Sunteți pe pagina 1din 18

Inceput

la miercuri, 6 iunie 2018, 14:20

State Terminat

Completat la miercuri, 6 iunie 2018, 14:44

Timp luat 24 min 18 secs

Notează 38 din maxim 40 (95%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1 din 1

Textul întrebării

3

Cine conduce Conferința națională?

Alegeți o opțiune:

a. Președintele sau în lipsa acestuia, prim-vicepreședintele;

b. Consiliul director;

c. Comisia de cenzori.

2 întrebare

Corect

Marcat 1 din 1

Textul întrebării

3

Printre atribuțiile Consiliului director se află:

Alegeți o opțiune:

a. hotărăște sancționarea disciplinară a evaluatorilor autorizați, alții decât proprii membri;

b. aprobă inființarea filialelor;

c. desemnează un reprezentant în Consiliul filialei.


3 întrebare

Corect

Marcat 1 din 1

Textul întrebării

3

Etapele cercetării disciplinare sunt:

Alegeți o opțiune:

a. cercetarea disciplinară prealabilă, cercetarea propriu-zisă, soluționarea acțiunii disciplinare;

b. cercetarea propriu-zisă și soluționarea acțiunii disciplinare;

c. cercetarea disciplinară prealabilă și cercetarea propriu-zisă.

4 întrebare

Corect

Marcat 1 din 1

Textul întrebării

3

În scopul determinării valorii impozabile, cum se vor reflecta modernizările aduse clădirii, efectuate în
ultimii trei ani?

Alegeți o opțiune:

a. prin recalcularea vârstei cronologice ponderate a clădirii;

b. prin recalcularea vârstei efective a clădirii;

c. prin recalcularea vârstei utile a clădirii.

5 întrebare

Corect

Marcat 1 din 1

Textul întrebării

3

Care din următoarele variante reprezintă un termen de referință al evaluării:

Alegeți o opțiune:

a. raportul cerere/ofertă;

b. scopul evaluării;

c. analiza pieței.

6 întrebare

Corect

Marcat 1 din 1

Textul întrebării

3

Indicați ce activ nu este inclus în categoria mașinilor, echipamentelor și instalațiilor:

Alegeți o opțiune:

a. consumabilele;

b. un echipament tehnologic;

c. un lift.

7 întrebare

Corect

Marcat 1 din 1

Textul întrebării

3

Pentru validitatea deliberarilor Consiliului Director este necesara prezenta a cel putin:

Alegeți o opțiune:

a. 6 membri;

b. 7 membri;
c. nu exista o asemenea cerinta.

8 întrebare

Corect

Marcat 1 din 1

Textul întrebării

3

Ratele de capitalizare sau de actualizare aplicate în evaluarea întreprinderii, trebuie să fie adecvate cu:

Alegeți o opțiune:

a. forma raportului de evaluare;

b. definiția venitului sau a fluxului de numerar utilizat;

c. numărul de acționari ai întreprinderii evaluate.

9 întrebare

Corect

Marcat 1 din 1

Textul întrebării

3

Termenul de reunire a Conferinței naționale a Asociatiei Naționale a Evaluatorilor Autorizați din
România la cea de-a doua convocare este:

Alegeți o opțiune:

a. Maximum 10 zile de la data publicării convocării într-un ziar de largă răspândire națională;

b. Termenul de stabilește prin hotărâre a Consiliului director;

c. Minimum 10 zile de la data publicării convocarii într-un ziar de largă răspândire națională.

10 întrebare

Corect

Marcat 1 din 1

Textul întrebării
3

În cazul utilizării în situațiile financiare, valoarea justă este egală cu valoarea de piață:

Alegeți o opțiune:

a. niciodată;

b. întotdeauna;

c. doar în anumite cazuri, în funcție de tipul activului.

11 întrebare

Corect

Marcat 1 din 1

Textul întrebării

3

Printre atribuțiile Conferinței naționale se află:

Alegeți o opțiune:

a. asigură buna desfășurare a activității de evaluare;

b. alege și revocă președintele și membrii Consiliului director;

c. aprobă programul anual de pregătire continuă al evaluatorilor autorizați.

12 întrebare

Corect

Marcat 1 din 1

Textul întrebării

3

Cine organizează și coordonează activitatea de evaluator autorizat?

Alegeți o opțiune:

a. Guvernul României;

b. Asociatia Națională a Evaluatorilor Autorizați din România;


c. Ministerul Finanțelor Publice.

13 întrebare

Corect

Marcat 1 din 1

Textul întrebării

3

Care este valoarea terminală a proprietății în cazul estimării valorii de investiție pentru investitorii
individuali când construcțiile sunt deținute în scopul închirierii de către terțe părți?

Alegeți o opțiune:

a. venitul din ultimii cinci ani de deținere a proprietății, actualizat la o rată de actualizare
corespunzătoare;

b. valoarea de piață a terenului plus CIN al construcțiilor;

c. suma care se așteptată să fie obținută de investitor la vânzarea finală a proprietății.

14 întrebare

Corect

Marcat 1 din 1

Textul întrebării

3

Ce tip al valorii este încadrat în categoria "cel mai probabil preț care s-ar obține într-un schimb ipotetic
pe o piață liberă și concurențială"?

Alegeți o opțiune:

a. valoarea de investiție;

b. valoarea specială;

c. valoarea de piață.

15 întrebare

Corect
Marcat 1 din 1

Textul întrebării

3

Propunerile raportorului privind clasarea sau aplicarea/neaplicarea unei sancțiuni:

Alegeți o opțiune:

a. sunt obligatorii pentru membrii Comisiei de etică și disciplină;

b. nu sunt obligatorii pentru membrii Comisiei de etică și disciplină;

c. sunt obligatorii pentru Consiliul director.

16 întrebare

Corect

Marcat 1 din 1

Textul întrebării

3

Secretarul general are printre atributii:

Alegeți o opțiune:

a. asigurarea organizari si desfasurarii sedintelor Consiliului Director;

b. elaborrarea bugetul de venituri si cheltuieli;

c. asigurarea reprezentarii ANEVAR in relatiile cu tertii, in lipsa Presedintelui.

17 întrebare

Corect

Marcat 1 din 1

Textul întrebării

3

Care este durata mandatului membrilor Consiliului director:

Alegeți o opțiune:
a. 2 ani;

b. 4 ani;

c. 5 ani.

18 întrebare

Corect

Marcat 1 din 1

Textul întrebării

3

Una din condițiile pe care trebuie să le indeplinească o persoană fizică pentru a dobândi calitatea de
membru stagiar este:

Alegeți o opțiune:

a. să aibă minim studii liceale în care să fi studiat materii legate de evaluarea bunurilor;

b. să aibă studii universitare finalizate cu diplomă care atestă incheierea de către titular a ciclului de

studii universitare de licență;

c. să aibă minim studii postliceale în domeniul evaluării bunurilor.

19 întrebare

Corect

Marcat 1 din 1

Textul întrebării

3

Termenul "cumpărător hotărât" din definiția valorii de piață se referă la:

Alegeți o opțiune:

a. un cumpărător hotărât să cumpere numai acea proprietate;

b. un cumpărător constrâns să cumpere din motive financiare;


c. un cumpărător care achiziționează în conformitate cu realitățile și așteptările pieței curente.


20 întrebare

Corect

Marcat 1 din 1

Textul întrebării

3

În evaluarea MEI tipul costului curent, adecvat pentru formularea unei indicații asupra valorii acesteia,
este:

Alegeți o opțiune:

a. costul direct;

b. costul de reconstruire;

c. costul de înlocuire.

21 întrebare

Corect

Marcat 1 din 1

Textul întrebării

3

Printre atribuțiile Consiliului director se află:

Alegeți o opțiune:

a. aprobă bugetul de venituri și cheltuieli;

b. aprobă programul anual de pregătire continuă a evaluatorilor autorizați;

c. desemnează președintele Comisiei de etică și disciplină.

22 întrebare

Corect

Marcat 1 din 1
Textul întrebării

3

Activitatea ANEVAR se finanțează din:

Alegeți o opțiune:

a. cotizații anuale ale membrilor;

b. realizarea de rapoarte de evaluare;

c. realizarea de proiecte de fuziune și/sau divizare.

23 întrebare

Corect

Marcat 1 din 1

Textul întrebării

3

Consiliul director al ANEVAR are printre atribuțiile sale:

Alegeți o opțiune:

a. Aprobă codul de etică al profesiei;

b. Aprobă programul anual de pregătire continuă;

c. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și situațiile financiare anuale.

24 întrebare

Corect

Marcat 1 din 1

Textul întrebării

3

Care din următoarele surse nu constituie venituri ale Asociatiei Naționale a Evaluatorilor Autorizați din
Romania?

Alegeți o opțiune:

a. Fonduri rezultate din manifestări științifice;


b. 10% din veniturile realizate de evaluatorii autorizați, potrivit legii;

c. Tarife pentru servicii de formare și pregătire profesională continuă.

25 întrebare

Corect

Marcat 1 din 1

Textul întrebării

3

Ce tip al valorii se utilizează, în cazul evaluărilor pentru garantarea împrumuturilor, pe parcursul
derulării creditului?

Alegeți o opțiune:

a. valoarea din comasare;

b. valoarea de piață;

c. costul de înlocuire net.

26 întrebare

Corect

Marcat 1 din 1

Textul întrebării

3

Printre atribuțiile Conferinței naționale se află:

Alegeți o opțiune:

a. aprobă regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului director;

b. aprobă regulamentul de acreditare;

c. hotărăște sancționarea disciplinară a evaluatorilor autorizați alții decât membrii Consiliului


director.

27 întrebare

Corect
Marcat 1 din 1

Textul întrebării

3

Care din activitățile de mai jos nu intră în atribuțiile Asociatiei Naționale a Evaluatorilor Autorizați din
Romania?

Alegeți o opțiune:

a. Atribuirea calității de evaluator autorizat și emiterea autorizațiilor pentru exercitarea acestei


profesii;

b. Organizarea examenelor pentru dobândirea calității de evaluator autorizat;

c. Repartizarea lucrărilor de evaluare comandate de clienți, în funcție de specializările dobândite de

către membri.

28 întrebare

Corect

Marcat 1 din 1

Textul întrebării

3

Printre atribuțiile Conferinței naționale se află:

Alegeți o opțiune:

a. propune spre aprobare standardele de evaluare obligatorii pentru desfășurarea activității


evaluatorilor autorizați;

b. aprobă membrii de onoare, la propunerea Consiliului Director;

c. elaborează regulamentul Comisiei de etică și disciplină.

29 întrebare

Corect

Marcat 1 din 1

Textul întrebării

3

GEV 520 Evaluarea pentru garantarea împrumuturilor poate fi aplicat și pentru:

Alegeți o opțiune:

a. evaluarea în scopul asigurării;

b. evaluarea în scopul raportării financiare;

c. niciuna din variante.

30 întrebare

Corect

Marcat 1 din 1

Textul întrebării

3

Care din următoarele activități nu sunt reglementate de Ordonanța Guvernului nr. 24/2011?

Alegeți o opțiune:

a. Evaluări de bunuri imobile;

b. Evaluări de întreprinderi;

c. Evaluări de personal.

31 întrebare

Corect

Marcat 1 din 1

Textul întrebării

3

Printre atribuțiile Consiliului director se află:

Alegeți o opțiune:

a. elaborează regulamentul propriu pe care îl supune aprobării Conferinței Naționale;

b. revocă președintele și membrii Consiliului director;


c. aprobă regulamentul Comisiei de etică și disciplină.

32 întrebare

Incorect

Marcat 0 din 1

Textul întrebării

3

Hotararile Consiliului Director vor fi publicate pe siteul ANEVAR si vor fi comunicate persoanelor
interesate de catre:

Alegeți o opțiune:

a. Secretarul general;

b. Presedinte;

c. Directorul general.

33 întrebare

Corect

Marcat 1 din 1

Textul întrebării

3

Cine alege membrii comisiei de etică și disciplină?

Alegeți o opțiune:

a. Consiliul director;

b. Sunt desemnați de filiale;

c. Conferința națională.

34 întrebare

Corect

Marcat 1 din 1

Textul întrebării
3

Limita minima a valorii politei de asigurare profesionala a membrilor ANEVAR persoane fizice, este:

Alegeți o opțiune:

a. 10.000 EURO;

b. 15.000 EURO;

c. 50.000 EURO.

35 întrebare

Corect

Marcat 1 din 1

Textul întrebării

3

Care este domeniul de reglementare al Ordonanței Guvernului nr. 24/2011?

Alegeți o opțiune:

a. Activitatea de evaluare precum și modalitatea de organizare și funcționare a profesiei de

evaluator autorizat;

b. Activitatea de evaluare a personalului angajat;

c. Evaluarea proiectelor de construcții.

36 întrebare

Corect

Marcat 1 din 1

Textul întrebării

3

Din comisia de verificare și monitorizare pot face parte:

Alegeți o opțiune:

a. oricare din categoriile de membri;


b. doar membri titulari;

c. doar membri acreditați.

37 întrebare

Corect

Marcat 1 din 1

Textul întrebării

3

Lucrările Conferinței naționale sunt conduse de:

Alegeți o opțiune:

a. președinte;

b. vicepreședinte;

c. oricare dintre membrii Consiliului director.

38 întrebare

Incorect

Marcat 0 din 1

Textul întrebării

3

Informarea Consiliului Director despre activitatea Filialelor ANEVAR este o atributie a:

Alegeți o opțiune:

a. Presedintelui;

b. Prim-vicepresedintelui;

c. Vicepresedintelui – Presedintele Comisiei de evidenta membri.

39 întrebare

Corect

Marcat 1 din 1
Textul întrebării

3

Din venitul brut efectiv nu se scad:

Alegeți o opțiune:

a. impozitul pe venit și plățile aferente creditului;

b. amortizarea contabilă a construcțiilor;

c. a și b.

40 întrebare

Corect

Marcat 1 din 1

Textul întrebării

3

Printre atribuțiile Conferinței nationale se află:

Alegeți o opțiune:

a. elaborează regulamentul de organizare și functionare al filialelor;

b. organizează evidența evaluatorilor autorizați prin înscrierea acestora în Tabloul oficial;

c. aprobă, la propunerea Consiliului director, înființarea și desființarea filialelor, precum și

regulamentul de organizare și funcționare al acestora.

Finalizare verificare

Omite Quiz navigation

Quiz navigation

Question 1 Această pagină Question 2 Această pagină Question 3 Această pagină Question 4 Această
pagină Question 5 Această pagină Question 6 Această pagină Question 7 Această pagină Question 8
Această pagină Question 9 Această pagină Question 10 Această pagină Question 11 Această pagină
Question 12 Această pagină Question 13 Această pagină Question 14 Această pagină Question 15
Această pagină Question 16 Această pagină Question 17 Această pagină Question 18 Această pagină
Question 19 Această pagină Question 20 Această pagină Question 21 Această pagină Question 22
Această pagină Question 23 Această pagină Question 24 Această pagină Question 25 Această pagină
Question 26 Această pagină Question 27 Această pagină Question 28 Această pagină Question 29
Această pagină Question 30 Această pagină Question 31 Această pagină Question 32 Această pagină
Question 33 Această pagină Question 34 Această pagină Question 35 Această pagină Question 36
Această pagină Question 37 Această pagină Question 38 Această pagină Question 39 Această pagină
Question 40 Această pagină

Finalizare verificare