Sunteți pe pagina 1din 54

EXEMPLE DE ÎNTREBĂRI - LEGISLAŢIE GRADUL I

AUGUST 2016
Varianta a Varianta b Varianta c
Enunt
Ansamblul de reguli prin care
Obligaţia unor persoane fizice sau
Obligaţia unor persoane fizice sau un terţ îşi exercită dreptul de
juridice de a consuma energie
Accesul la reţeaua electrica de interes public juridice de a se racorda, in condiţiile a se racorda şi de a folosi, în
electrica achiziţionata de pe piaţa
este definit ca fiind: legii, la reţelele electrice de condiţiile legii, reţelele
de energie electrica in regim
transport sau de distribuţie electrice de transport şi
concurenţial
distribuţie;

Pentru accesul la reţea a energiei electrice


produsă din surse regenerabile şi în cogenerare doar de natură tehnică doar de natură comercială tehnice şi comerciale
de înaltă eficienţă, ANRE stabileşte reguli:

Autoritatea Naţionala de Autoritatea Naţionala de


Agenţie naţională de reglementare
ANRE este: Reglementare pentru Serviciile Reglementare in domeniul
în domeniul energiei termice
Publice de Gospodărie Comunala Energiei

Respectarea reglementarilor
ANRE exercita controlul asupra operatorilor
Respectarea legislaţiei privind emise si a sistemului de
economici din sectorul energiei electrice cu Gestiunea patrimoniului public
securitatea şi sănătatea în muncă preturi si tarife in vigoare in
privire la:
sectorul energiei electrice

Asupra terenurilor aflate in proprietatea terţilor,


cuprinse in zonele de protecţie si de siguranţa
drept de utilizare gratuită drept de proprietate drept de servitute legală
ale capacităţilor energetice, se stabileşte pentru
deţinătorul capacităţilor energetice:

Centrala electrica de cogenerare (termoficare)


combinată a energiei electrice
este ansamblul de instalaţii, construcţii si doar a energiei electrice doar a energiei termice
si termice
echipamente necesare pentru producerea:
Cine analizează si avizează îndeplinirea
Operatorul de Transport si de
condiţiilor tehnice de racordare la reţelelor ANRE Operatorul de distribuţie
Sistem
electrice de distribuţie?
este obligată să asigure accesul la este obligată să asigure
O persoană care deţine în proprietate sau în
nu are obligaţii privind asigurarea reţea numai pentru producători de accesul la reţea, conform
folosinţă o reţea electrică de distribuţie proprie
accesului la reţea energie electrică din surse reglementărilor autorităţii
la data intrării în vigoare Legii nr,123/2012:
regenerabile competente

Utilizează energie electrică în Utilizează energiei electrice pentru


cumpără energie electrică
exclusivitate pentru iluminatul funcţionarea receptoarelor
pentru propriul consum
artificial din propria locuinţă şi din electrocasnice din propria locuinţa,
Clientul casnic este clientul care: casnic, excluzând consumul
afara acesteia, fiind racordat la o precum si pentru realizarea de
pentru activităţi comerciale
reţea electrică monofazată de joasă activităţi comerciale sau prestarea
sau profesionale
tensiune de servicii

cumpăra energie electrica pentru este liber să îşi aleagă


este obligat a cumpăra energie consumul propriu si are dreptul de furnizorul de energie
Client eligibil este clientul care: :
electrica la tarife reglementate a revinde surplusul pe piaţa de electrică de la care cumpără
energie electrica energie electrică
Zona adiacenta liniei electrice Zona adiacenta liniei electrice
Culoarul de trecere a liniei electrice aeriene zona de protecţie si zona de
aeriene având 100 m lăţime în plan aeriene situata la 10 m deasupra
include: siguranţa
orizontal acesteia
operatorului de distribuţie, în
Finanţarea lucrărilor de electrificare a
autorităţilor locale ministerului de resort executarea contractului de
localităţilor este obligaţia:
concesiune
Consum de energie mai mare
Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sustragerea de energie electrică
consumarea unei cantităţi de energie decât cel aferent puterii
sã rezilieze contractul de furnizare a energiei constatată prin hotărâre
mai mare decât cea contractată aprobate prin avizul tehnic de
electrice în caz de: judecătorească definitivă
racordare
Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit
constatare a unui consum fraudulos Neplata abonamentului radio-
sã rezilieze contractul de furnizare a energiei neplata facturilor
de energie tv
electrice în caz de:
sustragerea de energie
electrică constatată prin
Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit consum de energie mai mare decât consumarea unei cantităţi de
hotărâre judecătorească
sã rezilieze contractul de furnizare a energiei cel aferent puterii aprobate prin energie mai mare decât cea
definitivă, neplata facturilor
electrice numai în caz de: avizul tehnic de racordare contractată
sau în alte situaţii prevăzute
de legislaţia în vigoare.

furnizorul este îndreptăţit să


În cazul constatării, conform prevederilor legale solicite unui client final
în vigoare, a unor acţiuni menite să sustragă clientul final va fi sancţionat clientului final i se va rezilia constituirea de garanţii
energia electrică prin ocolirea echipamentelor contravenţional contractul de furnizare financiare pentru o perioadă
de măsurare: de consum echivalent de
maximum un an

Legea energiei electrice nr. 123/2012 creează energiei electrice şi al


cadrul de reglementare pentru desfăşurarea doar al energiei electrice doar al energiei termice energiei termice produse în
activităţilor în sectorul: cogenerare
reţeaua electrica cu tensiunea de reţeaua electrica cu tensiunea de reţeaua electrica cu tensiunea
O reţea electrica de distribuţie este definită ca
linie nominala strict mai mare de linie nominala strict mai mare de de linie nominala pana la 110
fiind:
220 kV 110 kV kV inclusiv

atât autorizaţii de înfiinţare


pentru realizarea de noi
numai autorizaţii de înfiinţare
capacităţi energetice de
numai licenţe pentru exploatarea pentru realizarea de noi capacităţi
ANRE emite: producere a energiei
comercială a capacităţilor energetice energetice de producere a energiei
electrice, cât şi licenţe pentru
electrice
exploatarea comercială a
capacităţilor energetice
ce deţine, sub orice titlu, o
reţea electrică de distribuţie
şi care răspunde de
Care întreţine si dezvolta reţeaua
Operator de distribuţie este o persoană fizică Care deţine si exploatează reţeaua exploatarea, de întreţinerea
electrica de transport al energiei
sau juridică: electrica de iluminat public şi, dacă este necesar, de
electrice
dezvoltarea reţelei de
distribuţie într-o anumită
zonă
contracte bilaterale, la preţuri
Pe piaţa concurenţială cu amănuntul, furnizorii Contracte bilaterale la preţuri
Contracte bilaterale la tarife fixe negociate sau stabilite prin
vând energie electrică clienţilor finali prin: reglementate
oferte-tip
ansamblul instalaţiilor
electroenergetice
Ansamblul instalaţiilor
interconectate prin care se
Totalitatea liniilor si staţiilor electroenergetice interconectate
realizează producerea,
Sistemul electroenergetic este definit ca fiind: electrice interconectate, indiferent prin care se realizează numai
transportul, conducerea
de nivelul de tensiune transportul şi distribuţia energiei
operativă, distribuţia,
electrice
furnizarea şi utilizarea
energiei electrice
Tarifele de racordare la reţea sunt: stabilite de operatorii de reţea negociate cu solicitantul reglementate de ANRE
Desfăşurarea de activităţi
fără contracte legale în
vigoare (contract individual
ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale Comiterea unei fapte prevăzute în de muncă semnat cu un
Executarea de instalaţii electrice
în cazul în care electricianul autorizat comite Regulamentul de autorizare ca fiind angajator sau contract de
dacă deţine autorizaţie de tip B
una dintre următoarele abateri: permisă prestări servicii, în cazul în
care este persoană fizică
autorizată de autorităţile
administraţiei locale)
Desfăşurarea de activităţi
fără contracte legale, în
vigoare (contract individual
Proiectarea instalaţiei electrice a Desfăşurarea activităţii în baza de muncă semnat cu un
ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale
unei locuinţe în baza unei autorizaţii unui carnet de electrician autorizat angajator sau contract de
unui electrician autorizat pentru:
de tip II A emis în anul 2013 prestări servicii, în cazul în
care este persoană fizică
autorizată de autorităţile
administraţiei locale)

Autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară


numai conform
activităţi de proiectare, verificare şi execuţie a
de către Ministerul învăţământului de către operatorul de distribuţie reglementărilor emise de
lucrărilor aferente instalaţiilor electrice
ANRE
aparţinând SEN se realizează:

De a proiecta şi executa
De a proiecta şi executa instalaţii De a proiecta şi executa instalaţii
instalaţii electrice cu orice
Electricianul autorizat pentru gradul III, tip electrice cu orice putere instalată electrice cu orice putere instalată
putere instalată tehnic
A+B are următoarele competenţe: tehnic realizabilă şi la o tensiune tehnic realizabilă şi la o tensiune
realizabilă şi la o tensiune
nominală maximă de 110 kV nominală maximă de 6 kV
nominală maximă de 20 kV

ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare


nerespectarea normelor de prevenire nerespectarea normelor tehnice încălcarea prevederilor
în domeniul Energiei este abilitată prin lege să
a incendiilor emise de către ANRE; legislaţiei muncii
constate şi să sancţioneze:

încălcarea de către participanţii la


ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare
încălcarea prevederilor legislaţiei piaţa de energie electrică a nerespectarea normelor de
în domeniul Energiei este abilitată prin lege să
muncii reglementărilor tehnice şi/sau prevenire a incendiilor
constate şi să sancţioneze:
comerciale emise de ANRE
Să transmită la ANRE o
cerere şi documentaţie
Să transmită la ANRE o cerere şi
Electricienii care doresc să solicite autorizarea, Să transmită la ANRE o cerere şi anexată, din care să reiasă
documentaţie anexată, din care să
pentru a fi acceptaţi la examen trebuie să documentaţie anexată, din care să atât calificarea cât si
reiasă doar experienţa practică în
îndeplinească următoarele condiţii: reiasă doar calificarea profesională experienţa profesională în
domeniul instalaţiilor electrice
domeniul instalaţiilor
electrice

capacităţi de producere a energiei linii electrice de distribuţie a linii electrice de distribuţie a


ANRE emite autorizaţii de înfiinţare pentru
electrice şi termice în cogenerare cu energiei electrice cu tensiune energiei electrice cu tensiune
realizarea şi/sau retehnologizarea de:
puteri instalate mai mari de 1 MW nominala de 0,4 kV nominala de 20 kV

realizarea de noi capacităţii


retehnologizarea capacităţilor de
prestarea serviciului de distribuţie energetice de producere a
ANRE emite licenţe pentru producere, transport şi distribuţie a
a energiei electrice energiei electrice si energiei
energiei electrice
termice in cogenerare

Realizarea de noi capacităţii


retehnologizarea capacităţilor de
energetice de producere a
ANRE emite licenţe pentru producere, transport şi distribuţie a administrarea pieţelor centralizate
energiei electrice si energiei
energiei electrice
termice in cogenerare

Retehnologizarea
exploatarea comercială a Reabilitarea capacităţilor de
capacităţilor de producere,
ANRE emite licenţe pentru: capacităţilor de producere a energiei producere, transport şi distribuţie a
transport şi distribuţie a
electrice energiei electrice
energiei electrice
activitatea de instruire profesională
realizarea de noi capacităţii
a personalului care lucrează in
energetice de producere a energiei prestarea serviciului de
ANRE emite licenţe pentru: instalaţiile electrice din cadrul
electrice si energiei termice in sistem
Sistemului Electroenergetic
cogenerare
Naţional
activitatea de instruire profesională
realizarea de noi capacităţii
a personalului care lucrează in
prestarea serviciului de transport al energetice de producere a
ANRE emite licenţe pentru: instalaţiile electrice din cadrul
energiei electrice energiei electrice si energiei
Sistemului Electroenergetic
termice in cogenerare
Naţional
exploatarea comercială a
construirea centralelor
ANRE emite licenţe pentru: capacităţilor de producere a energiei realizarea centralelor eoliene
fotovaoltaice
electrice
Activitatea de instruire
reabilitarea capacităţilor de profesională a personalului care
activitatea de furnizare a
ANRE emite licenţe pentru: producere, transport şi distribuţie a lucrează in instalaţiile electrice din
energiei electrice
energiei electrice cadrul Sistemului Electroenergetic
Naţional
Legitimaţia este declarată
Legitimaţia este declarată nulă, într-
nulă, într-un ziar local şi
În cazul în care electricianul autorizat îşi pierde Legitimaţia este declarată nulă, într- un ziar local şi titularul achită o
titularul achită un tarif de
legitimaţia, la solicitarea sa, ANRE poate emite un ziar local şi titularul achită tariful penalitate în cuantum de 500 RON
emitere a duplicatului,
un duplicat, dacă: de autorizare aprobat indiferent de gradul şi tipul de
conform prevederilor din
autorizare
regulamentul de autorizare
Un document obligatoriu din
În vederea înscrierii la examenul de autorizare,
dosar, care trebuie întocmit
electricianul trebuie să transmită în Opţional (solicitantul decide dacă îl
Nerelevant corelat cu informaţiile
documentaţia anexată cererii de autorizare o transmite sau nu)
conţinute în carnetul de
lista de lucrări executate; acest document este:
muncă

În cazul în care doreşte


Se va prezenta la sediul ANRE
Se va prezenta la sediul ANRE continuarea activităţii în
pentru a viza prelungirea
pentru a viza legitimaţia pentru o calitate de electrician
După expirarea duratei de valabilitate a valabilităţii legitimaţiei pentru o
nouă perioadă de 5 ani, cu plata autorizat, va susţine un nou
legitimaţiei de electrician autorizat, titularul: perioadă de doar 3 ani, cu plata a
tarifului corespunzător gradului si examen, cu respectarea
50% din tariful corespunzător
tipului de autorizare prevederilor Regulamentului
gradului si tipului de autorizare
de autorizare
Autoritatea ce are ca atribuţii elaborarea si
Operatorul de distribuţie
aplicarea regulamentului pentru autorizarea
Autoritatea Naţionala de (filiale, sucursale ale SC
electricienilor, verificatorilor de proiecte,
Ministerul Economiei Reglementare in domeniul Electrica SA sau societăţi
responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a
Energiei rezultate ca urmare a
experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în
procesului de privatizare)
domeniul instalaţiilor electrice, este:

realizarea de noi capacităţii realizarea de noi capacităţii Reviziile si reparaţiile


Autorizaţiile de înfiinţare se acorda in condiţiile
energetice de producere a energiei energetice de transport a energiei curente efectuate asupra
Legii nr. 123/2012 pentru:
electrice electrice capacităţilor energetice
realizarea de noi capacităţii Reviziile si reparaţiile
Autorizaţiile de înfiinţare se acorda in condiţiile Retehnologizarea capacităţilor
energetice de transport a energiei curente efectuate asupra
Legii nr. 123/2012 pentru: energetice de producere existente
electrice capacităţilor energetice

Legitimaţia de electrician autorizat eliberată de


3 ani 4 ani 5 ani
ANRE este valabilă pentru o perioadă de:

Calitatea de autoritate contractantă pentru


ANRSC - Autoritatea
concesionarea bunurilor proprietate publică sau ANRE - Autoritatea Naţională de
Naţională de Reglementare in
privată a statului ori pentru activităţile sau ministerul de resort Reglementare în domeniul
domeniul Serviciilor
serviciile publice de interes naţional din Energiei
Comunale
domeniul energiei electrice o are:
o linie de transport de energie Ansamblul instalaţiilor si
Instalaţiile si echipamentele prin electrică ce traversează sau trece echipamentelor prin care se
Capacitatea de interconexiune este definită ca care se realizează racordarea mai peste graniţa dintre două state şi realizează tranzit de energie
fiind: multor consumatori la reţelele care face legătura între sistemele electrica intre doua zone ale
electrice de interes public de transport naţionale ale acelor sistemului electroenergetic
state naţional

Regulamentul pentru autorizarea electricienilor,


verificatorilor de proiecte, responsabililor
tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor Hotărâre de Guvern Ordin al ministrului de resort Ordin al preşedintelui ANRE
tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul
instalaţiilor electrice se aprobă prin
prin susţinerea unui examen
de autorizare în condiţiile
Trecerea la un grad de autorizare superior se după 5 ani de experienţă în baza prin vizarea anuală a legitimaţiei
prevăzute în Regulament,
poate face: gradului de autorizare deţinut de către ANRE
indiferent dacă vechea
legitimaţie a expirat sau nu

Cine analizează si avizează îndeplinirea


Operatorul de Transport si de Operatorul de distribuţie
condiţiilor tehnice de racordare la reţelelor ANRE
Sistem local
electrice de transport?
bunurile utilizate în
bunurile proprietate publică sau bunurile utilizate în activitatea de
Pot face obiectul unei concesiuni energetice: activitatea de furnizare a
privată a statului iluminat public
energiei electrice
activităţile şi serviciile publice de bunurile utilizate în
bunurile utilizate în activitatea de
Pot face obiectul unei concesiuni energetice: interes naţional din domeniul activitatea de furnizare a
iluminat public
energiei electrice. energiei electrice
executarea sau folosirea de
refuzul clienţilor finali de a permite sustragerea de energie
Constituie contravenţie: instalaţii clandestine în scopul
accesul la grupurile de măsurare electrica
racordării directe la reţea
nerespectarea de către producători
executarea sau folosirea de instalaţii
a obligaţiilor de producere şi/sau sustragerea de energie
Constituie contravenţie: clandestine în scopul racordării
de ofertare conform prevederilor electrica
directe la reţea
legale

Executarea de săpături sau lucrări


modificarea fără drept a Nerespectarea
de orice fel in zonele de protecţie a
Constituie infracţiune: componentelor instalaţiilor reglementărilor emise de
instalaţiilor, fara consimţământul
energetice ANRE
prealabil al proprietarului acestora
prestează serviciul public pentru
toţi utilizatorii reţelelor electrice de prestează serviciul de distribuţie
asigură serviciul public de
Conform atribuţiilor principale prevăzute în distribuţie, permiţând accesul doar pentru utilizatorii reţelelor
distribuţie a energiei electrice
Cod tehnic al reţelelor electrice de distribuţie nediscriminatoriu la reţelele electrice de distribuţie cu care au
doar consumatorilor de
(Codul RED), operatorii de distribuţie: electrice de distribuţie oricărui încheiat un contract de furnizare a
energie electrică vulnerabili
solicitant care îndeplineşte cerinţele energiei electrice
tehnice prevăzute în Cod

este liber să îşi aleagă furnizorul de este obligat să achiziţioneze


poate achiziţiona energie electrică
Client eligibil - este clientul care: energie electrică de la care cumpără energia electrică la preturi de
doar de pe piaţa reglementata
energie electrică achiziţie reglementate

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie


(Codul RED), reglementare ce este parte
Guvernul României Ministerul Economiei şi Finanţelor ANRE
constitutivă a legislaţiei secundare, este aprobat
de către:

asigurarea protecţiei mediului, prin


Criteriile de promovare a energiei electrice
Promovarea utilizării energiei reducerea emisiilor poluante faţă Promovarea utilizării surselor
produse in centrale electrice de cogenerare de
vântului de producerea separată a energiei regenerabile
înalta eficienta au in vedere:
electrice şi termice

Criteriile de promovare a energiei electrice


Promovarea utilizării eficiente a Promovarea utilizării energiei Promovarea utilizării surselor
produse in centrale electrice de cogenerare de
combustibililor vântului regenerabile
înalta eficienta au in vedere:
Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie tuturor operatorilor de
la care acţionar principal este statul la care acţionar majoritar nu este
reglementează activitatea operatorilor de distribuţie, indiferent de
român statul român
distribuţie: acţionarul majoritar
Elaborarea de programe de eficienta energetica Autorităţii Naţionale de
si de promovare a resurselor regenerabile de Guvernului României Ministerului de resort Reglementare în domeniul
energie este o atribuţie a: Energiei
Obligaţiile de serviciu public pentru operatorii în conformitate cu prevederile Legii
prin hotărâre a ministerului de
economici din sectorul energiei electrice se pot serviciilor publice de gospodărire prin hotărâre a Guvernului
resort
stabili: comunală
Obligaţiile de serviciu public pentru operatorii în conformitate cu prevederile Legii
prin hotărâre a ministerului
economici din sectorul energiei electrice se pot serviciilor publice de gospodărire prin reglementări ale ANRE
de resort
stabili: comunală
Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit
constatare a unui consum fraudulos Neplata abonamentului radio-
sã rezilieze contractul de furnizare a energiei neplata facturilor
de energie tv
electrice în caz de:

Întreruperile programate,
Standardul de performanţă pentru serviciul de Evenimentele accidentale produse Debranşarea consumatorilor rău-
pentru executarea lucrărilor
distribuţie a energiei electrice stabileşte de terţi asupra reţelelor electrice din platnici de la relele electrice de
de dezvoltare,
indicatori de performanţă privind: patrimoniul public distribuţie
retehnologizare şi mentenanţă

Termenul pentru emiterea avizului tehnic de


racordare (ATR) pentru cazul în care stabilirea
10 zile calendaristice de la data 20 zile calendaristice de la data 30 zile calendaristice de la
soluţiei de racordare la reţeaua electrică de IT,
depunerii documentaţiei complete depunerii documentaţiei complete data depunerii documentaţiei
MT sau JT a unui loc de consum şi/sau de
de către utilizator de către utilizator complete de către utilizator
producere se face pe baza unei fişe de soluţie
este de:

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit Consum de energie mai mare decât
sã rezilieze contractul de furnizare a energiei neplata abonamentului radio-tv cel aferent puterii aprobate prin neplata facturilor
electrice în caz de: avizul tehnic de racordare

Consum de energie mai mare


Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sustragerea de energie electrică
racordare ilegală la reţeaua de decât cel aferent puterii
sã rezilieze contractul de furnizare a energiei constatată prin hotărâre
distribuţie aprobate prin avizul tehnic de
electrice în caz de: judecătorească definitivă
racordare
sustragerea de energie electrică
Consum de energie mai mare
Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit constatată prin hotărâre
decât cel aferent puterii
sã rezilieze contractul de furnizare a energiei judecătorească definitivă, neplata Plata cu întârziere a facturilor
aprobate prin avizul tehnic de
electrice în caz de: facturilor sau alte situaţii prevăzute
racordare
de legislaţia în vigoare.
furnizorul desemnat de ANRE furnizorul desemnat de ANRE un operator economic ale
pentru a presta serviciul public de pentru a presta serviciul universal cărui acţiuni sau părţi sociale
Furnizorul de ultima de ultimă instanţă este:-
distribuţie a energiei electrice, în de furnizare în condiţii specifice sunt deţinute în totalitate de
orice condiţii reglementate; statul român
În conformitate cu prevederile legii nr. Energia electrică obţinută
Energia electrică obţinută prin
123/2012, sunt considerate surse regenerabile energia eoliană prin arderea combustibililor
arderea gazelor naturale
de energie: fosili
Energia electrică obţinută
În conformitate cu prevederile legii nr.123/2012 Energia electrică obţinută prin
energia solară prin arderea combustibililor
sunt considerate surse regenerabile de energie: arderea gazelor naturale
fosili
Nerespectarea normelor tehnice emise de către
Infracţiune Contravenţie Abatere
ANRE constituie:
Linia electrica prin care se Linia electrica ce leagă un
linia electrică ce leagă o capacitate
transmite energia electrica de la producător de energie
Linia electrica directa este: energetică de producţie izolată de
producător către mai mulţi electrica la reţeaua de
un client izolat
consumatori distribuţie

linia electrică ce leagă un


Linia electrica prin care se producător şi un furnizor de
Linia electrica ce leagă un
transmite energia electrica de la energie electrică, în scopul
Linia electrica directa este: producător de energie electrica la
producător către mai mulţi alimentării directe a sediilor
reţeaua de distribuţie
consumatori proprii, a filialelor ori a
clienţilor eligibili ai acestora

Intervalul de citire a contoarelor în vederea


poate fi mai mare de o lună, dar poate fi mai mare de o lună,
emiterii facturii pentru clienţii casnici şi pentru nu poate fi mai mare de o lună
fără a depăşi 3 luni dar fără a depăşi 6 luni
locurile de consum mici:
Stabilirea consumului de energie electrică în pentru locuri de consum cu puteri pentru locuri de consum cu puteri în cazul sustragerii de
sistem pauşal este permisă: absorbite sub 3000 W absorbite sub 2000 W energie electrică

Actualizarea avizului tehnic de racordare atunci este obligatorie numai dacă se


când se produce schimbarea titularului locului modifică puterea aprobată anterior nu este obligatorie este obligatorie
de producere sau de consum prin avizul tehnic de racordare;
Energia electrica tranzactionata pe piata de ANRSC - Autoritatea
ANRE - Autoritatea Naţională de
energie electrica se masoara de catre operatorii Naţională de Reglementare in
Ministerul de resort Reglementare în domeniul
de masurare, prin grupuri de masurare, conform domeniul Serviciilor
Energiei
reglementărilor elaborate de: Comunale

Monitorizează siguranţa in Monitorizează siguranţa in


funcţionare a reţelelor electrice de funcţionare a reţelelor electrice de
Încasează contravaloarea
Operatorul de distribuţie: iluminat public, precum si distribuţie, precum si indicatorii de
energiei electrice furnizate
indicatorii de performanta ai performanta ai serviciului de
serviciului de iluminat public distribuţie
Exploatează, retehnologizează, Monitorizează siguranţa in
reabilitează si dezvolta reţelele funcţionare a reţelelor electrice de
Încasează contravaloarea
Operatorul de distribuţie: electrice de distribuţie, cu iluminat public, precum si
energiei electrice furnizate
respectarea reglementarilor tehnice indicatorii de performanta ai
in vigoare serviciului de iluminat public

exploatează,
retehnologizează, reabilitează
Conform principalelor activităţi desfăşurate de exploatează, întreţine, reabilitează şi exploatează, retehnologizează,
si dezvolta instalaţiile de
Operatorul de transport şi de sistem prevăzute dezvoltă în condiţii economice reabilitează si dezvolta instalaţiile
măsurare si contorizare a
în Legea nr.123/2012, acesta: reţeaua de transport din reţelele electrice de distribuţie
transferului de energie spre
consumatorii casnici

orice persoană juridică ce deţine,


Persoana juridică proprietară
sub orice titlu, o reţea electrică de
Orice persoana care deţine, sub a reţelelor electrice de
transport şi care răspunde de
orice titlu o reţea electrica de transport, pe care le
Operatorul de transport si de sistem este: operarea, asigurarea întreţinerii şi,
distribuţie si este titulara unei exploatează in baza licenţei
dacă este necesar, de dezvoltarea
licenţe de distribuţie pentru furnizarea energiei
reţelei de transport într-o anumită
electrice
zonă
ierarhizarea surselor de
ierarhizarea surselor de alimentare ierarhizarea surselor de alimentare alimentare cu energie
Ordinea de prioritate economică reprezintă cu energie electrică după criterii cu energie electrică după puterile electrică după capacitatea de
economice; instalate a dispune rapid de o anumita
putere
Eventualele contestaţii ale avizelor tehnice de operatorul de distribuţie care a
organele ierarhice ale emitentului ANRE
racordare se rezolvă de către: emis avizul

instalaţiile din aval aferente fiecărui instalaţiile din aval aferente


În cazul existenţei mai multor puncte de
punct de delimitare sunt legate fiecărui punct de delimitare
delimitare, se consideră un singur loc de dacă există un singur proprietar
electric între ele prin reţele ale sunt legate electric între ele
consum şi o singură instalaţie de utilizare dacă:
operatorului de distribuţie; prin reţele ale utilizatorului.

Să efectueze săpături de orice


Să efectueze construcţii de orice
fel in zona de siguranţa a
Pentru protecţia instalaţiilor de transport al Sa consume energie electrica prin fel in zona de siguranţa a
reţelelor electrice de
energiei electrice se interzice persoanelor fizice instalaţii racordate direct la cele ale instalaţiilor, fara avizul de
transport, chiar dacă are
sau juridice: reţelei electrice de transport amplasament al operatorului de
acordul operatorului de
transport si de sistem
transport si de sistem

să efectueze săpături de orice


fel sau să înfiinţeze plantaţii
Pentru protecţia instalaţiilor de transport al Sa consume energie electrica prin Să cultive cereale pe terenul aflat în zona de siguranţă a
energiei electrice se interzice persoanelor fizice instalaţii racordate direct la cele ale în zona de siguranţă a reţelei reţelelor electrice de
sau juridice: reţelei electrice de transport electrice de distribuţie transport, fără acordul
operatorului de transport şi
de sistem

Să efectueze săpături de orice fel in


să arunce obiecte de orice fel pe Sa consume energie electrica
Pentru protecţia instalaţiilor de transport al zona de siguranţa a reţelelor
reţelele electrice de transport sau prin instalaţii racordate direct
energiei electrice se interzice persoanelor fizice electrice de transport, chiar dacă au
să intervină în orice alt mod asupra la cele ale reţelei electrice de
sau juridice: acordul operatorului de transport si
acestora transport
de sistem
să limiteze sau să îngrădească, prin Să efectueze săpături de orice fel
Sa consume energie electrica
Pentru protecţia instalaţiilor de transport al execuţia de împrejmuire, prin in zona de siguranţa a reţelelor
prin instalaţii racordate direct
energiei electrice se interzice persoanelor fizice construcţii ori prin orice alt mod, electrice de transport, chiar dacă
la cele ale reţelei electrice de
sau juridice: accesul la instalaţii al operatorului au acordul operatorului de
transport
de transport şi de sistem transport si de sistem

li se permite depozitarea de
li se interzice să limiteze sau să materiale pe culoarul de
li se interzice să consume energie îngrădească, prin execuţia de trecere si in zonele de
Pentru protejarea reţelelor electrice de electrica prin instalaţii racordate împrejmuire, prin construcţii ori protecţie si de siguranţa ale
distribuţie, persoanelor fizice si juridice: direct la cele ale reţelei electrice de prin orice alt mod, accesul la instalaţiilor, fara acordul
distribuţie instalaţii al operatorului de operatorului de reţea, cu
distribuţie condiţia să fie proprietar al
terenului
li se permite depozitarea de
li se interzice să efectueze materiale pe culoarul de
construcţii de orice fel în zona de li se interzice să consume energie trecere si in zonele de
Pentru protejarea reţelelor electrice de siguranţă a reţelelor electrice de electrica prin instalaţii racordate protecţie si de siguranţa ale
distribuţie, persoanelor fizice si juridice: distribuţie, fără avizul de direct la cele ale reţelei electrice de instalaţiilor, fara acordul
amplasament al operatorului de distribuţie operatorului de reţea, cu
distribuţie condiţia să fie proprietar al
terenului
elaborează normele de securitatea aprobă regulamentul privind
Conform prevederilor Legii nr. 123/2012, aprobă regulamentul privind şi sănătate în muncă pentru racordarea utilizatorilor la
ANRE: realizarea reţelei de iluminat public operatorii economici din sectorul reţelele electrice de interes
energiei electrice public
desemnează furnizorul de ultimă elaborează normele de securitate şi
aprobă regulamentul privind
Conform prevederilor Legii nr. 123/2012, instanţă pentru a presta serviciul sănătate în muncă pentru operatorii
realizarea reţelei de iluminat
ANRE: universal de furnizare în condiţii economici din sectorul energiei
public
specifice reglementate electrice
Determinarea soluţiilor de
Promovarea utilizării gazelor
Printre obiectivele de baza ale Legii nr. promovarea utilizării surselor noi racordare a utilizatorilor la
naturale pentru producerea energiei
123/2012 se regăsesc: şi regenerabile de energie reţelele electrice de interes
electrice
public
asigurarea accesului
Determinarea soluţiilor de
nediscriminatoriu şi reglementat al Promovarea utilizării gazelor
Printre obiectivele de baza ale Legii nr. racordare a utilizatorilor la
tuturor participanţilor la piaţa de naturale pentru producerea
123/2012 se regăsesc: reţelele electrice de interes
energie electrică şi la reţelele energiei electrice
public
electrice de interes public
Refuzul clienţilor finali de a permite accesul la
Contravenţie Infracţiune Tentativa de infracţiune
grupurile de măsurare constituie:

Regulamentul privind racordarea utilizatorilor elaborat de ANRE si aprobat prin aprobat prin ordin al preşedintelui Elaborat de Ministerul de
la reţelele electrice de interes public este: hotărâre a Guvernului României ANRE resort

Reţea electrică de interes public este o reţea


3 utilizatori 2 utilizatori un utilizator
electrică la care sunt racordaţi cel puţin:

Reţeaua electrica de transport al energiei


Proprietate privata a unei persoane
electrice şi terenurile pe care este amplasata, Proprietate publica a statului Proprietate privata a statului
juridice
sunt:
reţeaua electrica de interes
reţeaua electrica cu tensiunea de reţeaua electrică de interes naţional
naţional si strategic cu
Reţeaua electrica de transport este: linie nominala mai mică decât 110 şi strategic cu tensiunea de linie
tensiunea de linie nominala
kV nominală mai mare de 110 kv
cel mult egala cu 110 kV
ansamblul de linii, inclusiv
elementele de susţinere şi de
protecţie a acestora, staţiile electrice ansamblul de linii electrice
ansamblul de linii prin care se
şi alte echipamente destinate conectării unui
transmite energie electrică de la o
Reţeaua electrica este definita ca fiind: electroenergetice conectate între ele producător de energie
capacitate energetică de producere
prin care se transmite energie electrica de un utilizator al
a energiei electrice la un utilizator
electrică de la o capacitate sau
energetică de producere a energiei
electrice la un utilizator
Obţinerea avizului tehnic de racordare de către nu este obligatorie pentru o durata nu este obligatorie pentru o putere este obligatorie pentru orice
un utilizator: mai mică de 6 luni ceruta sub 100 kW loc nou de consum

sistemul electroenergetic situat pe


Totalitatea liniilor si staţiilor
Totalitatea instalaţiilor de producere teritoriul naţional; SEN constituie
Sistemul Electroenergetic Naţional (SEN) este electrice interconectate,
a energiei electrice de pe teritoriul infrastructura de bază utilizată în
definit ca fiind: indiferent de nivelul de
naţional comun de participanţii la piaţa de
tensiune
energie electrică

Sursele staţionare de energie electrică în curent


Da, doar sub aspectul
continuu, dacă nu sunt racordate prin invertoare
Da Nu stabilirii preţului de vânzare e
la SEN, se supun supun dispoziţiilor Legii nr.
energiei electrice produse
123/2012?
Executarea sau folosirea de instalaţii
contravenţie sau infracţiune,
clandestine în scopul racordării directe la reţea contravenţie infracţiune
după caz
constituie:
în termen de 12 luni de la
în termen de 6 luni de la emitere,
Avizul tehnic de racordare emis îşi încetează la încheierea contractului de emitere, dacă nu a fost
dacă nu a fost încheiat contractul
valabilitatea: racordare încheiat contractul de
de racordare;
racordare;
Sa solicite autorităţilor locale să Sa stabilească un sistem de Sa obţină toate vizele,
Titularul autorizaţiei de înfiinţare a unei asigure, pe întreaga durata a comunicare cu consumatorii de acordurile si atestatele
capacităţii energetice, acordată în baza Legii executării lucrărilor, masurile de energie electrică ce vor fi prevăzute de lege pentru
energiei electrice, are următoarele obligaţii: protecţie a persoanelor, bunurilor si alimentaţi din instalaţiile electrice realizarea obiectivului
mediului aflate în construcţie autorizat

Sa solicite autorităţilor locale


sa stabilească un sistem de
să stabilească şi să aplice, pe să asigure, pe întreaga durata
Titularul autorizaţiei de înfiinţare a unei comunicare cu consumatorii de
întreaga durată a executării a executării lucrărilor,
capacităţii energetice, acordată în baza legii este energie electrică ce vor fi
lucrărilor, măsurile de protecţie a masurile de protecţie a
obligat: alimentaţi din instalaţiile electrice
persoanelor, bunurilor şi mediului persoanelor, bunurilor si
aflate în construcţie
mediului
Urmărirea respectării de către operatorii
Autorităţii Naţionale de
economici a sistemului de preţuri si tarife în Ministerului de resort Cancelariei Primului-ministru
Reglementare în domeniul Energiei
domeniul energiei electrice este de competenţa:

zona adiacentă capacităţilor zona adiacentă capacităţii


zona adiacentă capacităţii energetice, extinsă în spaţiu, în energetice, extinsă în spaţiu,
energetice, extinsă în spaţiu, în care care se instituie restricţii şi în care se introduc interdicţii
Zona de protecţie a unei capacităţi energetice
se introduc interdicţii privind interdicţii în scopul asigurării privind regimul
este:
accesul persoanelor şi regimul funcţionării normale şi pentru construcţiilor, dar nu şi
construcţiilor evitarea punerii în pericol a pentru proprietarii terenurilor
persoanelor, bunurilor şi mediului din această zonă

zona adiacentă capacităţilor zona adiacentă capacităţii


zona adiacenta capacităţilor energetice, extinsă în spaţiu, în energetice, extinsă în spaţiu,
energetice, extinsa in spaţiu, in care care se instituie restricţii şi în care se introduc interdicţii
Zona de siguranţa a unei capacităţii energetice
se introduc interdicţii privind interdicţii în scopul asigurării privind regimul
este:
accesul persoanelor si regimul funcţionării normale şi pentru construcţiilor, dar nu şi
construcţiilor evitarea punerii în pericol a pentru proprietarii terenurilor
persoanelor, bunurilor şi mediului din această zonă

În cazul unui ansamblu de blocuri de locuinţe, centralizat, la limita zonei de


centralizat, la parter sau pe
grupurile de măsurare individuale se pe tablourile din apartamente proprietate asupra terenului, in
palier
poziţionează exteriorul construcţiei

Operatorul de reţea are obligaţia să transmită


utilizatorului studiul de soluţie avizat conform
reglementărilor, de regulă, în maximum .........
de la data încheierii contractului pentru
trei luni patru luni o lună
elaborarea studiului de soluţie, în cazul
racordării la o reţea de medie sau joasă tensiune
.
locurile de consum care se
racordează la reţele electrice
utilizatorii de tip distribuitori, de medie sau joasă tensiune,
Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de
utilizatorii perturbatori indiferent de tensiunea reţelei la indiferent de puterea
soluţie pentru:
care se racordează solicitată, dacă soluţia de
racordare este unică şi/sau
evidentă
locurile de consum şi/sau de
producere care, prin tipul lor
şi caracteristicile
echipamentelor instalaţiilor
locurile de consum existente de utilizare şi/sau al
locurile de consum având puterea
pentru care se solicită un spor de proceselor tehnologice,
maximă simultană absorbită mai
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un putere ce poate fi acordat prin impun necesitatea unei
mică de 30 kVA, indiferent de
studiu de soluţie pentru: instalaţiile de racordare existente, analize pentru stabilirea
categoria din care fac parte din
indiferent de tensiunea reţelei la impactului racordării asupra
punct de vedere al activităţii lor
care sunt racordate. reţelei şi a celorlalţi
utilizatori şi stabilirea
măsurilor pentru încadrarea
acestui impact în limitele
normate
locurile de consum existente pentru
locurile de consum şi/sau de
care se solicită un spor de putere ce
locurile de consum individuale ale producere care se racordează
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un poate fi acordat prin instalaţiile de
utilizatorilor de tip clienţi casnici, la reţele electrice având
studiu de soluţie pentru: racordare existente, indiferent de
indiferent de puterea solicitată tensiunea nominală de 110
tensiunea reţelei la care sunt
kV sau mai mare;
racordate.
Autoritatea Naţională de Reglementare în calitatea execuţiei
calitatea execuţiei instalaţiilor de racordarea la reţelele electrice de
domeniul Energiei analizează şi soluţionează instalaţiilor interioare ale
racordare interes public
eventualele contestaţii cu privire la: clădirilor civile
Autoritatea Naţională de Reglementare în calitatea execuţiei
calitatea execuţiei instalaţiilor de
domeniul Energiei analizează şi soluţionează avizele tehnice de racordare instalaţiilor interioare ale
racordare
eventualele contestaţii cu privire la: clădirilor civile
În cazul apariţiei unei divergenţe cu privire la
racordarea la reţelele electrice sau emiterea de parcurgerii în prealabil a unei
neconcilierii acesteia la nivelul
avize de amplasament, între un solicitant şi o procedurii de mediere la
operatorilor de reţea conform înregistrării unei acţiuni în justiţie
subunitate sau unitate a unui operator de reţea, nivelul Ministerului
procedurilor proprii
soluţionarea neînţelegerii de către ANRE se va Economiei
face numai în cazul:
Neînţelegerile privind racordarea utilizatorilor
la reţelele electrice de interes public, dintre de autoritatea competentă conform
întotdeauna pe cale amiabilă întotdeauna în justiţie
operatorii de distribuţie şi solicitanţi, se reglementărilor în vigoare
soluţionează:
Desfăşurarea de activităţi
fără contracte legale, în
vigoare (contract individual
Proiectarea instalaţiei electrice a Desfăşurarea activităţii în baza de muncă semnat cu un
ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale
unei locuinţe în baza unei autorizaţii unui carnet de electrician autorizat angajator sau contract de
unui electrician autorizat pentru:
de tip II A emis în anul 2013 prestări servicii, în cazul în
care este persoană fizică
autorizată de autorităţile
administraţiei locale)
Executarea instalaţiei
Comiterea unei fapte prevăzute în Desfăşurarea activităţii în baza
ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale electrice a unei locuinţe în
Regulamentul de autorizare ca fiind unui carnet de electrician autorizat
unui electrician autorizat pentru: baza unei autorizaţii de
interzisă emis în anul 2013
tip II B
promovării unui concurs de
Autorizarea unui electrician se realizează în promovării unui examen de unui interviu în faţa unei
autorizare, cu număr limitat de
urma: autorizare comisii ANRE
locuri

După caz, proiectare (A)/ După caz, proiectare (A)/


După caz, proiectare (A)/ executare
executare (B) de instalaţii electrice executare (B) de instalaţii
Calitatea de electrician autorizat gradul III (A (B) de instalaţii electrice cu putere
cu putere instalată oricât de mare electrice cu putere instalată
sau B) acordă titularilor de legitimaţie instalată oricât de mare este tehnic
este tehnic realizabilă şi la o maximă de 100 kW şi la o
următoarele competenţe: realizabilă şi la o tensiune nominală
tensiune nominală mai mică de 220 tensiune nominală de cel mult
de cel mult 20 kV
kV 110 kV
Câte grade de competenţă sunt prevăzute în
regulamentul de autorizare a electricienilor 4 grade de competenţă (I, II, III şi 5 grade de competenţă (I, II, III, IV 3 grade de competenţă (A, B
elaborat şi aprobat de ANRE, indiferent de tipul IV) şi V) şi C)
de autorizare?

De a proiecta şi executa
De a proiecta şi executa instalaţii De a proiecta şi executa instalaţii
instalaţii electrice cu orice
Electricianul autorizat pentru gradul II, tip A+B electrice cu putere instalată de cel electrice cu orice putere instalată
putere instalată tehnic
are următoarele competenţe: mult 10 kW şi la o tensiune tehnic realizabilă şi la o tensiune
realizabilă şi la o tensiune
nominală mai mică de 1 kV nominală mai mică de 1 kV
nominală maximă de 20 kV

De a proiecta şi executa
De a proiecta şi executa instalaţii De a executa instalaţii electrice cu
instalaţii electrice cu orice
Electricianul autorizat pentru gradul IV, tip electrice cu orice putere instalată orice putere instalată tehnic
putere instalată tehnic
A+B are următoarele competenţe: tehnic realizabilă şi la orice tensiune realizabilă şi la o tensiune
realizabilă şi la o tensiune
nominală standardizată nominală maximă de 220 kV
nominală maximă de 110 kV

Electricienii autorizaţi de ANRE pentru


A B C
proiectare au autorizaţii de tip:
Să realizeze lucrări de
Să proiecteze instalaţii electrice în Să proiecteze instalaţii electrice în instalaţii electrice în baza
Este interzis electricianului autorizat: cazul în care deţine doar autorizaţie cazul în care nu deţine o unor documentaţii de
de tip A autorizaţie de tip A proiectare realizate de alţi
electricieni autorizaţi
Să realizeze lucrări de
Să proiecteze instalaţii electrice în Să proiecteze instalaţii electrice în instalaţii electrice în baza
Este interzis electricianului autorizat: cazul în care deţine doar autorizaţie cazul în care nu deţine o unor documentaţii de
de tip A autorizaţie de tip A proiectare realizate de alţi
electricieni autorizaţi
Să racordeze noi puncte de consum Să realizeze lucrări de
Să semneze documentaţii de orice
de energie electrică la instalaţiile instalaţii electrice în baza
fel pentru proiecte sau lucrări pe
Este interzis electricianului autorizat: electrice, cu aprobarea unor documentaţii de
care nu le-a realizat sau
operatorului de reţea şi în prezenţa proiectare realizate de alţi
supravegheat
acestuia electricieni autorizaţi
în susţinerea unei probe scrise, într-un interviu susţinut in faţa
în participarea la un concurs,
Examenul de autorizare pentru gradele II, III şi constând în 2 subiecte: un unei Comisii ANRE, urmat de
fiind necesară obţinerea unui
IV constă: chestionar cu 30 de întrebări şi o rezolvarea unei probleme si o
punctaj minim de 30 puncte
aplicaţie numerică aplicaţie practică

Trebuie să îndeplinească condiţiile


Trebuie să îndeplinească condiţiile
de calificare şi experienţă
de calificare si experienţă Trebuie sa fi fost autorizaţi în
În vederea autorizării pentru ambele tipuri de profesionale, cumulate, pentru
profesionale, cumulate, pentru prealabil în baza Ordinului
autorizare (A şi B), electricienii: fiecare tip de autorizare şi susţin
fiecare tip şi susţin un singur MIC nr34 din 1999
examene separate pentru fiecare
examen
dintre aceste tipuri

De proiectare de instalaţii
De executare de instalaţii electrice De executare de instalaţii electrice
electrice cu orice putere
Legitimaţia de electrician autorizat gradul IIIB cu orice putere instalată tehnic cu orice putere instalată tehnic
instalată tehnic realizabilă, la
conferă următoarele competenţe titularului: realizabilă, la o tensiune nominală realizabilă, la o tensiune nominală
o tensiune nominală maximă
maximă de 20 kV maximă de 220 kV
de 20 kV
De tip A (pentru proiectare) şi de
De tip G (general) pentru instalaţii De tip U (universal) pentru
Legitimaţiile de electrician autorizat pot fi: tip B (pentru executare) de
electrice instalaţii electrice de utilizare
instalaţii electrice

Minim 12 de puncte la
Minim 20 de puncte la chestionar si
Minim 24 de puncte la chestionar, chestionar si 2 puncte la
3 puncte la aplicaţia numerică,
pentru gradul I, respectiv minim 24 aplicaţia numerică, pentru
Promovarea examenului de autorizare se face pentru gradele I si II, respectiv 25 de
de puncte la chestionar şi 3 puncte gradele I si II, respectiv 15 de
obţinând: puncte la chestionar şi 3 puncte la
la aplicaţia numerică pentru puncte la chestionar şi 3
aplicaţia numerică pentru gradele III
gradele II, III şi IV puncte la aplicaţia numerică
şi IV
pentru gradele III şi IV

Nu sunt definite tipuri de


Regulamentul de autorizare a electricienilor De tip A sau B pentru proiectare
De tip E pentru execuţie autorizare, ci doar grade de
defineşte următoarele tipuri de autorizaţii: şi respectiv executare
autorizare
Sancţiunile contravenţionale aplicate de ANRE
Retragerea autorizării cu drept de Retragerea autorizării fără drept de
electricienilor autorizaţi pot fi asociate cu una Avertisment verbal
prezentare la o nouă examinare prezentare la o nouă examinare
dintre următoarele măsuri:
Are obligaţia de a participa la
recepţia şi la punerea în funcţiune Are dreptul de a racorda la
Are obligaţia de a respecta a instalaţiei electrice de utilizare SEN noi puncte de consum,
Un electrician autorizat care execută lucrări de proiectele lucrărilor de instalaţii proiectată/ executată, chiar dacă nu urmând a solicita acordul
instalaţii electrice: electrice şi normele tehnice i se solicită acest lucru de către operatorului de reţea după
aplicabile beneficiarul sau operatorul de reţea recepţia la terminarea
la care urmează a se racorda lucrărilor
instalaţia electrică de utilizare;

De a participa la recepţia şi la
punerea în funcţiune a instalaţiei
De a racorda la SEN noi
electrice de utilizare proiectată/
Să respecte proiectele de execuţie a puncte de consum, urmând a
Una dintre obligaţiile electricianului autorizat executată, în cazul în care i se
lucrărilor de instalaţii electrice doar solicita acordul operatorului
care execută lucrări de instalaţii electrice este: solicită acest lucru de către
dacă sunt întocmite de el de reţea după recepţia la
beneficiarul sau operatorul de reţea
terminarea lucrărilor
la care urmează a se racorda
instalaţia electrică de utilizare

Să proiecteze instalaţii electrice Să semneze documentaţii de


Să execute sau să coordoneze
doar conform gradului si tipului de proiectare chiar dacă nu sunt
Una dintre obligaţiile electricianului care deţine execuţia instalaţiilor electrice
autorizare şi să respecte normele realizate de el, astfel încât
autorizaţie de tip A este: de orice putere sau tensiune
tehnice corespunzătoare tipurilor de proprietarul să poată demara cât
tehnic realizabilă
instalaţii electrice proiectate mai repede execuţia instalaţiilor

Să proiecteze instalaţii
Să execute instalaţii electrice doar
Să notifice ANRE data începerii electrice doar conform
Una dintre obligaţiile electricianului care deţine conform gradului si tipului de
execuţiei unei instalaţii electrice gradului si tipului de
autorizaţie de tip B şi execută instalaţii electrice autorizare şi să respecte normele
conform gradului si tipului de autorizare, având în vedere că
este: tehnice corespunzătoare tipurilor
autorizare experienţa practică îi permite
de instalaţii electrice proiectate
acest lucru
Să proiecteze instalaţii
Să execute instalaţii electrice doar
Să notifice ANRE data începerii electrice doar conform
Una dintre obligaţiile electricianului care deţine conform gradului si tipului de
execuţiei unei instalaţii electrice gradului si tipului de
autorizaţie de tip B şi execută instalaţii electrice autorizare, numai în una dintre
conform gradului si tipului de autorizare, având în vedere că
este: calităţile prevăzute în regulament
autorizare experienţa practică îi permite
pentru exercitarea activităţii
acest lucru
orice persoană fizică sau
orice client ce cumpără energie
orice client ce cumpără energie juridică ce cumpără energie
Client final este: electrică de la un trader de energie
electrică de la un producător electrică pentru consum
electrică
propriu
orice client ce cumpără
orice client ce cumpără energie
Client final este: orice client casnic energie electrică de la un
electrică de la un producător
trader de energie electrică
Conform prevederilor referitoare la energia
echivalente numai în cazul
electrică din Legea nr. 123/2012 , noţiunile de diferite echivalente;
consumatorilor casnici
"client final" şi "consumator" sunt:
poliţişti, jandarmi sau
Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor în poliţişti locali, împreună cu
reprezentanţii împuterniciţi ai
sectorul energiei electrice, conform Legii nr. reprezentanţii operatorilor de reţea sau fără reprezentanţii
autorităţii competente
123/2012 se fac, după caz, de: împuterniciţi ai operatorilor
de reţea
poliţişti, jandarmi sau
Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor în poliţişti locali, împreună cu
reprezentanţii împuterniciţi ai
sectorul energiei electrice, conform Legii nr. reprezentanţii operatorilor de reţea sau fără reprezentanţii
consiliilor locale
123/2012 se fac, după caz, de: împuterniciţi ai operatorilor
de reţea
Elaborarea de documentaţii de proiectare sau
Constituie contravenţie şi se Este permisă pentru instalaţiile
executarea instalaţiilor electrice fără Atestat Constituie doar abatere
sancţionează electrice de utilizare
valabil emis de ANRE:
prestează serviciul public pentru
toţi utilizatorii reţelelor electrice de prestează serviciul de distribuţie
asigură serviciul public de
Conform atribuţiilor principale prevăzute în distribuţie, permiţând accesul doar pentru utilizatorii reţelelor
distribuţie a energiei electrice
Cod tehnic al reţelelor electrice de distribuţie nediscriminatoriu la reţelele electrice de distribuţie cu care au
doar consumatorilor de
(Codul RED), operatorii de distribuţie: electrice de distribuţie oricărui încheiat un contract de furnizare a
energie electrică vulnerabili
solicitant care îndeplineşte cerinţele energiei electrice
tehnice prevăzute în Cod

ANRE - Autoritatea Naţională de


Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie SC ELECTRICA SA, în calitate de
Reglementare în domeniul CN TRANSELECTRICA SA
(Codul RED) este administrat de: elaborator
Energiei
Elaborarea planului de dezvoltare a reţelelor
electrice de distribuţie, conform prevederilor ofertele de producţie de energie
tipurile de consumatori racordaţi la natura surselor de producere
Codului tehnic al reţelelor electrice de electrică ale producătorilor
reţelele elcetrice de distribuţie a energiei electrice
distribuţie (Codul RED), are la bază ca date de existenţi
intrare:
Elaborarea planului de dezvoltare a reţelelor
prognoza de consum pe o
electrice de distribuţie, conform prevederilor
perspectivă de 5 ani, pusă la tipurile de consumatori racordaţi la natura surselor de producere
Codului tehnic al reţelelor electrice de
dispoziţie de furnizori şi reţelele elcetrice de distribuţie a energiei electrice
distribuţie (Codul RED), are la bază ca date de
consumatori
intrare:

Limitele normate de variaţie a frecvenţei în


50 Hz - 6% … 50 Hz + 4% 50 Hz - 8% … 50 Hz + 5% 50 Hz - 10% … 50 Hz + 4%
funcţionare pe durata a 100 % din timp sunt:

În punctele de delimitare, la joasă tensiune, în


condiţii normale de exploatare, excluzând
întreruperile, pe durata oricărui interval de timp
de o săptămână, 95 % din valorile efective, 5% 10% 12%
mediate pe o durată de 10 minute, ale tensiunii
furnizate, nu trebuie să aibă, faţă de tensiunea
nominală o abatere mai mare de:
OD asigură sosirea echipei de intervenţie în
minimum de timp din momentul luării la
cunoştinţă cu privire la întreruperea căii de
alimentare/evacuare a energiei la un loc de pentru mediul rural, în condiţii pentru mediul rural, în condiţii pentru mediul rural, în
consum şi/sau de producere, astfel încât normale de vreme, în maximum18 normale de vreme, în maximum 12 condiţii normale de vreme, în
restabilirea acesteia, după o întrerupere ore ore maximum 24 ore
neplanificată, trebuie să se realizeze, de la data
intrării în vigoare a standardului până la data de
31.12.2018 după cum urmează

Operatorul de distribuţie este obligat să


răspundă unui utilizator care reclamă calitatea
În termenul standard de 20 zile
curbei de tensiune în punctul de delimitare: În termen de 10 zile lucrătoare În termen de 5 zile lucrătoare
calendaristice

Operatorul de distribuţie este obligat să


răspundă unui utilizator care reclamă calitatea
curbei de tensiune în punctul de delimitare: La toate reclamaţiile scrise În termen de 10 zile lucrătoare În termen de 5 zile lucrătoare

Operatorul de distribuţie este obligat să


răspundă unui utilizator care reclamă calitatea În reglementările aprobate nu
curbei de tensiune în punctul de delimitare: La toate reclamaţiile scrise În termen de 3 zile lucrătoare există nici o prevedere cu
privire la acest aspect

Elaborarea planului de dezvoltare a RED are la


bază ca date de intrare prognozele de producţie
minim 4 ani maxim 10 ani minim 2 ani
şi de consum de energie electrică pe o perioadă
de:
Elaborarea planului de dezvoltare a RED are la
bază ca date de intrare prognozele de producţie
minim 5 ani minim 2 ani minim 4 ani
şi de consum de energie electrică pe o perioadă
de:
Planul de perspectivă pe termen mediu pentru
dezvoltarea şi modernizarea RED se elaborează 3 ani 5 ani, cu actualizări anuale 7 ani, cu actualizări anuale
pentru o perioadă de:
ANRE, în calitate de
Ministerul de resort, cu consultarea
Planificarea dezvoltării şi modernizării reţelelor administrator al Codului
ANRE şi a operatorilor de Operatorii de distribuţie
electrice de distribuţie se face de către: tehnic al reţelelor electrice de
distribuţie
distribuţie (Codul RED)
Gestionarea, exploatarea,
mentenanţa, modernizarea şi
dezvoltarea instalaţiilor electrice Aprobarea tarifelor de
Printre activităţile desfăşurate de operatorul de aflate în patrimoniu (linii electrice, Dispecerizarea energiei electrice la distribuţie a energiei
distribuţie se numără şi: staţii de transformare, puncte de nivel naţional electrice, stabilite în funcţie
alimentare, posturi de transformare, de structura cheltuielilor
instalaţii de protecţie şi
automatizare etc)
Asigurarea tranzitării energiei Aprobarea tarifelor de
Printre activităţile desfăşurate de operatorul de
Dispecerizarea energiei electrice la electrice prin reţelele sale, la distribuţie a energiei
distribuţie, precizate în Codul reţelelor electrice
nivel naţional cererea şi cu informarea OTS, în electrice, stabilite în funcţie
de distribuţie (Codul RED), se numără şi:
anumite cazuri de structura cheltuielilor
Gestionarea, exploatarea,
Printre activităţile desfăşurate de operatorul de Aprobarea tarifelor de distribuţie a
mentenanţa, modernizarea şi Dispecerizarea energiei
distribuţie, precizate în Codul reţelelor electrice energiei electrice, stabilite în
dezvoltarea instalaţiilor proprii din electrice la nivel naţional
de distribuţie (Codul RED), se numără şi: funcţie de structura cheltuielilor
reţelele electrice de distribuţie
Stabilirea responsabilităţilor şi
Stabilirea unui set de reguli şi
Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor obligaţiilor operatorilor de Stabilirea unui set de reguli şi
norme în vederea asigurării
electrice de distribuţie (Codul RED) se distribuţie şi ale tuturor norme în vederea asigurării
accesului utilizatorilor la reţelele
regăsesc: utilizatorilor reţelelor electrice de iluminatului public
electrice de transport
distribuţie
Stabilirea unui set de reguli şi Stabilirea unui set de reguli şi Stabilirea unui set de reguli şi
Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor
norme în vederea asigurării norme în vederea asigurării norme în vederea asigurării
electrice de distribuţie (Codul RED) se
accesului utilizatorilor la reţelele accesului utilizatorilor la reţelele accesului utilizatorilor la
regăsesc:
electrice de distribuţie electrice de transport reţelele electrice de transport

Stabilirea unui set de reguli şi Stabilirea Standardului de


Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor Stabilirea cerinţelor tehnice pentru
norme în vederea asigurării performanţă pentru serviciul
electrice de distribuţie (Codul RED) se racordarea utilizatorilor la reţelele
accesului utilizatorilor la reţelele de distribuţie a energiei
regăsesc: electrice de distribuţie
electrice de transport electrice
Stabilirea interfeţelor şi a
fluxurilor informaţionale
Stabilirea unui set de reguli şi
Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor Stabilirea unui set de reguli şi dintre operatorii de
norme în vederea asigurării
electrice de distribuţie (Codul RED) se norme în vederea asigurării distribuţie şi operatorul de
accesului utilizatorilor la reţelele
regăsesc: iluminatului public transport şi de sistem şi
electrice de transport
utilizatorii reţelelor electrice
de distribuţie
Stabilirea unui set de reguli şi
Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor Stabilirea cerinţelor pentru Stabilirea unui set de reguli şi
norme în vederea asigurării
electrice de distribuţie (Codul RED) se dezvoltarea reţelelor electrice de norme în vederea asigurării
accesului utilizatorilor la reţelele
regăsesc: distribuţie iluminatului public
electrice de transport

Termenul standard pentru transmiterea


contractului de distribuţie (oferta operatorului
maximum 10 zile
de distribuţie), de la înregistrarea cererii de maximum 20 zile calendaristice maximum 30 zile calendaristice
calendaristice
încheiere a contractului, însoţită de
documentaţia completă, este de:
Obligaţia ca în termen de
maximum 10 zile calendaristice de
Administrarea documentaţiei
la primirea unei solicitări de Asigurarea integrală, din
Printre responsabilităţile şi obligaţiile tehnice şi a normelor care
contractare a serviciului de surse proprii de producere a
operatorului de distribuţie precizate în Codul reglementează proiectarea,
distribuţie din partea unui titular energiei electrice, cantitatea
reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) funcţionarea, întreţinerea şi
de licenţă sau consumator racordat corespunzătoare pierderilor
sunt incluse: dezvoltarea instalaţiilor componente
la RED, să facă o ofertă şi în cazul tehnice din reţele
ale reţelelor electrice de distribuţie
acceptării acesteia, să încheie
contractul

Asigurarea integrală, din surse Administrarea informaţiilor


Responsabilităţile operatorului de distribuţie Administrarea informaţiilor
proprii de producere a energiei necesare pentru funcţionarea
precizate în Codul reţelelor electrice de necesare pentru funcţionarea şi
electrice, cantitatea corespunzătoare şi dezvoltarea reţelei de
distribuţie (Codul RED) includ: dezvoltarea RED
pierderilor tehnice din reţele iliminat public

Administrarea documentaţiei
Asigurarea integrală, din
tehnice şi normelor care Administrarea informaţiilor
Responsabilităţile operatorului de distribuţie surse proprii de producere a
reglementează proiectarea, necesare pentru funcţionarea şi
precizate în Codul reţelelor electrice de energiei electrice, cantitatea
funcţionarea, întreţinerea şi dezvoltarea reţelei de iliminat
distribuţie (Codul RED) includ: corespunzătoare pierderilor
dezvoltarea instalaţiilor componente public
tehnice din reţele
ale reţelelor electrice de distribuţie

De a promova si impune
De a stabili şi a impune regulile şi
regulile şi cerinţele de ordin
cerinţele minime de ordin tehnic
De a promova si impune regulile şi tehnic minimale pentru o
pentru operatorii de distribuţie
Scopul "Codului tehnic al reţelelor electrice de cerinţele de ordin comercial în funcţionare sigură, stabilă şi
(OD) şi utilizatorii RED în vederea
distribuţie" este: vederea bunei funcţionări a pieţei de economică a reţelelor
realizării unei funcţionări sigure,
energie electrică electrice de transport în
stabile şi economice a acestor
beneficiul tuturor
reţele
utilizatorilor acestora

Prevederile standardului de performanţă pentru Evenimente accidentale


Întrerupere accidentală a energiei
serviciul de distribuţie nu se aplică în situaţii Forţă majoră determinate de angajaţii
electrice
de: operatorului de distribuţie
funcţionare anormală a RED
determinată de către OTS, în
Prevederile standardului de performanţă pentru
Evenimente accidentale condiţiile în care OD a luat
serviciul de distribuţie nu se aplică în situaţii Întrerupere accidentală a energiei
determinate de angajaţii toate măsurile pentru
de: electrice
operatorului de distribuţie limitarea efectelor cauzei
care a determină funcţionarea
anormală

funcţionare anormală a RED


în cazul întreruperilor în determinată de către OTS, în în cazul întreruperilor în
Standardul de performanţă pentru serviciul de alimentarea cu energie electrică condiţiile în care OD a luat toate alimentarea cu energie
distribuţie nu se aplică în condiţii de: pentru racordarea noilor măsurile pentru limitarea efectelor electrică pentru efectuarea de
consumatori cauzei care a determină revizii
funcţionarea anormală

în cazul întreruperilor în
în cazul întreruperilor în
Standardul de performanţă pentru serviciul de alimentarea cu energie electrică
alimentarea cu energie electrică în condiţii de forţă majoră
distribuţie nu se aplică: pentru racordarea noilor
pentru efectuarea de revizii
consumatori
prin regimul lor de funcţionare să
nu introducă perturbaţii
Pe lângă alte condiţii pe care trebuie să le să aibă contracte de
să contracteze serviciul de inacceptabile, conform
îndeplinească utilizatorii, pentru a beneficia de furnizarea a energiei electrice
distribuţie direct cu operatorul de normativelor în vigoare, care să
prevederile standardului de performanţă pentru încheiate cu operatorul de
distribuţie afecteze funcţionarea RED sau
serviciul de distribuţie, trebuie ca: distribuţie
alimentarea altor utilizatori RED
din zonă
Pe lângă alte condiţii pe care trebuie să le să aibă instalaţiile la tensiunea să aibă contracte de
să contracteze serviciul de
îndeplinească utilizatorii, pentru a beneficia de nominală alternativă în gama 230 V furnizarea a energiei electrice
distribuţie direct cu operatorul de
prevederile standardului de performanţă pentru – 110 kV şi la frecvenţa nominală încheiate cu operatorul de
distribuţie
serviciul de distribuţie, trebuie ca: de 50 Hz; distribuţie
să aibă instalaţii electrice
Pe lângă alte condiţii pe care trebuie să le care funcţionează la
să aibă contracte de furnizare a
îndeplinească utilizatorii, pentru a beneficia de să respecte condiţiile prevăzute în tensiunea nominală
energiei electrice încheiate cu
prevederile standardului de performanţă pentru contractul de distribuţie/furnizare alternativă în gama 20 kV -
operatorul de distribuţie
serviciul de distribuţie, trebuie ca: 400 kV şi la frecvenţa de 50
Hz

Standardul de performanţă pentru serviciul de Debranşarea consumatorilor


distribuţie a energiei electrice stabileşte Furnizarea energiei electrice calitatea tehnică a energiei rău-platnici de la reţelele
indicatorii de performanţă privind: electrice distribuite electrice de distribuţie

Standardul de performanţă pentru serviciul de Debranşarea consumatorilor


continuitatea alimentării cu energie
distribuţie a energiei electrice stabileşte Furnizarea energiei electrice rău-platnici de la reţelele
electrică a utilizatorilor
indicatorii de performanţă privind: electrice de distribuţie

Standardul de performanţă pentru serviciul de Debranşarea consumatorilor


calitatea comercială a serviciului de
distribuţie a energiei electrice stabileşte Furnizarea energiei electrice rău-platnici de la reţelele
distribuţie a energiei electrice
indicatorii de performanţă privind: electrice de distribuţie

Întreruperile programate, ca
Standardul de performanţă pentru serviciul de Debranşarea consumatorilor rău-
urmare a lucrărilor
distribuţie a energiei electrice stabileşte platnici de la relele electrice de Furnizarea energiei electrice
planificate de exploatare şi
obligaţiile operatorilor de distribuţie referitor la distribuţie
mentenanţă

Standardul de performanţă pentru serviciul de Debranşarea consumatorilor rău-


reclamaţiile utilizatorilor privind
distribuţie a energiei electrice stabileşte platnici de la relele electrice de Furnizarea energiei electrice
calitatea curbei de tensiune
obligaţiile operatorilor de distribuţie referitor la distribuţie

Standardul de performanţă pentru serviciul de Debranşarea consumatorilor rău-


reclamaţiile utilizatorilor privind
distribuţie a energiei electrice stabileşte platnici de la relele electrice de Furnizarea energiei electrice
calitatea curbei de tensiune
obligaţiile operatorilor de distribuţie referitor la distribuţie
Evenimentele accidentale
Standardul de performanţă pentru serviciul de Debranşarea consumatorilor rău-
continuitatea alimentării cu energie produse de terţi asupra
distribuţie a energiei electrice stabileşte platnici de la relele electrice de
electrică a utilizatorilor reţelelor electrice din
indicatorii de performanţă privind: distribuţie
patrimoniul public
Întreruperile programate, ca
Standardul de performanţă pentru serviciul de Evenimentele accidentale produse Debranşarea consumatorilor rău-
urmare a lucrărilor
distribuţie a energiei electrice stabileşte de terţi asupra reţelelor electrice din platnici de la relele electrice de
planificate de exploatare şi
indicatorii de performanţă privind: patrimoniul public distribuţie
mentenanţă

Standardul de performanţă pentru serviciul de Evenimentele accidentale produse Debranşarea consumatorilor


continuitatea alimentării cu energie
distribuţie a energiei electrice stabileşte de terţi asupra reţelelor electrice din rău-platnici de la relele
electrică a utilizatorilor
indicatorii de performanţă privind: patrimoniul public electrice de distribuţie

În situația în care, din motive obiective,


operatorul de distribuţie renunță la întreruperea 72 ore înainte de data
48 ore înainte de data stabilită 24 de ore înainte de data stabilită
planificată, el are obligația de a informa stabilită pentru începerea
pentru începerea lucrărilor. pentru începerea lucrărilor.
utilizatorii ce urmau a fi afectați de aceasta cu lucrărilor.
minimum:
După depunerea documentaţiei complete de
către utilizator, în situaţia în care soluţia de
racordare se stabileşte prin fişă de soluţie, 10 zile calendaristice în cazul 30 zile calendaristice în cazul 20 zile calendaristice în cazul
operatorul de reţea are obligaţia să transmită racordării la joasă tensiune racordării la medie tensiune racordării la joasă tensiune
solicitantului avizul tehnic de racordare în
maximum:
După depunerea documentaţiei complete de
către utilizator, în situaţia în care soluţia de
racordare se stabileşte prin fişă de soluţie, 30 zile calendaristice în cazul 20 zile calendaristice în cazul 10 zile calendaristice în cazul
operatorul de reţea are obligaţia să transmită racordării la joaă tensiune racordării la joasă tensiune racordării la joasă tensiune
solicitantului avizul tehnic de racordare în
maximum:
Standardul de performanţă pentru serviciul de
distribuţie a energiei electrice se aplică şi în da, dar numai după punerea
relaţiile dintre operatorii de distribuţie şi nu da sub tensiune a instalaţiei de
titularii cererilor de racordare la reţeaua utilizare
electrică de interes public ?

Pentru argumentarea răspunsului la reclamaţiile


privind calitatea curbei de tensiune, operatorul
de distribuţie este obligat să realizeze
monitorizarea principalilor parametri de calitate
3 zile consecutive 7 zile consecutive 10 zile consecutive
prevăzuţi în standardul de performantă pentru
serviciul de distribuţie a energiei electrice, în
punctul de delimitare, pe o perioadă de
minimum:

Verificarea dimensionării, în proiectare, a


reţelelor electrice de distribuţie, conform criteriul stabilităţii termice si
criteriul cheltuielilor de exploatare criteriul pierderilor minime de
prevederilor Codului tehnic al reţelelor electrice dinamice în regim de
minime energie
de distribuţie (Codul RED), se face ţinând scurtcircuit
seama de:
Verificarea dimensionării, în proiectare, a
reţelelor electrice de distribuţie, conform criteriul economic si criteriul
criteriul pierderilor minime de criteriul cheltuielilor de
prevederilor Codului tehnic al reţelelor electrice stabilităţii termice în regim de
energie exploatare minime
de distribuţie (Codul RED), se face ţinând durata
seama de:

în anumite cazuri se poate încheia pentru unul sau mai multe


întotdeauna, pentru un singur loc de
Un contract de furnizare se încheie:. un singur contract de furnizare locuri de consum, în funcţie
consum
pentru mai multe locuri de consum de opţiunea clientului final

pentru unul sau mai multe locuri


întotdeauna, pentru un singur
Un contract de furnizare se încheie:. de regulă, pentru un loc de consum de consum, în funcţie de opţiunea
loc de consum
clientului final
Calitatea tensiunii se referă la calitatea undei de frecvenţa, forma undei de tensiune, accesul la reţelele de interes
metodologia de stabilire a tarifelor
tensiune şi are în vedere: respectiv conţinut de armonici public

Calitatea tensiunii se referă la calitatea undei de amplitudinea tensiunii, inclusiv metodologia de stabilire a
accesul la reţelele de interes public
tensiune şi are în vedere: flicker tarifelor

Consumatorii pot conveni cu furnizorul sistarea


minimum o luna si maximum 12
temporara a energiei electrice, fără denunţarea minimum 3 luni si maximum 6 luni minimum 6 luni
luni
contractului, pentru o perioadă de:

Pentru asigurarea transportului/distribuţiei


energiei electrice prin reţelele electrice până la
clientul final, se încheie contract/contracte de operatorul de reţea şi clientul final,
furnizor şi clientul final producător şi clientul final
reţea între: în anumite situaţii

Pentru asigurarea transportului/distribuţiei


energiei electrice prin reţelele electrice până la
clientul final, se încheie contract/contracte de operatorul de reţea şi furnizorul
producător şi clientul final furnizor şi clientul final
reţea între: clientului final

manevrele ce se executa si
Convenţia de exploatare este un act juridic prin realizarea conducerii
contractarea energiei electrice eventualele despăgubiri ce se pot
care sunt precizate aspecte legate de: operaţionale prin dispecer
acorda in cazul unui incident
manevrele ce se executa si
Convenţia de exploatare este un act juridic prin condiţiile de exploatare şi contractarea energiei
eventualele despăgubiri ce se pot
care sunt precizate aspecte legate de: întreţinere reciprocă a instalaţiilor electrice
acorda in cazul unui incident
Convenţia de exploatare, anexă la contractul de
furnizare a energiei electrice, este un act juridic consumator si producător operator de reţea si consumator furnizor si producător
încheiat intre:
sunt utilizate, de regulă, la pot fi utilizate la decontarea nu pot fi utilizate la
Grupurile de măsurare martor instalate de
decontarea energiei electrice cu energiei electrice cu furnizorul, în decontarea energiei electrice
clientul final:
furnizorul anumite situaţii, condiţionat cu furnizorul
este obligat să prezinte
dacă este consumator sezonier, nu prognoze orare de consum
Un client final cu o putere aprobată prin avizul este obligat să prezinte prognoze
este obligat să prezinte prognoze furnizorului cu care are relaţii
tehnic de racordare/certificatul de racordare de orare de consum furnizorului cu
orare de consum furnizorului cu contractuale, numai dacă are
cel puţin 1 MVA, care are relaţii contractuale
care are relaţii contractuale un consum anual de energie
mai mare de 100 GWh

Sunt definite ca locuri de consum cu consum


mare, locurile de consum ale clienţilor finali
noncasnici la care puterea aprobată prin avizul 50 kW 100 kW 200 kW
tehnic de racordare sau, acolo unde există, prin
certificatul de racordare, depăşeşte:

În cazul serviciului de furnizare prestat pe baza


unui contract-cadru aprobat de ANRE, cu un preaviz de cel puţin 5 zile
întreruperea alimentării cu energie electrică cu un preaviz de cel puţin10 zile lucrătoare, în cazul clienţilor fără preaviz
pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale de noncasnici
către beneficiar se face:
În cazul serviciului de furnizare prestat pe baza
unui contract-cadru aprobat de ANRE,
cu un preaviz de cel puţin 15 zile, în cu un preaviz de cel puţin10
întreruperea alimentării cu energie electrică fără preaviz
cazul clienţilor casnici zile
pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale de
către beneficiar se face:
fără încheierea contractului
pe baza prevederilor contractului de furnizare în situaţiile
Furnizarea energiei electrice către clientul final fără încheierea contractului de
de utilizare a reţelei de reglementate în mod distinct
se realizează: furnizare, pe bază de negocieri
transport/distribuţie de către autoritatea
competentă.

pe baza prevederilor
Furnizarea energiei electrice către clientul final fără încheierea contractului de
în temeiul unui contract de furnizare contractului de utilizare a
se realizează: furnizare, pe bază de negocieri
reţelei de transport/distribuţie
În funcţie de domeniul de utilizare a energiei
electrice consumate, clienţii finali pot fi:
industriali clienţi finali noncasnici terţiari

În funcţie de domeniul de utilizare a energiei


electrice consumate, clienţii finali pot fi:
clienţi casnici terţiari industriali

ansamblul format din contor şi


transformatoarele de măsurare
ansamblul format din contorul de aferente acestuia, precum şi toate
Prin grup de măsurare a energiei electrice în doar transformatorul de
energie electrica si elementele de elementele intermediare care
sistem indirect se înţelege: măsurare
securizare constituie circuitele de măsurare a
energiei electrice, inclusiv
elementele de securizare

punctul unei reţele electrice în care


punctul unei reţele electrice în
se delimitează patrimonial
Punctul de delimitare între instalaţiile electrice care se află instalat grupul de punctul fizic în care este
instalaţiile electrice ale
este definit întotdeauna ca: măsurare a energiei electrice racordat un utilizator
utilizatorului de cele ale
tranzitate
operatorului de reţea
punct al unei reţele electrice care
punct al unei reţele electrice unde punct fizic din reţeaua
Punctul de măsurare a energiei electrice este delimitează patrimonial instalaţiile
se află instalat grupul de măsurare electrica la care se racordează
definit ca: electrice ale utilizatorilor de cele ele
a energiei electrice un utilizator
operatorilor de reţea
Regulamentul de furnizare a energiei electrice tranzacţiilor de pe piaţa angro de traderilor de energie electrică şi furnizorilor şi operatorilor de
la clienţii finali se aplicã: energie electrica clienţilor acestora reţea
Regulamentul de furnizare a energiei electrice furnizorilor si clienţilor finali de tranzacţiilor de pe piaţa angro de traderilor de energie electrică
la clienţii finali se aplicã: energie electrică energie electrica şi clienţilor acestora

Se considera o întrerupere de alimentare situaţia


sub 10 % din tensiunea de
în care valorile efective ale tensiunilor de sub 1 % din tensiunea de referinţă sub 5 % din tensiunea de referinţă
referinţă
linie/fază din punctul de conectare sunt:

Preavizul de deconectare se poate transmite


prin poştă, cu confirmare de prin intermediul autorităţilor
clientului final: numai telefonic
primire locale

Preavizul de deconectare se poate transmite


clientului final: prin curier prin intermediul autorităţilor locale numai telefonic

Nerespectarea de către clientul final a


întreruperea temporară a furnizării obligaţia de a reface instalaţia de sancţiune prin amendă
contractului de furnizare poate avea următoarele
energiei electrice racordare contravenţională
consecinţe:
Nerespectarea de către clientul final a
obligaţia de a reface instalaţia de rezilierea contractului de furnizare sancţiune prin amendă
contractului de furnizare poate avea următoarele
racordare a energiei electrice contravenţională
consecinţe:
aprobarea de către operatorul
acceptul operatorului de reţea angajamentul operatorului de reţea
de reţea a racordării
Avizul tehnic de racordare constituie: pentru utilizarea reţelei în anumite de a realiza instalaţia de racordare
utiizatorului în anumite
condiţii a utilizatorului;
condiţii.
oferta operatorului de reţea la
angajamentul operatorului de reţea acceptul operatorului de reţea
cererea de racordare a
Avizul tehnic de racordare constituie: de a realiza instalaţia de racordare a pentru utilizarea reţelei în
solicitantului;
utilizatorului; anumite condiţii

pentru ori ce titular al locului


Avizul tehnic de racordare este un aviz scris numai pentru un anumit titular al
pe o perioadă de timp nelimitată de producere/consum
valabil: locului de producere/consum
respectiv
numai pentru un anumit
Avizul tehnic de racordare este un aviz scris pentru ori ce titular al locului de pe o perioadă de timp
amplasament al locului de
valabil: producere/consum respectiv nelimitată
producere/consum

numai dacă la locul de consum numai dacă puterea solicitată


respectiv se va consuma energie pentru a fi consumată din
Avizul tehnic de racordare trebuie obţinut: pentru orice loc nou de consum
electrică o perioadă de timp mai reţea este de cel puţin
mare de 6 luni 100 kW

utilizator sau de împuternicitul legal


Cererea pentru racordare la reţea trebuie să fie operatorul de reţea
al utilizatorului. furnizor
în mod obligatoriu semnată de:

Cererea pentru racordare la reţea şi se trimit obligatoriu prin


se depun numai la registratura se pot trimite prin poştă;
documentaţia anexată acesteia: poştă
operatorului de reţea.

se pot depune direct la centrele


Cererea pentru racordare la reţea şi se depun numai la
teritoriale de relaţii cu clienţii se trimit obligatoriu prin poştă
documentaţia anexată acesteia: registratura operatorului de
organizate de operatorul de reţea;
reţea.

Conform Regulamentului privind racordarea


un operator de distribuţie
utilizatorilor la reţelele electrice de interes un furnizor orice deţinător de reţea
public, operator de reţea este:
Conform Regulamentului privind racordarea
operatorul de transport şi de sistem
utilizatorilor la reţelele electrice de interes un furnizor orice deţinător de reţea
public, operator de reţea este:
datele tehnice si energetice
caracteristice locului de
Dacă se solicită avizul tehnic de racordare
certificatul de urbanism a consum al utilizatorului,
pentru o organizare de de şantier, documentaţia contractul încheiat cu un furnizor
obiectivului pentru care se conform reglementărilor în
anexată cererii va cuprinde în mod obligatoriu de energie electrică
organizează şantierul, în termen de vigoare la data depunerii
şi:
valabilitate, in copie; cererii de racordare, aprobate
de autoritatea competentă;

Dacă se solicită avizul tehnic de racordare autorizaţia de construire a


certificatul de urbanism a
pentru o organizare de de şantier, documentaţia obiectivului pentru care se contractul încheiat cu un
obiectivului pentru care se
anexată cererii va cuprinde în mod obligatoriu organizează şantierul, în termen de furnizor de energie electrică
organizează şantierul, în termen de
şi: valabilitate, in copie;
valabilitate, in copie;

Documentaţia anexata cererii de emitere a


de valoarea capitalului social, in categoria de utilizator din care face de puterea instalata a
avizului tehnic de racordare are o structura ce
cazul persoanelor juridice parte solicitantul echipamentelor utilizatorului
depinde de:
face parte din instalaţia de
racordare numai în cazurile
nu face parte din instalaţia de face parte din instalaţia de
Grupul de măsurare a energiei electrice: de excepţie, când punctul de
racordare; racordare;
măsurare este diferit de
punctul de delimitare;

Lucrările pentru realizarea instalaţiilor cuprinse pe bază de contract încheiat


între punctul de racordare si punctul de de către un furnizor de energie de către operatorul de reţea
de către utilizator
delimitare la racordarea unui utilizator se electrică cu un operator economic
execută: atestat în condiţiile legii

Lucrările pentru realizarea instalaţiilor cuprinse


între punctul de racordare si punctul de de către operatorul de reţea, cu de către un furnizor de
de către utilizator
delimitare la racordarea unui utilizator se personal propriu energie electrică
execută:
Ulterior emiterii avizului tehnic de racordare, o dacă este înscrisă în avizul tehnic de dacă a fost una (oricare) dintre dacă prevede o instalaţie de
soluţie de racordare este valabilă: racordare soluţiile prevăzute şi avizate din racordare cu costuri minime
studiul de soluţie pentru utilizator.

nu sunt respectate normele


Operatorul de reţea va comunica în scris
utilizatorul nu este de acord cu tehnice privind delimitarea
solicitantului imposibilitatea de a emite aviz utilizatorul nu a încheiat contract de
soluţia stabilită de operatorul de zonelor de protecţie şi de
tehnic de racordare si motivele justificate ale furnizare
reţea siguranţă aferente
refuzului in situaţia în care:
capacităţilor energetice.

racordarea afectează siguranţa


Operatorul de reţea va comunica în scris
utilizatorul nu este de acord cu SEN, prin nerespectarea normelor
solicitantului imposibilitatea de a emite aviz utilizatorul nu a încheiat
soluţia stabilită de operatorul de tehnice şi a standardelor de
tehnic de racordare si motivele justificate ale contract de furnizare
reţea performanţă prevăzute în
refuzului in situaţia în care:
reglementările tehnice în vigoare

Parcurgerea unei etape preliminare de


la solicitarea utilizatorului, este
documentare şi informare a viitorului utilizator nu este prevăzută de
este obligatorie pentru utilizator; obligatorie pentru operatorul de
pentru racordarea acestuia la reţeaua electrică: legislaţia în vigoare.
reţea;

Pentru emiterea de către operatorii de reţea a


avizelor tehnice de racordare a utilizatorilor la
reţelele proprii, trebuie obţinută, în prealabil, de
la operatorul reţelei electrice din amonte (la de către toţi operatorii de distribuţie, de către toţi operatorii de de către operatorii de
care sunt racordate instalaţiile pe care le deţin), dar numai în cazul racordării unor distribuţie, dar numai în cazul unor distribuţie concesionari, dar
fie a certificatelor de racordare proprii producători puteri aprobate de peste 1MW numai în anumite cazuri
actualizate, fie a avizelor tehnice de racordare
proprii actualizate:
Pentru emiterea de către operatorii de reţea a
avizelor tehnice de racordare a utilizatorilor la
reţelele proprii, trebuie obţinută, în prealabil, de
la operatorul reţelei electrice din amonte (la de către toţi operatorii de distribuţie, de către toţi operatorii de de către toţi operatorii de
care sunt racordate instalaţiile pe care le deţin), dar numai în cazul unor puteri distribuţie, cu excepţia operatorilor distribuţie, dar numai în cazul
fie a certificatelor de racordare proprii aprobate de peste 1MW de distribuţie concesionari racordării unor producători
actualizate, fie a avizelor tehnice de racordare
proprii actualizate:

actul de proprietate sau orice


alt înscris care atestă dreptul
Pentru un loc de producere sau de consum nou, autorizaţia de construire a de folosinţă asupra terenului,
contractul încheiet cu un furnizor
documentaţia anexată cererii de racordare va obiectivului, în copie; incintei ori clădirii în care se
de energie electrică
cuprinde obligatoriu: constituie locul de producere
sau de consum pentru care se
solicită racordarea, în copie.

Pentru un loc de producere sau de consum nou, autorizaţia de construire a


certificatul de urbanism în termen contractul încheiet cu un
documentaţia anexată cererii de racordare va obiectivului, în copie;
de valabilitate, în copie; furnizor de energie electrică
cuprinde obligatoriu:
Planul de situaţie cu amplasarea in zona a
Avizat de către operatorul de
locului de consum, care face parte din vizat de emitentul certificatului de
Avizat de ANRE reţea, anterior depunerii
documentele necesare solicitării unui aviz urbanism ca anexă la acesta
cererii
tehnic de racordare, trebuie sa fie:
prin împuternicit în numele şi
În vederea obţinerii avizului tehnic de racordare
prin intermediul oricărui producător prin intermediul operatorului pe seama solicitantului, care
solicitanţii se pot adresa operatorului la reţeaua
de energie electrică pieţei de energie electrica poate fi un proiectant de
căruia doresc să se racordeze :
specialitate
prin furnizorul de energie electrică
În vederea obţinerii avizului tehnic de racordare prin intermediul oricărui
prin intermediul operatorului pieţei în numele şi pe seama
solicitanţii se pot adresa operatorului la reţeaua producător de energie
de energie electrica solicitantului, pentru locurile de
căruia doresc să se racordeze : electrică
consum aferente clienţilor casnici

Operatorul de reţea are obligaţia să transmită


utilizatorului studiul de soluţie avizat conform
reglementărilor, în termen de maximum ........ în
cazul racordării la o reţea cu tensiunea de 110 şapte luni trei luni nouă luni
kV sau mai mare, calculat de la data încheierii
contractului pentru elaborarea studiului de
soluţie

pentru o perioadă de timp,


în mod repetat, pentru o anumită aprobată de autorităţile
Loc de consum temporar este un loc de perioadă de timp, la acelaşi loc de competente, în scopul construirii,
de către un producător
consum în care se utilizează energie electrică consum. reparării sau amenajării unor
obiective

pentru organizarea sau desfăşurarea în mod repetat, pentru o


Loc de consum temporar este un loc de unor activitati ocazionale anumită perioadă de timp, la
de către un producător
consum în care se utilizează energie electrică acelaşi loc de consum.

poate avea mai multe locuri de poate avea mai multe locuri
nu poate avea mai multe locuri de
Un consumator: consum în aceeaşi incintă sau de consum, dar numai în
consum.
zonă; incinte sau zone diferite;

poate avea mai multe locuri de


poate avea mai multe locuri de nu poate avea mai multe
Un consumator: consum, dar numai în incinte sau
consum, în incinte sau zone diferite; locuri de consum.
zone diferite;
înainte de a începe executarea pe parcursul executării instalaţiei la terminarea instalaţiei de
Utilizatorii reţelelor electrice au obligaţia
instalaţiei de utilizare care urmează de utilizare care urmează să fie utilizare, înainte de punerea
solicitării avizului tehnic de racordare:
să fie racordată la reţeaua electrică; racordată la reţeaua electrică; ei sub tensiune.

În situaţia în care prin studiul de soluţie s-au


stabilit mai multe soluţii, utilizatorul trebuie să
opteze pentru una dintre aceste soluţii şi să îşi
trei luni; două luni;
exprime opţiunea în scris într-un interval de patru luni.
maximum ........ de la comunicarea de către
operatorul de reţea a studiului de soluţie avizat
conform reglementărilor în vigoare.

orice proiectant de
specialitate (societate
Fişa de soluţie este elaborată de: utilizatori operatorul de reţea
comercială atestată pentru
activităţi de proiectare)

locurile de consum şi/sau de utilizatorii de tip


locurile de consum individuale ale
Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de producere care se racordează la distribuitori, indiferent de
utilizatorilor de tip clienţi casnici,
soluţie pentru: reţele electrice având tensiunea tensiunea reţelei la care se
indiferent de puterea solicitată
nominală de 110 kV sau mai mare; racordează

locurile de consum care se


locurile de consum şi/sau de
racordează la reţele electrice de
utilizatorii de tip distribuitori, producere care se racordează
Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de medie sau joasă tensiune,
indiferent de tensiunea reţelei la la reţele electrice având
soluţie pentru: indiferent de puterea solicitată,
care se racordează tensiunea nominală de 110
dacă soluţia de racordare este
kV sau mai mare;
unică şi/sau evidentă
locurile de consum
locurile de consum şi/sau de
utilizatorii de tip distribuitori, individuale ale utilizatorilor
Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de producere care se racordează la
indiferent de tensiunea reţelei la de tip clienţi casnici,
soluţie pentru: reţele electrice având tensiunea
care se racordează indiferent de puterea
nominală de 110 kV sau mai mare;
solicitată
locurile de consum şi/sau de
producere care, prin tipul lor
şi caracteristicile
echipamentelor instalaţiilor
locurile de consum existente pentru de utilizare şi/sau al
care se solicită un spor de putere ce proceselor tehnologice,
utilizatorii de tip distribuitori,
Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de poate fi acordat prin instalaţiile de impun necesitatea unei
indiferent de tensiunea reţelei la
soluţie pentru: racordare existente, indiferent de analize pentru stabilirea
care se racordează
tensiunea reţelei la care sunt impactului racordării asupra
racordate. reţelei şi a celorlalţi
utilizatori şi stabilirea
măsurilor pentru încadrarea
acestui impact în limitele
normate

locurile de consum şi/sau de


locurile de consum individuale ale
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un producere care se racordează la utilizatorii cu o putere de
utilizatorilor de tip clienţi casnici,
studiu de soluţie pentru: reţele electrice având tensiunea peste 25 kVA
indiferent de puterea solicitată
nominală de 110 kV sau mai mare;

locurile de consum individuale ale utilizatorii de tip distribuitori,


Soluţia de racordare se stabileşte printr-un utilizatorii cu o putere de
utilizatorilor de tip clienţi casnici, indiferent de tensiunea reţelei la
studiu de soluţie pentru: peste 25 kVA
indiferent de puterea solicitată care se racordează
locurile de consum şi/sau de
producere care, prin tipul lor şi
caracteristicile echipamentelor locurile de consum care se
locurile de consum având puterea instalaţiilor de utilizare şi/sau al racordează la reţele electrice
maximă simultană absorbită mai proceselor tehnologice, impun de medie sau joasă tensiune,
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un
mică de 30 kVA, indiferent de necesitatea unei analize pentru indiferent de puterea
studiu de soluţie pentru:
categoria din care fac parte din stabilirea impactului racordării solicitată, dacă soluţia de
punct de vedere al activităţii lor asupra reţelei şi a celorlalţi racordare este unică şi/sau
utilizatori şi stabilirea măsurilor evidentă
pentru încadrarea acestui impact în
limitele normate
locurile de consum care se
locurile de consum având puterea locurile de consum şi/sau de
racordează la reţele electrice de
maximă simultană absorbită mai producere care se racordează
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un medie sau joasă tensiune,
mică de 30 kVA, indiferent de la reţele electrice având
studiu de soluţie pentru: indiferent de puterea solicitată,
categoria din care fac parte din tensiunea nominală de 110
dacă soluţia de racordare este
punct de vedere al activităţii lor kV sau mai mare;
unică şi/sau evidentă

utilizatorii care solicită


locurile de consum care se locurile de consum având
modificarea/îmbunătăţirea
racordează la reţele electrice de puterea maximă simultană
instalaţiilor de racordare existente
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un medie sau joasă tensiune, absorbită mai mică de 30
sau creşterea gradului de siguranţă
studiu de soluţie pentru: indiferent de puterea solicitată, kVA, indiferent de categoria
în punctul de delimitare, dacă
dacă soluţia de racordare este din care fac parte din punct
lucrările necesare nu pot fi stabilite
unică şi/sau evidentă de vedere al activităţii lor
prin fişă de soluţie

racordarea locurilor de
Studiile de soluţie se avizează atât de către racordarea utilizatorilor racordaţi consum şi/sau de producere
operatorii de distribuţie cât şi de către racordarea utilizatorilor reţeaua de la medie tensiune care deţin în pe barele de medie tensiune
operatorul de transport şi de sistem în toate medie tensiune patrimoniu receptoare cu puteri sau 110 kV ale staţiilor de
cazurile în care prevăd: totale de peste 30 kVA transformare ale operatorului
de transport şi de sistem

Studiile de soluţie se avizează atât de către racordarea utilizatorilor racordaţi


racordarea la reţeaua electrică de
operatorii de distribuţie cât şi de către la medie tensiune care deţin în racordarea utilizatorilor
distribuţie a centralelor / grupurilor
operatorul de transport şi de sistem în toate patrimoniu receptoare cu puteri reţeaua de medie tensiune
dispecerizabile
cazurile în care prevăd: totale de peste 30 kVA

Metodologiile de reglementare a preţurilor şi


de autoritatea competentă de ministerul de resort prin hotărâre a Guvernului
tarifelor în sectorul energiei electrice se aprobă:
La cererea scrisă a unui client final, furnizorul
este obligat să comunice, în scris, o ofertă
5 zile lucrătoare 15 zile lucrătoare 30 zile lucrătoare
privind condiţiile de furnizare a energiei
electrice, într-un interval de cel mult:

Planurile de investiţii şi de dezvoltare a reţelei


Ministerul Economiei si Mediului
de transport elaborate de operatorul de transport CN Transelectrica SA ANRE
de Afaceri
şi de sistem se aprobă de către:

Contractul dintre furnizorul de energie electrică


Ministerul Economiei si Mediului
şi un client final trebuie elaborat în conformitate autoritatea competentă CN Transelectrica SA
de Afaceri
cu reglementările emise de:
clienţilor finali noncasnici care nu şi-
Furnizorii de ultimă instanţă au obligaţia să au exercitat dreptul de eligibilitate clienţilor noncasnici care au
clienţilor casnici care nu şi-au
asigure furnizarea energiei electrice în regim de şi care îndeplinesc condiţiile impuse dreptul la serviciul universal,
exercitat dreptul de eligibilitate
ultimă instanţă: de legislaţie pentru serviciu în anumite situaţii
universal
clienţilor finali noncasnici
care nu şi-au exercitat dreptul
Furnizorii de ultimă instanţă au obligaţia să clienţilor noncasnici care nu au
clienţilor casnici care nu şi-au de eligibilitate şi care
asigure furnizarea energiei electrice în regim de dreptul la serviciul universal, în
exercitat dreptul de eligibilitate îndeplinesc condiţiile impuse
ultimă instanţă: anumite situaţii
de legislaţie pentru serviciu
universal
condiţionat, pe baza mai multor
condiţionat, pe baza mai multor pe baza mai multor contracte
contracte de furnizare încheiate cu
Alimentarea cu energie electrică a unui loc de contracte de furnizare încheiate cu de furnizare încheiate cu
furnizori diferiţi, dacă puterea
consum se poate face: furnizori diferiţi, dacă puterea furnizori diferiţi, indiferent
aprobată este mai mare de 1
aprobată este mai mare de 10 MW de puterea aprobată
MW
condiţionat, pe baza mai
pe baza mai multor contracte de
multor contracte de furnizare
Alimentarea cu energie electrică a unui loc de pe baza unui singur contract de furnizare încheiate cu furnizori
încheiate cu furnizori diferiţi,
consum se poate face: furnizare diferiţi, indiferent de puterea
dacă puterea aprobată este
aprobată
mai mare de 1 MW

pentru o durată limitată, în cazurile


pentru o perioadă
Contractul de reţea se încheie în care operatorul de reţea solicită între clientul final şi producător
nedeterminată
acest lucru
pentru o perioadă
pentru o durată limitată, în cazurile
Contractul de reţea se încheie între clientul final şi producător nedeterminată, dar numai în
în care clientul solicită acest lucru
cazul reţelei de transport

Operatorul de măsurare are obligaţia să


înlocuiască grupurile de măsurare defecte sau
suspecte de înregistrări eronate ale clienţilor imediat 10 zile lucrătoare 30 zile lucrătoare
casnici în termen de cel mult…..zile de la data
identificării/ înregistrarea sesizării scrise:

Prevederile contractuale întemeiate pe dispoziţii


rămân în vigoare până la rămân în vigoare până la
ale actelor normative, la data intrării în vigoare se modifică de drept
incheierea unui act adiţional incheierea unui nou contract
a modificării actelor normative respective:

pot impune furnizorului orice sunt obligaţi să achite


pot să opteze pentru orice
modalitate de plată, chiar dacă nu facturile pentru energia
Clienţii finali de energie electrică: modalitate de plată pe care
este pusă la dispoziţie de către electrică la una din casieriile
furnizorul o pune la dispoziţie
acesta furnizorului

În cazul în care, într-un loc de consum, energia


se poate încheia, în anumite cazuri, trebuie să se încheie întotdeauna este obligatorie separarea
electrică este utilizată atât pentru activităţi
un singur contract de furnizare două contracte de furnizare instalaţiilor de utilizare
economice, cât şi pentru consum casnic
În cazul unui refuz de constituire a garanţiilor clientul final poate fi
operatorul de reţea are dreptul să
conform Regulamentului de furnizare a energiei se reziliază contractul de furnizare a deconectat numai după o
întrerupă alimentarea cu energie
electrice la clienţii finali şi a procedurilor energiei electrice decizie a ANRE pentru cazul
electrică a locului de consum
specifice respectiv
În cazul unui refuz de constituire a garanţiilor furnizorul are dreptul să solicite
clientul final poate fi deconectat
conform Regulamentului de furnizare a energiei operatorului de distribuţie se reziliază contractul de
numai după o decizie a ANRE
electrice la clienţii finali şi a procedurilor deconectarea clientului final de la furnizare a energiei electrice
pentru cazul respectiv
specifice reţea
în cazul neînţelegerilor
Dacă între operatorul de reţea/furnizor şi precontractuale şi a
clientul final apar neînţelegeri/dispute şi părţile numai în cazul disputelor apărute în reclamaţiilor/disputelor
numai în cazul neînţelegerilor
nu ajung la o înţelegere, acestea se pot adresa derularea contractului de apărute în derularea
precontractuale
ANRE în vederea declanşării procesului de reţea/furnizare a energiei electrice contractului de
soluţionare la nivelul acesteia reţea/furnizare a energiei
electrice

care după ce şi-a exercitat dreptul de nu poate încheia contract de


eligibilitate revine la serviciul beneficiază întotdeauna de furnizare a energiei electrice
Un client casnic
universal, nu beneficiază de preţuri/tarife reglementate decât cu furnizorul de ultimă
preţuri/tarife reglementate instanţă

operatorul de măsurare are dreptul se recalculează consumul de operatorul de măsurare


Atunci când se constată defectarea grupului de să recalculeze consumul de energie energie electrică numai dacă Înlocuieşte grupul de
măsurare la un loc de consum electrică pentru o perioadă defectarea grupului de măsurarea măsurare defect, întotdeauna,
anterioară fost produsă de clientul final pe cheltuiala sa

Atunci când contractul de reţea este încheiat de


se asigură printr-un intermediar se asigură prin furnizorul de ultimă
furnizor, legătura între clientul final şi se asigură prin furnizor
oarecare instanţă
operatorul de reţea, privind serviciul de reţea

este client industrial cu un


Un client final poate fi încadrat în categoria de este client casnic situat în mediul este client casnic cu venituri
consum mai mic de
client vulnerabil dacă: rural reduse
1000kWh/ lună
conţine condiţiile tehnico- stabileşte condiţii tehnice de
Certificatul de racordare emis de către se eliberează pe bază de tarif economice de racordare la reţea a utilizare a reţelei după
operatorul de reţea reglementat. unui loc de consum şi/ sau de punerea sub tensiune a
producere instalaţiei de utilizare.
conţine condiţiile tehnico-
certifică îndeplinirea condiţiilor de
Certificatul de racordare emis de către economice de racordare la reţea a se eliberează pe bază de tarif
racordare la reţea prevăzute într-un
operatorul de reţea unui loc de consum şi/ sau de reglementat.
aviz tehnic de racordare valabil
producere

cu durata de existenţă a
Perioada de valabilitate a certificatului de cu durata până la incheierea
cu 12 luni de la emitere instalaţiilor de utilizare de la locul
racordare este egală contractului de racordare
de consum şi/ sau de producere.

Emiterea certificatului de racordare de către la cererea scrisă a


gratuit pe bază de tarife reglementate
operatorul de reţea se face utilizatorului.

Numărul şi localizarea punctelor de delimitare de comun acord de catre operatorul


între instalaţia de racordare şi instalaţia de de catre utilizator de reţea şi utilizator, cu respectarea de catre operatorul de reţea
utilizare se stabilesc prevederilor legale în vigoare

întotdeauna pe proprietatea
Punctul de delimitare în cazul locuinţelor întotdeauna la bornele de
întotdeauna la limita de proprietate utilizatorului, în exteriorul
individuale se stabileşte ieşire din grupul de măsurare
locuinţei
Dacă sunt necesare lucrări de întărire a reţelei
unui loc de consum şi/sau de
electrice în amonte de punctul de racordare
producere nou sau care se
pentru crearea condiţiilor tehnice necesare
dezvoltă, cu o putere
racordării, operatorul de reţea solicită, prin oricărui loc de producere oricărui loc de consum
aprobată totală pentru
avizul tehnic de racordare, constituirea unei
consum/evacuare mai mare
garanţii financiare în favoarea sa, de către
de 1 MW
utilizatorul

În situaţia unui loc de producere, utilizatorul are în cel mult 3 luni de la data
la încheierea contractului de conform prevederilor din
obligaţia se constituie garanţia financiară emiterii avizului tehnic de
racordare contractul de racordare
înscrisă în avizul tehnic de racordare . racordare
În situaţia unui loc de producere, utilizatorul are
anterior încheierii contractului de conform prevederilor din la încheierea contractului de
obligaţia se constituie garanţia financiară
racordare contractul de racordare racordare
înscrisă în avizul tehnic de racordare

în cel mult 3 luni de la data


În situaţia unui loc de consum, utilizatorul are anterior încheierii contractului de în termenul prevăzut în
emiterii avizului tehnic de
obligaţia să constituie garanţia financiară racordare contractul de racordare.
racordare

titularul avizului tehnic de titularul avizului tehnic de


racordare pentru un loc de racordare pentru un loc de
Lucrările de întărire necesare în vederea
operatorul de reţea suportă integral producere sau un loc de consum şi consum contribuie la
evacuării în reţea a puterii aprobate
costurile de realizare a acestor de producere contribuie la suportarea costurilor de
utilizatorilor se realizează de către operatorul de
lucrări suportarea costurilor de realizare a realizare a acestor lucrări, cu
reţea şi
acestor lucrări, cu o cotă inclusă în o cotă inclusă în tariful de
tariful de racordare . racordare .

titularul avizului tehnic de titularul avizului tehnic de


racordare pentru un loc de racordare pentru un loc de
Lucrările de întărire necesare pentru racordarea pe cheltuiala acestuia, în producere sau un loc de consum şi consum contribuie la
unui loc de consum, se realizează de către conformitate cu prevederile legale de producere contribuie la suportarea costurilor de
operatorul de reţea şi în vigoare. suportarea costurilor de realizare a realizare a acestor lucrări, cu
acestor lucrări, cu o cotă inclusă în o cotă inclusă în tariful de
tariful de racordare . racordare .

poate fi folosită ulterior


poate fi folosită ulterior pentru
Instalaţia de racordare realizată, conform rămâne în patrimoniul pentru racordarea altor
racordarea altor utilizatori, numai cu
contractului de racordare, pentru un utilizator utilizatorului utilizatori, în condiţii
acordul acestui utilizator
reglementate
poate fi folosită ulterior
Instalaţia de racordare realizată, conform rămâne în patrimoniul operatorului pentru racordarea altor
rămâne în patrimoniul utilizatorului
contractului de racordare, pentru un utilizator de reţea utilizatori, numai cu acordul
acestui utilizator
în termen de maximum 10 zile în termen de maximum 10
în termen de maximum 10 zile
calendaristice de la data depunerii zile calendaristice de la data
Pentru utilizatorii clienţi casnici, punerea sub calendaristice de la data încheierii
de către utilizator, la operatorul de recepţiei instalaţiei de
tensiune a instalaţiilor de utilizare trebuie făcută contractului pentru furnizarea
reţea, a dosarului instalaţiei de racordare de către operatorul
energiei electrice
utilizare de reţea

Punctul de delimitare în cazul racordării unei cu respectarea condiţiei ca


cu respectarea condiţiei ca tensiunea
zone industriale, comerciale sau de servicii tensiunea punctului de delimitare conform opţiunii
punctului de delimitare să fie egală
comune la reţeaua electrică de distribuţie să fie egală cu tensiunea punctului dezvoltatorului
cu tensiunea instalaţiei de utilizare
se stabileşte de racordare

realizată între punctul de racordare


din amonte de punctul de
Instalatia de racordare este instalaţia electrică la reţeaua electrică de interes public din aval de punctul de delimitare
racordare
şi punctul de delimitare

numai după încheierea cu


Lucrările de realizare a instalaţiei de racordare de către oricare operator economic operatorul de reţea a contractului inainte de încheierea
se execută: cu activitate de construcţii montaj de execuţie de către un constructor contractului de execuţie
atestat

numai după încheierea de către un


Lucrările de realizare a instalaţiei de racordare de către un operator economic inainte de încheierea
constructor atestat a contractului
se execută: atestat de ANRE contractului de execuţie
de execuţie cu utilizatorul

în situaţia locurilor de producere


care nu au fost puse sub tensiune, în cazul schimbării titularului
dacă se modifica numărul şi puterea locului de consum şi/ sau de
Utilizatorul are obligaţia să solicite operatorului
grupurilor generatoare, fără producere prin preluarea la expirerea perioadei de
de reţea actualizarea avizului tehnic de
depăşirea puterii aprobate prin obiectivului de la locul de consum valabilitate
racordare valabil:
avizul tehnic de racordare, şi daca şi/ sau de producere respectiv prin
nu se schimbă condiţiile tehnico- cumpărare, moştenire etc.
economice de racordare la reţea
în situaţia locurilor de producere
care nu au fost puse sub tensiune,
dacă se modifica numărul şi puterea
Utilizatorul are obligaţia să solicite operatorului
grupurilor generatoare, fără la expirerea perioadei de la schimbarea denumirii
de reţea actualizarea avizului tehnic de
depăşirea puterii aprobate prin valabilitate utilizatorului
racordare valabil:
avizul tehnic de racordare, şi daca
nu se schimbă condiţiile tehnico-
economice de racordare la reţea

în situaţia dezvoltării din punct de în cazul schimbării titularului


vedere tehnic şi energetic a locului de consum şi/ sau de
Utilizatorul are obligaţia să solicite operatorului activităţii utilizatorului la un loc de producere prin preluarea la schimbarea denumirii
de reţea actualizarea certificatului de racordare: consum şi/ sau de producere, obiectivului de la locul de consum utilizatorului
necesitând un spor de putere faţă de şi/ sau de producere respectiv prin
puterea aprobată cumpărare, moştenire etc.

operatorul de reţea poate impune utilizatorul trebuie sa solicite


În situaţia racordarii de generatoare la instalaţia condiţia ca utilizatorul să solicite emiterea unui nou aviz tehnic
de utilizare a unui loc de consum existent, fără actualizarea certificatului de de racordare deoarece apare
nu este obligatorie actualizarea
evacuarea de energie electrică în reţeaua racordare, daca constată că este un loc de producere nou, a
dosarului instalaţiei de utilizare
operatorului de reţea, indiferent de regimul de necesar să includă în certificatul de cărui racordare la reţea
funcţionare al utilizatorului racordare condiţii suplimentare trebuie aprobata de către
legate de racordarea generatoarelor operatorul de reţea

utilizatorul trebuie sa solicite


În situaţia racordarii de generatoare la instalaţia emiterea unui nou aviz tehnic
operatorul de reţea nu poate
de utilizare a unui loc de consum existent, fără de racordare deoarece apare
este obligatorie actualizarea impune condiţia ca utilizatorul să
evacuarea de energie electrică în reţeaua un loc de producere nou, a
dosarului instalaţiei de utilizare solicite actualizarea certificatului
operatorului de reţea, indiferent de regimul de cărui racordare la reţea
de racordare
funcţionare al utilizatorului trebuie aprobata de către
operatorul de reţea
Cererile de racordare pentru locuri de producere unui operator de distribuţie
cu puteri instalate de până la 50 MW inclusiv şi obligatoriu operatorului de care deţine în apropierea
operatorului de transport şi de
cele pentru locuri de consum cu puteri maxim distribuţie concesionar din zona locului de producere sau de
sistem
simultan absorbite de până la 50 MW inclusiv, respectivă consum o reţea electrică de
se adresează de către solicitanţi: distribuţie

unui operator de distribuţie


Cererile de racordare pentru locuri de producere care are în apropierea locului
cu puteri instalate de până la 50 MW inclusiv şi de producere sau de consum
operatorului de distribuţie operatorului de transport şi de
cele pentru locuri de consum cu puteri maxim o reţea electrică de distribuţie
concesionar din zona respectivă sistem
simultan absorbite de până la 50 MW inclusiv, de interes public şi deţine,
se adresează de către solicitanţi: obligatoriu, licenţă de
distribuţie.

operatorul de reţea care a


operatorul de reţea la care a fost elaborat fişa sau studiul de
operatorul de reţea la reţeaua
depusă cererea de racordare, chiar solutie, chiar dacă opţiunea
căruia se racordează instalaţiile
dacă opţiunea scrisă a utilizatorului scrisă a utilizatorului este
Avizul tehnic de racordare se emite de către: utilizatorului, conform soluţiei de
este pentru o variantă de soluţie de pentru o variantă de soluţie
racordare stabilite prin fişa sau
racordare la reţeaua electrică de racordare la reţeaua
studiul de solutie
deţinută de un alt operator de reţea electrică deţinută de un alt
operator de reţea