Sunteți pe pagina 1din 3

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL MUNICIPAL CHI$INAU


FRACTIUNEA PSRM iN CMC
bd. $tefan cel Mare qi Sfdnt, 83, municipiul Chigin6u,
Republica Moldova, MD -20 12; tel: (022) 20-1 6-40

m. u7 din 26 octombrie 2018

Dlui Nistor GROZAVU


Viceprimar al municipiului Chiqinlu

fupt, la data de 07.09.2018 in baza prevederilor Legii Nr'982


din
in
11.05.2000 privind accesul la informafie, precum
qi a Legii Nr'436 din
28.12.2006 cu privire Ia administralia publicd 1oca15,
din numele frac{iunii
partidurui sociariqtilor in consiliul Municipar chiqindu - constituit[ din 19
administraliei
consilieri din total 51 consilieri, intru consolidarea capacitdlii
publice locale a municipiului chiqinbu cu implicarea tuturor
fracliunilor in cadrul
Consiliului Municipal in procesul decizional, avand la bazd
principiile de
cererea nr' 388 din
transparenla qi corectitudine decizionalS, a fost inregistrata
07.0g.2018 fald de viceprimarul mun. chiqindu, cu
privire la eliberarea copiilor
proiectului de
schilei de proiect, certificatului de urbanism pentru proiectare,
execulie coordonat qi a autorizalieide construire asupra
imobilului care se afl6 pe
adresa: mun. Chiqindu, str. Vissarion Belinski 4'

Dat fiind faPtul cd nu au fost prezentate actele solicitate, la data


de
mun' Chigindu cu
26,09.2018 a fost inaintat un demers repetat fald de Primdria
privire la eliberarea coPiilor actelor permisive asupra bunului imobil
menlionat

supra.

La data de 28.09.2018 am f6cut cunoqtinla parliala


copia p cu
qi Certificatut
Autorizalia de Construir e nr.372-cl16 din 07.12.2016 ffz$tZt
nr. 359i116 din 04.08.2016, pentru construc{ia ciclului zero'
'ffiq{}ttt
cl6diri S+P+9E pe str. V. Belinski 4, mun. Chiqindu ll5 *S
be-s
consider cd emiterea certificatului de Urbanism ;iffi;ori
Construclie sunt emise ilegal din urmdtoarele motive de drentTp$
'/6f:,r//.y5
,,
(t{'41/,!f*
Conform Regulamentului local de urbanism, aprobat prin decizia Consiliului
municipal Chiqindu nr 22140 din 25.12.2008, terenurile pe care s-a permis
proiectarea blocului locativ se afl6 in zona cu codul ,,S".

Aceste zone sunt acceptate pentru un tip de folosire a terenului a cdrui


caracteristicd nu permite clasificarea in zone de locuire. comerciale ori
industriale. Scopul desemndrii unei astfel de zone este acela de a permite un
anumit tip de func(iune in unele zone) dar fard, ca aceasta sd devin[ regulE pentru
toate zonele de acelaqi tip. Lista zonelor speciale cuprinde: Aeroporturi,
eliporturi, Biserici, mdnistiri, parohii, etc. Institulii de educalie, Institulii de
sdndtate, Institulii de justitie, puqc[rii, etc. Clddiri folosite de organiza\ii
apar\indnd administraliei publice, Ambasade, Consulate, Clddiri publice in scop
recreativ qi cultural, Cimitire, Utilitdti publice gi servicii incluzdnd: Terminal
transport, capete de linii, garqe de autobuze, depouri de tramvaie, stalii de
tramvaie qi de autobuze, GSri de cale feratd,, Cale feratd, Stalii electrice, Linii
electrice, Polilie, Pompieri, Galerii publice qi muzee, Biblioteci, Rezervoare de
apd I apeducte, Statii de pompare a apei, Stalii de tratare a apei, Statii de reglare
gaze, Antene de radio/TV cu cl6diri1e anexe, Turn de telecomunicalii cu cl ddirile
anexe, Parcuri gi terenuri de joacd, Stadioane, auditorii qi arene.

Conform compartimentului arhitectural urbanistic din Certificatul de


Urbanism nr.223118 din 29.03.2018, este clar stabilitd, zona unde este amplasat
terenul, unde menlioneazl, astpra faptului cd nu este permis clasificarea in zone
de locuire.

in cazul de fa!d, Primdria mun. Chiqin[u a incdlcat procedura legalS de


eliberare a certificatului de urbanism qi a autoizaliei de construire stabilitd
conform art. arl. 3, 12 al Legii nr. 163 din 09.07.2010 cu privire autorizarea
execut6rii lucrdrilor de construc{ie, care expres stipuleazd care acte stau Iabaza
emiterei actelor menlionate.

Deci, constat6m cd de cdtre Primdria mun. Chiqinlu a fost admisd


proiectarea imobilului S+P+9E in zona cu codul ,,S", care se permite doar pentru
zonele cu codul ,,R6" qi ,,R7" ce cuprind funcliuni rezidenliale cu densitate
medie, unde sunt permise toate tipurile de locuinle colective, tip blocuri de locuit
multifamiliale. Cit priveqte motivul invocat de emitent, cu privire la operarea
modificdrilor pe viitor in Regulamentul local de urbanism, ce line de schimbarea
codului de reglementare urbanisticd",,C2u cu codul ,,R6" pentru z;ona menfionatd,
consider cE este unul abuziv, sau emitentul este obligat sd se conducd qi sd
respecte Regulamentul local de urbanism, aprobat prin decizia Consiliului
Municipal Chiqindu nr. 22140 din 25.12.2008 care este la moment in vigoare qi
nicidecum de un proiect al unui plan urbanistic zonal ce nu are o putere qi
finalitate juridic6.

inbaza motivelor de drept invocate supra qi conform prevederilor art. art.


10, 15, 17,2I al Legii nr.768 din 02.02.2000 cu privire la statutul alesului local,
art. art. 3, t2 al Legii nr. 163 din 09.07.2010 cu privire autorizarea execut[rii
lucr6rilor de construclie, art. art. 3, 14 al Legii nr. 793 din 10.02.2000 cu privire
la contenciosul administrativ, solicit anularea Certificatul de Urbanism nr.
359il16 din 04.08.2016 qi Autorizalia de Construire nr. 372-cl16 din 07.12.2016
prin care a fost permis6 proiectarea Ei construclia bunului imobil cu nivelul de
inEllime S+P+9E pe str. V. Belinski 4, mun. Chiqin6u, eliberat cu incblcarea
procedurii legale.

Preqedinte al frac{iunii Partidului \ Y


A/
Socialiqtilor in Consiliul Municipal Chiqiniu,/. (
Consilier municipal J