Sunteți pe pagina 1din 4

t-

il
."'rl
REPUBLICA MOLDOVA
1,. ,, !
CONSILIUL MLNICIPAL CHI$INAU
l'.,.. i ...;
r''.,; j'
FRACTTUNEA PSRM in CMC
bd. $tefan cel Mare gi Sf6nt, 83, rnunicipiul Chi9in6u,
Repu b I i ca M o dova, MD -20 I 2; tet : (022) 20 _ 1 6 -40
I

geofrL din 09 noiernbrie 2018


",

Dlui Nistor Grozavu


Viceprimar al municipiului Chiqinlu
mun. Chiqindu, bd. $tefan cel Mare qi Sfint g3

in
fapt, la data de 19.10.2018 in baza prevederilor Legii Nr.982 din
11.05.2000 privind accesul la informafie, precum qi a Legii Nr.436 din 2g.
12.2006
cu privire la administralia publicd local6, din numele frac{iunii partidului
Socialiqtilor in Consiliul Municipal Chiqindu constituitd din 19 consilieri din total
-
51 consilieri, intru consolidarea capacitdqii administraliei publice locale a
municipiului Chiqin6u cu implicarea tuturor fracfiunilor in cadrul Consiliului
Municipal in procesul decizional, av6nd la bazd principiile de transparenld qi
corectitudine decizionald' a fost inregistratd cererea din 19. 1 0.201 g falit de
Viceprimarul mun. Chiqiniu, cu privire la eliberarea copiilor actelor ce au stat la
baza perfectdrii acliunii de demolare a irnobilului din rrun. Chiqin6u, str.
Maria
Cebotari 20 (cafeneaua Gugu!6), qi anurre: avizul Ministerului Educaliei, Culturii
si Cercetdrii, cerlificatului de urbanism pentru proiectare, proiectului de executie
coordonat asupra dernoldrii cit qi a autorizafiei cle desfiinfare.

La data de 26.10.2018 am ficut cunoqtin!5 cu Certificatul de tlrbanism pentru


proiectare nr.647ll8 din 17.09.2018, Autorizalia de Desfiinfare nr. 95-al13
din
12.10.2018, cit qi proiectul de execulie prin care a fbst permisd demolarea
imobilelor din str. Maria Cebotari 20, mun. Chiqindu.

Consider cd emiterea Cerlificatului de Urbanism cit qi Autoriza{iei de


drept. ,A\
Desfiinfare sunt emise ilegal din urmdtoarele rnotive de

riza[iadd&i; u nr.
ii
95all8, prin care a fost autorizatd demolarea consrru
"ti;' 4//-6ii:*; ,/*r>^;';;
(cafeneaua Guguf6) din mun. chiqiniu, str. Maria cebotari
2..6:;"4
S=sl* .
Ca bazdjuridicd a emiterei autorizafiei de desnintf(=oist€ si /rorlllA_verbal
nr. 16 din 07.0e.2018 al qedinfei consiliului Na{iond
#6f,$ "rr$;r/rtorice.
Nftr//{t*
{- '.7r,1'l /?-(o
Conform Regulamentului de organi zare Si funclionare a Consiliului Na{ional
al Monumentelor Istorice, aprobat prin Hotdrirea Guvernului nr. 73
din 31 ianuarie 2014, Consiliul Nalional al Monumentelor Istorice nu are aqa
atribufii ca avizarea pozitivd a demolSrii monumentelor sau a imobilelor ce
se afld in
zona de proteclie. Iar despre acest fapt, Primdria mun. Chiqinau cunoaste
cu bund
qtiinfa.

Conform Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite de Stat,


construcfia de culturd qi agrement supusd demolSrii, este pafte componentd
a
Nucleului Istoric al Chigindului, inclus cu nr. 308 in Registrul monumentelor
Republicii Moidova oerotite de stat, teren istoric cu statut individual de protecfie
inclus in Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat
sub nr. 2g4 in
scuarul Grddinei Publice $tefan cel Mare, ingrddirea ornamentald,
sculpturile
monumentale ale clasicilor.

conform prevederilor ar1. 1 al Legii nr. 1530 din 22.06.1993 cu privire la


ocrotirea monumentelor, monumente sint obiecte sau ansambluri de obiecte
cu
valoare istoricS, artisticd sau qtiinfifica, care reprezintd, m6rturii ale evolu{iei
civilizaliilor de pe teritoriul republicii, precum qi ale dezvoltdni spirituale, politice,
economice gi sociale. Toate monumentele situate pe teritoriul Republicii
Moldova
fac parte din patrimoniul ei cultural gi natural gi se afl6 sub proteclia
statului.
Conform prevederilor art. 10 alin. (1) al Legii nr. 1530 din 22.06.1993
cu
privire la ocrotirea monumentelor, ocrotirea monumentelor de cdtre stat
cuprinde
prevederea qi asigurarea lucrdrilor de eviden!6, studiere, punere
in valoare, salvare,
; extinderea bazei materiale; folosinla $,
accesibilitatea monumentelor pentru diverse investigalii in procesul de
instruire qi
propagare. Ocrotirea de cdtre stat este exercitatd de Parlament, de
Guvern, de
consiliile raionale, municipale, ordgenegti gi comunale, de preqedinlii raioanelor
gi
de primari.
Conform prevederilor art. 40 alin. (i) al Legii nr. 1530 din 22.06.1993 cu
privire la ocrotirea monumentelor, in cazuri exceptionale. cind demolarea
monumentului este inevitabili (scindlri de ordin fizic sau tehnic. det..ir.A.i
din cauza cataclismelor), acesta se conserveazd., cheltuielile frcindu-se din contul
organiza\iei interesate in demolare, iar astfel d,e cazuri in spefa data nu
au fost
constatate, sau la dosar lipseEte un act de constatare c ear demonstra contrariu.

Conform prevederilor art. 6l al Legii nr. 1530 din 22.06.1993 cu privire la


ocrotirea monumentelor,
monumentelor Drin care se interzic activititile ce not afecta integritatea
monumentelor sau Dot deteriora zonele de protectie este obligatoriu pentru
toate persoanele fizice si iuridice.
Referitorl la legalitatea certificatului de urbanism pentru proiectare emis de
Primiria mun. ChiEin[u, considerdm cd este ilegal din urmdtoarele motive de drept.
Conform prevederilor art. 6, ahn. (1), lit. d) al Legii nr. 163 din 0g.07.2010 cu
privire la autorizarea executarii lucrdrilor de construcfii, conlinutul certificatului de
urbanism pentru proiectare, la compartimentul regimul arhitectural-urbanistic, este
obligatoriu indicarea prescripfiilor cu privire la destina{ia imobilului/terenului,
stabilitd prin documentalia de urbanism qi de amenaj are a teritoriului; capacitatea
constructiei preconizate; dimensiunile qi suprafelele parcelelor; alinierea
terenului $i a constructiilor fati
de strizile adiacente si distantele dintre
constructii roprie vecine; iniltimea tructiei; aspectul construc{iei
(expresivitate arhitecturalS, echilibru compozitrional, finisaje etc.); circulalia
pietonilor gi a autovehiculelor, accesele qi parcajele necesare; procentul de
ocuDare a terenuluilui (P.O.T.);
(P.O. coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.).
necesitate a prezentdrii spre aprobare a schilei de proiect.

Conform Certificatului de lJrbanisrn pentru proiectare nr.647l1B din


17.09.2018, nu au tbst stabilite prescripliile la proiectarea imobilului qi anL11e
asupra capacit5lii construcfiei precomzate, alinierea construcfiei fald de str6zile qi
constructiile adiacente, indlfirnea rnaxirnal a construc{iei ce urmeazd sd fie
proiectatd, procentul maxim de ocupare a terenului si coeficientul rnaximal de
utilizare a terenului.
Suplimentar la motivele de drept invocate supra, Vd mai comunic cd, conform
prevederilor pct. I din Hotdrirea Guvernului nr. 978 din 02.09.2004 cu privire la
stabilirea moratoriului la modificarea tramei stradale qi amplasarea construcliilor
in centrul istoric qi in spaliile verzi ale mun. Chigindu, se acordi statut de
ionalS: centrului - nucleul istoric al mun. Chisi
amplasat in perimetrul strazilor A. Mateevici - c. stere - A.
$ciusev - Mihai
Viteazul - Sf. Andrei - I. Zaikin - Albisoara - Izmail - Stefan cel Mare si Sfint -
Ciuflea - Bucuregti - L. Tolstoi - Izmail. si fondului istoric construit. nominalizat. lu
Pozitiile 308 si 283 din Registrul rnonumentelor Republicii Moldova ocrotite de ,tut.
aProbat Prin Hot6rirea Parlamentului 153 1-XII din 22 iunie 1993: spatiilo, u..ri din
categoriile de functionalitate. clasificate conform art. 16 al Legii nr. 591-XIV dirr 23
sePtembrie 1999. constituite din grddini. parcuri. pdduri-parcuri
si scuaruri.
aProbate$i delimitate prin decizia Primdriei mun. Chisineu nr. 19l1 din 28
septembrie 2000.

Conform pcl. 2 al aceleiaqi Hotdriri, pind la elaborarea qi aprobarea planului


urbanistic general al mun. Chiqindu: se declarl moratoriu la modificarea tramei
stradale in centrul-nucleul istoric al mun. Chiqindu, situat in perimetrul strdzilor
nominalizate la pct. l, iar Iasarea telor itoriul cen
istoric si in spatiile verzi indicate la pct. I se va efectua in baza planurilor
urbanistice de detaliu. elaborate din contul beneficiarilor. care vor fi
coordonate cu Departamentul Constructiilor si Dezvoltlrii Teritoriului"
Ministerul Culturii, Ministerul Ecologiei si Resurselor Naturale si aprobut. d"
Consiliul municinal ChisinIu.
Controlul asupra realizirii prezentei hotiriri se pune in sarcina
Departamentului Construcliilor gi Dezvoltdrii Teritoriului, primiriei mun.
ChiginIu, Ministerului Ecologiei qi Resurselor Naturale qi a Ministerului Culturii.
In astfel de circumstanfe, dat fiind faptul cd de cdtre beneficiar nu au fost
respectate condiliile de drept menlionate supra, consider c5 Primdria mun. Chiqindu
prin ac{iunile de eliberare a Certificatului de Urbanism pentru proiectare nr.647llB
din 17.09.2018, Autorizaliei de Desfiinlare nr.95-all8 din l2.l1.Z0l8, prin care a
fost aprobat proiectul de demolare a imobilului din mun. Chiqindu, str. Maria
Cebotari 20 cit qi permisiunea proiectdrii unui imobil la discrefia perso nal6, a
beneficiarului, frrd aplicarea c[rorva prescripfii, este una ilegald cu incdlcarea
procedurii legale, pentru ce gi

Solicit:
- anularea Autoriza[iei de Desfiinlare nr. 95-alrg din
l2.lo.2olg
- anularea Certificatului de Urbanism pentru proiectare nr.647ll8 din
17.09.2018
- emiterea unei prescrip{ii de suspendare imediatd qi necondifionatd a
demoldrii irnobilelor din str. Maria cebotari 20, mun. chiqinlu.

Preqedinte al frac{iunii Partidului


Socialiqtilor in Consiliul Municipal Chiqiniul.)
Consilier municipal .-j/ Ion CEBAN
J