Sunteți pe pagina 1din 16

ANUL XLI.-No. 47.

4 LEI EXEMPLARUL Duminică' 22 Ndiëmbre 1925

Sanctitatea Sa Patriarhul Miron Cristea


2 UNIVERSUL LITERAR

Ridicarea bisericei ortodoxe care fiu al bisericei patriarhale


romine la rangul de patriarhie
şi înălţarea mea ta suprema
a se face pe sine şi a face şi pe
deaproapete său mai bun, mai
Şi in slujba neamului
treaptă de patriarh, însem­ blind, mai iertător, mai milostiv Din rodnica şi neobosita activi­
nează înălţarea cu sufletul a mai nobil, cu un cuvînt, mai a- tate a Sanctităţii Sale Patriarhul,
fiecăruia ain cete patrusprezece închinată culturii şi bisericii,,
proape de Dumnezeu, cel întru desprindem şi pe aceia hotărită şi
milioane de dreptcreainctoşt creş­ toate desavirşit. făţişă, pentru neam.
tini, cari formează Ызегьа Bucureşti—Noemvrie 1925 După pilda înaintaşior Săi, nu
noastră cea vie. Drept urmare se sfia în fata vrăjmaşului să-şi
trebuie, ca fiecare creştin sa se spună deshis cuvîntul care a r ă ­
simtă tot mai slrms legat su­ ta grija pentru nevoile neamului
fleteşte de biserica şi aşezămm- Său oropsit.
In zilele întunecoase ale războ­
tcie ei; sal dispună pentru iului, în pastorala de Crăciun a
jertfele morale şi materiale in anului 1917, Episcopul de Caran­
scoflul întăririi tor şi a înlesni sebeş strecura în sufletul păstori­
rit chiemarit tor, silinduse ţie ţilor îmbărbătare şi încredere in
vremuri mai bune :
„Democraţia cere ca fiecare na­
ţiune, fie mare sau mică, să fie
S. S. Patriarhul M ir o n stăpînă pe sine, să se conducă
însăşi, spre binele şi înaintarea
de STELIAN P O P E S C U sa, şi prin sine spre progresia
tării şi al omenirei". Pentru a-
Acei cari trăim astăzi pe pă- J este persoana trimesă de Dumne­ ceaste cuvinte a fost chemat la Bu­
dapesta, unde i s'au făcut aspre
mintul rominesc, sîniem datori zeu să dea Bisericei noastre orga­
mustrări.
să aducem laude Dumnezeului a J nizarea temeinică, prin care
Tot puternic, că ne-a învrednicit \ V ir t utile creştine să pătrun­ Cînd zorii senini se ivesc pen­
.să vedem realizindu-se pe Ungă dă în tnassele adinei ale po­ tru пеаліиі uostru. Episcopul Щ -
atîtea fapte măreţe săvîrşite in zi­ porului, iar pe de alta serveşte ron Cristea al Banatului, împre­
lele mostre, si ridicarea Sfintei creştinilor din răsărit, cari vor ună cu alti trei soli ai Ardealului,
noastre Biserici creştine la rangul găsi aci la noi sprijinul de cari au a adus în chip oficial Regelui
de Patriarhie, iar cel din urmă atîta nevoie. 0 înaltă demnitate Ferdinand, vestea unirei.
•mitropolit Miron Cristea sfinţit îşi găseşte rostul şi explicaţia fiin- In toate celelalte acte ale vieţii
Patriarh al tuturor Romînilor. tărei sale, numai dacă persoana primului nostru Patriarh se vede
Patriarchat, fiind cel mai înalt celui care o îndeplineşte, cores­ acelaşi puternic simtămmt pa­
rang în eparhia ortodoxă, ţinea punde marilor nădejdi şi marilor triotic, care stăpîneşte de-alungu)
sub sceptrul paterei sale sufleteşti, cerinţe legale de el. Nu într'un veacurilor inimile înaintaşilor săi,
toată creştinătatea de răsărit, iar mic articol de ziar se poate arăta vrednici reprezentaţi ai biserici'
cînd în local pitterei lumeşti a eres multele daruri cu cari Dumnezeu a nationale.
tinilor s'a instalat împăratul oto­ înzestrat pe alesul său la Patriar-
manilor, Patriarhul a rămas sin­ chia Romînească, S. S. Miron Cris­
ízi rz:—
gura nădejde a tuturor creştinilor tea, dar putem afirma că alegerea „Munca a fost şi în trecutul
şi singura mîngăiere pentru vre­ Sa a fost fericită, şi că nimeni meu scara înălţării mele din
murile de alita groasnică asuprire. altul nu ar fi corespuns astăzi mat modestul dar onorificul post
Prefacerile urmate războiului mon mult ca Sfinţia Sa înaltei meniri
de dascăl primar şi pînă la Pa-
diai, mai ales în răsăritul Europei, de a reorganiza din temelii biserica
au avut repercusiuni din cele mai noastră peste care se abătuse su­ triarh".
grele asupra bisericei ortodoxe cfeş flul necredinţei încă delà mijlocul Dr. Miron Cristea.
tine din Rusia cît şi a acelei din veacului al XIX-lea cînd reorgani­
Imperiul Turcesc, iar drept cre­ zatorii Statului nostru, crescuţi în
dincioşii au rămas fără o căpete­ mediile cosmopolite din Apus şi „Vă felicităm că, dupa uni­
nie, către care să se îndrepte ca snlui de jefuirea tarei pînă şi cu rea naţională a bravului popor
în trecut nădejdile lor. Se ridicase ajutorul reprezentanţilor neromî- romîn, puteţi serba a c u m şt
msă acum aci, la porţile Orientu­ ni ai bisericei. — neglijeascră din unirea bisericească prin o festivi­
lui, neamul romînesc ca o marc preocupările lor vechi atît Bise­
putere creştină ieşită din războiul rica şi rolul ei tn Stat în cît ra­ tate atit de strălucită. Să Щ
mondial, şi către el se îndreptau vagiile se văd pretutindeni. încredinţaţi că noi ştim a apre­
acum privirile întreg гі creştinităii Iată de ce îi dorim S S. multă să­ cia marea însemnătate a ace­
de Răsărit. Niciodată ca acuma nătate pentru ca să realizeze cu stei învestiiuri pentru întreaga
n'a fost mai simţită nevoia creerii un minut mai de vreme inaitele biserică ortodoxă şi în deosebi
înaltei demnităţi de Patriarch psn postidate morale necesare biseri­ pentru poporul romîn".
iru neamul romînesc, şi realizin- cei şi neamului, şi după care în­
âu-se în persoana 1. P. S. Mitropo treg poporul nostru este însetat. Ou frăţească salutare,
Iii Miron Cristea, ample de bucu­ Dr. Adolph Kury,
rie pe deoparte sufletele Romîni­ Episcopal bisencii veobi catolice
lor. cari au convingerea că alesul Berna, 2} Oct. 192}-
UNIVERSUL LITER A h

Elena Vacärescu Regenerarea vieţii omeneşti,


desăvirşirea ti, Hristos n'a vă­
Ciniecromanesc zut o posibila prin reforme ex­
terne, care să premeargă refor­
Şi'i'ncoiţit pormnbu 'n clmp foaia de mătasă; mei interne, sufltteşti. Legea
S'a deschis porttţa'n vint, n'o închide, lasă/ lui pleacă delà mîntuirea omului
prin elibt rărea lui de sine în­
Singurică $'a deschis, lat'o'n vînt să bată; suşi, prin triumful părţii bune
A 'nverzit pot umbu 'n citnp şt livada toată. din noi asupra celei rele.
Boarea nopţii de florar ar putea să-ţi spună începutul reformei creştine
Că nu ţie ţi-a deschis, galeşi ochi de lună. residează în porunca: fiţi desă-
vîrşiţi cum tatăl nosiru cel ce­
Şt nici ţie, soare'n sori, nu ţi sluji zefirul resc desăvîrşit este. Iar supre­
Singură portiţa mea ştie şi musafirul, mul memento etic : Ce vei
Singurică ea cintind viers de bucurie cîştiga dobîndind lumea în­
Dornic se deschiae 'n vint calea să i aţie. treagă, iar sufletul tău ţi-î vei
pierde ?
Singurele ea şi eu ştim ce mîndru-i dragul, Marie reforme sociale, me­
Pentru paşti tui voioşi ţinem stobod pragul. nite să întemeieze dreptatea,
Pragu 'n care seara torc să-mi alung urii ut creştinismul le vede posibile nu
Pin'ce baaea va vtnt să mi cuprindă gilul. ca o impunere de afară, ci ca
o poruncă interioară a con-
Pin' ce tarăşt s'o pleca fruntea să-mi sărute ştiinţii omeneşti ajunsă stăpînă
Povesttnau-mi din războiu zilele durute. pe adevăratul înţeles al veţii :
Simt va stringe'n mini vinjos mina mea trai frăţesc întemeiat pe dra­
goste Singură această conşt inţă
ptapindă
poate schimba pe oameni, şi
Poveslindumi in focal lupta de isbindă.
astfel e dată şi posibilitatea
Şi aboi va doini 'nginat de zefirul sării schimbării societăţii.
De-un pamint reciştigat de vitejii ţarii. Din Biserica cea vie. din su­
Şi mi va spune— şi am să-l cred — cît îi sînt fletul creştin al singuraticilor,
de dragă se clădeşte evoluţia dreptăţii
Şi scăldată 'n soare-o fi pajiştea întreagă. sociale. Căci ce folos e că
arunci «mărgăritare porcilor»,
Şi-a 'ncolţit porumbu 'n cîmp foaia de mătasă; cum zice Scriptura? Cel mai
S'a deschis portiţa'n vînt, n'o 'nchide, lasă/ idealist program de guvernare,
de vieaţă, n'are nici o urmare
Singurică s'a deschis, las'o 'n vint să bată,
nu se poate realiza, dacă so­
A 'nverzit porumbu 'n cîmp şi livada toată.
cietatea pentru care e dat, nu
Elena F a r a g o se compune din oameni cari
Noiembre, 1925.
să fie destoinici să I execute.
Numai din Biserica vie a
BISERICA VIE sufletului poate naşte împărăţia
lui Dumnezeu pe pămînt. Din
om, din individ.
Din veacuri creştinismul p r o voltare ale sufletului omenesc,
povădueşte că Biserica vie este pe credinţă, pe nădejde, pe Strălucirea externă a Bisericii
wfletul omului. Un întemeietor iubire mai cu samă, iubirea poate fi impunătoare, organi­
de impară {ie este Isus Hristos, de Dumnezeu şi deaproapele, - zaţia ei externă cît mai desă-
dar împărăţia lui nu se asa- virtuţi menite să dea posibili vîrşită e de dorit, dar prin în­
mănă cu împărăţiile lumii aces­ ta tea unei astfel de vieţi trecă­ săşi firea şi menirea ei, Biserica
teia, înaintea lui Pilat din Pont, toare, care să se poată continua nu poate fi o forţă morală şi
Mtotuitorul a zis: «Tu Sici că in veşnicie. socială, nu poate însemna mai
Împărat sint eu însă împărăţia O împărăţie întemeiată pe mult decît o formă fără fond,
mea nu este din lumea aceasta.» puterile şi aptitudinile părţii ne­ dacă nu e constituită, nu 6
E o nouă împâriţ'e întemeiată muritoare din noi: înflorirea şi susţinută, condusă, pusă în lu­
DU pe faţă, nici pe simple or desăvirşirea sufletească» Biserica crare, de Biserica vie caie e
ganizaţih ci pe puterile de des­ vie. sufletul creştin al omului.
üNIVfcKSTTL LITERAR

Acest suflet, această împărăţie


cît. alţii din alte pături sociale.
a lui Dumnezeu pe pâmînt, Să nu se creadă, deci, că Părinţi fericiţi 78

trebuie să 1 lucreze orice Bise­


Biserica românească de azi, în
rică. Aici e adevărata ei me­ toată strălucirea ei externă ac­ Era aşa de f r u m o s . ^ p t l g l í
nire. tuală va avea de lucru numai înstelată a acelei seri. -de.
Biserica romanească deplin la oraşe. Ea va trebui să lu­ aproape de ziua proorocului
organizată, ridicată la înalta creze cu aceiaşi încredere şi Ilie!
la sate. De biserică vie, de su­
treaptă a Patriarhiei, are o me­ Dintr'una într'altas'au. №
nire strîns legată de întregul flet conştient, creştin, printr'o în vorbă şi de slăbiciunea Dom»
viitor al Naţiunii romîne, stăruitoare educaţie, are nevoie niţei Florica, pe care Dumn#
şi satul şi oraşul romanesc. Po­ zeu o dăruise cu trei fete, fjirji
Idealul naţional ajuns, trebuie
să ni dăm sama că el nu porul nostru n'a avut pînă azi acum aproape să nască al pa­
dm nenumărate motive, o su­ trulea COpil.
poate fi păstrat decît. prin rea-
lisarea continuă, succesivă ä ficientă educaţie creştină, nici — Mă cam cuprinde grije»
idealului etic, care nici cînd prin propovăduirea cuvîntului, frate Ioane, dacă va fi şi^ja
nu va ajunge la un punct de nici, mai ales, prin pilda vieţii patrulea copil tot fată,; zîse
creştine.
saturaţie, întrucît desăvîrşirea, ce gazda. E greu de măritat: :0
ni se cere e mergerea pe ur­ Munca va fi grea şi la oraşe fată azi... Patru perechi,
mele lui Isus Hristos. şi la sate. Crearea Bisericii vii cu patru care., . ş i . nu ani dlr
Ţara noastră e contrastul iza sufletului de adevărat creştin, cît două,.., apoi unde maÉpgf
bitor dintre două morale. Una are însă o importanţă atît de ale casei..., toate, îmbrăcăgir^tk
fundamental, ancestral etică, acovîrşitoare în asigurarea viifo- i pămînt, casă, bani şi ciné ştie
rului acestui popor, prin îm- cum va nimeri?! Ce multraiteaf
ţărănimei, care prin cîteva mari
plintarea în sufletul lui a nou­ împlini ăl de sus gîndul -de
însuşiri a reuşit să ni păstreze
continuitatea, dar cari nu sîntlui ideal de vieaţă, a idealului mi-ar dărui un ficior in - veci r

etic, baza tuturor reformelor fie lăudat. Şi cînd a zis cuvîn­


astfel clădite şi întărite încît să
asigure păstrarea lor şi cînd sociale, încît cei mai buni fii tul fecior, mînile i se împreu­
fiul de ţăran a trecut în altă ai neamului, sufletele cele mai nează fără să vrea şi privirea
alese trebuie să se dedice ace­ i se îndreaptă spre cer, într!«
• clasă socială. Bunul s i m ţ / c u ­
minţenia, simţul de dreptate, stei misiuni. tăcută rugăciune. Tăcură amîa-
perfecta onestitate a ţăranului Minciuna, corupţia, lăcomia, doi citeva clipe... Deodată, ca
necorupt, la noi nu se moşte­ ura, superficialitatea, neputinţa deşteptat dintr'un somn, îritr'iiş
nesc, nu trec de obiceiu în ge­de a te ridica peste interesele moment de inspiraţie, cu \$ak
neraţiile care ajung în alte pur personale,. însuşiri de cari de profet, chiaburul ciobaa,
geme ţara noastră ca un bîlciu Badea Ion, vorbeşteca un tunet:
clase sociale, fiindcă aceste în­
suşiri trăesc în ţărănime mai nu vor dispare decît în Biserica — Nu pierde nădejdea, rnli
mult ca instincte poruncite de vie a sufletului conştient cre­ frate Cristea ! Dumnezeu;-çare
traiul lui în imediat contact cu
ştin. Oameni cu cultură mare îutocmeşte toate pë luţneaaşSj :

natura, decît ca principii de avem destui, dar vedem că ei ţi-a înţeles dorina mâl
educaţie conştient creştină.. Le
mi ne pot mintui de însuşiri de a ţi-o arăta tu.. Ştie el ш
putem numi şi creştine 'întru cît
şi moravuri otrăvitoare. Să vie face. Iu vei dobindi un fecior
temeliile creştinismului sînt să­
Oameni cu credinţă murei Să şi acest fecior al tâu Щ jfi
pate în însăşi natură. îndată ieasă Ia luptă slujitorii, creştini donin mare, cum n'a fqsxM
ce aceste însuşiri ajung în con­
convinşi ai Bisericii romîneşti! neamul nost' roniinesc,
tact cu a doua morală stăpî- I. Agîrbiceanu. mă leg să ţii botez eu len
nitoare în ţara noastră, şi care
e lipsa aproape cumplită a ori
"Z3 . Herţa, să i pun numele pro*
căror principii etice, fiul de „Din Sfînta Scriptură veţi rocului Ilie..., iar a două zi <fe
ţăran se clatină. In locul me putea zilnic sorbi ca din o co­ dimineaţă cind cioçirlia înajţa
moară nesecată; hrana răcori­ ruga cu zboru i pînă în slăvii
diului încunjurător, în locul con-
sţiîngerii în care trăeşte fiultoare pentru sufletul vostru, cerului, Badea Ion pernia ©Ie
căci nu este năcaz, nu este în pe acelaş drum bătut deatîae
naturii, el vede alte legi şi alte
obiceiuri, şi dacă instm (ut nucurcătură, nu este criză şi nici ori, între Carpaţi şi Dunăre.
o nevoie sau suferinţă pămîn- .S'a .întors peste cîteva zift
s'a schimbat în conştiinţa, prin
teană, pentru care să nu poţi singur înapoi, parcă framfiitáí
tr'o educaţie conştient creştină,
el, în noile Împrejurări nU maigăsi în ea cuvenita mţngîiere de gîndul să vadă ce và'îLcl
are nici un razim. si îndrumare". prietenii săi. , ,j(

Dr. Miron Cristea. A fost un glas profetic; cu?


Şi mulţi çad mai cumplit de Episcop de Uaraasebe» vîntul lui Badea lon. Dupl:
plecarea lui, Domnita Floricaîn fieeare an se abătea şî pe tombrie în 10 cu titlul de „ExarU
din Topliţa romînă, vrednica şi
la cumătrul său dela izvoruj plaiurilor" şi „locţiitorului Che-
evlavioasa sotie a lui Badea Murăşului sâ şi vază finul, Cum sarei", de unde pînă atunci fusese
Gheorghe a Sofiei zis Cristea, al „Anghirei'k (Condica Sîntă p.
creşte şi se înţelepţeşte... Gred 183).
(tete naştere unui fecior, c'aşa
că ştiţi de cine e vorba şi de
Aşa că, după o aşteptare de 149
*ШпеѵШ Cel de sus. aeeia nu vă spun numele,... de ani, a scaunului nostru mitro­
•ty.fcabotezat în ziua prooro­iar mama, Domniţa flottca, politan — odată cu adunarea tu­
cului, dîndui numele lui, iar păstra în inima ei cuvintele turor Romîmlor supt aceiaşi o-
Badea Ion, care 1-a ţinut în auzite la botez din gura nă- blăduire :— de la sine trebuia, şS
teaţe, la biserica din sat, cîn 1
naşului, caşi Maieu üömnutm vie ,şi această înaintare în rang -a
fodat măicâ-si, i-a spus şi u scaunului din Bucureşti, la patri­
pe cele spuse de îngerul Gd> arhie ; cînd este ştiut că vecinii
tarea: vriil la Buna- Vestire l noştri cu mai puţine mijloace, dar,
De acu popă în sat li Micul Ilie creştea sub do­ mái ales şi cu mai puţine sacrifi­
dorim să ajungă, ba şi mai goarea dragostei surorilor şi a cii pentru ortodocsie, de mult
Mtk Vlădică, Mitropolit şi a părinţilor fericiţi. şi-au însuşit această titulatură.
maimaret... Dar să venim la instalarea Pa­
Pr. Eugen Bârbulescu triarhului aşa cum se făcea după
--A trecut mult de atunci..., Asesor' tipicul ceremonial bizantin, acum
vremea şi a depănat firul pe cinci sute de ani şi mai bine, şi
Tatăl, badea Gheorghe Oristea a murit
ghemul vieţii, Badea Ion Herta tn Iulie 1924 Ia vlrstă de 93 de ani, iar care în parte s'a apucat multă
îot coborît oile şi le-a suit mama în Decembrie 1924 în vârstă dé vreme şi la instalarea mitropolitir
Ш pi munte, în fiecare an, şi 84 d« ani. lor şi episcopilor noştri.
Simeon Arhiepiscopul Tcsaloni-
cului ( 1 1429) întrebmdu-se^;
„Pentruce trimite împăratul man­

ШШ la investire, Patriarhii, Mitropoii ii cum şi tia ţi engolpiul la cel ce este ipop-


sifist adecă ales de patriarh ; iar.
toiagul i-l dă cu mina sa?".
tpiscopii, erau purta|i câlare pria eapita a larii. El răspunde :
„.,. Toiagul, ca un mai cinstit,
şi şămnul stăpîmrii cei păstoreşti,
Charles Diehl, sdhitându-şi im» à schiţa cèva dür dsfăşurarea ei,
însuşi.el îl dă cu mâna lui pentru
presiile de la Iaşi, într'un loc, evi- pentru a vedea, ce a schimbat tim­
cinstea şi mai întărirea, arătînd
denţiază „un amănunt în această pul. Mai ales, că la noi a persis­
tuturor, că însuşi primeşte pe. a-
ţpii urmă vizită, pe care a-şi vrea tat încă multă vreme, continuita­
cesta păstor, pe care Dumnezeu
~ zice el — să-1 însămn, căci el tea tradiţiei bizantine — după spu­
1-a ales.
éfa prielnic, să răpească un su- sa aceluiaşi —- şi această tradiţie \
:
ffetăde bizaritinist-şi mai mult încă, după cît ştim s'a menţinut pînă la Şi mai arătat mărturisind acea­
fc4a~féce acesf amănunt mărtuti- jumătatea secolului al XVIII-lea sta, porunceşte de să împodobeşte^
scşte continuitatea tradiţiei bizarir şi la instalarea Mitropoliţilor şi un cal cu rafturi şî încalecă ipop-
tpţe. în ţările romíné. Episcopilor noştri, adecă încetînd sifios (alesul) şi comisul pe jos
tiind frîul calului in locul împă­
A .Ûdinioarli..yr- .continuă acelaş — cu venirea lui Ioan. Mavrocordat ratului său — precum şi marele
i&jjiaţatul" sacru al Bizanţului, în scaunul Moldovei Ia 29 Iunie i intre împăraţi Constantin a tăcut
ецй :
ùii strahl" era primit ia au- 1713, ' -
sfintului Silivestru — îl petrece CM
iienţă. împărătească, el era intro­ Şi explicaţia ni vine şi po altă cinste: prin toată curtea învpără-
dus :1a basileus, sprijinit de sup- cale, dacă-i vorba de a arăta de Hăscă ţi pe uliţa cea mare pînă tu
de doj înalţi dregători ai ce mitropoii (ii şi episcopii noştri patriarhie. .Si de are împăratul
şprţii. Şi .aşişderea după acest rit, la instalare s'au bucurat. de açe- fiu. merge călare mai pe urmă şi,
Iprijinit de supţioara dreaptă de iaşi prerogativă, ca şi Patriarhul. toată: boerimea Intr'acest chip
ffitrtípolit şi de supţioara stingă Patriarhul Hrîsant al ErusalL- dar şi pentru acestea şi ceia ce se
âi^an ajutor al sau, am aviit cins­ mului într'o carte a sa „Sintag- chiamă provlisis se face pentru
teai şi- eu pe neaşteptate, sa cobor matîon, carè s'a tipărit îutîia oară cinstea bisericii, care la Hristos se
îţK£t, treptele-marei scări a pala- la Tîrgovişte (1740) ; iar a doua ţuk". „Si făcîndu-i-se ce obicinu­
to}ui ; metropolitan ; şi în timp ee
;
oară în Veneţia . (1778) vorbind ită 'provlisis de cătră Împăratul
^ n u n t e a mea. plutiau amintirile
despre Arhiepiscopul Ardealului, precum am arătat mai.sus, vine în
Щ?Щ ţerepipniilor, aproape, mă
că are relaţia Щ — cu toată Inserică şi intră în altar...." (eap.
ÎÉÊfêbamy dacă în josul treptelor, arată, 2?9).
5йа avéain sa'ntîmesc pe Impă- partea Sa- jurisdicţiohală -— către
Mitropolitul Ungro-vlahiei, cum "Dai;.această pompă, era onser-
ar: avea-o către un Patriarh". : yât'ă hu numai la instalarea Pa­
ißetind, „Programul investirai De ce ? • - triarhului, ci şi la noul arhiereu,
$#$гіагНпЫ" nostru şi cunoscînd Fiindcă, îndată după Patriarhi, care 'îndată „ce s'o hirotonit '.«*»*-
Ig-.parte, pe alte căi, chipul cum cel. dintăi loc ca titulatura, dintre biînd blagosloveşte-zice Simeon: al
Щ"f$cèa odinioară o. instalare de cele şapte zeci de scaune mitropo­ Tesalonicul. Drept aceia, ţi în-
ftttriaifh, de cît din aceia „Carte litane ale Orientului, fu dat Mitrô călecînd încungiura cetatea purr
a Térémomilor" indicată de Char­ polituloi TJngrovlâhiei în persoa­ tat fiind cil darde, şi blagosloveşte
te D£ej$ ' і ш socotit, că-i nixáerit na lui Grigoriè la 1776 luna Oc­ pe toţi ţi sfinţeşte cetatea, ruaîn-
UNIVERSUL LITERAR

duse ca unul, ce s'a făcut arhie­ F. Bernard. Paris. MDCCCXVIII, conducînd un cal Astfel ei au M
reu nou, dind ei dumnezeescul dar P. 6). inlat cu toată ploaia teribilă,
cu care s'a inoit întru el, şi cu Pompa aceasta însă, s'a păzit pe căzuse şt noroiul adînc până ce
Uagoslovenie dă sfinţenie''' (.cap. vremuri şi la instalarea mitropo- inc unj urat tot Bucureştiui ; a
217). Utilor şi episcopxlor noştri. s'au intors la mănăstire, und*
Această preumblare călare tre­ lată ce ne relatează o carte de tropQlitul sţirşi slujba". (Em. Ufr
buia sâ facă parte absolut din pro­ ceremonii, eu privire la aceasta : ranu, p. 238).
gramul noului ales (cap 232)). ,J$i cind va «à ieasă din curte — Cu timpul însă, se, vede cu,
Că aceasta era o tradiţie veche, adecă noul episcop--era cel vechia ceiul de a fi purtaţi călare miti
se poate deJuce şi din faptul, că a- obiçeiu din purtarea de grilă a lui poliţii cum şi episcopii la mata'
tutici, cînd Patriarhul prin intrigi vl marele Vistermc, de i se gutta un rea lor, căzuse în desuetudine.
ar fi căzut in disgraţia iruparatu­ cal domnesc îmbrăcat peste tot cu In Ardeal, această tradiţie, p
lui — cum spre pildă, s'a întâm­ astar alk şi cusut astarul pe cal. Şi şi din pricina contactului direct
plat în luna Noetnbrie sau Decern rinduia Domnul pe vel Logofăt şt celelalte confesiuni, se desfiinţa*
brie a anului 742 cu Patriarhul vel Postelnic cu postelnicei, vel co­ de mult. Şi apoi e foarte posibiţ
Anastase — atunci el era purtat mis, cu alţi boiernaşi şi cu cioho- ca nici să nu fi fost, cind ne gin-
tot călare, însă spre batjocură dari, îl duceau pe episcop pelre- dim, cu episcopii priiuiau hiroto"
(Pargoire „L'église byzantine p. cîndu-l prin tot tîryul, blagoslo­ de la Bucureşti şi prin urmare ai '
297). vind norodul, trăgînd clopote mari li se făcea tot fastul.
şi mici la loate bisericile şi pe Aşa, fiind vorba de înscăuna
Deci datina — ca să fie purtaţi \ urmă îl descăleca la Mitropolie, po-
calare arhiereii la instalare — era ' roncind Domnul de mergea mai pe Mitropolitului Atatiasie — a celui
constantinopolitană. D-l Iorga o urmă şi mehterhaneana m mira), (
ce a pecetluit unirea cu Papa -,
pune a-şi trage obîrşia din Apu­ făcîndn-i cronica vreinei zice că, „însuşi A-
obicinuit şi politicească por, cu mare litie şi cu râdvani
sul medieval, uzată fată de Papi cinste". (Letop. III, p. 327).
(Ist. Rom. prin călători I p. 284-). său l-au dus la biserica cea man
Gu toate acestea, noi întîlnim în romînească de l-au pus episcop",
După 29 Mai al anului 1453, trecutul nostru, pe Patriarh, fie Şi au fost mare pompă, continui
când Mauomed al II-lea punea Mitropolitul sau Episcopul, călă­ aceiaşi cronică. „Mulţimea cea
stăpânire peste Conslantinopol, rind şi cu alte prilejuri, în afară, mare a preoţilor romîneşti, ca ni"'
creştinii răinînînd fără Patriarh deci de datina arătată mai sus. berbeci negri, unii mergeau ina
— de оагэсе Isidor agentul Pvpei Aşa, Patriarhul Macarie al An- inte, alţii pre de laturi, alţii di
fugise —- el dă ordin ca să-şi alea­ tiohiei, slujind la una din mană dărăpt ; mulţi mergeau plîngînd '
gă un altul. ştirile domneşti din preajma Ia unii dintre dînşii ziceau : „Acuni
Ei aleseră pe Gheorghe Şcolarul şului, la care slujbă a asistat în­ seceră orzul, dară după orz voi
care cu trecere în monalism îşi suşi Vodă Vasile Lupu — iubitorul secera şi grîul". Cu hinteao sa
schimbă numele în acela de Ghe- de pompă ţarigrădeană — după rădvane mergea cornitul Seşan. t
nadie. terminare, aflăm delà un martor statul romano-eatolic din Ardeal"
şi putini calvini... (Oh. Şincal,
Deci după hirotonie, ducîndu se ocular, cum ră „Hatmanul îi ţinia
Chron. Bom. III, p. 313).
la Sultan însoţit de arhierei, clerici poala în urmă, iar la suirea pe cal
şi norod, acesta ar fi întrebat, câ — el Vodă —îi ţinu scările pană Cu venirea la scaunul Moldovei
ce obicei aveau împăraţii de шаі afară din mănăstire". (Em. Cio- a lui Ioan Mavrocortlat (1744),
înainte de el, fată de noul ales ? ranu. p. f)2). datina ca episcopii la înscăunam
I a r creştinii ar fi răspuns, ca îm­ De oarece pe vremea lui Con­ lor să fio purtaţi călare prin ca­
păratul trebuia să-i dăruiască o stantin Basarab (Cîrnul) — cel pitala ţării. încetează. Nu putem
pălărie preţioasă (preciosum pi- care a săpat ultîmile zile de dom­ precisa dacă şi pentru Muntenia,
leum), o haină cu ape, (pallimn nie ale lui MntPi Vodă — se întîm- unde e foarte posibil ca ea să na
undulatuin) adecă mantia, un cal plase ca sărbătoarea Floriilor, să se mai fi practicat, încă de mult.
alb pe cm*-/ încăleca şi încunju- cadă odată cu venirea sa la tron, Deci tradiţia aceasta aşa de ve­
ră oraşul blagoslovind şi-i mai deci în 1R54. premm şi'ntr'nn timp che încetează în Moldova odati
dete Sultanul eu mina sa patenta critic pentru tară — adecă de nă­ cu alegerea lui Iacob Putneanul,
sau ctrja. (Martin Crusius'„Pa- vălire a Tînerurilor — se zice. că : ca episcop al Hădauţnlui şi poato
triarchica"... cart. II, pp. 106 1 84). „îşi reaminti cît de nemerit a fost şi cu a lui Ieroteiu de Huşi.
Noul ales stătu şi la masă cu ceia ce făcuse Tarul din Moscova înaintaşii acestora, fuseserî
Sultanul şi poate să-i mai fi dat şi la o astfel de ocazie : făcu şi el tot purtaţi pe cal îmbrăcat în astar,
o altă haină de onoare — un pre­ astfel, desi nioiunul din Domnito­ pe uliţile capitalei Moldovei, bir*
ţios decanichion — îl însoţi în per­ rii prpcpdenti mi mai făcuse asa. cuvîntînd călări pe popor, în su<
soană pană în mijlocul curţii ş'a- era călare, îmbrăcat în .odâjăiile netul clopotelor de la toate biseri­
pot îl trimise aşa călare cu toată sale, cu crucea şi evanghelia în cile ; iar de la ei hu avea să se
mîna dreapta ; iar Domnul tirind mai vadă aşa ceva.
cinstea cuvenită pană acasă (N.
Iorga. Geschichte des osinanischen căpăstrul, mergea, însoţit la dreap­ „Dară de la Ioan-Vodă Mam-
Reiches, zweiter Band. p. 37). ta şi stingă de oamenii săi calul cu cordai încoace, — zice cartea di
şeaua dinaintea lui şi urmat de ceremonii a logofătului Gheorga-
Iar un alt izvor, pe lîngă toate marii dregători ai Statului, fiecare
acestea, mai adaugă, că i s'a dat .Anume, îmbrăcîndu-se în hainile chi, — s'au ridicat acel obiceiu de
voie să poarte crucea de aur pe cele mai bogato, luînd cu sine o a se pvrta Episcopii, te se ficea%
acea pălărie, acordindu-i-se şi o mulţime de creştini, ieşi afară din pe cal îmbrăcat în astar, socoti*
pensiune. (Histoire des religions et oraş cu o mare asistenţă Mitropo­ du-se ca un lucru anoston şi foartt
des moeurs de tous les peuples du litul cetàfii — deci Ignat Sîrbul — fnr' de cale, rîndnindu-se de Ынѣ
monde. Publiées en Holland, par J, cea. ca ori cînd'si ori la ce Dom».
UNIVERSUL LITERAR 7

se va tnümpla a se face episcop,


sâ4 ducă de la curte cu careta
domnească cu sea&e telegari şi cu
S O N E T E
tot alaiul arătat mai sus si cu cio-
hodari, si de ùtunçea asa s'au ur*
Spieen
m4t". (Letop. I I I , p. 327). lubta mea dă-mi braieie şi gura
Aceasta se 'nţvtege, la instalare, $a le'ncnistes în visttt meu ae artă;
cit priveşte însă, de cerinţele vieţii, Eu am trăit din pun. ain cupa-mi spartă
Ішргеі urările — mai ales pe a- Mtttpmea azi să soarba numai sgui a...
tunci — siliau pe un episcop, ca
ai pe un preot de шіг, de a unibla Nu-s egoist, nu mi am smolit figura
călare, în orice timp.
Şi nm nu am ambiţia deşerta
Aşa nu mai departe, decît către
sfîrşitul sec. al XVTIl-lea, ni sel Să mi se treacă numele 'n vre-o haită
păstra tradiţia, despre episcopul Căci preamărirea tumu, este ; ura...
înochentie al Huşilor (1752 —
1782), că „îmbla prin sate călare, Ci liniştit sorbind din buza ta
cu desagii pe şea, intra prin ca­ Aroma aataioate ae aurere,
sele răzăşilor, vorbia cu ei despre Să prind din suferinţă, iar putere;
trebile gospodăriei, petrecea cu ei,
li boteza copiii, etc.
Şi despărţit din casa mea de tut,
El era aşa de popular în cît toii Purtind în suflet toată arta mea.
alergau la dinsul în nevoile lor şi Sa mă cufund in larg, necunoscut...
pe toţi îi ajuta şi-i povăţuia (Episc.
Melhisedec. Chron. Huşului I, p.
301). Final
Dacă cu Ioan Mavrocordat — Atît de adînc s'a risipit in mine
după cum am văzut — obiceiul ca
Parfumul gurn taie 'mbàiiûmate,
episcopii, la instalarea lor, de a fi
purtaţi călare a încetat, dacă Incit aroma cărnii vinovate
vre-un patriarh venit prin ţările Mă urmăreşte 'n nopţile senine.
noastre nu mai reînvia moda con*
stantlnopolitană de altă dată, în Cu insinuări subtile, detracate..
schimb, din acel alaiu bisericesc, a- In suflet port caskle in ruine
cel care era obligat, să 'nsotească
Şi 'nhorat gîndindu ma ta tine,
pe episcop călare — adecă arhi-
diăconul purtătorul cîrjei — el pa Piîng zorite de mine 'ndonaţe...
la 1840, singurul îşi mai păstra
datina, de a merge călare în frun­ In tine eu iubesc zădărnicia
tea alaiului. Lu care minte 'ntr'una veşnicia,
Pur Unduite pe arumul larg ai morţii;
De aceia cetim, în gazeta vrcmei,
adecă „Albina romînească" a lui
A&aciii ; că'n luna Fevruar a anu­ Şin cupa de iubire şt avtnt,
lui 1844, făcîndu-se alegerea la In care visul trece praçui poiţii.
scaunul de Mitropolit al Moldovei Sunt sarutari de viermi şi de pamînt...."
a lui Meletie, dîndu-i-se „după ve­ D e m . Gîlman
chiul obicei u, insigniile acestui
post sfinţit" însoţit şi de un cuvînt
al Domnului „după aceasta prea-,
sfinţia sa în mijlocul urărilor a-{ 1844 Duminică 6 Fevr. no. 11 mînd înaintea caritei".
dunărei, însoţit de d. Logofătul pp. 4 1 - 2 ) . Programă însă, nu lămureşte
dreptătei Ştefan Catargiu şi de d. Intîmplător dăm în arhiva sfintei mai mult ; dacă arhidiaconul cu
secretari ul de stat Teodor Balş, mitropolii şi de dosarul „pentru pateriţa în mînă, trebuia să mear­
s'au suit in echipajul (sic) dom- înscăunarea Mitropolitului" delà gă pe jos sau călare, ca şi colegul
. «esc încunqiurat de o sfită de Bucureşti, Neofit petrecută la 28 sau delà Iaşi.
curtezani (sic) strălucea pro- Iunie 1840, şi'n „programa pen­ In cortegiul de învestire a P a ­
pâşită de sf. s. arhidtacotmt Mi­ tru parada orînduirii noului Mi­ triarhului nostru, Miron, ce a par­
tropoliei, ce cu pateriţa arhie­ tropolit" găsim următoarele , curs străzile indicate de programa
rească mernea călare. TAX sunetul ... Un escadron cavalerie din oficială, am văzut cum că locul
ч
clopotelor Preaosfinfia п nu pur­ care trei plotoane, va urma înain­ celor doi arhidiaconi a fost ocu­
ces la Sfînfa Mitropolie petrecînd te ; iar unul pă alăturea carîtei". pat de „un preot ducînd crucea
ceh mai însemnate pârli a Capi- Apoi cortegiul mai trebuia să patriarhală" pe cînd cîrja era
taliei, unde o nenumărată mul­ fie urmat : „De toţi protopopii, purtată de însuşi Patriarhul.
ţime de popor sta îndesată pînă arhidiaconii, toţi preoţii si dia­ Cît priveşte de vechea tradiţie a
şi pe ncvnere'vintrle castor st învestirei, a mai fi pretins astăzi,
conii, cari vor merge pă jos,
înaintea cari'ei : iar fin uhiâia- — pe Kn^ă că. a r fi fost un lucru
arhierească", (Albina rom. an. con va duce palerita în mînă ur- anoslon după cum îi olăcea logo-
8 UNIVERSUM JjIIÄKAK

fătului Gheorgachi a o numi pe domneşti, adecă de a i se trimite J şi pe aceia de director al foii


vremea lui — dar ar ii stîrnit şi rădvanul sau carata şi a fi pur j clerului ardelean «Telegraful
o discuţie zadarnică, ciliar dacă tat delà Curtea domnească spre, Romîn», în care publica judi­
s*ar fi invocat în sprijinul ei cele reşedinţă, pe uliţile cele mai prin­
mai autentice documente. De oare­
cioase articole.în chestiunile Bi­
cipale pentru a biriecuvînta. noro­
ce chiar şi formele cele biseri­ dul. sericeşti, cultura e. sociale, apoi
ceşti, supt care svîcnedc traJjţii de Venind la actualitate, ideia de­ studii, disertaţii. Aceste ocupa-
tot vechi, evolufionează şi ele supt mocraţiei se vede cît.de colo. prin ţiuni nu-1 împiedecau să ia parte
1
puterea ideilor care frăinîntă o so­ disposifia luată pentru ca El, Pa­ activă la orice manifestaţie me­
cietate. triarhul şi cel riintîi Patriarh, să nită să sprijine interesele cul­
Atunci, de mult de tot, stăpîni- ' meargă pe jos, delà Palatul regal
ind ideea monarhică, a trebuit, ca |
turale naţionale.
şi pînă la reşedinţa patriarhală—
şi căpitenia bisericească, după oa­ fostă pînă eri mitropolitană — şi Orice asociaţie, orice iniţia­
recare asemnaro, sa fie moun- înconjurat de toti prelaţii. tivă în acest scop găsiau în tî-
jurată cu ceva măcar clin amploa­ Iar aici dacă am făcut amintire, nărul şi învăţatul teolog un spri­
rea puterei monarhice ;. a trebuit de felul cum se făcea o învestire jinitor aşezat totdeauna în pri­
deci ca şi ea să călărească* măcar odinioară, m'a împins la aceasta
la învestire. mul rind al luptătorilor.
îndemnul cronicarului, adecă, pen­ A fost directorul despărţimîn-
Pe măsură ce puterea monar­ tru ca „să nu se înece anii cei
hică a scăzut, fastul bisericesc pri trecu\i...". tului Sibiiu al « Asociaţiunei pen­
vifor la învestire n'a putut să se C. Bobulescu tru literatura romînă şi cultura
mişte de cît în cadrul bunei voinţi poporului romîn», membru frun­
taş al «Societăţii pentru crea­
rea unul iond de teatru», al
Sanctitatea Sa Patriarhal Miron Cristea «Reuniunii femeilor romîne» şi
membru al tuturor celorlalte re­
Viaţa şi faptele uniuni romaneşti.
La 25 Iunie 1902 a fost uns
Dr. Miron Elie Gristea s'a In Mai 1895 îşi trece exa­ monah de către arhimandritul
născut la 18 Iulie 1368, in To- menul de doctorat în litere pre Augustin Hamzea în mănăstirea
plita romină, o comună mare sentînd lucrarea: „Viaţa şi ope-, Hodoş-Bodrog de lîngă Arad,
aproape de izvoarele Murăşului. rile lui Eminescu", interesantă ceia ce însă nu Га înlăturat din
După terminarea cursului pri­ prin studiul înrîurirei literaturii lupta pentru înaintarea neamu­
mar a trecut la liceul săsesc din germane asupra scrierilor lui lui în care se aruncase cu tot
Bistriţa, apoi la cel românesc din Eminescu. sufletul lui de puternic şi pri­
Năsăud, unde şi-a trecut, în La 1895 e numit secretar al ceput ostaş.
ţ887, examenul de bacalaureat consistorului arhidiecesan, post Cînd în 1908, scaunul de
in chip strălucit La 1890 şi-a de o deosebită importanţă pen­ episcop al Caransebeşului ră­
terminat studiile teologice la se­ tru biserica romanească de din­ mîne liber prin moartea bâtrî-
minarul «Andreian«din Sibiiu. colo de Carpaţi, pe care îl o- nului şi valorosului ucenic al
In 1890—91 a funcţionat ca cupă pînă la 1902, fiind de lui Ş a g u n a , Nicolae Popea,
simplu dascăl de şcoală pri­ multă priinţă înaintării neamului după îndărătnica răspingere de
mară în Orăş.tie,' unde a fost său prin munca stăruitoare şi către guvernul maghiar a în­
izvor nesecat de energie întru priceperea pe care le-a arătat. văţatului, a bătrînului şi vajni­
ridicarea bisericii şi şcolii po­ In acest timp a avut de îm­ cului naţionalist Filaret Mustea,
porului. Orăştenii păstrează şi plinit şi grele misiuni speciale şi a unui alt candidat, scaunul
azi frumoasele amintiri pe cari pe lingă ministerul Cultelor din episcopiei bănăţene e ocupat
le-a lăsat sufletul înnalt creşti­ Budapesta, de unde după o de asesorul arhidiecesei, Miron
nesc şi activ patriotic înehnat muncă deşepte luni, zi şi noapte, Cristea. Fericita eparhie se bu­
cu toate puterile lui binelui ob­ s'a întors cu deplina şi satisfă- cură de păstorirea sa delà 1910
ştesc, cătoarea regulare a stării finan­ pînă la 1919, cînd, fără a se
ciare a celor o mie de parohii mai opri în Sibiu, a trecut ca
In 1891 prin stăruinţa pro­
ortodoxe din Transilvania, mul Mitropolit Primat al ţării între­
fesorului loan Popescu este tre­
ţămind prin rezultatele obţinute gite, al ţării libere a Regelui
cut de către Mitropolitul Mi­
şi clerul şi—lucru prea anevo­ Ferdinand.
ron Romanul la Universitatea
din Budapesta şprer a-şi com­ ios—Statul maghiar. Consisto- Ca un simbol al înălţării
plecta cunoştinţele. Acolo a stat riul arhidiecesan i-a adresa mul­ neamului, fiul de ţăran arde­
patru ani, studiind literatura tă miri, iar preoţimea i s'a ară­ lean e ales Patriarh al ortodo-
romînă, germană şi maghiară, tat sincer recunoscătoare. csiei romaneşti, la 4 Februar
psihologia, pedagogia şi ştiin­ Paralel cu activitatea de se 1925, de către Sf. Sinod. In­
ţele naturale» . cretar al consistoritilui, depune vestirea de către M. S. Regele
UNIVERSUL LITERAR
9

şi instalarea în scaunul Patriar Viaţa şi operite lui Emme- l Două volume de „Pastorale şi
hal s'a făcut în ziua d e 1 No seu. Gherla, 1895; Alexaua? u I cuvîntari ale unui episcop ro­
embre 1925. Roman. Sibiiu, 1897; O colecţie mín în ţara supt slăpinire stră­
de proverbe, maxime, asăma ina', Bucureşti, 1923; Ira ani
Patriarhul Miron Cristea nu naturi şi idiotisme, Sibiu 1901 ; de propăvâduire pastorală, Bu­
e numai o représenta»vă figură Iconografia şi întocmirile am cureşti, 1923; Principii funda­
bisericească, ci un représentant interiorul bisericii răsăritene, mentale pentru organizarea u-
al culturii romaneşti sintetice, Sibiu, 1905; istoricul catedralei nitară a bisericii ortodoxe ro­
a tuturor străduinţelor şi aspi­ dataSibhu, în colaborare,Sibiu; míné, 1920.
raţiilor permanente ale neamului. O colecţie de trei zeci de cu G. V. Botez,
Nu e numai un pelerin către vintări şi preaici ocazionale :
supremul idial etic, e un fră-
mîntător al realităţilor v i e ţ i i
conform preceptelor de morală
în deplină armonie cu realităţile
şi necesităţile naţionale. In toate
actele vieţii sale, iniţiativei pline
Saocfail tea Sa Рзгіаг&оІ $i ргоШешэ tsatrolaj ronSfl
0 carcteristică simpatică în via­ • oţimea noastră n'ar fi trăit pînă
de avînt şi entusiasm îi urma
ta clerului nostru din Ardeal a J acum cu poporul în felul arătat
perseverenţa înfăptuirei. Tot­ fost totdeauna viul interes ce 1-a I mai sus, de-sigur că, furtuna so-
deauna idialistuf era fericit în­ avut acest cler fată de mişcările ! cială deslănţuită după războiu, ar
tregit prin omul priceperii şi al social-culturale ale societăţii mi- ! fi causât mari stricăciuni aşezâiiiin-
acţiunei. rene ardeleneşti. Preoţimea noas­ J tului preoţesc din Ardeal. Date
tră, care în privinţa religioasă a J fiind însă rădăcinile adinei, pe
In afară de munca închinată fost în toate vremurile la înălţi­ ; care le avea preoţimea în sinul
bisericii neamului său, vomîn- mea situaţiilor date de împreju­ populaţiei păstorite de dînsa, preo
rări, a avut legături strînse şi cu ţii noştri au rămas la locul lor,
cresta pe răboj pe aceia desfă­ „cele lumeşti" ale vieţii poporului înconjuraţi de acea dragoste mare
şurată cu toată dărnicia pentru de supt păstoria sa. începînd delà a credincioşilor, care li-a asigu­
împlinirea marilor nevoi cultu­ umilii preoţi delà sate si pînă la rat în trecut rolul de conducători
rale dublate de atîtea greutăţi vlădicii din fruntea bisericii, cle­ în treburile publice şi i-a indicat
materiale. Cit de însemnată e rul nostru participa intensiv la şi pentru prezent ca şi pentru vii­
viaţa socială, în orice chip s'ar fi tor sâ fie tot conducătorii adevă­
partea sa în ridicarea măreţei
manifestat aceasta. raţi ai rnasselor populare.
catedrale a Romîniior Ortodocşi Din mijlocul acestei preoţind,
Nu mai vorbim de mişcările po­
din Ardeal! litice şi economice, în fruntea că­ crescut în aceleaşi condiţiuni şl
Pe mulţi tineri din Topliţa rora se găsiau totdeauna şi în tot cencepţii de viaţă, s'a ridicat şi
i-a îndrumat, arjesea întreţinîn- locul preoţii noştri ; nu mai vor­ Sanctitatea Sa Patriarhul Miron.
du-i numai din-veniturile sale, bim nici de propaganda culturală, îmi amintesc decînd a venit la
ce se făcea în cadrele „Asociaţiu- Sibiu ca secretar consistorial. In
către învăţarea meseriilor la Bu­ nei" şi delà care preoţimea noas­ calitatea aceasta a luat parte la
dapesta şi Vienai populînd în tră de-asemenea era nelipsită. toate manifestările sociale ale so­
- urmă cu meseriaş: romîni atîtea Dar aceşti slujitori ai altarului, cietăţii sibiiene. Pe vremurile ace­
-centre romaneşti ale Ardealului, crescuţi în spiritul larg, tolerant lea viaţa socială din Sibiu luase
-in 1907 a înfiinţat cu mai mulţi şi liberal al bisericei romîne, nu se un avînt, cum nu-1 mai avusese
prieteni institutul de c r e d i t sfiiau să intre şi în acele localuri, înainte şi nu 1-a mai atins nici în
unde se aranjau petreceri cu ca­ urmă.
Vatra" din Cluj. In 1909, prin racter absolut lumesc. Sălile de Din multipla Sa activitate pe te­
.^stăruinţa sa se înfiinţează prima teatru şi de concerte erau totdeau­ renul social menţionez aici numai
-Bancă Culturală, începînd cu na onorate de présenta preoţilor un singur punct, care apare acum
2 u n capital de 600.000 de co­ noştri. Mulţămită unei concep- oare cum în contrast cu situaţia în
roane. ţiuni superioare a vieţii omeneşti, care se găseşte azi primul Patri­
preoţimea noastră, în frunte cu arch al Romîniior.
~ Puterea de convingere şi pă- prelaţii, dădeau tot concursul ei Era în anul 1901 sau 1902 cînd
trundere a strălucitului cuvîn- iniţiativei sociale-cu caracter pro­ tineretul din Sibiiu a fost invitat
- tător înlesnea împlinirea stră­ nunţat al distracţiei. Partea aceas­ la 0 consfătuire intimă în ches­
duinţelor sale. ta a vieţei sociale era cultivată tiuni de teatru. Cel ce ni trimitea
chiar şi în seminarile teologice din această invitare în numele şi din
» Ca o complectare a activi- Ardeal, fiindcă educaţia viitorilor însărcinarea „Societăţii pentru
« taţii practice pentru întărirea şi preoţi nu se putea concepe fără fond de teatru romîn" delà Braşov,
legătură strînsă cu toate manifes­ nu era altul decît tînărul secretar
y înălţarea bisericii, vin o samă tările de viaţă ale poporului. Felul consistorial, pe atunci Dr. Elie
- de opere scrise"al- căror autor acesta de-a vedea viata a dus la Cristea. Consfătuirea a avut loc
i e . Patriarhul Miron Cristea. cimentarea sufletească dintre pre­ într'unul din saloanele cafanelei
i Vom încerca ö enumerare a oţime şi ponor, asa cum se gă­ „Tjrneum" şî a fost cercetată de
lor: i seşte ea azi în ArdeaJ. Dacă pre- toţi tinerii din. Sibiiu. Problema
lO UNIVERSUL LITERAR

teatrului romînesc pasiona atunci dovedia nu numai cunoştinţe te-^ Astăzi literatura comparată şi-a
pe toaia lumea şi expuuenie, celui meinice ale eiiestiunei, ci, şi mai lărgit sfera preocupărilor sale şi ftu
ce ue convocase, au îyst primite cu presus de toate, o justă şi pătrun­ se mărgineşte, ca în trecut, numai
luare шйиііецге üe cei preoenţi. zătoare concepţie despre rolul ce-1 la studiul influentelor străine, ci
b a şi notant înaintarea uuei a- are şi trebuie să-l aibă teatrul în descoperind noi terenuri de cerce­
gniţu pentru Ьшіш, s a u aies or- tări, eà merge pe un drum bju?
viaţa fiecărui popor. Nu ştiu, fixat ;
gaiiBie •prescrise de. statute şi noi dacă s'a păstrat textul acelei înăl­
eram 'convinşi, că, cel niai tîrziu „Recherche des sources étr$û|$-
ţătoare cuvîntări. De-o fi existînd rea d'une idée ou d'une Цѵге ; al$*
intr un an, voui ' descinde la Si- undeva, ar trebui publicat de Mi­ toire d'un thème.- situation, ttpi
biiu primul teatru naţional. Insu- nisterul Artelor pentru propagan­ ou legende à travers deux ou plu*
ііеЦіиа nuastră a fost insa întoc­ dă şi în interesul teatrului naţio­ sieurs littératures; étude de la fat-
mai ca la teatru. Dupa ce s'a lăsat nal şi raţional. lune, dans un pays étranger, d'ufi
cortina, ani trecut la inevitabilul Făcînd acum legătura logică a auvrage ou d'un écrivain : c'est à
pa.iar de vin... şi cu atît ne-am faptelor, vedem că biserica noas­ ces trois genres, on le sait, qu'ap*
ales. tră numai aşa a putut ajtinge să-şi partinnent la plupart des travaux
Focul sacru al ideilor şi idea­ îndeplinească adevărata ei tnisiu de littérature comparée"... (P. Vaft
lurilor măreţe nu s'a stîns însă tot ne, că a înţeles să fie totdeauna Tieghem, „La synthèse en histoire
atit de repede şi in sufletul lui în cea mai strînsă legătură sufle­ littéraire. Littérature comparée et.
L>r. Elie cinstea. In vara anului littérature générale", în „Revue de
tească cu toate manifestările vie­ 1
synthèse historique' íomul XXXI
1912 s'a s'jrbat la Blaj, jubiieulue ţei poporului romîn. (1920) p. 7. Tot la legătură cu
50 de аш al „Asociaţiunei". Cu Inchinînd aceste amintiri Sanc- studiile de literatură comparată
prilejul acelei memorabile aniver­ tităţei Sale Patriarhului Dr. Mi­ se poate cerceta şi un articol mai
sări am revăzut pe vechiul propa­ ron Cristea doresc ca. partea cea vechiu al aceluiaş autor „La Notion
gator al ideei teatrului romîn în mai însemnată a rodnicei Sale de littérature comparée" în „Revue
Ardeal. Dar atunci nu mai era un munci în vastul ogor al întregei des Mots" (Mart 1906), cum şi unul
secretar mirean al consistorului, biserici romîne. să fie destinată a lui F. Baldensperger „ Où nous
ci era episcopul ortodox delà Ca­ răspîndirei acelui spirit larg, tole­ en sommes : examen de conscience
ransebeş, in ornatul său frumos, rant si liberal creştinesc. în care d'un comparatiste" publicat în „Re­
luxos chiar, de monarh, episcopul vue universitaire" (Novembre 1919).
S'a născut şi a vieţuit şi Sanctita­ Valoarea studiului comparativ în
Miron Cristea se ţinut o cuvîntare tea Sa,
„despre problema teatrală", care istoria Literară a orcării litera­
Ion Băilă turi e atît de însemnată încît B.
Croce şi De Lollis au ajuns chiar
să-i tăgăduiască existenta ca ştiinţă
aparte de oare-ce „orice istorie iite-
Lilintui conpi craal în îi la «oi rară nu poate şi nu trebuie să fie
decît comparată":
Pentru a ni da seama şi mai bine
Studiul metodic al literaturilor et de littérature comparées" de So- despre importanta studiilor compa*
comparate este de origine recentă. bry. După şase ani, la 1816 Noël şi rative. vom schiţa în mod fugitiv,
LI s'a uesvoltat in mod ştiinţific Laplace publică un, alt „Cours de cîteva aspecte ale literaturilor rnari
numai de cîteva decenii ; încercări littérature comparée". Villemain în din Europa arătînd totodată şi in­
isolate s'au făcut inca delà începu­ prefaţa cărţii sale, apărută în 1827 fluentele reciproce pe' care le-au
tul veacului al XiX-lea. — 1828 „Tableau du XVlll-c siècle" suferit în desvoltarea lor.
Marele doethe îşi imaginase odată vorbeşte de „élude de littérature In antichitate, literatura latină
„ştergerea frontierelor naturale ale comparée". Dar prima lucrare se­ iea naştere supt influenta literatu­
li.eialunlor şi crearea unei litera­ rioasă în acest domeniu este aceia rii greceşti. Tragedia şi comedia
turi universale, formată din spiri­ publicată de André Sa vous „Histoi lui Plaut şi Terentiu datoresc mult
tele eminente ale tuturor naţiunilor, re de la littérature française à Vé- lui Euripide şi Aristoane. Pro­
care instruindu-se reciproc, se coin tranqcr depuis le commencement fesorii greci învaţă pe latini poetica
pleleazà şi se continua, unul delà dit XVII-e siéch'. : Genève, Cher- lor şi primele versuri se scriu supt
altul". El încerca să scoată din o- biiliez 1853 2 vol. Amvot 1861 2 vol înrîurirea metricei greceşti (La-
pera mare a unui seriilor partea faye „L'alexandrinisme chez les
care interesează pe toată lumea cul­ siècle, Amyot. 180І, 2 vol.
Tot, in acest timp, la 1859 Delatou- poètes latins" şi „Les Grecs profes­
tivată ; aceasta era, după el, arta şi seurs de poésie chez les Roumains"
adevărul durabil şi nemuritor. In che publică un ..Cours de littéra­
ture comparée", lucrare mult mai în „Revue de l'enseignement supé­
acest sens Goethe este primul scri­ rieur", 15 Sept, 1893 et 15 August
itor care se gîndeşte la o înfrăţire slabă decît a lui Sayous. Nici
Sainte-Beuve nu era străin de a- 1894). Dar literatura greacă nu s'a
literară mondială. mărginit numai la influenţa ei asu­
cest nou termen şi, într'un articol
Ideia lui Goethe trece puţin am­ publicat în „Revue des Deux Mon­ pra celei latine, ei străbătînd vea­
plificată şi la romantici. Istoria des" (1 Sept. Î808), întrebuinţează curile, a pătruns cu mult succes în
comparată a literaturilor este o toate tarile civilizate şi a ajutat la
şi el expresia de „literatură com­ renaşterea literară a tuturor popoa­
creaţiune a lor. Căutîndu-şi noi mo­ parată". Pentru istoricul pe larg
tive de inspiraţie în evul mediu, ei relor culte. Dur>ă influenta greacă
au îmbrăţişat Italia creştină cu al acestei chestiuni se poate cerceta şi paraVl cu ea se desvoltă şi cea
Dante, Spania cu Calderon şi An­ articolul lui Fernand Baldensper- latină Datorită anumitor împreju­
glia cu Shakespeare. Au cercetat ger „Littératurc comparée. Le mot. rări, aceasta din urmă. de-şi infe­
misteriosul Orient şi, odată cu nu­ et la chose", publicat în primul rioară ca valoare artistică, a izbu­
meroasele stridii de folklór compa­ număr din ..Revue de littérature tit să exercite asupra evului mediu
rat şi filologie comparată, încep şi comparée" anul I (1921). revistö si timi'iirilor moderne o influenţă
ace!e de literntură rormarată. condusă de dînsul, împreună cu fu mult mai mnre S^f pe
ln 1810 apare »Cour s de peinture P. Hazard. care l a adus limba latină în Um-
UNIVERSUL LITERAR il
, purile medievale," a făcut ca litera­ în Germania învătămîntul superior cu căderea Constantinopolului (1453)
tura să nu-şi piardă însemnătatea, se făcea în limba latină, iar în re­ şi invenţia tiparului. Renaşterea a
dfc*şi odată cu ocuparea Romei de laţiile diplomatice şi în scrisorile început în Italia din mai multe mo­
către Barbari, autoritatea ei înce­ comerciale se utilisa limba fran­ tive. Mai întîi această tară fusese
puse să decline. Continuată de cesă. Acuma şi literatura francesă mal conservatoare cu mărturiile ci-
poe[t galo-romani, oa Fortunat, is­ işi are drumul descins. Romanul vUisatiei antice ce se aflau pe pă­
torici ça Grigore de Tours etc., ea sentimental L'Astrée a lui d'Honoré mîntul ei, şi al doilea, situaţia eco­
ajută 91 la renaşterea literara ca­ d'Urfé, la Clélie de M-ile de Sçu- nomică şi politică era mai înflori­
rolingiană. déry, la Diane de Montemayor şl toare decît in celelalte tari ; şi în
Se ştie că evul mediu limbile I l'Arcadie dé Sidney, influenţează sfîrşit artele erau protejate acolo
vulgare n'au servit decît literaturii literatura germană. Canitz imită în j de prinţi mecenati ca : Medicii din
poporane. Cea cultă era scrisă în satirele sale pe autorii Pleiadei. E- I Florenţa. Sforza din Milan, Gotiza-
limba latină. De abia, Dante în Ra­ poca literară germană numită gae din Mantoua. Alfons Mag­
1

limba latină. „Sturm und Drang", acea perioadă nificul din Neapole şi de Papii A-
Totuşi scriitori mari că Petra- revoluţionară a literaturii germane, lexandru al Vll-a şi mai ales Leon
rea şi Beceacie scriu şi în latineşte se desvoltă supt influenta francesă al X-lea. Din Italia Renaşterea a
a lui G. J . Rousseau şi Sébastien trecut în Franţa. Aici a găsit dea-
şi în italieneşte. Mercires. (Cf. / . Sin-Giorgu, Sébas
In acest timp şi ceva mai înainte lien Merciers dramaturgtsche Ideen semeni protectori în Francise l-iu
Virgil serveşte de model la alcătu­ im Sturm und Drang, Basel, 1921) şi sora sa Margurieta de Navaraşi
irea frumoaselor epopei, (Compa- Tot acum şi literatura latină îşi gă­ în instituţiile nu de mult întemeiate
retti. Virqilio nel Medio Evo, Li- seşte admiratori în marii scriitori. „Collége de France", Academia lui
vorno, 1872.), Ovid şi Horatiu celor Lessing, Goethe şi Schiller, spirite Caro! al IX-lea numită „Academia
care scriu arte poetice, Cicerone o- luminate şi degajate de acel prin­ de poésie sau de musică" etc. In a-
ratorilor, Seneca moraliştilor şi Ti­ cipiu naţionalist îngust, de care a cest timp literatura italiană pă­
tu LIviu istoricilor. Literatura fost stăpînită întreaga literatură trunde în Franţa şi se continuă
populară, cu Roman delà Rose şi germană. După cum vedem, Ger­ pînă în vremea lui Ludovic al XIV-
altele e plină de reminiscenţe la­ manii ajung să craeze o literatură Iea (cef. Rathery, Jnjlunce de Vita
tine. Montaigne şi mai tîrziu Y. J. de reputaţie mondială, numai a- le XIIl-e siècle jusqu'au régne de
й
Rousseau şi Diderot scriu supt in­ tunci cînd vin în contact cu litera­ louis XIV şi J . Texte „L'inßuen-
fluenta lui Seneca, Corneille supt tura antică şi cu acea a popoarelor ce italienne dans la Renainnnce
a lui Lucan, Boileau supt a lui Ho­ de neam latin. française" în volumul „Études de li­
ratiu şi Juvenal, Bossuet supt in­ ttérature européenne" (І898).
fluenta lui Cicerone şi Tacit. In a- Cea mai bogată literatură euro­
fara de Franţa. în Anglia, prima peană, literatura francesă ajunge la Scriitorii francesi desvoltaţi, cum
comedie a lui Nicolas Udall este înflorire datorită influentelor din am arătat mai sus. supt influenta li
scrisă supt inspiraţia lui Plaut. Tra­ afară. Renaşterea literară francesă teraturilor latină, italiană şl chiar
gedia se desvoltă după Seneca, ca se face supt înrîurirea antichităţii. spaniolă (Molière de pildă a imitat
şi în Italia şi Franţa. Indirect lite­ Renaşterea este acea mişcare li­ pe comedianii spanioli), apung la
ratura latină îşi continuă influenta terara care s'a produs în Europa rîndul lor să exercite o influentă
în Anglia şi mai tîrziu, în secolul occidentală la sfîrşitul secolului al preponderantă asupra literaturilor
al XVl-lea, asupra poeţilor Wyatt XV-lea şi începutul secolului al euronene
şi Surrey, care scriu supt înrîurirea XVI lea, pricinuită de două cauze (Va urmaX
renaşterii literare din Italia; pen­ principale: descoperirea comorilor C. Cardaş
tru ca după două veacuri Pope şi antice de către savanţii greci, odată
Addison să se desvolte direct deia
cultura latină. In italia influenta
latină a fost mult mai puternică
decît în celelalte ţări. Numai în
Germania, literatura latină pă­
trunde cu greu şi nici influenta
Singurătate
italiană de reputaţie europeană pe Cad frunzele triste din ramuri,
acea vreme, exponentul cel mai pu­
ternic al literatlrii latine în evul Şi amarnic se tinguie plopul.
mediu, n'a fost acceptat. Cultura Cad picuri ae ploaie in geamuri,
latină, pe care se grefase creştinis­ Deai crede cu vine potopul.
mul, se răspîndia uşor în tarile de
neam romanic, dar în Germania,
datorită animositătilor dintre Ger­ Ascult cum pustiul şi'ntinde
mani şi Roma. ea găsia c Sndîrjită Aripa tăcerii in casă,
resistente. Spiritul german se opu
nea culturii latine. Numai în seco­ Un gîna lăcrimat mă suprmde
lul a) XVH-lea, începînd din tim­ Ca toamna ae-afară ploioasa.
pul războiului „de treizeci de ani"
şi pînă în vremea domniei lui Fré­ Şi gîndul mie cintec de jate,
déric al Tl-lea, latinitatea prin aju­ lat dorul ceaieargă hoinar,
torul culturii francese, exercită o Uitat e pe-a dragostei cae.
puternică influentă în Germania
Starea de decădere produsa de gre­ Ca vinul trezit ain pahar.
utăţile lungilor războaie şi de lup­
tele religioase dintre protestanţi şi Sînt singur şi nimeni nu vine.*
catolici, luterani şi calvini, face ca Şi-atît ae pustte-i odaia..
literatura germană să decadă şi să Pătmnde pwstiut şi'n mine,
se refugieze într'o provincie, in Si-
lezh unde Martin Opitz înteme­ Şi'n noapte aud cucuvaia'..
iază o şcoală nouă. Pe acea угеше Const. Barcaroiu
12 UNIVERSUL LITERAR

în căutarea contelui. E nevoie să-1


V r e m u r i şi oameni înttlnesc încă azi.
Ajuiiserâ la poala dealului dru­
„Biruinţa Ini Vasile Green 11
mul se aşternea acum d r e p t era
mai cine pietruit, şi Vasile lăsă
de I. Agîrbiceanu cau la trap. Cei doi soţi nu mai
schimbară un singur cuvînt pană
Par acum işi zise: „Iată iestul spune din toată inima: Fiţi feri­ tn oraş. Se cufundară in glndunle
acestui, drum ! A voit să-mi facă ciţi. Şi n'am pentru ce să mă tem 1er
lecţii pentru a m i convinge să mă că nu veti fi. Numai pietroiul din Vasile se simţi acum cu totul
Întorc de bună voie la ei. Ce înţe­ drum trebuie înlăturat. De azi veţi liniştit. Cearcănele negre din jurul
les mai are pomenirea repetată a fi cu desăvirşire liberi, Vilma. ochilor luminau straniu, părea ţa
iubirii lui? Ce am eu cu e a ? " . Femeia asculta glasul lui solemn nu mai au ce căuta să păteze fala
Şi, într'o învolburare de revoltă, şl-şi zicea : „Se impuşcă. A r e să aceia plină de energie, din cafe
era gata să-i arunce lui Va ile o se împuşte 1". Şi mima in.epu să i liniştea superioară, voinţa hotărltâ,
p n v re de despreţ ucigător. Dar ve bată in piept ca un clopot cu bă­ puterea de a trece peste suferinţa
nipul nu ieşi în pnv.n. Rama esa-i tăi rare. p oprie radiau ca o lumină me­
simtă singura amărâta. R d i . i o d — F nu vă voi mai sta în drum talica
o t h r , e văzu pe Vasile liniştit, ne­ D J T nu puteam să te L s pe gu a întreg drumul pană în oraş V<lma
pătruns, r,dnnd din fa{a, din och; s. tuiui şi in des reţul oamenilor. etrea să înţeleagă lumea cre-i.pă­
aerul acela, ium na ace a metalică, Nu puteam să mă mai fac de rls rea răsturnată şi acum. E bine cum
şi işi jplecă privirile neputincioase, ni:i pe mine. Cred că lucrul acesta rînduise Vasile. Simţia acum că era
ca şi cînd ele s'ar fi atins de o il înţelegeţi amîndoi. Deci în Cozla singura posibilitate de a lămuri
fiinţă superioară. Simţi că greşise nu mai puteţi rămînea. cinstit situaţia. Dar cum putuse Va­
éti bănuiala ei. Femeia, mai deşteptată acum, îl sile tace asta? Cum plănuise, cum
Vasile Grecu îndemnă caii. încă privi cu uimire. Se zărea oraşul. se gtndise 1л toate, ca şi cînd ar
puţin şi erau în viriul dealului. Nicio teamă că s'ar mai putea in- fi vorba de cineva străin ? Ge i-a
— Simjiam deci, continuă el, că timpla ceva pe drum cu ea sau îndemnat? Ce i-a dat pucere? Ce.
pentru tine, pentru a nu cădea tu cu ei, nu o mai atingea. 1-a schimbat aşa-Incit să nu-l mai
în crimă, pot fi smulse rădăcinile — Tu, deci, vei rămînea la ma­ cunoşti? E într'ddevâr bărbatulsAm
Vre ii mele. Şi le-am tras din adtn- mă ta, sau la nutuşică-ta, Vilma. ori un străin a îmbrăcat trupuihii
cufi fára de mi ă. Eram, mă sim- Vei fi singură numai pană mine. pentru à o duce pe e a t n i ă t a c i r e î
ţiâm sşa de mic, mai puţin ca un Mine va veni şi Andrej. O să mij­ N'o mai iubeşte acum şi-i indild*
bulgăre de tină, şi ştiam că lumea nu locesc pe lingă contele, am auzit rentă todtă aranjarea asta a încurcă^
s e va prăpădi farade fericirea mea. că e acasă sâ-i facă rost lui An­ tuni pe сагг o jucase e a ? P r v i a
Dumnezeu a voit ca in clipa a- drei să se mute la oraş. despărţirea de ea ca pe o problem!
ceasta să-mi vie în ajutor. Cind Ii va face, de bună sama Apoi matematică ? Pentru aceia îi putu
m'am simţit mai neînsemnat, o veţi lua amîndoi o locuinţă. S'ar spune toate grozăviile acestea tar*
zdreanţă în vint, mi s'au descope- putea chiar să rămîi la mamâ-ta să i ,«e mişte un muşchiu al teţ«r?
n t rosturile vieţii. Eu, Vilma, cied pană la cununie. Sau poate fi aşa d n iubire, c t m
acem deplin» Nu mai am nicio în­ Despărţirea noastră va fi uşoară. spune dineul? O iubeşte şi acum.?
doiala. Mi-e milă de toată lumea, Cîteva săptămîni şi e desfăcută Dar ar fi iubire asta? Poate exist*
de întreaga existe ţă, şi doresc fe­ lo 'ta comedia. învoirea noastră re o astfel de iubire care sa aducă ast*"
ricirea tuturor. Fără să mor, vă pot ciprocă va fi o mare uşurare tel de jertfă? Să se desfiinţeze -pe
dori acum, va doresc, din toată pentru divorţ. In sat oamenii vor sine pentru a fericii pe alţii? Şi
inima: .Fiţi ferciţi !". sti că ai venit la mama bolnavă. Vasile, care èra bărbatul ei, cărunt
^Ajunseră în vir ul dealului. Va­ E bine aşa, Vilma? Am lucrat bine ? ea i-a greşit atit de mult, poate
sile sari dm tră-ură; trase caii de Femeia nu-i răspunse, nici nu-l avea pentru ea o astlel d e d r a g o s t e i
urechi.Trupurile lor aburiau. Nor:i, privi. El cu ce rămînea, cum mai puteai
de-asupra se lăsaseră in neguri pană Destăinuirea adevăratei ţinte a trăi dacă o iubeşte aşa ce adine 2
pe muchea dealului. Colţuri de pa- acestui drum ră turnă parca întreg Dar, n u l Nu poate fi vorba de
d i t e se arătau şi dispăreau din ne? restul lumii. Er* o lămuri re a si­ dragoste, aici. Poate e o poruncă
guri.e ce învăluiau neinceta?. tuaţiei, dorită de ea şi de Andr i, a sufletului lui de cleric, de preot,
; Vilma ramase nemişcată în că­ era tocmai deslegarea care nu ştia o impunere a eticei creştine. Orţu»
ruţa. C e voia Vasile să-i spună ? cum va fi, cum va veni, era sin­ poate e o adîncă scii ba şi un dis*
Unde o d cea? Ce avea de gînd gura soluţie cinstită pentru ei şi preţ pentru ei doi, pentru ea mai
cu ea?,. Ce însemnează cuvintele: pentru Vasile, şi totuşi Veniri ii
;
ales, dor a ascuns-o in çuVtute Ab­
JTiţj fericiţi ? .Nu cumva vrea s'o părea і т р о ч Ь fâ. Dm.cînd în cind lese?
io?urce cu vorbele, s'o ameţească îşi ducea mina 1 ; trunte, işi pipă-a De bună samă va fi sciiba d e ea
de; cap? Dai pentru ce? Sa fie fe­ ţaţa rrică şi palidă, o apăsa : nu şi de Andieiu ! Dar ee-.i pasă « d e
riciţi l C u m ? Dai, dacă e vorba vise ză oaie ?, Apoi, delà o vrtme, simţim nteie lui A n i i e i l Binê că
:

de ea şi d e Andrei, nu erau fe­ cu cit se apropiau mai mult de o- se b m u n s e suua ia! Şi aici avea
riciţi? raş, îşi zicea: De ce să visez? Nu dreptate Vasde: Nu mai putea trăi
Căii răsuflară, De aiçi nu mai e lucru firesc. supt ochu sătenilor, in casa -liai
aveau de.lt o jumătate dé ce ş . — C u mamă-ta vei aranja totul Vasile. _ _
bun pînă la oraş. Vasile sări în singută, Vilma. Eu nu-i pot po­ In sufletul Vilmei începu o fră-
trăsură, luă h n t n l e , invirti piede.a meni un sipgur cu vint din ce s'a mtntare chinuitoare. Se mira de ce
şi dădu d umul cai lor. petrecut. A r ti să te jignesc pe n u i fericită, vâzindu se libşra. Se
A»um, copila mea, vă pot tine. Cit ce ajungeam, eu o să pţec m.jra in clipa următoare d e schim»
UNIVERSUL LITERAR 13

Vilma se zbătu sufocată după


barea Iui Andrei. Se întreba I Pen­
tru ce nu a fost şi până acum aşa?
Oe unde i-a izvoru; de-odată băr­
aer, şi abia putu şopti :
— Dar tu... tu... de ce faci toate
aur
băţia asta în faţă, în priviri, in ţi­ astea ? Foi de aur are draqa 'n păru-i,
ntită trupului ? — Pentru ca,tu să fii fericită, Şt în ochi lumini de sărbătoare,'
Ih răsturnarea ce o simţia în mica mea copilă. Ce nu ţi-a. dat Pe cărărt, prtn parcul nins cu çur
lume, In ea Însăşi avea un singur Dumnezeu întîia oară, iţi dă Sîngerată şi pustie Vara moare...
punct de spirt. Gîndul că mîne va acum... ...Tremură 'n lumina amurgim '
véni Andreij. Dar nu mai simţia Vilma se dădu un pas înapoi, Şoapta de mătasea înserăm
nicio ^prindere, nici o bucurie de întinse o mină şi se sprijini dé Iar, dep .rte, soarele se'ncttnă
gîndul aresta, şi încerca din nou perete : Şi yărută mărginite zării...
să-1 ln eleagă pe Vasile. Din cind — Dar tu... tu... cu ce rămîi Va­ Mînă *n mină, rătăcim aiene
tncind'li arunca priviri furişe. Dacă sile ? întrebă ea iarăşi, abia şoptit, Pe cărări cu aur troier.tte,
toate lucrurile acestea ie-ar face el în vreme ce in privirile ei albastre- Moire vara 'n fiecare frunză.... "
din iubire? D^r lumina aceia nouă, verzui plutia ca un nour greii işi Crăngite ^'alintă ostenite... -
táré şi liniştită, în c re 1 se scălda tulbure. Dar in noi t-atîta bucurie -
faţa, putea porni din iubire? Bărbatul se opri o clipă. Ziso Ca'n lumina palidă de sară,
Vilma cerca să"şi a'unge gindu tară s'o privească : Zugrăvim tn sufletele noastre
rite, saşi întocmească planul după — De mine să nu-ţi pese Vilma. Înfloriri de altă primăvară...
care-i va povesti mamă-sei totul. Nu rămîn sărac. Rămîn cu Dum­ Gr. Vêja, :
Va. Începe cu nenorocirea căsâto­ nezeu şi cu iubirea mea. Să nu-ţi
nei sale .. Dar întrebările de mai 1) Din volumul „La Hanul ѵаіГ ce va'»-,
fie teamă : n'am s'o pingărese. părea in toamna aceasta, *
înainte re veniau, rupeau ce-a clădit După despărţire, mă voiu hiroto­
din-planul ei de explicare, şi tre­ nisi de preot. Nu mai am nici o în­
buia să-1 înceapă mereu din nou doială în credinţă. Şi-ac um, "fii fe­
• Ajunseră. V â s l e sărfşi deschise ricită !' . :
" mătuşică-ta, eă vorbesc cu mamăf
poarta. Era numai o slujnică acasă. Dar el se urni cu greu din -toc : ta, să-i lămuresc, să-i explic totul.
Mama sa era dusă la mătuşica. E r a părea ,că picioarele i se împlînta- Aşa trebuia să fac delà început, ş%
o locuinţă modestă, cu două ca­ seră in pămînt. Totuşi biriii," şi, ţe cruţ de... . ' . - , r-r
mere^ pe care văduva o cumpărase tară să se mai uite Ia femeie, porni Insă notarul nu putuiSfî^iL
dupa moartea no ai ului P t i ţa. Voia spre ieşire. • "• • Vilma îl învăluia într'o privise-
să-şi aibă adăpostul ei. Casa din Dar nu apucă" să închidă uşa şi J atît de adîneà, atit de . arzătoarei
Coz.d o dăduse Vnmei. înapoia lui auzi un ţipăt sfîşietor, ! plină parca de rugăminte şi-, de ;

Nu-i aca à nm.eni, cu atit un singur cuvînt : numele său, a- adorare, încît lui Vasile i se opriţii
mai bine, zise Vasile. Ii ajuta Vil- poi o grea isbitura de podele. - cuvintele pe buze. înlemnit, abia.
mei .să se coboare, o petrecu in Cine-1 strigase pe nume ?" Avea cutezând să respire, se uită Ia.4?u
saiouaşul pe care-1.descuie slujnica. sen sa ţi a că delà ultimele lui cu­ Nici cînd nu o văzuse aşa de ira*
Statură amindoi tăcuţi in puioare. vinte pana auzi ţipătul, treeuse moaşă. , , , < • iiçz
-Apoi Vasile scoase ceasul. Vilma multă vreme. Şi-apoi nici nu cu- , — Nu ! gemu Vilma:, în clipa
văzu că mina lui t n muta uşor, şi noscu glasul. Poate a fost o halu­ următoare, zvîcnind de pe- dive»*
că.buzele i se string. Ochu lui nu cinaţie a lui. Se oprise totuşi cu'un înçurijurindu-i • grumazii.cuAhrjtô
1

se.ndicaiă spre soţie, picior pe întîia treaptă delà scară tele. „Nu!" zise din; nou. \,Nu
. — N'am crezut, începu Vasile, şi şi privi in odaie ; Vilma zăcea fie- duce. Nu trebuie ! Jartă-niă: Va-,
glasul ii eramnâbu itacum —n'am mişcată cu fata la pămint, cü bra­ sile", şopti ea arzător, şi bărba-tal
crezut câ mat am dreptul sâ mâ ţele subţiri întinse înlături. simţi lacrimile ei. Se simţi părea
ating: de tine, de trupui tău, de Dintr'o săritură, Vasile fu lîngă pîna'n aditicurile fiinţii', : sale,. ' a-
cînd am înţeles câ in sufiet ţi-sun dinsa. 0 ridică pe brate şi o puse prinzînd şi răcnind în aceiaşi
străin. Dar acum la despârţue, pe Шvanul de lîngă perete. Cuno­ vreme : ;. .-.! ;
cred câ nu te vo u supăra. d*câ ştea leşinurile femeii şi ştia-cum să Un suspin adînc ridică' pieptul
lp. cer o favoare, Vilmo. o readucă la conştiinţă. Dar acum lui Vasile, apoi rămase nemişcat Ш
^ El îşi ridică ocliii şi o învălui îi curgeau sudori grele pe frunte, şi cînd s'ar fi cufundat în grei©
într'o grea-tristeţă. Vilma îl privia pe fată: trecu aproape un-ceas gînduri. , '-л
mereu, mută, palidă, parcă mi­ pană o putu trezi. Tn vremea-asta Vilma se desfăcu de el eti teamă,
rată că âu ajuns la clipa asta. Vasile se gîndia mereu : „S'a văzut tremurînd uşor, îl privi, tot mai
— Beci un ultim favor, copila singură în faţa mamei sale, în faţa înspăimîntată : ^ J

mea. Dă-mi mica ta mînută albă mătuşii, că ea va fi început să-şi — Nu mă poţi ierta ? îngînă.ea;
să ţi-o sărut pentru cea din urma dea seama de situaţia ei 'şi se va fără putere. „Vai, trebuia să й&
oară. Va fi o amintire lîngă altele. fi temut de explicările cu cele două gîndesc !" Făcu cîţi-va paşi, obo­
Vflrna, privindu-1 mereu neclin­ femei. înţelese că greşise : el tre­ sită, şi se lăsă frîntă pe гІіѵаПі
tit, şi abia puţind să mai respire, buia să le lămurească pe cèle începu să plîngă potolit^ ca o bă-
ridică epre el, cu greutate mîna ei două femei. Oricît de greu i-ar fi, trînică neputincioasă. Părea Ш
dreaptă care atîrna moartă de-a- trebuie". toată miterea de viată i-a secat, ;

hingu}- trupului. Cînd, în sfîrşit, Vilma dçschise Vasile se trezi din gîndurile IüL
Vasile o prinse uşor, abia atin- ochii, 'Vasile suspină uşurat. Se ri­ se apropie încet şi şezu Kngf
:
gînd-0 şi o sărută. Gînd îşi ri­ dică încet de lîngă divan şi zise : dinsa/ :

dică capul, în ochii lui luciau la­ — Să nu-ţi fie frică Vilma. O să — Nu de iertarea mea e vorba
crimile. duc eu - lucrurile pînă. la sfîrşit. acum, draga mea-copilă. Eu le-ara
— Tţi-mult urnesc Vilma. | Şi-a­ înainte de-a merge să-I întîlnese iertat de mult. Altfel ai" fî Mei.
cum, adio I y де domnul conte, voiu trece pe la I Dar e voriw
t tine.».
UNIVERSUL ЫТЕНЛЛ

— Nu mai sint vrednica să te mai cufunda ! In fericire ne vom planul să. Dar cind ü intiini
iubesc У Da У şopti putui răguşită, ciaunda vasiio", zise cu insuneuro pnvirue şi se cuiunua ш üi'a o«i» b

,Ѵцша. \ иша, jiuoi-tHişiudu-i am nou. tua. iui, ca mitjtëut), »tí uüfeiacu иід
— Nici de vrednicie nu e vorba. — juar nu ie giuueiU, scumpa orange nuiriuei si 4ЛЧО .
Ci de altceva. Vilaia, eşti acum si­ copila, ca eu uu suit uu barnát — Jja, шаша, n аш mai tost de
gura c4L.. ţi-e drag putm de шшеУ íruuiuö У $i vezi, orice sunet, ca 91 mult peia voi. Vi eau sa mai blau
.b'eineia-l invău într'o privire al tau e atras, аиешеші de iruuiu- cu uue şi cu mătuşica, ireia uoi
adincă, înlăcrimată, plinà de ado seţe. De cite ori nu іш-аш bleste­ au cazul acuiu pioue ei duuiueaia
rare. Vasde se mfiora ca planta mat eu... şln ce tină se prăseşte toaiuua prin
arsă dc secetă cind iucep s'o pata — O priveşte 1" şopti ea cu încîn cozla.
picurü grei de apă. Simţia că Vil­ tare. XII
ma nu s'a mai uitat la ei aşa nici Vasile se uită uimit la faţa nouă Vasile Grecu, părăsind locuinţa,
odată, Simţia... iubirea ei pentru din ogiindâ. ье vedea acolo o ţaţa soacre oale, eşi ш straüa si st în­
întiia oară, fără putiuţâ de a se bărbătească pună ue energie, doua drepta spre locuinţa couteiui uaui
înşela. Fără să-şi dea seama întin- priviri tari, încălzite, umezite pu­ tiiiar. l/ar aiua ittcu сф-ѵа pasi
' st- braţul sting şi imbrâţişe mijlo­ ţin de sentimentul reţinut. El nu-şi şi se opri. ce avea ea-i spună ?.
cul femeii. Ѵііша incluse, palidă, dăduse sama ce adincă mriurire ліма acum işi üauu sama ca toa­
ochii, şi-şi lăsă capul uşor pe spa a avut şi asupra liniilor feţei sale, tă esplicarea pregătita de шаі
te. Buzele ei şopteau ceva ce cu tragedia sufletească prin care tre­ mainte pentru a-i convinge pe sta-
putea auzi. Işi aplecă urechea, cuse, vieaţa superioară care-l a- рш că trebuie sâ-i ajute sa-1 mate
într'o şoaptă dulce treceau ace­ шша acum, vom ta care trona pes­ pe Andrei din bozia, căzuse baltă.
leaşi două cuvinte : Te iubesc. Te te ranele şi cbin urile simţirii. Vasile uu voia öá-i ascuudá uiiiuc.
iubesc I Cînd simţi faţa bărbatu­ — Totdeauna te voiu iubi, nu­ Voia să-i spună intreg adevărul şi
lui său aproape, c'o mînă pe după mai pe tine. Ce-a fost era o nebu­ că, ce făcea el acuma, era numai
grumazii lui, ea-i atrase capul, şi nie trecătoare... Cred câ glasul lui pentru înlesnirea căsătoriei iui An­
gura-i nucă se lipi de gura lui Va­ mă ademenise. Poate vocea aceia drei cu Vilma.
sile într'o sărutare nesfîrşită. o iubiam. lartă-ma Vasile, şi iu- Dar acum, după cele petrecute
Notarul simţia lumea invîrtin- beşte-mă I ce avea să-i spună ? Nu mai putea
du-se Pe fiecare clipă tnuria de Ea îl sărută înlăcrimată. Apoi, descoperi nimic, e limpede. £1 se
groază şi învia de bucuria Nu se desfăcu de-odată de el, deveni opri in stradă, cu capul gol de
se 'nşeia Vilma ? Nu se crede cu... de-o zburdălnicie ca in ceasurile ginduri. O să-i spun, zice el in
celălalt ? Cum U poate iubi acum ? cele bune cu Rusul, ba încă mai sfârşit, că ofiţerului i s a urit la
N u e tot acelaşi om ? Şi dacă Vil­ drăguţă, mai luminoasă, mai ciri­ sat, că nu mai are ce face pe vre­
ma s'ar înşela ! Abia acum, sim­ pitoare, începu să zburde prin mea asta ploioasă de toamnă. Pe
ţind sufletul întreg, toată profuzi­ casă, să danseze, să cînte. Vasile urmă avînd asigurarea contelui, ti
unea iubirii, înţelegea deplin cît o privia cu sufletul plin, ca în vis. va fi uşor să-1 convingă pe Andrei.
era de nenorocit. Viaţa lui va bi­ Poate fi adevărată schimbarea Lui poate să nu-i spună chiar ni­
rui şi această nouă încercare ? asta ? El ştiuse, el simţise totdeau­ mic din cele petrecute intre el şi
Dar el, acum nu se putea înşela : na că Vilma nu-i desfrînată, că Vilma. Va merge la oraş, şi va în­
Vilma îl iubia. Prin ce minune? ceia ce i-a lipsit a fost iubirea. ţelege singur schimbarea". Şi porni
Cum ? nu-şi putea da sama ! In clipa aceia soacră-sa intră in pe drum înainte.
Atras de o putere mai mare de casă. Contele B. era de vre-o cinci
cît ei, îşi imbrăţişe soţia şi o aco­ — Frumos că vă mai aduceţi zile în concediu. Bătrînul, tatăl-său
peri de sărutări arzătoare, pe gură, aminte şi de mine ! zise ea. Şi ce ceJ încremenit în aşternut, trăgea
pe ochi, pe obrazi, pe gitul alb, pe veselie pe capul tău Vilma ! Nu să moară. Se apropia vremea me­
pârul bogat. te cunoşteam atît de primă văra­ sei cînd ajunse Vasile, şi contele B.
— Ah 1 gemu Vilma, mă ierţi, tică, adause îmbrăţişindu-şi fata. era acasă. Era în uniformă de lo­
m'ai iertat ! Iţi mulţămesc ! Nici — Ah ! mamă cît mi-e de bine ! cotenent şi părea cu mult mai îm­
odată să nu-mi pomeneşti de ce-a Cît sînt de fericită I zise Vilma în bătrânit.
fost ! Dragule, iubitule, îmi făgă- braţele mamei sale, apoi izbucni — Ce vînturi, domnule notar ?
dueşti ? Ce suflet frumos ai tu, din nou în plîns. Mamă-sa simţia întrebă el cu un glas înăsprit de
dragul meu, şi eu nu l-am cu­ că-i un plîns de uşurare, de feri­ suferinţă. Ii strînse mîna şi-1 pofti
noscut ! cire, ochii i se umeziră, se uită la să şadă.
Ea izbucni acum într'un plînscu Vasile şi zise : — Domnul cel bătrîn e tôt în
hohote. Tîrziu se putu linişti. — Nu ti-am spus eu că are să pat ? întrebă Vasile, înfrioat că,
— Dar eşti tu sigură de iubirea fie bine ? Vilma a fost o copilă pentru dispoziţia rea a contelui;
ta, Vilma ? mă vei iubi şi mine şi neştiutoare dar totdeauna bună si nu-i va reuşi planul.
poimîne, şi peste un an şi peste furată. A tinut'o ca într'o temnHă Locotenentul făcu un gest d«
douăzeci ? măţuşică-sa Dar vă mulţumesc că desnădejde.
— Cum aş putea să nu te mai v'ati mai adus aminte şi de mine. —- Nu mai trăeşte, se chiniie. Şi
iubesc dacă mi s'au deschis ochii, — Da. zise Vasile. Nu numai doctorii ăştia sînt toti nişte im­
dacă sufletul meu, orb înainte, te atît, dar Vilma o să rămînă la becili Nu pot să-i aline suferin­
simte acum şi te înţelege ? dumneata două săptămîni. E do­ ţele. Ce chin. ce iad si pe fronturi
— întreb, copila mea, fiindcă ar rinţa ei. şi eu nu pot decît să i-o şi aici ! Dar ce mai fac prisonierii
fi mai primejdios pentru amîndoi împlinesc. noştri domnule notar ? Ofiţerii
să ne cufundam din nou în min­ Vilma, peste umărul mamei sale îi ştiu că s'au purtat ca nişte
ciună. îl privi înerozită 0 clipă îi veni să bmte I
V = Nu 1 niciodată nu ne. vom creadă că Vasile nu renunţase la. Vasile Grecu îngălbeni. Vestea
UNIVERSUL LITERAR 15

va fi pătruns pină la oraş, pina în , învoiţi. Intră, îi cumpără şi ii ! Fu pentru el o uşurare cînd uşa
1
urechile acestui om venit abia de duse \ iliuei. I se deschise şi căpitanul şvab intră
cinci zile de pe front. JSotarui"păli Jtaru a-i explica шаі amănunţit, j in odae. Andrei se sculă, salută
ca un mort şi privia prostit ia ii spuse că iucruruc erau pusu la ! milităreşte. îl îmbie să şadă.
of j ter. cale cum era mai baie. uusui va J — Trebuie să ne pregătim de
— Cum ? Dumneata nu ştii ni­ veni la oraş, fiindcă ii sclumbă pe drum domnule Petrov, zise el, sin­
mic ? întrebă cu uimire stăpmul. toti trei ofiţerii. U să trimită pe tern muta{i pe ziua de mine.
Vasile clătină din cap. alţii in loc. Vasile întrebă c'uu (Va ui ma)
— Mă mir I Alaltăeri a fost că­ zuubet :
pitanul aici şi mi-a povestit întreg — Mai iuăm şi noi în cvartir
scandalul. Sublocotenentul acela e pe vr'unul ?
un porc. Vilma ü îmbrăţişa şi-1 sărută cu EPIGRAME
Notarului i să tăie respirarea. patimă.
— Admnistratorul urlă şi-1 tine — Te-am rugat să nu mai po­ Unul elenist
încuiat în casă. Ţipă mereu că tre meneşti de asta. .^tiu că îmi vei Ai simt destul pentru proporţii:
buie să ia pe cumnată-sa pe care ti­ asculta rugămintea. Locuinţa noas­
tră nu va fi de aici încolo destul dt l.a un popor mai mărunţei,
călosul a însărcinat'o ! Scandalul
largă pentru fericirea noastră. Nu poţi fi chiar unVVuamovitz
porni cînd l-au prins cu cealaltă
fată. Dar cum de nu ştii dumneata Vasile puse caii, descbise poarta Ci doar un... VVilamoimtzel.
ce se petrece în sat ? şi porni. Vilma îl petrecu din ochi
Hipecritic'sm: imgistru'uî.
pînă ce dispăru la o cotitură a
— Eu nu ies din birou, domnule
străzii, trimiţîndu-i mereu săru­ O operă, ca dineul harnic
conte. Sînt singur şi am o groază
tări. Vasile, cu capul întors, o pri­ \u ştie nimeni sa consulte;
de lucru. Zise Vasile uşurat.
via cu fata inundată de lumină. Dar nici pe autor mai aarnic
Dar tot pentru un ofiţer vin şi
eu, pentru domnul Andrei Vsilie- In faptul serii intră in sat. Ha- Să-l siciie şi sal insulte.
vici Fotrov. înase uimit cind se văzu ajuns.
Nu-şi dădu sama cum a iacut Hipocrilicism : disepo ului
— Da, îmi închipuiam eu ! zise
locotenentul. El nu vrea de sigur drumul, cum a trecut vremea. Cine spunea că. la „Arhiva",
să mai rămină. Dar n'avem încă- Andrei intrase în casă adine li-ai fi epuizat saliva?
txău. Am alergat pentru el. Nu se neliniştit iu dumneata aceia plo­
poate 1 Toţi trei trebuiesc imediat ioasă şi rece-de Nоеш vrie. Ce avea Iemperamentui aumitate
mutaţi. Căpitanul a făcut raport. să se întîmple ? Ce hotărîre luase E un ѵшсап nestins ae bale t
Pentru a acoperi scandalul trebuie Vasile Grecu ? 0 ameninţă pe Val­
In utrumque
să apară lucrurile aşa ca şi cînd ma vr'o primejdie,?
ar fi mutaţi în interes de serviciu. Deschise un volum de Tolstoi dar Să fie drept, că Phttippide
nu putu ceti. Se plimba prin odae In chilioara lui se 'nchide,
— Dar, vă înşelaţi, domnule con cu gindurile tulburi, eşia la porti­ Iar Facultatea a rămas cu
te. Rusul vrea să plece din Cozla. ţă, se uita pe uliţa pustie, apoi in­
George Pascu ?
Eu nu ştiu nimic de scandal şi am tră din nou şi se izbia pe un
venit la dumneata tocmai la dorin­ scaun. Dar nu avea pace. V. Bogrea
ţa, lui Andrei Potrov. I s'a urît la
ţară. S'au pus vremile ploioase şi
numai a r e nici o distracţie. Cărţile
le-a citit de mult. Iar ta plimbare
prin Cozla acum, e un chin. Dum­
neata ştii ce tină se face toamna
pela noi ! Convorbiri despre limbă. N meni nu s'* gind't n ă 3 graiul
Ofiţerul se însenină pe-o clipă. „ D t j a " , „ d e - a c u m " s a u „ ş i " ? — romanesc t r e totus o ехреч-іпе ce
— Iată, în sfirşit, şi o rază de f n n i i t s a s'a pusziéit- uccuié tn o^uieşt admirabil cuv nm< „deta"
lumină I Nu ştiam ce să шаі fac, m discu' e po-iiblitatea $i mod^l - ş ii este c h i r pe deo m i o n . s -
f

la cine să mai interviu pentru a t tea tn'rebu'n згч, m hm a vo<btA pu'ZăiOjre. R mînul ы е pur şi
putea râminea acolo. Iţi mulţu­ si In cea s r s* a < xm esium „d )ă " s mDlu. t x o r c s u r i e a „ Ş Î " . Ast'el, el
mesc că m'ai scâpat de-o grije. ! im>ru : utdiâ (tn . m * fr..n e*", uuue n a e d : „at şi veniţi"' ia
e

Spune-i te rog, adause scuhn- f-хргемііпе de cai e anumiu Romini in:e>esui de at vttut delà?" El
n

du-se, că poate veni aci în orice ta un adevărat abus. mt> fioune, de o Ida : „Teatrul tiu
ciipà. Este rind uit ce a r e sà facă. Ехркs'>un a aceast există şi in îa deschis încă, si lumea s'a şi
p

Mai sînt cinci ofiţeri ruşi priso­ imba g t r n u n â ; schon sat; bereits. in°ramadu la casa".
nieri aici. 1er casa uiea-i cămine Mulţi urne — leguu.bil ca in a- Faptul câ unu sernto i sau pre-
deschisă în ori ce ѵгешо". Ii în­ i tastă lume sin' ş> ^cr. ton - , in t nşi s . n t o n au uitat această <x-
tinse mîna lui Vasile, întuneeîndu- dor nţa de a e t m n » din vorbire o-es'unes ujnu s'augtndit ni io i ta
se din nou. aceast t x p r ^ s u n e a g a s t că este a t X st піч e , nu însemnează că
Notarul ealută şi eşi. Simţi că-i mtehge t h cru s'o ioiocuuscă м •>mba românea* â e saiacâ in ex-
a
căzu o piatră de moară de pe su­ au inlo:uito cu t xpies a n deacum . presiuni toie-punzâioare vânate or
flet. Trecea vesel şi uşor pe uliţele Se spune şi se s n e deU o vieme: loi me de rost re a glod ru.
1
oraşului să ajungă mai repede la „At ver,tt de acum' ? in înţelesul Cit priveşte fxpresiunea ,,de-
locuinţa Roacră-sa. Prin geamul de „Ai venit uejà" ? căci este acum" ea i c strict un mţeles de
unei florarii văzu într'un mSnun- cil se puate de inestetic şi de ut- viitor şi, in acest mêles, a ntre-
chiu trei trandafiri galbeni, abia românesc bu.n at o Emnescu in veisunle:
UNIVERSUL LITERAR,
16
„De-acuma nu te-oiu mai vedea" pălăria. Dacă Statul şi-ar înţelege scriitori romim, Cele tr<ri Crişuri,
Exista totuşi şi o altă expresiune îndatoririle sale, ar trebui să selec­ represintă in mişcarea culturală
oarecum corespunzătoare lui ţioneze pe cei mai buni dintre scrii­ ardeleană avangarda însăşi a cul­
%
u
<kjà , s'ar, putea spune, de pilda tori, cărora asigurîndu-le o rentă i-ar turii romaneşti unitare. Caci cercul
„at venit de pe-acum ?" in Înţe­ pune în situaţia de a creia operile revistei nu se mulţumeşte numai
lesul ce „at şi venit? '. 1
lor în linişte, la adăpost de sbuciu- de cuvintul scris al publ caţiei, ei
Această t x presiune, fără să fie mul luptei pentru existenţă. Aşa el caută prin conferinţe şi şezători
inetetică, e, totuşi, greoaie şi de proceda Ludovic al XlV-lea şi dife­ să menţie viu interesul pentru li*
nefolosit. riţi seniori amatori de dedicaţii lucru teratura romanească. Conferinţele
Se mal susţne că sint frase in ce a contribuit, după cum ştim, la organizate anul acesta Ia Oradea*
care e cu neputinţă să-i mlocueşti înflorirea artelor. Astăzi nimeni nu Mare şi Bucureşti stnt o dovadă
pe acest funest „deja". Noi vedem mai plăteşte dedicaţiile se plînge cu că publicaţia pe care o conduce cu
că un stilat consacrat nu numai amară ironie un scriitor anchetat ; nesftrşite sacrificii d-l Ba.aloglu,
oficial'sau din snobism, dar de în­ ar trebui o reformă a moravurilor nu are numai trainice legături In
săşi puterea şi calitatea talentului din acest punct de privire... lumea intelectuală de peste Munţi,
său va găsi totdeauna expresia Situaţiunea intelectualului în ge­ dar işi Înţelege menirea mult mat
fericită şi salvatoare. nere, şi in special a scriitorului, nu bine, dectt de pildă revista d-lui
Am auzit dăunazi ; întreb pe ci­ este deloc de invidiat; din fericire, Ootavian Goga, care împroaşcă
neva „cîţi ani at ?" si èl îmi răs­ continuă în acelaş ton humoristic Ardealul cu veninul pe care laco­
1
punde „ şaizecide am" . Eu rămin uimit scriitorul nostru — s e găsesc şi oa­ mul poet il are atunci cind işi
Şi", răspun i Iar indul meu : „Deja?" dă sama de zădărnicia ambiţiilor
meni inteligenţi printre scriitori. A- sale. S.
Se poate răspunde totuşi: „Atit ceştia trăesc foarte bine, datorită
de curind?* sau „Ai şi împlinit unor procedee mai mult sau mai — n i i=—:
şaizeci de ani ?" puţin onorabile ; se căsătoresc cu
Chiar dacă e nevoie să te folo­ fete bogat înzestrate, obţin prin re­ BlBLlOGRniE
seşti de perifrase, ca să exprimi o clame sgomotoase tiragii mari, or-
gindire ce aîtfel s'ar tutea spune ganiseazâ anchete, etc. Al. Davila. — Vlaicu- Vodă —
Intrun singur cuvint elegant şi N. N. V. Ediţia IV. Cartea Romanească.
estetic este să renunţi la cuvintul Dr. P. Cazacu. —. Cîteva date
ce ar suna urit tn graiu sau In scris, din Istoria Basarabiei — Cartea
si să dai drumul per frasei ce cu­ Romanească.
prinde acea gindire înir'un chip mai Ion Dragoslav.—Facerea Lumii
frumos. — Cartea R. mănească.
In tot caşul, simţul estetic al Mihail Negru. — Cuireerând
celui care vorbeşte sau scrie va prin Europa. — Cartea Roma-
găsi totdeauna expresiunea potrivită Cutreierînd prin Europa de
şi la t ălţimea culturii pe care aceia Mihail Negru. — D-l Mihail Ne­
o ars Într'adevăr, dacă o are. gru este un călător oasionat şî un începînd cu acest n u m ă r d-l
călător care are och ui larg des- prof. N. Iorga se retrage delà con­
L. I. ducerea acestei reviste. De aseme­
ch s asupra locurilor pe care le
străbate. D s a nu face statistcă i- nea se retrage şi d-l prof. Іой
Situaţia materială a scriitoru­ nuti ă ?i nici literatură de duzină. Sân Giorgiu.
lui frances este tot aşa de pre­ Totuşi vede destul pen,ru a inte­ ѴЛЛЛЛЛЛЛЛЛ^ЛЛЛЛ/ѴѴЛАЛЛААЛЛ/
cară ca şi a scriitorului romin şi, resa pe cei cărora li povesteşte
după cit se pare, ca a mai tuturor In numărul 46 a revistei noastre, m r
călătoria şi scrie limpede, -obru már Inslinat M. S. Reginei, s'a strecur-î
scriitorilor de pretutindeni. şi un ori chiar cu adevărate Însu­ o greşală, pe care o îndreptăm, acum-t
Aceasta se vede din răspusnurile şiri literare pentru ca să cucerească Autorul rîndurilor iscălite Dr. Costtnesde
publicate de periodicul „La Revue pe cetitor. e d-l Sever Bocu.
Mondiale" cu prilejul unei anchete
întreprinse de redactorul său d, Ga­ Ultima descriere de călătorie a
ston Picard. D-sa a adresat unui
număr de literaţi două chestiuni ce
se pot résuma astfel:
Ocupă astăzi scriitorul, din punct
d-lui Negru cuprinde însemnările
impresiilor, pe care zborul cu ae-
10 lanul deasup'a Europei, i le-a
putut trezi. Preferăm o carte dc
rèmeyimon
de vedere material, locul care-i re­ notaţii sincere, precise şi lipsite
vine, în Societate? de pretenţie la tot ce se scrie azi
Cari sînt sforţările maxime ce afectat ţi falş şi se impune prin
pot ti cerute scriitorului de cătră intriga de cafenea.. Cârtea d lui
Stat şi cari ar fi îndatoririle aces­ Negru are o mare calitate: aceia
a şimpl citaţii. într'o epocă de pre -OGLINDA Dv.
tuia faţă de scriitor? va va spune că
Răspunsurile primite au fost cam tenţie artificială simplicitatea de­
acestea: Soarta scriitorului frances
este vrednică de pltfis şi nedreaptă.
vine o calitate literară de Care tre­
buie să se ţie neapărat sama.
£a Crème Sîmon
NICI USCATA. NICI CRASA
Scriitorii sint desftioştenipî soartei, '. S. ou îardeaza dar tiind ti suroasa
pătrunde Intr'adevàrto porii pielei
un fef de paria ai societăţii. Scriitorul înviorează epiderma, o mlădiază'
nu realisează beneficii, ci capătă, din Cele trei Crişuri.—Revista d-lui şi avantajează luciul natural
,al tenului Dv. Ea menţine
clnd in ctnd bacşişuri (des pourboires ;) coiontl Bacaloglu.din Oradea-Mare pudra Dv.
el este un om ce trăeşte din cari­ închină numărul ei pe Octombrie Pudra Simon
tatea publică; face pe oameni să ui losii Vuican. Bucurlndusç de
Udă ori să plingă, şi apoi întinde colaborarea eeior mai de sama

S-ar putea să vă placă și