Sunteți pe pagina 1din 8

Tax Newsflash Issue 378

Proposed Tax changes – Fiscal Propuneri de modificări fiscale –


Code Codul Fiscal

Changes regarding income tax and social Modificări ale cotelor de impozit și contribuții
security rates sociale

As of 1 January 2018, social security contributions are Începând cu data de 1 ianuarie 2018, contribuțiile
the following: sociale obligatorii sunt:
a) The pension contribution (25% due by a) Contribuția de asigurări sociale (25% datorată de
employees as well as other individuals required by angajați, precum și de alte persoane fizice pentru
law to pay the pension contribution, 4% due by care există obligația plății contribuției de asigurări
employers for special work conditions, 8% due by sociale, 4% datorată de angajatori în cazul
employers for special and other work conditions); condițiilor deosebite de muncă, 8% datorată de
angajatori în cazul condițiilor speciale de muncă și
altor condiții de muncă);

b) The health insurance contribution (10% due by b) Contribuția de asigurări sociale de sănătate
employees or by individuals required by law to pay (10% datorată de angajați sau de către persoanele
the health insurance contribution); fizice pentru care există obligația plății contribuției
de asigurări sociale);

c) The work insurance contribution (2.25% due by c) Contribuția asiguratorie pentru muncă (2,25%
employers, individuals or companies) datorată de către persoanele fizice și juridice care
au calitatea de angajatori).

The income tax rate drops from 16% to 10%. Cota standard de impozit pe venit se reduce de la
16% la 10%.

KPMG’s comment: Following these provisions, there Comentariu KPMG: Urmare a acestor prevederi, are
will be a decrease of the total taxes due (income tax and loc o reducere a sarcinii fiscale totale (impozit și
social security contributions), however such decrease is contribuții sociale), însă aceasta se datorează strict
strictly due to the reduction of the income tax rate and scăderii cotei de impozitare și nu reducerii cotelor de
not due to the reduction of the social security rates or contribuții sau a transferului acestora către angajați. În
due to the transfer of the social security liabilities from fapt, în condițiile în care angajatorii decid majorarea
the employer to the employees. Actually, where the salariilor brute (pentru a nu afecta venitul net al
employers decide to increase the gross salary of the salariaților), cuantumul contribuțiilor sociale colectate la
employees (in order for the net income to not be bugetul de stat va crește. Totuși, decizia de majorare a
affected), the amount of the social security contributions salariilor brute rămâne la latitudine angajatorilor, fiind o
collected at the state budget will increase. However, the negociere contractuală între părțile implicate (angajat și
decision to increase the gross salary remains at the angajator). În practică, vor exista probabil situații în care
discretion of the employers, being a contractual veniturilor angajaților vor scădea.
negotiation between the parties (employer and
employee). In practice, there will probably be cases
where the net salary of the employees will decrease.

© 2017 KPMG Tax S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG
International”), a Swiss entity. All rights reserved.
Employment income Venituri salariale

• The monthly gross salary based on which the • Nivelul venitului lunar brut obținut din salarii pe baza
personal deduction is calculated, increases from căruia se stabilește nivelul deducerii personale
1,500 RON per month to 1,950 RON per month, se majorează de la 1.500 lei lunar la 1.950 lei,
respectively from 3,000 RON per month to 3.600 respectiv de la 3.000 lei lunar la 3.600 lei lunar,
RON per month. For salaries higher than 3,600 inclusiv. Pentru veniturile brute din salarii de care
RON per month, no personal deduction is granted. depășesc 3.600 lei lunar, nu se acordă deducerea
The level of the personal deductions granted in fixed personală. Se majorează de asemenea și nivelul
amount is also increased, depending on the number deducerilor personale acordate în sumă fixă, în
of dependents and the regressive ones are funcție de numărul persoanelor aflate în întreținere,
determined based on a chart provided under the Tax iar cele degresive se stabilesc potrivit unui tabel din
Code. cuprinsul Codului fiscal.

• A dependent person is defined as being the • Este definită persoana aflată în întreținere ca fiind
spouse, children or other family members, relatives soția/soțul, copiii sau alți membri de familie, rudele
of the taxpayer or of the spouse, up to the second contribuabilului sau ale soțului/soției acestuia până
degree inclusively, whose income (taxable and la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri,
nontaxable) is up to 510 RON per month, with impozabile și neimpozabile, nu depășesc 510 lei
certain exceptions provided by law. lunar, cu anumite excepții specifice prevăzute de
lege.

• In respect to employment income, both the • În cazul veniturilor salariale, contribuția de


pension and also the health insurance asigurări sociale (CAS), precum și contribuția
contribution cannot be less than the pension / de asigurări sociale de sănătate (CASS) nu pot
health insurance contributions calculated by fi mai mici decât nivelul contribuțiilor de asigurări
applying the rates to the minimum gross salary sociale, respectiv de asigurări sociale de sănătate
per month (valid for the month when the calculate prin aplicarea cotelor corespunzătoare
contributions are due), according to the number of asupra salariului de bază minim brut pe țară în
working days in a month when the employment vigoare în luna pentru care se datorează
contract was active. contribuțiile, corespunzător numărului zilelor
lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.

• Such minimum cap does not apply to specific • Acest plafon minim nu se aplică pentru anumite
groups of persons, such as: pupils and students categorii de persoane, precum: elevi sau studenți
under 26 years old, apprentices up to 18 years old, cu vârsta până la 26 de ani aflați într-o formă de
individuals with disabilities or other individuals școlarizare, ucenici în vârstă de până la 18 de ani,
having the possibility under the law to work less than persoane cu dizabilități sau alte categorii de
8 hours a day, a certain category of retired persoane, cărora prin lege li se recunoaște
individuals or individuals who obtain during the posibilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore pe zi,
same month employment income based on two or anumite categorii de pensionari pentru limită de
more employment contracts and the total monthly vârstă în sistemul public de pensii, persoane care
taxable basis is at least equal with the minimum realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii
gross salary per month. sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe
contracte individuale de muncă, iar baza lunară de
calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin
egală cu salariul de bază minim brut pe țară.

• The work insurance contribution rate is 2.25% • Contribuția asiguratorie pentru muncă se
applied to employment and employment assimilated datorează în cotă de 2,25% la veniturile din salarii
income and is due to the state budget, being și asimilate salariilor și se plătește la bugetul de stat,
intended to finance the social security benefits for fiind destinată finanțării prestațiilor din domeniul
the employees, such as unemployment (20%), asigurărilor sociale de care beneficiază salariații,

© 2017 KPMG Tax S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG 2
International”), a Swiss entity. All rights reserved.
indemnities for medical leaves (40%), expenses cum ar fi indemnizațiile pentru șomaj (20%),
with work accidents and professional diseases (5%), indemnizațiile primite pentru concediile medicale
as well as to supply the Guarantee Fund for (40%) sau cheltuielile pentru accidente de muncă și
employment debts (15%). The remaining 20% boli profesionale (5%), precum și pentru
represents income at the state budget and is alimentarea Fondului de garantare pentru plata
directed to a separate account. creanțelor salariale (15%). 20% reprezintă venit la
bugetul de stat și sunt alocați într-un cont distinct.

Income from independent activities Venituri din activități independente

• Individuals deriving income from independent • Persoanele care desfășoară activități


activities are liable to pay the pension independente datorează CAS dacă:
contribution provided that:

o They do not obtain employment or o nu realizează venituri din salarii sau


employment assimilated income or pension asimilate salariilor sau venituri din pensii,
income, based on which they are insured under pentru care sunt asigurate în sistemul public
the public pension system or under a special de pensii sau într-un sistem propriu de
social security system, according to law; asigurări sociale, potrivit legii;

o They are not insured under a special social o nu sunt asigurate în sisteme proprii de
security system, for which there is a special asigurări sociale, pentru care există obligația
requirement in this respect under the law asigurării în aceste sisteme potrivit legii
(attorneys, notaries, monarchal personnel, (avocații, notarii, personalul monahal,
military personnel). personalul militar).

• Pension income is due on a chosen income, at • De asemenea, CAS se stabilește la un venit ales,
least equal with the minimum gross salary per cel puțin egal cu salariul minim brut pe țară,
month, independent on the actual income derived. independent de nivelul venitului realizat. În plus,
Individuals obtaining monthly income from persoanele care realizează venituri lunare din
independent activities less than the minimum activități independente sub nivelul salariului
gross salary per month, do not have the minim brut pe țară nu au obligația să plătească
obligation to pay the pension contribution, CAS, însă pot opta pentru plata contribuției, în
however they have the option to pay the contribution aceleași condiții prevăzute pentru cei care au
under the same conditions as those who have such obligația plății contribuției (opțiune valabilă pentru
obligation (the option will remain unchanged for at întreg anul fiscal). Nu se mai face referire la
least 12 months). There is no reference made to plafonarea venitului baza de calcul la 5 salarii
capping the income to 5 times the average gross medii brute pe economie.
salary per month.

• In respect to the health insurance contribution, • În ceea ce privește CASS, persoanele care
individuals obtaining income from independent realizează venituri din activități independente,
activities, but also income from other sources dar și alte categorii de venituri cum ar fi: venituri
such as: income from association with e legal entity, din asocierea cu o persoană juridică, din cedarea
rental income, investment income, farming, other folosinței bunurilor, din investiții, din activități
sources, are liable to pay the health insurance agricole, silvicultură și piscicultură sau din alte
contribution provided that: surse, datorează CASS, dacă:

o The monthly income obtained from all these o Veniturile lunare realizate cumulat, sunt
sources is at least equal to the minimum cel puțin egale cu salariul minim brut pe
gross salary; țară din una sau mai multe surse de venituri
din cele menționate;

© 2017 KPMG Tax S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG 3
International”), a Swiss entity. All rights reserved.
o They do not obtain employment or o Nu realizează venituri din salarii sau
employment assimilated income; asimilate salariilor;

o They are not exempt from paying the o Nu se încadrează în categoriile de


contribution, as provided by law (e.g. persoane exceptate de la plata contribuției
students/young individuals for investment de asigurări sociale de sănătate pentru
income, income from other sources, rental anumite venituri (ex: studenții/tinerii pentru
income, etc.) veniturile din investiții, alte surse, cedarea
folosinței bunurilor).

Thus, the health insurance contribution is due on the Astfel, CASS se stabilește la salariul minim brut pe
minimum gross salary per month, irrespective of the țară, indiferent de nivelul venitului realizat și de
actual income derived and the number of the activities numărul activităților desfășurate. În cazul în care
performed. Where the monthly income obtained from veniturile realizate lunar, cumulat sunt sub nivelul
all sources is less than the minimum gross salary, salariului minim brut pe țară, nu exista obligația plății
there is no obligation to pay the health insurance CASS, însă persoanele pot opta pentru plata
contribution, however individuals have the option to contribuției în aceleași condiții prevăzute pentru cei
pay it (under the same conditions as those who are care au obligația plății contribuției (opțiune valabila
required to) in order to be insured under the health întreg anul fiscal), pentru asigurarea în sistemul de
insurance system. The option remains in place for at asigurări de sănătate;
least 12 months.

Income from other sources Venituri din alte surse

• Income obtained from selling more than three • Veniturile obținute din operațiunile de transfer
vehicles from the personal belongings per year is efectuate cu autoturisme din patrimoniul personal
considered income from other sources, starting începând cu al treilea autoturism sunt
with the third vehicle sold, irrespective of the date considerate venituri din alte surse, indiferent de
when the vehicle was purchased. The income tax data dobândirii. Impozitul se calculează de către
due is calculated by the tax authorities based on the organul fiscal competent pe baza declarației privind
annual tax return submitted by the individual, by venitul realizat, prin aplicarea cotei de 10% asupra
applying 10% on the gross income obtained, the venitului brut, impozitul fiind final.
income tax due being final.

Income from intellectual property rights Venituri din drepturi de proprietate intelectuală

• Income tax rates applied to income from • Cotele de impozit aplicabile în cazul veniturilor
intellectual property rights decrease as follows: din drepturi de proprietate intelectuală se reduc
astfel:
o From 10% to 7% for determining the advance o de la 10% la 7%, pentru stabilirea plăților
payments; anticipate;

o From 16% to 10% for determining the final o de la 16% la 10%, pentru stabilirea impozitului
income tax due. pe venit ca impozit final.

Pension income Venituri din pensii

• The project clarifies that when determining the • Se clarifică faptul că la stabilirea venitului impozabil
monthly taxable income from pension received lunar pentru veniturile din pensii primite ca plată
as a lump sum, there will be only one nontaxable unică, se va acorda un singur plafon de venit
ceiling applied for pension income obtained from neimpozabil pentru veniturile obținute de la fiecare
each pension fund. fond de pensii.

© 2017 KPMG Tax S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG 4
International”), a Swiss entity. All rights reserved.
• In the category of persons exempt from paying • În categoria persoanelor fizice exceptate de la
the health insurance contributions are also plata contribuției de asigurări sociale de sănătate
included the retired individuals, for the pension se includ și persoanele fizice care au calitatea de
income obtained. pensionari, pentru veniturile din pensii.

KPMG’s comment: Based on the provisions mentioned Comentariu KPMG: Conform proiectului de modificare
under the project, individuals deriving income from a Codului Fiscal, persoanele care obțin venituri din
independent activities will benefit from a favorable tax activități independente vor beneficia de un tratament
treatment from a social security perspective, both in fiscal favorabil din punct de vedere al contribuțiilor
respect to the current tax treatment for this category of sociale datorate, atât în comparație cu cel aplicabil în
income, but also in respect to the tax treatment applies prezent acestor categorii de venituri, dar și în
to salary income. Under such conditions, we expect that comparație cu veniturile de natură salarială. În aceste
the Romanian tax authorities will intensify the tax audits condiții, ne așteptăm ca autoritățile fiscale să intensifice
in respect to reclassifying the independent activities in în viitor controalele privind reclasificarea veniturilor din
dependent ones, in order to decrease the risk of some activități independente în activități dependente, pentru a
practices to hide the employment income as income diminua riscul apariției unor practici de mascare a
from independent activities. veniturilor din salarii in venituri obținute din activități
independente.

Corporate income tax Impozitul pe profit


The draft law proposes several changes regarding Proiectul legislativ propune mai multe modificări în ceea
corporate income tax: ce privește impozitul pe profit:

Limitation of the deductibility of debt costs Limitarea deductibilității costurilor îndatorării

The first proposed change refers to limiting the Prima modificare propusă se referă la limitarea
deductibility of interest and other equivalent costs from deductibilității dobânzii și a altor costuri echivalente
an economic perspective, the current provisions dobânzii din punct de vedere economic, prevederile
regarding interest deductibility being replaced by new actuale privind deductibilitatea dobânzii fiind înlocuite de
provisions, as follows. noi prevederi, după cum urmează.

• According to the draft law, the limitation applies to • Conform proiectului, limitarea se aplică
the deductibility of debt related costs, which are deductibilității costurilor îndatorării, care sunt
defined to have a very wide meaning so as to cover definite în mod foarte cuprinzător astfel încât să
a wide range of costs related to financing (for acopere o gamă largă de costuri legate de finanțare
example interest corresponding to financial leasing (de exemplu dobânda aferentă contractelor de
contracts, payments made for profit participating leasing financiar, plăți în cadrul împrumuturilor cu
loans, capitalized interest that is included in the participare la profit, dobânda capitalizată inclusă în
accounting value of an asset). valoarea contabilă a unui activ).

• The excess debt related costs, calculated as the • Costurile excedentare ale îndatorării, respectiv
difference between debt related costs and income diferența dintre costurile îndatorării și veniturile din
from interest and other equivalent income from an dobânzi și alte venituri echivalente din punct de
economic perspective, that exceed the equivalent in vedere economic, care depășesc echivalentul în lei
RON of 200,000 euro can be considered deductible a 200.000 euro pot fi deduse la calculul impozitului
for corporate income tax purposes only within the pe profit numai în limita a 10% din baza de calcul
limit of 10% of the following calculation base: gross următoare: profitul brut plus cheltuieli cu impozitul
profit plus expenses with corporate income tax, plus pe profit, la care se adaugă costurile excedentare
excess debt related costs and tax depreciation. ale îndatorării și amortizarea fiscală.

• If the tax base described above is 0 or negative, the • În cazul în care baza de calcul descrisă mai sus este
excess debt related costs are treated as non- 0 sau negativă, costurile excedentare ale îndatorării
deductible for corporate income tax purposes during sunt tratate ca nedeductibile în perioada de calcul a

© 2017 KPMG Tax S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG 5
International”), a Swiss entity. All rights reserved.
the current period, but can be carried forward impozitului pe profit, putând fi reportate fără limită
indefinitely. de timp în perioadele următoare.
• The provisions described above are not applicable • Prevederile descrise mai sus nu sunt aplicabile
to independent entities that don’t have associated entităților independente care nu au nicio
companies, the former being allowed to wholly întreprindere asociată, acestea putând deduce
deduct excess debt related costs in the fiscal period integral costurile excedentare ale îndatorării în
when they are incurred. perioada fiscală în care sunt suportate.

The transfer of assets, of the tax residency or of the Transferul de active, de rezidență fiscală sau de
economic activity carried out through a permanent activitate economică desfășurată printr-un sediu
establishment permanent

• According to the draft law, the gain derived from the • Conform proiectului, câștigul realizat din
transfer of assets, of tax residency or of the transferurile de active, de rezidență fiscală sau de
economic activity of a permanent establishment for activitate economică desfășurată printr-un sediu
which Romania loses taxing right, calculated as the permanent pentru care România pierde dreptul de
difference between the market value and the tax impozitare, calculat ca diferența dintre prețul de
value of assets transferred is subject to a 16% tax. piață al activelor transferate și valoarea lor fiscală,
este supus unui impozit de 16%.
• If upon the transfer of assets, of tax residency or of • Dacă transferul de active, de rezidență fiscală sau
economic activity a loss is incurred, the taxpayer de activitate economică rezultă într-o pierdere,
can offset them against gains derived from aceasta poate fi recuperată din câștigurile realizate
operations of the same nature during the next 7 din operațiuni de aceeași natură realizate în
years. următorii 7 ani de către contribuabil.

• The taxpayers that apply the provisions described • Contribuabilii care aplică prevederile de mai sus pot
above can pay the tax in installments provided that eșalona plata impozitului dacă îndeplinesc condițiile
they fulfill the provisions of the Fiscal Procedure codului de procedură fiscală privind eșalonarea la
Code regarding the payment of tax in installments plată și dacă transferul are loc către un stat membru
and that the transfer is made towards an EU UE sau un stat care este parte la Acordul privind
member state or a state that is a party to the Spațiul Economic European.
Agreement regarding European Economic Space.

• Also, the draft law introduces anti-abuse rule as • De asemenea, proiectul legislativ transpune și
stipulated by the Council Directive (EU) 2016/1164 prevederile privind regula antiabuz stipulate de
of 12 July 2016. This rule means, mainly, that for tax Directiva 2016/1164/UE a Consiliului din 12 iulie
liabilities computation purposes, it shall ignore a 2016. Această regulă presupune, în principiu, că la
series of arrangements which are not genuine as calculul obligațiilor fiscale nu se iau în considerare
being put into place with the main purpose of o serie de demersuri care nu sunt oneste fiind
obtaining tax advantages and not for valid întreprinse cu scopul principal de a obține avantaj
commercial reasons which reflect economic reality. fiscal și nu din motive comerciale valabile care
reflectă realitatea economică.
• Moreover, the draft law includes and defines a • Mai mult, proiectul de lege include și definește
controlled foreign company. An entity is considered noțiunea de societăți străine controlate. O entitate
to be a controlled foreign company if the following este considerată societate străină controlată dacă
conditions are cumulatively met: îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

• The entity is owned directly or indirectly by a • Entitatea este deținută, direct sau indirect, de un
corporate income tax taxpayer having a participation contribuabil plătitor de impozit pe profit, într-un
of more than 50% of the share capital or is entitled procent ce depășește 50% din capital sau în cazul
to receive more than 50 percent of the profits of that în care contribuabilul are dreptul să primească mai
entity; mult de 50% din profiturile entității;

© 2017 KPMG Tax S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG 6
International”), a Swiss entity. All rights reserved.
• The actual corporate income tax paid on its profits • Impozitul pe profit plătit efectiv pentru profiturile sale
by the controlled foreign company is lower than the de către entitatea controlată este mai mic decât
difference between the corporate income tax that diferența dintre impozitul pe profit care ar fi fost
would have been charged on the entity under the perceput de la entitate, în conformitate cu
provisions of title II and the actual corporate income prevederile titlului II și impozitul pe profit plătit
tax paid on its profits by the entity. efectiv pentru profiturile sale de către entitate.

• Further, there are also included special provisions • De asemenea, sunt incluse și prevederi speciale
regarding the computation method of the corporate privind modalitatea de calcul a impozitului pe profit
income tax at the level of the entity which controls la nivelul contribuabilului care controlează
the controlled foreign company. societatea străină controlată.

Tax on micro-enterprises Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor


The draft law comprises several amendments regarding Proiectul legislativ propune mai multe modificări și în
tax on micro-enterprises: ceea ce privește impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor:
• The increase of the threshold from 500,000 euros to • Majorarea plafonului de aplicare a sistemului de
1,000,000 euros for applying the tax on micro- impozitare a microîntreprinderilor de la 500.000
enterprise system by the taxpayers which record euro la 1.000.000 euro la închiderea exercițiului
revenue below the above-mentioned threshold at financiar.
the end of the financial year.

• Inclusion into the micro-enterprise system of the • Includerea în categoria contribuabililor plătitori de
taxpayers which obtain consultancy and impozitul pe veniturile microîntreprinderilor a
management revenues of more than 20% of total persoanelor juridice care obțin venituri din
revenue. consultanță și management mai mult de 20% din
veniturile totale.

• The Romanian entities which perform banking, • Persoanele juridice române care desfășoară
assurance, reassurance, capital market, gambling activități în domeniul bancar, asigurărilor și
activities and exploration, development, exploitation reasigurărilor și al pieței de capital, al jocurilor de
of oil and natural gas are no longer exempt from noroc și activități de explorare, dezvoltare,
applying the tax on micro-enterprise system. exploatare a zăcămintelor petroliere și gazelor
naturale nu mai sunt exceptate de la aplicarea
sistemului de impozitare pe veniturile
microîntreprinderilor.

• Exclusion of the provisions which allowed entities • Eliminarea prevederilor care permiteau unei entități
with a share capital of minimum 45,000 lei to apply cu un capital social de minim 45.000 lei să aplice
as an option the provisions of Title II ”Corporate prin opțiune prevederile titlului II „Impozit pe profit”.
income tax”.

Local tax Taxe și impozite locale


The draft law increases the tax on transport vehicles with Proiectul de lege prevede creșterea impozitului pe
a mass of 12 tonnes or more by approximately 7% mijloacele de transport cu masa egală sau mai mare de
compared to the current tax. 12 tone cu aproximativ 7% față de nivelul actual.

© 2017 KPMG Tax S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG 7
International”), a Swiss entity. All rights reserved.
Contact
KPMG Tax SRL
Victoria Business Park, DN1 Bucuresti - Ploiesti,
nr. 69-71, Sector 1, Bucuresti 013685, Romania, P.O. Box
18 – 191
Tel: +40 372 377 800 / Fax: +40 372 377 700
Internet: www.kpmg.ro
E-mail: kpmgro@kpmg.ro

Ramona Jurubiță
Partner
Head of Tax and Legal Services
KPMG Romania
rjurubita@kpmg.com

© 2017 KPMG Tax S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG 8
International”), a Swiss entity. All rights reserved.