Sunteți pe pagina 1din 7

Referat clasa V de conturi

Contabilitatea trezoreriei

Realizat de: Băncescul Doru-Alin


Clasa a XI - I
Profesor: Cheaburu Carmen

1
Cuprins

I. Definiție, importanță, structură.


II. Contabilitatea operațiilor de încasări și plăți fără numerar
III. Contabilitatea operațiilor de încasări și plăți cu numerar
IV. Contabilitatea altor valori de trezorerie

2
I
Contabilitatea este știința și arta stăpânirii afacerilor, în care scop se ocupă cu "măsurarea,
evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și
a rezultatelor obținute din activitatea persoanelor fizice și juridice", în care scop "trebuie să asigure
înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire
la poziția financiară, performanța financiară și fluxurile de trezorerie, atât pentru cerințele interne
ale acestora, cât și în relațiile cu investitorii prezenți și potențiali, creditorii financiari și comerciali,
clienții, instituțiile publice și alți utilizatori" (Legea contabilității nr.82/1991, republicată în iunie
2007, art.2.
Contabilitatea s-a născut odată cu economia de subsistență a comunei primitive, desenele din
peșterile rupestre nefiind altceva decât forme incipiente ale „socotelilor”: câte animale au fost,
vânate și mâncate, câte piei s-au jupuit și câte haine au rezultat, etc.
Prin trezorerie se înţelege ansamblul de operaţii financiare pe care le face entitatea pentru
procurarea mijloacelor băneşti necesare acoperirii cheltuielilor determinate de activitatea
desfăşurată.
Termenul de trezorerie,în sens restrâns,cuprinde disponibilităţile băneşti la bănci şi în
numerar,iar în sens larg termenul se extinde la valorile mobiliare de plasament(de exemplu
acţiuni)care pot fi transformate prin vânzare in disponibilităţi băneşti.Sunt asimilate mijloacelor de
trezorerie şi creditele pe termen scurt contractate cu băncile pentru plăţi.
Cunoaşterea permanentă a valorilor de realizat şi a valorilor disponibile,precum şi a
obligaţiilor entităţii are o importanţă deosebită pentru urmărirea încasării drepturilor de creanţă.

Trezoreria reprezinta o sectiune importanta a contabilitatii si activitatii oricarui agent economic,


avand influenta importanta in ceea ce priveste desfasurarea normala a programului de activitate,
pentru mentinerea permanenta a echilibrului financiar.

Trezoreria sau conceptul de trezorerie poate fi definita prin totalitatea operatiilor financiare cu
caracter operational care asigura incasarile si platile curente, care la randul lor reprezinta operatii de
trezorerie.

In structura trezoreriei, asa cum prevede Regulamentul contabil si Planul general de conturi,
se cuprind, in ordinea stabilita prin intermediul acestuia din urma, urmatoarele categorii sau feluri
de operatii:

3
- titlurile de plasament sunt hartii de valoare care se pot transforma in disponibilitati, dintre
care se amintesc: actiunile si obligatiunile si alte titluri de plasament si creante similare
achizitionate in vederea revanzarii pentru obtinerea de profi;

- efecte comerciale primite anterior si depuse spre incasare sau scontate la banci;

- disponibilitatile banesti existente in conturile la banci, in lei si in devize;

- credite bancare pe termen scurt, creditele externe si creditele de la trezoreria statului;

- disponibilitatile banesti in numerar, in lei si in devize.

Pentru sumele virate dintr-un cont de trezorerie în alt cont de trezorerie se utilizează contul

581 ‘’Viramente interne’’(A),cont de tranzit,destinat să permită contabilizarea fără risc de dublă


folosire a viramentelor de disponibilităţi dintr-un cont de trezorerie în alt cont de trezorerie(evită
dubla contabilizare eronată pe relaţia ‘’casă-bancă’’ şi retur.care tot se descoperă,în cele din
urmă,dar cu mai multă muncă).

Clasa 5 de conturi are urmatoarea structura:

50. INVESTITII PE TERMEN SCURT

51. CONTURI LA BANCI

53. CASA

54. ACREDITIVE

58. VIRAMENTE

59. AJUSTARI PRIVIND PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE

Pentru operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar se întocmesc următoarele documente:

-CHITANŢA-se întocmeşte cu ocazia încasării în numerar a sumelor datorate de terţi.

-CHITANŢA PENTRU OPERAŢII ÎN VALUTĂ

-ÎMPUTERNICIREA

-PROCESUL-VERBA DE PLĂŢI

-DISPOZIŢIA DE PLATĂ-ÎNCASARE CĂTRE CASIERIE

- BORDEROUL DOCUMENTELOR ACHITATE CU CECURI DE DECONTARE

-FORMULARUL DEPUNERE NUMERAR

-FORMULARUL ELIBERARE NUMERAR

4
-FACTURA

-REGISTRU DE CASĂ

Decontările fără numerar constau în stingerea drepturilor de creanţă asupra clienţilor şi a


obligaţiilor faţă de furnizori pe calea viramentelor efectuate prin costurile deschise la bănci.

Plăţile fără numerar folosesc instrumente şi mijloace de plată emise pe suport de


hârtie,magnetic sau electronic.

Plăţile fără numerar se caracterizează prin:

-natura lor dublă,determinată de un flux de înregistrări în conturi şi de un flux de mesaje


între părţi

-diferenţa de timp între momentul iniţierii şi cel al finalizării plăţii

-existenţa unuia sau mai multor intermediari în realizarea acestui tip de plăţi

Pentru operaţiunile de încasări şi plăţi fără numerar se intocmesc următoarele documente:

Biletul la ordin reprezintă titlul de credit prin care emitentul se


obligă să plăteascăbeneficiarului, sau la ordinul acestuia, o sumă de bani, la o anumită scadenţă şi
într-un anumit loc.
1. Spre deosebire de cambie, utilizarea biletului la ordin ca instrument de plată,
implică douăpersoane (emitentul şi beneficiarul). Acesta este creat de emitent, în calitate
de debitor, care se obligă să plătească o sumă de bani la vedere, sau la o anumită dată, unui
beneficiar, care are calitatea de creditor.
2. Formula consacrată este „voi plăti în schimbul acestui bilet la ordin suma de ......”, deci, spre
deosebire de cambie, nu conţine ordinul de plată adresat unei alte persoane, ci numai asumarea
propriei obligaţii de plată.

Cambia este un inscris prin care o persoana, denumita tragator sau emitent, da dispozitie altei
persoane, numita tras, sa plateasca la scadenta o suma de bani unei a treia persoane numita
beneficiar, sau la ordinul acesteia.
Subiectele raporturilor juridice cambiale
Asa cum rezulta din definitie, cambia implica participarea a trei persoane:
a) tragatorul (emitentul) este persoana care emite titlul; el da dispozitia sa se plateasca o suma de
bani. Prin semnatura sa, tragatorul isi asuma obligatia de a face sa se plateasca suma de bani
beneficiarului de catre tras. Emitentul inscrisului poarta denumirea de tragator, deoarece „trage”
titlul asupra debitorului care este obligat sa efectueze plata;
b) trasul este persoana careia i se adreseaza dispozitia (ordinul) de a plati o suma de bani;
c) beneficiarul este persoana careia sau la ordinul careia urmeaza sa se faca plata de catre tras.

Cecul

In mod obisnuit, cecul este considerat ca facand parte din categoria titlurilor de credit, alaturi de
cambie si biletul la ordin. In realitate, cecul are numai functia de instrument de plata, fiind lipsit
de functia de instrument de credit. Includerea cecului in categoria titlurilor de credit se explica
prin aceea ca unele principii care guverneaza cambia si biletul la ordin sunt aplicate si cecului.

5
Ca instrument de plata, cecul creeaza posibilitatea unei persoane, care are la o banca anumite
fonduri, de a efectua plati prin intermediul acestei banci. Prin folosirea cecului, platitorul evita
platile in numerar. Beneficiarul cecului poate sa incaseze suma de bani mentionata in titlu, de la
banca desemnata, sau sa gireze titlul pentru plata datoriilor sale.

Ca si cambia si biletul la ordin, cecul a facut obiectul unei legi uniforme adoptata de Conferinta
de la Geneva din 1931. Romania nu a aderat nici la aceasta conventie, desi principiile ei se afla la
baza reglementarii noastre privind cecul. Intr-adevar, Legea nr. 59/1934 asupra cecului cuprinde
regulile adoptate prin conventie, cu unele completari inspirate de legea italiana a cecului.

Studiu:

Pentru soldul debitor al contului 5121 ’’Conturi la bănci in lei’’ s-au calculat dobânzi in
suma de 1000 lei:

5187’’Dobânzi de încasat’’ = 766’’Venituri din dobânzi’’ 1000lei

CONTABILITATEA EFECTELOR COMERCIALE

Instrumente de decontare specifice operaţiunilor de trezorerie sunt şi efectele comerciale


care îmbarca două forme:cambia şi biletul la ordin.

În contabilitate,operaţiilede decontare prin efecte comerciale se evidenţiază cu ajutorul


conturilor:

403 ’’Efecte de plătit’’(P)

405’’Efecte de plătit pentru imobilizări’’(A)

413’’Efecte de primit de la clienţi’’(A)

CONTABILITATEA INVESTIŢIILOR PE TERMEN SCURT

Investițiile pe termen scurt sunt concretizate în hârtii de valoare, cumparate în scopuri


comerciale, în vederea realizarii unui câstig în urma vânzarii acestora la un pret mai mare decât cel
de cumparare.

În categoria investitiilor pe termen scurt se includ:

- actiuni emise de catre societăți din cadrul grupului sau din afara acestuia;

- obligațiuni proprii;

- obligatiuni emise de alte entitati;

- alte investitii pe termen scurt si creanțe asimilate;

- vărsăminte de efectuat pentru investitii pe termen scurt.

6
Evidenta elementelor patrimoniale mentionate se realizeaza cu ajutorul conturilor
din grupa 50 "Investitii pe termen scurt" si anume:

 contul 501 "Actiuni detinute la entitatile afiliate";


 contul 505 "Obligatiuni emise si rascumparate";
 contul 506 "Obligatiuni";
 contul 508 "Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate";
 contul 509 "Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt".

Contabilitatea obligaţiunilor emise si răscumpărate:

CONTUL 505

Obligaţiunile emise şi răscumpărate sunt titluri de credit pe care entităţile le emit în vederea
obţinerii de împrumuturi pubice de la terţe persoane.

Bibliografie:

1 Stiu cum: TITLURILE COMERCIALE DE VALOARE


2 Regulamentul nr. 6/14/11/1995 privind principiile și organizarea plăților cu carduri de către
societîțile bancare.
3 Legea nr.83/1994 privind Cambia și Biletul la ordin
4 Regulamentul nr. 10/1994 privind compensarea multilaterală a plăților fără numerar.
5 Instrumente de plată - Manual