Sunteți pe pagina 1din 4

Dosarul lre-502/12

Republica Moldova
Curtea Supremă de Justiţie
DECIZIE
în numele Legii

04 decembrie 2012 mun. Chişinău

Colegul penal lărgit în componenţă :


Preşedinte - Constantin Gurschi, _
Judecătorii - Constantin Alerguş, Tudor Popovici,
Nicolae Clima, Nicolae Gordila,
cu participarea procurorului Dumitru Graur
şi avocatului Angela Istrati,
a judecat în şedinţă publică recursul ordinar declarat de procurorul în
procuratura de nivelul Curţii de Apel Chişinău T. Cojocaru, şi de avocatul
A. Istrate în interesele lui Băcescu Viorel, împotriva deciziei Colegiului
penal al Curţii de Apel Chişinău din 29 iunie 2012 în cauza lui Băcescu
Viorel, privind cererea procurorului T. Cojocaru de revizuire a deciziei
Curţii de Apel Chişinău din 22 mai 2012.
Procedura de citare a fost îndeplinită.
S-au prezentat:
Apărătorul A. Istrati, care susţine propriul recurs în anulare în sensul
declarat.
Procurorul D. Graur care susţine recursul procurorului în sensul
declarat.
Reprezentantul părţii vătămate Larisa Dubălari, care la fel susţine
recursul procurorului,
Colegiul penal lărgit

C O N S T A T Ă:
1.Prin încheierea Colegiului penal al Curţii de apel Chişinău din 29
iunie 2012 s-a dispus admiterea cererii procurorului în procuratura de
nivelul Curţii de apel Chişinău Tudor Cojocaru de revizuire a decizie
Colegiului penal al Curţii de apel Chişinău din 22 mai 2012 potrivit căreia
s-a admis recursul declarat de către avocatul A. Istrati, în interesele
condamnatului Băcescu Viorel, s-a casat încheierea judecătoriei sect.
Centru mun. Chişinău, cu adoptarea unei noi hotărîri prin care, în privinţa
condamnatului ,s-a aplicat Legea nr.188-XVI din 10.07.2008 privind
amnistia în legătură cu declararea anului 2008 An al Tineretului, Băcescu
V. fiind absolvit de executarea pedepsei de 5 ani închisoare.
2. Prin decizia Colegiului penal al Curţii de apel Chişinău tot din 29
iunie 2012 , examenînd pe fond cererea de revizuire, s-a anulat decizia
Colegiului penal al Curţii de apel Chişinău din 22 mai 2012 prin care în
privinţa condamnatului Băcescu V. s-a aplicat actul de amnistie suscitat cu
absolvirea acestuia de pedeapsa de 5 ani închisoare, s-a rejudecat recursul
împotriva încheierii judecătoriei sect. Centru mun. Chişinău din 20 12.
2011, depus de avocatul A. Istrati în interesele condamnatului şi s-a
pronunţat o nouă hotărîre , conform căreia recursul a fost respins cu
menţinera în vigoare a încheierii atacate.
3. Decizia din 29.06.2012 este atacată cu recursuri ordinare de către:
- Procuror, care solicită casarea deciziei cu remiterea cauzei la
rejudecare din motivul că deşi dînsul a iniţiat procedura de revizuire la
plîngerile reprezentantei părţii vătămate Dubălari L., revizuirea nu putea
avea loc fiindcă contravine prevederilor art.458 alin.(3) pct.4) CPP.
Totodată sau încălcat şi prevederile art.459-464 CPP privitor la revizuirea
procesului penal;
- Avocatul Istrate A. care solicită la fel admiterea recursului cu casarea
deciziei din 29.06.2012 în privinţa lui Băcescu V. dar cu adoptarea unei noi
hotărîri prin care cererea de revizuire, depusă de procuror, să fie
respinsă.Ca motiv se invocă încălcarea de către instanţa, ce a admis
cererea de revizuire, a prevederilor art.463 CPP şi anume a dreptului
condamnatului Băcescu V. de a participa la şedinţa de judecată, care a avut
loc fără citarea lui legală. Instanţa de judecată nu a ţinut cont că revizuirea
putea avea loc numai împotriva hotărîrii definitive prin care s-a soluţoinat
fondul cauzei. La caz s-a revizuit o hotărîre legată nu de fondul cauzei ci de
procedura de executare a pedepsei penale.
4. Judecînd recursurile în baza materialelor dosarului şi motivelor
invocate Colegiul consideră că acestea ca întemeiate urmează a fi admise.
După cum se observă din cererea de revizuire, depusă de procuror,
aceasta s-a formulat în temeiul prevăzut de art.458 alin.(3) pct.4) CPP ( în
redacţia de pînă la 27.10.2012), care stipulează că hotărîrile judecătoreşti
irevocabile pot fi supuse revizuirii la latura penală în cazul în care „ sau
stabilit alte circumstanţe de care nu avea cunoştinţă instanţa atunci cînd a
dat hotărîrea şi care, ele însele sau împreună cu circumstanţele stabilite
anterior, dovedesc nevinovăţia celui condamnat sau că acesta a săvîrşit o
infracţiune mai puţin gravă sau mai gravă decît aceia pentru care a fost
condamnat, sau dovedesc vinovăţia celui achitat sau a persoanei cu privire
la care s-a dispus încetarea procesului penal”.
Din conţinutul normei vizate rezultă că revizuirii pot fi supuse
hotărîrile irevocabile a instanţei de fond , pronunţate pe fondul cauzei
penale cum sunt sentinţa de achitare, de condamnare ori de încetare a
procesului penal. Colegiul penal al Curţii de apel, prin decizia din 29.06.
2012, a supus revizuirii nu sentinţa judecătoriei Centru mun. Chişinău din
17.06.2009 de condamnare a lui Băcescu V. în baza art. 171 alin.(2) lit.c) CP
la pedeapsa închisorii în termen de 5 ani, ci o altă decizie a Curţii de apel,
adoptată nu ca instanţă de fond da în ordine de recurs. Se are în vedere
decizia Colegiului penal al Curţii de apel Chişinău din 22.05.2012 prin
care s-a admis recursul declarat în favoarea condamnatului şi s-a casat
încheierea judecătoriei sect.Centru din 20.12.2011 cu aplicarea art.5 din
Legea privind amnistia în legătură cu declararea anului 2008 An al
Tineretului, acesta fiind absolvit de la executarea pedepsei de 5 ani
închisoare.
Revizuirea decizii din 22.05.2012 nu se încadrează în cazurile
prevăzute de art. 458 CPP şi nu ţinea de competenţa Curţii de apel
Chişinău, competenţă care la caz a fost încălcată.
Potrivit decizie discutate, aceasta s-a motivat cu trimitere la
prevederile art.462- 465 CPP, norme care reglementează revizuirea , după
cum s-a remarcat mai sus, a unei hotărîri irevocabile cum ar fi o sentinţă
de condamnare, achitare ori încetare a procesului penal, motivare care este
greşită prin ce s-a comis o eroare de drept, prevăzută de pct.6) art.427
alin.(1) CPP, care este temei de recurs şi nu poate fi corectată de prezenta
instanţă de recurs, astfel că decizia atacată urmează a fi casată.
Colegiul conchide că nu poate fi susţinută solicitarea avocatului A.
Istrate privitor la adoptarea unei soluţii de respingere a cererii de
revizuire depusă de procuror, deoarece asupra acesteia trebuie să se
expună instanţa în care ea s-a depus.
Colegiul penal lărgit, în conformitate cu art. la art. 435 alin.(l) pct.2)
lit.c) CPP,
DECIDE:

Admite recursurile în anulare declarate de procurorul în procuratura


de nivelul Curţii de Apel Chişinău T. Cojocaru, şi de avocatul A. Istrate în
interesele lui Băcescu Viorel, casează total decizia Curţii de Apel Chişinău
din 29 iunie 2012 şi dispune rejudecarea cererii de revizuire asupra deciziei
Colegiului Penal al Curţii de Apel Chişinău din 22 mai 2012 în aceiaşi
instanţă, într-un alt complet de judecată.
Decizia este irevocabilă.
Preşedinte Constantin Gurschi
Judecători Constantin Alerguş
Tudor Popovici
Nicolae Clima
Nicolae Gordila

Decizia integrală se va pronunţa la 11 decembrie 2012

Preşedinte Constantin Gurschi

S-ar putea să vă placă și