Sunteți pe pagina 1din 6

Ministerul Educaţiei Naţionale

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu


Prorector Programe Academice

FIŞA DISCIPLINEI*

MEDICINĂ DE FAMILIE 2018-2019

ȘEF LUCRĂRI DR. LOREEDANA PILOFF

8. Conţinuturi
Curs Nr. ore
Curs 1 ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ- ÎNCADRARE ÎN SISTEMELE DE SĂNĂTATE 1
Curs 2 PARTICULARITĂŢILE CONSULTAŢIEI ÎN MEDICINA DE FAMILIE
1
DIAGNOSTICUL STĂRII DE SĂNĂTATE
Curs 3 PARTICULARITĂŢILE DIAGNOSTICULUI ÎN MEDICINA DE FAMILIE 1
Curs 4 INVESTIGAŢII PARACLINICE ÎN MEDICINA DE FAMILIE 1
Curs 5 INVESTIGAȚII DE LABORATOR ÎN MEDICINA DE FAMILIE 1
Curs 6 PARTICULARITĂŢILE TRATAMENTULUI ÎN MEDICINA DE FAMILIE 1
Curs 7 PARTICULARITĂŢILE TRATAMENTULUI ÎN MEDICINA DE FAMILIE 1
Curs 8 MONITORIZAREA PACIENTULUI CU HIPERTENSIUNE ARTERIALĂ 1
Curs 9 MONITORIZAREA PACIENTULUI CU HIPERTENSIUNE ARTERIALĂ 1
Curs 10 MONITORIZAREA PACIENTULUI CU BOALĂ CARDIACĂ ISCHEMICĂ 1
Curs 11 MONITORIZAREA PACIENTULUI CU BOALĂ CARDIACĂ ISCHEMICĂ 1
Curs 12 MONITORIZAREA PACIENTULUI CU INSUFICIENŢĂ CARDIACĂ 1
Curs 13 MONITORIZAREA PACIENTULUI CU INSUFICIENŢĂ CARDIACĂ 1
Curs 14 MONITORIZAREA PACIENȚILOR CU DISLIPIDEMII 1
Total ore curs semestrul I : 14
Curs 1 ASISTENŢA MEDICALĂ A FAMILIEI
1
ASISTENŢA MEDICALĂ A COMUNITĂŢII
Curs 2 DESPRE COMUNICARE ÎN ACTIVITATEA MEDICULUI DE FAMILIE 1
Curs 3 MONITORIZAREA PACIENȚILOR CU AVC 1
Curs 4 MONITORIZAREA PACIENŢILOR CU ASTM BRONȘIC 1
Curs 5 MONITORIZAREA PACIENȚILOR CU BPOC 1

Adresa: Bd-ul. Victoriei, nr. 10 Tel: +40 (269) 211 083


Sibiu, 550024, România Fax: +40 (269) 210 298
e-mail: prorector.academic@ulbsibiu.ro
www.ulbsibiu.ro
Ministerul Educaţiei Naţionale
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Prorector Programe Academice

Curs 6 MONITORIZAREA PACIENȚILOR CU NEFROPATII 1


Curs 7 MONITORIZAREA PACIENȚILOR CU NEFROPATII 1
Curs 8 MONITORIZAREA PACIENŢILOR CU DIABET ZAHARAT 1
Curs 9 MONITORIZAREA PACIENŢILOR CU DIABET ZAHARAT 1
Curs 10 MONITORIZAREA PACIENŢILOR CU ULCER GASTRO DUODENAL 1
Curs 11 MONITORIZAREA PACIENŢILOR CU HEPATOPATII 1
Curs 12 MONITORIZAREA PACIENŢILOR CU HEPATOPATII 1
Curs 13 CONSULTAŢIA PRENATALĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ 1

Curs 14 ASISTENŢA MEDICALĂ GRAVIDEI LA CABINETUL DE MEDICINA FAMILIEI

Total ore curs semestrul II : 14


Total ore curs semestrul I și II 28
Seminar/Laborator Nr. ore
Sem 1 SISTEME DE SĂNĂTATE - descriere 2

ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ- descriere


Sem 2 PARTICULARITĂŢILE CONSULTAŢIEI ÎN MEDICINA DE FAMILIE- exemplificări, 2
aplicaţii, demostraţii
Sem 3 PARTICULARITĂȚILE DIAGNOSTICULUI ÎN MEDICINA DE FAMILIE - exemplificări, 2
aplicaţii, demostraţii
Sem 4 INVESTIGAŢII PARACLINICE ÎN MEDICINA DE FAMILIE- exemplificări, aplicaţii, 2
demostraţii
Sem 5 INVESTIGAŢII DE LABORATOR ÎN MEDICINA DE FAMILIE- exemplificări, aplicaţii, 2
demostraţii
Sem 6 TRATAMENTUL CU AINS – prezentare, aplicaţii 2

Sem 7 PARTICULARITĂŢILE TRATAMENTULUI ÎN MEDICINA DE FAMILIE - exemplificări, 2


aplicaţii, demostraţii
Sem 8 MONITORIZAREA PACIENTULUI CU HIPERTENSIUNE ARTERIALĂ- exemplificări, 2
aplicaţii, demostraţii
Sem 9 MONITORIZAREA PACIENTULUI CU HIPERTENSIUNE ARTERIALĂ- exemplificări, 2
aplicaţii, demostraţii
Sem 10 MONITORIZAREA PACIENTULUI CU BOALĂ CARDIACĂ ISCHEMICĂ - 2
exemplificări, aplicaţii, demostraţii
Sem 11 MONITORIZAREA PACIENTULUI CU BOALĂ CARDIACĂ ISCHEMICĂ - 2
exemplificări, aplicaţii, demostraţii
Sem 12 MONITORIZAREA PACIENTULUI CU INSUFICIENŢĂ CARDIACĂ- exemplificări, 2
aplicaţii, demostraţii
Adresa: Bd-ul. Victoriei, nr. 10 Tel: +40 (269) 211 083
Sibiu, 550024, România Fax: +40 (269) 210 298
e-mail: prorector.academic@ulbsibiu.ro
www.ulbsibiu.ro
Ministerul Educaţiei Naţionale
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Prorector Programe Academice

Sem 13 MONITORIZAREA PACIENTULUI CU INSUFICIENŢĂ CARDIACĂ- exemplificări, 2


aplicaţii, demostraţii
Sem 14 MONITORIZAREA PACIENTULUI CU DISLIPIDEMII- exemplificări, aplicaţii, 2
demostraţii
Total ore seminar/laborator semestrul I 28
Sem 1 ASISTENŢA MEDICALĂ A FAMILIEI ȘI A COMUNITĂŢII 1

Sem 2 ABILITĂȚI DE COMUNICARE - exemplificări, aplicaţii, demostraţii 1


Sem 3 MONITORIZAREA PACIENŢILOR CU AVC- exemplificări, aplicaţii, demostraţii 1
Sem 4 MONITORIZAREA PACIENŢILOR CU ASTM BRONŞIC- exemplificări, aplicaţii, 1
demostraţii
Sem 5 MONITORIZAREA PACIENŢILOR CU BPOC- exemplificări, aplicaţii, demostraţii 1

Sem 6 MONITORIZAREA PACIENŢILOR CU NEFROPATII- exemplificări, aplicaţii, 1


demostraţii
Sem 7 MONITORIZAREA PACIENŢILOR CU NEFROPATII- exemplificări, aplicaţii, 1
demostraţii
Sem 8 MONITORIZAREA PACIENŢILOR CU DIABET ZAHARAT- exemplificări, aplicaţii, 1
demostraţii
Sem 9 MONITORIZAREA PACIENŢILOR CU DIABET ZAHARAT- exemplificări, aplicaţii, 1
demostraţii
Sem 10 MONITORIZAREA PACIENŢILOR CU ULCER GASTRODUODENAL - exemplificări, 1
aplicaţii, demostraţii
Sem 11 MONITORIZAREA PACIENŢILOR CU HEPATOPATII exemplificări, aplicaţii, 1
demostraţii
Sem 12 MONITORIZAREA PACIENŢILOR CU HEPATOPATII exemplificări, aplicaţii, 1
demostraţii
Sem 13 CONSULTAȚIA GRAVIDEI LA CABINETUL DE MEDICINA FAMILIEI 1
Sem 14 CONSULTAȚIA GRAVIDEI LA CABINETUL DE MEDICINA FAMILIEI 1
Total ore seminar/laborator semestrul II 14
Total ore seminar/laborator semestrul I și semestrul II 42

Metode de predare

METODE DE PREDARE : ( curs şi lucrări practice)


1. Prelegere
2. Prelegere intensificată
3. Brainstorming
4. Joc de rol

Adresa: Bd-ul. Victoriei, nr. 10 Tel: +40 (269) 211 083


Sibiu, 550024, România Fax: +40 (269) 210 298
e-mail: prorector.academic@ulbsibiu.ro
www.ulbsibiu.ro
Ministerul Educaţiei Naţionale
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Prorector Programe Academice

5. Gândiţi - lucraţi în perechi - comunicaţi


6. Știu - vreau să ştiu - am învăţat
7. Ghiduri de studiu / învăţare
8. Proiectul
9. Grupare în funcţie de atitudinea / poziţia faţă de o
problemă
10. Stabilirea succesiunii evenimentelor
11. Investigaţia comună şi reţeaua de discuţii
12. Studiul de caz

Bibliografie

1.Restian A. – Bazele medicinii de familie – Ed. Medicală – 2009


2. Piloff Loredana – Curs de medicină de Familie- Ed. Universităţii
“Lucian Blaga” Sibiu, 2005
Referinţe
bibliografice 3. Stoica V, Scripcariu V - Compendiu de specialități medico-chirurgicale-
recomandate Ed. Medicală 2016
4. Loredana Piloff – Medicină de Familie – Teste- Ed. Universității ”Lucian Blaga
din Sibiu , 2016

Adresa: Bd-ul. Victoriei, nr. 10 Tel: +40 (269) 211 083


Sibiu, 550024, România Fax: +40 (269) 210 298
e-mail: prorector.academic@ulbsibiu.ro
www.ulbsibiu.ro
Ministerul Educaţiei Naţionale
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Prorector Programe Academice

1. Harrison‘S Principles of Internal Medicine - 18 - th Edition L.


2. Hopcroft K. Forte V. – Repertoriu de simptome- Ed. All 2015
3. Isselbacher K. J., Braunwald E., Wilson J. D., Martin J. B., Fauci A. S.,
Kasper D. L.: Harrison, Principii de medicină internă, Ediţia a XIII a,
Editura Orizonturi, Bucureşti 1997
4. Manualul de terapeutică medicală Washington –Ediţia 31- Editura
Medicală Bucureşti 2006
5. Manualul Merck –Ediţia XVIII- Editura ALL 2009
6. Manualul Merck 88 simptome frecvente. Diagnostic și tratament
Referinţe
bibliografice Editura ALL 2012
suplimentare
7. Oxford Handbook of General Practice – Oxford University Press 2010
8. Paulman P, Harisson J. – Taylor Manual de diagnostic diferențial
– Ed. All, 2016
9. Piloff Loredana – Managementul cabinetului de medicină de familie,
Ed. Argus 2003
10. Piloff Loredana - Îndrumător de lucrări practice pentru medicina de
familie, Ed. Univ. “Lucian Blaga” Sibiu, 2004
11. Starfield Barbara - Primary Care,- New York,Oxford University Press 1992

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent
programului
Se realizeaza prin contacte periodice cu acestia in vederea analizei problemei.

Conţinuturile sunt selectate în conformitate cu teoriile actuale consacrate în domeniu, recunoscute de


comunitatea ştiinţifică şi vizează achiziţia de cunoştinţe şi competenţe obligatorii pentru medici de familie.

Adresa: Bd-ul. Victoriei, nr. 10 Tel: +40 (269) 211 083


Sibiu, 550024, România Fax: +40 (269) 210 298
e-mail: prorector.academic@ulbsibiu.ro
www.ulbsibiu.ro
Ministerul Educaţiei Naţionale
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Prorector Programe Academice

10. Evaluare
Ponderea în
Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare Obs.**
nota finală
Evaluarea cunoştinţelor acumulate
din informaţiile transmise la curs şi
Curs Examen scris 50% CPE
lucrări practice precum şi din
materialul bibliografic
Studii de caz
Evaluare de cunoştinţe, abilităţi şi Notare la lucrări
Laborator 50% CPE
atitudini practice pe parcursul
semestrului
Standard minim de performanţă
Pentru nota 5: Nota 5 la evaluarea pe parcursul semestrului şi o medie de 5 la celelalte forme de testare

(*) Fișa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilităţi, în funcţie de tipul și gradul acestora.
(**) CPE – condiţionează participarea la examen; nCPE – nu condiţionează participarea la examen; CEF - condiţionează
evaluarea finală;

Data completării: 20. 10.2018


Data avizării în Departament:……………………………….
Grad didactic, titlul, prenume, numele Semnătura

Titular disciplină Șef lucrări Dr. Loredana Pilof

Director de departament Conf.univ. Dr. Laura Ștef

Adresa: Bd-ul. Victoriei, nr. 10 Tel: +40 (269) 211 083


Sibiu, 550024, România Fax: +40 (269) 210 298
e-mail: prorector.academic@ulbsibiu.ro
www.ulbsibiu.ro