Sunteți pe pagina 1din 19

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE

DEPARTAMENTUL CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ

IACHIMOV OLGA

Lucrul individual

la disciplina CONTABILITATEA FINANCIARĂ I

STUDIU DE CAZ

Conducător ştiinţific: Macovei Tatiana, lector universitar

Autorul: Iachimov Olga, grupa CON1602

Chişinău - 2017
DESCRIEREA STUDIULUI DE CAZ ŞI SARCINILE FORMULATE

Activitatea de bază a entității S.R.L. „Astra” este comercializarea mărfurilor pe piaţa internă a RM.
Date generale despre entitate:
- codul fiscal 1003568794789, codul TVA 0256503
- adresa juridică – mun. Chişinău, str. Columna, 171 (CUATM 0120).
La sfîrşitul perioadei de gestiune entitatea prezintă soldurile pe conturile din Cartea Mare la 01.01.2017
(Tabelul 1). Pe parcursul anului 2017, S.R.L. „Astra” a efectuat operaţiuni economice care sunt prezentate
în Tabelul 2.
Tabelul 1
Soldurile pe conturile din Cartea mare la 01.01.201N
S.R.L. „Astra”
Denumirea contului Suma
Imobilizari necorporale 112 13 000
Amortizarea imobilizari necorporale 113 (750)
Mijloace fixe 123 339 950
Amortizarea mijloacelor fixe 124 (50 050)
Creanţe pe termen lung 161 30 500
Avansuri pe termen lung acordate 162 25 000
Materiale 211 56 000
Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 213 3 170
Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată 214 (920)
Producţie în curs de execuţie 215 9 150
Produse 216 5 450
Creanţe comerciale 221 58 750
Avansuri acordate curente 224 4 750
Creanţe ale bugetului 225 4 735
Creanţe ale personalului 226 2 500
Investiţii financiare curente în parţi neafiliate 251 11 200
Casa 241 850
Conturi curente în moneda naţională 242 9 705
Conturi curente în valută străină 243 9 100
Cheltuieli anticipate curente 261 12 000
Capital social 311 236 900
Capital suplimentar 312 4 386
Rezerve statutare 322 15 642
Alte rezerve 323 51 450
Profit nerepartizat al anilor precedenţi 332 5 240
Avansuri pe termen lung primite 423 20 000
Credite bancare pe termen scurt 511 26 000
Datorii comerciale curente 521 78 420
Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii 531 54 200
Datorii privind asigurările sociale 533.1 16 000
Datorii privind asigurările medicale 533.2 802
Datorii privind taxa pe valoarea adăugată 534.4 35 050
Tabelul 2

Operaţiunile economice efectuate în anul 2017


la S.R.L. „Astra”

Nr.
Conţinutul operaţiei economice Suma (lei) Debit Credit
crt.
1 2 3 4 5
1 Soldul producţiei în curs de execuţie se raportează în contul 9 150 811 215
activităţii de bază
2 Se înregistrează în contul curent creditele bancare pe termen 200 022 242 411.1
lung
3 Se calculează amortizarea mijloacelor fixe:
- cu destinaţie generală de producţie 1 522 821 124
- cu destinaţie administrativa 1 822 713.2 124
4 Se calculează amortizarea imobilizarilor necorporale cu
destinaţie administrativa 328 713.2 113
5 Se plăteşte avans furnizorilor în contul achiziţionării viitoare a 25 022 224 242
materialelor
6 Se acceptă facturile furnizorilor pentru materialele intrate:
- preţ de achiziţie 30 500 211 521
- TVA 20% 6 100 534.4 521
7 Se eliberează de la depozit materiale pentru:
- activitatea de bază 30 772 811 211
- necesităţi generale de producţie 3 122 821 211
- necesităţi administrative ale entităţii 822 713.1 211
8 Se dau în exploatare OMVSD de pînă la 1000 lei o unitate 572 213.2 213.1
pentru necesităţile activităţii de bază 811 213.2
9 Se dau în exploatare OMVSD în valoare de peste 1000 lei o 2 200 213.2 213.1
unitate pentru necesităţile activităţii de bază (VR 100)
10 Se calculează uzura OMVSD 1 050 811 214
11 Se reflectă valoarea contabila a mijloacelor fixe vîndute 15 612 721.2 123
12 Se decontează suma amortizarii calculate mijloacelor fixe 5 322 124 123
vîndute
13 Se casează suma uzurii calculate aferentă OMVSD 1050 214 213.2
14 Se înregistrează deşeurile rezultate din scoaterea din uz a
OMVSD în cadrul valorii rămase 100 714 213.2
15 Se acceptă factura fiscală privind servicii poştale şi telegrafice, 500 713.5 544
inclusiv TVA Total 600,00 lei 100 534.4 544
16 Se încasează în contul curent:
- avansul pe termen lung în contul livrării utilajului 250 022 242 423
- sumele amenzilor pentru încălcarea clauzelor 1 772 242 612.2
contractuale
17 Se calculează creanţele pe termen lung privind leasingul
financiar 2 672 161.2 611.6
18 Se ridică numerar din contul curent 91 022 241 242
19 Se plăteşte din casă:
- salariile lucrătorilor 25 572 531.1 241
- titularului de avans pentru cheltuieli de deplasare 1 222 713.7 241
- titularului de avans pentru procurarea timbrelor poştale
şi tichetelor 272 713.5 241
20 Se acceptă factura fiscală pentru combustibil şi energia
consumată în scopuri tehnologice:
- preţ de achiziţie 10 522 811 544
- TVA 20% 2 104,4 534.4 544
21 Din contul curent s-a transferat furnizorilor:
- pentru consumul de energie electrică 10 022 544 242
- pentru servicii poştale şi telegrafice 422 544 242
22 Se acceptă factura fiscală privind cheltuielile de protocol, 400 713.6 544
inclusiv TVA Total 480,00 lei 80 534.4 544
23 Din contul curent se achită datoria faţă de furnizor privind
cheltuielile de protocol 480 544 242
24 Se încasează în contul curent numerar de la clienţi 50 022 242 241
25 Se deschide un acreditiv pe seama numerarului propriu al
entităţii 35 022 244.1 242
26 Se calculează dobînzile aferente creditelor primite 2 622 715.2 511.6
27 Sau procurat investiţiile pe termen lung în părţi legate cu 30 022 142 422
achitare ulterioară
28 Se transferă din contul curent:
- impozitul taxa pe valoarea adăugată 2 382 534.4 242
- furnizorilor pentru valorile materiale procurate şi
serviciile prestate 16 022 521 242
- organelor de asigurări sociale 3 022 533.1 242
- organelor de asigurări medicale 442 533.2 242
- comisioanele băncii 202 511.6 242
29 Se casează valoarea contabila a mijloacelor fixe ieşite ca urmare
a calamităţilor naturale:
- costul de intrare – 20 000 lei 20 000 723.1 123
- amortizarea acumulată – 18 000 lei 18 000 124 123

30 Se primeşte cu titlu gratuit un autoturism 20 022 123 622.4


31 Se înregistrează în contul curent în valută străină diferenţa de
curs valutar pozitivă aferentă soldurilor mijloacelor valutare 72 243 622.1
32 Repartizarea costurilor indirecte de producţie la activitatea de 4 644 811 821
bază
33 Obţinerea produselor finite la cost efectiv 56 710 216.1 811
34 S-au realizat produse cumpărătorilor la preţ de livrare 65 022 221 611.1
35 Se reflectă TVA 20% aferent produselor livrate 13 004,4 221 534.4
36 Închiderea conturilor de venituri 1 772 612.2
2 672 611.6
20 022 622.4 351
72 622.1
65 022 611.1
Total: 89 560
37 Închiderea conturilor de cheltuieli 2 150 713.2
822 713.1
15 612 721.2
100 714
772 713.5
1 222 351 713.7
400 713.6
2 622 715.2
20 000 723.1
Total: 43 700

38 Reflectarea rezultatului financiar 45 860 351 333

NOTĂ: n – reprezintă numărul de registru al studentului=11


x – suma ce urmează a fi calculată
Se cere:
- de înregistrat operaţiunile economice efectuate în anul 201N în conturile contabile, de determinat
sumele care lipsesc;
- de deschis conturile, de reflectat operaţiunile economice în conturi (Anexa 3);
- de întocmit balanţa de verificare ale conturilor sintetice (Anexa 4);
Anexa 3

Structura contului contabil

Debit 112-Imobilizări necorporale Credit


Sold iniţial 13 000

Total rulaj debit 0 Total rulaj credit 0


Sold final 13 000

Debit 113- Amortizarea IN Credit


Sold iniţial 750
4) 328

Total rulaj debit 0 Total rulaj credit 328


Sold final 1078

Debit 123- Mijloace fixe Credit


Sold iniţial 339 950
30) 20 022 11) 15 612
12) 5 322
29) 38 000
Total rulaj debit 20 022 Total rulaj credit 58 934
Sold final 301 038

Debit 124- Amortizarea mijloacelor fixe Credit


Sold iniţial 50 050
12) 5 322 3) 3 344
29) 18 000
Total rulaj debit 23 322 Total rulaj credit 3 344
Sold final 30 072
Debit 142- Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate Credit
Sold iniţial 0
27) 30 022

Total rulaj debit 30 022 Total rulaj credit 0


Sold final 30 022

Debit 161- Creanțe pe termen lung Credit


Sold iniţial 30 500
17) 2 672

Total rulaj debit 2 672 Total rulaj credit 0


Sold final 33 172

Debit 162- Avansuri pe termen lung acordate Credit


Sold iniţial 25 000

Total rulaj debit 0 Total rulaj credit 0


Sold final 25 000

Debit 211- Materiale Credit


Sold iniţial 56 000
6) 30 500 7) 34 716

Total rulaj debit 30 500 Total rulaj credit 34 716


Sold final 51 784
Debit 213-OMVSD Credit
Sold iniţial 3 170
9) 2 200 8) 572
9) 2 200
13) 1 050
14) 100
Total rulaj debit 2 200 Total rulaj credit 3 922
Sold final 1 448

Debit 214- Amortizarea OMVSD Credit


Sold iniţial 920
13) 1 050 10) 1 050

Total rulaj debit 1 050 Total rulaj credit 1 050


Sold final 920

Debit 215-Producția în curs de execuție Credit


Sold iniţial 9 150
1) 9 150

Total rulaj debit 0 Total rulaj credit 9 150


Sold final 0

Debit 216-Produse Credit


Sold iniţial 5 450
33) 56 710

Total rulaj debit 56 710 Total rulaj credit 0


Sold final 62 160
Debit 221- Creanțe comerciale Credit
Sold iniţial 58 750
34) 65 022
35) 13 004,4
Total rulaj debit 78 026,4 Total rulaj credit 0
Sold final 136 776,4

Debit 224- Avansuri acordate curente Credit


Sold iniţial 4 750
5) 25 022

Total rulaj debit 25 022 Total rulaj credit 0


Sold final 29 772

Debit 225- Creanțe ale bugetului Credit


Sold iniţial 4 735

Total rulaj debit 0 Total rulaj credit 0


Sold final 4 735

Debit 226- Creanțe ale personalului Credit


Sold iniţial 2 500

Total rulaj debit 0 Total rulaj credit 0


Sold final 2 500
Debit 241- Casa Credit
Sold iniţial 850
18) 91 022 19) 27 066
24) 50 022
Total rulaj debit 91 022 Total rulaj credit 77 088
Sold final 14 784

Debit 242- Conturi curente în monedă națională Credit


Sold iniţial 9 705
2) 200 022 5) 25 022
16) 251 794 18) 91 022
24) 50 022 21) 10 444
23) 480
25) 35 022
28) 22 070
Total rulaj debit 501 838 Total rulaj credit 184 060
Sold final 327 423

Debit 243-Conturi curente în valută străină Credit


Sold iniţial 9 100
31) 72

Total rulaj debit 72 Total rulaj credit 0


Sold final 9 172

Debit 244- Alte conturi bancare Credit


Sold iniţial 0
25) 35 022

Total rulaj debit 35 022 Total rulaj credit 0


Sold final 35 022
Debit 251- Investiții financiare curente în părți neafiliate Credit
Sold iniţial 11 200

Total rulaj debit 0 Total rulaj credit 0


Sold final 11 200

Debit 261-Cheltuieli anticipate curente Credit


Sold iniţial 12 000

Total rulaj debit 0 Total rulaj credit 0


Sold final 12 000

Debit 311- Capital social Credit


Sold iniţial 236 900

Total rulaj debit 0 Total rulaj credit 0


Sold final 236 900

Debit 312- Capital suplimentar Credit


Sold iniţial 4 386

Total rulaj debit 0 Total rulaj credit 0


Sold final 4 386
Debit 322- Rezerve statutare Credit
Sold iniţial 15 642

Total rulaj debit 0 Total rulaj credit 0


Sold final 15 642

Debit 323- Alte rezerve Credit


Sold iniţial 51 450

Total rulaj debit 0 Total rulaj credit 0


Sold final 51 450

Debit 332- Profit nerepartizat al anilor precedenți Credit


Sold iniţial 5 240

Total rulaj debit 0 Total rulaj credit 0


Sold final 5 240

Debit 411- Credite bancare pe termen lung Credit


Sold iniţial 0
2) 200 022

Total rulaj debit 0 Total rulaj credit 200 022


Sold final 200 022

Debit 422-Datorii față de părțile afiliate pe termen lung Credit


Sold iniţial 0
27) 30 022
Total rulaj debit 0 Total rulaj credit 30 022
Sold final 30 022
Debit 423-Avansuri primite pe termen lung Credit
Sold iniţial 20 000
16) 250 022

Total rulaj debit 0 Total rulaj credit 250 022


Sold final 270 022

Debit 511-Credite bancare pe termen scurt Credit


Sold iniţial 26 000
28) 202 26) 2 622

Total rulaj debit 202 Total rulaj credit 2 622


Sold final 28 420

Debit 521- Datorii comerciale curente Credit


Sold iniţial 78 420
28) 16 022 6) 36 600

Total rulaj debit 16 022 Total rulaj credit 36 600


Sold final 98 998

Debit 531-Datorii față de personal privind retribuirea muncii Credit


Sold iniţial 54 200
19) 25 572

Total rulaj debit 25 572 Total rulaj credit 0


Sold final 28 628

Debit 533.1-Datorii privind asigurările sociale Credit


Sold iniţial 16 000
28) 3 022

Total rulaj debit 3 022 Total rulaj credit 0


Sold final 12 978
Debit 533.2-Datorii privind asigurările medicale Credit
Sold iniţial 802
28) 442

Total rulaj debit 442 Total rulaj credit 0


Sold final 360

Debit 534-Datorii față de buget Credit


Sold iniţial 35 050
6) 6 100 35) 13 004,4
15) 100
20) 2 104,4
22) 80
28) 2 382
Total rulaj debit 10 766,4 Total rulaj credit 13 004,4
Sold final 37 288

Debit 544-Alte datorii curente Credit


Sold iniţial 0
21) 10 444 15) 600
23) 480 20) 12 626,4
22) 480
Total rulaj debit 10 924 Total rulaj credit 13 706.4
Sold final 2 782,4

Debit 611-Venituri din vânzări Credit


Sold iniţial 0
36) 67 17) 2 672
34) 65 022
Total rulaj debit 67 694 Total rulaj credit 67 694
Sold final 0
Debit 612-Alte venituri din activitatea operațională Credit
Sold iniţial 0
36) 1 772 16) 1 772
Total rulaj debit 1 772 Total rulaj credit 1 772
Sold final 0

Debit 622-Venituri financiare Credit


Sold iniţial 0
36) 20 094 30) 20 022
31) 72
Total rulaj debit 20 094 Total rulaj credit 20 094
Sold final 0

Debit 713-Cheltuieli administrative Credit


Sold iniţial 0
3) 1 822 37) 5 366
4) 328
7) 822
15) 500
19) 1 494
22) 400
Total rulaj debit 5 366 Total rulaj credit 5 366
Sold final 0

Debit 714-Alte cheltuieli din activitatea operațională Credit


Sold iniţial 0
14) 100 37) 100

Total rulaj debit 100 Total rulaj credit 100


Sold final 0
Debit 715-Cheltuieli aferente dobânzilor calculate Credit
Sold iniţial 0
26) 2 622 37) 2 622

Total rulaj debit 2 22 Total rulaj credit 2 622


Sold final 0

Debit 721-Cheltuieli cu active imobilizate Credit


Sold iniţial 0
11) 15 612 37) 15 612

Total rulaj debit 15 612 Total rulaj credit 15 612


Sold final 0

Debit 723-Cheltuieli excepționale Credit


Sold iniţial 0
29) 20 000 37) 20 000

Total rulaj debit 20 000 Total rulaj credit 20 000


Sold final 0

Debit 811-Activități de bază Credit


Sold iniţial 0
1)9 150 33) 56 710
7) 30 772
8) 572
10)1 050
20) 10 522
32) 4 644
Total rulaj debit 56 710 Total rulaj credit 56 710
Sold final 0
Debit 821-Costuri indirecte de producție Credit
Sold iniţial 0
3) 1 522 32) 4 664
7) 3 122
Total rulaj debit 4 644 Total rulaj credit 4 664
Sold final 0

Debit 351-Rezultat financiar total Credit


Sold iniţial 0
37) 43 700 36) 89 560
38) 45 860
Total rulaj debit 89 560 Total rulaj credit 89 560
Sold final 0

Debit 333-Profit al perioadei de gestiune Credit


Sold iniţial 0
38) 45 860

Total rulaj debit 0 Total rulaj credit 45 860


Sold final 45 860
Anexa 4

Balanţa de verificare a conturilor sintetice

N Sold iniţial Rulaje Sold final


d/o Denumirea conturilor
Debit Credit Debit Credit Debit Credit
112 Imobilizări necorporale 13 000 - - - 13 000 -
113 Amortizarea IN - 750 - 328 - 1078
123 Mijloace fixe 339 - 20 022 58 934 301 038 -
950
124 Amortizarea - 50 050 23 322 3 344 - 30 072
mijloacelor fixe
142 Investiții fin.pe t.lung 0 - 30 022 - 30 022 -
părți af
161 Creanțe pe termen lung 30 500 - 2 672 - 33 172 -
162 Avansuri pe t.lung 25 000 - - - 25 000 -
acordate
211 Materiale 56 000 - 30 500 34 716 51 784 -
213 OMVSD 3 170 - 2 200 3 922 1 448 -
214 Amortizarea OMVSD - 920 1 050 1 050 - 920
215 Producția în execuție 9 150 - 0 9 150 - -
216 Produse 5 450 - 56 710 - 62 160 -
221 Creanțe comerciale 58 750 - 78 026,4 - 136 776,4 -
224 Avansuri acordate 4 750 - 25 022 - 29 772 -
curente
225 Creanțe ale bugetului 4 735 - - - 4 735 -
226 Creanțe ale personalului 2 500 - - - 2 500 -
241 Casa 850 - 91 022 77 088 14 784 -
242 Conturi curente în 9 705 - 501 838 184 060 327 423 -
monedă națională
243 Conturi curente în 9 100 - 72 - 9 172 -
valută străină
244 Alte conturi bancare - - 35 022 - 35 022 -
251 Investiții fin.curente 11 200 - - - 11 200 -
neaf
261 Cheltuieli anticipate 12 000 - - - 12 000 -
curente
311 Capital social - 236 900 - - - 236 900
312 Capital suplimentar - 4 386 - - - 4 386
322 Rezerve statutare - 15 642 - - - 15 642
323 Alte rezerve - 51 450 - - - 51 450
332 Profit nerepartizat al - 5 240 - - - 5 240
anilor p
411 Credite bancare pe t - - - 200 022 - 200 022
lung
422 Datorii față de părțile - - - 30 022 - 30 022
afiliate pe termen lung
423 Avansuri primite pe t - 20 000 - 250 022 - 270 022
lung
511 Credite bancare pe - 26 000 202 2 622 - 28 420
termen scurt
521 Datorii comerciale - 78 420 16 022 36 600 - 98 998
curente
531 Datorii față de personal - 54 200 25 572 - - 28 628
privind retribuirea
muncii
533.1 Datorii privind CAS - 16 000 3 022 - - 12 978
533.2 Datorii privind CAM - 802 442 - - 360
534 Datorii față de buget - 35 050 10 766,4 13 004,4 - 37 288
544 Alte datorii curente - - 10 924 13 706,4 - 2 782,4
611 Venituri din vînzări - - 67 794 67 794 - -
612 Alte venituri din activ - - 1 772 1 772 - -
operaț
622 Venituri financiare - - 20 094 20 094 - -
713 Cheltuieli - - 5 366 5 366 - -
administrative
714 Alte chelt din act operaț - - 100 100 - -
715 Chelt aferente - - 2 622 2 622 - -
dobânzilor calculate
721 Chelt cu active - - 15 612 15 612 - -
imobilizate
723 Cheltuieli excepționale - - 20 000 20 000 - -
811 Activități de bază - - 56 710 56 710 - -
821 Costuri indirecte de - - 4 644 4 644 - -
producție
351 Rezultat financiar total - - 89 560 89 560 - -
333 Profit al perioadei de - - - 45 860 - 45 860
gestiune
TOTAL 595 595 810 1248724,8 1248724,8 1101008,4 1101008,4
810