Sunteți pe pagina 1din 2

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL MLINICIPAL CHI$INAU


FRACTIUNEA PSRM in CMC
bd. $tefan cel Mare qi Sfdnt, 83, municipiul Chiqiniu,
Repub I i ca Mo I dova, MD -20 I 2; tel: (022) 20 - 1 6 -40

nr. E %? din 08 noiembrie 2018

Consiliului Municipal Chiqiniu


mun. Chigindu, bd. $refan cel Mare Ei Sfint, nr. 83

in fapt, la Municipal Chilindu a fost


data de 08.10.2018, de cdtre Consiliul
votatd Decizia nr.7ll4-3, cu privire la atribuirea Dlui Ion Alexa in proprietate
privatd comune corespunzdtor cotei-pdrfi din construclii de Yz, terenul din str. Lev
Tolstoi 4, mun. Chiqindu, cu suprafala de 369 m.p. (inclusiv L2,5 m.p. zond de
aplicare a servitulilor) ca urmare a vinzdrii-cumpdrdrii la prelul normativ pentru
exploatarea qi deservirea in comun a caselor de locuit particulare Ei a construcfiilor
accesorii, conform planului anexat.

in temeiul Legii Nr.982 din 11.05.2000 privind accesul la informafie, precum


qi a Legii Nr.436 din 28.12.2006 cu privire la administralia publicd local6, din
numele fracfiunii Partidului Socialiqtilor in Consiliul Municipal Chigindu
constituitd din 19 consilieri din total 51 consilieri, intru consolidarea capacitdlii
administraliei publice locale a municipiului Chiqindu cu implicarea tuturor
fracfiunilor in cadrul Consiliului Municipal in procesul decizional, avdnd la bazd
principiile de transparen{6 gi corectitudine decizionald,

Solicitdm anularea deciziei nr. 7ll4-3 din 08. 10.2018, din unndtoarele rnotive
de drept.

Conform prevederilor art. 1l Cod funciar, AutoritAlile administraliei blice


locale atribuie cetS{enilor terenuri fardplald. eliberindu-le titluri de propri i\

- trec tn proprietatea cetdlenilor sectoarele de teren ocupate de

-
gospoddreSti Si grddini care li s-au atribuit tn conformitate cu I'
atribuie familiilor nou-formate sectoare de teren din rezerva i,
il
ptnd la epuizarea acesteia pentru construclia caselor de I
gospoddreSti Si grddini: tn orase - de la 0,04 ptnd la 0, t
/ /illr-,6
/z t/r3 -
24./-

localitd\i rurale - pfnd la 0,I2 hectare. Dimensiunile concrete ale
sectoarelor de teren se stabilesc de cdtre autoritdlile administraliei
publice locale;
trec (in limita normelor de urbanism, iar dacd aceasta nu este posibil,
reie$ind din suprafata reald a terenului ce deserue$te constructiile\
terenurile qferente caselor de locuit cu mai multe apartamente privatizate,
ca.re nu constituie blocuri, tn proprietatea comund tn diviziune a
ietarilor aDart, ional suorafete izate de
-fiecare.
- Atribuirea repetatd tn proprietate privatd a terenurilor cetdlenilor in
scopurile indicate tn alineatul I al prezentului articol, se efectueazd.
contra platd prin vtnzare la licitalie, organizatd de autoritatea
administraliei publice locale. Prelul ini[ial de vtnzare a terenului nu va fi
mai mic dectt prelul normativ al pdmtntului calculat fn baza tarifelor
stabilite de legislayia tn vigoare.
- Se admite atribuirea repetatd, fdrd platd, a terenurilor, tn scopurile
prevdzute tn alineatul I al prezentului articol, cetdlenilor a cdror
proprietate funciard a fost distrusd in rezultatul calamitdtrilor naturale.

Dat fiind faptul c5, dreptul de proprietate asupra construc{iilor in baza cdrora
a fost atribuitd suprafala de teren de 369 m.p. (inclusiv 12,5 m.p. zond, de aplicare a
servitulilor) Dlui Ion Alexa in proprietate privat[ comuni (ll2 cot1r-parte), este
delinut de cdtre 2 coproprietari, iar cererea cu privire la atribuirea terenului a fost
depusd doar de cdtre Dl Ion Alexa, considerdm cd drepturile celuilalt coproprietar,
prevdzute de prevederile art. 11 Cod funciar au fost lezate.

Preqedinte al fracfiunii Partidului .,-\ ,a)J


Socialiqtilor in Consiliul Municipal Chiqini u, () (