Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARATIE

PE PROPRIA RASPUNDERE :
privind obligativitatea platii contributiei la
Fondul National Unic de Asigurări Sociale de Sanatate

Subsemnatul(a)________________________________CNP_____________________, act de

identitate __________seria_________nr.______________ eliberat de ________________________ la

data de _____________, valabil pana la data de ______________, cu domiciliul în _________________

str.______________________, nr._____, bloc_____ap._____ judeţ____________________ :

Declar către Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara, pe propria răspundere, conştient fiind de
prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că în ultimele 6 luni nu am
realizat în ţară sau străinătate nici un fel de venit (impozabil sau neimpozabil).
Declar către Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara, pe propria răspundere, conştient fiind de
prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că in situatia in care am fost / sunt
asigurat in state membre ale Uniunii Europene/Spatiul Economic European in ultimele 6 luni, ma oblig sa
prezint Casei de Asigurari de Sanatate Hunedoara formularul european E104 sau adeverinta care atesta
perioadele de asigurare la contributia de asigurari de sanatate din statul membru al Uniunii Europene /
Spatiului Economic European __________________.
Declar către Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara, pe propria răspundere, conştient fiind de
prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că din data de________________
nu mai am calitatea de asigurat in statul membru al Uniunii Europene / Spatiul Economic European
_______________________ si ca in ultimele 6 luni nu am beneficiat de servicii medicale in statul membru
al Uniunii Europene/Spatiului Economic European_______________________.

Declar că am luat la cunoştinţă că informaţiile din documentele depuse precum şi din actele anexate
vor fi prelucrate de CAS Hunedoara cu respectarea prevederilor Regulamentului UE nr. 679/2016 privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a
acestor date.

Data: ____________ ____________________________


(Nume si prenume in clar)

____________________________
(Semnatura)

Art. 326 din Codul Penal prevede ca: ’’Declararea necorespunzatoare adevarului, facuta unei persoane dintre cele
prevazute in art. 175 sau unei unitati in care acesta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte
juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste la
producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.’’
Art.175 din Codul Penal prevede ca”(1)Functionar public,in sensul legii penale,este persoana care,cu titlu permanent
sau temporar,cu sau fara o renumeratie:a) exercita atributii si responsabilitati,stabilite in temeiul legii,in scopul realizarii
prerogativelor puterii legislative,executive sau judecatoresti; b) exercita o functie de demnitate publica de orice
natura;c) exercita, singura sau impreuna cu alte persoane, in cadrul unei regii autonome, al altui operator economic
sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, atributii legate de realizarea obiectului de
activitate al acesteia.
(2) De asemenea, este considerata functionar public, in sensul legii penale, persoana care exercita un serviciu de
interes public pentru care a fost investita de autoritatile publice sau care este supusa controlului ori supravegherii
acestora cu privire la indeplinirea respectivului serviciu public.”
Art. 176 din Codul penal prevede ca: ’’Prin termenul ’’public’’ se intelege tot ce priveste autoritatile publice, institutiile publice sau
alte persoane juridice care administreaza sau exploateaza bunurile proprietate publica.”