Sunteți pe pagina 1din 176

PLANIFICARE ANUALĂ ȘI CALENDARISTICĂ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROMANU Nr. Înregistrare...........................

Disciplina: Limba și literatura română

Profesor: Pantazescu Luciana director, responsabil comisie,

Prof. Ioan Giorgiana prof. Feraru Florin

Nr. de ore/săptămână: 4

Clasa a VI-a

An școlar: 2018-2019

Manual: Norel, Mariana, Petru Bucurenciu, Mihaela Dragu, Limba și literatura română: manual pentru clasaa VI-a, București,
Editura Didactică și Pedagogică, 2018

COMPETENȚE GENERALE, SOCIALE ȘI CIVICE

1. Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare, prin receptarea și producerea textului
oral
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri
4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii române în procesul comunicării orale și scrise

1
5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional

2
Nr. Total de Săptămâna
Nr. Total de ore de limba și literatura română
săptămâni Școala Altfel

136 (34 săptămâni x 4 ore/ săptămână)

Evaluare Evaluare Lucrări scrise semestriale Unități de învățare Ore la


34 inițială finală dispoziția
profesorului

4 ore 4 ore 8 ore 116 ore 8 ore

Semestrul I: 4 ore –
recapitulare 2 ore;
S1 susținerea lucrării scrise Unitatea I- 13 ore
Semestrul I: 18
semestriale 1 oră;
săptămâni 10-14 Unitatea II- 19 ore
discutarea lucrării scrise
SEPTEMBRIE semestriale 1 oră.
72 ore Unitatea III- 19 ore
2018
S14 – 10-14 DECEMBRIE
2018 Unitatea IV- 9 ore

Semestrul al II-lea: 4 ore –


S16 recapitulare 2 ore; Unitatea IV- 8 ore
Semestrul al II- susținerea lucrării scrise
lea: 16 săptămâni 10-14 semestriale 1 oră; Unitatea V- 21 ore
IUNIE discutarea lucrării scrise
64 ore semestriale 1 oră. Unitatea VI – 27 ore
2019
S12- 13-17 MAI 2019

3
Unitatea de Conținuturi Nr. ore
Competențe specifice Săptămâna Observații
învățare alocate
1.1. Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și - Exerciții de
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale exprimare a opiniei
narative, monologate și dialogate - Exerciții de
identificare a erorilor
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și
din exprimarea orală
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții și scrisă
pe diverse teme sau pornind de la textele citite/ascultate - Rezumarea unui text
1.4. Participarea la interacțiuni verbale simple cu mai - Exerciții de
mulți interlocutori, având în vedere cantitatea și gramatică
relevanța informației transmise și primite
Aprecieri
2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din
verbale
texte literare și nonliterare, continue, discontinue și
Observarea
multimodale
Recapitulare sistematică a
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și
2 ore S1 activității
critice pe marginea unor texte diverse
elevilor
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect
Autoevaluare
la alegere, având în vedere etapele procesului de scriere
Portofoliu
și structurile specifice, pentru a comunica idei și
informații sau pentru a relata experiențe trăite sau
imaginate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă și precisă a intențiilor comunicative

4
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din - Exerciții de
texte literare și nonliterare, continue, discontinue și identificare a erorilor
multimodale din exprimarea orală
și scrisă
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și
- Rezumarea unui text
critice pe marginea unor texte diverse - Exerciții de
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect gramatică
la alegere, având în vedere etapele procesului de scriere
și structurile specifice, pentru a comunica idei și Evaluare
informații sau pentru a relata experiențe trăite sau 2 ore orală și scrisă
imaginate Susținere Formativă
Test inițial S1
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de + Evaluare
comunicare discutare predictivă
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de scrisă
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă și precisă a intențiilor comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare

5
1.1. Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și - Textul narativ literar
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale - Tipare textuale
narative, monologate și dialogate - Texte suport: Amintiri
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și din copilărie de Ion
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții Creangă, Chemarea
pe diverse teme sau pornind de la textele citite/ascultate străbunilor de Jack
1.4. Participarea la interacțiuni verbale simple cu mai London
mulți interlocutori, având în vedere cantitatea și - Silaba. Reguli de
relevanța informației transmise și primite despărțire în silabe Aprecieri
2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din - Diftong. Triftong. Hiat verbale
texte literare și nonliterare, continue, discontinue și - Valori ale culturii Observarea
multimodale populare sistematică a
Unitatea 1 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și - Obiceiuri și tradiții în activității
cultura românească 13 ore
Locuri natale critice pe marginea unor texte diverse elevilor
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect Autoevaluare
la alegere, având în vedere etapele procesului de scriere Portofoliu
și structurile specifice, pentru a comunica idei și
informații sau pentru a relata experiențe trăite sau
imaginate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă și precisă a intențiilor comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin

6
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și
ale unor comunități etnice de pe teritoriul României
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în
cultura proprie și în cultura altor popoare
1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și - Variație stilistică. Limba
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale vorbită. Limba scrisă
narative, monologate și dialogate - Adecvarea la temă.
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și
Compunere. Scrisoare
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții
pe teme diverse sau pornind de la textele citite/ascultate - Vocabular: formă și sens
Aprecieri
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și - Omonime
verbale
critice pe marginea unor texte diverse - Polisemantism
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și Observarea
- Texte suport: Limba
Unitatea 2 a diversității materialelor citite sistematică a
noastră de Alexei
Limba 3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect activității
Mateevici, În 31 august, 19 ore
română la alegere, având în vedere etapele procesului de scriere elevilor
Ziua Limbii Române. 28
și structurile specifice, pentru a comunica idei și Autoevaluare
informații sau pentru a relata experiențe trăite sau de milioane de oameni din
Portofoliu
imaginate întreaga lume vorbesc
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text românește
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și
discutate cu colegii

7
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și
semantice de bază, din limba română standard, pentru
exprimarea corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică
și competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și - Textul narativ
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale - Momentele subiectului Aprecieri
narative, monologate și dialogate - Etapele scrierii. Planul verbale
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și
textului Observarea
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții
Unitatea 3 pe teme diverse sau pornind de la textele citite/ascultate - Verbul: moduri și sistematică a
Modele în 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și timpuri 19 ore activității
viață critice pe marginea unor texte diverse - Predicatul nominal elevilor
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și - Textul narativ în versuri. Fișe de lucru
a diversității materialelor citite Fabula Portofoliu
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect - Valori etice în legendele
la alegere, având în vedere etapele procesului de scriere
popoarelor
și structurile specifice, pentru a comunica idei și

8
informații sau pentru a relata experiențe trăite sau - Texte suport: Căprioara
imaginate de Emil Gârleanu, Boul și
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text vițelul de Grigore
complex, cu integrarea unor tabele
Alexandrescu
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și
discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și
semantice de bază, din limba română standard, pentru
exprimarea corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică
și competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și
ale unor comunități etnice de pe teritoriul României
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în
cultura proprie și în cultura altor popoare
9
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și - Text narativ
critice pe marginea unor texte diverse - Momentele subiectului
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și - Planul textului
a diversității materialelor citite
- Vocabular
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect
la alegere, având în vedere etapele procesului de scriere - Verbul
și structurile specifice, pentru a comunica idei și - Silaba
informații sau pentru a relata experiențe trăite sau -Diftong. Triftong. Hiat
imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
Lucrare 3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind S 14
Evaluare
scrisă soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și 10-14
4 ore formativă
semestrială discutate cu colegii Decembrie
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de scrisă
2018
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și
semantice de bază, din limba română standard, pentru
exprimarea corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă

10
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică
și competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
VACANȚĂ DE IARNĂ 22.12.2018 – 13.01.2019
1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și - Dialogul în textul
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale literar
narative, monologate și dialogate - Transformarea
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și
vorbirii directe în
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții
pe teme diverse sau pornind de la textele citite/ascultate vorbire indirectă
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și - Substantivul
critice pe marginea unor texte diverse - Pronumele personal,
Aprecieri
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și reflexiv, posesiv,
verbale
a diversității materialelor citite negativ, relativ,
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect Observarea
interogativ, de
Unitatea 4 la alegere, având în vedere etapele procesului de scriere sistematică a
întărire, nehotărât, 9 ore
Pasiuni. și structurile specifice, pentru a comunica idei și activității
Hobby-uri informații sau pentru a relata experiențe trăite sau demonstrativ
elevilor
imaginate - Texte suport:
Autoevaluare
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text Cititorul din peșteră Portofoliu
complex, cu integrarea unor tabele de Rui Zink, De
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de vorbă cu un copil
comunicare pasionat de lectură
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și
discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă li precisă a intențiilor comunicative

11
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și
semantice de bază, din limba română standard, pentru
exprimarea corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică
și competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
VACANȚĂ INTERSEMESTRIALĂ 02-10.02.2019
1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și - Pronumele personal.
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale Flexiunea cazuală Aprecieri
narative, monologate și dialogate - Pronumele reflexiv S1
verbale
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și 11 – 15
- Pronumele nehotărât/ Observarea
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții februarie
Unitatea 4 pe teme diverse sau pornind de la textele citite/ascultate negativ/ relativ/ sistematică a
interogativ/ 2019
Pasiuni. 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și 8 ore activității
demonstrativ S2
Hobby-uri critice pe marginea unor texte diverse elevilor
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și - Subiectul 18-22
Autoevaluare
a diversității materialelor citite - Subiectul neexprimat februarie
Portofoliu
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect 2019
la alegere, având în vedere etapele procesului de scriere
și structurile specifice, pentru a comunica idei și

12
informații sau pentru a relata experiențe trăite sau
imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și
discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și
semantice de bază, din limba română standard, pentru
exprimarea corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică
și competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții

13
1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale - Textul descriptiv
narative, monologate și dialogate literar
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și
- Tipare textuale:
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții
pe teme diverse sau pornind de la textele citite/ascultate textul descriptiv,
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și narativ-descriptiv,
critice pe marginea unor texte diverse explicativ
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și - Adjectivul
a diversității materialelor citite - Adverbul
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect - Texte suport: Balul Aprecieri
la alegere, având în vedere etapele procesului de scriere
pomilor de Dimitrie verbale
și structurile specifice, pentru a comunica idei și
informații sau pentru a relata experiențe trăite sau Anghel, În munții Observarea
Unitatea 5 imaginate noștri de Alexandru sistematică a
S 3 – S 8 (o
Fascinanta 3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text Vlahuță 21 ore activității
oră)
lume complex, cu integrarea unor tabele elevilor
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de Autoevaluare
comunicare Portofoliu
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și
discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și
semantice de bază, din limba română standard, pentru
exprimarea corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
14
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică
și competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale - Textul narativ
narative, monologate și dialogate - Textul argumentativ
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și
- Rezumatul
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții
pe teme diverse sau pornind de la textele citite/ascultate - Texte suport: Fram,
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și ursul polar de Cezar Aprecieri
critice pe marginea unor texte diverse Petrescu, Cireșarii – verbale
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și vol III, Roata Observarea
Unitatea 6 a diversității materialelor citite norocului de sistematică a
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect Constantin Chiriță
Călător în activității
la alegere, având în vedere etapele procesului de scriere
lume și structurile specifice, pentru a comunica idei și elevilor
S 8 (3 ore) –
informații sau pentru a relata experiențe trăite sau Fișe de lucru
11 ore S 10
imaginate Portofoliu
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și
discutate cu colegii

15
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și
semantice de bază, din limba română standard, pentru
exprimarea corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică
și competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
VACANȚĂ DE PRIMĂVARĂ 20.04-05.05.2019
1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și - Rezumatul Aprecieri
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale - Atributul verbale
narative, monologate și dialogate - Complementul Observarea
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și
Unitatea 6 sistematică a
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții
Călător în pe teme diverse sau pornind de la textele citite/ascultate 4 ore S 11 activității
lume 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și elevilor
critice pe marginea unor texte diverse Autoevaluare
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și Portofoliu
a diversității materialelor citite

16
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect
la alegere, având în vedere etapele procesului de scriere
și structurile specifice, pentru a comunica idei și
informații sau pentru a relata experiențe trăite sau
imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și
discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și
semantice de bază, din limba română standard, pentru
exprimarea corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică
și competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții

17
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și -Vocabular. Morfologie.
critice pe marginea unor texte diverse Sintaxă
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și -Redactarea unei scrisori
a diversității materialelor citite
-Argumentarea că opera
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect
la alegere, având în vedere etapele procesului de scriere Boul și vițelul de Grigore
și structurile specifice, pentru a comunica idei și Alexandrescu este fabulă
informații sau pentru a relata experiențe trăite sau
imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind S 12
Lucrare Evaluare
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și
scrisă 4 ore formativă
discutate cu colegii 13-17 mai
semestrială 4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de scrisă
2019
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și
semantice de bază, din limba română standard, pentru
exprimarea corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă

18
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică
și competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și - Complementul direct
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale - Complementul
narative, monologate și dialogate indirect
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și
- Complementul
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții
pe teme diverse sau pornind de la textele citite/ascultate prepozițional
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și - Complementul
critice pe marginea unor texte diverse circumstanțial de loc
Aprecieri
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și - Complementul
verbale
a diversității materialelor citite circumstanțial de
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect Observarea
mod
Unitatea 6 la alegere, având în vedere etapele procesului de scriere sistematică a
Călători în - Complementul
și structurile specifice, pentru a comunica idei și 12 ore S 13 – S 15 activității
lume informații sau pentru a relata experiențe trăite sau circumstanțial de
elevilor
imaginate timp
Autoevaluare
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text - Comunitatea
Portofoliu
complex, cu integrarea unor tabele lingvistică a
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de vorbitorilor de limbă
comunicare română
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și
discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă li precisă a intențiilor comunicative

19
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și
semantice de bază, din limba română standard, pentru
exprimarea corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică
și competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și
ale unor comunități etnice de pe teritoriul României
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în
cultura proprie și în cultura altor popoare
2.3.Utilizarea categoriilor gramaticale învățate, în Exerciții recapitulative
diverse tipuri de propoziții Aprecieri
3.1.Diferențierea elementelor de ansamblu de cele de verbale
detaliu în cadrul textului citit Observarea
Recapitulare
3.2.Identificarea modurilor de expunere într-un text sistematică a
+ evaluare 4 ore S 16
epic și a procedeelor de expresivitate artistică într-un activității
finală
text liric elevilor
3.4.Sesizarea organizării morfologice și sintactice a Portofoliu
textelor citite (nonliterare și literare)
4.1.Redactarea textelor cu destinații diverse

20
21
PLANIFICAREA CONȚINUTURILOR/ACTIVITĂȚILOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

Recapitulare + Evaluare inițială

Nr. de ore: 4 ore

Materiale didactice
Forme de
Conținuturi Competențe specifice Activități de învățare
organizare
Evaluare
1. Recapitulare 1.1. Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor - Exerciții de identificare a Text suport
gramatică și pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și sinonimelor și antonimelor Caietul elevului
vocabular dialogate - Exerciții cu familia lexicală
Basmul toamnei
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de și câmpul lexical
de Ionel
vedere în texte orale, participând la discuții pe diverse teme sau - Exerciții de identificare a Activitate frontală
Teodoreanu
pornind de la textele citite/ascultate cuvintelor necunoscute Activitate
1.4. Participarea la interacțiuni verbale simple cu mai mulți - Exerciții cu părțile de individuală
1 oră interlocutori, având în vedere cantitatea și relevanța informației vorbire și de propoziție
11.09 transmise și primite Observarea
S1 2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare și sistematică
nonliterare, continue, discontinue și multimodale Aprecierea
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe răspunsurilor
marginea unor texte diverse
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere,
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice,
pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata experiențe
trăite sau imaginate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
22
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă și
precisă a intențiilor comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea propriei
pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și scrierii
celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
2. Lectura 1.1. Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor - Tipuri de enunțuri Text suport
textului pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și - Discuții libere despre Caietul elevului
Basmul toamnei dialogate toamnă
de Ionel 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Eseul de 5 minute
Teodoreanu vedere în texte orale, participând la discuții pe diverse teme sau - Exerciții de identificare a Activitate frontală
1 oră pornind de la textele citite/ascultate timpului și spațiului acțiunii Activitate
12.09 1.4. Participarea la interacțiuni verbale simple cu mai mulți individuală
S1 interlocutori, având în vedere cantitatea și relevanța informației
transmise și primite Observarea
2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare și sistematică
nonliterare, continue, discontinue și multimodale Aprecierea
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe răspunsurilor
marginea unor texte diverse
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere,
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice,
pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata experiențe
trăite sau imaginate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare

23
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă și
precisă a intențiilor comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea propriei
pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și scrierii
celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
3. Evaluare 2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare și - Identificarea părților de Test de evaluare
inițială nonliterare, continue, discontinue și multimodale vorbire
1 oră 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe - Identificarea părților Activitate frontală
13.09 marginea unor texte diverse principale de propoziție Activitate
S1 3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, - Identificarea reperelor individuală
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice, spațio-temporale
pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata experiențe - Redactarea unei compuneri Evaluare predictivă
trăite sau imaginate cu temă dată scrisă
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare - Exerciții de identificare a
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale erorilor din exprimarea
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă și orală și scrisă
- Rezumarea unui text
precisă a intențiilor comunicative
- Exerciții de gramatică
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea propriei
pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și scrierii
celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4. Discutarea 2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare și - Discutarea testului inițial Test de evaluare
testului inițial nonliterare, continue, discontinue și multimodale - Explicarea neclarităților Caietul elevului
1 oră 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe
14.09 marginea unor texte diverse Activitate frontală
24
S1 3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, Activitate
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice, individuală
pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata experiențe
trăite sau imaginate Observarea
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare sistematică
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale Aprecierea
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă și răspunsurilor
precisă a intențiilor comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea propriei
pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și scrierii
celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare

25
PLANIFICAREA CONȚINUTURILOR/ACTIVITĂȚILOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

UNITATEA 1: LOCURI NATALE

NR. DE ORE: 13 ORE

Materiale didactice
Forme de
Conținuturi Competențe specifice Activități de învățare
organizare
Evaluare
1.1. Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor - Lecturi succesive Text suport
1. Amintiri din pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și - Extragerea cuvintelor Caietul elevului
copilărie de Ion dialogate necunoscute
- Identificarea sinonimelor
Creangă 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
și a antonimelor
(fragment) vedere în texte orale, participând la discuții pe diverse teme sau Activitate frontală
1 oră pornind de la textele citite/ascultate Activitate
S2 1.4. Participarea la interacțiuni verbale simple cu mai mulți individuală
interlocutori, având în vedere cantitatea și relevanța informației
transmise și primite Observarea
2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare și sistematică
nonliterare, continue, discontinue și multimodale Aprecierea
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe răspunsurilor
marginea unor texte diverse
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă și
precisă a intențiilor comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea propriei
pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și scrierii

26
celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
2. Amintiri din 1.1. Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor - Identificarea reperelor Text suport
copilărie de Ion pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și spațio-temporale Caietul elevului
Creangă dialogate - Identificarea naratorului
și a personajelor
(fragment) 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
- Identificarea
Instanțele vedere în texte orale, participând la discuții pe diverse teme sau elementelor-cheie Activitate frontală
comunicării pornind de la textele citite/ascultate Activitate
S2 1.4. Participarea la interacțiuni verbale simple cu mai mulți individuală
interlocutori, având în vedere cantitatea și relevanța informației
transmise și primite Observarea
2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare și sistematică
nonliterare, continue, discontinue și multimodale Aprecierea
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe răspunsurilor
marginea unor texte diverse
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere,
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice,
pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata experiențe
trăite sau imaginate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă și
precisă a intențiilor comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea propriei
pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și scrierii
celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare

27
3. Amintiri din 1.1. Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor - Realizarea rezumatului Text suport
copilărie de Ion pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și - Exerciții de postlectură Caietul elevului
Creangă dialogate - Identificarea și
analizarea părților de
(fragment) 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
vorbire
Instanțele vedere în texte orale, participând la discuții pe diverse teme sau Activitate frontală
comunicării pornind de la textele citite/ascultate Activitate
S2 1.4. Participarea la interacțiuni verbale simple cu mai mulți individuală
interlocutori, având în vedere cantitatea și relevanța informației
transmise și primite Observarea
2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare și sistematică
nonliterare, continue, discontinue și multimodale Aprecierea
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe răspunsurilor
marginea unor texte diverse
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere,
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice,
pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata experiențe
trăite sau imaginate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă și
precisă a intențiilor comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea propriei
pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și scrierii
celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare

28
4. Tipare 1.1. Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor - Tipare textuale Texte suport
textuale pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și - Textul narativ Caietul elevului
1 oră dialogate - Textul descriptiv
- Textul explicativ
S2 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
- Textul argumentativ
vedere în texte orale, participând la discuții pe diverse teme sau Activitate frontală
pornind de la textele citite/ascultate Activitate
1.4. Participarea la interacțiuni verbale simple cu mai mulți individuală
interlocutori, având în vedere cantitatea și relevanța informației
transmise și primite Observarea
2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare și sistematică
nonliterare, continue, discontinue și multimodale Aprecierea
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe răspunsurilor
marginea unor texte diverse
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere,
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice,
pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata experiențe
trăite sau imaginate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă și
precisă a intențiilor comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea propriei
pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și scrierii
celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare

29
5. Tipare 1.1. Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor - Textul narativ literar. Texte suport
textuale: textul pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și Definiție și exemple Caietul elevului
narativ dialogate - Textul narativ nonliterar
- Trăsăturile textului
1 oră 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
narativ
S3 vedere în texte orale, participând la discuții pe diverse teme sau Activitate frontală
pornind de la textele citite/ascultate Activitate
1.4. Participarea la interacțiuni verbale simple cu mai mulți individuală
interlocutori, având în vedere cantitatea și relevanța informației
transmise și primite Observarea
2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare și sistematică
nonliterare, continue, discontinue și multimodale Aprecierea
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe răspunsurilor
marginea unor texte diverse
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere,
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice,
pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata experiențe
trăite sau imaginate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă și
precisă a intențiilor comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea propriei
pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și scrierii
celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare

30
6. Silaba. Reguli 1.1. Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor - Reguli de despărțire a Texte suport
de despărțire în pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și cuvintelor în silabe Caietul elevului
silabe dialogate - Despărțirea în silabe a
grupurilor de sunete:
1 oră 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
diftong, triftong, hiat
S3 vedere în texte orale, participând la discuții pe diverse teme sau Activitate frontală
pornind de la textele citite/ascultate Activitate
1.4. Participarea la interacțiuni verbale simple cu mai mulți individuală
interlocutori, având în vedere cantitatea și relevanța informației
transmise și primite Observarea
2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare și sistematică
nonliterare, continue, discontinue și multimodale Aprecierea
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe răspunsurilor
marginea unor texte diverse
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere,
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice,
pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata experiențe
trăite sau imaginate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă și
precisă a intențiilor comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea propriei
pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și scrierii
celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare

31
7. Diftong. Hiat 1.1. Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor - Diftong. Definiție și Texte suport
1 oră pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și exemple Caietul elevului
S3 dialogate - Hiat. Definiție și
exemple
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
vedere în texte orale, participând la discuții pe diverse teme sau Activitate frontală
pornind de la textele citite/ascultate Activitate
1.4. Participarea la interacțiuni verbale simple cu mai mulți individuală
interlocutori, având în vedere cantitatea și relevanța informației
transmise și primite Observarea
2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare și sistematică
nonliterare, continue, discontinue și multimodale Aprecierea
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe răspunsurilor
marginea unor texte diverse
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere,
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice,
pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata experiențe
trăite sau imaginate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă și
precisă a intențiilor comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea propriei
pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și scrierii
celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare

32
8. Triftong 1.1. Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, Texte suport
1 oră a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate - Triftong. Definiție și Caietul elevului
S3 și dialogate exemple
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Exerciții combinate
vedere în texte orale, participând la discuții pe diverse teme sau Activitate frontală
pornind de la textele citite/ascultate Activitate
1.4. Participarea la interacțiuni verbale simple cu mai mulți individuală
interlocutori, având în vedere cantitatea și relevanța informației
transmise și primite Observarea
2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare și sistematică
nonliterare, continue, discontinue și multimodale Aprecierea
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe răspunsurilor
marginea unor texte diverse
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere,
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice,
pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata experiențe
trăite sau imaginate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă și
precisă a intențiilor comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea propriei
pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și scrierii
celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare

33
9. Chemarea 1.1. Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor Text suport
străbunilor de pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și - Lecturi succesive Caietul elevului
Jack London dialogate - Identificarea și
(fragment) 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de explicarea cuvintelor
necunoscute
1 oră vedere în texte orale, participând la discuții pe diverse teme sau Activitate frontală
- Extragerea cuvintelor-
S4 pornind de la textele citite/ascultate cheie Activitate
1.4. Participarea la interacțiuni verbale simple cu mai mulți individuală
interlocutori, având în vedere cantitatea și relevanța informației
transmise și primite Observarea
2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare și sistematică
nonliterare, continue, discontinue și multimodale Aprecierea
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe răspunsurilor
marginea unor texte diverse
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere,
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice,
pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata experiențe
trăite sau imaginate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă și
precisă a intențiilor comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea propriei
pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și scrierii
celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare

34
10. Chemarea 1.1. Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor Text suport
străbunilor de pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și - Identificarea naratorului Caietul elevului
Jack London dialogate - Identificarea
(fragment) 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de personajelor
- Identificarea reperelor
1 oră vedere în texte orale, participând la discuții pe diverse teme sau Activitate frontală
spațio-temporale
S4 pornind de la textele citite/ascultate - Realizarea rezumatului Activitate
1.4. Participarea la interacțiuni verbale simple cu mai mulți individuală
interlocutori, având în vedere cantitatea și relevanța informației
transmise și primite Observarea
2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare și sistematică
nonliterare, continue, discontinue și multimodale Aprecierea
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe răspunsurilor
marginea unor texte diverse
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere,
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice,
pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata experiențe
trăite sau imaginate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă și
precisă a intențiilor comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea propriei
pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și scrierii
celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare

35
11. Valori ale 1.1. Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor - Identificarea valorilor Texte suport
culturii populare pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și cuturii populare Caietul elevului
în spațiul dialogate - Identificarea obiceiurilor
și a tradițiilor românești
românesc 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
- Text suport:
S4 vedere în texte orale, participând la discuții pe diverse teme sau Activitate frontală
pornind de la textele citite/ascultate Activitate
1.4. Participarea la interacțiuni verbale simple cu mai mulți individuală
interlocutori, având în vedere cantitatea și relevanța informației
transmise și primite Observarea
2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare și sistematică
nonliterare, continue, discontinue și multimodale Aprecierea
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe răspunsurilor
marginea unor texte diverse
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere,
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice,
pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata experiențe
trăite sau imaginate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă și
precisă a intențiilor comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea propriei
pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și scrierii
celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale unor
comunități etnice de pe teritoriul României

36
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în cultura proprie și
în cultura altor popoare
12. Recapitulare 1.1. Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor Texte suport
1 oră pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și - Exerciții de identificare a Caietul elevului
S4 dialogate sinonimelor, a
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de antonimelor
- Omonimie.
vedere în texte orale, participând la discuții pe diverse teme sau Activitate frontală
Polisemantism
pornind de la textele citite/ascultate - Diftong. Hiat. Triftong Activitate
1.4. Participarea la interacțiuni verbale simple cu mai mulți - Valorile culturii române individuală
interlocutori, având în vedere cantitatea și relevanța informației - Tipuri de texte
transmise și primite Observarea
2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare și sistematică
nonliterare, continue, discontinue și multimodale Aprecierea
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe răspunsurilor
marginea unor texte diverse
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere,
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice,
pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata experiențe
trăite sau imaginate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă și
precisă a intențiilor comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea propriei
pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și scrierii

37
celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale unor
comunități etnice de pe teritoriul României
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în cultura proprie și
în cultura altor popoare
13. Evaluare 2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare și - Exerciții de identificare a Test de evaluare
formativă nonliterare, continue, discontinue și multimodale sinonimelor, a
1 oră 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe antonimelor
- Omonimie.
S5 marginea unor texte diverse Activitate
Polisemantism
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, - Diftong. Hiat. Triftong individuală
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice, - Valorile culturii române
pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata experiențe Tipuri de texte Observarea
trăite sau imaginate sistematică
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare Aprecierea
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale răspunsurilor
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă și
precisă a intențiilor comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea propriei
pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și scrierii
celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale unor
comunități etnice de pe teritoriul României
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în cultura proprie și
în cultura altor popoare

38
39
PLANIFICAREA CONȚINUTURILOR/ACTIVITĂȚILOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

UNITATEA 2: LIMBA ROMÂNĂ

NR. DE ORE: 19 ORE

Materiale didactice
Forme de
Conținuturi Competențe specifice Activități de învățare
organizare
Evaluare
1. Limba noastră 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor - Exerciții de identificare a Text suport
de Alexei pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și cuvintelor necunoscute Caietul elevului
Mateevici dialogate - Identificarea temei
1 oră 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Identificarea cuvintelor-
S5 vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau cheie Activitate frontală
pornind de la textele citite/ascultate - Identificarea valorilor Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe culturii române individuală
marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a diversității Observarea
materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, Aprecierea
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice, răspunsurilor
pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata experiențe
trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, cu
integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare

40
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li
precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de bază,
din limba română standard, pentru exprimarea corectă a intenției
comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea propriei
pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și scrierii
celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul vieții
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale unor
comunități etnice de pe teritoriul României
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în cultura proprie și
în cultura altor popoare
2. În 31 august, 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor - Exerciții de identificare a Text suport
Ziua Limbii pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și cuvintelor necunoscute Caietul elevului
Române, 28 de dialogate - Identificarea temei
milioane de 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Identificarea cuvintelor-
oameni din vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau cheie Activitate frontală
întreaga lume pornind de la textele citite/ascultate - Identificarea valorilor Activitate
culturii române individuală
41
vorbesc 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe
românește marginea unor texte diverse Observarea
1 oră 2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a diversității sistematică
S5 materialelor citite Aprecierea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, răspunsurilor
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice,
pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata experiențe
trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, cu
integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li
precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de bază,
din limba română standard, pentru exprimarea corectă a intenției
comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea propriei
pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și scrierii
celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul vieții
42
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale unor
comunități etnice de pe teritoriul României
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în cultura proprie și
în cultura altor popoare
3. Variație 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor Texte suport
stilistică. pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și - Variație stilistică Caietul elevului
1 oră dialogate - Structura comunicării
S5 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de -
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau Activitate frontală
pornind de la textele citite/ascultate Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe individuală
marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a diversității Observarea
materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, Aprecierea
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice, răspunsurilor
pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata experiențe
trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, cu
integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li
precisă a intențiilor comunicative

43
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de bază,
din limba română standard, pentru exprimarea corectă a intenției
comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea propriei
pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și scrierii
celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul vieții
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale unor
comunități etnice de pe teritoriul României
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în cultura proprie și
în cultura altor popoare
4. Limbă 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor - Limba vorbită Texte suport
vorbită. pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și - Limba scrisă Caietul elevului
Limbă scrisă dialogate - Elemente de
1 oră interculturalitate: cuvânt
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de Activitate frontală
S6 – limbi străine
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau Activitate
pornind de la textele citite/ascultate individuală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe
marginea unor texte diverse Observarea
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a diversității sistematică
materialelor citite Aprecierea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, răspunsurilor
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice,
44
pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata experiențe
trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, cu
integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li
precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de bază,
din limba română standard, pentru exprimarea corectă a intenției
comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea propriei
pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și scrierii
celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul vieții
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale unor
comunități etnice de pe teritoriul României
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în cultura proprie și
în cultura altor popoare

45
5. Adecvarea la 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor - Limbaj pentru stilurile Texte suport
temă. pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și funcționale Caietul elevului
Proprietatea dialogate - Texte funcționale
termenilor
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de Activitate frontală
1 oră S6
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau Activitate
pornind de la textele citite/ascultate individuală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe
marginea unor texte diverse Observarea
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a diversității sistematică
materialelor citite Aprecierea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, răspunsurilor
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice,
pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata experiențe
trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, cu
integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li
precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de bază,
din limba română standard, pentru exprimarea corectă a intenției
comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea propriei
pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și scrierii
46
celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul vieții
6. Compunerea 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor - Structura unei compuneri Texte suport
1 oră S6 pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și - Tipuri de compuneri Caietul elevului
dialogate - exemple
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de Activitate frontală
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau Activitate
pornind de la textele citite/ascultate individuală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe
marginea unor texte diverse Observarea
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a diversității sistematică
materialelor citite Aprecierea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, răspunsurilor
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice,
pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata experiențe
trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, cu
integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii

47
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li
precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de bază,
din limba română standard, pentru exprimarea corectă a intenției
comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea propriei
pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și scrierii
celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul vieții
7. Scrisoarea 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor - Planul unei scrisori Texte suport
1 oră S6 pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și - Elementele unei scrisori Caietul elevului
dialogate - Exemple de scrisori
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de Activitate frontală
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau Activitate
pornind de la textele citite/ascultate individuală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe
marginea unor texte diverse Observarea
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a diversității sistematică
materialelor citite Aprecierea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, răspunsurilor
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice,

48
pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata experiențe
trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, cu
integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li
precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de bază,
din limba română standard, pentru exprimarea corectă a intenției
comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea propriei
pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și scrierii
celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul vieții
8. Redactare. 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor - Tipuri de texte Texte suport
Aplicații pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și - Activitate pe grupe: texte Caietul elevului
1 oră S7 dialogate
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de Activitate frontală
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau Activitate
pornind de la textele citite/ascultate individuală
49
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe
marginea unor texte diverse Observarea
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a diversității sistematică
materialelor citite Aprecierea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, răspunsurilor
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice,
pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata experiențe
trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, cu
integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li
precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de bază,
din limba română standard, pentru exprimarea corectă a intenției
comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea propriei
pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și scrierii
celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul vieții
50
9. Sens de bază 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Definiția vocabularului Dicționar Explicativ
și sens vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau - Clasificarea DOOM2
secundar pornind de la textele citite/ascultate vocabularului Caietul elevului
1 oră S7 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe - Defomorea termenilor
marginea unor texte diverse sens de bază și sens Activitate frontală
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, cu secundar Activitate
integrarea unor tabele - Exerciții cu sensurile individuală
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare cuvintelor din dicționar
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale Observarea
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li sistematică
precisă a intențiilor comunicative Aprecierea
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de bază, răspunsurilor
din limba română standard, pentru exprimarea corectă a intenției
comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea propriei
pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și scrierii
celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul vieții
10. Sens propriu 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de Texte suport
și sens figurat vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau - Definirea sensului propriu Dicționar Explicativ
1 oră S7 pornind de la textele citite/ascultate și a sensului figurat DOOM2
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe - Identificarea sensului Caietul elevului
marginea unor texte diverse propriu și a sensului secundar
51
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, cu a unor cuvinte din textele- Activitate frontală
integrarea unor tabele suport Activitate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare - Exerciții de utilizare a individuală
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale sensurilor cuvintelor
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li Observarea
precisă a intențiilor comunicative sistematică
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de bază, Aprecierea
din limba română standard, pentru exprimarea corectă a intenției răspunsurilor
comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea propriei
pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și scrierii
celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul vieții
11. Sens de bază/ 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Exerciții de identificare a Texte suport
secundar/ vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau sensului cuvintelor Dicționar Explicativ
propriu/ pornind de la textele citite/ascultate - Exerciții de compunere de DOOM2
figurat
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe propoziții cu sensurile Caietul elevului
1 oră S7
marginea unor texte diverse cuvintelor
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, cu - Figuri de stil: epitet, Activitate frontală
integrarea unor tabele personificare, comparație, Activitate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare metaforă individuală
- Compunerea gramaticală

52
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale Observarea
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li sistematică
precisă a intențiilor comunicative Aprecierea
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de bază, răspunsurilor
din limba română standard, pentru exprimarea corectă a intenției
comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea propriei
pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și scrierii
celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul vieții
12. Omonime 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Definirrea omonimelor Texte suport
1 oră S8 vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau - Clasificarea omonimelor Dicționar Explicativ
pornind de la textele citite/ascultate - Omofone DOOM2
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe - Omografe Caietul elevului
marginea unor texte diverse - Sinonime
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, cu - Antonime Activitate frontală
integrarea unor tabele Activitate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare individuală
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li Observarea
precisă a intențiilor comunicative sistematică
Aprecierea
răspunsurilor
53
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de bază,
din limba română standard, pentru exprimarea corectă a intenției
comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea propriei
pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și scrierii
celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul vieții
13. Omonime 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Exerciții cu perechi de Texte suport
1 oră S8 vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau omonime Dicționar Explicativ
pornind de la textele citite/ascultate - Compunerea gramaticală DOOM2
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe - Identificarea sensului Caietul elevului
marginea unor texte diverse omonimelor
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, cu Activitate frontală
integrarea unor tabele Activitate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare individuală
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li Observarea
precisă a intențiilor comunicative sistematică
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de bază, Aprecierea
din limba română standard, pentru exprimarea corectă a intenției răspunsurilor
comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea propriei
pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și scrierii
54
celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul vieții
14. Polisemie 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Definirea polisemiei Texte suport
1 oră S8 vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau - Regionalisme Dicționar Explicativ
pornind de la textele citite/ascultate - Arhaisme DOOM2
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe - Neologisme Caietul elevului
marginea unor texte diverse
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, cu Activitate frontală
integrarea unor tabele Activitate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare individuală
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li Observarea
precisă a intențiilor comunicative sistematică
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de bază, Aprecierea
din limba română standard, pentru exprimarea corectă a intenției răspunsurilor
comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea propriei
pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și scrierii
celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă

55
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul vieții
15. Polisemie 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Elemente de argou și de Texte suport
1 oră S8 vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau jargon Dicționar Explicativ
pornind de la textele citite/ascultate - Exerciții combinate DOOM2
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Caietul elevului
marginea unor texte diverse
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, cu Activitate frontală
integrarea unor tabele Activitate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare individuală
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li Observarea
precisă a intențiilor comunicative sistematică
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de bază, Aprecierea
din limba română standard, pentru exprimarea corectă a intenției răspunsurilor
comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea propriei
pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și scrierii
celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul vieții
16. Familia 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Definirea familiei lexicale Texte suport
lexicală vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau - Structura de bază Dicționar Explicativ
1 oră S9 pornind de la textele citite/ascultate - Exerciții cu familii lexicale DOOM2
56
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Caietul elevului
marginea unor texte diverse
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, cu Activitate frontală
integrarea unor tabele Activitate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare individuală
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li Observarea
precisă a intențiilor comunicative sistematică
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de bază, Aprecierea
din limba română standard, pentru exprimarea corectă a intenției răspunsurilor
comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea propriei
pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și scrierii
celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul vieții
17. Câmp lexical 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Definirea câmpului lexical Texte suport
1 oră S9 vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau - Structura de bază Dicționar Explicativ
pornind de la textele citite/ascultate - Exerciții combinate DOOM2
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe - Copacul vocabularului Caietul elevului
marginea unor texte diverse
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, cu Activitate frontală
integrarea unor tabele Activitate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare individuală
57
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li Observarea
precisă a intențiilor comunicative sistematică
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de bază, Aprecierea
din limba română standard, pentru exprimarea corectă a intenției răspunsurilor
comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea propriei
pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și scrierii
celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul vieții
18. Recapitulare 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Exerciții combinate Texte suport
1 oră S9 vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau - Completare de scheme și Dicționar Explicativ
pornind de la textele citite/ascultate tabele DOOM2
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, cu - Compunerea gramaticală Caietul elevului
integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare Activitate frontală
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale Activitate
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li individuală
precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de bază, Observarea
din limba română standard, pentru exprimarea corectă a intenției sistematică
comunicative Aprecierea
răspunsurilor
58
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea propriei
pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și scrierii
celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
19. Evaluare 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe - Exerciții de vocabular Test de evaluare
formativă marginea unor texte diverse - Exerciții de interpretare
1 oră S9 3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, cu - Scrisoare Activitate
integrarea unor tabele individuală
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale Evaluare scrisă
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li
precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de bază,
din limba română standard, pentru exprimarea corectă a intenției
comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea propriei
pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și scrierii
celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă

59
PLANIFICAREA CONȚINUTURILOR/ACTIVITĂȚILOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

UNITATEA 3: MODELE ÎN VIAȚĂ

NR. DE ORE: 19 ORE

Materiale
didactice
Conținuturi Competențe specifice Activități de învățare Forme de
organizare
Evaluare
1. Căprioara de 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a - Lecturi succesive Text suport
Emil Gârleanu unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate - Identificarea cuvintelor Caietul elevului
1 oră S10 și dialogate necunoscute Fișe de lucru
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Explicarea cuvintelor Portofoliu
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau necunoscute
pornind de la textele citite/ascultate - Formularea unor propoziții
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe cu noile cuvinte
marginea unor texte diverse Activitate frontală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Activitate
diversității materialelor citite individuală
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Observarea
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau sistematică
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate Aprecierea
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, răspunsurilor
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
60
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
2. Căprioara de 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a - Identificarea instanțelor Text suport
Emil Gârleanu unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate narative Caietul elevului
1 oră S10 și dialogate - Identificarea reperelor Fișe de lucru
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de spațio-temporale Portofoliu
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau - Identificarea cuvintelor-
pornind de la textele citite/ascultate cheie
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe - Momentele subiectului Activitate frontală
marginea unor texte diverse Activitate
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a individuală
diversității materialelor citite
61
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Observarea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și sistematică
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau Aprecierea
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate răspunsurilor
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex,
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
3. Căprioara de 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a - Realizarea hărții textului Text suport
Emil Gârleanu unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate - Identificarea elementelor Caietul elevului
1 oră S10 și dialogate descrierii și narațiunii Fișe de lucru
62
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Exerciții de identificare a Portofoliu
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau sensurilor cuvintelor
pornind de la textele citite/ascultate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Activitate frontală
marginea unor texte diverse Activitate
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a individuală
diversității materialelor citite
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Observarea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și sistematică
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau Aprecierea
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate răspunsurilor
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex,
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare

63
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4. Elemente de 3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, - Definiția verbului Caietul elevului
construcție a cu integrarea unor tabele - Timpuri și moduri : Fișe de lucru
comunicării 3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare precizare Portofoliu
Verbul 4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale - Clasificare: verb predicativ,
(reactualizare) limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă verb auxiliar, verb copulativ
1 oră S10 li precisă a intențiilor comunicative - Funcții sintactice Activitate frontală
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de - Timpul prezent și viitor Activitate
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a - Conjugarea verbelor: a individuală
intenției comunicative mânca, a bea, a dansa, a Activitate pe grupe
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea cădea, a rîde, a plânge, a
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și fugi, a ieși, a fi, a ști Observarea
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării sistematică
erorilor în comunicare Aprecierea
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea răspunsurilor
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
5. Elemente de 3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, - Timpul trecut Caietul elevului
construcție a cu integrarea unor tabele - Conjugarea verbelor: a Fișe de lucru
comunicării 3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare mânca, a bea, a dansa, a Portofoliu
Verbul 3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza cădea, a rîde, a plânge, a
(reactualizare) criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii fugi, a ieși, a fi, a ști
1 oră S11 4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale - Exerciții combinate Activitate frontală
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă Activitate
li precisă a intențiilor comunicative individuală
Activitate pe grupe

64
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de Observarea
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a sistematică
intenției comunicative Aprecierea
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea răspunsurilor
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
6. Modul 3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, - Utilizare Caietul elevului
conjunctiv cu integrarea unor tabele - Modul de formare/structură Fișe de lucru
1 oră S11 3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare - Timpuri Portofoliu
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza - Conjugarea verbelor: a
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii mânca, a bea, a dansa, a
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale cădea, a rîde, a plânge, a Activitate frontală
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă fugi, a ieși, a fi, a ști Activitate
li precisă a intențiilor comunicative individuală
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de Activitate pe grupe
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative Observarea
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea sistematică
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și Aprecierea
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării răspunsurilor
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă

65
7. Modul 3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, Caietul elevului
condițional – cu integrarea unor tabele - Utilizare Fișe de lucru
optativ 3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare - Structură/ cum se Portofoliu
1 oră S11 formează
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
- Conjugarea verbelor:
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
a mânca, a bea, a
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale dansa, a cădea, a Activitate frontală
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă rîde, a plânge, a fugi, Activitate
li precisă a intențiilor comunicative a ieși, a fi, a ști individuală
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de - Modurile Activitate pe grupe
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a nepersonale: supin,
intenției comunicative participiu, gerunziu, Observarea
infinitiv
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea sistematică
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și Aprecierea
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării răspunsurilor
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
8. Exerciții 3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, Caietul elevului
combinate cu integrarea unor tabele - Conjugarea verbelor: Fișe de lucru
1 oră S11 3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare a mânca, a bea, a
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza dansa, a cădea, a
rîde, a plânge, a fugi,
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii Activitate pe grupe
a ieși, a fi, a ști la
toate modurile și
timpurile
66
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale Observarea
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă sistematică
li precisă a intențiilor comunicative Aprecierea
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de răspunsurilor
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
9. Exerciții 3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare Text suport
diverse 3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza - Exerciții lacunare Caietul elevului
1 oră S12 criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii - Exerciții de scriere a Fișe de lucru
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale formei corecte a Portofoliu
verbelor
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
- Exerciții de
li precisă a intențiilor comunicative identificare a modului
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de și timpului Activitate frontală
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a Activitate
intenției comunicative individuală
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea Activitate pe grupe
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și

67
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării Observarea
erorilor în comunicare sistematică
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea Aprecierea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă răspunsurilor
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
10. Compunerea 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Caietul elevului
gramaticală marginea unor texte diverse - Planul compunerii Fișe de lucru
1 oră S12 3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la - Realizarea unei Portofoliu
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și compuneri
gramaticale
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
cuprinzând modurile
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate și timpurile verbului Activitate frontală
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, - Completarea hărții Activitate
cu integrarea unor tabele verbului individuală
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare Activitate pe grupe
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii Observarea
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale sistematică
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă Aprecierea
li precisă a intențiilor comunicative răspunsurilor
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și

68
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
11. Predicatul 3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza Caietul elevului
Nominal criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii - Definirea Fișe de lucru
1 oră S12 4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale predicatului Portofoliu
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă - Clasificarea
predicatului
li precisă a intențiilor comunicative
- Verbele copulative: a
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de fi, a ieși, a deveni, a Activitate frontală
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a rămâne, a se face, a Activitate
intenției comunicative ajunge, a părea individuală
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și Observarea
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării sistematică
erorilor în comunicare Aprecierea
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea răspunsurilor
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
12. Predicatul 3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare Caietul elevului
Nominal 3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza - Exerciții cu sensurile Fișe de lucru
1 oră S12 criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii verbelor : a fi, a ieși, a Portofoliu
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale deveni, a rămâne, a se
face, a ajunge, a
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
părea
li precisă a intențiilor comunicative Activitate frontală
69
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de Activitate
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a individuală
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea Observarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și sistematică
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării Aprecierea
erorilor în comunicare răspunsurilor
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
13. Predicat 3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
Nominal și 3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza - Exerciții cu verbe Caietul elevului
Predicat criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii predicative și Fișe de lucru
Verbal copulative
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale Portofoliu
1 oră - Exerciții de
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă Diagrama Venn
identificare a sensului
li precisă a intențiilor comunicative verbelor
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de - Realizarea și Activitate frontală
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a completarea Activitate
intenției comunicative diagramei Venn individuală
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea pentru PV și PN
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și Observarea
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării sistematică
erorilor în comunicare Aprecierea
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea răspunsurilor
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
14. Fabula Boul și 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
vițelul de unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate - Lecturi succesive Caietul elevului
și dialogate Fișe de lucru
70
Grigore 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Explicarea cuvintelor Portofoliu
Alexandrescu vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau necunoscute
1 oră pornind de la textele citite/ascultate - Identificarea
personajelor
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Activitate frontală
- Identificarea, din
marginea unor texte diverse textele suport, a Activitate
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a semnificației boului individuală
diversității materialelor citite în diverse culturi
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Observarea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și sistematică
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau Aprecierea
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate răspunsurilor
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex,
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare

71
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale unor
comunități etnice de pe teritoriul României
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în cultura proprie
și în cultura altor popoare
15. Fabula 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Texte suport
1 oră unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate - Identificarea Caietul elevului
și dialogate trăsăturilor fabulei pe Fișe de lucru
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de baza textelor-suport Portofoliu
- Identificarea
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau
elementelor comune
pornind de la textele citite/ascultate din textele suport
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe - Argumentarea Activitate frontală
marginea unor texte diverse apartenenței la gen și Activitate
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a specie individuală
diversității materialelor citite Activitiate pe grupe
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Observarea
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau sistematică
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate Aprecierea
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, răspunsurilor
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare

72
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
16. Valori etice în 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Texte suport
legendele unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate - Definirea legendei Caietul elevului
populare și dialogate - Trăsăturile Fișe de lucru
1 oră legendelor
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de Portofoliu
- Tipuri de legende
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau
pornind de la textele citite/ascultate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Activitate frontală
marginea unor texte diverse Activitate
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a individuală
diversității materialelor citite
73
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Observarea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și sistematică
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau Aprecierea
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate răspunsurilor
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex,
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale unor
comunități etnice de pe teritoriul României

74
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în cultura proprie
și în cultura altor popoare
17. Valori etice în 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
legendele unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate - Identificarea Caietul elevului
populare și dialogate trăsăturilor Fișe de lucru
1 oră legendelor pe baza
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de Portofoliu
textelor suport
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau
- Identificarea
pornind de la textele citite/ascultate simbolisticii unor
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe cuvinte în diverse Activitate frontală
marginea unor texte diverse culturi Activitate
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a individuală
diversității materialelor citite Activitate pe grupe
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Observarea
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau sistematică
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate Aprecierea
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, răspunsurilor
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
75
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale unor
comunități etnice de pe teritoriul României
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în cultura proprie
și în cultura altor popoare
18. Recapitulare 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
1 oră unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate - Exerciții de gramatică Caietul elevului
și dialogate - Fabula Fișe de lucru
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Elemente de Portofoliu
interculturalitate
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau
pornind de la textele citite/ascultate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Activitate frontală
marginea unor texte diverse Activitate
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a individuală
diversității materialelor citite
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Observarea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și sistematică
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau Aprecierea
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate răspunsurilor
76
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex,
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale unor
comunități etnice de pe teritoriul României
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în cultura proprie
și în cultura altor popoare
19. Evaluare 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Evaluare
1 oră marginea unor texte diverse - Exerciții de gramatică

77
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la - Argumentarea Activitate
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și apartenenței la gen și individuală
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau specie
- Elemente de
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate Evaluarea scrisă
interculturalitate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale unor
comunități etnice de pe teritoriul României
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în cultura proprie
și în cultura altor popoare

78
PLANIFICAREA CONȚINUTURILOR/ACTIVITĂȚILOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ

NR. DE ORE: 4 ORE

Materiale didactice
Forme de
Conținuturi Competențe specifice Activități de învățare
organizare
Evaluare
1. Recapitulare 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Text suport
1 oră marginea unor texte diverse - Exerciții de gramatică Caietul elevului
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a diversității - Exerciții de limbă și
materialelor citite comunicare
- Variație stilistică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, Activitate frontală
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice, Activitate
pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata experiențe individuală
trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, cu Observarea
integrarea unor tabele sistematică
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare Aprecierea
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale răspunsurilor
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li
precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de bază,
din limba română standard, pentru exprimarea corectă a intenției
comunicative

79
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea propriei
pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și scrierii
celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul vieții
2. Recapitulare 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Text suport
1 oră marginea unor texte diverse - Tipuri de texte Caietul elevului
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a diversității - Trăsăturile textelor
materialelor citite literare
- Identificarea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, Activitate frontală
trăsăturilor textelor
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice, literare pe textele Activitate
pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata experiențe suport individuală
trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, cu Observarea
integrarea unor tabele sistematică
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare Aprecierea
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale răspunsurilor
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li
precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de bază,
din limba română standard, pentru exprimarea corectă a intenției
comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea propriei
pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și scrierii
80
celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul vieții
3. Recapitulare 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Text suport
1 oră marginea unor texte diverse - Lecturi succesive Caietul elevului
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a diversității - Identificarea
materialelor citite trăsăturilor fabulei
- Argumentarea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, Activitate frontală
apartenenței la gen și
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice, specie a fabulei Activitate
pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata experiențe Câinele și cățelul de individuală
trăite sau imaginate Grigore Alexandrescu
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, cu Observarea
integrarea unor tabele sistematică
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare Aprecierea
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza răspunsurilor
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li
precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de bază,
din limba română standard, pentru exprimarea corectă a intenției
comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea propriei
pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și scrierii
81
celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul vieții
4. Evaluare 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Evaluare
formativă marginea unor texte diverse - Exerciții de gramatică
1 oră 3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, - Exerciții de limbă și
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice, comunicare Activitate
- Argumentarea
pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata experiențe individuală
apartenenței la gen și
trăite sau imaginate specie a fabulei Boul
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, cu și vițelul de Grigore Evaluare scrisă
integrarea unor tabele Alexandrescu
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li
precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de bază,
din limba română standard, pentru exprimarea corectă a intenției
comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea propriei
pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și scrierii
celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
82
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul vieții

83
PLANIFICAREA CONȚINUTURILOR/ACTIVITĂȚILOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

UNITATEA 4: PASIUNI. HOBBY-URI

NR. DE ORE: 17 ORE

Materiale
didactice
Conținuturi Competențe specifice Activități de învățare Forme de
organizare
Evaluare
1. Cititorul din 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor Text suport
peșteră de Rui pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și - Lecturi succesive Caietul elevului
Zink dialogate - Identificarea
1 oră cuvintelor
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
necunoscute
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau Activitate frontală
- Identificarea
pornind de la textele citite/ascultate personajelor Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe individuală
marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, Aprecierea
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile răspunsurilor
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex,
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
84
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
2. Cititorul din 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor Text suport
peșteră de Rui pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și - Povestirea Caietul elevului
Zink dialogate subiectului operei
1 oră epice pe baza
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
momentelor
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau Activitate frontală
subiectului
pornind de la textele citite/ascultate - Exerciții de utilizare a Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe narațiunii și a individuală
marginea unor texte diverse dialogului
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
85
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, Aprecierea
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile răspunsurilor
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex,
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
3. Vorbire directă. 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor Text suport
Vorbire pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și Caietul elevului
indirectă dialogate
86
1 oră 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Transformarea
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau vorbirii directe în Activitate frontală
pornind de la textele citite/ascultate vorbire indirectă Activitate
- Exerciții de rescriere
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe individuală
a unor texte, prin
marginea unor texte diverse transformarea
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a vorbirii directe în Observarea
diversității materialelor citite vorbire indirectă sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, - Transpunerea Aprecierea
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile elementelor verbale, răspunsurilor
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata nonverbale și
paraverbale din
experiențe trăite sau imaginate
comunicarea orală în
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, scris, prin respectarea
cu integrarea unor tabele normelor de
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare punctuație și
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza ortografie
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare

87
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
4. Substantivul 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor - exerciții de completare, cu Text suport
Definiție. pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și aplicarea cunoștințelor Caietul elevului
Clasificare dialogate privind flexiunea nominală
1 oră 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - exerciții de recunoaștere a
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau substantivelor în enunțuri și Activitate frontală
pornind de la textele citite/ascultate texte date Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe - exerciții de identificare a individuală
marginea unor texte diverse articolului genitival
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, Aprecierea
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile răspunsurilor
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex,
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
88
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
5. Cazurile și 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor - identificarea greșelilor de Text suport
funcțiile pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și semantică, fonetică, Caietul elevului
substantivului dialogate ortografie și de punctuație în
1 oră 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de mesaje online, e-mailuri, în
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau texte scrise Activitate frontală
pornind de la textele citite/ascultate - exerciții de utilizare a Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe substantivului în contexte individuală
marginea unor texte diverse noi, respectând cerințele date
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a - exerciții de integrare a Observarea
diversității materialelor citite substantivelor și articolelor sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, genitivale în enunțuri Aprecierea
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile adecvate cerințelor date răspunsurilor
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata - redactarea unor texte cu
experiențe trăite sau imaginate respectarea normei
lingvistice în vigoare
89
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, - exerciții de modificare a
cu integrarea unor tabele unor enunțuri pe baza unor
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare cerințe date
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
6. Exerciții cu 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor Text suport
substantive pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și - Identificarea tipului Caietul elevului
1 oră dialogate de substantiv din
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de exerciții
- Descrierea propriei
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau Activitate frontală
persoane/a unei
pornind de la textele citite/ascultate persoane Activitate
individuală
90
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe
marginea unor texte diverse Observarea
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a sistematică
diversității materialelor citite Aprecierea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, răspunsurilor
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex,
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă

91
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
7. De vorbă cu un 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor Text suport
copil pasionat de pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și - Lecturi succesive Caietul elevului
lectură: Maria, 9 dialogate - Identificarea
ani – „Lectura personajelor
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
este o mașină - Identificarea
miraculoasă” vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau Activitate frontală
cuvintelor – cheie
1 oră pornind de la textele citite/ascultate Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe individuală
marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, Aprecierea
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile răspunsurilor
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex,
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative

92
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
8. De vorbă cu un 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor Text suport
copil pasionat de pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și - Rezumarea Caietul elevului
lectură: Maria, 9 dialogate subiectului operei
ani – „Lectura epice
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
este o mașină - Realizarea
miraculoasă” vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau Activitate frontală
momentelor
1 oră pornind de la textele citite/ascultate subiectului Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe - Exerciții de utilizare a individuală
marginea unor texte diverse narațiunii și a
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a dialogului Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, Aprecierea
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile răspunsurilor
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate

93
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex,
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
9. Pronumele 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor Text suport
pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și - Definirea pronumelui Caietul elevului
dialogate - Clasificarea
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de pronumelui
- Exerciții cu pronume
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau Activitate frontală
pornind de la textele citite/ascultate Activitate
individuală
94
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe
marginea unor texte diverse Observarea
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a sistematică
diversității materialelor citite Aprecierea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, răspunsurilor
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex,
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă

95
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
VACANȚĂ INTERSEMESTRIALĂ 02-10.02.2019
10. Pronumele 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor Text suport
personal pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și - Formele pronumelui Caietul elevului
1 oră dialogate personal
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Flexiunea cazuală a
pronumelui personal
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau Activitate frontală
- Exerciții
pornind de la textele citite/ascultate Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe individuală
marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, Aprecierea
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile răspunsurilor
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex,
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative

96
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
11. Pronumele 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor Text suport
reflexiv pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și - Formele pronumelor Caietul elevului
/relativ / dialogate reflexive, relative și
interogativ interogative
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
1 oră - Flexiunea cazuală a
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau Activitate frontală
pronumelor
pornind de la textele citite/ascultate - Exerciții Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe individuală
marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, Aprecierea
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile răspunsurilor
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate

97
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex,
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
12. Pronumele 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor Text suport
nehotărât/ pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și - Formele pronumelor Caietul elevului
negativ/ de dialogate nehotărâte și negative
întărire - Flexiunea cazuală a
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
1 oră pronumelor
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau Activitate frontală
- Exerciții
pornind de la textele citite/ascultate Activitate
individuală
98
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe
marginea unor texte diverse Observarea
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a sistematică
diversității materialelor citite Aprecierea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, răspunsurilor
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex,
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă

99
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
13. Pronumele 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor Text suport
demonstrativ/ pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și - Formele pronumelui Caietul elevului
posesiv dialogate demonstrativ
1 oră - Flexiunea cazuală a
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
pronumelui
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau Activitate frontală
demonstrativ
pornind de la textele citite/ascultate - Exerciții Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe individuală
marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, Aprecierea
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile răspunsurilor
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex,
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative

100
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
14. Subiectul 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor Text suport
1 oră pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și - Definirea subiectului Caietul elevului
dialogate - Clasificarea
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de subiectului
- Exerciții
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau Activitate frontală
pornind de la textele citite/ascultate Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe individuală
marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, Aprecierea
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile răspunsurilor
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate

101
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex,
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
15. Exerciții de 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor Text suport
gramatică pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și - Exerciții diverse cu Caietul elevului
1 oră dialogate formele pronumelui
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Exerciții cu tipurile
de subiect
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau Activitate frontală
pornind de la textele citite/ascultate Activitate
individuală
102
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe
marginea unor texte diverse Observarea
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a sistematică
diversității materialelor citite Aprecierea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, răspunsurilor
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex,
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă

103
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
16. Recapitulare 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor - exerciții de lectură selectivă Text suport
1 oră pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și pentru desprinderea Caietul elevului
dialogate informațiilor esențiale și de
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de detaliu dintr-un text citit
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau - comentarea unor secvențe Activitate frontală
pornind de la textele citite/ascultate relevante din text Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe - stabilirea ideilor transmise individuală
marginea unor texte diverse de textul multimodal
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a - exerciții de identificare Observarea
diversității materialelor citite subiectelor exprimate și sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, neexprimate Aprecierea
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile - exerciții de realizare a unui răspunsurilor
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata aritmogrif
experiențe trăite sau imaginate - realizarea unui afiș
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, - redactarea unui text, prin
cu integrarea unor tabele adecvarea mesajului la
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare scopul și situația de
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza comunicare
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative

104
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
17. Evaluare 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor Text suport
formativă pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și - Exerciții de gramatică Caietul elevului
1 oră dialogate - Planul textului
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Rezumarea unui text
studiat
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau Activitate frontală
pornind de la textele citite/ascultate Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe individuală
marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, Aprecierea
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile răspunsurilor
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate

105
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex,
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții

106
PLANIFICAREA CONȚINUTURILOR/ACTIVITĂȚILOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

UNITATEA 5: FASCINANTA LUME

NR. DE ORE: 21 ORE

Materiale didactice
Forme de
Conținuturi Competențe specifice Activități de învățare
organizare
Evaluare
1. Textul 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
descriptiv în unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate - Definirea textului Caietul elevului
versuri și dialogate descriptiv Portofoliu
1 oră - Clasificarea textului
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
descriptiv
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau Activitate frontală
- Prezentarea
pornind de la textele citite/ascultate elementelor Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe definitorii ale textului individuală
marginea unor texte diverse descriptiv
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a - Realizarea unui text Observarea
diversității materialelor citite descriptiv pe o temă la sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere Aprecierea
- Prezentarea figurilor
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
de stil: epitet,
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau enumerație,
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate comparație,
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, personificare,
cu integrarea unor tabele metaforă
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare - Elemente de
versificație

107
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
2. Balul pomilor 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
de Dimitrie unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate - Lecturi succesive Caietul elevului
Anghel și dialogate - Identificarea Portofoliu
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de cuvintelor-cheie
- Identificarea
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau
elementelor
pornind de la textele citite/ascultate câmpurilor lexicale Activitate frontală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe ale naturii, mișcării, Activitate
marginea unor texte diverse culorii, muzicii/ individuală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a sonorității
diversității materialelor citite
108
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Observarea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și sistematică
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau Aprecierea
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate răspunsurilor
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex,
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
3. Balul pomilor 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
de Dimitrie unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate - Identificarea figurilor Caietul elevului
Anghel și dialogate de stil din textul Portofoliu
109
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de suport: epitet,
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau enumerație
pornind de la textele citite/ascultate - Identificarea Activitate frontală
elementelor
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Activitate
versificației
marginea unor texte diverse individuală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a
diversității materialelor citite Observarea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la sistematică
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Aprecierea
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau răspunsurilor
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex,
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare

110
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
4. Textul 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
descriptiv în unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate - Definirea textului Caietul elevului
proză și dialogate descriptiv în proză Portofoliu
1 oră - Trăsăturile textului
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
descriptiv în proză
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau
- Exemple de text
pornind de la textele citite/ascultate descriptiv în proză Activitate frontală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Activitate
marginea unor texte diverse individuală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a
diversității materialelor citite Observarea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la sistematică
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Aprecierea
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau răspunsurilor
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex,
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
111
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
5. În munții noștri 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
de Alexandru unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate - Lecturi succesive Caietul elevului
Vlahuță și dialogate - Identificarea Portofoliu
1 oră cuvintelor
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
necunoscute
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau
- Identificarea reperelor
pornind de la textele citite/ascultate spațio-temporale Activitate frontală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe - Identificarea Activitate
marginea unor texte diverse personajelor individuală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a
diversității materialelor citite Observarea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la sistematică
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Aprecierea
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau răspunsurilor
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate

112
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex,
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
6. În munții noștri 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
de Alexandru unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate - Identificarea Caietul elevului
Vlahuță și dialogate momentelor Portofoliu
1 oră subiectului
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
- Realizarea planului
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau
textului
pornind de la textele citite/ascultate - Rezumarea textului Activitate frontală

113
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Activitate
marginea unor texte diverse individuală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a
diversității materialelor citite Observarea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la sistematică
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Aprecierea
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau răspunsurilor
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex,
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă

114
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
7. Tipare textuale. 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Texte suport
Textul unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate - Identificarea Caietul elevului
descriptiv și dialogate trăsăturilor textelor Portofoliu
1 oră descriptive din texetle
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
suport
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau
- Identificarea figurilor
pornind de la textele citite/ascultate de stil în textele Activitate frontală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe suport Activitate
marginea unor texte diverse - Identificarea părților individuală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a de vorbire
diversității materialelor citite predominante din Observarea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la textele suport sistematică
- Corelarea părților de
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Aprecierea
vorbire predominante
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau cu tipul de text răspunsurilor
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate descriptiv
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex,
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative

115
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
8. Tipare textuale. 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Texte suport
Textul narativ unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate - Identificarea Caietul elevului
1 oră și dialogate trăsăturilor textului Portofoliu
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de narativ în textele
suport
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau
- Identificarea
pornind de la textele citite/ascultate personajelor Activitate frontală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe - Identificarea reperelor Activitate
marginea unor texte diverse spațio-temporale individuală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a - Identificarea
diversității materialelor citite momentelor Observarea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la subiectului sistematică
- Identificarea părților
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Aprecierea
de vorbire
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau predominante din răspunsurilor
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate textele suport

116
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, - Corelarea părților de
cu integrarea unor tabele vorbire predominante
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare cu tipul de text
descriptiv
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
9. Tipare textuale. 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
Textul unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate - Definirea textelor Caietul elevului
explicativ și dialogate explicativ și Portofoliu
/informativ informativ
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
1 oră - Trăsăturile celor două
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau
tipuri de texte
pornind de la textele citite/ascultate - Exemple de texte Activitate frontală

117
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe - Redactarea unor texte Activitate
marginea unor texte diverse explicative și individuală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a informative
diversității materialelor citite Observarea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la sistematică
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Aprecierea
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau răspunsurilor
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex,
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă

118
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
10. Tipare textuale. 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
Exerciții unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate - Identificarea tipului Caietul elevului
1 oră și dialogate de tipar textual Portofoliu
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Precizarea succintă a
trăsăturilor tiparelor
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau
textuale
pornind de la textele citite/ascultate - Realizarea unui tip de Activitate frontală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe tipar textual Activitate
marginea unor texte diverse individuală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Activitate pe grupe
diversității materialelor citite (Cutia cu surprize –
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la bilețele cu cerințe)
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau Observarea
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate sistematică
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, Aprecierea
cu integrarea unor tabele răspunsurilor
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative

119
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
11. Adjectivul 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
(reactualizare) unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate - Definirea adjectivului Caietul elevului
1 oră și dialogate - Precizarea formelor Portofoliu
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de adjectivului
- Exerciții diverse
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau
- Completarea unui text
pornind de la textele citite/ascultate lacunar cu varianta Activitate frontală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe corectă a adjectivului Activitate
marginea unor texte diverse din paranteză individuală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a
diversității materialelor citite Observarea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la sistematică
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Aprecierea
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau răspunsurilor
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate

120
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex,
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
12. Gradele de 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
comparație ale unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate - Prezentarea gradelor Caietul elevului
adjectivului și dialogate de comparație ale Portofoliu
1 oră adjectivelor ( căsuța
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
adjectivului – gradul
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau
pozitiv parter, gradul
pornind de la textele citite/ascultate comparativ – Activitate frontală
subsol/beci, parter și
121
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe etaj; gradul Activitate
marginea unor texte diverse superlativ – subsol, individuală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a etaj și mansardă)
diversității materialelor citite Observarea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la sistematică
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Aprecierea
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau răspunsurilor
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex,
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă

122
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
13. Flexiunea 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
cazuală a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate - Acordul adjectivului Caietul elevului
adjectivului și dialogate cu substantivul Portofoliu
1 oră - Topica adjectivului
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
- Flexiunea cazuală a
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau
adjectivului
pornind de la textele citite/ascultate - Familiarizarea cu Activitate frontală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe formulările adjectiv Activitate
marginea unor texte diverse provenit din..., individuală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a adjectiv pronominal
diversității materialelor citite Observarea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la sistematică
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Aprecierea
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau răspunsurilor
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex,
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative

123
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
14. Adverbul. 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
Adverbul de unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate - Definirea adverbului Caietul elevului
timp și dialogate - Clasificarea Portofoliu
1 oră adverbului
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
- Prezentarea
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau
adverbului de timp
pornind de la textele citite/ascultate - Funcția sintactică a Activitate frontală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe adverbului de timp Activitate
marginea unor texte diverse individuală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a
diversității materialelor citite Observarea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la sistematică
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Aprecierea
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau răspunsurilor
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate

124
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex,
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
15. Adverbul de loc 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a - Prezentarea Text suport
1 oră unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate adverbului de loc Caietul elevului
și dialogate - Funcția sintactică a Portofoliu
adverbului de loc
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau
pornind de la textele citite/ascultate Activitate frontală

125
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Activitate
marginea unor texte diverse individuală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a
diversității materialelor citite Observarea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la sistematică
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Aprecierea
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau răspunsurilor
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex,
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă

126
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
16. Adverbul de 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a - Prezentarea Text suport
mod unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate adverbului de mod Caietul elevului
1 oră și dialogate - Funcția sintactică a Portofoliu
adverbului de mod
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau
pornind de la textele citite/ascultate Activitate frontală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Activitate
marginea unor texte diverse individuală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a
diversității materialelor citite Observarea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la sistematică
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Aprecierea
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau răspunsurilor
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex,
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative

127
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
17. Gradele de 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
comparație ale unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate - Prezentarea gradelor Caietul elevului
adverbului și dialogate de comparație ale Portofoliu
1 oră adverbelor ( căsuța
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
adverbului – aceeași
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau
structură ca a
pornind de la textele citite/ascultate adjectivului) Activitate frontală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Activitate
marginea unor texte diverse individuală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a
diversității materialelor citite Observarea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la sistematică
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Aprecierea
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau răspunsurilor
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate

128
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex,
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
18. Exerciții de 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
gramatică și de unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate - Identificarea corectă a Caietul elevului
redactare și dialogate formelor pronumelui Portofoliu
1 oră din textele suport
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
- Realizarea „arborelui
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau
genealogic” al
pornind de la textele citite/ascultate pronumelui Activitate frontală

129
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe - Compunerea Istoriei Activitate
marginea unor texte diverse familiei pronumelui individuală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Compunerea
diversității materialelor citite gramaticală
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Observarea
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau sistematică
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate Aprecierea
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, răspunsurilor
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă

130
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
19. Exerciții de 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
gramatică și unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate - Identificarea corectă a Caietul elevului
redactare și dialogate adjectivelor și a Portofoliu
1 oră adverbelor din textele
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
suport
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau
- Precizarea corectă a
pornind de la textele citite/ascultate gradelor de Activitate frontală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe comparație ale Activitate
marginea unor texte diverse adjectivelor și ale individuală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a adverbelor
diversității materialelor citite - Redactarea Observarea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la compunerii sistematică
gramaticale:
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Aprecierea
Importanța părților
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau de vorbire răspunsurilor
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex,
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative

131
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
20. Recapitulare 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
1 oră unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate - Exerciții de lectură Caietul elevului
și dialogate - Identificarea Portofoliu
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de cuvintelor
necunoscute
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau
- Identificarea tipurilor
pornind de la textele citite/ascultate de texte Activitate frontală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe - Identificarea părților Activitate
marginea unor texte diverse de vorbire individuală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a
diversității materialelor citite Observarea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la sistematică
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Aprecierea
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau răspunsurilor
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate

132
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex,
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
21. Evaluare 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Test de evaluare
formativă marginea unor texte diverse - Precizarea părților de
1 oră 2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a vorbire subliniate
diversității materialelor citite - Precizarea corectă a Activitate
gradelor de
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la individuală
comparație ale
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și adjectivului
Evaluare formativă
133
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau - Precizarea corectă a
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate gradelor de
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, comparație ale
adverbului
cu integrarea unor tabele
- Realizarea unui text
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare descriptiv în proză sau
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale în versuri
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă - Rezumarea unui text
li precisă a intențiilor comunicative narativ studiat
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții

134
PLANIFICAREA CONȚINUTURILOR/ACTIVITĂȚILOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

UNITATEA 6: CĂLĂTOR ÎN LUME

NR. DE ORE: 12 ORE

Materiale
didactice
Conținuturi Competențe specifice Activități de învățare Forme de
organizare
Evaluare
1. Textul narativ. 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
Instanțe narative unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Definirea textului Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate narativ Portofoliu
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Tipuri de texte
narative
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse Activitate frontală
- Instanțe narative
sau pornind de la textele citite/ascultate Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice individuală
pe marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele

135
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
2. Fram, ursul polar 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
de Cezar unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Lecturi succesive Caietul elevului
Petrescu monologate și dialogate - Identificarea Portofoliu
(vocabular) cuvintelor
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
1 oră necunoscute
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse Activitate frontală
- Identificarea
sau pornind de la textele citite/ascultate cuvintelor cheie Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice individuală
pe marginea unor texte diverse
136
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
137
3. Fram, ursul polar 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
de Cezar unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Identificarea Caietul elevului
Petrescu monologate și dialogate personajelor Portofoliu
(instanțe - Identificarea
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
narative) reperelor spațio-
1 oră vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse Activitate frontală
temporale
sau pornind de la textele citite/ascultate - Harta textului Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice individuală
pe marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative

138
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
4. Fram, ursul polar 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
de Cezar unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Identificarea Caietul elevului
Petrescu monologate și dialogate momentelor Portofoliu
(momentele subiectului
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
subiectului) - Realizarea
1 oră vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse Activitate frontală
rezumatului
sau pornind de la textele citite/ascultate Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice individuală
pe marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
139
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
5. Cireșarii de 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
Constantin unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Lecturi succesive Caietul elevului
Chiriță monologate și dialogate - Identificarea Portofoliu
(vocabular) – cuvintelor
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
fragment necunoscute
1 oră vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse Activitate frontală
- Integrarea cuvintelor
sau pornind de la textele citite/ascultate necunoscute în Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice propoziții noi individuală
pe marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
140
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții

141
6. Cireșarii de 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
Constantin unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Identificarea Caietul elevului
Chiriță (instanțe monologate și dialogate personajelor Portofoliu
narative) - Identificarea
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
1 oră cuvintelor-cheie
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse Activitate frontală
- Harta textului
sau pornind de la textele citite/ascultate Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice individuală
pe marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative

142
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
7. Cireșarii de 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
Constantin unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Identificarea Caietul elevului
Chiriță monologate și dialogate momentelor Portofoliu
(momentele subiectului
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
subiectului) - Realizarea
1 oră vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse Activitate frontală
rezumatului
sau pornind de la textele citite/ascultate Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice individuală
pe marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
143
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
8. Textul 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
argumentativ. unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Definirea textului Caietul elevului
Definiție. monologate și dialogate argumentativ Portofoliu
Trăsături - Trăsăturile textului
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
1 oră argumentativ
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse Activitate frontală
- Tiparul textului
sau pornind de la textele citite/ascultate argumentativ Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice - Formule specifice individuală
pe marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
144
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții

145
9. Textul 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
argumentativ. unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Argumentarea opiniei Caietul elevului
Exemple monologate și dialogate - Argumentarea Portofoliu
1 oră apartenenței la gen și
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
specie
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse Activitate frontală
sau pornind de la textele citite/ascultate Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice individuală
pe marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative

146
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
10. Rezumatul. 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
Definiție. unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Definirea Caietul elevului
Trăsături monologate și dialogate rezumatului Portofoliu
1 oră - Trăsăturile
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
rezumatului
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse Activitate frontală
- Structura rezumatului
sau pornind de la textele citite/ascultate Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice individuală
pe marginea unor texte diverse
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Observarea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și sistematică
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau Aprecierea
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate răspunsurilor
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
147
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
11. Rezumatul. 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
Exemple unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Rezumatul textelor Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate studiate în acest an Portofoliu
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de școlar
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse Activitate frontală
sau pornind de la textele citite/ascultate Activitate
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a individuală
diversității materialelor citite
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Observarea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și sistematică
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau Aprecierea
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate răspunsurilor
148
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
12. Rezumatul. 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
Concurs Cine unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Concurs de realizare Caietul elevului
realizează cel mai monologate și dialogate a rezumatului Cine Portofoliu
bun rezumat?
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de realizează cel mai
1 oră bun rezumat?
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse Activitate frontală
sau pornind de la textele citite/ascultate
149
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice Activitate
pe marginea unor texte diverse individuală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a
diversității materialelor citite Observarea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la sistematică
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Aprecierea
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau răspunsurilor
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă

150
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
VACANȚA DE PRIMĂVARĂ 20 APRILIE – 5 MAI 2019
13. Atributul. 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
Definție. unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Definiția atributului Caietul elevului
Clasificare monologate și dialogate - Clasificarea Portofoliu
1 oră atributului
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau Activitate frontală
pornind de la textele citite/ascultate Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe individuală
marginea unor texte diverse
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, Observarea
cu integrarea unor tabele sistematică
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare Aprecierea
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe răspunsurilor
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și

151
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
14. Atributul. 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
Exerciții unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Exerciții cu diverse Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate părți de vorbire Portofoliu
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Identificarea corectă
a atributului
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau Activitate frontală
- Părțile de vorbire prin
pornind de la textele citite/ascultate care se exprimă Activitate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, individuală
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare Observarea
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe sistematică
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii Aprecierea
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale răspunsurilor
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și

152
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
15. Complementul. 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
Definiție. unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Defnirea Caietul elevului
Tipuri monologate și dialogate complementului Portofoliu
1 oră - Tipurile de
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
complement
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau Activitate frontală
- Părțile de vorbire prin
pornind de la textele citite/ascultate care se exprimă Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe individuală
marginea unor texte diverse
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, Observarea
cu integrarea unor tabele sistematică
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare Aprecierea
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe răspunsurilor
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative

153
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ 13 – 17 MAI 2019
16. Complementul 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
direct unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Definiția Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate complementului Portofoliu
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de direct
- Părțile de vorbire prin
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau Activitate frontală
care se exprimă
pornind de la textele citite/ascultate - Exerciții Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe individuală
marginea unor texte diverse
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, Observarea
cu integrarea unor tabele sistematică
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare Aprecierea
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe răspunsurilor
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative

154
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
17. Complementul 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
indirect unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Definiția Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate complementului Portofoliu
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de indirect
- Părțile de vorbire prin
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau Activitate frontală
care se exprimă
pornind de la textele citite/ascultate - Exerciții Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe individuală
marginea unor texte diverse
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, Observarea
cu integrarea unor tabele sistematică
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare Aprecierea
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe răspunsurilor
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii

155
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
18. Complementul 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
prepozițional unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Definiția Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate complementului Portofoliu
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de prepozițional
- Părțile de vorbire prin
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau Activitate frontală
care se exprimă
pornind de la textele citite/ascultate - Exerciții Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe individuală
marginea unor texte diverse
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, Observarea
cu integrarea unor tabele sistematică
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare Aprecierea
răspunsurilor
156
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
19. Complementul 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
circumstanțial unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Definiția Caietul elevului
de timp monologate și dialogate complementului Portofoliu
1 oră circumstanțial de
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
timp
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau Activitate frontală
- Părțile de vorbire prin
pornind de la textele citite/ascultate care se exprimă Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe - Exerciții individuală
marginea unor texte diverse
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, Observarea
cu integrarea unor tabele sistematică
157
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare Aprecierea
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe răspunsurilor
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
20. Complementul 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a - Definiția Text suport
circumstanțial unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, complementului Caietul elevului
de loc monologate și dialogate circumstanțial de loc Portofoliu
1 oră - Părțile de vorbire prin
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
care se exprimă
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau - Exerciții Activitate frontală
pornind de la textele citite/ascultate Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe individuală
marginea unor texte diverse

158
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex,
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții

159
21. Complementul 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
circumstanțial unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Definiția Caietul elevului
de mod monologate și dialogate complementului Portofoliu
1 oră circumstanțial de
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
mod
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau Activitate frontală
- Părțile de vorbire prin
pornind de la textele citite/ascultate care se exprimă Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe - Exerciții individuală
marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex,
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
160
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
22. Exerciții de 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
gramatică unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Identificarea părților Caietul elevului
Părți de monologate și dialogate de vorbire din texte Portofoliu
vorbire 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de suport
1 oră - Analizarea părților de
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau Activitate frontală
vorbire din texte
pornind de la textele citite/ascultate suport Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe individuală
marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex,
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii

161
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
23. Exerciții de 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
gramatică unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Identificarea părților Caietul elevului
Părți de monologate și dialogate de propoziție Portofoliu
propoziție 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Analizarea părților de
vorbire prin care se
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau Activitate frontală
exprimă părțile de
pornind de la textele citite/ascultate propoziție Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe identificate individuală
marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
162
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex,
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
24. Exerciții de 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
limbă și unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Exerciții de scriere Caietul elevului
literatură monologate și dialogate corectă Portofoliu
1 oră - Exerciții de
despărțire în silabe
Activitate frontală
163
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Completare de text Activitate
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau lacunar individuală
pornind de la textele citite/ascultate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Observarea
marginea unor texte diverse sistematică
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Aprecierea
diversității materialelor citite răspunsurilor
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex,
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare

164
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
25. Limba română 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
în Europa. unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Originea limbii Caietul elevului
Comunitatea monologate și dialogate române Portofoliu
lingvistică a - Evoluția limbii
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de
vorbitorilor de române
limbă română vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau Activitate frontală
- Comunitatea
de pretutindeni pornind de la textele citite/ascultate lingvistică a Activitate
1 oră 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe vorbitorilor de limbă individuală
marginea unor texte diverse română
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a - Un mesaj pentru Observarea
diversității materialelor citite vorbitorii de limbă sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la română Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex,
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
165
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale unor
comunități etnice de pe teritoriul României
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în cultura
proprie și în cultura altor popoare
26. Recapitulare 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
1 oră unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Exerciții de limbă și Caietul elevului
monologate și dialogate scriere corectă Portofoliu
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Exerciții de
gramatică
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau Activitate frontală
- Exerciții de
pornind de la textele citite/ascultate vocabular Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe individuală
marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică

166
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex,
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale unor
comunități etnice de pe teritoriul României
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în cultura
proprie și în cultura altor popoare

167
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
27. Evaluare 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Text suport
1 oră marginea unor texte diverse - Realizarea Caietul elevului
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a rezumatului textului
diversității materialelor citite Fram, ursul polar de
Cezar Petrescu
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Activitate frontală
- Exerciții lacunare
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și - Exerciții de Activitate
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau gramatică individuală
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, Observarea
cu integrarea unor tabele sistematică
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare Aprecierea
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe răspunsurilor
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare

168
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții

169
PLANIFICAREA CONȚINUTURILOR/ACTIVITĂȚILOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ

NR. DE ORE: 4 ORE

Materiale didactice
Forme de
Conținuturi Competențe specifice Activități de învățare
organizare
Evaluare
1. Recapitulare 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Text suport
1 oră marginea unor texte diverse - Exerciții de limbă și Caietul elevului
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a diversității scriere corectă
materialelor citite - Exerciții de exprimare
a opiniei
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, Activitate frontală
- Descrierea unei
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice, persoane Activitate
pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata experiențe individuală
trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, cu Observarea
integrarea unor tabele sistematică
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare Aprecierea
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza răspunsurilor
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li
precisă a intențiilor comunicative

170
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de bază,
din limba română standard, pentru exprimarea corectă a intenției
comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea propriei
pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și scrierii
celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul vieții
2. Recapitulare 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Text suport
1 oră marginea unor texte diverse - Exerciții de gramatică Caietul elevului
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a diversității - Compunerea
materialelor citite gramaticală
- Textul narativ
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, Activitate frontală
- Literatură. Instanțe
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice, narative Activitate
pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata experiențe - Rezumatul individuală
trăite sau imaginate - Textul explicativ.
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, cu Textul informativ Observarea
integrarea unor tabele sistematică
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare Aprecierea
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza răspunsurilor
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li
precisă a intențiilor comunicative
171
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de bază,
din limba română standard, pentru exprimarea corectă a intenției
comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea propriei
pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și scrierii
celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul vieții
3. Lucrare 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe
scrisă marginea unor texte diverse - Vocabular.
semestrială 2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a diversității - Morfologie.
1 oră - Sintaxă
materialelor citite
- Redactarea unei
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere,
scrisori
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice, - Argumentarea că
pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata experiențe opera Boul și vițelul Evaluare
trăite sau imaginate de Grigore formativă scrisă
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, cu Alexandrescu este
integrarea unor tabele fabulă
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li
precisă a intențiilor comunicative
172
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de bază,
din limba română standard, pentru exprimarea corectă a intenției
comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea propriei
pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și scrierii
celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul vieții
4. Discutarea 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Text suport
lucrării scrise marginea unor texte diverse - Discutarea greșelilor Caietul elevului
semestriale 2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a diversității - Model de rezolvare
1 oră integrală
materialelor citite
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, Activitate frontală
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice, Activitate
pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata experiențe individuală
trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, cu Observarea
integrarea unor tabele sistematică
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare Aprecierea
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza răspunsurilor
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li
precisă a intențiilor comunicative
173
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de bază,
din limba română standard, pentru exprimarea corectă a intenției
comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea propriei
pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și scrierii
celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul vieții

174
PLANIFICAREA CONȚINUTURILOR/ACTIVITĂȚILOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

RECAPITULARE + EVALUARE FINALĂ

NR. DE ORE: 4 ORE

Materiale didactice
Forme de
Conținuturi Competențe specifice Activități de învățare
organizare
Evaluare
1. Recapitulare 2.3.Utilizarea categoriilor gramaticale învățate, în diverse tipuri de Text suport
finală propoziții - Exerciții de gramatică Caietul elevului
1 oră 3.1.Diferențierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în - Exerciții de literatură. Activitate frontală
cadrul textului citit Instanțe narative Activitate
3.2.Identificarea modurilor de expunere într-un text epic și a individuală
procedeelor de expresivitate artistică într-un text liric Observarea
3.4.Sesizarea organizării morfologice și sintactice a textelor citite sistematică
(nonliterare și literare) Aprecierea
răspunsurilor
2. Recapitulare 2.3.Utilizarea categoriilor gramaticale învățate, în diverse tipuri de Aprecieri verbale
finală propoziții - Exerciții de Observarea
1 oră 3.1.Diferențierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în identificare a părților sistematică a
cadrul textului citit de vorbire și de activității elevilor
propoziție
3.2.Identificarea modurilor de expunere într-un text epic și a Portofoliu
- Identificarea
procedeelor de expresivitate artistică într-un text liric modurilor de
3.4.Sesizarea organizării morfologice și sintactice a textelor citite expunere
(nonliterare și literare) - Rezumatul

175
4.1.Redactarea textelor cu destinații diverse

3. Recapitulare 2.3.Utilizarea categoriilor gramaticale învățate, în diverse tipuri de Aprecieri verbale


finală propoziții - Tipuri de texte Observarea
1 oră 3.1.Diferențierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în - Transformarea vorbiri sistematică a
cadrul textului citit directe în vorbire activității elevilor
indirectă
3.2.Identificarea modurilor de expunere într-un text epic și a Portofoliu
- Argumentarea
procedeelor de expresivitate artistică într-un text liric apartenenței la gen și
3.4.Sesizarea organizării morfologice și sintactice a textelor citite specie
(nonliterare și literare)
4.1.Redactarea textelor cu destinații diverse
4. Evaluare 2.3.Utilizarea categoriilor gramaticale învățate, în diverse tipuri de Evaluare scrisă
scrisă sumativă propoziții - Vocabular sumativă
1 oră 3.1.Diferențierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în - Morfologie
cadrul textului citit - Sintaxă
- Tipar textual
3.2.Identificarea modurilor de expunere într-un text epic și a
- Text argumentativ
procedeelor de expresivitate artistică într-un text liric
3.4.Sesizarea organizării morfologice și sintactice a textelor citite
(nonliterare și literare)
4.1.Redactarea textelor cu destinații diverse

176