Sunteți pe pagina 1din 12

UNIVERSITATEA DE STAT TIRASPOL

CATEDRA PSIHOPEDAGOGIE

PROIECT DIDACTIC
SUBIECTUL: COPILĂRIA ȘI DREPTURILE EI

A elaborat:Godea Mihaela
22M
A consultat:Botnari V.

Chișinău , 2018

1
PROIECT DIDACTIC
MOTTO:
De unde sunt eu? Sunt din copilăria mea.
Sunt din copilăria mea ca dintr-o țară.
Antoine de Saint - Exupéry
Data: 7.10.2018
Anul de studii:2017-2018
Grupa academica:22M
Specialitatea:Psihopedagogie învățământului preuniversitar
Disciplina:Diriginția
Modulul: Calitatea stilului de viață
Subiectul: COPILĂRIA ȘI DREPTURILE EI
Tipul lecţiei: de comunicare/însușire de noi cunoștințe
Nr.de copiii: 18
Clasa: a VI-a
Vârsta: 12 ani
Profesor:Godea Mihaela
Nivelul activității de învățare:
Înalt:5
Mediu:8
Scăzut:5
Tipul de învățare:învăţarea didactică,
Motivația copiilor: intrinsecă- Copilul simte ca are control asupra invatarii si poate lua decizii cu privire la
cum, cat, cand si ce invata.
Extrinsecă- se află în exteriorul individului și a activității de învățare. Învățarea nu devine un scop în
sine ci este un mijloc de a atinge anumite scopuri( note bune, laude, cadouri). În aceste condiţii,
învăţarea se efectuează sub semnul unei solicitări şi condiţionări externe, fără o plăcere interioară, fără
să ofere satisfacţii nemijlocite şi cu un efort voluntar crescut.

Nivelul experienței copiilor: exp.empirică.

OBIECTIVE GENERALE:
OG.1.Exersarea abilităților de management al unui stil de viață de calitate
OG2.Cunoașterea și respectarea drepturilor copilului, a normelor de comportare în societate
OG3.Înţelegerea legăturii dintre drepturi şi obligaţii

OBIECTIV DE REFERINȚĂ:
5.1 să identifice rolul normelor în viața grupurilor de apartenență.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
Pe parcursul şi la sfârşitul activităţii, elevii vor fi capabili:
a) cognitive:
OC1 – să analizeze tema copilăriei din perspectiva inteligențelor multiple;
OC2 – să recunoască drepturile copilului conform Convenției cu privire la Drepturile Copilului;
2
OC3 - să stabilească legătura dintre drepturi şi responsabilități;
OC4 - să identifice drepturi ale copiilor încălcate în cazurile/situațiile date;
OC5 - să ilustreze importanţa respectării drepturilor şi a obligaţiilor în contexte variate de viaţă.
b) afective:
OA1– să participe cu interes şi plăcere la realizarea activităţii.
c) psiho-motrice:
OM1 - să manevreze corect şi operativ materialele utilizate în cadrul activităţii.

Tehnologii de predare –învățare


Metode,procedee,tehnici: conversaţia, învățarea prin descoperire, explicaţia, expunerea,
problematizarea, metoda inteligențelor multiple, jocul didactic, brainstorming de grup, studiul de caz,
exerciţiul;
Metode și tehnici de evaluare: aprecierea verbală, autoevaluare, chestionare .
Mijloace de învăţământ: - texte-suport, flip-chart, laptop, videoproiector, prezentări power- point
Povestea drepturilor copilului, Drepturile copilului, broșuri Convenția cu privire la Drepturile
Copilului, versiune prescurtată Salvați Copiii, fişe de lucru în grup, fişe de evaluare a activității.
Forme de organizare: frontală , individuală şi pe grupe;
Resurse temporale: 50 de minute;
Resurse umane: 23 de elevi împărțiți în 4 grupe;
Locul de desfăşurare: sala de clasă.

BIBLIOGRAFIE:
 Dincă, Cornelia; Mișu, Mihaela Andreea;Puiu, Eugen - Ghidul dirigintelui consilier, Editura
Decesfera media, București, 2007;
 Marinescu, Silvia; Dinescu, Rodica – Invitație la educație, Editura Carminis, Pitești, 2003;
 Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului-variantă prescurtată, editată de
Organizaţia Salvaţi Copiii, Bucureşti 2013.

3
Desfășurarea orei:

Etapele Secvențel Ti Tehnologii


Conţinutul activităţii
orei e activ.a Ob. mp Predare-învățare Forme de
fiecărei Op. . Activitatea copiilor Forme de evaluare
Activitatea cadr.didactic Metode Mijloace organizare
etape
Evocarea  Asigură climatul
psihopedagogic adecvat pentru Conversația Frontal
1. Moment buna desfăşurare a activităţii;
organizato 1'  Sunt prezentați invitații; Elevii ascultă.
r  Fixează regulile de grup.

Pentru a descoperi subiectul Elevii bat sau nu din


activităţii organizez jocul: “Bate palme, în funcție de
din palme!” răspunsul pozitiv sau
Pun anumite întrebări și copiii care au negativ. Pe parcursul
2' un răspuns pozitiv bat din palme. jocului, elevii trebuie să
Exemple de întrebări: observe de fiecare dată Conversaţia Frontal Chestionare
2. Cine are ochii albaștri? ce lucruri au în comun Exerciţiul- orală
Captarea Cine are doi frați? cu colegii lor și ce-i joc
atenţiei Cui îi plac animalele? diferențiază.
Cine poartă blugi?
Cui îi place jocul ”Țară, țară, vrem
ostași!”?
Cine a citit ”Amintiri din copilărie” de
Ion Creangă?
Cine se bucură că este copil?
Cine știe că există drepturi ale
copilului?

3. 1' Anunţ tema ,,Copilăria și Elevii ascultă cu atenţie. Conversaţia Tabla Frontal
Anunţarea drepturile ei”, precum şi
temei şi a obiectivele activităţii pe înţelesul
obiectivelo
elevilor (sub forma unui plan pe
r
care-l scriu la tablă).

4
4.Desfăşur
Spun despre copilărie că este vârsta
area activ. inocenței, cea mai frumoasă și mai
Elevii ascultă cu atenție Conversaţia
explicaţiile și versurile. Explicaţia Frontal
îndrăgită etapă a vieții, pe care cu
siguranță nu o vom putea uita
niciodată. Citez versurile:
Realizarea
sensului Copilăria-i o poveste Lectura
Ce te cuprinde şi apoi te lasă
Ajungi bătrân, şi zici c-a fost
frumoasă
A fost atunci, azi nu mai este.
30'
OC1 Învaţă să-ţi trăieşti copilăria
Căci ea se duce-aşa rapid,
OA1 De n-ai să poţi să zici c-a fost
frumoasă,
Când s-a pierdut în infinit.
(Copilărie de Ana Elevii răspund prin
Blandiana) activități specifice,
conform inteligențelor
Îi solicit pe elevi să privim copilăria vizate și își
prin ochii noștri. Aplic ”teoria argumentează Fişe de Pe grupe
inteligențelor multiple” prin sarcini răspunsurile. lucru
de lucru indicate în prealabil și care Apreciere
să vizeze tipurile de inteligență ale verbală
elevilor clasei (împărțiți în 4
grupe).
GRUPA ”TALENTAȚII” Expunerea
Inteligența verbal-
lingvistică+inteligența muzical- Conversația
ritmică:
 Scrieți o compunere pe tema Metoda
Apreciere
copilăriei. verbală
Inteligențelor
 Interpretați un cântec despre multiple
copilărie.

5
GRUPA ”ISTEȚII” Brainstormin
Inteligența logico- gde grup Apreciere
matematică+inteligența corporal- verbală
kinestezică:
 Compuneți o problemă
despre copii/copilărie/joacă.
 Dramatizați o fabulă axată
pe tema relației copil- Apreciere
părinte, a exemplelor bune verbală
de comportament.
GRUPA ”ÎNDEMÂNATICII”
Inteligența vizual-
spațială+inteligența naturalistă:
 Desenați/confecționați pe
tema copilăriei.
 Asociați copilăria cu un
anotimp și cu o floare.
GRUPA ”PRIETENOȘII” Frontal
OC2 Inteligența
interpersonală+inteligența Calculator
intrapersonală: Ascultă cu atenție. videoproi
 Realizați un reportaj despre ector
copil/copilărie.
 Alcătuiește o listă cu citate
despre copilărie/Găsește o
poezie despre Ascultă firul epic al
copil/copilărie. poveștii.
OM1
Spun că toți sunt copii diferiți, dar
unici și egali în drepturi. Întreaga
omenire este răspunzătoare de Fișe de
asigurarea drepturilor omului, în lucru Pe grupe
OC3 general, și ale copilului, în special. Elevii rezolvă fișa de Expunerea Apreciere
Drepturile copilului reprezintă ceva lucru. verbală
care vi se cuvine și de care trebuie

6
să vă bucurați. Vă voi citi o poveste Exerciţiul
despre ”Drepturile copilului” Problematiza
(prezentare ppt). rea Pe grupe
Conversația
Prezint apoi un material ppt
OM1 ,,Drepturile copilului” pentru Chestionare
completarea cunoştinţelor privind Planşa cu orală
drepturile copilului. Discuție tabelul
Elevii lipesc imaginile dirijată
Profesorul cere elevilor să analizeze cu responsabilități pe Flipchart
importanța drepturilor studiate și să flipchart în drept cu Învățarea Apreciere
realizeze o piramidă intitulată: imaginea pe care este prin verbală
PIRAMIDA DREPTURILOR reprezentat dreptul descoperire
(Anexa 1) corespunzător. Analiza
Lectura
Joc didactic: „Găseşte-mi imaginii
perechea!” Repartizez câte un plic Exerciţiul-
la fiecare grupă joc
cu imagini pe care sunt reprezentate
responsabilitățile, menționând că pe
lângă drepturi fiecare dintre noi are
și responsabilități de care nu trebuie
săuităm.
(Anexa 2)
Corelați și lipiți imaginile cu
responsabilități lângă cele pe care
sunt reprezentate drepturile.
OC4 15' Fiecare grupă primeşte un text ce Elevii citesc și vor
sugerează încălcarea unui drept. scrie pe fişă dreptul Problematiz Fișe de Pe grupe
Reflecția 6. Elevii vor citi textul și au sarcina de care i-a fost încălcat area lucru
Obţinerea a găsi un drept potrivit, de care este persoanei în cauză. Studiul de Apreciere
performanţ caz verbală
privată persoana din text. (Anexa
ei
3) Conversația

Elevii ascultă.
asigurare Prezint elevilor că părinții sunt
a feed- responsabili pentru creșterea și
dezvoltarea copiilor. În caz contrar, Frontal

7
back-ului intervin autoritățile statului: poliția,
școala, Protecția copilului etc. sau Expunerea
organizații care apără drepturile
copilului: Salvați Copiii, UNICEF
(Fondul Internaţional de Ajutorare
OC5 a Copiilor). Explicația
Invit persoane abilitate în aceste
domenii să le prezinte elevilor
cazuri concrete.
 Fac aprecieri generale şi Apreciere
7. 1' individuale asupra modului de Elevii ascultă. verbală
Extensia Încheiere desfăşurare a activităţii şi a Conversaţia Frontal
a activ. participării elevilor.
Fișe cu Autoeval.
 Solicit elevii să-şi prezinte Elevii răspund.
fețe
starea emoţională după vesele și
desfăşurarea acestei activităţi triste
(prin ”Față veselă” sau ”Față
 tristă”)

8
Anexa 1
Analizează importanța drepturilor studiate și realizează o piramidă, intitulată:
PIRAMIDA DREPTURILOR.

PIRAMIDA DREPTURILOR

9
Anexa 2
Grupa 1
 Citiţi cu atenţie textul şi identificați drepturile care i-au fost încălcat persoanei în
cauză.

Un coleg de-al tău vine la şcoală din ce în ce mai rar. El îi motivează de fiecare dată
doamnei diriginte că a fost bolnav. Observi că este neîngrijit şi cu vânătăi pe corp.

Grupa 2
 Citiţi cu atenţie textul şi identificați drepturile care i-au fost încălcat persoanei în
cauză.
Un copil, vecin cu tine, este ținut închis în casă. Părinții nu îi permit să iasă la joacă
în parc cu prietenii. Pe deasupra, este bolnav şi nu este dus la doctor.

Grupa 3
 Citiţi cu atenţie textul şi identificați dreptul care i-a fost încălcat persoanei în
cauză.
Karla este o fetiţă care a venit la noi în clasă de curând. Este o fetiță cu o
afecțiune a sistemului locomotor. În pauze stă tristă. Niciunul dintre colegii mei nu
discută cu ea. Doamna dirigintă a aflat că părinții o trimit din când în când la cerșit.

Grupa 4
 Citiţi cu atenţie textul şi identificați drepturile care i-au fost încălcat persoanei în
cauză.
În mijlocul Bucureștiului, pe spațiul verde dintre două trotuare, trei copilași stau
chinuiți de frig și de foame, într-un cort improvizat. Sunt murdari și au chipurile triste,
dar mușcă cu poftă dintr-o eugenie primită de la vreun trecător milos și își mai potolesc
foamea.

10
11
12