Sunteți pe pagina 1din 7

ȘCOALA PROFESIONALĂ DE COOPERAȚIE BOTOŞANI

Școală particulară acreditată cf. Ordinului M.E.C.T. nr. 3218/13.02.2008


Str. Calea Națională Nr. 123, telefon/ fax: +40 231 513982, fax: +40 231 516632
www.scoop.ro; email: scoop@scoop.ro

Nr. ……….. din ……….


Avizat director,
Ing. Antoneta MOLOCEA

Doamnă Directoare,

Subsemnatul Burduja Dinu Iulian, profesor la Școala Profesională de Cooperație


Botoșani – Botoșani, vă rog să aprobați efectuarea unei excursii şcolare, în data de
29.03.2018 cu un grup de 50 elevi şi cadre didactice pe traseul: Botoșani – Iași – Botoșani.
Profesorii însoțitori declară pe propria răspundere că vor respecta itinerariul propus şi că
răspund de siguranța şi integritatea tuturor participanților.
Costul excursiei în valoare de 50 lei/elev, a fost acceptat benevol de fiecare participant.
Transportul se realizează cu firma autorizată ELEGANT
Anexez:
1. Proiectul excursiei şcolare (în care sunt cuprinse: itinerariul, scopul, obiectivele urmărite,
organizarea activității pe etape);
2. Procesul verbal de prelucrare a regulilor de protecție împotriva accidentelor şi de prevenire
a oricăror evenimente nedorite pe parcursul desfăşurării excursiei, semnat de către toți
participanții;
3. Tabel nominal cu elevii participanți şi cu cadrele didactice însoțitoare.

CPAESE Coordonator,
Prof. Mihaela BABIUC Prof. Dinu Iulian BURDUJA

Anexa 2
1
Organizarea activității pe etape:

4. Pregătirea excursiei (etapa tehno-organizatorică):


 stabilirea împreună cu elevii participanți a itinerariului excursiei, a obiectivelor
urmărite şi a datei de desfăşurare;
 colaborarea cu părinții elevilor: acord pentru participare, sprijin în asigurarea
transportului;
 colaborarea cu conducerea unității de învățământ pentru avizarea excursiei şi
obținerea aprobării de efectuare a excursiei
 calcularea cheltuielilor de deplasare şi stabilirea costului excursiei/elev;
comunicarea costului şi acceptarea benevolă de către toți participanții;
 documentarea asupra traseului;
 stabilirea programului de desfăşurare a excursiei (ora şi locul de plecare/sosire,
graficul activităților pe intervale de timp ş.a.);
 întocmirea unui regulament de desfăşurare al excursiei şi prelucrarea
lui elevilor participanți.
2. Desfăşurarea propriu-zisă a excursiei:
 organizarea elevilor,
 împărțirea responsabilităților în grup;
 vizitarea obiectivelor turistice;
 colectarea de material didactic/informativ; organizarea de activități distractive.
5. Valorificarea achizițiilor rezultate în urma desfăşurării excursiei:
 întocmirea unui album documentar de fotografii;
 popularizarea pe site-ul școlii www.gsab.ro, reviste şcolare, radio etc;
 discuții, dezbateri;
 propuneri pentru excursiile viitoare.

2
Anexa 3

Proces verbal

Încheiat astăzi, .................., în şedința de prelucrare a regulilor de protecție împotriva


accidentelor şi de prevenire a oricăror evenimente nedorite pe tot parcursul desfăşurării
excursiei, organizată cu elevii clasei (lor) ......................., în perioada ........................................
Profesorii organizatori au adus la cunoştință elevilor următoarele: _ se va respecta
întocmai programul stabilit (traseu, repere orare);
 în timpul deplasării, în mijlocul de transport, elevii au următoarele îndatoriri:
 să nu deschidă geamurile şi să nu se aplece în afară în timpul mersului;
 să nu-şi schimbe sau să-şi părăsească locurile;
 să păstreze ordinea şi curățenia;
 să nu deterioreze scaunele şi instalațiile cu care este utilat mijlocul de transport;
 să nu-l deranjeze pe conducătorul auto, distrăgându-i atenția.
 nu vor coborî din mijlocul de transport fără aprobarea profesorului însoţitor; la
coborâre, urcare/traversare, vor respecta regulile de circulaţie
 în timpul vizitării obiectivelor turistice elevii trebuie:
 să se deplaseze în grup, însoțiți de organizatori;
 să traverseze străzi numai prin locuri marcate, sub supravegherea şi la indicația
însoțitorilor;
 să nu alerge, să nu se îmbrâncească şi să nu atingă exponatele din
muzeele/mănăstirile vizitate;
 să păstreze liniştea şi să asculte explicațiile ghizilor turistici;
 să se comporte politicos cu alte persoane străine grupului cu care vin în contact.
 în timpul popasurilor/drumețiilor în natură elevii trebuie :
 să nu se îndepărteze de grup;
 să respecte sarcinile primite în legătură cu colectarea de material didactic;
 să nu efectueze activități care să le pună în pericol sănătatea,
integritatea corporală (să nu se joace periculos, să nu folosească obiecte ascuțite,
tăioase etc.);
 să lase curat locul în care au poposit.

3
 nu se vor frecventa locurile publice interzise minorilor;
 este interzis fumatul şi consumul băuturilor alcoolice pe toată durata desfăşurării
excursiei;
 alimentele uşor alterabile vor fi consumate cât mai repede;
 orice nevoie personală şi orice disconfort vor fi anunțate imediat unui cadru didactic
însoțitor;
 abaterile de la regulile formulate mai sus vor fi analizate şi sancționate.
 vor respecta regulile de igienă personală şi igiena alimentaţiei

 în cursul servirii mesei, dacă vor simţi un gust alterat sau neplăcut al mâncării, vor
semnala acest lucru profesorului însoţitor care va lua măsurile necesare.

 în timpul liber nu se vor îndepărta de grup, nu se vor deplasa singuri în localitate, nu


vor intra în discoteci sau baruri, nu se vor implica în situaţii critice apărute pe stradă.

 se vor conforma orarului stabilit de cadrul didactic însoţitor

 nu vor circula noaptea în localitate,

 vor evita contactul cu persoane necunoscute şi consumul de ţigări, băuturi, alimente


oferite de străini.

 în cazul îmbolnăvirii nu vor lua medicamente fără prescripţie medicală şi se vor adresa
cadrului didactic însoţitor.

Drept care s-a încheiat prezentul proces verbal.

Profesor coordonator : .............................................

Profesor însoțitor ...................................................

4
Anexa 4
Am luat la cunoştință, mă oblig să respect regulile enumerate mai sus drept pentru care
semnez:
Nr.
Numele și prenumele Clasa Semnătura
crt
1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
Nr.
Numele și prenumele Clasa Semnătura
crt

5
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

6
43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Profesori însoțitori:
- ALEXA Mirela
- BURDUJA Dinu Iulian
-