Sunteți pe pagina 1din 1

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL ML]NICIPAL CHI$INAU


FRACTIUNEA PSRM in CMC
bd. $tefan cel Mare gi Sfdnt, 83, municipiul Chigindu,
Republica Moldova, MD-2012; tel: (022) 20-16-40

nr. jw din 24 octombrie 2018

DIui Nistor GROZAW


Viceprimar al municipiului Chiqiniu

in temeiul Legii Nr.982 din 11.05.2000 privind accesul la informafie, precum gi


a Legii Nr.436 din 28.12.2006 cu privire la administralia publicd loca16, din
numele frac(iunii Partidului Socialiqtilor in Consiliul Municipal Chiqindu
constituitd din 19 consilieri din total 51 consilieri, intru consolidarea capacitdlii
administraliei publice locale a municipiului Chiqindu cu implicarea tuturor
fracliunilor in cadrul Consiliului Municipal in procesul decizional, av6nd la bazd
principiile de trans parenld gi corectitudine decizionald,

Solicitdm eliberarea copiilor certificatului de urbanism pentru proiectare,


proiectului de execulie coordonat qi a autorizaliei de construire asupra imobilului
din str. Alecu Russo 916 mun. Chiqindu, cit qi a Deciziilor Consiliului Municipal
Chiqindu cu privire la darea in arendd a loturilor de teren din str. Alecu Russo 9/4,
916, contractelor de arend[ asupra terenurilor din adresa menfionatd.

Informalia solicitat6 sd fie prezerfiatd cdtre data de 30.10.2018, fracliunea


PSRM, bir.18.

Preqedinte al fracfiunii Partidului


bl}
Socialiqtilor in Consiliul Municipal Chiqi
Consilier municipal f=.r Ion CEBAN

'/6 gl 6
'o,/tr