corpului de rotat, ie determinat de funct, ia f : 0, → R, f (x) = arcsin x.
2

SUBIECTUL III
 
11
Paralelogramul ABCD are vârfurile consecutive A s, i B de coordonate A(−3, −1) s, i B 2, . Se s, tie că punctul
 4
1
Q 3, este intersect, ia diagonalelor paralelogramului. Să se afle coordonatele vârfurilor C s, i D s, i ecuat, ia dreptei
2
BC.

35
BACALAUREAT 1998
SESIUNEA AUGUST
Varianta 1

Profilul economic

SUBIECTUL I
(
Ayx = 7Axy−1
1. Să se rezolve sistemul .
6Cxy = 5Cxy+1
   
1 −2 −2 1 −2 −2 4
2. Se consideră matricele A = 3 1 p s, i B = 3 1 1 p. Să se afle numerele reale p s, i q astfel
3 −1 1 3 −1 1 q
ı̂ncât cele două matrice să aibă acelas, i rang.
3. Pentru x, y ∈ R definim legea de compozit, ie x ⋆ y = xy − x − y + 2. Demonstrat, i că G = (1, ∞) este parte
stabilă a lui R ı̂n raport cu operat, ia ”⋆” s, i că G ı̂mpreună cu operat, ia indusă are o structură de grup comutativ.
Demonstrat, i că funct, ia f : R → G, f (x) = 2x + 1 este un izomorfism ı̂ntre grupurile (R, +) s, i (G, ⋆).

SUBIECTUL II
Se consideră funct, ia f : R → R, f (x) = (x − 1)e−x .
a) Să se studieze variat, ia s, i să se reprezinte grafic funct, ia f , folosind s, i derivata a doua.
b) Să se calculeze lim A(u), unde A(u) reprezintă aria mult, imii plane mărginite de graficul funct, iei f , axa Ox s, i
u→∞
dreptele de ecuat, ii x = 1 s, i x = u (u > 1).

SUBIECTUL III
Să se scrie ecuat, ia simetricei dreptei de ecuat, ie 3x + y − 1 = 0 fat, ă de punctul A(4, −2).

36
Varianta 2

Profilul economic

SUBIECTUL I
p √
Să se rezolve ecuat, ia 16 (0, 25)5− 4 = 2 x+1 .
x
1.
2. Descompunet, i ı̂n factori ireductibili peste Z5 polinomul f = X 4 + X 3 + 2̂X 2 + X + 1̂.
 
2−x 1−x
3. Pentru fiecare x ∈ R, x 6= 0 se consideră matricea A(x) = si mult, imea E = {A(x) | x ∈ R∗ }.
2(x − 1) 2x − 1 ,

a) Demonstrat, i că pentru orice x, y ∈ R∗ avem relat, ia A(x) · A(y) = A(xy).


b) Calculat, i (A(x))n pentru A(x) ∈ E.
c) Demonstrat, i că ı̂nmult, irea matricelor este lege de compozit, ie pe E s, i că E, ı̂mpreună cu legea indusă, are
o structură de grup abelian.

SUBIECTUL II
x2 + mx + n
Se consideră funct, ia f : R\{1} → R, f (x) = , unde m, n ∈ R.
x−1
a) Să se determine m s, i n astfel ı̂ncât funct, ia f să admită un extrem egal cu 1 ı̂n punctul x = 0.
b) Pentru m = 1 s, i n = −1, să se studieze variat, ia s, i să se reprezinte grafic funct, ia f , folosind s, i derivata a doua.
c) Să se scrie ecuat, ia tangentei la graficul funct, iei de la punctul b) ı̂n punctul de abscisă 3.
d) Să se calculeze aria suprafet, ei plane limitate de graficul funct, iei de la punctul b), axa Ox s, i dreptele de ecuat, ii
x = 2, x = 5.

SUBIECTUL III
Să se găsească ecuat, ia cercului de diametru [AB], s, tiind că A(3, 2) s, i B(−1, 6). Să se scrie ecuat, ia tangentei la cerc
ı̂n punctul A.

37
Varianta 3

Profilul economic

SUBIECTUL I

1. Să se determine suma primilor 20 de termeni ai unei progresii aritmetice (an )n≥1 dacă

a6 + a9 + a12 + a15 = 20.
4x + my =0
2. Se consideră sistemul y − z = 0 . Pentru ce valori ale parametrului real m sistemul are s, i solut, ii


2x + y + z = 0
diferite de solut, ia nulă? Să se rezolve sistemul ı̂n acest caz.
3. Fie K un corp comutativ s, i polinomul f ∈ K[X].
f (a) − f (b)
a) Dacă a, b ∈ K s, i a 6= b, demonstrat, i că restul ı̂mpărt, irii polinomului f la (X −a)(X −b) este X+
a−b
af (b) − bf (a)
·
a−b
b) Demonstrat, i că dacă a 6= b, X − a | f s, i X − b | f , atunci (X − a)(X − b) | f .

SUBIECTUL II
x2 + ax
1. Se consideră funct, ia f : R\{−1; 3} → R, f (x) = ·
(x + 3)2
a) Să se determine a ∈ R pentru care tangenta la graficul funct, iei ı̂n punctul de abscisă 1 este paralelă cu axa
Ox.
b) Pentru a = −3 să se studieze variat, ia s, i să se reprezinte grafic funct, ia, folosind s, i derivata a doua.
ln x
2. Să se calculeze volumul corpului de rotat, ie generat de funct, ia f : [1, e] → R, f (x) = ·
x

SUBIECTUL III
 
11 3
Se dă dreapta d de ecuat, ie 2x − y + 4 = 0. Să se cerceteze dacă punctele A(−5, 3) s, i B ,− sunt simetrice
5 5
fat, ă de dreapta d.

38
Varianta 4

Profilul economic

SUBIECTUL I
√ √
x2 −5 x2 −5
1. Să se rezolve ecuat, ia 4x− − 12 · 2x−1− + 8 = 0.
2. Să se determine valorile parametrului real m pentru care ecuat, ia

4mx2 + 4(1 − 2m)x + 3(m − 1) = 0

are rădăcini reale strict pozitive.


 
2 1 1
3. Fie matricea A = 1 2 1.
1 1 2

a) Să se demonstreze că există x, y ∈ R astfel ı̂ncât A2 = xA + yI3 , unde I3 este matricea unitate.
b) Este matricea A inversabilă? În caz afirmativ, să se calculeze A−1 .

SUBIECTUL II
x − 1

 , x ∈ (−∞, 1]

 ex
1. Se consideră funct, ia f : R → R, f (x) = .

 2

 ln x
, x ∈ (1, ∞)
x
Să se demonstreze că funct, ia f are primitive pe R s, i să se afle o primitivă a sa.
2. S, tiind că a + b + 1 = 0, să se calculeze limita
√ √ √
lim (a n + 1 + b n + 2 + n + 3).
n→∞

SUBIECTUL III
S, tiind că A(1, 2) este piciorul perpendicularei duse din origine pe dreapta d, să se scrie ecuat, ia dreptei d.

39
Varianta 5

Profilul economic

SUBIECTUL I
2
x − 5x + 4
1. Să se rezolve inecuat, ia ≤ 1.
x2 − 4
2. Să se determine m ∈ R s, i să se rezolve ecuat, ia

x3 + mx2 − x − 3 = 0,

s, tiind că rădăcinile sale sunt ı̂n progresie aritmetică.

3. Să se rezolve s, i să se discute după parametrul real m următorul sistem de ecuat, ii:


 x − my + z = 2m
x − 2y + z = −1 .


mx + m2 y − 2z = 2

SUBIECTUL II
x2 + ax + b
Fie funct, ia f : R\{c} → R, f (x) = ·
x+c
a) Să se determine a, b, c, astfel ı̂ncât graficul funct, iei să aibă ca asimptote dreptele de ecuat, ii x = 1 s, i y = x + 2,
iar P (2, 6) să fie un punct al graficului.
b) Pentru a = 1, b = 0 s, i c = −1 să se studieze variat, ia s, i să se reprezinte grafic funct, ia f , folosind derivata a doua.
c) Să se scrie ecuat, ia tangentei la graficul de la punctul b), ı̂n punctul de abscisă −1.
d) Să se calculeze aria mult, imii plane mărginite de graficul funct, iei, axa Oy, asimptota oblică s, i dreapta de ecuat, ie
x = −1.

SUBIECTUL III
Să se precizeze dacă cercul de centru C(4, 0), tangent la dreapta de ecuat, ie d : 4x + 3y − 6 = 0, taie sau nu dreapta
de ecuat, ie 4x − 3y − 6 = 0.

40
BACALAUREAT 1998
SESIUNEA AUGUST
Varianta 1

Profilul umanist

SUBIECTUL I

1. Să se determine X ∈ M2 (Z) care satisface relat, ia:


  
3 1 1 0
·X = .
5 2 0 1

2. Pe R definim legea de compozit, ie


1
x⋆y = (x + y − xy + 1).
2
Să se cerceteze dacă această lege este asociativă, comutativă s, i are element neutru. Dacă există element neutru,
determinat, i elementele simetrizabile fat, ă de legea ”⋆”.

SUBIECTUL II

1. Determinat, i primitivele funct, iilor:


2 √ 1
a) f : (0, ∞) → R, f (x) = −3x4 + − x + 3 sin x + 2 ;
x x +1
b) f : (0, ∞) → R, f (x) = x2 + ln x.
2. Să se calculeze următoarele integrale:
Z 1
a) xe−x dx;
0
Z π
2
b) cos2 x dx.
0

3. Se consideră funct, iile f , g : R → R, f (x) = x2 + 4x s, i g(x) = x + 4.


a) Să se rezolve inecuat, ia f (x) ≤ g(x).
b) Să se calculeze aria mult, imii plane cuprinse ı̂ntre graficele funct, iilor f s, i g s, i dreptele de ecuat, ii x = −4,
x = 1.

41
Varianta 2

Profilul umanist

SUBIECTUL I
  

1. Fie H = A ∈ M2 (R) A = a b
, a, b ∈ R, a 6= 0 . Demonstrat, i că:
0 1
a) Dacă A, B ∈ H, atunci A · B ∈ H.
 
1 0
b) Oricare ar fi A ∈ H, există X ∈ H astfel ı̂ncât A · X = I2 , unde I2 = .
0 1
2. Pentru numerele reale x s, i y definim operat, ia x ⋆ y = xy − 5x − 5y + 30.
a) Demonstrat, i că ”⋆” este lege de compozit, ie pe mult, imea G = (5, +∞).
b) Verificat, i dacă (G, ⋆) este grup abelian.
c) Rezolvat, i ı̂n G ecuat, ia x ⋆ x = 9.

SUBIECTUL II

1. Determinat, i primitivele funct, iilor:


1 √
a) f : R∗ → R, f (x) = (x2 − 4)(x + 1) + − 3 x.
x
b) f : R∗ → R, f (x) = x2 cos x.
x3
2. Fie f : [0, ∞) → R, f (x) = ·
x+1
1
a) Să se arate că există a, b, c ∈ R astfel ı̂ncât f (x) = ax2 + bx + c − , pentru orice x ∈ [0, ∞).
x+1
Z 3
b) Să se calculeze integrala f (x) dx.
1

ln x
3. Fie funct, ia f : (0, ∞) → R, f (x) = 2 . Să se calculeze aria limitată de graficul funct, iei f , axa Ox s, i dreptele
x
de ecuat, ii x = 1 s, i x = e.

42
Varianta 3

Profilul umanist

SUBIECTUL I
  
1 1 2 1
1. Se consideră matricele A = s, i B = . Să se determine matricea X ∈ M2 (R) care verifică
0 2 1 0
egalitatea A · X = B.
 
a b
2. Fie M mult, imea matricelor de forma A = cu a, b ∈ Z. Demonstrat, i că adunarea s, i ı̂nmult, irea
5b a
matricelor sunt legi de compozit, ie pe M s, i verificat, i dacă (M, +, ·) este inel comutativ.

SUBIECTUL II

1. Determinat, i primitivele funct, iilor:


1
a) f : R → R, f (x) = (2x + 1)2 (x − 1) + ·
x2 +9
b) f : (0, ∞) → R, f (x) = x ln2 x.
Z π2
2. a) Să se calculeze integrala ex sin 2x dx.
0
Z a
b) Să se determine a > 0 astfel ı̂ncât (2 − 4x + 3x2 ) dx = a.
0

3. Se consideră funct, iile f , g : R → R, f (x) = x3 − 2x − 3 s, i g(x) = 2x2 − x − 3.


a) Să se rezolve inecuat, ia f (x) ≥ g(x).
b) Calculat, i aria mult, imii plane cuprinse ı̂ntre graficele celor două funct, ii s, i dreptele de ecuat, ii x = 0 s, i x = 1.

43
Varianta 4

Profilul umanist

SUBIECTUL I
 
1 a
1. Pentru orice a ∈ R definim matricea Ua ∈ M2 (R), Ua = si notăm cu G mult, imea tuturor acestor
0 1 ,
matrice.
 
1 0
a) Arătat, i că pentru orice a, b ∈ R sunt satisfăcute relat, iile Ua · Ub = Ua+b s, i Ua · U−a = I2 , unde I2 = .
0 1
Deducet, i că ı̂nmult, irea matricelor este lege de compozit, ie pe G.
b) Precizat, i dacă matricea I2 face parte din G s, i verificat, i dacă elementele din G sunt simetrizabile fat, ă de
ı̂nmult, irea matricelor.
2. Pentru x, y ∈ R definim următoarea lege de compozit, ie:

x ⋆ y = xy − 3x − 3y + 12.

a) Verificat, i dacă legea ?⋆? este asociativă s, i comutativă.


b) Fie G = (3, ∞). Demonstrat, i că, dacă x ∈ G s, i y ∈ G, atunci x ⋆ y ∈ G.
c) Cercetat, i dacă există e ∈ G astfel ı̂ncât pentru orice x ∈ G să avem x ⋆ e = e ⋆ x = x.
d) Verificat, i dacă (G, ⋆) este grup abelian.

SUBIECTUL II
x2 − x + 1 1 2
1. a) Să se determine primitivele funct, iei f : (0, ∞) → R, f (x) = √ − + 2 ·
4 x x+1 x +1
x+1
b) Să se determine o funct, ie a cărei primitivă este F : R → R, F (x) = 2 ·
x +1
2. Să se calculeze integralele:
Z π2
a) ex cos 2x dx.
0
Z e
b) ln2 x dx.
1

3. Se consideră funct, iile f , g : R, f (x) = x2 − 2x − 2, g(x) = 2 − 4x − x2 .


a) Să se determine x ∈ R astfel ı̂ncât f (x) ≤ g(x).
b) Să se calculeze aria mult, imii plane cuprinse ı̂ntre graficele funct, iilor f s, i g s, i dreptele de ecuat, ii x = 0 s, i
x = 3.

44
Varianta 5

Profilul umanist

SUBIECTUL I
  
1 1 2 1
1. Se dau matricele A = s, i B = . Să se determine matricea X ∈ M2 (R) care verifică egalitatea
2 1 0 3
A · X = B.

2. Pe mult, imea Q se definesc legile de compozit, ie

x ⊕ y = x + y + 2 s, i x ⊗ y = 2xy + 4x + 4y + 6.

a) Demonstrat, i că (Q, ⊕) este grup abelian.


b) Demonstrat, i că (Q, ⊗) este monoid comutativ.
c) Este legea de compozit, ie ”⊗” distributivă fat, ă de legea ”⊕”? Ce concluzie se poate trage?

SUBIECTUL II

1. Determinat, i primitivele funct, iilor:


1 √ 1
a) f : (0, 1) → R, f (x) = 2x2 − 5x + −x x+ √ ·
x 1 − x2
b) f : R → R, f (x) = e2x sin x.
x2 + 2x
2. a) Fie f : R → R, f (x) = . Demonstrat, i că funct, ia f admite o primitivă F : R → R de forma
(x2 + x + 1)2
ax + b
F (x) = . Constantele a s, i b se vor determina.
x2 + x + 1
Z π
b) Să se calculeze integrala x2 cos x dx.
0

3. Determinat, i aria subgraficului funct, iei f : [1, 2] → R, f (x) = (x2 − x)ex .

45
BACALAUREAT 1998
SESIUNEA AUGUST
Varianta 1

Profilul pedagogic

SUBIECTUL I

1. Să se determine cifrele a s, i b astfel ı̂ncât numărul N = a23b să fie divizibil cu 18.
2. La o serbare s, colară s-au vândut bilete a câte 4000 lei s, i a câte 5000 lei bucata. În total s-au vândut 700 de
bilete pe care s-au ı̂ncasat 3000000 lei. Câte bilete de fiecare fel s-au vândut?
5
3. Suma a trei numere este 60. Dacă ı̂nmult, im al doilea număr cu obt, inem acelas, i rezultat ca s, i atunci când
4
adăugăm 5. S, tiind că al treilea număr este cu 6 mai mare decât primul, să se afle numerele.

SUBIECTUL II

1. Se consideră familia de funct, ii de gradul al doilea fm (x) = x2 − 2(m − 1)x + m, unde m este un parametru real.
a) Să se determine curba pe care o descriu vârfurile parabolelor asociate funct, iilor din familie, când m variază.
b) Să se arate că toate parabolele familiei trec printr-un punct fix.
2. Să se rezolve ı̂n mult, imea claselor de resturi modulo 12 următorul sistem de ecuat, ii:
(
5̂x + 4̂y = 4̂
.
2̂x + 3̂y = c
11

SUBIECTUL III

1. Într-un paralelogram ABCD se dau: BC = 45 cm, AC = 17 cm s, i ı̂nălt, imea CE = 8 cm (E ∈ AD). Se


prelunges, te CE până intersectează prelungirea laturii AB ı̂n punctul N . Se cere să se calculeze aria triunghiului
AEN .
2. Laturile bazelor unui trunchi de piramidă triunghiulară regulată sunt de 3 cm s, i respectiv 12 cm. Fet, ele laterale
formează cu planul bazei unghiuri de 60◦ . Să se calculeze volumul trunchiului de piramidă s, i ı̂nălt, imea piramidei
din care provine trunchiul.

46
Varianta 2

Profilul pedagogic

SUBIECTUL I

1. Să se găsească toate perechile de numere naturale a căror sumă este 87 s, i pentru care 87 este divizibil cu diferent, a
lor.
1 5
2. O fermă a vândut din cantitatea de ros, ii recoltată cu pret, ul de 7000 lei/kg, din cantitate cu 6000 lei/kg
4 12
1
s, i din cantitate cu pret, ul de 5000 lei/kg, iar restul de 7125 kg cu pret, ul de 50400 lei/chintal. 16% din banii
8
ı̂ncasat, i se folosesc pentru investit, ii. Ce sumă s-a folosit pentru investit, ii?
3. La un concurs de matematică, Silviu a obt, inut 10 puncte. S, tiind că avea de rezolvat 8 probleme, iar pentru o
problemă rezolvată corect a primit 3 puncte s, i pentru o problemă nerezolvată i s-au scăzut 4 puncte, aflat, i câte
probleme a rezolvat Silviu.

SUBIECTUL II

1. Să se arate că numerele de forma 10n + 18n − 28 (n ∈ N) sunt divizibile cu 27.
2. Pentru x, y ∈ R definim legea de compozit, ie x ⋆ y = ax + by − xy. Determinat, i numerele reale a s, i b astfel ı̂ncât
legea de compozit, ie să fie comutativă s, i asociativă. Pentru valorile aflate, admite legea de compozit, ie element
neutru? Dacă da, care sunt elementele simetrizabile?

SUBIECTUL III

1. \ = 90◦ s, i
Se dă pătratul ABCD de latură a. Se iau punctele E ∈ (BC) s, i H ∈ (CD) astfel ı̂ncât m(AEH)
\ = 30◦ . Să se calculeze distant, a EC s, i m(ADE).
m(HAE) \

2. Se dă prisma triunghiulară ABCA′ B ′ C ′ , ı̂n care triunghiul ABC este echilateral de latură a, iar muchia AA′
de lungime b, formează cu muchiile AB s, i AC unghiuri de măsură 45◦ . Notăm cu D proiect, ia lui A′ pe planul
(ABC). Demonstrat, i că [AD este bisectoare a triunghiului ABC s, i aflat, i aria laterală a prismei.

47
Varianta 3

Profilul pedagogic

SUBIECTUL I

1. Într-o familie, tatăl are 46 ani, iar fiul său are 19 ani. Cu cât, i ani ı̂n urmă tatăl era de 4 ori mai ı̂n vârstă decât
fiul său?
2. O echipă formată din 10 muncitori poate termina o lucrare ı̂n 20 de zile. După ce echipa lucrează 10 zile, 6
muncitori sunt trimis, i să lucreze ı̂n altă parte. În cât timp vor termina lucrarea muncitorii rămas, i?
3. Un elev are un număr de fotografii. Vrând să le lipească pe filele unui album, constată că, dacă le lipes, te câte
două sau câte cinci sau câte s, apte, pe ultima filă a albumului rămân două fotografii. Să se afle care este numărul
acestor fotografii, s, tiind că el este cel mai mic număr cu aceste proprietăt, i.

SUBIECTUL II

1. Se consideră polinomul f = X 4 − aX 3 + bX 2 + cX + d, f ∈ R[X]. Să se determine a, b, c, d astfel ı̂ncât f


ı̂mpărt, it la X 2 − 3X − 1 să dea restul 2X + 1 s, i, ı̂mpărt, it la X 2 − 1, să dea restul −2X + 2.
2. Să se determine matricea X care satisface egalitatea:
   
1 2 3 −1 5 3
X ·  0 1 2 =  2 1 −1 .
−1 2 1 −3 4 −3

SUBIECTUL III

1. Pe laturile triunghiului ABC se consideră punctele M ∈ (BC) s, i P ∈ (AB), astfel ı̂ncât M B = 2M C s, i


P A = P B. Dacă O este intersect, ia dreptelor AM s, i CP , demonstrat, i că OP = OC s, i OA = 3OM .
2. Sect, iunea axială a unui trunchi de con este un trapez isoscel cu bazele de 20 cm s, i 12 cm, având diagonalele per-
pendiculare. Calculat, i aria laterală s, i volumul trunchiului de con, precum s, i volumul din care provine trunchiul.

48
Varianta 4

Profilul pedagogic

SUBIECTUL I

1. Determinat, i bazele de numerat, ie x s, i y, s, tiind că suma lor este 11 s, i că 231x + 356y = 14135 .

2. Împărt, ind numerele 1774, 2780 s, i 4687 cu acelas, i număr natural n, obt, inem respectiv resturile 10, 8 s, i 7. Să se
determine numărul n.
3. Trei frat, i depun la o bancă 40000000 lei. Jumătate din suma depusă de fratele cel mare este egală cu o treime
din suma depusă de fratele mijlociu s, i egală cu o cincime din suma depusă de fratele cel mic. Să se afle suma
depusă de fiecare frate.

SUBIECTUL II

1. Să se rezolve ecuat, ia 2 lg2 (x2 ) − 3 lg x − 11 = 0.


2. Să se determine m ∈ R astfel ı̂ncât următorul sistem să admită s, i solut, ii diferite de solut, ia nulă s, i ı̂n acest caz
să se rezolve: 

(m + 1)x + y+z =0
x + 2(m − 1)y − z = 0 .


(m − 1)x − y+z =0

SUBIECTUL III

1. Diagonalele trapezului ABCD (AB k CD) se intersectează ı̂n O.


a) Să se arate că triunghiurile AOD s, i BOC au aceeas, i arie.
b) Paralela prin O la latura AB intersectează laturile AD s, i BC ı̂n M s, i respectiv N . Demonstrat, i că
M O = N O.
2. Să se determine aria s, i volumul unui tetraedru regulat cu muchia de 10 cm.

49
Varianta 5

Profilul pedagogic

SUBIECTUL I

1. Să se afle două numere naturale a s, i b, s, tiind că suma lor este 180 s, i că cel mai mare divizor comun al lor este
18.
3 1
2. Două robinete curgând ı̂mpreună, pot umple dintr-un bazin ı̂n 5 ore. Primul robinet, curgând singur, umple
4 4
2
din bazin ı̂n 4 ore. În cât timp va umple bazinul robinetul al doilea curgând singur?
5
1 1
3. O sfoară cu lungimea de 22 m trebuie să fie tăiată ı̂n trei bucăt, i astfel ı̂ncât bucata a doua să fie de 3 ori
2 2
1
mai mare decât prima, iar cea de-a treia de 2 ori mai mare decât prima. Să se afle lungimea fiecărei bucăt, i de
4
sfoară.

SUBIECTUL II
√ √ √
1. Să se rezolve ecuat, ia
2x + 1 = 2 x − x − 3.
 
x 3y
2. Fie G mult, imea matricelor de forma A = , unde x, y ∈ Q, x 6= 0 sau y 6= 0.
y x
Arătat, i că ı̂nmult, irea matricelor este lege de compozit, ie pe G s, i verificat, i dacă, ı̂mpreună cu operat, ia indusă, G
este grup abelian.

SUBIECTUL III

1. Se consideră trapezul isoscel ABCD având m(Â) = 60◦ , circumscris unui cerc de rază R. Să se calculeze
perimetrul s, i aria trapezului ı̂n funct, ie de R.

2. Aria totală a unui paralelipiped dreptunghic este de 142 cm2 , iar diagonala paralelipipedului este de 83 cm.
Să se calculeze dimensiunile paralelipipedului, s, tiind că ele sunt ı̂n progresie aritmetică.

50

S-ar putea să vă placă și