Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea de învăţământ: Colegiul Tehnic „Alexe Marin”, Slatina, Olt Avizat

Disciplina de studiu : FIZICA, An şcolar : 2017-2018 Responsabil comisie metodica,


Numele şi prenumele cadrului didactic: ROŞU Gherghina
Clasa a X-a B, filiera tehnologică Avizat
Programa: nr. 4598 / 31.08.2004 - 2 h Director,
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Unit. Nr.
Competenţe specifice vizate Conţinuturi Săpt Exp.
de conținut ore
Semestrul I - 32 h
Recapitulare, prezentarea manualului,
Elemente de protecţia muncii în 1
2h
laboratorul de fizică.
Test iniţial de evaluare 1 S1
Clasificarea transformărilor termodinamice, a parametrilor de stare şi de proces
Analiza fenomenelor care au loc într-un calorimetru Studiul amestecului a doua
1.1. Notiuni termodinamice de bază 6 S 2÷3, 6
Identificarea mărimilor fizice care decurg din principiul I al termodinamicii lichide cu temp diferite
Explicarea principiului I al termodinamicii ca lege de conservare 1.2. Calorimetrie. 2 S7 Determinarea caldurii
Rezolvarea de probleme pe baza principiului I al termodinamicii 1.3. Principiul I al termodinamicii 2 S8 specifice a unui corp
1.Elemente de Compararea informaţiilor ştiinţifice şi a rezultatelor experimentale pentru transformările 1.4. Aplicarea principiului I al
termodinamică simple ale gazului ideal
termodinamicii la transformările
16 h Interpretarea transformărilor de stare şi a fenomenelor care decurg din acestea
gazului ideal 2 S9
Relaţionarea mărimilor şi relaţiilor matematice dintre acestea cu fenomene şi procese Studiul fierberii apei
observabile 1.5. Transformari de stari de agregare 2 S 10
Integrarea relaţiilor matematice în rezolvarea de probleme 1.6. Motoare termice 2 S 11
Identificarea părţilor componente ale motoarelor termice şi explicarea funcţionării
acestora. Descrierea principalelor cicluri termodinamice – Otto, Diesel – pe baza cărora
funcţionează motoarele termice
2. Producerea Identificarea mărimilor fizice care caracterizează curentul electric staţionar Determinarea rezistenţei

și utilizarea Aplicarea legilor lui Ohm pentru o porţiune de circuit şi pentru întreg circuitul în rezolvarea 2.1. Curentul electric 4 S 12,15 electrice a unei porţiuni
de probleme 2.2. Legea lui Ohm de circuit utilizând
curentului 4 S 16÷17 voltmetrul şi
continuu ampermetrul în circuite
8h de c.c.

Recapitulare pentru lucrarea scrisă.


Lucrarea scrisă 4 S 13÷14
6h
Recapitulare sem.
Probleme( Variante BAC ). 2 S 18
Semestrul al II- lea - 38 h

1
Unit. Nr.
Competenţe specifice vizate Conţinuturi Săpt Exp.
de conținut ore
2. Producerea Aplicarea legilor lui Kirchhoff în rezolvarea de probleme 2.3. Legile lui Kirchhoff 2 S 19
Descrierea caracteristicilor grupărilor serie, paralel, mixt a rezistoarelor şi generatoarelor
și utilizarea 2.4. Gruparea rezistoarelor.Gruparea
electrice
curentului Utilizarea algoritmilor de rezolvare de probleme în cazul grupărilor serie, paralel, mixt a generatoarelor 2 S 21
continuu rezistoarelor şi generatoarelor electrice 2.5. Energia si puterea electrică 4 S 22÷23 Determinarea puterii
14 h Identificarea mărimilor fizice utilizate şi deducerea relaţiilor dintre acestea 2.6.Efectele curentului electric. unui bec electric
Identificarea şi intrepretarea efectelor curentului electric Aplicatii. 6 S 24÷26
Enunţarea aplicaţiilor efectelor curentului electric în tehnică
3. Producerea Identificarea mărimilor care caracterizează curentul alternativ şi reprezentarea grafică a 3.1. Curentul alternativ 4 S 27÷28 Trasarea caracteristicii
acestora voltamperice a unui
si utilizarea 3.2. Elemente de circuit alternativ 6 S 29÷31
Compararea mărimilor care caracterizează curentul alternativ cu mărimile care element de circuit în
curentului caracterizează curentul continuu 3.3. Energia si puterea in curent
alternativ alternativ. 2 S 34 curent alternativ
Descrierea comportării rezistorului, bobinei, condensatorului în curent alternativ
Studiul
16 h Reprezentarea grafică a mărimilor fizice 3.4. Transformatorul 2 S 35
Utilizarea noţiunilor „putere electrică” şi „energie electrică” în rezolvarea de probleme transformatorului
3.5. Motoare electrice 1
Descrierea principiului de funcţionare a transformatorului electric
3.6. Aparate electrocasnice 1 S 36
Enunţarea aplicaţiilor transformatorului în tehnică
Explicarea fenomenului de inducţie electromagnetică şi funcţionarea motoarelor electrice
Descrierea funcţionării aparatelor electrocasnice .
Identificarea fenomenelor electrice și a efectelor pe baza cărora funcțăionează aparatele
electrocasnice
Aplicarea normelor de protecţie pentru prevenirea scurtcircuitelor şi a electrocutărilor (S 31 ȘA)
Recapitulare pentru lucrarea scrisă.
Lucrarea scrisă 4 S 32÷33
8h Recapitulare semestrială şi finală:
- Probleme de sinteză ( Variante BAC ) 4 S 37÷38

sem I sem II

Carte 16 săpt. 19 săpt.


Practica 2 săpt. 1 săpt.
XB S 4÷5 S 20