Sunteți pe pagina 1din 2

.

---
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL MUNICIPAL CHI$TNAU
PRIMARUL GENERAL AL MLTNICIPruLUI CHI$INAU
DIRECTIA GENERALA ARHITECTURA,
URBANISM SI RELATII FUNCIARE
bd. $tefan cel Mare qi Sf6nt, 83, municipiul Chigin6r.r, Republica Moldova, MD-2012; o24ssst2
tell fax (022) 228 - | 1 0, www. ch is inau. md, e-mai I : dsau rf((r.yartdex. corn

"tJ.
lO. &o1/
Fracfiunea PSRM in
/a- /o dot? Consiliul Municipal Chiqindu,
bd. $tefan cel Mare qi Sf6nt, 83,
municipiul Chigindu

Referitor la adresarea nr.448 din 11.10.2018 (indice de intrare in Primdria


municipiului Chiqinau nr. 06- 1 1 116659 din 12. 10.201 8), privind anularea
autorizaliei de construire nr. 466-cl17 din 24.10.2017, Direclia generald
arhitecturd, urbanism qi relafii funciare vd informeazd,.
Conform autoriza[iei de construire nr. 466-cll7 din 24.10.2017, eliberutd,
Societalii cu Rdspundere LimitatS ,,Interfon-Lux" gi SocietSlii cu Rdspundere
Limitata ,,Reconscivil", a fost aulorizatd, construirea unui bloc de locuinle cu
obiective de menire social-culturalS qi comerciald la parter qi parcare auto
subteran[, in limitele terenului privat cu nr. cadastral 01005 14015.
Potrivit Regulamentului local de urbanism al oragului Chigindu, aprobat prin
decizia Consiliului municipal Chiqiniu nr. 22140 din 25.12.2008, terenul
respectiv este amplasat in zona cu codul ,,,C2", zond, comercialS care cuprinde
funcliuni de asigurare a unei game de servicii rnai rar frecventate gi parfial in
zond" cu codul ,,R6", care cuprinde funcliuni rezidenliale cu densitate medie (sunt
permise blocuri de locuinle cu regimul maximal pe verticale P+9E).
Conform informaliei grafice prezentate in Regulamentul sus-menfionat (pag.
1 1), obiectivul compatibil zonei cu codul ,,C2" , reprezent6 un bloc de locuinfe

supraetajat cu incdperi comerciale, prestiri servicii la parter.


Anterior, Firmei "Interfon-Lux" SRL i-a fost eliberat[ autoriza[ia de
construire nr. 465 din 06.08 .2012, inbaza prevederilor certificatului de urbanism
pentru proiectare nr.827ll1 din 03.10.2011, contractului de vdnzare-cumpdrare a
terenului nr. 4889 din 04.10.2011 gi proiectului de execufie nr. Ollt2, elaborat de
ATM,,Marhitrav" S.R.L.
Av6nd in vedere petiliile din partea locatarilor blocurilor de locuin{e din str.
Alba-Iulia,2,4,6, prin dispozilia viceprimarului municipiului Chiqindu, nr. 555-
d din 15.07.2013, au fost sistate lucrdrile qi valabilitateaautoriza\iei de construire
nr. 465 din 06.08 .2012, pdnS la aplanarea litigiului cu locatarii.
Prin hotdrdrea Judecdtoriei Centru din 06.12.2013, menfinuti prin decizia
Colegiului Civil al Curlii de Apel Chiqinau din 12.03.2014 (dosarul nr. 3a-
263114) gi decizia irevocabilS a Colegiului civil, comercial qi de contencios
administrativ lirgit al Curlii Supreme de Justilie din 01.10.2014 (dosarul nr.3ra-
968114), dispozilia nr. 555-d din 1 5.07.2013, a fost anulard.
Reieqind din hot6r6riie de judecatd emise, dat fiind faptul c5, pe parcursul
examinS.rii cauzei in instan{ele judecitoregti gi negocierilor.privind efectuarea
-,t/)
ll/ , -. ./i '1
/- /z't ' r')
unui schimb de terenuri, equate in timp, terrnenii stabilili in autorizalia de
construire 465 din 06.08.2012 au expirat, a fost eliberatd o noud aulorizalre cu nr.
466-cl 17 din 24.10.2017,
Documentalia de proiect a fost elaboratd in conformitate cu normativele
urbanistice gi de construcfii in vigoare, norrnele sanitare qi antiincendiare qi este
insolita de avizele verificatorilor de proiect, persoane atestate, care poartd
responsabilitate pentru actele elaborate Si avizate.
Potrivit HotdrArii Guvernului Republicii Moldova ff. 360 din 25.06.1996
,,Cu privire la controlul de stat al calitdlii in construcfii", controlul de stat al
calitalii in construclii constituie o componentd a sistemului calitdlii, stabilit prin
lege qi se efectueazd de cdtre Agenfia pentru Supraveghere Tehnicd (Inspecfia de
Stat in Construcfii) la toate fazele de executare gi ulilizare a construcliilor -
concepere, proiectare, autorizare) executare, exploatare, postuttlizare, la fazele
determinante qi la producerea materialelor qi articolelor pentru construclii.
Pornind de la cele expuse mai sus, considerim ci motive de sistare lanulare a
autorizaliei de construire nr.466-c117 din 24.10.2017, nu sunt.

Sergiu Borozan
gef al Direcliei

ex. Cheorghii Furtund,


te|.022221226