Sunteți pe pagina 1din 9

Data: 7.11.

2018
Anul de studii:2018-2019
Grupa academica:22M
Specialitatea:Psihopedagogie învățământului preuniversitar
Disciplina:Didactica pedagogica
Modulul: Evaluarea școlară

Subiectul: Mijloacele de învățământ – verificare; Evaluarea – concept, dimensiuni,


funcții – predare/învățare
Tipul lecţiei: mixt,de comunicare/însușire de noi cunoștințe
Nr.de copiii: 18
Clasa: 22M
Vârsta: 22 ani
Profesor:Godea Mihaela
Nivelul activității de învățare:
Înalt:5
Mediu:8
Scăzut:5
Tipul de învățare: învăţarea didactică,
Motivația copiilor: intrinsecă- Copilul simte ca are control asupra invatarii si poate
lua decizii cu privire la cum, cat, cand si ce invata.
Extrinsecă- se află în exteriorul individului și a activității de învățare. Învățarea nu
devine un scop în sine ci este un mijloc de a atinge anumite scopuri.În aceste condiţii,
învăţarea se efectuează sub semnul unei solicitări şi condiţionări externe, fără o plăcere
interioară, fără să ofere satisfacţii nemijlocite şi cu un efort voluntar crescut.

Nivelul experienței copiilor: exp.empirică.


OBIECTIVE DE REFERINȚĂ:
1. Identificarea problematicii evaluării în educație; definirea noțiunii de evaluare;
2. Caracterizarea funcțiilor evaluării și argumentarea rolului lor în practica evaluării
rezultatelor școlare.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
Experiențele de învățare proiectate pentru această lecție, vor facilita manifestarea
la elevi a următoarelor comportamente observabile:
O1. Să identifice termeni corelați conceptului de evaluare;
O2. Să definească noțiunile de evaluare școlară, măsurare, apreciere, decizie;
O3. Să analizeze semnificația conceptului de evaluare prin raportare la
următoarele dimensiuni: sistem de învățământ, proces de învățământ;
O4. Să denumească funcțiile evaluării școlare având la dispoziție suportul de curs
și texte care descriu situații de evaluare școlară;
O5. Să argumenteze importanța evaluării în raport cu predarea și învățare, prin
prisma funcțiilor acesteia;
O6. Să formuleze aprecieri referitoare la următoarele aspecte: răspunsurile proprii
la ora de pedagogie, mijloacele de învățământ utilizate în cadrul lecției de către
profesor, o secvență didactică dintr-o activitate practică din învățământul preșcolar,
prezentată la videoproiector, activitatea celorlalți colegi în cadul lecției;
A. METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE: conversația de verificare,
conversația euristică, explicația, metoda ciorchinelui, exercițiul, problematizarea,
lectura explicativă;
B. MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT, MATERIALE ȘI MIJLOACE
TEHNICE: suport de curs, fișe cu texte ce descriu situații de evaluare școlară,
prezentare în format PowerPoint cu obiectivele lecției și elementele esențiale de
conținut, video-proiector, flip-chart, markere, etichete colorate, activitate din
învățământul preșcolar filmată și prezentată la video-proiector;
C. FORME DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe, individual
METODE, TEHNICI ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE: observarea sistematică a
comportamentului elevilor pe parcursul lecției, verificarea orală curentă, aprecierea
verbală, autoaprecierea, interaprecierea, autonotarea controlată, fișe de evaluare, turul
galeriei.
Bibliografice:
- Cristea, Sorin, 1998, Dicţionar de termeni pedagogici, EDP, Bucureşti
- Cucoș, Constantin, 2002, Pedagogie, Polirom, Iași
- Landsheere, G. De, 1975, Evaluarea continuă a elevilor şi examenele,
Manual de docimologie, EDP, București
- Nicola, Ioan, 1996, Tratat de pedagogie școlară, EDP, București
- Radu, Ioan, 1981, Teorie și practică în evaluarea eficienței învățământului, EDP,
București
Tehnologii
Predare-învățare
Etapele Secvențele TI
Ob. Forme
orei activ.a fiecărei M Op
Activitatea cadr.didactic Activitatea copiilor
etape de Mijloace
P organiz
Metode Forme de evaluare
are
Evocarea MOMENT 1mi - - verificarea prezenței elevilor - pregătirea materialelor pentru frontal Conversația Observare sistematică
ORGANIZATOR n. - crearea unei atmosfere lecție a comportamentului
IC detensionate, propice învățării
VERIFICAREA 12 - - este verificată lecția Mijloacele - definesc conceptul de mijloace Frontal Conversația Suport de Verificare orală
LECȚIEI min de învățământ, avându-se în de învățământ; de curs curentă
ANTERIOARE . vedere următoarele aspecte: - prezintă elementele distinctive examinare Tema Calitatea temei pentru
ȘI A TEMEI definiție, caracteristici, ale mijloacelor de învățământ; pentru acasă
SCRISE clasificare, motivația utilizării, - clasifică și exemplifică tipuri de acasă Autonotare controlată
responsabilități ale cadrului mijloace de învățământ;
didactic în raport cu mijloacele - argumentează rolul cadrului
de învățământ didactic în raport cu utilizarea
eficientă a mijloacelor de
învățământ
DISCUȚII 3 Se reactualizează componentele - denumesc componentele Conversația Calitatea și rapiditatea
INTRODUCTIV min procesului de învățământ procesului de învățământ euristică corelațiilor stabilite
E . studiate până în acest moment: studiate; între cunoștințele
activitățile de predare și - identifică motivația studiului asimilate
învățare, principiile didactice, acestor componente; Problem Aprecierea verbală
obiectivele educaționale, - descoperă modalitatea prin care atizarea
conținuturile învățământului, putem aprecia eficiența
metodele de învățământ, procesului de învățământ –
mijloacele de învățământ și activitatea de evaluare
formele de organizare a
învățării.
Realizare ANUNȚAREA 2 Se notează titlul noii unități de Conștientizează subiectul și Problem Conversația Videoproi Observare sistematică
a sensului SUBIECTULUI min învățare pe tablă și pe caiete: obiectivele lecției noi. atizarea Expunerea ector a comportamentului
LECȚIEI NOI ȘI . EVALUAREA ȘCOLARĂ , se Explică de ce este necesară Obiectiv Calitatea răspunsurilor
A prezintă structura acesteia și se anunțarea obiectivelor la ele Aprecierea verbală
OBIECTIVELOR indică elementele de conținut începutul unei lecții noi: lecției Interaprecierea
OPERAȚIONAL ce vor fi dezbătute în această determină participarea PPT
E lecție: Evaluarea școlară - conștientă a elevilor la lecție,
CONCEPT ȘI FUNCȚII asigură o bună dozare a
Sunt prezentate obiectivele eforturilor de învățare, sunt cele
urmărite (la videoproiector). mai importante criterii de
O2 Se solicită elevilor să explice evaluare a activității comune a
motivul prezentării obiectivelor profesorului și elevilor, sunt
urmărite. repere pentru pregătirea
individuală a lecției, acasă.
Reflecția DIRIJAREA 17 O1 - definirea conceptului de Realizează un ciorchine Conversația Coli A2, Observarea conduitei
ÎNVĂȚĂRII min O2 evaluare conceptual pornind de la Exercițiu markere în activitatea de grup
. conceptul de evaluare – 4 grupe Etichete Interaprecierea
de lucru, 3 min.elaborare, 2 min. grupe colorate Aprecierea verbală
prezentare, 1 min. interapreciere; Turul
scop – identificarea noțiunilor galeriei
corelate evaluării.
Notează definiția evaluării școlare Observare sistematică
pe caiete. Completează schema Frontal a comportamentului
O2 - definirea conceptelor de lecției cu noțiunile corelate Conținu Calitatea răspunsurilor
măsurare, apreciere, decizie evaluării școlare. tul Explicația Aprecierea verbală
esențial Conversația
- indică aspectele specifice al lecției
sistemului și procesului de PPT
- realizarea distincției dintre învățământ ce pot fi evaluate și Explicați
O3 evaluarea de sistem și evaluarea explică modul în care pot fi a
O5 de proces: se reactualizează valorificate informațiile obținute Convers
definiția conceptelor de sistem ația Observarea conduitei
de învățământ și proces de Primesc fișe cu texte ce descriu Frontal în activitatea de grup
învățământ situații de evaluare și au sarcina Interaprecierea
de a explica rolul, importanța Aprecierea verbală
- identificarea și explicarea tipului de evaluare identificat. Calitatea răspunsurilor
funcțiilor evaluării Explică relația dintre predare, Videoproi
O4 Se scriu pe tablă și pe caiete învățare și evaluare. Activitat ector
O5 funcțiile evaluării și explicarea e pe
sintetică a acestora. grupe Explicația
Exercițiul
Conversația
Fișe de
lucru
ASIGURAREA 10 O2 Sunt reluate ideile de bază Răspund la întrebările Convers Corectitudinea
FEED-BACK- min O3 prezentate în lecție: definiția profesorului: ația de Explicația răspunsurilor
ULUI . O4 evaluării școlare, nivelurile la Ce înțelegem prin evaluare fixare Aprecierea verbală
care se realizează evaluarea și școlară?
funcțiile evaluării. Care sunt cele două dimensiuni
ale evaluării?
Care sunt funcțiile evaluării?
Fișe de
Sarcini de lucru individuale: Numesc mijloacele de învățămînt evaluare Corectitudinea
O5 a. Identificați mijloacele de utilizate în lecția de pedagogie. Frontal Conversația răspunsurilor
O6 învățământ utilizate în Formulează observații referitoare Individu Exercițiul Pertinența
această lecție. la modul de apreciere a activității al observațiilor
b. Formulați aprecieri preșcolarilor prezentat în Aprecierea verbală
referitoare la modul în activitatea înregistrată la practica
care, în secvența pedagogică.
următoare, dna educatoare
realizează aprecierea
activității copiilor.
Extensia ANALIZA ȘI 3 O6 Sunt reluate obiectivele Analizează activitatea desfășurată Aprecierea verbală
APRECIEREA min formulate la începutul lecției și și apreciază gradul de realizare a Conversația
ACTIVITĂȚII . este analizat gradul lor de obiectivelor propuse la începutul Explicația
DESFĂȘURATE realizare. lecției.
Sunt formulate aprecieri
referitoare la activitatea elevilor Conștientizează aprecierile
pe baza următoarelor criterii: formulate de profesor și își
calitatea răspunsurilor, gradul exprimă opinia în legătură cu
de implicare voluntară în lecție, acestea.
modul de colaborare în
activitățile de grup,
coordonarea atenției către
sarcinile de lucru, solicitarea
explicațiilor suplimentare.
RECOMANDĂR 2 Învățarea lecției prin utilizarea Notează tema pentru acasă. Observarea
I ȘI SARCINI DE min caietului de notițe, suportului Explicația sistematică a
LUCRU . de curs și dicționarului. comportamentului
PENTRU Formularea răspunsului la elevilor
ACASĂ întrebarea: Ce funcții Aprecierea verbală
îndeplinește evaluarea elevilor
prin intermediul tezei?