Sunteți pe pagina 1din 16

PAg. 3 AdminiStrAţie PAg. 6 economie PAg.

3 SociAl
Concernul german Bosch va Dezvoltarea turismului Incendiul din această
produce un milion de maşini rămâne o prioritate a ad- săptămână, de la Feţele
de spălat rufe pe an în fabri- ministraţiei locale din co- Albe, în apropiere de
ca pe care o construieşte la muna Râu de Mori. O nouă Sarmizegetusa Regia,
Simeria. Autoritatea locală alimentare cu apă a staţiu- a fost declanşat de
a reuşit să atragă o investiţie nii Râuşor este proiectul persoane care au folosit
de 110 milioane euro. derulat de primărie. focul deschis în pădure.

Fondat de Cornel POENAR

Zebra în format 3 D – un concept care s-a


bucurat de succes în ţară. Ideea ar putea fi
preluată la Sântandrei?/pag.7

Anul Xiii • nr. 589 • Apare 16 - 22 noiembrie 2018 • 16 pagini • 1 leu • www.accentmedia.ro

Scăpăm de traficul Pag. 4 - CONCURS


Farmacia TACOMI

infernal- se redeschide
te face mai frumoasă!
Câştigătoarele din această
săptămână sunt:

autostrada!
• NICULA GENŢIANA din Deva
• MUNTEAN GABRIELA din Deva

/p.16

Ofertă unică!
Salvăm timp și bani! Anunţuri
de mare şi mică
Orice comandă la Tipografia
”Accent Media” aduce cele mai mari
avantaje din publicitate:
• Un anunț gratuit, în mii de exemplare,
prin ediția tipărită a ziarului
publicitate
”Accent Media”.
• Un anunț gratuit, vizualizat de zeci în ziare
locale
de mii de persoane, în cotidianul
on-line ”Accent Media”.
Investești puțin, ești cunoscut
în întreaga lume! şi centrale
Contact: e-mail: office@accentmedia.ro, Deva, 22 Decembrie, 37A •
telefon: 0722.402.044 sau la sediul din Tel. 0726 871 728
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, biroul 16.
www.accentmedia.ro www.accentmedia.ro
2 - ACTUALiTATe 16 - 22 noiembrie 2018

Crişcior: un an financiar foarte greu


n Autorităţile locale ar mai avea nevoie de cel puţin 200.000 de lei pentru a-şi echilibra balanţa bugetară.

Crişcior – Comuna Criş-


cior este una dintre cele mai
cochete din judeţul Hune-
doara, dar şi cu foarte multe
obligaţii financiare. Cofi-
nanţarea unor proiecte cu
fonduri europene, costurile
cu naveta elevilor şi profeso-
rilor de la liceul din locali-
tate, creşterea salariilor prin
efectul legii sunt doar câteva
dintre problemele care nece-
sită o rezolvare printr-o ma-
jorare a bugetului local.
Din păcate, administraţia
locală a început anul 2018 cu
un minus de aproape
600.000 de lei la bugetul
local, ceea ce a avut efecte
asupra onorării multora din-
tre cheltuielile curente, dar şi
în ceea ce priveşte derularea
unor proiecte de investiţii.
„Traversăm cel mai greu
an financiar de până acum. pentru cofinanţarea unor sunt aceste taxe şi impozite
Rectificarea bugetară ne-a proiecte. În lipsa fondurilor, locale. Pe an, valoarea lor se
permis să mai achităm din atât de necesare, programele ridică la circa 600.000 de lei.
datorii, însă avem nevoie de de investiţii sunt din ce în ce În acest an am reuşit un grad
cel puţin 200.000 de lei, în mai greu de derulat. de colectare de 60-70% şi
plus, la bugetul local, pentru Până la o viitoare alocare vom continua să vorbim cu
a ne descurca onorabil. Noi bugetară, poate chiar la un oamenii pentru a le explica
sperăm într-o rectificare buget pe anul 2019, adminis- de ce este necesar să-şi
bugetară, dar nu se ştie dacă traţia locală încearcă să achite aceste impozite”, a
optimismul nostru se va ma- adune de la contribuabili tax- completat primarul comunei
terializa şi în practică”, a de- ele şi impozitele pe anul Crişcior.
clarat primarul comunei curent. Funcţionarii primă- Persoanele cu restanţe au
Crişcior, Ovidiu Furdui. riei au fost în teren, au discu- primit deja acasă somaţii şi
Cei 200.000 de lei despre tat cu cei care nu au reuşit înştiinţări de la primărie, în
care vorbea edilul local sunt să-şi achite încă obligaţiile speranţa că acestea îşi vor
bani pe care administraţia lo- către bugetul local. plăti taxele şi impozitele
cală plănuieşte să-i aloce „Veniturile noastre sigure către bugetul local.

Deputatul Lucian Heiuş: “PSD umileşte valorile judeţului”


A
sistăm, în ultima pe- aparent înlemnite în nepă- rat un om valoros, pentru
rioadă, la un asalt sare. care spiritul de sacrificiu
constant şi extrem Credem că este o incon- reprezenta un crez şi asta
de agresiv al actualei ştienţă crasă să te dispensezi doar pentru a transforma,
puteri îndreptat către de un om care şi-a dedicat în- fără piedici, Sarmizegetusa în
adevăratele valori ale treaga viaţă cauzei cetăţilor celulă de partid.
României. Sunt agresate şi dacice şi a reuşit să aducă Dacă nu ar fi de plâns, ar fi
îndepărtate structuri Sarmizegetusa de la stadiul de râs, să afli că un vi-
incomode, persoane verti- de junglă a nimănui, la statu- cepreşedinte de consiliu
cale care deranjază par- tul de parc istoric vizitabil în judeţean poate să sancţio-
cursul trasat de jalnicul
normalitate, un om care a de- neze pe cineva, pentru că
program de guvernare.
Nu contează cine sau ce. venit un brand nu numai al (cităm) dă like-uri la
Contează doar înlăturarea acelor locuri, dar şi unul de penelişti. Sancţionarea şi cu
oricăror obstacole din nivel naţional. alte ocazii a opiniilor expri-
calea pe care a pornit „Maurul şi-a făcut datoria, mate liber, într-o ţară liberă,
actuala şi efemera putere, maurul poate să moară”, sună reprezintă o mostră de infan-
se arată într-un comunicat un dicton al literaturii univer- tilism care credem că ar tre-
de presă al PNL. sale. Aşa a spus conducerea bui sancţionată.
La nivel judeţean, res- eficient. PSD Orăştioara de Sus. judeţului şi pentru că nu Chiar dacă ne măguleşte să
pectarea liniei de partid a de- Au fost obligaţi să plece Ne întrebăm cum este puteau să înlăture un om al primim like-uri de la oameni
venit un mod de viaţă. Sunt din administraţie oameni va- posibil să dai cu piciorul unor cărui nume este asociat, de de talia lui Vladimir Brilinsky,
daţi la o parte oameni va- loroşi, pentru a fi înlocuiţi cu astfel de oameni şi să nu faci ani buni, cu Sarmizegetusa, conştienţi de gravitatea de-
loroşi, care, de-a lungul tim- membrii PSD. totul pentru a-i reţine şi folosi au aplicat un alt dicton, de ciziilor luate, nu putem să
pului, dincolo de barierele Mai nou, Vladimir Brilin- în beneficiul comunităţii? data aceasta, neaoş româ- dăm like actualei conduceri
politicii, şi-au pus la dispo- sky a fost obligat să plece din Aceşti oameni care chiar au nesc. ‘’Nu dori moartea subal- politice a judeţului nostru.
ziţia comunităţii întreaga ca- postul de administrator al dorit să facă ceva, au demon- ternului. Lucrează în aşa fel Deputat Lucian Heiuş,
pacitate de muncă, pentru Sarmizegetusei Regia, pentru strat că perseverenţa şi cura- încât să şi-o dorească singur.” preşedintele PNL
mai bine, mai frumos şi mai a fi înlocuit cu preşedintele jul pot să mişte lucruri Şi asta au făcut. A fost înlătu- Hunedoara
16 - 22 noiemBrie 2018 ACTUALiTATe - 3

Concernul german Bosch construieşte


o fabrică de maşini de spălat în Simeria
n Investiţia se ridică, la final, la 110 milioane euro. Pentru construcţie vor fi investiţi 125 milioane lei.

Simeria- Primăria oraşului


Simeria se poate lăuda că „a
dat lovitura” în ceea ce
priveşte atragerea investiţiilor
străini în judeţul Hunedoara.
Cu discreţie, deşi poate că ar fi
dorit să strige în gura mare,
primarul Emil Rîşteiu a reuşit
ceea ce oraşe mari se chinuie
să facă de ani buni: a câştigat
încrederea unor parteneri ex-
terni. Şi nu este puţin lucru,
pentru că pe un teren virgin
din punct de vedere al in-
vestiţiilor în economia pro-
ductivă, nu al comerţului,
cochetul oraşel al ceferiştilor
şi-a găsit un loc privilegiat.
Aşa că, după mai bine de un
an de la primele discuţii cu
firma germană, autoritatea lo-
cală din Simeria a semnat,
prin primarul său, autorizaţia
de construire a fabricii de
maşini de spălat rufe. Este o
investiţie care va genera, în
final, circa 700 de locuri de
muncă, în fabrica de la Simeria
urmând să fie produse, la mo- vestiţia în următoarele 12 se ţină de promisiuni pentru trală a judeţului, primarul chisă continuarea programu-
mentul optim, circa un milion luni, iar după aceea mai are la că terenul vizat pentru con- Rîşteiu nu s-a sfiit să spună că lui de asigurare a forţei de
de maşini de spălat pe an. dispoziţie alte 24 de luni pen- strucţie trebuie să aibă câteva strategia de dezvoltare a muncă.
tru finalizarea execuţiei. Ter- facilităţi asigurate în plan oraşului va trebui regândită. Autorităţile văd deja des-
Un viitor stabil menul de finalizare poate fi local. Se va face acest lucru anul vi- chise clasele de studiu în sis-
prelungit. Drept pentru care, în zonă itor, când un nou proiect de tem dual, care să pregătească
„Această investiţie înseam- se derulează primele investiţii dezvoltare va intra în dez- tinerii elevi pentru ceea ce se
nă o perspectivă de viitor sta- Teren bine plasat în infrastructură, iar până în batere publică. În esenţă, au- cere acum pe piaţa muncii lo-
bil pentru oraşul Simeria. Se primăvara anului viitor torităţile au în plan să cală. Va fi nevoie, cu siguranţă,
vor schimba mentalităţi, atitu- Terenul pe care se va ridica de oameni pregătiţi în dome-
reţelele de utilităţi – apă şi redefinească zonele industri-
dini, cu siguranţă va creşte viitoarea fabrică are o su- niul mecanic, al lucrului pe
canalizare, precum şi accesul ale pentru a fi în concordanţă
bunăstarea. Investiţia va im- prafaţă de 41 de hectare, iar maşini cu comandă numerică
din DN 7 şi DN 66 vor fi gata, cu ceea ce se întâmplă acum.
pune o modificare a strategiei valoarea autorizabilă a con- sau pentru specialişti în pro-
a dat asigurări primarul Emil De asemenea, zonele ur-
de dezvoltare a oraşului, în aşa strucţiei este de 125 de mili- gramarea echipamentelor in-
Rîşteiu. bane vor fi retrasate pentru
fel încât să ne adaptăm la noile oane lei. Terenul este amplasat dustriale.
construcţia de locuinţe, astfel
perspective pe care le oferă la ieşire din localitatea Simeria,
spre Alba-Iulia, la intersecţia
Pol de dezvoltare încât să fie introdusă o disci- În final, nu ne rămâne
poziţia geografică a localităţii plină în construcţii pentru decât să felicităm adminis-
şi investiţia companiei BSH”, a DN 66 cu DN 7 şi cu nodul de Dincolo de importanţa in- traţia publică locală pentru că
acest oraş.
declarat primarul oraşului autostradă Simeria Veche. vestiţiei în plan social şi a fap- a reuşit să ducă la bun sfârşit
Simeria, Emil Rîşteiu. Trebuie remarcată şi rapi- tului că Simeria va deveni, cel
ditatea cu care administraţia mai probabil, un pol al dez-
Forţa de muncă un proiect în care s-a investit
Potrivit acestuia, construc- timp, energie şi putere de
torul va trebui să înceapă in- locală din Simeria a reuşit să voltării urbane în partea cen- Mai departe, rămâne des- convingere.

Incendiu lângă Sarmizegetusa Regia


Costeşti - Pompierii mili- venit 20 de pompieri militari este de părere că incendiul
tari şi angajaţii ocolului silvic de la Detaşamentul Orăştie şi din zona Feţele Albe a fost
Grădiştea de Munte au reuşit 10 pădurari de la ocolul sil- declanşat de persoanele care
să stingă incendiul de litieră vic. Au ars aproximativ trei urcă în munte pentru diverse
de pădure care s-a manifes- hectare, iar focul a fost loca- ritualuri. El a scris pe pagina
tat miercuri pe versantul lizat şi lichidat după aproape sa de socializare că focul ar fi
Feţele Albe, la câţiva kilo- patru ore. Intervenţia a fost fost declanşat în urma unor
metri de cetatea dacică una dificilă din cauza terenu- lumânări rămase aprinse în
Sarmizegetusa Regia, din lui accidentat, lipsei surselor pădure sau pe monumente
Munţii Orăştiei. Monumentul de apă şi a vântului care a de către cei care vin în sit
UNESCO nu a fost afectat. bătut cu putere. pentru aceste practici.
Trei hectare de litieră au ars Fostul administrator al Pompierii militari au
în apropiere de cetatea cetăţii dacice Sarmizegetusa apreciat şi ei că incendiul a
dacică Sarmizegetusa Regia. Regia, Vladimir Brilinsky, un fost cauzat de un foc lăsat ne-
La faţa locului au inter- bun cunoscător al locurilor, supravegheat în pădure.
4 - FrUmUSeŢe 16 - 22 noiembrie 2018

“Avocaţii fericirii” - Listă


de ingrediente care îţi vor
îmbunătăţi starea de spirit
T e-ai gândit vreo- grijă să mănânci în fiecare zi dură, aşa că, atunci când Triptofanul are şi anumite
dată că ceea ce mai multe ingrediente din mâncăm alimente picante funcţii specializate, fiind de
mănânci îți influ- lista avocaților fericirii, re- calde, efectul este şi mai in- exemplu un precursor al sero-
ențează direct starea de nunți la snacksuri și dormi su- tens. Pentru a diminua senza- toninei, un neurotransmiţător
bine? Te trezești ficient. Ce zici? Îndrăznești? ţia de arsură dureroasă, şi al vitaminei denumite
dimineața, îți pregătești organismul eliberează en- niacina. El transmite infor-
rapid cafeaua, poate 1. Mâncăm ardei iute sau dorfine, fapt care ne face să ne maţia prin sistemul nervos şi
fumezi și o țigară. Cine orice mâncare condimen- simțim mai bine. promovează calmul emoţio-
mai are timp de mic tată bine. SFAT: în cazul în care vă ia nal.
dejun? Ajungi la birou, Gustul iute produce la gura foc de la un ardei prea Sursele alimentare pline de
ai atât de multe de făcut nivelul pielii și al mucoaselor iute, să mâncaţi pâine sau triptofan includ laptele şi pro- Această vitamină este foarte
încât îți comanzi o pizza o senzație de arsură, pe care orez. Dacă beţi apă sau alt dusele lactate, carnea roşie, importantă în producerea he-
și o mănânci pe tas- corpul nostru o traduce ca lichid, împrăştiaţi capsaicina curcanul, ouale, ciocolata, moglobinei, în metabolismul
tatură. Seara ești atât de fiind durere. Ce se întâmplă în toată gura, amplificând sen- seminţele de floarea soarelui aminoacizilor, proteinelor,
oboist încât uiți să mai exact? Capsaicina din zaţia de arsură. şi de dovleac şi alunele. glucidelor sau lipidelor, în
mănânci sau, mai rău, te ardeiul iute este substanța re- menţinerea sănătăţii pielii,
îmbuibi cu snacksuri. A sponsabilă de senzația de ar- 2. Alimente care conțin 3. Paste dar şi în buna organizare a
doua zi o iei de la capăt. sură. Ea se “leagă” de triptofan O porţie bună de paste cu funcţiilor sistemului nervos.
Dacă tu nu îi dai corpului receptorii de durere din Triptofanul este un amino- sos pot face minuni asupra Listă de alimente care con-
ce are nevoie ca să te ajute, nu celulele nervoase aflate în acid esential pe care organis- psihicului. Pastele sunt carbo- țin Vitamina B6: ton, ardei
are cine. Te-ai gândit că dacă mucusul membranelor din mul nu îl sintetizează în mod hidraţi, consideraţi un ingre- gras, semințe de floarea soa-
te simți bine, odihnit și cu nas şi gură. Impulsul nervos natural şi trebuie obţinut din dient ce ne dă senzaţia de relui, banane, somon, fistic,
poftă de viață s-ar putea să produs în acest fel ajunge prin surse alimentare. Ca toţi fericire după o masă. Expli- avocado, cod, cartofi, usturoi.
termini chiar mai repede nervul trigemen în creier, și- ceilalţi aminoacizi, triptofanul caţia stă în faptul că o porţie
proiectul la care lucrezi? astfel se crează o senzaţie de reprezintă una dintre cără- de carbohidraţi va îmbunătăţi 5. Bananele
Haide să facem un experi- arsură dureroasă. Aceiaşi re- mizile de bază folosite pentru producerea de serotonină, Sunt bogate în potasiu,
ment. Timp de o săptămână ai ceptori reacţionează la căl- construirea masei musculare. ceea ce te va scăpa de gân- care este un mineral esenţial
durile negre. Se ştie că un pentru funcţionarea optimă a
nivel scăzut de serotonină sistemului nervos. În plus,
este asociat cu depresia. sunt alimente dulci, care
Atenție fetelor, asta nu conţin zaharuri natural ce se
înseamnă că ne înfruptăm eliberează rapid în sânge,
toată ziua cu paste. Apoi vom creând o senzaţie de energie.
crește în greutate și nici toată Cum? Avem voie să mân-
serotonina din lume nu ne va căm ciocolată, paste și cartofi?
face să ne simțim mai bine Desigur, atâta timp cât
dacă nu ne mai încap blugii mâncăm cumpătat și cât timp
noștri preferați. Sfat: alegem facem alegeri responsabile.
paste integrale și sosuri Alegem ciocolată cu un
ușoare. conținut cât mai ridicat de
cacao, alegem paste integrale
4. Alimente care conțin și gătim cartofi copți în loc de
Vitamina B6 cartofi prăjiți în foarte mult
Dacă ai o stare de oboseală, ulei. Alegerile culinare pe care
depresie sau confuzie, pro- le facem astăzi sunt investiții
bleme cu pielea, anemie, în viitor.
dereglări hormonale şi o imu-
nitate scăzută s-ar putea să ai
o deficienţă de vitamina B6. fB Talvescu Irina

Farmacia TACOMI
te face mai frumoasă
Completează talonul de mai jos şi poţi beneficia, prin tragere la sorţi,
de un pachet de înfrumuseţare oferit de Laboratoarele
TACOMI. Săptămânal, se acordă două premii. Taloanele se depun la
sediul redacţiei Accent Media din Deva, str.22 Decembrie, nr.37 A, biroul
16, iar extragerile se fac în fiecare zi de joi a săptămânii. Câştigătorii vor
fi publicaţi în ziarul de vineri din săptămâna respectivă.

Nume ....................................................................................................................

prenume ...................................................... CI seria…….. nr….................…

Localitatea……….................................... Tel….................................................
16 - 22 noiembrie 2018 oPinii - 5

Administratorul public muşcă


mâna care l-a hrănit
D
upă ce a fost subal-
ternul lui Mircea
Ioan Moloț în Con-
siliul Județean, Costel
Avram îl acuză pe acesta
de fals și susține că în
mandatele anterioare
„firmele care făceau lu-
crări erau partenere pe
persoana lui”.
Iată ce a declarat Costel
Avram pentru ziardehune-
doara.ro:
„Este un fals ceea ce spune
Mircea Moloț, numai pe tim-
pul lui se făcea așa. Pe timpul
lui se făceau lucrări de genul
acesta. Acum, firmele de con-
strucții sunt partenere cu in-
stituția C.J., pe timpul lui
erau partenere cu persoana
lui. Mircea Moloț este ultimul
în măsură să comenteze. Ul-
timul! Toată lumea poate co-
menta, numai el nu poate
comenta la lucrări că se fac
înainte”, a subliniat Avram.
Ca să înțeleagă și Costel
Avram, vom scrie acum în
felul în care a vorbit el în
emisiunile TV: păi după ce
Moloț te-a hrănit și a avut
grijă de tine în Consiliul
Județean, tu îl muști de
mână?
Muști mâna care ți-a dat menteze! Tu, care întot- 20.000 de lei pe care îl iei în acești bani? Ce mână te un autodenunț, din moment
să mănânci? deauna te-ai așezat la masa C.J.? Este adevărat? Atât hrănește? Acum cine îți dă să ce el și Mircea Ioan Moloț au
Așa spuneai de cei care plină, ești ultimul care tre- primești pentru prestațiile mănânci? Ce faci pentru fost colegi în C.J. Hunedoara.
l-au contestat pe Nistor! buie să vorbească! Ce îți dă tale? „hrana” pe care o primești? Asta ar trebui să înțeleagă
Tu, Costel Avram, ești ul- ție dreptul să aduci acuze tu- Tot după vorbele tale de la Aș mai adăuga că declar- cetățenii acestui județ și au-
timul care trebuie să co- turor? Salariul de aproape TV, te întrebăm: Cine îți dă ația lui Costel Avram sună ca toritățile competente?

Dumnezeu nu are carnet de partid!


D
ar Dumnezeu vede cand iti vinzi prietenii iar scris (şi voi mai scrie) este
când tu iei ze- mandria ta distruge vieti! adevărat, că există Dum-
ciuiala din banii tu- Dumnezeu e mare, EL nezeu iar acesta este ade-
turor, când minţi mai des judecă şi dă fiecărui om după vărul şi viaţa!
decât dai bună ziua, când cum face! Aşa am învăţat noi Poate că nu sunt un om
nedreptăţeşti oameni creştinii că există un echili- bun pentru ca oameni nevi-
nevinovaţi, când laşi oa- bru pe pământ, că fiecare om novaţi suferă când dezvălui
menii pe drumuri, când îşi poartă crucea. mârşăviile voastre, dar spun
iei painea de la gura copi- Acest mesaj este pentru ceea ce este drept şi adevăr
ilor, cand dai cu o mână şi cineva care îmi transmitea grăiesc arătând faptele voas-
iei inapoi cu sacul, când on line că "se învârte roata" tre!
vorba îţi e blestem, când şi că există Dumnezeu! Pagină realizată de
juri strâmb, când înşeli
Eu îi transmit ca tot ce am Cristian GROS
încrederea celor drepţi,
6 - comuniTaTe 16 - 22 noiembrie 2018

Tichete gratuite ŞTIRI • ŞTIRI • ŞTIRI


Premiat la Gala de Excelenţă

pentru transportul
Hunedoara - Municipiul Hunedoara a fost distins cu
premiul „Centenar Municipium” pentru activitatea des-
făşurată în Anul Centenarului Marii Uniri. Premiul a fost
acordat primarului Dan Bobouţanu, în cadrul Galei de Ex-

public local în Deva


celenţă a Asociaţiilor Municipiilor din România. De aseme-
nea, administrația hunedoreană a fost nominalizată pentru
premiul de "Excelență în Promovarea Culturală, Turistică
și Sportivă", alături de municipiile Constanța și Satu Mare,
unde s-a clasat pe locul secund. Primarul Dan Bobouţanu
a spus că este foarte bucuros pentru premiul obținut și
pentru că, prin proiecte și promovare, municipiul Hune-
doara a fost nominalizat între primele trei municipii din
țară.

Copii în grija statului


Deva - Autorităţile pentru protecţia copilului din
judeţul Hunedoara au preluat, de la Petroşani, fetiţa de 7
ani care a fost dată dispărută timp de o săptămână, după
ce copila plecase de acasă cu un bărbat pentru a cerşi ali-
mente. Atât fetiţa de 7 ani, cât şi fraţii acesteia, doi gemeni
cu vârsta de 4 ani, au fost preluaţi de la domiciliu şi aduşi
la Centrul de primire în regim de urgenţă al Direcţiei pen-
tru Protecţia Drepturilor Copilului Hunedoara. Copiii sunt
sănătoşi, dar au acumulate puţine cunoştinţe pentru vârsta
lor. Copiii vor fi îngrijiţi de un asistent maternal

Stadiul lucrărilor la lotul 4 al


autostrăzii Lugoj-Deva
Pe lotul 4 al autostrăzii Lugoj-Deva se realizează mar-

D
e aceste tichete bene- prezentarea ultimului cupon de călătorie se prelungeşte cu cajele, se montează indicatoarele rutiere şi panourile fono-
ficiază pensionarii cu de pensie (copie) şi a două săptămâni, până în data absorbante. De asemenea, se continuă lucrările în zona
venituri mai mici de cărţii/buletinului de identi- de 21 decembrie 2018. versantului de la Şoimuş şi în zona de conexiune cu au-
1.000 de lei pe lună. tate (copie). În intervalul 10 – 21 de- tostrada Deva-Orăştie. Pe cei 22 km ai acestui lot, stadiul
Veteranii de război şi vă- cembrie 2018, biletele vor fi execuţiei lucrărilor este de 94 la sută, informează
Deva - Primăria Munici- duvele de război necăsătorite, distribuite la Primăria Mu- reprezentanţii Ministerului Transporturilor. La fel,
piului Deva va distribui, în- foştii deţinuţi politici, refu- nicipiului Deva, de luni până reprezentanţii Asociaţiei Pro Infrastructură susţin că ”pe
cepând de luni, 19 noiembrie, giaţii şi deportaţii, revo- vineri, între orele 9:00-11:00, această porţiune din A1, constructorul este în continuare
tichetele gratuite de călătorie luţionarii, donatorii de sânge astfel: foarte bine mobilizat, atât la nodul de la Şoimuş unde se
pentru transportul public şi Cetăţenii de Onoare ai mu- -camera 29 – pentru pen- lucrează pentru conectarea sectorului la Autostrada A1
local, pentru intervalul de- nicipiului Deva vor ridica sionarii cu venituri lunare Deva-Simeria, cât şi în celebrul deal «al liliecilor», unde
cembrie 2018 – martie 2019. tichetele gratuite pentru mai mici de 1.000 de lei; volumul de muncă este foarte mare. Există şanse mari ca
Biletele pot fi ridicate în transportul în comun de la -camerele 22 și 24 - pentru în următoarele două săptămâni să se redeschidă traficul
perioada 19 noiembrie – 7 Primăria Municipiului Deva veteranii de război şi vădu- pe A1 între Simeria şi Deva, susţin cei de la Asociaţia Pro
decembrie, din două locaţii. (Piaţa Unirii, nr. 4), camerele vele de război necăsătorite, Infrastructura.
Astfel, pensionarii cu venituri 22 și 24, de luni până vineri – foştii deţinuţi politici, refu-
lunare mai mici de 1.000 lei între orele 9:00-13:00. La giaţii şi deportaţii, revolu-
vor ridica tichetele gratuite ridicarea biletelor este oblig- ţionarii, donatorii de sânge şi
de la Centrul Cultural „Dră- atorie prezentarea actului de Cetăţenii de Onoare ai mu-
gan Muntean” Deva (holul in- identitate (copie). nicipiului Deva.
trării principale), de luni Pentru persoanele aflate în Tichete gratuite pentru
până joi – între orele 8:00- situaţii deosebite (probleme transportul public local sunt
13:00, şi vineri – între orele medicale, absenţă din locali- valabile pentru 10 călătorii
8:00-12:00. La ridicarea tate etc.), perioada de dis- dus-întors/lună, pe raza mu-
biletelor este obligatorie tribuire a tichetelor gratuite nicipiului Deva.

Râu de Mori: Staţiunea Râuşor


în atenţia autorităţilor locale
Râu de Mori – Dezvoltarea cu apă. Primăria comunei Râu nem documentația la Consil-
turismului reprezintă una de Mori a reuşit să înceapă un iul Județean pentru a se putea
dintre priorităţile adminis- proiect foarte important pe emite autorizația de con-
traţiei publice locale din co- această direcţie, prin captarea strucție”, a declarat Niculiță
muna Râu de Mori. Situată unei noi surse de alimentare Mang, primarul comunei Râu
într-o zonă cu un potenţial cu apă. de Mori.
uriaş, staţiunea de interes „Este un proiect care Administraţia publică lo-
local Râuşor este căutată de vizează alimentarea cu apă a cală din comuna Râu de Mori
turişti, mai ales că aici pârtia staţiunii Râuşor şi a cinci sate mai are în derulare investiţii
de schi este cunoscută de componente ale comunei importante, cum ar fi moder-
către iubitorii sporturilor de noastre: Suseni, Râu de Mori, nizarea drumurilor stradale
iarnă. Ostrovel, Brazi și Clopotiva. din satul aparținător Clopo-
Dezvoltarea pensiunilor Am finalizat procedura de li- tiva şi cel care face legătura
din Râuşor a impus şi un nouă citație, iar după avizul Gărzii între satele Valea Dâljii și
infrastructură de alimentare Forestiere Timișoara depu- Ohaba Sibișel, peste un deal.
16 - 22 noiembrie 2018 ACTUALiTATe - 7

„Zebra 3D”, soluţie ingenioasă


pentru prevenirea accidentelor
A
proape 2.000 de oa- Bistrița-Năsăud, în partene-
meni au murit anul riat cu Asociația de Psiholo-
trecut în accidente gie și Siguranță Rutieră –
rutiere. Multe dintre ele PsihoTrafiQ, au demarat o
au loc pe trecerile de amplă campanie de respon-
pietoni. sabilizare prin care își dorește
să combată acest îngrijorător
Deva - Țara noastră se fenomen și au instalat trecer-
află pe primul loc într-un ile de pieton 3D. Campania a
clasament al ţărilor Uniunii debutat în Bistrița, se des-
Europene în ceea ce priveşte fășoară în perioada iulie – de-
decesele din accidente ru- cembrie 2018, iar datorită
tiere, atunci când este avut în succesului de care s-a bucurat
vedere raportul dintre în rând pietonilor și șoferilor,
numărul de victime şi popu- acest proiect va fi extins la
laţia totală, potrivit Eurostat. nivelul național.
În România au murit, în “Practic, am preluat ideea
2017, 1.951 de oameni în ac- din picturile 3D și am creat
cidente rutiere, anul 2008 iluzia trecerilor de pietoni
fiind cel mai negru din ul- tridimensionale. Într-adevăr,
timii 17, cu 3.000 de morţi. nu întotdeauna este vina
Multe dintre aceste acci- șoferului, care ar trebui să
dente se petrec în orașe, la încetinească atunci când se
trecerile de pietoni, unde tot apropie de zebră, însă de
mai mulți pietoni își pierd cele mai multe ori trecerile
viața din cauza neatenției de pietoni sunt foarte slab
șoferilor, care sunt obosiți, semnalizate, vopseaua și-a
nu au o vedere bună, folos- pierdut din consistență, lu- treceri 3D, dorim să le ge- mare, atât în rând pietonilor proiect în mai multe orașe
esc telefonul mobil la volan minile lipsesc în acele zone, nerăm șoferilor iluzia că în care se simțeau mereu în din țară și să contribuim la
sau pur și simplu trecerea nu fapt pentru care pericolul de fața lor se află un obstacol și pericol atunci când doreau reducerea accidentelor în
este foarte bine semnalizată. accident devine tot mai sunt obligați să încetinească, să traverseze, cât şi în rândul care sunt implicați pietoni”,
mare. așa cum de fiecare dată o fac șoferilor, care din motive declară psiholog principal
O „zebră” de succes atunci când se apropie de obiective sau subiective, nu Ionel Simionca, vicepreșe-
În acest context, Inspec- Iluzia unui obstacol celebrele limitatoare de vite- încetineau când se apropiau dintele Asociației Psiho-
toratul Județean de Poliție ză. Această campanie s-a bu- de trecerea de pietoni. Do- TrafiQ și co-organizator al
Prin instalarea acestor curat de un succes foarte rim să extrapolăm acest proiectului “PietOM”.

Consiliul Judeţean va finanţa construirea unui sens giratoriu la Sântandrei, pe DN7


Deva - Consiliul Judeţean Primăria Simeria au între- tră a obținut acordul de prin- drei. Apoi, în ședința din luna doresc să traverseze drumul
(CJ) Hunedoara va finanţa în prins o serie de demersuri cipiu din partea Direcției Re- decembrie 2018, se va național.
anul 2019 construirea unui către Compania Națională de gionale de Drumuri și Poduri supune aprobării consilierilor În ultimii ani, acolo s-au
sens giratoriu pe DN 7, la in- Administrare a Infrastructurii (DRDP) Timișoara pentru re- judeţeni nota conceptuală și produs mai multe accidente
tersecţia cu drumul judeţean Rutiere, de care aparține DN alizarea investiției. tema de proiectare a obiec- rutiere mortale, cărora le-au
care vine din satul Sântandrei. 7. „Pentru începerea inves- tivului de investiții”, se arată căzut victimă pietonii. Ultimul
Discuțiile legate de re- La această dată, s-au făcut tiţiei, în ședința CJ Hunedoara într-un comunicat al CJ Hune- eveniment de acest fel a avut
zolvarea problemei trecerii de deja primii pași concreți de din data 28 noiembrie 2018 doara. loc săptămâna trecută, lucru
pietoni de la Sântandrei către Consiliul Județean Hu- se va supune aprobării un Actuala trecere de pietoni ce a provocat revolta oame-
durează de mai mulți ani. În nedoara pentru amenajarea acord de asociere cu Primăria amplasată la intersecția DN 7 nilor din Sântandrei, care au
tot acest timp, Consiliul intersecției DN 7 cu DJ 700 în orașului Simeria, de care cu DJ 700 reprezintă un peri- protestat în mai multe rân-
Județean Hunedoara și sens giratoriu. Instituția noas- aparține localitatea Sântan- col pentru localnicii care duri.
8 - mAGAZin 16 - 22 noiembrie 2018

Locuri în care femeile nu au acces

n Există locuri în lume unde femeile n-au voie să calce, interdicții care, în cele mai multe cazuri, au legătură cu păstrarea
unor tradiții religioase. Aceste obiceiuri străvechi sunt respectate cu sfințenie și în zilele noastre. În cele ce urmează, vă
vom prezenta câteva dintre ele:

Muntele Athos sau Legenda Sfântului sângele lor şi tot ei au decis ca Calinic după o periodă de doi meie nu avea să mai treacă
Munte "avatonul" să rămână valid, ani, în care s-a rugat pe pragul acestui lăcaş. Cine în-
Muntele Sfânt indiferent de legile și poftele muntele sfânt Athos, din Gre- drăznea să încalce această
Spune că atunci când cora-
Aici, ”Legea Avatonului” bia în care se afla Maica Dom- lumii păgâne. cia, unde femeile nu au avut regulă, avea să se îmbol-
acţionează ca o graniţă natu- nului s-a apropiat de ţărm, niciodată acces. năvească sau să moară în
rală a Sfântului Munte, din- toţi idolii din munte au căzut Mănăstirea Frăsinei Femeile sunt ţinute la dis- chinuri groaznice. Bătrânii
colo de care femeile nu pot cu feţele la pământ, Se află în comuna Mue- tanţă de mănăstire nu în locului spun că există multe
trece. Singura femeie care a sfărâmându-se în mii de reasca, județul Vâlcea, fiind urma vreunui control riguros, legende legate de femei care
avut voie să urce pe Muntele bucăţi. Maica Domnului a singura mănăstire din Româ- ci de legământul pe care ar fi încălcat legământul, cum
Athos a fost Fecioara Maria, coborât pe mal şi, pentru că i- nia în care accesul femeilor mulţi îl consideră blestem, ar fi povestea unei tinere care
locul fiind supranumit și Gră- a plăcut locul, l-a binecuvân- este interzis prin legământ. lăsat de Calinic, episcopul a făcut acest lucru şi a murit
dina Maicii Domnului. Acest tat şi L-a rugat pe Fiul ei să-i Tradiţiile mănăstirii sunt Râmnicului Noului Severin, la la scurt timp, într-un accident
loc i s-a părut Maicii Domnu- dăruiască aşezarea. similare celor de la Muntele 17 ianuarie 1867. grav.
lui atât de frumos, calm și îm- După ce le-a vorbit despre Athos.
bietor, încât a decis ca aici Hristos, botezându-i, Maica “În această sfântă mănă- Povestea mănăstirii Piatra de legământ
să-și găsească liniștea prin Domnului le-a spus locuito- stire, regulamentul Sfântului Ne spune că pe vremuri, la A fost așezată de Calinic la
rugăciune, doar bărbații. rilor de aici: „O, fii luminaţi, Calinic, unic în felul lui, de a Frăsinei era un schit în mij- aproximativ doi kilometri de
Fecioara Maria ar fi lăsat și ascultaţi: acest loc a fost sortit nu se mânca niciodata carne locul munţilor, la care se mănăstire, gravând cu litere
un blestem ca nicio femeie să mie de către Fiul meu şi Dum- în mănăstire, de a nu intra adunaseră câţiva călugari. chirilice un blestem greu,
nu pună piciorul pe munte, nezeul vostru. Voi însă, nu niciodată femei şi de a se face Când a vizitat mănăstirile şi pentru cine încălca legămân-
tocmai ca rugăciunea călugă- veţi mai rămâne mult aici, slujba la miezul nopţii până schiturile din districtul Vâlcea tul, dar şi binecuvântare pen-
rilor să fie curată și netulbu- pentru că pe muntele acesta dimineaţa este păstrat cu Sfântului Calinic i-a plăcut tru cine-l respecta:
rată. voi trimite bărbaţi din toată stricteţe". tare mult acest loc. Se mai "Acest sfânt lăcaş s-a clădit
Sfânta Maria este protec- lumea, ca să vieţuiască în Biserica Mănăstirii Frăsi- spune că, Sfântul Calinic, în din temelie spre a fi chinovie
toarea călugărilor de pe mun- curăţie, după chipul înger- nei poartă hramul Adormirea timpul unei vizite inopinate la de părinţi monahi şi fiindcă
tele Athos. Fără excepție, ilor.“ Maicii Domnului, ansamblul mănăstire, i-ar fi găsit pe partea femeiască putea să
aceștia pot povesti despre mi- Astfel, pe Muntele Athos de clădiri, în formă de cetate, călugări chefuind cu femeile aducă vreun scandal mon-
nunile făcute de mama Mân- este permisă prezenţa spiri- fiind ctitorit de Sfântul Ierarh din sat. Supărarea Sfântului ahilor vieţuitori de acolo, de
tuitorului la care au asistat în tuală a unei singure femei: Calinic. Interdicţia privitoare Calinic a fost atât de mare aceea sub grea legătură s-a
perioada cât au stat la Athos. Maica Domnului. Călugării au la femei a fost impusă de încât de atunci a stabilit un oprit de la acest loc să mai
sfinţit locul cu rugaciunile şi duhovnicul şi episcopul legământ pe vecie: nicio fe- treacă înainte, sub niciun
16 - 22 noiembrie 2018 mAGAZin - 9

chip, parte femeiască. Iar cele


ce vor îndrăzni a trece, să fie
sub blestem şi toate nenoro- Mănăstirea Frăsinei
cirile să vie asupra lor, pre-
cum: sărăcia, gârbovia şi tot
felul de pedepse, şi iarăşi
celor ce vor pazi această
hotărâre să aibă blagoslove-
nia lui Dumnezeu şi a smere-
niei noastre şi să vină asupra
lor fericitul bine“.

De-a lungul timpului


Pragul Mănăstirii Frăsinei
a fost trecut de pelerini din
întreaga lume, inclusiv de
budisti veniţi din China sau
Japonia. Tot aici se fac exor-
cizări în mare taină şi doar
ţinând post.
În ciuda regulilor stricte,
Mănăstirea Frasinei repre-
zintă unul dintre locurile
încărcate de spiritualitate ale
României.

”Avatonul”
Se păstrează nu numai în
Mănăstirea Frăsinei din
România, ci şi în Mănăstirea ” Avatonul”este legea care oprește intrarea femeilor în
Sfăntul Visarion – Dosikou Sfântul Munte Athos și datează din secolul X. În limba
din Grecia sau Mănăstirea greacă, cuvântul avaton înseamnă "neumblat", făcându-se
Sfântul Sava cel Sfinţit din Is- referire la interdicția femeilor de "a umbla" pe pământul
rael. În alte religii Mormintele sacre Haji Sfântului Munte Athos. ”Avatonul” este actul care a permis
Muntele Omine, Ali Dargah, India locului sa rămână până astazi unul sihastresc și monahal,
În altarul oricărei Japonia Femeile nu au voie la singurul de acest gen din întreaga lume. O regulă și mai
biserici creștine mormintele sacre Haji Ali strictă interzice nu doar femeilor să se apropie de acest
Liniștea călugărilor de pe loc. Și viețuitoarele de sex feminin sunt alungate din prea-
Femeile nu au voie să intre, Dargah Shrine, deşi zona a
Muntele Omine din Japonia devenit o destinaţie turistică jma mănăstirilor.
iar acest lucru îl știe orice
nu poate fi tulburată de femei, foarte căutată, unde vin pâna
creștin ortodox. Teologii au
tot din cauza unei legi antice, la 20.000 de turişti pe zi.
mai multe explicații pentru delicate ale lunii, nu au voie pelagul Japoniei, turiștii și fe-
care consideră femeile per- să intre nici în templele hin- meile nu sunt bineveniți. Sunt
această interdicție veche de
iculoase pentru liniștea băr- Templul Sabarimala, duse din Indonezia, India şi acceptați numai preoții din
secole. Ei susțin că nimeni nu
baților. Numai bărbaţilor li se Kerala, India Bali. O petiție pentru ridi- ordinul Shinto și doar câte
are voie în altar, cu excepția
permite să vină în pelerinaj şi carea interdicției a fost de- 200 de călugări pe an. Insula
persoanelor primite de Acest centru hindus de
să escaladeze muntele pentru pusă la Curtea Supremă, dar a intrat în patrimoniul
preoți. pelerinaj din muntele vestic
a vizita templul de aici. De Ghat al Indiei adăposteşte nu s-a luat încă nicio decizie. UNESCO pentru vestigiile
Din momentul în care al-
peste 1.300 de ani, lucrurile templul Sastha. Călugării au Multe alte temple hinduse sau arheologice deosebite de-
tarul a fost despărțit de restul
au rămas la fel, iar templul stabilit că orice femeie până musulmane din India sunt scoperite aici și pentru sem-
bisericii prin iconostas, s-a
budist nu a a primit vreodată la vârsta menopauzei, de reg- locuri interzise femeilor, care nificația ei religioasă și
considerat un loc preasfânt,
vizitatoare. Accesul femeilor ulă între 10 şi 50 de ani, nu trebuie să aștepte la intrare culturală. Turiștii sunt ținuți
în care nu trebuie să intre
a fost interzis pentru a le face are voie să intre în lăcaşul de sau să meargă în locurile spe- la distanță pentru că preoții
decât preoții și cei care ajută
la slujbă. În ortodoxie nu se mai uşoară misiunea spiritu- cult, pentru că va întina locul. cial amenajate pentru ca ele de aici nu vor să devină o sim-
acceptă ca femeia să fie hiro- ală călugărilor şi mai ales Tempul este un loc important să se roage. plă curiozitate turistică.
tonită, ca atare nici locul ei nu tinerilor ucenici, care trebuie de pelerinaj, cu o medie de 10 Insula japoneză www.crestinortodox.ro
este în altar, loc menit doar să lase deoparte tentaţiile milioane de vizitatori anual. Okinoshima adev.ro/
lumii obişnuite. Femeile aflate în perioadele Pe această insulă din arhi- www.unica.ro
bărbaților.

Pensiunea POnOR *** • GEL CREMĂ – ARTICULAȚII


• GEL CREMĂ – VARICE
Vaţa de Jos, str. Câmpului nr. 29, jud. Hunedoara• Tel. 0757-102807
• SARE DE BAIE CU PLANTE
- ARTICULAȚII
• SARE DE BAIE CU
PLANTE - RELAXARE
Produsele SALIS DAVA conțin
ingrediente naturale şi
sunt realizate după rețete proprii
Str. Urușagului, nr. 17, corp C11/2,
Florești, Jud. CLUJ
• Servicii de cazare (apartament) • SPA – saună, piscină, masaj • Farmacist Cristina TEODORESCU
Organizare evenimente într-un cadru deosebit • Restaurant – Tel: +40 728 117 335
mâncăruri tradiționale, meniuri speciale • Barbeque. E mail: cristina.salisdava@yahoo.com
10 - tIMp lIBER 16 - 22 NOIEMBRIE 2018

TV - FILMUL SĂPTĂMÂNII ALTE RECOMANDĂRI: Minutul de umor


Vineri, 16 noiembrie • La urgență
TVR a, ora 21,10, Anne Frank Se prezintă un pacient, iar doctorul îl între-
PRO TV, ora 23,00, Gardienii destinului abă:
- Ce s-a-ntâmplat de ți-ai ars urechea
stângă?
Sâmbătă,17 noiembrie Pacientul: - Păi, să vedeți! Călcam o cămașă
PRO CINEMA, ora 20,30, Amenințarea și, deodată, sună telefonul. Din greșală, duc
nopții călcătorul la ureche, în loc de telefon!
PRIMA, ora 23,00, Franklyn Doctorul: - Bine, bine! Dar și urechea
dreapta-i arsă!?
Pacientul: - Păi, am sunat după salvare!!!
Duminică, 18 noiembrie
PRO CINEMA, ora 20,30, Inimă neîn- • În vizită la un ospiciu
fricată Un medic își duce studenții în vizită la un
ANTENA 1, ora 23,15, Pasărea pe sârmă ospiciu. Se opresc la un salon unde era un băr-
bat cu privirile rătăcite.
- Vedeți, acest bărbat și-a pierdut mințile fi-
Luni, 19 noiembrie indcă femeia cu care trebuia să se căsătorească
PRO CINEMA, ora 20,30, Paradisul pier- l-a refuzat.
dut - În următoarea rezervă, îl vom vizita pe cel
ANTENA 1,ora 1,00, Mica legendă a care a luat-o…
TVR 2 spiridușilor • Un polițist la o agenție CEC:
- Am o sumă depusă... Pot s-o scot?
Sâmbătă, 17 noiembrie, ora 20,10 Marți, 20 noiembrie - Desigur, îi răspunde funcționara de ghișeu.
După înmânarea banilor și după ce polițis-
Culoarea banilor PRO CINEMA, ora 20,30, Lupta cu
înălțimile tul îi numără, acesta întrebă:
- Acum pot să-i depun înapoi?
Filmul spune povestea tânărului Vincent, un promițător FILM CAFÉ, ora 22,00, Morocănoșii - !??
jucator de billiard. Acesta se întâlnește într-un bar cu es- - Am vrut doar să văd dacă sunt toți…
crocul jucător de billiard pe bani, Fast Eddie Felson. Eddie Miercuri, 21 noiembrie
vede în Vincent copia lui din perioada tinereții, așa că se oferă PRO CINEMA, ora 20,30, Bărbatul ideal • Un proprietar de companie
să-l învețe pe băiat cum să câștige bani din billiard. Dacă la Când ajunge acasă, după o zi de muncă, ne-
TVR 2, ora 21,30, California vasta îl așteptă în ușă.
început Vincent se codește, în cele din urmă acceptă pro-
punerea. Astfel, Eddie îi ia pe Vincent și pe iubita tânărului, -Noua ta secretară cum are ochii?!
Carmen, într-o călătorie în jurul Americii și pun la cale un
Joi, 22 noiembrie -Nu am observat.
PRO CINEMA, ora 20,30, Margaret -Cum arată?!
plan prin care să transforme talentul lui Vincent în dolari. Dar -Nu m-am uitat!
cum Vincent nu rezistă tentației de a se făli cu talentul său, TVR 2, ora 21,00, Cowboy de Beverly
-Cum se îmbracă?!
lauda îl va costa cam mult. Hills -Foarte repede !

BERBEC TAUR GEMENI RAC


La serviciu ritmul vostru de Este o perioadă favorabilă re- Pe tot parcursul perioadei, Vă bucurați de una dintre cele
lucru va fi alert, mai ales că lațiilor profesionale. Reușiți aveți un surplus de energie, mai frumoase perioade ale

H
aveți mai multe proiecte de fi- să cunoașteți oameni dedicați care vă ajută să fiți eficienți anului și sunteți protejați de
nalizat. Banii pe care-i aștep- meseriei, buni profesioniști, în tot ce întreprindeți. Veți astre. Inițiativele, ideile și pla-
tați vor veni, iar planurile care vă pot ajuta. O activitate lăsa în urmă toate greșelile nurile de viitor se vor schimba
voastre pot fi realizate. Dacă pe care o practicați în timpul din trecut. Dacă vă confrun- în favoarea voastră. Este posi-

O sunteți căsătoriți, sunt posibile


unele divergențe cu parte-
nerul, pe teme domestice.
liber vă poate aduce mulți
bani. Vă bucurați de simpatia
sexului opus.
tați cu o problemă în cuplu,
astrele vă ajută să găsiți o
situație de compromis.
bil să primiți ceva bani în plus
de la serviciu. În dragoste, tre-
buie să luați lucrurile în serios.

R LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

O
Veți avea parte de o perioadă Activitățile de rutină le veți La locul de muncă vă impli- Dacă vă confruntați cu situ-
favorabilă, în care astrele vă duce la bun sfârșit, pe tot par- cați într-un proiect de anver- ații delicate la serviciu, feriți-
susțin. Cu ajutorul unei per- cursul intervalului. La serviciu gură, iar acest lucru vă aduce vă de a trage concluzii pripite.
soane binevoitoare, pro- vă confruntați cu unele pro- aprecierea superiorilor. Mun- Aparențele sunt înșelătoare,

S blemele financiare le veți


rezolva foarte ușor. La servi-
ciu s-ar putea să aveți o sur-
bleme mărunte, pe care le re-
zolvați repede. Partenerul de
viață vă aduce vești bune
ciți foarte mult, dar rezul-
tatele vor fi pe măsură.
Cheltuielile vor fi și ele destul
iar uneori persoanele pot fi
acuzate pe nedrept. Cu calm și
diplomație, le veți rezolva pe

C
priză plăcută, concretizată legate de planurile voastre vi- de mari, mai ales că nu țineți toate. Reușiți să face o impre-
printr-o mărire de salariu. itoare. cont de priorități. sie bună oriunde vă veți duce.

O SĂGETĂTOR
Și în această săptămână
norocul vă surâde, dar ar fi
CAPRICORN
Sunteți hotărâți să faceți
schimbări radicale în viața
VĂRSĂTOR
S-ar putea să apară, la în-
ceputul intervalului, unele
PEŞTI
Este momentul să vă gândiți
bine la proiectele pe care nu

P bine să nu forțați nota. La ser-


viciu vă doriți o schimbare,
dar nu trebuie să vă grăbiți.
Este posibil să câștigați bani
voastră, mai ales că vă este
greu să acceptați anumite
situații. Evitați să luați decizii
blocaje legate de derularea
unor proiecte în care sunteți
implicați. Sunt șanse de câș-
ați reușit să le realizați până
acum și să treceți la acțiune.
Colegii vă sprijină necon-
pripite și studiați cu atenție tiguri spre sfârșitul pe- diționat, așa că veți reuși să
din colaborări. Relația de toate posibilitățile. În plan fi- rioadei. Partenerul de cuplu faceți tot ce v-ați propus.
cuplu se va îmbunătăți pe nanciar, faceți eforturi să vă are nevoie de sprijinul Câștigați bani în plus, dar veți
parcursul intervalului. mențineți pe linia de plutire. vostru. face și cheltuieli mari.
16 - 22 noiEmbRiE 2018 oPinii - 11

Pas cu Pas spre DEZASTRU


S
untem la un punct de sufletele oamenilor, ca și când Dacă nu va exista un trata- Parlamentul European, care
răscruce în ceea ce ei ar fi dat naștere acestor oa- ment egal, benefic și un dialog dezinformează zi de zi. Pe
priveşte relaţia cu meni. constructiv între București și acești oameni România îi
Uniunea Europeană. Bruxelles, și va fi mereu doar plătește cu mii de euro pe
Evoluţiile recente din Nu interesează pe un monolog absurd, niciodată lună, ca să aducă numai rău
Parlamentul European, nimeni bunăstarea nu vom fi primiți ca adevărați românilor și României !
faptul că România este poporului parteneri. Și noi trebuie sa ne Bucureştiul trebuie să dis-
acum sub lupă, constituie schimbam modul de abor- cute deschis, constructiv şi ar-
o criză care poate duce la Și, implicit a țării, decât îm-
dare. Domnule Președinte, cu gumentat toate aspectele care
unul din trei rezultate. bogățirea cât de mult a indi-
ultimele critici în care spuneți ţin de legile justiţiei, de co-
Nu vreau să abordez ideea vidului de la putere. Cu ce mă
că nu meritam Președinția UE durile penale, de alte modi-
de scenarii, dar voi reda exact încălzește pe mine UE când eu
și că avem un Guvern care tre- ficări ale arhitecturii
cum se văd lucrurile. Atât Gu- trăiesc foarte prost. Exemplu
buie să plece, ați trezit din instituţionale şi legislative. Să
vernul României, cât şi scurt: în 2007 benzina era
somn și pe Dl Juncker, care a arate că este un actor matur,
Comisia Europeană dovedesc 2,20/litru, în 2018 litrul de și legile proaste, dar și factorii
râs de spusele dumneavoas- un partener de încredere, un
inflexibilitate, dezbaterea se benzina 6.24 lei. Barilul de de decizie. Pretenția de a fi
tră. Suntem români și trebuie stat care îşi face temele şi ştie
transformă în monologuri țiței era aproape dublu în eliminat MCV-ul nu are șanse,
să fim români cu toții, iar crit- în ce direcţie se îndreaptă.
paralele, se inflamează orgolii, 2007 și vedeți ce preț este atâta timp cât la noi, în fiecare
icile sunt benefice, dar să fie Dar momentan, la noi au în-
iar situaţia din România este acum (a scăzut dramatic), iar zi, apar fapte penale făcute de
constructive și nu pline de ceput să apară dosare, valize,
instrumentalizată în funcţie noi am pompat bani pentru cei de la putere. Eu nu spun că
venin. chitanțe false sau nu etc.
de dinamica politică preelec- huzur. Am auzit pe unii că a sunt reale, dar merg pe acea
torală, în care o serie de înalţi crescut venitul pe cap de premisă: ”nu iese fum fără
locuitor. Este o tâmpenie să
Calea spre Palatul Ce are de făcut
oficiali europeni vizează Cotroceni Bruxellesul ? foc". Uniunea Europeană este
funcţii în viitoarea Comisie. spui așa ceva, când numărul cu ochii pe noi, ei trebuie sa
săracilor a crescut, iar noi Dl Cioloș deja pândește Să fie deschis la o resetare fie imparțiali, dar până acum
România a fost avem 7milioane plecați la calea spre Palatul Cotroceni. în sens pozitiv a poziţiei lasă de dorit toți.
pusă la zid muncă în străinătate. Am Acum că ambii parteneri şi-au României în UE. Să în-
Se vorbește tot mai des că
văzut la Consiliul Europei o marcat poziţia, poate fi în- locuiască MCV (care este un Dacă România pierde,
anul viitor se va declanșa
Viorica Dăncilă incisivă, ceputul unei dezbateri. De aici instrument cu o utilitate va pierde şi Europa
spunând lucrurile ,,cu cărțile poate începe un dialog de- reziduală limitată), cu un
,,procedura de infringement pe masă. Nici așa nu a fost schis, real, constructiv, care să cadru de dialog la fel ca al Transformarea unui mo-
pe legile justiției, propunere bine, pentru că ,,propaganda" lase la o parte şabloanele şi celorlalte state membre (in- ment de criză într-o oportuni-
de vot art. 7. Păi noi de ce mai internă, la îndemnul extern, a ideile preconcepute. Asta clusiv Polonia şi Ungaria). Să tate de a genera o dezbatere
avem Președinția în Consiliul făcut din Dăncilă imaginea înseamnă că UE trebuie să ac- deblocheze procesul de ader- reală şi profundă asupra funda-
Europei, când suntem loviți unui actor slab și maleabil, cepte ca legitime argumentele are la Schengen, îngheţat în mentului statului de drept din
din toate părțile. Părerea mea dispusă să suporte toate miz- României şi să le analizeze în mod nejustificat. Trebuie mu- România are şansa ca, printr-o
este că și la Bruxelles ca și eriile unora și altora, inclusiv profunzime. La rândul său, tată dezbaterea într-o zonă mişcare de judo, să transforme
peste tot există lupta pentru un pericol enorm într-o opor-
mizeriile venite de la Brux- Guvernul României trebuie să constructivă, să apară acea
ciolan. Pe ciolanul românesc tunitate de a ne afirma maturi-
elles. Întrebarea mea este: aibă deplină disponibilitate să oportunitate de dialog real,
mai este de ros ceva carne. tatea şi de a ne face vocea
oare nu avem un Prim-min- asculte şi să ia în calcul argu- având șansa unei victorii.
Câinii se reped cu o viteză auzită în Europa. O victorie a
istru bun, cu câțiva miniștrii mentele concrete aduse de Politicienii noștri trebuie să
năucitoare. Pentru ei nu mai României, aşadar, ar fi o victorie
slabi, care se găsesc într-o so- Comisia Europeană, din cali- lase ranchiuna, ipocrizia, pro-
exista legi, protocoale, bun a Europei, ar arăta că Uniunea
cietate bolnavă, infectă, diri- tatea sa de partener (nu de tocoalele, șmecheriile etc. și
simt și multe altele. Atunci, evoluează, se transformă şi
jată de trădători? Dacă este profesor, nici de tutore) al să se așeze ei, în primul rând,
cum să fie bine în Romania înţelege să înveţe din greşeli.
așa, îmi este frică să mai stau României. la un dialog constructiv. Tre-
când suntem dirijați de acolo Cert este că nici România, nici
în țara mea. Soluţia legislativă trebuie buie să lăsam lozincile ,,lucrul
de pe ringul numit Bruxelles. Europa nu îşi pot permite să pi-
să fie una românească, dar să bine făcut", că până acum nu ardă acum în acest moment
Dl Timmermans într-un fel a ”Vinovatul de ia în calcul punctele de vedere am văzut decât un război
vorbit marți și altfel a vorbit critic pentru proiectul euro-
serviciu” ale partenerilor noştri şi româno-român. pean. Dar noi trebuie sa ne
joi. Păi dacă acești oameni as- oportunitatea ei să fie înţe-
cultă și fac ce spune Monica Am început să vedem cum facem temele așa cum știm noi
anumite persoane încep să se
leasă de către aceştia. Pe Guvernul să se cei din țară.
Macovei, atunci mă întreb: noi scurt, avem şansa unui reset trezească din letargie!
de ce mai avem nevoie de UE? prostitueze, pe ce credeți? Tot Daca plecam la Bruxelles cu
al relaţiei cu Uniunea Euro- fel de fel de lucruri mizerabile
Alegem pe Monica Macovei pe ,,vinovatul de serviciu "din Tot ce spune să și facă, nu
peană. și le vom transmite mizeriile
Președinte și pe M.Polițanu Romania și de la Bruxelles. numai vorbe. Nu poți avea
prim-ministru. Ce ne mai tre- Există un parlamentar cu nu- stabilitate financiară dacă în noastre celor de acolo, atunci
mele de Dragnea, care dorește
Riscul unei rupturi această țară se plătesc im- ne meritam soarta. Zilele aces-
buie Iohannis, Dăncilă, este real
Tăriceanu Dragnea etc. să ceară ca Liviu Dragnea să pozite preferențial. Vad ca tea sunt hotărâtoare pentru
Acest scenariu s-ar traduce nu mai poarte acest nume. Dle Atât timp cât și la noi, dar taxele le plătesc cei care sunt soarta României în relațiile ei
prin adoptarea unei Rezoluţii Parlamentar, mergi domnule și în relația cu UE este un dia- de aici, nu și cei care folosesc cu Bruxellesul. Dar până atunci,
care pune la zid România, de- acasă, noi nu suntem fraierii log al surzilor. Poziția noastră forța de muncă din Romania. ne uitam să vedem cine prinde
clanşarea unei proceduri de ideilor dumneavoastră la granița estică a UE, Eu unul mă simt sclav în țara ciolanul la București pentru
infringement pe legile justiţiei năstrușnice, de sorginte psihi- potențialul economic, identi- mea, când văd atâta nedrep- prezidențiale și europarla-
şi, în perspectiva anului viitor, atrică ! Eu am scris despre tatea noastră europeană ne tate. Trebuie respectat tot ce mentare. În aceste momente,
propunere de vot pe art. 7, Dragnea sute de file de hârtie, conferă dreptul să fim în UE. ține de statul roman. Noi, oa- chiar dificile, pentru că văd fel
ceea ce s-ar suprapune în negativ, bineînțeles, dar de Și Bruxellesul trebuie sa ne menii de rând, vedem ce de fel de matrapazlâcuri petre-
mod dezastruos cu Preşe- aici și până la eliminarea nu- trateze ca parteneri, nu ca re- nenorociri se întâmplă în țara cute în ultimii ani, nu știi pe
dinţia română la Consiliul UE. melui este cale lungă. Ca și morca Uniunii Europene. Ei asta, dar cel mai mult, ce se în- cine să crezi, pe cine să mai
Suntem izolații în cadrul Uni- cum SICĂ a făcut plângere de trebuie să ne acorde statutul tâmplă în justiție. Oamenii nu votezi, că nici unii, nici alții nu
unii Europene și, bineînțeles înaltă trădare !!!! Românii nu cuvenit, și nu de ”oaie neagră”. trebuie să ajungă în faza în fac nimic, spun vorbe goale și
,,oaia neagră". Facem justiție vor să aibă asemenea oameni Nici ei nu sunt realiști în tot ce care își fac dreptate singuri, nu mai poți deosebi hoția de
la comandă, schimbăm gu- în Parlament. Văzând așa spun și fac. Raportul MCV de cu parul. Toți trebuie să se adevăr.
verne la comandă, așa cum ne ceva, cei de la Bruxelles ne monitorizare a fost trimis la trezească și să se așeze la
trece într-o noapte prin cap, tratează cu spatele. Cu aseme- București într-un fel, iar la masa dialogului. În ultimii Al dumneavoastră
tragem la răspundere doar nea parlamentari în Parla- două zile să apară altfel, după 12ani, justiția a alunecat pe același Prof Ioan Romeo
fraierii și prostii, ne jucam cu mentul României, vai și vai ! convingerile oamenilor din tobogan. Cred că de vina sunt Mânzală
12 - CE gătIm îN wEEk-ENd? 16 - 22 NOIEmbrIE 2018

cIoRbă DE sfEclă RoșIE, cu GălușTE DE GRIs PRăjITuRă DIN bIscuIțI


șI Nucă
INGREDIENTE
2 sfecle roșii, medii, 2
INGREDIENTE
cepe, 4-5 căței de usturoi,
2 morcovi, un pătrunjel, Ingrediente pentru blat: 700-800 g biscuiți, 3 linguri
1/2 țelină, un ardei gras margarină.
roșu, ulei de floarea soare- Umplutura: 1 plic budincă de vanilie, 400 ml lapte, 2-3
lui pentru călit, 400 ml suc linguri zahar, 2 mere, 2 pere, un strugure negru.
de roșii, zeama de la ½, Pentru decor: nucă.
lămâie, o legătură de
frunze de pătrunjel, sare, Mod de preparare:
apă și se lasă să fiarbă, la foc iția s-a omogenizat, se fac
piper, cimbru. Biscuiții se zdrobesc sau se dau prin robot. Se adaugă
mediu. Frunzele de pătrunjel găluște și se lasă ușor în oala
se spală și se taie mărunt. de ciorbă, retrasă de pe foc. margarina și totul se amestecă până ce biscuiții se încor-
Mod de preparare: porează cu margarina. Se pregătește o tavă (15/20), în
Când sfecla s-a înmuiat După ce s-au pus toate
Sfecla se spală și se pune la care se pune o folie alimentară și se așază compoziția de
puțin în cuptor, se scoate, se găluștele, oala se dă din nou la
copt în cuptor. Ceapa și ustu- biscuiți, ca un blat.
curăță de coajă, se taie ron- foc mediu, până se fierb
roiul se taie mărunt și se Pentru umplutură, se curăță perele și merele, se taie în
dele și se pune la fiert împre- găluștele. La final, se adaugă
călesc la foc mic, până se în- bucăți mici, se adaugă boabele de struguri și zahărul, apoi
ună cu celelalte legume. După zeama de lămâie, apoi se
moaie. Ardeiul gras, tăiat totul se amestecă ușor. Se pregătește și budinca, după in-
ce legumele au fiert, se condimentează cu sare, piper
cubulețe, se adaugă la călit, strucțiunile de pe plic, folosindu-se doar 400 ml de lapte,
adaugă și sucul de roșii. și cimbru, după gust apoi se
împreună cu ceapa și ustur- apoi începe asamblarea.
Între timp, se pregătesc presară pătrunjel tocat și se
oiul. Rădăcinoasele se curăță, Peste blatul de biscuiți se pun fructele pregătite ante-
găluștele. Cele trei ouă se mi- oprește focul. Oala se acoperă
se dau prin răzătoarea mare rior, iar deasupra se răstoarnă budinca de vanilie,
xează cu sare și piper, încor- cu un capac și după 10-15
și se pun la călit cu celelalte fierbinte. După ce budinca s-a răcit puțin, se decorează cu
porându-se treptat cele nouă minute, ciorba poate fi
legume. Peste ele se toarnă miez de nucă zdrobit sau pisat. Prăjitura se lasă la rece
linguri de griș. Când compoz- servită.
minim 3-4 ore, apoi se poate servi.
www.bucataras.ro
PasTE cu caRNE TocaTă DE PuI șI MozzaRElla
Mod de preparare: se lasă cinci minute la fiert, în
Pastele se fierb după in- suc propriu. Se adaugă apoi INGREDIENTE
strucțiunile de pe ambalaj. roșiile pasate și totul se mai 500 g penne integrale,
Ceapa se taie mărunt și se lasă la fiert aproximativ 10 750 g carne tocată de
călește în ulei. Se adaugă minute. Dacă este cazul, se pui, 50 ml ulei, o ceapă
condimentele de ierburi și mai adaugă sare, piper, se pun albă, o lingură condi-
boia, se amestecă repede, verdețurile și zahărul, se mai mente de ierburi și boia,
apoi se adaugă carnea tocată. dau câteva clocote, după care, Delikat, sare, piper după
Amestecul se lasă la călit cratița se ia de pe foc. gust, 500 ml roșii pasate,
până se albește bine carnea Se pregătește apoi o tavă o lingură zahar, o lingură
de pui, apoi se condimen- termorezistentă, în care se verdețuri italienești, 200
tează cu sare și piper. Cratița pune jumătate din cantitatea g mozzarella.
se acoperă, iar ingredientele de paste, apoi jumătate din
sosul cu carne, restul de paste
și sosul rămas, care se
întinde uniform în tavă.
Deasupra se rade moz-
zarella, iar tava se dă la cup-
torul preîncălzit aproximativ
20 de minute, până ce com-
poziția se rumenește dea-
supra.

CLINICA OPHTALENS T
CLINICĂ
PARTICULARĂ DE
OFTALMOLOGIE

CENTRU LASER
EXCIMER

OPTICĂ MEDICALĂ
Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel. programări: 0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25
Tel. magazin optică: 0740/27 65 77
Clinica Ophtalens T
16 - 22 noiembrie 2018 jocuri - 13

S - B - O - SCOBAR - AH - GD - AN - CRI - CLEAN - PIUAR - M - J - CI - FRAC - O - SN - NISIPARITA - MORUNAS - HULI - BRUTO -


Dezlegarea integramei HAITE - CR - M - LT - T - NA - CN - ET - ZR - E - OO - L - AGA - ASPRA - FUSAR - ETER - CIR - AU - GM - DA - IT - V - URI - VALVOI -
din numărul trecut ZVARLUGA - CARA - ANI - IH - BIR - ELO - G - MREANA - E - RAS - STATUI - EXACT
14 - MICA PUBLICITATE 16 - 22 NOIEMBRIE 2018

l Vând casă cu grădină, 2470 l Vând apartament două l Vând casă, (la roșu), D+P+M, la
IMOBILIARe mp, din cărămidă, pe fundație solidă 15 km de Deva, în satul Bretelin, SC
camere, decomandat, ultracentral,
l Vând casă în Deva, P+1+M, la din piatră, cu pivniță zidită în pia- Deva, etaj intermediar, 60 mp, ame- 329. S.desf.412 mp, FS 1,6 m,
roșu, depozit 123 mp, garaj, teren 700 tră, 3 camere mari (4x4) și loc pen- teren 757 m, pretabil casă de locuit,
najări deosebite, vedere spectacu-
mp, toate utilitățile. Preț: 26.000 euro, tru baie, sursă de apă proprie, casă de vacanță, pensiune etc.
grădină cu pomi fructiferi, gard din loasă în două părți, CT, termopan, uși
telefon: 0745.202.448. Tel. 0751.462.085.
beton, anexe gospodărești, în satul interioare schimbate, ușă metalică,
l Proprietar, vând apartament 3 l Vând apartament 2 camere,
Fizeș, comuna Băița, la 17 km. de gresie, faianță, parchet laminat. Preț:
camere+garaj+boxă, 2 băi, CT, 93 mp, Deva. Preț negociabil, telefon: 60 mp, zonă centrală, etaj 3, cu patru
41.000 euro, negociabil. Tel.
mobilat, an construcție: 2007-2008, 0769.223.207, 0726.392.735. nivele, balcon 6 mp. Deva,
curte interioară privată, zona micul 0726.770.765.
l Vând casă în Sâncrai, 3 AL. Crizantemelor, colț cu Zamfirescu.
Dallas, Deva. Preț: 88.000 euro, tele- l Vând casă în Chișcădaga, două
fon: 0737.702.160. camere, în roșu, două bucătării Telefon: 0720.843.289.
vechi, beci, fântână cu apă potabilă, camere, hol, bucătărie de vară, beci,
l Vând casă nouă în Deva, P+1, grajd, curte, apă, gaz, canal. Preț: l Vând apartament 2 camere,
grajd mare, șură, alte anexe precum
160 mp, 5 camere, 2 băi, bucătărie, și pădure în composesorat. Preț: 70.000 lei, telefon: 0725.452.878. Deva, zona piață, et.2, decomandat, 50
garaj, beci, CT, termopan, totul nou, 25.000 euro, negociabil, telefon: mp, balcon,CT, termopan, izolație
l Proprietar, vând apartament 3
teren 400 mp, apă, gaz, curent, canal. 0254.730.209, 0760.193.089. exterioară, renovat și mobilat modern.
Preț: 103.000 euro, telefon: camere, decomandat, în Dorobanți,
l Vând casă, de cărămidă, stâlpi Fără agenții ! Preț: 39.000 lei,
0725.452.888. hol central, 2 băi, 2 balcoane, cămară,
beton, 4 camere, mobilate, parchet telefon: 0735.923.683.
l Vând casă în Chișcădaga, la 12 hol, gresie în baie, bucătărie dublă beci, izolat exterior, CT, termopan,
5/7 mp, salon 11/6mp, cămară, renovat și utilat modern, totul la co- l Proprietar, vând apartament
km de Deva, 2 camere, hol, bucătărie
de vară, grajd, curte și grădină, toate baie, grădină 1 ha, în Bucova, C.S. mandă. Preț: 73.000 euro, telefon: 2 camere, decomandat, în Brad, str.
utilitățile. Preț: 70.000 lei, telefon: lângă Hațeg sau schimb cu aparta- 0772.185.332. General Vasile Milea, bl.B3, et.1 S.48
0745.202.448. ment în Hunedoara sau Haţeg. Preț mp, CT, gaz. Preț:23.000 euro,
l Vând casă în Deva, 2 camere,
bun, ofer bonus o grădină 0,5 ha,
l Vând urgent casă din cărămidă,
acte funciare la zi. Preț: 22.000 baie, bucătărie, beci, garaj, izolată, negociabil, telefon: 0729.025.887.
12 ari grădină, pomi fructiferi, apă euro, tel.:0755.667.714, renovată, CT, termopan, 600 mp teren, l Vând casă în sat Pojoga
curentă. Preț negociabil, telefon: 0745.377.359. canalizare, apă gaz, în zonă bună.
0748.557.794. (4 km de la Zam), cu 2 camere,
l Vând apartament 3 camere, Preț: 68.000 lei, telefon: bucătărie, cămară, baie, hol, grădină
l Vând casă de vacanță în Deva, piață, decomandat, A.C. 2 băi, 0725.452.888. 3000 mp arabil+pomi fructiferi,
Săcărâmb, 20 km de Deva, 2 corpuri,
CT, termopan, bucătărie mobilată. l Vând apartament 2 camere, zonă foarte liniştită. Preţ 50.000 lei.
3 camere, bucătărie, bie, beci, SC 170
Preț: 55.000 euro, tel. 0721.055.313. et.2, semidecomandat, termopan, ușă Tel. 0769.897.804.
mp, sobe teracotă, 1500 mp teren,
fântână. Preț: 34.000 euro, negocia- l Vând apartament 2 camere, metalică, renovat. Preț: 25.000 euro, l Vând apartament două
bil, telefon: 0721.055.313. elegant, cu suprafață generoasă telefon: 0745.202.448. camere, posibilitate spaţiu comer-
l Vând apartament 2 camere,
(55 mp), zonă liniștită și verde, cu
l Vând garsonieră Deva, zona cial, salon coafor, cabinet medical.
CT, termopan, ușă metalică, parțial îmbunătățiri și finisaje deosebite.
Este situat la parter, cu balcon mare Lido, et.1, cu balcon, 29 mp, CT, Brad, Aleea Privighetorilor, bl.35.
mobilat. Deva, Micro 15. Preț: termopan. Preț: 22.500 euro, Telefon: 0723.382.890.
24.000 euro, telefon: 0726.667.754. și boxă, în spatele blocurilor turn din
vecinătatea Pieții Arras. telefon: 0725.452.888.
l Vând garsonieră Deva, bloc
Preț: 43.000 euro, tel. 0722.327.148.
SCHIMBURI De LOCUINŢĂ
nou, semifinisată, 25 mp, cu balcon, lVând apartament 2 camere,
l Vând apartament 3 camere, Deva, 48 mp, decomandat, CT, zona l Schimb apartament 2 camere,
zona Bd.22 Decembrie. Preț: 19.000
Deva, Gojdu, parter înalt exterior, Miorița, etaj intermediar. Preț: 31.000 et.1, din cărămidă, izolat termic,
euro, telefon: 0725.452.888.
CT, termopan, ușă metalică. Preț: euro, telefon: 0721.055.313. în zonă centrală, Hunedoara, cu
l Vând casă în comuna Zam,
46.000 euro, telefon: 0745.202.448. asemănător în Deva sau Simeria.
2 camere, renovată, căsuță de vară, l Vând casă în comuna Zam, două
Suport diferența de preț.
fântână, curte, cablu TV, uși noi, Vând apartament 2 camere,
l camere, balcon închis, mobilată, par-
Telefon 0727.288.460.
pomi fructiferi, teren arabil 2900 baie, bucătărie, holuri, cămară, chet, cablu, tv. fântână în curte, căsuță
mp. Rog seriozitate, persoană fizică. grădină, ușă metalică, gresie, faianță, de vară, pomi fructiferi, teren arabil
ÎNCHIRIeRI
Preț: 15.000 euro, telefon: parchet, mobilat, bloc de cărămidă, 2900 mp. Preț: 10.000 euro, negocia-
0733.832.559. 40 mp, zonă centrală. Preț: 34.000 bil. Telefon: 0733.832.559. l Ofer de închiriat apartament 3

l Vând apartament 4 camere, euro, telefon: 0726.475.016. l Vând garsonieră în Deva,


camere, Deva, zona piață, decoman-
baie, bucătărie, balcon, CT, termopan, Vând apartament 2 camere,
l Dorobanți, et.3, decomandată, ter- dat, CT, termopan, mobilat și utilat
termopan, pe mijloc, Deva, zona Lido. piață, parter înalt, balcon, CT, ușă mopan, centrală termică, gresie, fa- complet, pentru o familie cu serviciu.
Preț: 44.500 euro, telefon: metalică, 50 mp. Preț: 40.000 euro, ianță, parchet. Preț: 21.500 euro, Preț: 250 euro/lună, telefon:
0722.968.910. telefon: 0725.452.888. telefon: 0732.823.011. 0745.202.448.

TALON DE ANUNŢ GRATUIT PENTRU PERSOANE FIZICE IMPORTANT!


Talonul se poate depune şi în căsuţele poş-
Nume ........................................................................................ Prenume .........................................................................
tale ACCENT MEDIA din:
Text anunţ .............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,
Mioriţa, Dacia
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS
................................................................................................................................................................................................... (din Parcul Industrial)
..................................................................................................................................................................................................
PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR
Preţ ................................. Telefon: .....................................................................................................................................
***********
Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), birou 16. Răspunderea pentru conţinutul articolelor
revine exclusiv autorului.
AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE
16 - 22 NOIEMBRIE 2018 MICA PUBLICITATE - 15

l Închiriez garsonieră Deva, zona l Vând 7 hectare de pădure, zona l Vând tractor U 650, remorcă l Domn văduv, pensionar
Dorobanți. Preț: 100 euro, telefon: Pestiș-Hunedoara – pin, carpen, 70 ani apicolă 5,0 tone, ambele cu cauciucuri 71/170/82, nefumător, nu consum
0724.578.929. vechime. Preț: 3200 euro/hectar. noi, disc 34 m, plug cu 3 brăzdare și alcool, fără mașină, doresc să cunosc o
Telefon: 0721.055.313. grapă. Preț negociabil, la vedere. Tele- doamnă singură. Tel. 0739.345.372.
l Închiriez garsonieră, Deva, str.
l Vând teren în Ghergheș, 10 km fon: 0727.636.444. l Pensionar, caut nevastă săracă,
Mărăști, parter, Deva. Preț 100 euro,
de Deva, între case, 1200 mp, FS 20 m, sănătoasă și frumoasă, să-mi fie lu-
negociabil, telefon: 0730.106.589. l Vând Opel Astra, 1,7, Diesel,
apă, curent, cabană din lemn. Preț: 6 mină-n casă. Asta mi-am dorit și-mi
l Ofer pentru închiriere unei euro/mp, telefon: 0745.202.448. caravan, Af 2002, stare bună, înma-
doresc, pe lume cât mai trăiesc.
familii cu serviciu, apartament 2 triculat, CS, preț: 1700 euro, Fiat
Telefon: 0756.847.708.
l Vând teren în Sântuhalm, Punto, 1,2 benzină, înmatriculat, stare
camere, zona piață, Deva, CT, ter- l Domn, 84/174/74, serios, fără
aproape de DN, 2300 mp, FS 20 m, cu bună, preț: 800 euro, negociabil. Tele-
mopan, mobilat și utilat complet. utilități aproape. Preț: 5 euro/mp, vicii, doresc să cunosc o doamnă de
fon: 0755.667.714.
Preț: 180 euro/lună, plus garanție. telefon: 0722.968.910. vârstă apropiată, fără vicii, aspect
Telefon: 0725.452.888. l Vând Renault Laguna, AF 2005,
Vând 4905 mp teren intravilan, plăcut, pentru prietenie. Telefon:
l Ofer pentru închiriere aparta-
l Diesel, gri-metalizat, actele la zi.
cabană 70 mp, în comuna Gurasada, 0766.410.201.
Preț: 2600 E, negociabil.
ment trei camere, Deva, Cuza Vodă,
decomandat, CT, termopan, mobilat și
ultracentral, utilități: apă curentă, Telefon: 0799.391.409. PIERDERI
curent electric 220 V și trifazic.
utilat complet, pentru o familie cu ser- l Vând Ford Fiesta, AF 2002, tip l Pierdut certificat constatator,
Preț: 6 euro/mp, negociabil, telefon:
viciu. Preț: 250 euro/lună, plus 0787.682.280. nou, motor 1388, benzină, 185.000 anexă certificat de înregistrare pentru
garanție. Telefon: 0721.055.313. km., de culoare neagră, 4 uși, înma- punctul de lucru din Brad, str. Mineru-
l Vând teren intravilan, Cristur, triculat, AC, geamuri și oglinzi elec- lui, nr. 4, al SC VIOFLOR SRL BRAD,
l Ofer pentru închiriere casă, pe partea dreaptă, 1890 mp, aproape trice, cârlig remorcare, proiectoare eliberat de ONRC Hunedoara. Se de-
Deva, Progresului,70 mp, CT, ter- de șosea. Preț: 5 euro/mp, telefon: ceață, două chei cu telecomandă, clară nul.
mopan, mobilată și utilată, pentru 0735.923.683.
stare foarte bună, proprietar. Preț:
persoane serioase sau firmă. l Pierdut legitimație handicap
l Vând teren intravilan, între 1650, negociabil, tel. 0751.813.770.
Preț: 300 euro/lună plus garanție. case, localitatea Sântandrei, 1700 mp, pentru transport în comun pe numele
Telefon: 0745.202.448. FS 9 m, gard, 2 intrări, toate utilitățile. l Vând Opel Astra G, motor de CHEZU ANA-MARIA, emis de DGASPC
l Ofer pentru închiriere garaj, Preț: 6 euro/mp, telefon: 106 COP, an fabricație 2003, înma- Hunedoara. Se declară nulă.
0745.202.448. triculat în 2016, stare perfectă,
Deva, zona piață, pentru depozit sau DIVERSE
mașină. Preț: 200 lei/lună, telefon: l Vând teren DN 7 Deva, 750 mp, 160.000 km., ținut în garaj.
0722.968.910. Se oferă și 8 cauciucuri cu genți l Vând sobă de gătit cu burlane
FS 13 m, toate utilitățile pentru spălă-
torie auto sau depozit-magazin. Preț: (vară-iarnă), perfectă stare. emailate, 300 lei, dulap cu 4 uși, 320
l Ofer pentru închiriere la per-
51.000 euro. Telefon: 0722.968.910. Preț 2900 euro, negociabil, lei, scaune cu spătar, preț pe bucată.
soane serioase, cu serviciu, garsonieră
telefon: 0720.692.501. Telefon: 0748.557.794.
decomandată, balcon. 43 mp, CT, ter- l Vând 2 ha teren arabil în Lunca
l Vând fustă de piele, talia 32,
mopan, mobilată și utilată modern. Mureș, sat Spini. Terenul este împărțit OFERTE DE SERVICIU nouă. Preț: 55 lei, negociabil, telefon:
Preț: 140 euro/lună, plus garanție. în 5 loturi. Două sunt lângă râul Mureș,
Telefon: 0727.974.306. l Caut femeie pentru menaj și 0725.483.189.
iar trei lângă șoseaua veche, DN7.
curățenie, o zi pe săptămână. l Vând garaj, Deva, Mărăști,
l Închiriez spaţiu comercial în Preț: 1,3 lei/mp, tel.0737.702.160.
Telefon: 0756.847.708. spate D5, 21 mp, uși metalice. Preț:
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp,
l Vând teren intravilan, Luncoiu l Schimb şi repar plase insecte 12.000 euro, telefon: 0722.564.004.
pretabil pentru bar, restaurant,
magazin alimentar. Preţ avantajos. de Jos, lângă şosea. Tel.: 0254.684.775, pentru geamurile termopan. Tel.
0720.067.310. l Vând pătul de porumb știuleți,
Tel.: 0745.970.007. 0722.603.959. din metal, 3/0,80/2,40, sobă
AUTO l Pensionară, execut costume emailată de încălzit, la gaz sau
TERENURI l Vând Dacia Sandero, motor 1,2, populare pentru copii. Tel.0753.128.090. butelie, 25/70/70, 2 fotolii, scaun
l Vând teren în localitatea benzină, 75 CP, consum 5,5%, geamuri MATRIMONIALE auto pentru copii și masă alimen-
Cristur, la șoseaua Deva-Hunedoara, electrice, cauciucuri noi, 62.000 km, tație. Telefon: 0744.633.217.
l Văduv, 76/170/70, doresc să
între case, 2160 mp, FS 22 m, toate fabricație pentru Germania, înmatric- l Vând 4 tablouri foarte vechi,
cunosc o doamnă de 60-68 de ani,
utilitățile. Preț: 23.000 euro, telefon: ulată în august 2018, ITP valabil de 50 și peste 100 de ani, goblen și
pentru prietenie-căsătorie. Telefon:
0745.202.448. 2020. Preț negociabil, telefon: pictură în ulei. Tel. 0728.355.149.
0724.246.514. 0758.413.149.
Vând teren intravilan Deva, l Vând goblenul”Maica Domnu-
l l Doamnă serioasă, cu aparta-
zona Bejan, 500 mp, toate utilitățile, l Vând Skoda Fabia break, cu ment și mașină, doresc să cunosc un lui” rugându-se, dimensiuni: 126x21
preț: 10.000 euro. Telefon: turelă electrică și haion, motor 1,4, 75 domn manierat, nefumător, care nu cm, înrămat. Preț: 450 lei, negociabil,
0726.770.765. CP, benzină, AC, gri metalizat, cârlig consumă alcool, să ne îngrijim la telefon: 0725.483.189.
remorcă, înmatriculată, Euro 4, ITP bătrânețe. Vârsta domnului: între 63- l Vând urgent şi convenabil vin
l Vând 3,565 mp și casă, depend- valabil până în 2019. Preț negociabil, 67 de ani. Aș prefera să aibă permis de alb şi negru, din producţie proprie,
ințe, 3016 mp, plus 2 ha teren, gratis. telefon: 0724.246.514. numai din boabe selectate la preţ de
Telefon: 0729.423.035. conducere. Telefon: 0799.391.409.
8 lei/litru, cantitate minimă 5 l.
l Vând VW Passat 2007, full, mer- l Domn din Brad, distins, 63 de Tel. 0724.451.762.
l Vând teren în localitatea ită văzut. Preț: 4800 euro, telefon: ani, caut o doamnă de vârstă apropi- l Vând bocanci, marca Lan-
Archia, între case, 1400mp, FS 15 m, 0742.074.855. ată pentru prietenie – căsătorie. drover, nr. 37, solizi, pentru iarnă.
toate utilitățile. Preț: 10 euro/mp, Telefon: 0752.755.480. Preț: 50 lei, telefon: 0743.137.888.
telefon: 0725.452.888. l Vând Fiat Punto, 1,2, benzină, 4
uși, AF 2002, înmatriculat, stare foarte
l Vând teren intravilan Deva, bună, direcție schimbată, consum Deva, 22 Decembrie, 37A •
zona Vulcan, 550 mp. Preț negociabil, foarte mic. Preț: 750 euro, telefon: Tel. 0726 871 728
telefon: 0732.139.547 0754.377.359 sau 0755.667.714. www.accentmedia.ro
Nota redacţiei:
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de MICĂ PUBLICITATE, în con- Anunţuri de mare şi
formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au mică publicitate
în ziare locale şi centrale
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă,
prin conţinutul lor, legea.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro


16 - aCtualitate 16 - 22 noiemBrie 2018

Copiii din Brad îşi petrec Scăpăm de traficul infernal!


Se redsechide autostrada!
după-amiezile învăţând Deva - Traficul rutier pe
autostrada Deva – Sibiu,
sensul giratoriu provizoriu
din parapeţi de pe DN7, la in-

să cânte şi să danseze
între nodurile Şoimuş şi trare în Deva.
Simeria Veche, se va re- Anunţul autorităţilor ju-
deschide vineri, 16 noiem- deţene survine după ce în
brie a.c., după amiază, după cursul acestei săptămâni Di-
teptat de bună atât din partea
ce mai bine de o lună de zile recţia Regională de Drumuri
copiilor cât şi din partea
a fost oprit pentru realizarea şi Poduri Timişoara a trans-
părinţilor, în momentul în
conexiunii cu lotul 4 al au- mis că firma care lucrează pe
care i-am anunţat că vom
tostrăzii Lugoj-Deva. lotul 4 (Ilia – Deva) al au-
avea, în cadrul şcolii, un
Anunţul a fost făcut joi de tostrăzii Lugoj-Deva a obţi-
ansamblu folcloric ce va avea
prefectul judeţului Hune- nut o prelungire a restricţiei
la dispoziţie toată infrastruc-
doara, Fabius Kiszely, care a de trafic prin nodul rutier de
tura necesară şi toate dotările
menţionat că notificarea vine la Şoimuş până pe 29 noiem-
de care e nevoie. Şi copiii dar
din partea constructorului şi brie.
mai ales părinţii sunt bu-
că acesta a înştiinţat de re- Traficul rutier pe auto-
curoşi că reuşim astfel să îi
deschiderea autostrăzii atât strada A1, între nodurile
determinăm pe micuţi să mai
Secţia Drumuri Naţionale Şoimuş şi Simeria, a fost în-
renunţe la televizor sau Inter-
Deva, cât şi Poliţia Rutieră. chis din 10 octombrie pentru
net şi să le oferim posibili-
În următoarele ore vor fi realizarea unor lucrări de
tatea de a-şi dezvolta
efectuate mai multe lucrări conexiune între sectorul de
aptitudinile”, spune prof. An-
necesare reluării traficului în autostradă Deva – Orăştie,
cuţa Miheţ, directorul Şcolii
condiţii de siguranţă, astfel aflat sub trafic, cu lotul 4 al
Gimnaziale „Mircea Sântim-
că vor fi îndepărtate marca- autostrăzii Lugoj – Deva, în
breanu” din Brad, instituţie
jele provizorii şi se va reface execuţie.
partener în proiect.
Un număr de 36 de copii
vizaţi de proiectul „Comuni-
Pregătiri pentru
C
opiii care locuiesc în de dans şi orchestră) şi îşi tatea Brad – Acceptă sprijinul
zonele marginalizate doresc să poată oferi prima nostru” participă la activi-
(economic şi social), lor reprezentaţie cu public în tăţile extra-şcolare organizate deszăpeziri la iarnă
vizate de proiectul prima parte a anului viitor. la Şcoala Gimnazială „Mircea
„Comunitatea Brad – Pentru înfiinţarea ansam- Sântimbreanu”, dar numărul
Acceptă sprijinul nostru”, blului, pe lângă priceperea şi total al acestora va fi de cel
au acum posibilitatea de disponibilitatea profesorului puţin 100, până în primăvara
a-şi petrece câte două ore Iosif Ionel Coza, a fost nevoie anului 2020. Ei sunt an-
din după-amiază învăţând de amenajarea corespunză- grenaţi în activităţile amintite
să cânte şi să danseze, toare a unei săli de dasuri şi alături de alţi elevi ai şcolii,
în mod organizat. repetiţii, precum şi de înfi- care nu domiciliază în zona
Brad - Micuţii vin în nu- inţarea unui atelier muzical, vizată de proiect, deoarece
măr mare la repetiţii în dotat cu toate cele necesare, stimularea incluziunii sociale
fiecare zi de marţi, miercuri, de la echipamente de sunet şi combaterea discriminării
joi şi vineri. Ei au început deja până la instrumente muzi- de orice fel sunt două dintre
să formeze un adevărat cale. obiectivele importante ale
ansamblu folcloric (cor, grup „Am avut o reacţie neaş- proiectului.

Deva - Primăria Deva ne meteo existentă.


asigură că utilajele pentru Firma care asigură
deszăpezire sunt pregătite să deszăpezirea, curățarea și
acționeze pe drumurile din transportul zăpezii de pe
municipiul Deva. Operatorul străzile din oraș, primește
care asigură deszăpezirea zilnic prognoza meteo de la
orașului va interveni cu opt Administrația Națională de
mașini dotate cu lamă pen- Meteorologie (Centrul Mete-
tru zăpadă și sărăriță, două orologic Regional Banat-
cisterne pentru împrăștiere Crișana) pentru a putea
clorură de calciu lichidă și un interveni din timp, atunci
încărcător frontal pentru când situația o impune.
material antiderapant. Începând de astăzi este
ÎNCHIRIAZĂ Drumarii au pe stoc 450 funcțional și Dispeceratul
TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE de tone de sare, 475 de tone pentru deszăpezire, care
de nisip, 125 de tone funcționează 24 de ore din
1,6 HA ŞI HALA PRODUCTIE CU UTILITĂŢI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 400 MP. amestec sare cu nisip și 20 24. Devenii pot suna la
LA INTRAREA ÎN ORAŞUL SIMERIA DINSPRE ORĂŞTIE de tone de clorură de calciu numărul: 0254/214143,
solidă. Stocurile de material atunci când există situații de
VIZAVI DE REVA (GRAMPET) Relaţii la telefon 0726219999 antiderapant se suplimen- intervenție în caz de zăpadă
tează în funcție de situația sau polei.

SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL Echipa redacţională: Cornel Poenar, Mihai Stan, Cornelia Holinschi,
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, judeţul Hunedoara - RO Cristian Gros, Dorel Neamţu, Alexandra Tarod - reporter junior
Tel. 0354 102 250 • Fax/e-mail: 0354 780 256 Tehnoredactare: Codruţa Goţa
ISSN 1842 - 9955
accentmediahd@yahoo.com www.accentmedia.ro FORTES FORTUNA ADjUVAT!