Sunteți pe pagina 1din 2

Colegiul Naţional ,,Vasile Alecsandri" Bacău

profesor chimie: Galeru Răducu

Modalităţile de realizare a evaluării


Modalităţile de realizare a evaluării se structurează în funcţie de momentul
aplicarii, în:
 Evaluare iniţială
 Evaluare continuă (formativă)
 Evaluare cumulativă (sumativă,globală)
Evaluarea cumulativă este într-un fel , o evaluare de bilanţ.Ea se caracterizează prin :
-un caracter normativ, permiţând compararea performanţelor elevilor cu obiectivele
generale ale disciplinei şi cu nivelul de pregătire al elevilor la începutul programului ;
-se realizează la intervale mari de timp (la finalul unui capitol, curs, an şcolar, ciclu de
învăţământ ), determinând aprecieri finale asupra rezulttelor şcolare
-are efecte reduse asupra ameliorarii procesului de învăţare ;
-măsurarea se realizează prin sondaj în randul elevilor şi asupra materiei parcurse ;
-urmăreşte ierarhizarea elevilor după performanţele obţinute ;
-rezultatele acestei evaluări pot fi utilizate de organele de decizie pentru formularea
unor măsuri privind organizarea şi desfăşurarea procesului instructiv-educativ.
Abordare comparativă între evaluarea sumativă şi evaluarea formativă:

Criteriul Evaluarea sumativă Evaluarea formativă


folosit
Mijloace -verificări parţiale-aprecieri -verificări susţinute pe secvenţe mici-
disponibile gen bilanţ aprecieri care determină ameliorari
prioritare -verificări gen sondaj-valabile -verificarea întregii materii/elemente
doar pentru unii elevi şi doar esenţiale-aprecieri valabile pentru toţi
pentru o parte a materiei elevii
Obiectivul -evaluarea cantitativă a -evaluare calitativă a rezultatelor –
principal rezultatelor-efect ameliorativ ameliorara lecţiei-perfecţionarea
redus la nivelul lecţiei activităţii de instruire-învăţare-
evaluare
Criteriul de -compararea cu obiectivele -compararea cu obiectivele
apreciere a specifice ale disciplinei de concrete/operaţionale ale activităţii de
rezultatelor învăţământ instruire-învăţare-evaluare
Funcţia -clasificare,ierarhizare a -simulare a dezvoltării elevilor
prioritară elevilor
exercitată
Efecte -stress, relaţii de opoziţie -relaţii de colaborare profesor-elev,
psihologice profesor-elev/sursă de stress dezvoltând capacitatea de
autoevaluare
Timp -evaluarea ocupă 30-35% din -evaluarea ocupa 8-10% din

1
Colegiul Naţional ,,Vasile Alecsandri" Bacău
profesor chimie: Galeru Răducu

activitatea didactică activitatea didactică

Metode tradiţionale de evaluare: -probe scrise


-probe orale
-probe practice
Fiecare din aceste metode tradiţionale are avantaje şi dezavantaje.Din acest motiv , ele
trebuie combinate într-un mod optim.
Metode alternative de evaluare :
-observarea sistematică a comportamentului elevului prin :
 fişe de evaluare/autoevaluare
 liste de control/verificare
 scări de clasificare
-investigaţia
-proiectul
-referatul
-portofoliul o modalitate de evaluare cu spectrul larg, permiţând strângerea unui
material bogat şi variat despre progresul şcolar al elevului utilizând o varietate de
metode şi tehnici de evaluare;
-autoevaluarea este o tehnică corelată cu instrumentele de evaluare prezentate mai sus,
permiţând elevului o cunoaştere a performanţelor proprii
Metodele alternative ofera profesorului informaţii suplimentare despre activitatea
şi nivelul de achiziţii al elevului.Acestea completează datele furnizate de metodele
tradiţionale.
In evaluarea de astăzi , indiferent de tipul ei folosim itemii.
Din punct de vedere al obiectivităţii în notare, itemii se clasifica în :
 itemi obiectivi ;
 itemi semiobiectivi ;
 itemi subiectivi ;