Sunteți pe pagina 1din 3

Liceul Tehnologic ,,Costin Nenițescu” Buzău

PROIECT DIDACTIC

Data: 06.12.2016
Modul IV ,,Procese de bază în alimentație”
Clasa a IX-a C
Prof.: Ionescu Carmen Daniela
Tema: Operații de ambientare a spațiilor de servire
Subiectul: Pregătirea spațiilor de servire
Tipul lecției: Transmitere de noi cunoștințe
Durata: 50 min.

U.R.Î. 6. Realizarea proceselor de bază în alimentație

Competențe vizate:
C1-identifică operațiile de pregătire a obiectelor de inventar;
C2-prezintă modalitățile de transport ale obiectelor de inventar;
C3-enumeră etapele de realizare a mise-en-place-ului.

Strategia didactică:
•Metode și procedee didactice:expunerea, conversația, conversația interactivă, explicația, observația, descoperirea dirijată;
•Mijloace de învățământ: tablă, cretă, smartphone-uri, fișe de lucru;
•Forme de organizare a clasei: frontal, individual;
•Locul desfășurării:sala 114.

Structura lecției
Nr Etapa Timp Compet Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode Mijloace Forme de Evaluare
crt instruirii ența de organizare
vizată învățământ a clasei
1 Pregătire 1 •Verifică prezența; •Răspund solicitărilor Conversația Frontal
colectivului min. •Verifică condițiile de desfășurare a profesorului;
pentru lecției •Pregătesc cele necesare
activitate desfășurării orei
2 Captarea 1 •Solicită elevilor să-și reamintească •Ascultă solicitarea Conversația Frontal
atenției min. grupele de obiecte de inventar din profesorului și răspund
dotarea sălii de servire acesteia
3 Prezentarea 1 •Anunță titlul noii lecții •Notează titlul în caiete Expunerea Frontal
titlului min. •Enumeră și prezintă competențele ce •Iau la cunoștință competențele
lecție și a vor fi realizate până la finalul lecției ce urmează a fi dobândite până
competențe la finalul lecției
lor urmărite
4 Desfășurare 40 C1 •Distribuie elevilor Fișa de lucru •Primesc fișele de lucru și Expunerea Fișă de Frontal Observa
a lecției min. individuală și explică cerințele acesteia urmăresc explicațiile lucru rea
•Solicită elevilor completarea cerințelor profesorului curentă
C2 prevăzute în fișa de lucru pe parcursul Observația Smartphon
derulării lecției •Observă aspectele legate de e-uri
•Solicită elevilor să urmărească aspectele pregătirea obiectelor de Conversația
C3 legate de pregătirea obiectelor de inventar și le consemnează în dirijată Individual
inventar în filmul didactic cu durata de 5 fișa de lucru Film
min.,de pe youtube , folosindu-se de didactic
smartphone-uri, la adresa: Explicația
https://www.youtube.com/watch?v=fXW
PhZYuVOg
•Inițiază o conversație prin care dirijează •Participă la conversația Conversația
învățarea, descoperirea modului de inițiată și dirijată de profesor
pregătire a grupelor de obiecte de •Continuă completarea fișei de
inventar lucru
•Prezintă modalitățile de transport a •Formulează răspunsuri pentru
obiectelor de inventar solicitarea profesorului
•Solicită elevilor să precizeze regulile •Notează în caiete etapele
cunoscute de așezare a obiectelor de realizării mise-en-place-ului
inventar pe masă
•Solicită elevilor să precizeze necesitatea
utilizării moltonului
•Explică elevilor principalele reguli de
așezare a obiectelor de inventar

5 Sistematiza 5 •Solicită elevilor să: •Răspund solicitărilor Chestionate Frontal Chestion


rea-fixarea min. -prezinte operațiile de pregătire a profesorului orală are orală
cunoștințel grupelor de obiecte de inventar; •Urmăresc atent prezentările
or -precizeze modalitățile de transport a colegilor, aduc completări, Conversația
obiectelor de inventar; dacă este cazul, ascultă
-enumere etapele de realizare a mise-en- explicațiile profesorului Explicația
place-ului
•Corectează eventualele greșeli
6 Încheierea 2 •Face aprecieri asupra activității •Sunt atenți Conversația Frontal
activității min. desfășurate.
FIȘĂ DE LUCRU

În mod obișnuit, la pregătirea obiectelor de inventar se parcurg următorii pași:


•curățarea de ……………………………………..;
•sortarea obiectelor de inventar;
•degresarea sumară cu jet de apă ……………….;
•săpunada (spălarea în soluție de ………….. , apă ……………… 45°C);
•limpezirea cu apă ………………………………;
•dezinfecția;
•clătirea cu apă ……………. și ………………. .

Grupe obiecte de inventar Pregătirea obiectelor de inventar


VESELA •Se spală prin ………. , ……….. sau …………. .
•Farfuriile se așează în ………. , se șterg cu o cârpă …………., care să nu lase ……….. .
•Se așează cu emblema în aceeași direcție.
OBIECTELE DIN METAL •Se întrețin tot prin …………………….. .
•Petele de oxizi se elimină cu:
- ………………;
- ……………… .
STICLĂRIA •Se spală cu apă caldă (……………… °C), …………………… sau …………………………… .
•Se șterg cu cârpe ………………… , …………………... , care să nu lase scame.
•Nu se prinde paharul de ……………….. (se riscă ruperea lui).
INVENTARUL MĂRUNT •Se spală prin ……………………… .
•Se pun la scurs/uscat , după care se șterg.