Sunteți pe pagina 1din 2

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

DIRECŢIA GENERALĂ DE
POLIŢIE LOCALĂ SECTOR 3

SERVICIUL GESTIONAREA CARIEREI


ŞI FORMARE PROFESIONALĂ

TEST GRILĂ
VERIFICAREA CUNOȘTINȚELOR PROFESIONALE
O.G.nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

1.Potrivit O.G.nr.27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor,


petiţiile greşit îndreptate vor fi trimise către compartimentul prevăzut la art. 6 alin. (1)
autorităţilor sau instituţiilor publice care au ca atribuţii rezolvarea problemelor sesizate,
urmând ca petiţionarul să fie înştiinţat despre aceasta în termen de:
a) 3 zile;
b) 5 zile;
c) 6 zile.
2.Potrivit O.G. nr.27/2002, modificată prin Legea 233/2002, care este termenul legal în care
autoritățile sesizate au obligația să comunice răspuns petiționarului?

a) 30 de zile indiferent dacă răspunsul este favorabil sau nefavorabil;


b) nu există un termen legal specificat;
c) 30 de zile de la data înregistrării.

3.Dreptul la petiționare este recunoscut:

a) prin O.G. nr. 27/2002 – privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;


b) prin Constituție;
c) prin Legea nr. 544/2001 –privind liberul acces la informațiile de interes public.

4.În sensul O.G.nr.27/2002 prin petiție se înțelege:


a) sesizarea sau propunerea formulată în scris sau prin e-mail de către o persoană sau o
organizație legal constituită;
b) cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris sau prin e-mail pe care un
cetățen sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților publice centrale și locale,
serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale din unitățile
administrativ teritoriale, societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau
local, precum și regiilor autonome, denumite în continuare autorități și instituții publice;
c) cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris sau prin e-mail pe care un
cetățen sau o organizație legal constituită o poate adresa, serviciilor publice descentralizate ale
ministerelor, societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum
și regiilor autonome, denumite în continuare autorități și instituții publice.
1|Page
5.Potrivit O.G 27/2002, petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de
identificare a petiționarului:

a) nu se iau în considerare și se clasează;


b) vor fi trimise în termen de 5 zile de la înregistrare autorităților sau instituțiilor abilitate;
c) se prelungește termenul de soluționare cu 15 zile.

2|Page