Sunteți pe pagina 1din 67

Niculina Gheorghi!

Br,¡curio de o
träi färä rnoscõ
Ghidpractic de psihologie cuanticä
wr
Cine sunt eu de faPt?

Bucurio de o trõi förä moscõ


6hid proctic de psihologie cuonticõ

:;
..

a
:l

li (rifogia ßucuriei
'a
,]ì

ì
-]l

îé
aÍ)

!,/:

Ce areau eu de fapt? '6{:,â


Descrierea clP a B¡blioteci¡ Nalionale a Roñânie¡ Niculinq Gheorghifã
GHEORGHITÃ, NICULINA

Bucur¡ã de a trãi fãrã mas.ã; th¡d practic de ps¡holog¡e cuanticã /


Niculina Gheorghi!ã. - lasi: Editura StudlS,2013

Bìbliogr.

tsBN 978 606-624-297-4

Grafica: Monica simona calfa


Tehnoredactâre: Marrana f ura

Bucurio de o träí
färä moscä
6hid proctic de psihologie cuonticõ

/ ) i,

fqr ¿'Ltcup
t)-
¡aYtft-tt
r.,,6 /t-tì -
-.,y'o, "
/'
Copyr¡ght @ 2013, N¡culina GHEORGHITÃ f\l r,'' 'J.i 'uw
Toate drepturiìe sunt rezervate. Nici o parte a acestei
cårfi nu poate fi reprodusà, copìatã sau transmisã, în
{,i /)
'¿('ib
orice formå sau prin orice mijloace, fårã permisiune¿
scriså ã âlrtorului.
l/rut/çt.
lrÂulfumiri

Mulfumesc Sineluì meu Divin cã a fost rnereu cu


mine de-a lungul viefii indiferent cât de departe eram de
El ca manifestare çi comportament.

Mul;umesc tuturor cursantilor pe care i-am avut timp


cle cincisprezece ani, cle când predau informatii despre
cum sä ne manifestäm Dumnezeul din noi, cìeoarece cu
ajutorul lor am crescut çi m-am cunoscut mai bine ca
esenlä divinä.

Mullumesc tuturor clientilot care au venit la mine în


cabinet pentru curajul pe care l-au avut, sä se destäinuie
cuiva sträiry în cäutalea räspunsurilor din ei, pentru a
merge spre o viafá extraordinarä.

Mullumesc tuturor celor care au venit îr-ì contact cu


mìne sub o formå sau alta pentru cä m-au fäcut martorä la
experìenfele, creçterea çi dezvoltarea lor pentru o viatä
mai bunä.

Mul;umesc tuturor maeçtrilor cu trup sau färä care


m-au îndrumat, sprijinit çi sustinut în demersul meu tle a
demonstra çi altora ce eu çtiam çi anume cä ,,Dumuezeu
nu este suferin!ä ci numai IUBIRE çi ADEVAR".
Prefofõ

Foarte rare sunt ocaziile în care puteçi întâlni o


persoanä autenticä, o persoanä care sä vä schimbe în mod
spectaculos perceplia despre via!ä çi despre voi în;ivä.
Sunteçi pe cale sä cunoaçteçi o asemenea persoanä
magnificä. Psiholog clinician çi formator, Niculìna
Gheorghi!ä vä va provoca çi inspira prin perspectivele ei
asupra spiritualitälii, a devenirii de Sìne çi asupra
råspunderii exclusive pentru propria durnneavoasträ
bunästare, pace, armonie, fericire, bucurie de a träi
autentic dincolo de orice mascä socialä.
Mesajul Niculinei simplu, puternic, iluminaior este
acela cå fiecare dintre noi se natte cu o sarcinä spiritualä,
un contract sacru care sá ne învele ,,sã h$elegem cà
fiecøre clipìi lin oiøfø noastrã ne ¡1ã libertaten çi ocøziø
sã exprimàm buariø, tLøcã o dorim, sã conçtientizìirn cã
ritnic nu meritã sã ne sepøre areodøtã de fericire qi de
Duntnezeu. Ahmci când ne iubitn pe noi înçine în
permønenlã çi totøL, îl iubhn pe Dunnezeu".
,Buutriø de ø trãi firã msscã." esle un ghid practic de
psihologie cuanticä, aça cum precizeazä autoarea, un ghicl
care te invitä la introspecfie, te proiecteazä aclânc în
sträfundurile fiinlei tale, realizând astfel cä prin
autocunoattere î!i dobândeçti înlelepciunea, adevärul
fundamental despre tine însuti Si forla de a-!i controla reclãdeçti, te reconstruieçti, deztii alt om flãscut din ,,øpã
destinul 9i de a träi via;a dupä propria viziune. Astfel, çi dirt dtth" - øçø cum spuneø listrs".
dobândegti cunoaç[eteâ supremä clespre Sine, cunoaçtete Citìnd cartea ,,Bttutin de n trãi fnra ntasc '
n'i-att
cãïe ,øpøïe çi se mønifestà atuttci când descarci råsunat în minte permanent citate celebre care au ghidat
informatiile dintr-un flux de conçtün!ñ superior çi aceste omenirea de-a lungul tirnpuluì pe calea clevemrii de Sine:
ir{omtafä te duc sà-fi mønifeçti potenlele ttiz,ine lø ,,Eu tttt sunt ceea ce nli s-n întânpløt. Eu sunt ceen ce nleg sã
capøcitàti din ce în ce ntøi msri. Aslfel amoaçterea este dez,irt" - Carl Jung, ,,Cttnonçte-te pe tine însuli çi ztei cunonçte
sa nu este, o øi, o trãieçti, o mønifeçti sau nu. Nitneni în întregr.Ll Uniuers, cu energüle çi fortele snle øsu.Lnse" -
locul tãtt rnr poøte sã-fi deø curloøçtereq. Este o ih.tzie sã
frontispiciul templului din Delphi, ,,Fifi propría uonstrã
crezi cìi un grrtt søu o persoønã exterioørã
lie îli poate da flncñrã!"- Buddha, iar Iisus a spus cä Dumnezeu se gäseçte
cunoaçtereø, el îti etprme cufloaçterea lui ilar nu a tø,
permanent,,înläuntrul nostru".
adicã nu ceø pe care ai ptúeø-o descìírc¡t ttt conçtient
din /'luxul de conçtiirt!ã ile pe
fünd Ve[i fi
transformat pentru totcleauna cle puterea
freuten!ø specificã tie. De ce adevärului conjinut în aceastä carte. Cunoa;terea este
spun østa? Deoørece dupà øni ¡ie cercetøre prøctícã
çi ønt putere/ iar cunoaçterea prezentatä în aceastä carte este
descoperit cà aa.tmularea umoçtirrfelor înseømnà
cheia cåtre pu terea personali.
gândire".
Aceastä carte prezintá esenta neuroçtiintelor, a
Cartea este cle fapt un ¡itual de iniliere, structuratä în
psihoÌogiei cuantice, a spiritualitäçii autentice cu o
çapte capitole, scrise simplu çi pe înlelesul tuturor, bine
claritate care vä va inspira sä vá träi!ì iclealurile spirituale
cxplicate çi fundamentate logic, însolite de foarte multe
exemple din experiença practicä, personalä çi care vä va trezi cätre o via!ä realä dincolo de mäçti, de
çi de foarte tipare existenliale çi de închisori imaginare confeclionate
multe exerciçii practice. lnclemnul autoarei, în fiecare
cle-a lungu1 timpului în procesul adaptärii. Viafa mea a
capitol este de a experimenta, pentuu cá ,,nimeni nu poate
trãi în locul tìitr, øça amt nimeni nu poøte fost îmbogä1itä de aceste cunoçtinçe lntr-un mod
føce nimic fascinant. Fie ca çi viaça dumneavoasträ sä fie cel pulin 1a
pentnt tine. Nimeni nu-ti poate interzice sã trãieçti aqa
atm îli doreçti, doør tut eçti prop ul tãu cålñtt. Tu te fel de mult atinsä cle gralia în¡elepciuniì Niculinei.
limitezi prin diuerse progrante preluate inconçtient care
au deaenit stil ile oiø!ä çi de comportament. Când treci Míh nel n (Ghe r n n) P øl nde

øctittne çi øplici untoøçterea nott accesatã tu ile P siltolog F onnto r, Clnticiøn. Spe cialis t
føpt te
Cuprins

In trod ucere 13
Pasul 1: Conçtientizarea faptului cä nu träieçti
autentic 15
Pasul 2: Descoperirea mäçtilor 25
Pasul 3: Iertarea çi eliberarea de brecut 39
Pasul 4: Lucrul cu mì.ntea ta pentru a trece granijele
personalitälii limitate ....,.. 49
Pasul 5: A träi cu tine în noua via'ä ............................ 69

Pasul 6: Bucuria stärii de ,,4 FI" autentic.. 91.

Pasul 7: Eliberarea aduce pacea çi liniçtea interioarä


pentru a trài implinirea... 101
Anexå ..................... L09
Bibliografie 119
Agendä de lucru 't21
Introducere

Acest subiect este o necesitate pentru lumea în care


träim, în care suntem educati så nu ne arätäm emoliile,
sentimentele, temerile, de tearna ridicolului sau chiar sä
nu fim acceptati aça cum suntelÐ acolo unde vrem noi.
Astfel suntern nevoiti sä ne creäm o mascä pe care sä o
cizeläm în permanen!ä ca sä putern face fatä cerintelor çi
trencluluì âctual. Dupä anl de muncä în care depunem
eforturi sä ne construim masca cea mai potrivitä realizäm
cä suntem nefericiti çi färä consistentä. Dar timpul a trecut

çi ne trezim cä avem 35,40, 45 de ani çi ne autosufocäm


cu înveliçul fals cu care ne-am îmbräcat, nefericirea e 1a ea
acasä, depresiile de asemenea, apar çi bolile fizice de la
atâta venin adunat. În acest moment al vielii noastre e
posibil sä aparä o ilumtnare çi sä ne däm seama cä nu am
träit pentru noi ci, doar pentru altii Si prin allii. Unii
psihologi numesc acest moment criza de la ... ani. Eu nu o
väd ca pe o crizä ci ca o clorintä fireascä la dreptul de a
träi autentic dupä ceva ani de falsitate.
Astfel în aceastä lucrare am urmärit procesul prin
cate trecem pentru a ne descoperi pe noi çi a träi cu noi.
Se spune cä tot timpul suntem singuri chiar dacä mereu
fugim de singurätate, Ne este teamä de singurätate atunci
când nu ne cunoaçtem çi nu träim cu noi.
Primul pas este conçtientizarea faplului cä nu eçti Posul 1
âutentic, apoi descoperirea mäçtilor pe care le ai, al treilea
pas este cum sä te ierli pentru cä ai träit inaclecvat pentru
tine çi Sinele täu Divin. Apoi ne aplecäm asupra lucrului
cu mintea ta care are nevoie de alte relele neuronale, cate Congtientizoreo foptului cä
la rândul 1or vor ctea alte atituclini pentru a träì autentic
într-o via'ä nouä. În cel de-al cincilea capitol am abordat nu träiegti oulent¡c
cum sä träieçti cu tine în noua via!ä, dupä ce te-ai
reinventat. Capitolul çase abordeazä bucuria, starea
fireascá de,,a fi" çi în final clescoperim gustul minunat a1
lìbertälii în adevär.

Aqa så fie!

,:¡ ..
Constientizoteo foptulu¡ cà nu trö¡etti outentíc 17

De-a lungul timpului pornind de la naçtere, educatie,


integrarea în societate pentru a fi acceptati de oamenii clin
jur, de sistemele existente, am fost nevoiti datotitä lipsei
de exemple a oamenilor care pot, çtiu ce vot çi sunt
autentici, sä ne creäm diverse mägti pentru a putea träi în
comunitate.
$i astfel am ajuns sä träim separali cle noi (Divinitatea
din noi, sufletul nostru, Sinele nostru Diviry Spiritul Sfânt,
Scânteia Divinä), sä träim inconçtient, doar în obtçnuinle
çi reguli impuse din exterior (socì.etate), pentlu ,,a da
bine", färä sä ne däm seama de ce facem ceva, cle ce nu
facem altfel, ce simlim, clacä vrem cu adevärat sä facem
ceva, dacå suntem în prezent, dacä ne implicärn cu toatä
fiinfa, clacä facem o anumitä activitate pentru noi sau
penttu altii, etc.
Aceste întrebäri nu ni le punem, fie pentru cä nu
ne-âm pus problema, fie pentru cä am risca sä fim
ridìcularizafi, am risca sä fim excluçi dintr-o comunitate
sau alta, am risca sä träim bine çi atunci vine în
18 N¡cul¡na Gheorgh¡[å Conçtientizorca faptului cå nu tñ¡eStí outentic 19

discordanjá cu ce ni se vehiculeazä cä este crizä, oamenii Dacä ai norocul sä gäseçti un specialist cu care sä
suferä, nu avem diverse. discuii çi care sä te îndrume Si sä te sprijine în
Pentru a deveni conqtient cle tine cä nu eçti çi nu clescoperirea ta çi în acceptarea faptului cä nu träieçti
träieçti auteniic primul pas este sä vrei sä ieçi din autentic, atunci esti pe cale de a te transforma.
ignoranfä. Adicä sä vrei sä fii tu, sä te descoperi pe tine În practica mea psihologtcä am întâlnit multi clienti
cel acievärat care are ceva de spus, care poate spune,,da" care Si-au schimbat viala dupä ce au început sä se
sau ,,nu" când e nevoie, care nu mai are frici legate de observe. Toate aceste descoperiri au çocurìle çi tulburärile
comunitate çi de abanclonul celorlal!ì atunci când nu mai lor inevitabile dar dacä începi sä träieçti autentic vei fi
faci ce vor ei, sä ai täria çi curajul sä exprirni çi sä liber(ä) çi fericit(ä).
manifeçti ideile tale creatoare, sä vrei sä fii fericit çi Îmi aduc aminte de o clientä care era total nefericitä
împlinit prin ceea ce pofi face tu. în interior dar, la suprafatä afiça o mascä de femej.e
Acest moment de conçtientizare cle cele mai multe ori extrem de fericitä çi de împlinitä. Cum am våzut-o din
apare atunci câncl în viata ta traversezi o crizä çì îti pui tot clisculie nu avea nici un motiv de nefericire în schimb
feiul de întrebäri, cum ar fi: ,,Ce nu am fäcut bine de nu a avea o tuse seacä care se accentua de fiecare datä când
mers asocierea cu X sau \? ", ,,M|-am sacrificat studiile ca vorbea de sotul ei.
sä fiu în aceastä relafie çi nu sunt fericit(ä)?", ,,Am mers Atunci am întrebat-o mai direct.
mereu la muncä pentru a avea cu ce educa copiii, iar ei nu T: ,,Care este relatia cu solul täu?"
apreciazä nimic? ", etc. C: Mi-a clescris o relajie perfectä cât putea printre
Când ajungi în acest pas ce ai de fäcut este sä devii tuse.
observatorul viefii tale çi sä vezi clacä atunci când ai fãcut T: Atunci i-am räspuns: ,,corpul täu spune altceva,
o actìune sau alta ai fäcut-o cä ai vrut tu sau ai fäcut-o ca adicä îrrri comunicä cä ceva te sufocä în aceastä relafie".
sä se simtä allii bine, ca sä dea bine la a}ii çi sä fii C: Atunci a fäcut ochii mari, a izbucnìt în plâns çi a
acceptat(ä) çi apreciat(ä) de grup, societate, mediul în care spus,,Aça ceva nu se poate. Eu de clouãzeci de ani ascuncl
träiai. Dacä nu poli fi observatorul täu oblectiv de cele aceastã nefericire çi dumneavoasträ ali clecelafo dupä o
mai multe ori cauli un ajutor specializat la o persoanä în tuse? Este incredibil".
care ai încredere sau çtii cä e un bun profesionist. Am läsat-o sä plângä în ritmul ei tusea s-a diminuat
çi în final am început sä discutäm asupra mäçtii pe care
:i'.- -

Conttientizoreo foptulu¡ cå nu trà¡eçti outentic 21


20 Nicufino Ghearghitå

gi-a format-o timp de douäzeci de ani. Era o mascä mama ei (crescând singurä patru copii - clupä ce a fost
aptoape perfectá deoarece çi ea ajunsese sä creadä cä este înçelatá çi päräsitä de soj) i-a zis cä ,,eçti o rea, nu o sä te
o lelafie de cuplu fericitã" ç1 cä nu are ce sä schimbe în ea. ia mci un bärbat, o så ajungi pe sträzi" etc.
Povesteaviefii ei suna ast{el: Având din copiläfie acest gen de programe a atras un
,,M-âm cäsätorit cle tânärä, pärinlii mei nu l-au vrut. bärbat care sä-i arate cä e rea çi cu care sã dezvolte o
Eu dupä vreun an de zile mi-am dat seama cä nu e ce relalie de dependentä çi de maximä suferin!ä psihologicá
mi-arn dorit, dar deoarece pärinfii mei s-au despärtit când pentru toli membrii familiei.
eu eram foarte mic.l nu am vrut sä ajung sä fac acest pas. Dupä ce çi-a conçtientizat masca a început sä fie ea
Am închis ochii, mi-am zis meteu cä sunt fericitä çi cä autenicä, clat cu mare fricä vizavi de soful ei. Astfel a
indiferent ce va face sotul meu eu nu mä c{espart de el. apärut tusea care a dat-o de gol cä se sufocä. Când
Dupä încä un an am rämas însärcinatä, am fäcut o fetitä supresäm un anumit tip de emofii corpul fizic este cel
minunatä, clar dupä ce am näscut {etija am zis în sinea prin care ies la suprafafä pentru a elimjna emotiile
mea: ,,copilul acesta va creçte cu tatä, nu ca mine färä ascunse.
tatä". Chiar dacä în casä era iadul, când ieçeam afarä mä Dupä câteva întâlniri çi dupä multä disciplinä çi
aranjam, mä machiam, îmbräcam fetija ca un manechin lucru cu ea, de a scäpa de frici çi de a se regäsi pe ea cea
din cärtile de modä iar cei din jur spuneau: ,,ce familie care este cu adevärat, ce îi place eì sä facä, ce vrea cu
fericitä çi binecuvântatä cle Dumnezeu". adevärat, clrm vÌea sä träiascä, a luat niçte clecizii
Pentru mine conta {oarte mult, iar fetita mea avea importante care 1e-a schimbat viata tuturor. Abia acum
tatä çi o familie, chiar dacä sufeream în casä çi eu çi ea. sunt niçte oameni îrnplinifi, fericiti çi liberi.
Am âuzit remarca ,,ce familie {ericitä sunte}i" încât Astfel aceastä doamnä çi-a clorit foarte mult în
am ajuns sä cred çi eu çi sä rnä învinovätesc cä dacä el se interiorul säu sä se elibereze de acele traume, dar nu
poartä urât cu noi, eu sunt vinovatä. $i astfel am ttäit spunea la nimeni çi nici nu cerea ajutor cuiva. Eu cred cä
clouäzeci de anì cu sentimentrll cä eu sunt rea si asta fiecare dintre noi avem acel Sine Divin care mai devreme
merit". sau mai târziu ne aduce într-o situafie, conjuncturä,
Dupä diverse întâlniri çi cliscutii a început sä se moment al vielii prin care sä ne regäsim çi sä ne salväm.
cunoascä pe ea, sä afle de ce a atras çi a adus în viata ei un Acest lucru se poate întâmp1a printr-o dìsculie cu cineva,
bärbat violent verbal çi foarte agresiv. Deoarece mereu printr-o carte care ne ajutä sä ne trezim, printr-o
Conttientizorcd foptului cå nu tróieSti autenttc 23
22 Nicut¡na Gheotghiló

informalie oarecare care ne elibereazä c1e calvarul În care societate încât noi nu mai suntem pe nicåreri, nu ne mai
träim noi cu noi. Íåim viala noasträ.
Când fi-ai conçtientizat masca este çi bine çi greu. Când apare criza, cle fapt este ce1 mai bun moment
Bine deoarece realtzezi cã nu eçti tu acea persoanä iar pentru a vedea dacä träieçti tu sau masca pe care ai
greu cá ai de muncit cu tine între çase lunì çi un an pentru format-o în iimp, este momentul când alegi cu liberul
a schimba informalia din celulele tale, în care sunt arbitru sä ieçì din ignoraniä çi sä te observi.
implementate acele träri çi comportamente. Dar am o Totoclâtä este çi un moment dificil deoarece nu çtii ce
veste bunå pentru toatä lumea, bucuria çi fericirea pe care sá facì. Ai aflat cä nu vrei sä träieçti masca, cä vrei altceva,

o tráieçti clupä ce te-ai descoperit nu au margini, iar dar nu çtii cum sä faci. Aici începe un moment importallt
deschiclerea çi potentialul täu vor fi de nedescris în pentru tine çi anume deschiderea minlii çi ieçirea din
cuvinte. vechile programe care te-au aclus în acest punct. Cum ne
Din punct cle vedere psihologic se spune cä 1a deschidem mintea? Cu ajutorul studiului conçtient çi a
patruzeci de anì apare o crizä pentru toli oamenii, o crizä aplicärii altor paradigrne, färä fricä, färä frustrare, furie
de identitate. sau dorin|ä de räz-bunare. Vom detalia în capitolul patru

Am identificat maì multe momente în evolulia cum sä lucräm cu noi în aceste momente.
çi
dezvoltarea omului în care apar crize, dar de fapt sunt Dupä ce te-ai olrservat urmeazä al treilea pas çi
clìpe în care dacä nu suntem pe calea Sinelui nostru anume sä te decizi çi sä alegi ,,ce vrei tu de fapt cu viala
Dìvin, e1 bate la poartä sä ne trezeascä, iar acest fapt pare ta?". În acest pas e nevoie de contemplare çi autorefleclie,
din exterior o furtunä, un moment de nefericìre, o crizä. momente în care intri în contact cu tine cel autentic, adicä
Aceste momente le-am identificat ca fiind în jurul cu Sinele täu Divin care î'i
comunicä cu ajutorul intuijiei
vârstelor de 14 ani, 28 anl, 40 ani çi 60 de ani. Acestea sunt ce sä experimentezì pentru a creçte sufleteçte çi spiritual.

momentele din viala oamenilor care scot la suprafa!ä Aici ai nevoie de rnultä prezenfä î1ì tot ceea ce faci pentru
nevoia ancestralä cle a te cunoaçte çi de fapt este a te autocorecta.

momentul când Sinele täu c{ìvin î!i bate în poartä penttu a Autocorectarea este ca o trezire din autornatismele pe
te trezi. Aceste momente apar cleoarece nu suntem noi, nu care le-ai avut timp îndelungat. Este ca çi cum spui: ,,Stai,
träim autentic çi nu ne putem desävârçi, deoarece avem nu mai vreau sä fac aça; ci vreau sä fac aça". Aici eçti în
prea multe mäçti pentru a fi accepiafi de altii çi în prezent çi în contact cu Sinele täu Divin, iar când eçti în
24 N¡cul¡no Gheorgh¡lå

aceastä stare eçti conçtient cle cum respiri, cum mergi,


Posul 2
cum çi ce vorbeçti, etc. Devìi respor.rsabil de acjiunile çi
gândurile tale, de la cele mai mici pânä la cele mai märete.
Începi sä vezi singur cum îti creezi propria realitate çi cä
tu egti responsabil de tot ceea ce ji se întâmplä. Este unul Descoperireo mõgtilor
din cele mai importante momente deoarece prin aceastä
autocorectare întrerupi conçtient firul vechii conexiuni cu
retelele neuronale implicate în procesul automat çi creezi
altä nouä conexiune cu alte retele care se vot consolida îr-r
trmp datoritä faptuluì cä eçti conçtient. Lucrul cu tine, cu
autocorectarea cel putin douäzeci çi unu de zile te va ajuta
sä te reinventezi. ,@*...."
De aici paçii urmätori tin de încrederea çi credinla cä
tot ceea ce î!i propui se realizeazä. Credinla este o stare, e
.ÇJE
ceva dincolo de cuvinte, e ca çi cum çtiì färä argumente
rationale ce sä faci çi cum sä faci. Credinla apare atunci
când ji-ai oprit toate ,,vocile clln cap", toate fricile cu care
ai convìetuit çì care au pus stäpâmre pe tine, pe fiinta ta,
pe viafa ta.
Prìn credin!ä tu de fapt ai încreclere în Sinele täu
Divin (care este omnipotent, omniscient, omniprezent) cä
te îndrumä sä träieçti aça cum e mai bine pentru evolufia
çi desävârçirea ta ca fiin!ä umanä.

Aga sä fie!
.'l

':

Descapet¡rea màçtilor 27

Dupä ce am descoperit cä nu träim autentic urmeazå


descoperirea mäçtilor pe care le avem, cum çi în ce fel le
folosim, când abuzäm de ele pentru a ne manifesta
diverse carenfe. Apoi lucräm cu noi pentru a le da jos una
câte una, pânä rámânem puri aça cum suntem de fapt.
De-a lungul timpului ne confeclionäm diverse mäçti
pe care 1e purtäm în diverse experiente sau conjuncturi.
Un pas greu clar foarte important în dezoltarea rela!ìei
autentice cu tine este sä le descoperi. Asta implicä o
analizä çi o vigilenfä cleosebite în a-ti ,,vâna" toate
manifestärile care nu sunt în concordan!ä cu träirile ta1e.
Este momentul când apare procesul conçtient cle
autocorectare. Am sä incerc sä relatez din experienta mea
profesionalä câteva mäçti întâlnite mai cles la clienfi,
pentru a putea sirìguri sä vä autociescoperili. Ne vom
apleca asupra a trei domenii de viatä: relatiile intime
(afective), domeniul financiar çi clomeniul profesional.
28 N¡culina 6hearghilð Descoperireo máçtilor 29

În relaiiile intime, afective, de cup1u, am întâlnit altfel, se va schimba, o säl lumineze Dumnezeu", etc.
mäçti de tipul: Întrebarea mea pentru cei care poartä o astfel de mascä
7. ,,Dacã mã cotnport açû clml z,reø eø (el) ooi fi este: ,,De ce nu vtei sä-l luminezi tu care eçti aça aproape

fericit(ìi) toøtã aiøfø". Nimic maì neadevärat, deoarece în de el, prin comunicare?". Sä-i spui ce îti place din ce
momentul în care träim într-o relatie, celälalt vrea sä spune çi implicä verbul ,,a face împreunä", ce nu îji place,
creçtem împreunä, sä avem amândoi initiativä, sä etc. Relalia de cuplu este ca un contract între doi parteneri
discutäm, sä avem päreri cu care sä construim çi sä ne cale vor sä se dezvolte în viatå unul lângä altul çi nu unul
construim. Dacä ai masca de mai sus, relatia se va termìna prin altul sau datoritä altuia. Este o mascä de stagnare în
foarte repede deoarece nu existä dialog, nu existä creçtere dezvoltare, Un partener care poartä o astfel de mascä tot
sufleteascä, nu ne putem manifesta Sinele Divin, adicä açteapä ca ce1älalt partener sä se comporte într-un anumit
rärnâi un om ,,särac", färä consisten!ä çi neîmplinit. Fricile fel, sä creadä, sä spunä altceva, dar, nu îi comunicå asta.
care se aflä în spatele acestei mäçti sunt: frica de Crede cä partenerul trebuie sä fie vreun telepat care sä-i
singurätate, frica de abandory neîncrederea în forlele citeascä gândurile çi sä çtie ce îçi doreçte. Aceastá mascä
proprii çi în iubirea de Slne. te duce la o veçnicä asteptare, care creeazä multä
2. ,,Møscø tirømúui - eu føc ce areøu eu çi îl løs sã nemul¡umire, frustra re çi nefericire.
creadìi cã lin cont de pãrerea lai". CeI care poartä o astfel 4. ,,Møsca partenerului perfect - eu arn ÍesuÍse
cle mascä chiar dacä nu este de acorcl cu cleciziile çi nelimitøte, tu eçti cel møi itnportant" . În spatele ei se aflä
hotãrârile pe care le ia partenerul säu nu îi spune nimic çi frica sä nu-i cer nimic, sã nu vreau nimic, pentru cä altfel
face ce çi cum vrea e1. Astfel îçì alimentezä nevoia de se supärä, se duce la altcineva çi eu rämân singur(ä).
clominare çi credinfa cä el este vioara numärul unu 1n Având aceastä mascä calci pe tine çi pe nevoile tale
relalie. Este o mascä care cu timpul te scurge de energie çi pentru a nu supära partenerul. În timp tu nu maì exiçti çi
te face sã trãieçtì în minciunä çi abuzuri. Partenerul mai devii o fantomä în rela;ia de cupÌu, färä initiativä ci doar
devreme sau maì târziu se va îndrepta spre o clependen!ä ca prezentä fizicä. Ce îi transmiti partenerului çi verbal çi
cìeoarece el simte cä nu e valorizat, bägat în seamä çi este pdn comportament este cä: eu sunt un nimeni, få ,,cum
tratat ca un copil lipsit de putere. vrei tu",,,cum zici tu",,,curn crezi tu cä aça e bine", etc.
3. ,,Asanlt ce sp Ce face partenerul täu în timp: cautä un alt partener cu
t1e, føc ce spune çi açtep.t sìí se
schimbe". Probabìl ati auzit remarca ,,1asä cä într-o zi va fi care sä comunice, sä discute, sä se dezvolte çi sä creascä
.f-

30 Nicuhna Gheorghifö Descoper¡rea måçtilor 31

împreunä. De ce se întâmplä asta? Deoarece tu nu mai toate aça zrsele probleme se vor rezolva. Prin aceastä
exiçti decât ca o simplä mobilä. mascä te îndepärtezi de Sinele täu Diviry de tine ca fiin!á
5. ,,Mascø rcsemnøtultti - østø îmi este cnrcea, øçø ø anceskalä iar asta este de fapt cea mai mare durere çi
suferin!ä, Dacä tu nu e$ti în contact cu Sinele täu care este
fost scris, nu aln ce sã møi fac". Nimic mai neadevärat.
Dacä te-ai înçe1at la un moment pentru cä nu ai fost atent în tine, cum âi putea sä fii în contact cu partenerul täu
la anumite comportamente çi manifestäri asta nu care este în afara ta? Noi în relalii comunicäm de fapt de
înseamnä cä nu poti så te räzgândeçti. Dumnezeu ne-a la Sine la Sine. Atunci când eçti în contact cu a1 täu prin el
fäcut femeie çi bärbat ca sä ne sustinern într-o relalie c{e vei putea comunica real gi cu Sinele celuilalt partener. De
cuplu çi nu sä stagnäm sau sä involuäm. Cele mai multe aceea masca salvatorului este una din cele mai nocive
cupluri sunt nefericite la noi în societatea româneascä, máçti, deoarece îndepärtându-te de tine cle fapt nu mai
cleoarece au aceastä credintä care ne transformä în oameni poti cornunica real, aulentic cu nimeni.
cu masca resemnatului, a celui care stagneazä çi nu are 7, ,,Masca zsictimei - eu rxtt pot, nu Çtitl, lnt reuçesc".
curaj sä fìe stäpân pe el çi pe deciziile lui, nu are curajul sä Prin aceastä mascä pui partenerul pe un piedestal. Astfel
comunìce cu partenerul de cuplu, nu crede cä meritá sä idealìzând prea mult pe cineva ajungi sä-fi calci în
fie ferìcit. În spatele acestei mäçti se aflä lipsa de picioare calitä'ile çi respectul cle sine. Câncl pui partenerul
valorizare a propriei persoane çi a partenerului, lipsa de pe un piedestal este ca çi cum î!i ambalezi sufletul într-un
culaj, frica de schimbare, frica de a lua decizii, frica de pachelel çi îl dai cuiva çi-i spui,,fä ce vrei cu el". Este o
Dumnezeu, lipsa de încredere în propria persoanä. mascä prin care tu nu mai ajungi sä te dezvolji deoarece
Printr-o astfel de mascä de fapt î!i încätuçezi Sinele Divin ai atâta neîncredere în tine încât nu crezi cä viala poate fi
în lanlurile neputintei çi apar depresiile, nemulfurnirile, çi altfel.
frusträrile çi clupä un timp boli incurabile çi foarte grave. Cu cât eçti mai autentic într-o relatìe de cuplu cu atât
salaatonthi - få orice cìi eu stnt aici sã te
6. ,,Mnsca relajia este mai longevrvä, deoarece nlr trebuie sä te
søloez". Aceasä mascä este pentru a-ti clemonstra lie cä ascunzi, sä faci lucrurile care î!i plac atunci când çtii tu cä
eçti bunul samaÌitean çi cä misiunea ta este sä salvezi celälalt nu te vede sau nu çtie. Ce vreau sä vä spun este cä
partenerul. Dar de fapt tu ar trebui sä te salvezi pe tine, sä spiritele noastre çtiu foarte bine ce facem çi cum lacem, de
fii atent la tine çi la nevoile tale pentru cä astfel ai sä poti multe ori nu e nevoie de verbalizare deoarece celälalt çtie
vedea çi necesitäjile partenerului ìar prin comunicare deja ce vrem sä facem sau sä spunem, asta în cazul în care
Ê
i
32 Nicutinø Gheorghiló Descoperireo möÇtilot 33

suntem în contact cu Sinele Divin din noi. Comunicäm cu 2. ,,Møscø celui utlt - trebuie sã frecaentez cercuri ile
celälalt prin biocâmpurile pe care le avem în jurul ø.ihttã çi înaltø cløsã ca sìi se ztødã cã sttttt cineoø".
corpului nostru fizic. Deci eu mä gândesc Ìa ceva intens, Fäcând asta eçti dispus sä î!i calci pe Spirit pentru a fi
acel ceva se stocheazä sub forma unei holograme în apreciat çi valonzat de cineva clin exterior. Astfel faci
câmpuri çi apoi se transmite celuilalt tot în câmpuri. Dacä diverse compromisurr, ajungi în conjuncturi care nu te
çi partenerul este conectat la SineÌe lui Divin atunci câracterizeazä doar de dragul cle a fi våzut de altii cu altii
mintea lui va traduce holograma transmisä çi va înlelege altfel. De fapt print-o astfel de mascä te ascunzi de tine,
ce vrem. Aceasta este telepatia. nu î!i accepti conditia umanä çi nici nu vrei sä ti-o
depäçeçti. Fricile care se aflä în spatele acestei mäçti suntl
În domeniul social - financiar am întâlnit mäçti de
frica cle a träi tu cu tine, frica de a dårui ce ai tu,
tipul :
ueîncrederea cä çi tu poti {i cum vrei. Stând cu aceastä
l. ,,Mascn celui în fuend at lunteø burã". Credinla cä
mascä un timp îndelungat tu te säräcegti Si nu te dezvolri.
hainele te fac om çi uiii csenfialul cä tu eçti om prin ce
Nu creçti conform dorinlelor Sir-relui täu Divir¡ pentru a
faci, cum te comporfl ce gândeçti, cum te manifeçti çi
depäçi testul Iinal pe care-l avem de trecut aici, çi anume
cum te dezvolfi. Am întâlnit mu1!i oameni cu o imagine
,,depäçirea condiliei urnane".
impecabilä dar cu un gol în suflet çì o nefericire pe care
3, ,,Møsca onniui bogøt - døcã am bani multi suttt
nu o mai puteau suporta. Având în principal aceastä cineaø". Pentru a mentine aceastä mascä munceçti mereu
preocupare nu mai esti atent la nevoile tale çi te
zi luminä cu dorinla de a acumula cât mai mult çi de a te
îndepärtezi din ce în ce mai mult de tlne cel autentic, çi
vaìoriza prin ceea ce ai, Fäcâncl asta ajungi sä faci diverse
träieçti doar pentru aprecierea celor din jur. De fapt tu nu
activitä'i prin care îti pierzi liniçtea, libertatea çi bucuria
ai încredere în tine çi în ce poli face tu çi atunci îti dai
vietii. O astfel de persoanä se neglijeazå pe ea çi pe cei clin
valoare cloar prin ochii celor care î!i väd imaginea. Fricile jurul ei, crezând cä dacä face çi are bani este suficient. Este
care se aflä în spatele acestei mäçti sunt: frica de a nu fi
o mascä des întâlnitä în societatea de azi, care este
acceptat în societate, frica de ridicol, frica de izolare, frica
cleosebit de nocivä pentru relatiile de cuplu, penfu copii
cle säräcie. Purtând aceastä mascä tu de fapt te
çi educatia pe care le-o oferim, pentru societate çi pentru
îndepärtezi de idealurile tale, de Sinele täu Divin çi cle ce
aducerea Spiritului în materie. Frica de neacceptare, frica
ai tu de ståpânit pentru a te desávârçi.
de a träi în mizerie, frica de responsabilitate a celor din
34 Nicul¡na Gheotghilå Descoperired máStilor 35

jur, frica de säräcie, sunt fricile care se aflä în spatele cenu ate. $i uitafi cum se perpetueazä lipsa chefului de
acestei rnäçti, Atât timp cât porti aceastä mascä eçti muncä, lipsa responsabilitäIii, lipsa implicärii, etc.
departe de Sinele täu Divin, deoarece träieçti numai în O persoanä cu o astfel de mascä întretine {luxul de
personalitatea clezvoltatä pânä într-un moment adicä, conçtiintä socialä în care nu avem, nu putem, nu reuçim.
într-o iluzie. De ce spun asta? Deoarece tu nu eçti rìumai Este o persoanä deconectatä de la Sinele ei Divin, un
personalitatea formatä pânä atuncr, eçti mai mult decât un om care de fapt pentru societate este o legumä care doar
balon care se umflä. Purtând aceastä mascä riçti sä umfli consumä gi nu pune nimic în 1oc. Scopul nostru pe acest
balonul pânä se sparge çi atunci vrei nu vrei te trezeçti çi Pämânt este sä creäm. Fricile care se aflä în spatele acestei
vezi cä tu nu eçti banii, valorile çi proprietälile pe care le mäçti sunt: nu pot/ neîncrederea în Sine, lipsa cle
detii. Vei vedea çi vei cìescoperi cä tu eçti un Om care ai valorizare çi frica de responsabilitate asupta ptopriei
bani, valorì, proptietäti. persoJ ne.
4. ,,Masca popttlørului - omul cu bøni care Ie dà celor
În domeniul profesional am întâlnit mäçti de tipul:
sãraci sà-çi deøtonstreze cà este bun". Este o mascä prin
L. ,,Møscø tt tgøjøhtlui pelfect - bwt lø toøte, cøre se
câre tu nu mai träieçti autentic cum vrei pentru cä mereu
søcrificã pentnt a fi toøtã lumeø mulfnntitã". Esfe o
va apärea cineva care are nevoie de ajutorul täu çi pe care
mascä care te anuleazä ca om çi cu care nu mai träieçti,
tu sä-l salvezi. Niciodatä o astfel de persoauä nu va mai
Devii un mic robolel, perfect pentru nevoile altora dar
avea timp de ea çi astfel se va îndepärta de Sinele ei
pentru tine nu mai ai timp. Este o mascä prin care mai
Diviry de ceea ce are el cle fäcut. Se va pierde în cletalii çi
devreme sau mai târziu e$ti obosit, tracasat, stresat la
de cele mai multe ori nu este fericit. Persoana cu o astfel
maxim iar în timp nu mai esti bun de nimrc. Este o mascä
de mascã träieçte mereu ,,sindromul salvatorului", mereu
prin care stagnezi atât profesional cât çi ca fiin!ä umanä.
va fi pe fugä pentru a face pe plac altora çi nu va mai avea
Purtând aceastä mascä nu mai ai timp {izic sä studiezi
timp sä-çi hräneascä mintea çi corpul såu.
pentru domeniul în care lucrezi, sä creezi ceva din
5, ,,Møsca neøjutorøfiùtri - eu nu atn noroc ci øtn
unicitatea fiintei tale, sä descarcì informaliile necesare
doør ghinion". O persoanä cu o astfel de mascä este o
dezvoltädi tale çi a unive¡sului. În spatele acestei mäçti
persoanä foarte comodä çi deläsätoare. Purtâncl aceastä
stau lipsa de valorizare, lipsa iubirii de srne çi ruçinea.
credin!ä peste tot, gãseçte destui ,,salvatori" care sä-i clea
Este o mascä deosebit de nocivä, atât pentru cel care o
poartä cât gi pentru compania sau serviciul unde lucreazä.
V-
I
:i

36 N¡cul¡no Gheoryhitå Descoperireo ñäçtílor 37

Aceçtia sunt oamenii care mai devreme sau maì târziu vol 3. ,,Møsca buforuúui - ø celui cøre tneleu este pus pe
fi dati afarä de la un loc de muncä sau altul, deoarece ei çotü". Srtb aceastä mascä se ascunde o persoanä
nu se dezvoltä profesional, deoarece nu mai au timp fizic. superficialä, care nu are încreclere în ea, care nu se
Aceçtia sunt oamenii care clupä ce au fost disponibilizaji aprecieazä çi are nevoìe de atentia celorlalli pentru a se
cad în depresii cumplite, boli fizice majore, deoarece nu valoriza. Având aceastä mascä de fapt nu träìeçti cu tine
înteleg: ,,Cum, dupá ce am fäcut atâtea penttu el ci mereu eçti atent în exteriorul täu, la cum sä fii pe plac
(angajatorul), acum m-a ttatât ca pe ultimul om, am fost altora, Este o mascä prin care nu te iubeçti pe tine, nu te
printre primii dati afarä?". De fapt nu angajatorul te-a apreciezi çi nu ai încredere cä poti face mai mult. Dupä un
tratat ca pe ultimul om ci tu cel care porli o astfel de dmp în care porti aceastä mascä începi sä devii fårä ,,sare
mascä. Gândeçte-te un pic çi vei vedea cä aça e. Ptin toate çi piper" chrar çi în glumele sau poantele pe care le faci,
comportamentele tale çi pentrll cä nu ai luat atitudine la deoarece în timp iese nefericirea din tine la suprafatä.
timpul potrivit, ai dat de înteles cä ,,eu mä pun la Având aceste tipuri de mäçti tu de fapt nu faci decât
clispozitia ta, tu fä ce vrei cu mine"- cleci dacä ai fost
sä-'i întretii nefericirea, sá clezvolji suferinçe diverse çi sä
disponibilizat färä sä se ]inä cont de câte ai fäcut tu,
nu te manifeçti ca Spirit. Prin aceste mäçti stagnezi atât ca
înseamnä cä nu te-ai valorizat tu. $i cum exteriorul
dezvoltare în acest plan cât gi ca evolutie spiritualã.
reflectä interiorul, vezi cine a declançat aceastä situalie?
Vä invit sä vä descoperiti mäçtile, sä le îndepärtati
2. ,,Mascø comoduhti - este confortøbil chiør døcã ttu
încetul cu încetul (pentru a nu crea tsunarÌti în ce¡cu1 în
mà dezz¡olt çi rru fac lucruri diferite". Este masca celui
care le porti) pentru a vä redescoperi çi a face paçi în
care se complace la un serviciu uncle nu evolueazä doar
descoperirea de Sine.
cä are un salariu çi un loc de muncä. Sub aceastä mascä
nu poti sä creçti çi mereu vei avea un,,ghimpe" împotriva
celui care are mai mult çì face mai multe. În spatele Aça sä fie!
acestei mäqti se aflä frica de eçec, lipsa curajului de a face
lucruri noi çi neîncreclerea în capacitätile çi potentialitäiile
proprii. Purtând aceastä mascä mereu vei fi nemullumit çi
vei träi cloar în fluxul c1e conçtiintä al supravietuirii.
Y_
'
,!:

i:

Posul 3

Iertoreo 5i eliberoreo de trecut

i¡d'ï%,
i' ,"
&#.|'¡+.

lffih'
lertorco Si el¡beroteo de ttecut 41.

Dupä ce ne-am descoperìt mäçti1e urmeazä un pas


foarte important gi anume iertarea ta çi a altora, care
credem noi cä sunt responsabili pentru crearea mäçtilor.
Aici îi gäsim pe pärinlt, profesori, instructorì, vecini,
unchi, mätuçi çi în general persoane care au fost
semnificative în viata noasträ çi au avut la un moment dat
o oarecare influen!ä asupra dezvoltärii noastre. Din
experienta çi practica mea profesionalä am înleles çi am
descoperit cä nu te poti teinventa dacä nu te-ai vindecat
de ränile din trecut prin procesul iertårii. Vindecarea
începe cu tepararea ränilor emolionale. Iar acestea se
reparä în primul rând cu ajutorul iertärii. Iertarea este un
act complex de conçtìin!ä, unul care elibereazä psihicul çi
sufletul din nevoia personalå de räzbunare çi din
perceptia cle sine ca fiind o victimä. Actul simplu de
iertare declançeazä energia care genereazä miracolele. Ea
este un act spiritual esenlial, care trebuie sä aibä loc
pentru a ne cleschide complet puterii vindecätoare a
iubirii.
42 N¡culino Gheorghitå lettorco 5¡ el¡berarea de trecut 43

Inima noasträ a fost consttuitä pentru a manifesta 5. Identiflcä bìnele care a venit sau poate veni clin
iubirea, compasiunea, frumusetea çi iertarea. aceste räni. Aclicå träieçte în inte¡iorul acestei
Mai jos gäsi!ì paçii pe care îi {olosesc eu çi pe care îi conçtiinle cle apreciere çi multunxÌe. Începe o
folosesc çi în lucrul cu clientii care vin în cabinet, pentru a practicä spiritualä çi respect-o ca disciplinä.
realiza acest proces numit iertarea. 6. Dupä ce âi obtinut o conqtiin]ä a aprecierii, poli
Pagi în procesul iertãrii încerca çi iertarea (rugäciunile de mai jos).

1. Întoarce-te în interiorul täu çi clescoperä ränile din Dupä ce ai iertat celebreazä sau realizeazá pentru tine
trecut. o ceremonie oficialä, în care sä te conectezi la Sinele täu
2. Identificä dacä ränile au devenit o formä de putere Divin, sä-li deblochezi energia care stagneazä în acel
în viaja ta. moment, situatie, eveniment, 1oc, din trecutul täu (o
3. Dupä ce ai pus în cuvinte ränile tale, observä felul rugäciune de genul - ,,Te ìert çi mä dezleg de toatä
în care foloseçti ränile pentrll a influenja sau suferinla, de toatä neputinta, de toatä neîmplinirea çi
pentru a controla oamenii din viafa ta. eliberez toatä energia blocatä în acel moment din trecut.
Aça sä fie!"). Astfel vei elibera energia necorespunzätoare
Câteva întrebäri pentru a descoperi asta:
adunatä qi creatä prin gândurile tale, din toate ränile tale.
- Controlezl altä persoanä spunând cä actiunile ei
Adoptä mesajul täu de iertare într-un mod oficial, pentru
îtl amintesc cle pärintii täi?
a stabili un nou început.
- Te temi cä prin vindecarea ta vei pierde
7. Gândeçte iubirea. Träieçte în apreciere çi
1egäturile apropiate cu alti oameni din viala ta?
recunoçtintä. Permite noului çi schimbärii sä intre
- Te terni cä alegând sä te vindeci va trebui sä laçi
în viata ta chiar çi numai prin propria atitudine.
deoparte viata ta obiçnuitä sau o parte din ea?
Träieçte în acum, în prezent, adicä acolo unde eçti sä
- Spui vreodatä cä nu te simli bine din cauza
fii cu toatä fiinla ta.
ränilor tale pentru a anula o întâlnire, când în
Cum spunea Mântuitorul Iisus Hristos: ,,Morfü cu
realitate, tu te simli brne?, etc.
morfii, oiä at aüi", adtcá:
4. Observä-te zilnic (çapte zile), noteazä cu atentie
felul în care foloseçti vocabularul çi auto- Lasã trecutul (morlii) Si trãie$te-Ti viala.
corecteazä-te imediat cu afirmalii care
demonstreazä cä nu eçti în trecutul ränìt.
44 Niculino Gheorgh¡!à

În cadrul acestui p1'oces de iertare çi nu numai (adicä dragostea, toatä iubirea mea, tot ce am mai
bun çi mai frumos în mine.
o¡icâncl în orice situatie conflictualä, aplicati aceste
rugäciuni çi veli vedea miracolele) vä recomand . Rog Dumnezeul Central sä ne ierte pentru tot
urmätoarele rugäciuni c¡eate cândva de mine çi ce am greçit fatä de întreaga creafie divinä çi
îmbunåtä'ite în timp. pentru toatä dizarmonia produsä în jurul
1. Rugäciuni de ìertare cu tine: nostru cu voie sau färä de voie, cu çtiinfä sau
o Mä iert pentru tot ce mi-am greçit de acum çi färä çtiin!ä, de acum gi de altä datä. Aça sä fie!
de altã datã, cu gândul, cu vorba sau cu fapta, Cunosc sute sau chiar mii de oameni care çi-au
cu çtiinfä sau färä çtiin!ä, cu voie sau färã de schimbat viala, perceptia, relatiile folosind aceste
voie. rugäciuni un anumit timp de trei, çapte, douäzeci çi unu
o Mä iert pentru tot ce am greçit fa|ä de întreaga de zile. Sä vä fie de folos.
creatie divinä de acum çi de altädatã, cu Iertarea pentru tine este un act de mare putere,
gândul, cu vorba sau cu fapta, cu çtiin!ä sau pentru cä prin ea, devii constient cä, pentru a manifesta
färä çtiin!ã, cu voie sau färä de voie. Sinele tãu divin important este sä fìi în prezent adicä sä te
o Rog Sinele meu Divin sä mä ajute sä mä pot clezlegi de trecut. Când nu te ierli î!i laçi o parte din
ierta pentru toatä dizarmonia produsä în jurul energia ta î1ì trecut çi în timp oboseçti, deoarece egti
meu cu voie sau fãrä de voie, cu çtiinfä sau împärfit peste tot. Când îti aduci aminte de un anumit
färä qtiintã" de acum çi de altä datä. Aça sä fie! moment în cale nu te-ai iertat, tu de fapt pleci acolo
2. Rugäciuni de iertare cu altii: (,,acolo unde este mintea ta acolo eçti $i tu" spunea
¡ Rog sufletul lui ........... (numele) sä mä ierte Maeshul lìamtha), în acel moment din trecut çi oboseçti,
pentru tot ce i-am greçit de acum çi de altä deoarece cu fiecare plecare în trecut te scurgi de energie,
datã, cu vorba, cu gândul sau cu fapta, cu te critici, te învìnoväteçti çi träieçti nefericirea acelui
gtiinfä sau färä çtiin!ä. moment. Imaginaji-vä ce slalomuri facem cânc1 azi, când
. Iert sufletul lui ........... (numele) pentru tot ce acum trei ani, câncl azi, când acum douäzeci de ani, etc.
mi-a greçit de acum çi de altä datã" cu gândul, Este foarte obositor çì nu numai. Este de-a dreptul un
cu vorba sau cu fapta, cu çtiin!ä sau färä calvar. Iertarea de sine reprezintä actul Divin ce
çtiinfä, gi-i däruiesc din tot sufletul, cu toatä
46 N¡cul¡na Gheorqhitå lertareo Si eliberarea de trccut 4/

îndepärteazá din suflet vrna çi judecata tle sine, cele douä ciefapt lie î!i faci cel mai mare räu, pentru cä te blochezì çi
stäri care ne limiteazä exprimarea Dumlezeului din noi. nu mai creezi, devii säräcit färä ,,sare çi piper". Când
Când te ierfi, începi sä te iubeçti pe tine, sä ai grijä de reuçeçti sä ierli de fapt creçti deoarece vrei sä treci de o
tine (de trupul täu, de mintea ta), sä te bucuri de tine çi de limitä pe care 1a momentul respectiv nu ai fost pregätit sä
tot ceea ce faci. Înfelegi cä fiecare clipä din viala ta î!i <1ä e treci, çi astfel mai urci o etapä ù1 cre$terea ta ca Om.
libertatea çi ocazia de a te manifesta çi conçtientizezi cä Când ierli te dezlegi de trecut, träieçti în prezent folosrnd
nici un moment clin trecut nu meritä sä te separe vreodatä înjelepciunea pe care ai cäpätat-o prin experinentarea
de fericire çi de Dumnezeu. În viatä nu existä iublre mai trecutului.
mare decât Iubirea de Sine. Din aceastä iul¡ire se naçte
lìbertatea care aduce bucuria vietii.
Asa sä fie!
Odatä ce v-ali iertat aflati cä atât aceastä existentä cât
çi urmätoarele sunt träìte pur çi simplu pentru experienra
de a fì o parte a momentului Aici çi Acum.
Iertarea cu altii te elibereazä de trecut çi de linia de
destin cle suferin!ä pe care încä mai eçti cu petsoana pe
care nu ai iertat-o, Toate neiertärile te fac prizonier(ä) a
acelei linii de clestin çi nu poti trece mai departe clecât
atunci când ìerti persoana respectivä gi î!i riclici vibralia
pe o frecven!ä superìoarä. În general neiertárile duc la
depresri deoarece rämânâncl blocatä energia în ttecut nu
mai ai for!ä sä creezi, sä creçti çi astfel pici în starea care
indicä cä,,viata nu are sens çi nu are nici un rost". Spui
asta cleoarece eçti blocat în trecut çi într-adevär trecutul
nu mai are sens, nu-l mai poti scl.rìmba, dar te poli elibera
ca sä-ti creezi un alt viitor. Când iertì pe cinevafapt te
cle
iubeçti pe tine çi ìubeçti çì acea persoanä, çi înlelegi cä 1a
nivel cle Sine toli suntem unili. lar când nu ierti pe cineva
Posul 4

Lucrul cu minteo to pentru a trece


gronifele personolitäfii limitote

ffit,,'
I

.a%b'*
LucÍul cu m¡ntea to pentÍu a ttece aranilele persandlitùl¡i l¡n¡tote 51

Când reuçegti sä-!i descoperi mäçtile çi sã te ierli


urmeazä o fazá imperios necesarä de a lucra cu mintea
veche (cea pe care ai uzitat-o în trecut) çi de a-!i crea noi
refele neuronale, noi atitudini pentru a scoate la suprafajä
divinitatea din tine cu toate potenlele magnifice pe care le
ai.
Aceastä fazä nu merge fäcutä decât conçtient, cu
dorin!ä mare çi sim!ämânt. Aici nu mai trebuie sä-i aräji
cuiva cât de capabil çi cât de nemaipomenit eçti tu, ci
trebuie sä-!i aräti tie ce potenle divine ai, cât le poli
manifesta çi ce rezultate magnifice ai atunci când te
manìfeçti aça cum te-a creat Dunìnezeu.
Este un pas foarte important çi nu vä ascund faptul
cá este çi ce1 mai greu, deoarece nu-i o schimbare de o orä,
o zi sau o viajä ci e o schimbare iî veçnicie. Odatä ce te-ai
,,fTezil" eçti considerat cetä,ean intergalactic pentru
totdeauna çi eçti o celulä importantá din acest corp numit
Univers. Eçti un Om responsabil care nu poate decât sä fie
52 Nicuhna Ghearghilã
Lucrul cu m¡ntea ta penttu a üece granilele persono tål¡¡ lin¡tote 53

în armonie cu cei clin jur (oameni, plante, animale, corpuri prin filtrul nostru de gândire, meditäm la ea çì
cereçti, alli cetåleni intergalactici) çi unit cu totul. clescoperim înlelesuri valabile pentru noi cu ajutorul
O solufie pentru a trece granilele personalitätii este minfii cu care am accesat-o çi acceptat-o.
studiul conçtient. Prin studìu conçtient împingem Sinele Astfel mintea noasträ se märeçte çi se transformä iar
Divin sä treacä granilele petsonalitäiii Si atunci ajungem atunci informatiile care nu erau acceptate de noi cânclva
în fluxul de conçtiinJå superior {recventei pe care am devin mai pe înlelesul nostru Si ne cresc capacitatea de a
avut-o înainte de a începe sä stuclìem, çi astfel clescärcäm accesa dìn Sinele Divin informafii asemänätoare. Prin
informalii clespre ce çi cum avem de fäcut pentru a face acest fenomen accesäm mintea nelimitatä a lui
cunoscut necunoscutul din noi. Câncl eçti conçtienl eçti în Dumnezeu. Când conçtientul nostru activeazä aceste
prezent iar starea de prezentä modificä totul. În prezent circuite nou formate în neocortex, ni se aminteçte de cele
nu existå timp, iar omul în prezent nu gândeçte cu vechea învälate; çi astfel putem declara cä çtim aceastä
minte, el doar çtie. informalie, pentru cä am adoptat-o sub formä de
Cunoaçterea apare Si se manifestä atunci când amintire. Prin cunoaçtere ne pregätim drumul cätre o
descarci informatiile dintr-un flux de conçtiintä superior nouä experier-ìtä. Pentru aplicarea cunoçtintelor este
çi aceste informatii te duc så-!i manifeçti potenlele divine necesar sä ne modificäm comportamentul obiçnuit,
m¡i m¿ri.
la c.rp.rcità¡i dirr ce in ce pentru a crea o nouä experientä.
Astfel cunoaçterea este sau nu este, o ai, o träieçti, o De fiecare datä când înlelegem çi acceptåm cu mintea
manifeçti sau nu. Nimeni în locul täu nu poate sä-ii dea noasträ un lucru, trecem pe un alt nivel al minlii
cunoaçterea. Este o iluzie sä crezi cä un guru sau o nelimitate çi astfel acea informalie devine adevär pentru
persoanä exterioarä tie îti poate da cunoaçterea, el îtì noì çi abia atunci începem sä o experimentäm, aclicä sä
expune cunoaçterea lui dar nu a ta, adicä nu cea pe care ai trecem la actiune. Nu este suficient sä spunem niçte
putea-o descärca tu conçtient fiind din fluxul de conçtiin!ä afirmalii sau sä gândim ,,pozllir" clacä facem mereu
de pe frecventa specificä !ie. De ce spun asta? Deoarece aceleaçr activitäli Si ne este frìcá sä încercäm drumuri noi,
dupä ani cle cercetare çi practicä am clescoperit cä nebätätorite sau pe care nu le-am experimentat în trecut.
acumularea cunogtintelor înseamnä gânclire. În momentul în care träim o anumitä experientä nouä
Cunoaçterea ne implicä gândirea sau intelectul. înseamnä cä am trecut la fapte. Asta înseamlå cä ne
,Adicä în momentul în care accesäm o informafie o ttecem asumäm o informafie gi vrem sä o experimentäm pentru a
54 N¡cul¡na Gheorqh¡lð
LucÍulcu minteo to pentru a trece granilele persandlitáli¡ limitote 55

träi altfel, diferit, pentru a procluce în noi transformarea atunci acea experientä face parte din tine çi tu devii ea.
cle la o fiin!ä limitatä cle condifiile externe la o fiin!ä liberä Am întâlnit multi oameni care au diverse cunoaçteri
cu adevárat care vrea sä se cunoascä çi sä-gi depáçeascä spirituale deosebite dar pe care le aplicã doar într-un
lìmitele umane. ca,:lru sau la un curs, la un seminar, sau sä demonstreze

Aplicarea cunoçtinlelor acumulate înseamná actiune cuiva cä pot altceva decât restul lumii, mirându-se de ce
çi träire de experiente. Asta î!i creçte sufletul çi te face sä la ei nu funclioneazä sau nu apar rezultatele dorrte?
fii bucurie în fiecare zi pentru cä apar prin puterea ta de Ráspunsul este cä, acea telnicä sau cunoaçtere încä nu
crealie lucruri noi pe care vrei sä le experimentezi çi nu face parte din ei pentru cä nu este alimentatä în
mai ai nici o çansä sä te plictiseçti çì sä träieçti în trecut pennanentä cu concentrare çi energie pentru manìfestare.
prin întrebäri de genul: ,,Ce fäceam când eram tãnfu?", Când ai activat în tine capacitatea cle repetare
,,Ce via!ä am avut?",,,Ce bine a fost atunci?", ,,Ce mult deliberatä a experientei înseamnã cä ai ajuns la
m-a iubit X?" , elc. Trecutul nu mai este çi nu mai putem înfelepciunea fiin!ärii, adìcä eçti, devii ceea ce vrei. De
face nimic pentru el, putem cloar sä ne chinuim pe noi, sä aceea spunea Mântuitorul lisus: ,,Eu suttt cel ce sunt" .
uitäm sä träim în prezent çì sá ne bucuräm de noile Când egti ceea ce eçti abia atunci devii OM, a<licä ai scos
experienle. Dragi prieteni creatori ViaÍa este un dar care la suprafa!ä Scânteia Divinä din tine çi astfel deviì
meritä träitä aça cum vrem noi. Nimeni nu poate träi în propriul creator al realitätii tale.
locul táu, aça cum nimeni nu poate face nimic pentru tine. Pentru a ne reinventa este necesar sä lucräm cu
Nimeni nu-!i poate interzice så träieçti aça cum î!i doreçti, mintea noasträ creându-ne noi retele neuronale care vot
doar tu eçti propriul täu cäläu, Tu te limitezi prin diverse ciuce la formarea unor noi atitudini întärite de {olosirea
programe preluate inconçtient câre au devenit stil de viafä cuvìntelor În exprimarea noasträ de zi cu zt.
çi de comportament. Câncl treci la acliune çi aplici
cunoaçterea nou accesatä tu cle fapt te reclädeçti, te 4.1. Cum ne creäm o nouä retea neuronalä?
reconstruìeçti, devii alt om nåscut din ,,apå çi din duh"- Pentru a ne crea o nouä relea neuronalä sunt necesari
ai;a cum spunea Iisus. Aìcì duhul reprezintä cunoaçterea, câliva paçi pe care sä-ì facem constienli, prezenli çi cu
iar apa reprezintä practica, disciplina. credin!ä. Vä relatez - aça cum v-am obìçnuit - din
Câncl ai accesat o cunoaçtere çi o practici firesc ca experienfa personalä çi din experienla a peste o sutä de
mod de via!ä, pentru tine qi mediul täu înconjurätor, cursanli care {ac cu mine cursul de regäsirea puterii
56 N¡culino Gheatghitö Lucrulcu m¡nteo to pentru d trcce gran¡fele personãlitólii lin¡tote Sj

interioare çi care çi-au schimbât viata çi träiesc schimbarea creierului. Astfel resprratia lentä restabilizeazä
conçtient. energia neuronalä consumatä prin gândire.
Primul pas începe cu o dorin!ä - dorinfa conEtientä . prin meditafie (rugäciune) - îngäduie creierului sä
de schimbare pentru a träi autentic tu cu tine. Odatä se odihneascä în vreme ce mentine o conçtiintä
aceastä decizie hratä este necesar sä ne anttenäm Si sä acutä a mediului. Dacä în timpul meditatìei
rämânem concentrati asupra scopului propus. Din adäugäm miçcärile repetitive ale mâinilor çi
experienlele neuroçtiinleí se observä cä e nevoie de mult vorbirea, se vor intensifica centrii motori çi de
exercitiu pentru a se forma noì retele neuronale. Atentia coordonare a creierului. Când meditezì intens
focalizatä începe sä construiascä noi circuite neuronale asupra unui scop specific o perioadä lungä de
i care, odatä stabilite, vor activa automat acele pärli ale timp, creierul începe sä se raporteze la ideea ta de
creierului ce implicä activitatea motivalionalä. Cu cât parcä ar fi un obìect prezent efectiv în lume,
activitatea va fi mai des repetatä, cu atât acele circuite crescându-gi activitatea în talamus, parte a
neuronale vor fi mai puternice. Orice disciplinä cum ar fi procesului de creare a realitälii a1 creierului.
meditatia, rugäciunea prin repetare schimbä activitatea La baza acestor patru paçi - dorinta, concentrateâ,
sinapticä la capätul unui neuron çi în cele din urmä va controlul regulat al corpului çi practica (disciplina) - stä
schimba structura celulei. un al cincilea proces iji anume räbdarea.
Doritlta çi cor'ìcenttarea sunt suficiente per-ìtru a Råbdarea oferä convingerea intetioarä cä scopul
schimba permanent creierul. poate fi atins chiar clacä pare irational. Räbdarea este un
Oamenii devotali spìritual au descoperit diverse efect al creclinfei interioare cä obiectivul propus se va
metode pentru a îmbunätäfi functionarea neuronalä. De realiza.
: exemplu: Dacä credem cu tärie în ceva vom stimula activarea
o prin respiratia regulatä conçtientä - afecteazå atât a sistemuluì ìmunitar cât çi a sistemului motivational.
mecanismele care controleazä emoJiile çi Acesta nu este un pÌoces magic; este un proces firesc prin
perceptiile senzoriale. Respiralia regulatä lentä are care scoatem la suprafajä capacitatea imensä â creierului
un efect calmant asupra trupului çi minlii çi
nostru de a atinge scoputile pe care i le implementäm cu
descreçte activitatea metabolicä în diferite pärti ale aiutorul miniii sau a gândurìlot sub formä de programe
noi în retele neuronale.
5A N¡culino Gheorgh¡lð Lucrul cu n¡nteo ta pentru o trece qrdnilele personalitöfii ¡in¡tate 59

Puneli în practicä mäcar douäzecì çi unu de zile un 4.2. Cuvintele ne ajutä sä ne reinventám
progtam nou pe care vreti sä-l experimentati sau o
dorìntä pe care o aveti çi vreti çi credeti cä se poate Cândva citeam un material care mi-a adus explicalia
împlini çi aça vä veti crea o retea neuronalä nouä. faptului cä de când sunt nu suportam sä vorbesc urât, sä-i
Ultimele cercetäri ale neuroçtiintei au arätat clar cä, aud pe cei din jurul meu vorbind necuviincios, sä folosesc
creierul nostru nu este rigid ci este exttem de flexibil çi în cuvinte care induceau frica çi nemultumirea. Acum câtiva
fiecare momcnt al vietii prin faptul cä facem çi învätäm ani am fäcut o lucrare de cercetare pe care am intitulat-o
ceva nou de fapt ne creäm noi retele neuronale. Cum ,,Cuvântul - terapia sufletului". Prin aceastä lucrare arn
spunea o cursantå la curs: ,,Prin disciplinele pe care le-am demonstrat cä urì cuvânt te poate ridica çi un alt cuvânt te
primit la acest cuts çi prin practica lor zilnicä în toate poate coborî. Print¡-un cuvânt ne putem înälta frecveuta
activiiätile mele cotidiene am aiuns sä-mi pot controla vibralionalä çi prin alt cuvânt ne putern scädea frecvenfa.
corpul, sä îmi potolesc foamea, sä mä vitalizez imediat, sä Astäzi vä voi dezvälui cum stä treaba la nivel neurologic,
mä vinclec instant cìe o durere sau un disconfort fizic, etc. ce se întâmplä de fapt cu pärrile din creier implicate în
Este fantastic ce putem face cu mintea noasträ dacä acest proces.
suntem atenti, prezenti în ceea ce facem çi credem cä Din scanärile pe creìerul oamenilor care foloseau
putem realiza". Aça este. Suntem minunafi, suntem creatii cuvinte pÌecum: mânie, teamä, egoism, per.icol, pedeapsä,
magnifice clar din päcate am uitat acest lucru, iar aceastä s-a observat cä amigdala inträ în alertá çi genereazä
uìtare ne aduce numai neajunsuri çi suferintä. Dar aça ráspunsul ,,luptä sau frgi", iar cuvintele gen: iubire,
cum pâná çi çtiinta a reuçit sä experimenteze çi sä compasiune, iertare, încredere, activeazä striatumul ç1 alte
descopere ceea ce strämoçii noçtri fäceau firesc poate pärfi ale creierului care sunt legate de pläcere, fericire,
începem sä ne punem diverse întrebäri spre a ne trezi la o pace, bucurie çi sentimentul de recompensä apropiatä.
viatä extraorclinarä în care suntem proprìi creatori ai Deci printr-un cuvânt îti poti actìva o zonä a
realitäIii noastre, unde suntem responsabili cle orice gând, creierului care va secreta hormonii necesari pentru a-ti
gest, vorbä çi faptä çi uncle bucuria va fi starea fireascä a declança fie starea de bine, fie starea de dizarmonie. De
existentei. Aça sä fie! aceea atunci când spui niçte afirmatii în care foloseçti
cuvinte cu vibrâlie ri.licatä, clupä câteva repetári ti se
modificä starea.
60 Niculìna Ghearghilö Lucrul cu minteo to pentru o ttece grani.tele petsandl¡tål¡¡ l¡mitate 6L

Povestea o cursantä cum a ajuns la performanta la lumrnate çi astfel poti ,,miçca oamenii", spre a se ajuta pe
care cloar spunând de càteva ori o anumitä afirmatie gen: el.
,,Sunt dintotdeauna calmä çi liniçtitä" sä nu mai fie Aça cum am mai spus nimeni nu te poate ajuta decât
afectatä de starea celor din jur care sunt agitali çi netvoçi ru. Cel de lângä tine doar te poate susline prin ceea ce este
çi ea sä-çi facä treaba bine, iar dupä un timp çi cei din el. Nimeni nu poate sá creeze în locul täu retele neuronale
jurul ei så se liniçteascä. Exact cum spunea un maestru în lobul täu frontal. Aça cä vä rog sä nu vä mai amägi!ì
,,Fiì tu schìmbarea pe care vrei sä o vezi în exterior". crezând cä altcineva poate face ceva în locul vosfu. Doar
Deci în momentul în care tu 1i-ai schimbat starea, tu poli face çi trece prin experientele çi viata ta. Atunci
prin câmpurile tale circulä doar hologramele cu când crezi cä altul te salveazä çi altul face în locul täu, nu
informatia pe care mental ai activat-o. Noi comunicåm cu faci decât sä te îndepärtezi de Sinele täu Divin çi sä
cei din jur prin rezonantä (vibrational). Informatiile stau ttäieçti ca o frunzä pe apä, care poate fi miçcatä de orice
în câmpurile noastre sub formä cle holograme. în curent din exterior. Gäsili-vä puterea interioarä,
momentul în care eçti conçtient, träieçti în prezent çi vrei creçteti-vä sulletul, experimentali lucruri noi qi veli träi
o anumitä stare, hologramele din câmpurile tale pe care le starea de bucu¡ie.
activezi prin afitmalia din starea de prezentä, devin Noi suntem creatorii propriei realitäfi, iar cu ajutorul
luminä. Lumina din ele încarcä çi hologramele cu acelaçi instrumentului magnific pe care ni l-a 1äsat Dumnezeu -
continut ale celor din jur care sunt inactive. Prin încärcare mintea noasträ - putem ,,face cunoscut necunoscutul din
devìn frecventá specificä cu noi çi astfel devin çi noi", adicä putem scoate la suprafa!ä çi manifesta pe
hologramele celor din jur lumini. În momentul în care o Dumnezeul din noi. Asta este starea supremä de a fi,
hologramä scânteiâzä ca o luminä, ttansmìte prin glanda Aveli grijä de voi, iubiti-vä, apreciali-vä, dali cle
pinealä informatia respectivä (calm, liniçte, bucurie, mâncare minfii (studiu conçtient, oclihnä prin meditafii),
iubire, compasiune, fericire) prin neurotransmitätori spre îngrijifi-vä corpul fizic çi observaji-vä manifestärile çi
fiecare celulä din corpul fìzic çi astfel omul se transformä. comportamentele pentru a vä putea transforrna în
Cel mai mare ajutor real pe cale poli sä î1 dai cuiva prezent, aça cum vreti voi conçtient.
este exemplul personal, träirea stärii de ,,a f1". Când eçti o $tiati cä între çase luni çi un an cle zile ne putem
stare, ai hologramele care conlin informajia acelei stäri schimba informaliile din structura ADN, cu unele noi pe
care le accesäm conçtient de cât mai multe ori?
62 N¡culind Gheorghi!å Lucrulcu mintea to pentru ø trece grqnilele personolitðli¡l¡n¡tate 63

4.3. Cu ajutorul cuvintelor ne creäm noi liniile de sä putem construi o minte strälucitoare cu ajutorul cäreìa
destin så putem manifesta Dumnezeul din noi.

Ce sunt liniile de destin? Ele sunt niçte opliuni pe Din acest creier imens noi folosim între 5% çi 10%.
care 1e alegi în fiecare clipä, iar în funcfie cle ceea ce Corpului fizìc pe care-l avem nu îi däm importan!ä prea
gândeçti, spui çi faci te canalizezi pe o linie sau alta. ¡lare, ìar Dumnezeului clin noi sau Sinelui Divin, dacä
Dumnezeu ne-a dat liberul arbitru, nici el nu trece peste sau când ne mai aducem amìnte mai träim în contact cu el
aceastä lege. Adicä în fiecare clipä suntem liberi sä alegem (adicá facern o rugäciune, o meditalie, o conçtientizare,
ce vrem sä träim, sä experimentäm. Acest fapt fie îl etc). Haideji sä vedem cum ne creäm linii noi de destin
cunoâ$tem fie nu, cle cele mai multe ori ne manifestäm ca conçtient sau n11. Noì singuri ne creäm viitorul fie
çi cum altcineva este responsabil çi dator sä ne dea conçtient sau inconçtient, noi däm direcjia spre ce linie ne
direclia destinului nostru. îndreptäm.
Açaclar clin moment ce suntem liberi sä alegem E adevärat cä venirn cu un destin scris tot de noi pdn
constient sau nu, noi ne creäm destinul, viitorul. O sä vä experienfele avute în trecut, este implementat chìar în
întrebali: çi atunci cum rämâne cu ... ,,ce îti este dât în structura noasträ ADN, dar în funclie cle deciziile pe care
frunte |i-e pus", cu,,fiecare om are destinul säu", cu,,ce le luäm în fiecare moment putem schimba aceastä
spune astrograma natalå despre ce ai fäcut în alte vìeli çi informalie çi implicit ne schimbäm çi destinul. Deci e1 nu
trebuie sä repari acum", etc.? Este normal sä vä puneti este bätut în cuie, cle noi depincle dacä ni-l schimbäm sau
aceste întrebäri deoarece informafiile care se vehiculeazä nu, prin gânclurile, vorbele çi acliunile pe care le facem în
cLrrent au aceste opliuni pe care 1e-am enumerat mai sus. fiecare clipä.
Dar toate astea nu fac decât sä ne facä sä credem cä Când te-ai gânclit ultima datä cu atentie la cuvintele
Dumnezeu este în afara noasträ çi este o creaturä care face pe care le foloseçti în fiecare zi? Cât de prezent, atent çi
ce vrea cu noi, qi astfel noi suntem absolviti cle ceea ce conçtient eçti de importanla lor, le selectezi atunci câncl ai
gânclim, vorbim çi facem în clipa prezentä. o conversaJie? Pare un lucru destul de banal dar este cle o
Am o veste pentru voi: Dumnezeu este çi în noi, nu mare importanfä. Deoarece este un mecanism foarte
ne päräseçte nicìodatä pentru cä suntem cea mai simplu çi important în acelaçi timp prin care functionäm
magnificä creatie a sa, avem un trup de o inteligentä çi de pentru a ne crea realitatea. Modelul este redat mai jos çi
o perfectiune extraordinarä, avem un creier imens în care anume:
64 N¡culina Ghearghi!à Lucrulcu minteo to penttu o trece gran¡.tele peßonal¡tãlii lin¡tote 65

Gândurile - cuvinte - convingeri - actiuni - aicì, paçii prin care au ajuns sä creeze în er acea boalä
realitatea (rezultatul) sunt: au auzit de boala respectivã, le-a fost fricä de ea, au
Gându1 este exteriorizat cu ajutorul cuvintelor. început sä caute informalii clespre acea boalå, deci çi-au
Cuvintele o datä ce le auzi cu mintea ta începi sä le bombardat mintea cu astfel de gânc1uri, au început sä
transfolmi în convingeri. Spunea Maestrul Ramtha cä de spunä çi la altii cä au ceva, un simptom çi cred cä e de la
fiecare datä când te auzi, înlelegi 9i pricepi mai bine ceea acea boalä, iar când au fäcut asta s-au clus pe o linie de
ce auzi cu urechea ta spus de tine, çi mai uçor apare destin în care sä experimenteze acea boalä. Deci singuri
fenomenul de conçtientizare sau de ilurninare. qi-au atras acea boalä, nu le-a dat-o nimeni.
Convingerile te duc spre actiuni, adicä atunci când eçti La fel cunosc multe cazuri care au scäpat de boli
convins de ceva ai încredere sä faci acel ceva çì astfel gândindu-se cä sunt perfect sänätoase, comportându-se ca
actionezi. Mai cleparte actiunea duce la crearea realitätii, a çi cum acea boalä nu a existat niciodatä, çi transmifând în
destinului, a viitoruluì. Chiar dacä ai fäcut în altä viatä exterior cä se simt foarte bine (chiar dacä nu era chiar aça)
ceva, eçti liber sä alegi cum remediezi ce ai fäcut, nu çi astfel de 1a o zi la alta se simteau real din ce în ce mai
neapärat prin suferintä. Credinla ta te determinä sä bine. Aceste persoane au ales o linie de destin unde sunt
actionezi, iar mintea ta ruleazä gândurile specifice sänätoase, adicä ele au ales clireclra. Iar atunci cânrl alegi
crediniei pe care o ai. $i astfel träieçti într-un flux de universul îti trimite tot ce îti trebuie (oameni, evenimete,
conçtiintä ales de tine de o anumitä frecventä sau vibratie situafii) pentru a se împlini ceea ce ceri. Cum spunea Iisus
corespunzätor cuvintelor pe care le foloseçti. Cuvintele ,,celefi Çi cotnportøti-aìi ca çi arm øuefi dejø acel lucru".
sau scrisul sunt ca o pecete pe care le înscrii în Univers Aça sä fie! Multe adeväruri çi indicafii despre cum sä
spre a se împlini. tråim frumos çi în bucurie ne-a läsat Mântuitorul Iisus
Cunosc multe cazuri de persoar'ìe care au auzit de o Hristos.
boalä, le-a fost fricä sä nu facã acea boalä, s-au Pentru a crea realitatea în acord cu ceea ce crezi çi
clocumentat despre boalä, au rulat gâncluri despre cum ar simli tu, cuvintele pe câre le rosteçti sunt foarte
fi dacä ar fi bolnave de acea boalä, ce ar face familia, importante. Un cuvânt care face parte din vocabularul täu
copiii, etc, au început sä verbalizeze orìce simptom care curent va acluce anumite energii çi informafii prin care vei
apärea în corp ca fiind de la acea boalä gi în çase luni au rämâne pe acea linie de clestin pânä schimbi registrul,
fäcut boala respectivä. În termenii a ceea ce vä scriu eu aclicä alegi de bunä voie çì nesilit de nimeni, cu creclin!ä çi
6t Ntcultna 6keotqntla Lucrul cu minteo to pentru a trcce grctn¡tele person alitálii linitote 67

încredere, sä experimentezi altceva, sä {oloseçti gânduri çi De aceea este foarte important sä ne manifeståm ca çi
cuvinte de altä vibrajie. Totul în jurul nostru este vibralie când suntem proprii noçtri stäpâni, creatoli ai destinului
noi ne atragem prin vibralie evenimentele, situa!ìile, nostru, responsabili cle ceea ce facem çi cum facem,
oâmeniì din viala noasträ îi atrâgem prin vibratia pe care deoarece gândind çì aciionând aça, nu mai mergi pe
o emitem. Am întâlnit suficiente materiale care transmit bâjbâite çi ocolite ci devii una cu Sinele täu Divin çi asta
informalia cä cuvintele ne modeleazä ca1ea. De exemplu, lnseanmä sä träiegti în prezent çi sä fii liber cu adevärat.
Spor la lucru çi cât mai multe cuvinte în vocabular gi în
,,Cuvintele pe care le alegi în mod conçtient îl¡ conversalii care sä aibä ca mesaj iubirea, armonia,
modeleazä destinul." frumosul, bucuria, starea de sänätate, starea de bine, etc.

(Anthony Robbins)
4.4. Recomandäri de afirmalii utile pentru a crea
Am sä vä redau mai jos procesul cognitiv care se
linii noi de destin
manifestä atunci când o persoanä ruleazä gânduri çi
Pentru a lucra cu voì çi a deveni ce credeli çi ce
cuvinte clistructive, negative sau în dezacorcl cu bucuria çi
spuneti vä recomand afirmalii de genul:
împlinirea.
./ ,,Eu sunt dintotdeauna bucurie."
Persoanele care se hränesc çi emit numai cuvinte
negative sunt destinate sä aibä o atitucline negativä. Este Când spui cu credin!ä çì convingere aceste cuvinte,
de {apt o relatie obiçnuitä cauzä - efect. Este imposibil sä vei activa holograma de bucurie din câmpurile tale care
foloseçti rnereu cuvinte negative çi sä te açtep!ì sä ai va lumina, scânteia gi astfel va aduce prin rezonantä în
rezultate bune. $i aça se întâmplä deoarece cuvintele viala ta evenimente, situalii çi persoane cu care sä träieçti
negative îti vor întäri convingerile negative - çì astfel în bucuria.
final vor concluce la rezultate negative. / ,,Eu sunt dintotdeauna toate datoriile plätite."
Când spui cu credin!ä çi pe concentrare cä eçti acel
,,Cuvintele dezvãluie starea de sp¡rit, caracterul g¡ ceva, acjiune, obiect, etc. tu cìevii frecven!ä specificä cu
d¡spoz¡1¡a vorbitorului." acel ceva çi î1 atragì în viala ta. Este ca çi cum ji-aì creat un
drum pânä la el çi acel ceva vine în viala ta pc calea
(Plutorh)
rezonantei. Adicä clai Sinelui täu Divin în grijä sä rezolve
6a Niculino Gheatghilð

acel ceva çi el va gäsi solutii, situâÍii, evenimente prin care Posul 5


se va lmplini cum ai cerut tu cu mintea ta.

'/ ,,Eu sunt dintotdeauna mintea nelimitatä a lui


Dumnezeu." A trði cu tine în nouo viofä
Aceastä afirmalie vä ajutä sä depägili judecarea celot
din jur dupä propria experienfä, bârfa, invidia çi toate cele
care apar din necunoaçterea cle Sine, din lipsa acceptärii
de Sine çi din nemulfumirile legate de tine çr cie viala ta.
Pentru a depäçi toate astea e nevoie sä lucrezi cu tine, cu
mintea ta, sä fii observatorul täu çi al vielii tale, sä fii
observatorul experienfelor çi situa!ìilor care apar în viata
I
ta çi sä vezi ce lectii ai de depäçit vizavi de tine. Toate
B ff'
situafiile care apar în viala noasträ noi le-am adus prin
rezonantä din alte experiente trecute, perìtru a le depäçi çi
¡""í#t,:.,-

*iJ
q #:l
a rämâne cu inima uçoarä çi färä frici.
Rostind aceste afirmalii lent, cu încredere ca çi cum
it{
s-ar odihni în interìorul vostru, cuvintele vor activa
anumite zone din creier care secretä serotonina çi corpul
fizic va simti starea de bine, bucurie, fericire. Aceste r @þ-
senza,t|i, stärì vä vor cia încredere cä se poate çi veti trezi \ar.'
\i*.
în voi dorinta de a acliona în a vä face viata frumoasä çi sä
träili în çi cu bucurie - care este starea fireascä a Sinelui
vostru Divin.

Asa sä fie!
Atrá¡cu t¡ne în naua viotö 7I

Am ajuns la momentul în care este cazul sä ne


acomodäm cu noua via!ä de fiintä treazå çi conçtientä de
esenla divinä. Acurn ne-am identi{icat cu identitatea
divinä realä, am gäsit solutii de a lucra cu mintea genialä
pe care o avem/ am creat noi relele neuronale, am
descärcat diverse informalii pentru a ne manifesta Sinele
Diviry çtim ce avem de fäcut pentru a scoate 1a suprafa!ä
pe Dumnezeul clin noi. Este o altä etapä delicatä deoarece
avem tendinla så ne culcäm pe o ureche çi sä träim o
bucatä aça cum am obiçnuit mintea, dar dacä facem
mereu aceleaçi lucruri vom crea o a1tä minte plinä de
obiçnuinle aclicä o a1tä minte limitatä. Astfel pentru a
evita acest lucru, este nevoie ca în fiecare zi sä gäsim
lucruri çi activitä]i noi pentru a face mintea nelimitatä.

5.1. Cum funcfionäm întreg


ca
Misiunea noasträ pe Pämânt în aceastä viajä limitatä
cle trup este sä {acem cunoscut necunoscutul din noì,
72 N¡cuhno Gheoryhi!á A trã¡cu t¡neîn nouø v¡ølä 73

adicä sä aclucem în materie Dumnezeul din noi, ca apoi e1 este omnipotent, omniprezent çi omniscient iar noi prin
prin cunoaçtere sä-1 mani{estäm. Cercetând çi studiind mintea çi corpul fizic trebuie sä-i oferim condilii cât mai
cum functionäm çi cum putem face posibil acest lucru, am favorabile de manifestare. Srnele Divìn este o scânteie
iclentificat mai jos cele patru corpuri de bazä ale noastre çi divinä care are toâtä puterea çi întreaga cunoaçtere a 1ui
care sunt principiile dupä care funcfìoneazä ele. Dumnezeu, conlinutä în chintesenla sa, iar noi trebuie sä-i
Astfel m-am aplecat asupra corpului fizic, a mìnlii oÏerim instrumente cât mai adecvate (mintea çi trupul)
rafionale sau intelectului/ asupra inimii sau sufletului çi pentru a se putea manifesta cunoaçterea çi potenla.
nu în ultimul râr.rd a Spiritului sau Sinele Divin. Spunea Mântuitorul lisus în evanghelii cä ,,stntefi
1. Corpul fizic cautä sänätatea çi viafa, se hräneçte templul Dumnezeului cehti aiu".
cu mâncare, pläteçte cu bani çi activitatea lui este Mintea çi corpul fizic fac parte din lucrarea noasûä çi
acliunea fizicä. nu Sinele Divin sau Sufletul. Trebuie sä le purificäm în
2. Intelectul (mintea rafionalä) cautä cunoaçterea çi aça fel încât sä devinä cu adevärat purtätorii de cuvânt ai
Sinelui Divin, un mijloc de expresie pentru tot Cerul,
çtiinta, se hräneçte cu gândul, pläteçte cu
întelepciunea çi are ca activitate meditalia. astfel ca toate minunile din univers sä poatä apärea prin
3. Inima (läcaqul sufletului) cautä fericirea çi interrnediul minlii 9i a corpului fizic. Când corpul fizic va
cäldura, se hränegte cu sentimentul, plätegte cu devenj. instrumentul Sinelui DrvilL, va fi capabil sä
iubire çi activitälile sunt artistice, în armonie cu vinclece, sä se deplaseze în spaliu, sä materializeze ce are

mediul înconjurätor. nevoie. Dumnezeu a agternut toate bogäliile Si toate


posibilitätile în om, dar atât timp cât omul nu lucreazä
4. Spiritul (Sinele Divin) cautä eternitatea
(nemurirea, veçnìcia), se hräneçte cu libertate,
pentru a face sä se uneascä cu Sinele Divin çi sä se
manifeste în materie, el se comparä cu un pom neroditor
pläteçte cu adeväru1 çi activitatea sa este unificarea
care nu produce nimic. Degi omul posedä totul ca putere,
cu totu1.
este ca çi culn nu ar avea nimìc. Deçi avem multe potente
Scopul nostrlr este de a ne ocupa de materie, de
divine implementate în noi, clacä nu lucräm pentru ca
partea fizicä çi intelectualä pentru a o transforma, pentru
Sinele nostru sä însufleteascä materia nu vom putea träi 1a
a-i ridica vibralia pentru ca Sinele Divin sä aibä cât mai
adevärata valoare.
multe posibilitäfi de a se manifesta în planul fizic. Sinele
Divin este o scânteie purä jâçnitä din Dumnezeul central,
74 Niculinø Gheorqh¡lå A trái cu tine în nauo viatö 75

Adevärul este cä totul se aflä în noi. Este cle înteles trebuie ,,sä ne reconstruim de la temelie". Pentru a urma
cä materializarea çi manifestarea potentialitätilor Sinelui acest proces conçtient çi cu schimbare realä am gäsit çi
l)ivin cel timp în care sä dezvoltäm mintea nelimitatä a aplicat câtiva paçi.
lui Dumnezeu cu care sä accesärn potentele implementate Primul pas este sä ne eliberäm de rutina zilnicä, sä
în Sine, sä vrem sá le manifestäm, sä credem în ele çi sä ne fim prezenli în ceea ce facem, sä fim atenli la noi çi la
däm voie sä fim. Astfel devenim creatori çi pätrundem în acliunile noastre. În aceastá stare prin contemplare,
domeniul spiritului care creeazä, care plärnädeçte, care reflecJie, meditatie çi analìzä putem sä ne gândim la ce fel
modeleazä çi astfel nu vom mai clepinde atât de mult de de oameni vrem sä devenim. Asfel ne ajutä întrebärile de
lumea exterioarä cì vom deveni liberi çi stäpâni ai tipul: ,,Ce ar fi dacä.,.?", ,,Ce ar fi dacä nu aç mai fi
clestinului nostru. Libertatea este o chestiune interioarä. nefericit?", ,,Ce ar fi dacä n-aç mai suferi çi dacá m-aq
Mulli oameni sunt liberi exterior, clar în interior ei nu putea schimba?" , ,,Ce at fi dacä nu rnì-aç mai Íace grlji?" ,
sunt deoarece gândurile çi sentimentele care îi urmäresc ,,Ce ar li dacä nu ag mai purta ranchiunä?", ,,Ce ar fi dacä
le räpesc libertatea. Libertatea trebuie consideratå ca o ag începe sä recunosc cum stau lucrurile çi fa!ä cle mine gi
stare interioarä produsä de gândurile pe care le ruläm çi fatä de altii?".
cle sentimentele pe care le vehìculäm. Egti liber de fapt Pasul doi îl reprezintä etapa în care ne punem
atunci când eçti unit cu Dumnezeul din tine, aclicä eçtì în diverse întrebäti çi începem sä strângem informafii
armonie cu totul. Atunci când crezi çi te manifeçti ca çi despre cum am vrea sä fim, dacä actionäm diferit de cum
curn eçti separat de Sursä nu faci decât sä te învârli în am fäcut-o pânä acum. Este foarte important sä ne
acelagi cerc, în aceleaçi tipuri de relafii, în aceleaçi tipuri cunoaçtem çi sä çtim cât mai multe despre noi, gen: cum
de experiente pânä când înveti lectia unimii. Toji suntem mä comport în situatia x, ce fac în evenimentul y, etc. $i
c1e fapt ca niçte mlädite a1 aceluiaçi arbore (Universul, abia apoi ne putem forma noi idei despre cum vtem sä
Dumnezeu, Sursa). devenim. Ideal este sä plecäm de la rnici experienle din
viata noasträ pe care 1e-am träit çi care pentru un moment
5.2. Cum ne putem reinventa pe noi ne-au fäcut sä ne däm seama ce potelìtial divin avem
Pentru a ne schimba çi a deveni a1tä persoanä trebuie fiecare. Acele experiente de fapt reprezintä baza noii
sä ne regânclim pe noi într-o via!ä nouä. Adicä sä ne persoane pe care vrem sä o reclãdim. Pe acea bazä gäsim
reinventäm în mod conçtient, cum spunea o cutsantä cliverse informafii despre unii despre altii, despre cum au
76 N¡culina Gheotghilà A träi cu tine în nouo vialå 17

âclionat pentru a deveni ei o fiintä divinå, responsabilä de În ultimul timp foarte multi oameni îçi moilificä
propria realitate creatä. Aceste douä cäi, experienta creierul doar gândind fårä efort fizic. Asta povestealn
proprie çi experlentele celorlalli care au reugit ne dau cursantiloï de 1a modulul cinci în cadrul cursului
încredere cä çi noi suntem în stare sä ne facem viata mai ,,Regäsirea puterii interioare", intenlia din Sine duce la
frtrmoasá ¡i m.ri pliná.lc bucurii. cfeafea tealitärii färä efort fizic. În condilii de efort mental
Pasul al treilea î1 teprezìntä descoperirea unor adecvat, creierul nu face diferenfa între efortul fizic çi cel
modalitãli noi de a gândi, de a întrerupe cursul repetitiv mental.
al gândurilor care în cea mai mare parte a vietii conçtiente Pasul cinci, reprezintå efortul mental de vizualizare
au ocupat mintea rationalä, prezentate cleja în capitolul (focus), de afirmafii repetate destul de des çì în timp
patru). îndelungat (douäzeci çi unu - douäzecì çi nouä de zile
Dupä ce eçti conçtient de aceste lucruri urmeazä cel continuu çi apoi pânä la çase luni pentru consolidarea noii
de-al patrulea pas çi anume disciplina, adicä timp alocat retele neuronale), prin care ne imagìnäm cum vrern sä fim
pentru exercifiile mentale cu informalii çi vizualizãri a adicä, sänätoçi, puternici, cu încredere în noi, creativi,
cum vrei sä ajungi, adicä cum vrei sä devii. Exersarea geniali, plini de pace, de liniçte, de bucurie, etc.
mentalä stimuleazä creierul sä dezvolte noi circuite Urmând aceçti paçi rezultatul va fi cä veti deveni
nervoase çi schimbä modul de functionare a creierului çi a persoana pe care o dorili, sänätoasä, Putemicä, fericitä,
mintii. Retelele neuronale sunt ansambluri individuale de genialã, creativä, etc. Nu uìtali putelea este î1ì voi,
neuroni (sau celule netvoase) care lucreazä împreunä çi iubili-vä, fili cle partea voasträ çi lucrali pentru
rndependent într-un creier functional. Ultimele reinventarea çi reclädirea voasträ cu inima uçoarä Aça sä
descoperiri în domeniul neuroçtiinlelot explicä cum fiel
fiecare nouå experientä ne schimbä creierul. Astfel câncl
facem focus çi ne concenträm pe o idee cu credintä çì 5.3. Metode prin care ne activäm creierul pentru a
fermitate, celulele nervoase pe care le activäm împreunä ne reinventa
se interconecteazä çi creeazä o nouä retea neuronalä care Ultimele cercetäri din domeniul neuroçtiinlei au clus
ne va crea o nouä atitudine - prin stimularea repetatä a la concluzia cä activitä|ile ce presuPun meditalia çi
aceloraçi grupe de neuroni. rugäciunea (concentrarea, focusul) intensä, întäresc
permanent funcfionarea neuronalä în pärfi specifice ale
18 N¡culino Gheoryhilà A trð¡ cu t¡ne în noua viatà 19

creierului care sunt implicate înscäclerea anxietäliì çi 2. Rämâneli activ intelectual. Stimula¡ea intelectualä
clepresiei, sporirea empatìeì çi îmbunätätirea functionärii çi cognitivä întäreçte conexiunile neuronale în întregul lob
cognitive çi intelectuale, ajutä la refacerea circuitelor frontal, iar aceasta îmbunätäleçte abilitatea de a

neuronale activate de efectele distrugätoare ale comunica, de a rezolva probleme gi de a lua decizii de
îmbãtrânirii gi stresului çi vä oferä un control r:nai bun al bun sim! privitoare la comportament. Când vine vorba de
emoliilor. dentrite çi axoni care conecteazä un neuron la alte câteva
Astfel de practici ne ajutä sä rämânem calmi, senini, mii, dacä nu îl folosirn îl pierdem. Adicä dacä nu-i däm
paçnici çi atenti. Am gäsit çi identificat çapte modalitäti energie prin studiu conçtrent çi meditalii asupta a ceea ce
practice prin care sä ne exersäm creierul pentru a cleveni studrezi el se âtrofiazä, çi astfel cu înaintarea în vârstä
ce vrem sä fim. apar diverse dizabilitäli cognitive,
Acestea sunt: Stimularea intelectualä, în aproape orice formä, scade
1. Zâmbetul. Simplu act al zâmbetului repetitiv ajutä impulsul de a reacjiona cu mânie sau teamä. Imaginalia
la întreruperea tulburärilor stärii cle spirit çi întäreçte stimuleazä chiar coordonarea motode a trupului çi dacä
abilitatea neuronalä de a rnentine o viziune pozitivä exersati în minte un dans, o serie de exercifii fizice, în faza
asupra vietii. Thich Nhat Hanh sugereazä sä facem de aplicare realä vor fi executate din ce în ce mai bine. La
,,meditalia zâmbetului", adicä ori t1e câte ori avem o clipä {el se îr-rtâmplä çi cu orice dorintä personalä pe care o

liberä în timpul zile sä zâmbim conçtient. vrem. Adicä cu cât ne vom imagina mai frecvent ceea ce
Zâmbetul stimuleazä circuitele creierului care
dorim cu atât va fi mai posibìl sä îl oblinem. Încercali sä
sporesc interactiunea socialä, empatia çi starea de spirit, vä alocali zilnic un timp pentru actìvìtäti gen citit cärli,
De fapt zâmbetul are un efect atât .le puternic asupta urmärit emisiuni pe canale cle ecluca!ìe çi çtiinfä, mergeli
creierului, încât dacä veclem imaginea unui chip la conferinle, muzee, jucati çah sau scrieti un jurnal. Din
zâmbitor, ne vom simli involuntar mai fericiti çi mai în cercetärile efectuate în domeniu trebuie sä ne implicäm
sigurantä. într-o mare varietate cle activitäli ìntelectuale sofisticate,
La polul opus încruntatul (sau privitul unui chip provocatoare, dar plåcute, confortabile (care nu includ
încruntat) stìmuleazä sentimentele cie furie, dezgust çi nevoia de performanfä, ci doa¡ curiozitatea) pentru a ne
nepläcere.
menline neuronii bine conectaji. Cor-rcentrarea minjii pe
astfel de probleme, explorarea di{eritelo¡ perspective -
80 Niculino Gheorqhìlö A ttäi cu tine in noud vidtö 81

toate acestea ajuiä la extinderea çi intensificarea activitärii meditatie contribuie la un sentiment sporit de conçtiintä
cerebrale. de sine. Este una dintre zonele cele mai afectate de
3. Relaxafi-vä conçtient. Adicä concentrati-vä sä vä fenomenul de îmbätrânire çi lipsä cle atenlie, a$a cä
scanali çi sä vä relaxafi, detensionati, {iecare parte a simplu cäscat poate întäri aceastä zonä pentru a depäçi
corpr-rlui începând de la picioare çi pânä în creçtetul îmbätrânirea.
capului. Puteiì sä adäugati o muzicä de relaxare când Cäscatul nu numai cä ne ajutä sä ne relaxäm dar ne
faceji aceastä scanare çi corpul se va relaxa mult mai acluce cu rapiditate într-o stare intensificatä de conçtiinfä
repede. S-a demonstrat cä muzìca liniçtitoare ascute cognitivä. E1 regleazä conçtiinJa çi sentimentul de Sine çi
abilitälile noastre cognitive çi îmbunätäteçte sentimentul ne ajutå sä tlevenim mai introspecti çi mai conçtienfi de
de bunästare spiritualä. sine.
Unele activitäti manuale simple repetitive (croçetatul, Cäscatul ne va telaxa çi ne va duce într-o stare de
împletitul, cusutul) ne pot induce o asemenea stare de veghe alertä, mai repede decât orice altä tehnicä de
relaxare. Deasemenea multe practici spirituale calmeazä meditalie çi deoarece este neurologìc contagios este foarte
mintea çi îngäduie creierului sä se regenereze. uçor de aplicat în grup. Gânditi-vä la cäscat çi imediat e1
Relaxarea face mai mult decât sä reducä tensiunea apare. Interesant çi cât este de sìmplu, fãrá costuri çi mult
corpului fizic. Ea întrerupe eliberarea cle cätre creier a efort.
neurochimicalelor ce stimuleazä stresul. Scäclerea Cäscatul pe lângä stimularea precuneusului, regleazä
stresului reduce afectiunile inimiì, tensiunea märitä çi temperatura çi metabolismul creierului. Deci dacä cloriji
durerea. Una dintre cheile reclucerii stresului implicä sä menfineli un creier sänätos esle necesar sä cäscali. Pe
concentrarea intensä asupra respiratiei. de altä parte cäscatul în exces involuntar poate fi semn de
4. Cäscatul. O sä zâmbifì clar
simplul cäscat induce o o tulburare neurologicä de fond.
activitate neuronalä unicä în zonele creierului care sunt Numeroase neurochimicale sunt implicate în
direct legate de crearea sentimentului de empatie. Una experienta cäscatului, inclusiv dopamrna - care activeazä
clintre aceste zone este precuneusul, o micä structurä producerea de oxcitocinä în hipotalamus çi hipocâmp
ascunsä în cutele lobului parìetal. Precuneusul este (zone esenliale pentru activarea memoriei, controlul
stimulat de respirafiile profunde gen cele experimentate voluntar çi regÌarea temperaturii). Alte neurochimicale çi
în practicile yoga, fapt care explicä de ce diferite forme de molecule implicate în cäscat sunt acetilcolina, oxidul
a2 Niculino Gheotgh¡lö A trãi cu tine in noud via!ð 83

nitric, glutamatul, GABA, serotonina, ACTH, MS}{, 6. Dialogul cu allii. Dialogul necesitá interactiune
hormonii sexualì çì peptidele. Este o activitate care socialä 9i cu cât avem mai multe legäturi sociale cu atât
influenteazä foarte multe functii ale creierului. mai pulin vor intra în declin abilitälile noastre cognitive.
,,Cäscafi cât de mult puteti într-o zi: când vä treziTi, Sunt indicate disculiile despre idealuri abstracte precum
când vä confruntafi cu o problemä clificilä la lucru, când pacea çi armonia.
vä pregätifi sä merge!ì la culcare, çi ori de câte ori simlili 7. Credinfa. Ca sä ai înclinalii spirituale trebuie sä te
mânie, anxietate sau stress. Cäscati înainte sá aveli o bazezi pe credinfã. Credinla poate fi definitä ca abilitatea
discufie importantä, cäscati înainte sä dali un test çi de a avea încreclere în propriile credinfe, chiar dacä nu
cäscali în timp ce meditati, sau vä rugati pentru cä vä va avem o dovadä din exterior cä propriile credinte sunt
intensifica activitatea spiritualä", spunea neurologul valabile. Poate nu sunt valabile pentru altii dar tu dacä
Mark Robert Waldman. crezi în acel ceva va cleveni realitatea ta.
5. Meditafia. Este cel mai important mijloc prin care Meditalia, concentrarea vä va întäri credinla în voi çi
accesäm experientele de extindere a conçtiinlei. Dacä stati în ceea ce se aflä în jurul vostru.
într-o stare contemplativä între douäzeci de minute çi o Credinla este o alegere. Alegând sä credem ceva, noi
orä - conform cercetärilor din domeniul neuroçtiintei - sufläm viajä în acea creciin!ä, dându-i astfel putere spre
experienlele vor tincle sä se simtä tot mai reale, afectând împlinire. A crede în tine însuli este absolut necesar
sistemul nervos în mocluri care sporesc sänätatea fizicá çi pentru a cälätori prin experienlele de via!ä, pentru a te
emolionalä. Chiar çi zece-cinsprezece minute de meditatie vindeca çi a-,i crea realitatea pe care ji-o doreçti.
par sä aibä efecte pozitive semnificative asupra cognijiei, Credinja çi puterea de a alege sunt de fapt puterea
relaxärii çi sänätäjii psihologice. crealiei însåçi. Aça sä fie!
Yizualizarea, imageria dirijatä çi stärile cle transä
sunt variatii specifice de meditalie çi sunt la fe1 de 5,4, Cum ne putem schimba atitudinile
eficiente în mentinerea unui creier sänätos. Pentru a reuçi sä-ii schimbi atitudinile primul pas
Meditalia (focusul, concentrarea) este una dintre cele este sä-!i tratezi gândurile maì cu atenfìe, fäcând mai ales
mai bune modalitäti de a spori functionarea neuronalä a eforturi conçtiente de a-!i observa procesele automate de
creierului. gândire, în specìal pe cele distructive sau nocive. Vefi fi
surprinçi sä descoperili cä majoritatea afirmatirlor
84 N¡cuhna Ghearqhilå A trái cu t¡ne în naua viofi A5

interioare nocive persistente de fapt nu sunt aclevärate. tleclançeze reacliile chirnice automate care duc 1a aparifia
Cu alte cuvinte sitnpla existen'ä a unei päreri nu comportamentului habitual. În sinea noasträ, posedäm cu
înseamnä în mod automat cä çi suntem obligaji sä credem totii un nivel de conçtienfä de sine care ne poate observa
în adevärul ei. gândurile. Adicä cu tolii avem acea congtiin!ä divinä sau
De fapt majoritatea gândurilor sunt idei create de noi Sinele Divin care este cLncolo de gândurile çi
çi în care ajungem sä credem. A crede devine pur çi compoÌtamentele dezvollate în personalitatea noasträ.
simplu o obiçnuinfä. Aça cum am mai spus creierul nostru functioneazä ca
Dacä repetäm gândurile conçtiente suficient de des un calculâtor cu multe programe, iar gândurile
ele devin un mod inconçtient de gândire. Gânclurile inconçtiente sunt acele programe care functioneazä tot
inconçtiente devin moclalitäli incongtiente de existen!å, timpul, în frecare zi, undeva în fundalul propriei vieli.
care ne afecteazä în mocl direct viala, 1a fel ca çr cele Trebuie sä învátäm sä ne separäm de aceste
conçtiente. Ca toate gândurile çi cele inconçtiente, programe çi, atunci când reuçirn, le putern domina în mod
declançeazä reacfii biochimice care au ca rezultat voit. În sfârçit putem exercita controlul asupra gândurilor
comportamente, iar gândurile noastre repetitive, noastre, prin aceasta, eliminâncl din punct de vedere
inconçtiente produc tipare automate de comportament, neurologic gânduri care au fost fixate çi consolidate în
dobândite aptoape involuntar, niçte obiçnuinte care se creier. Gândurile nu numai cä au o importantä concretä
fixeazä çi se consolideazä sub {ormä de conexiuni pentru modul în care träim, dar clevin concrete în chiar
neurologice. trupul nostru. Gândurile au substan]ä çi devin substan!ä.
Pentru a întrerupe ciclul unui proces de gândire Antrenamentul cu afirmalii de genul: ,,Eu sunt
devenit inconçtient, este nevoie de o actiune conçtientä, dintotdeauna ... (bogä!ie, sänätate perfectä, plin(ä) de
dìsciplinä çi de efort. pace, etc.)", sau ,,Träiesc dintotcleauna în armonie,
Mai întâi trebuie sä evadäm din propria rutinä, ca sä bucurie, abunc{en!ä, etc....", sau ,,Eu sunt creatorul
ne putem privi viata din afarä. Prin contemplare çi realitälii mele", repetate cât mai des în scurt timp, aclicä
autoreflectie, putem deveni conçtien!ì de scenariile între douäzeci çi unu çi douäzeci çi nouä de zi1e, vä vor da
noastre inconçtiente. niçte schimbäri fantastice în via!ä 9i în modul de a gândi
Dupä aceea, astfel de gânduri trebuie observate färä Si acliona.
sä reactiÕnåm la ele, astfel încât acestea sä nu mai
.,cì

86 N¡culino Gheorghilå aträicu t¡ne în noua vialä 87

Pentru a ne putea bucura de tôt çi de toate adicä de alt nivel al evoluliei tale. Asta se înlâmp1á într-o clipä rar
sänätate, bogäfie, pace, liniçte, iubire, etc. este esential sä starea de bucurie pe care o ai în acea clìpä este irnensä.
ne modificäm moclul de a gândi, deoarece gândurile Curälim fereastra atitudinalä prin gând, vorbä çi
noastre creeazä realitatea noasträ. acfiune. Aça cum spuneam çi â1tä datä gândul creeazä
realitatea. Dacä ai un gând care duce la experien;e de
5.5. Oatitudine nouä, o via!ä nouä bucurie în viala ta, acele experienle vo¡ fi atrase din
Se pare cä noi percepem lumea exterioarä datoritä univers iar Sinele täu Divin va spune ,,4ça sä fie!" çi se
atituclinii pe care o avem. Astfel atitudinea este ca o vor împlini. Urmátorul impact maior în împlinire este
fereasträ prin care priveçti lumea. Dacä fereastra ta este cuvântul, adicä rostirea cuvântului. Dacä tralrsmiterea lor
rnurdarä priveçti lumea prin ea distorsionatä, cu umbre, este plinä de bucurie, entuziasm çi încredere 1a fel vei
floricele qi tot felul de interpretäri pe care le dai tu. materializa ce ai gândit. Dacä transmiterea 1or este plinä
Ce arn descoperit este cä tot ce este în exteriorul täu de îndoiell, o spui doar sä te audä altcineva çi nu crezi în

este privit aça. Aceastä fereasträ poate fi murdäritä de mult açteptatä. Cea
ceea ce spui materializarea se va läsa

criticL ridiculizäri, neîncredere, clezamägiri, îndoieli, cle-a treia componentä importantä prin care creäm
respingeri. În momentul în care lucrezi la trezirea ta este realitatea este actiunea. Dacä se acfioneazä cu încredere çi
foarte important sä-Íi cureti fereastra, sä fii atent ca atunci entuziasm gândul pe care 1-ai creat se va împlini, cu cât
când se murdäreçte dìn varli cauze, sä fi-o cureli, çi astfel împlini n-rai repede.
credinJa este mai mare cu atât se va

îfi poli schimba viata mult mai uçor. Când treci printr-o lmportante în acelaçi timp sunt convingerile pe care
experientä care. î|i acluce dezamägire, respingere sau le ai vrzavi cle tine.
supärare îti pterzt ltniçtea sufleteascä indiferent cât de o Dacä tu crezi cä poli (chìar dacä nu ai resursele
mult ai lucrat cu tine penttu a te cunoaçte çi cuceri. exterioare necesare çi cu mintea limitatä nu vezi
Pierzânclu-li liniçtea sufleteascä intri într-un program solufiile) sä realizezi un vis, âtunci vei acfìona spre
vechi care mereu a rulat în trecutul täu çi care te-a tinut împlinirea visului respectiv din Sine. Este ca
toatä viata în suferinte. Când devii conçtient cle asta într-o atunci când dai comanclå unui program de pe
clipä apare starea de conçtientizare, hotärârea de a lucra calculator, apeçi start çi el începe sä actioneze çi
mai departe çi astfel faci saltul cuantic prin care treci la un astfel atragi ca un magnet din univets loate
oportunitälile pentru împlinirea scopului.
aa Nicul¡na Gheotghitã Attåicu t¡neîn nouo v¡alà 89

Important este sä nu te ataçezi aclicä sä facì o fluxuL monetar sä ajungä la tine çi vei t.räi aça cum
fixafie sä î!i cloreçti cu încrâncenare, deoarece gândeçtì.
atagamentul indicä cä nu ai credlnlä în realizarea În momentul în care schimbi modul de a gândi -
visului. pentru început este cea mai la înclemânä metodä çi nu
. Dacä tu cÍezi cä ce vrei este bine pentru tine, aça costå nimic decât vigilenfa în a rula doar gândurile
va fì. congtiente pe care le vrei tu - îti vei schìmba rezultatele,
. Dacä tu crezi cä çtii ce ai de fäcut aça va fi, pentru iar viala ta va fi alta.
cä vei accesa din cunoaçterea universalä toate Exemple de afirmajii pentru planul relalional:
informatiile pentru a çti ce ai cìe fäcnt. / ,,Sunt dintotdeauna în relalii cu oamenii potrivili."
De cele mai multe ori circumstanlele reflectä ce am / ,,Mä iubesc çi mä apreciez pe mine."
gândit cânclva despre noi çi potenlele noastre. Propriile / ,,Sunt o entitate magnificä."
convingeri ne-au condus acolo unde suntem astäzi çi / .,Întâlnesc oameni minunali cu care sä colaborez de
modul în care vom gândi de acum înainte ne va conduce la Sine la Sine."
exact acolo uncle vom ajunge în viitor. / .,Eu iubesc necondilionat."
În realitate, rezultatele obtinute în fiecare domeniu al Dacä pentru planul financiar gândim în termenii
vielii noastre reflectä gândurile cele mai ascunse în / ,,Sunt dintotdeauna foli banii de care am nevoie."
legäturä cu noi înçine.
/ ,,Sunt dintotdeauna bogä|ie fabuloasä."
Haideti sä reflectäm nitel 1a câteva aspecte
/ ,,Banü sunt un mijloc pentru a-mi realiza visul."
importante ale viefii.
rezultatele vor fi pe mäsurä.
De exernplu în plan relational. Crezâncl cä nu meriti
prea mult, vei atrage prieteni çi parteneri care nu te vor
O altä modalitate de a curä|i fereastra prin care
priveçti lumea este sä fii atent la tine çi la cuvintele pe
pretui prea mult.
care Ie foloseçti frecvent. Este o bunä metodä de a te
În plan financiar vezi ce convingeri ai.
gânc1eçte-te çi
cunoaçte. Dacä r¡intea ta aude fiecare cuvânt pe care îl
De exemplu, când gândeçti: nu am suficienti bani, nu sunt
rosteçti, ea va rula ceea ce ai spus - çi astfel vei atrage
plätit(ä) destul cle bine pentru ceea ce fac, etc. Cu cât te
toate circumstanlele çi experienfele care vor corespunde
gândeçti mai mult la asta cu atât mâi mult vei respinge
convingerilor tale clonrinante.
I

90 N¡culina Gheorqh¡lð

Un alt pas important în schimbarea ta çi a viefii tale Posul ó


este sä-'i iei timp zilnic pentru tine: pentru a citi
informaJii cu caracter spiritual, motivalional çi de
dezvoltare personalä çi spiritualä, pentru a participa la
diverse cursuri de dezvoltare personalä çi profesionalä. Bucurio stõrii de A FI outent¡c
Dacä vei citi diverse materiale motivalionale dimineala
când te trezeçti çi seara la culcare, veì vedea rezultatele
materializate în viala ta clestul cle repecle. De fiecare datä
cânc1 vei citi astfel de informatii îti îmbunätäfeçti starea de
spirit çi toatä ziua va {i altfel. Aceste tehnici func}ioneazä
foarte bine dacä eçti disciplinat(ä) çi nu renunli 1a ele.
Schimbä-fi modul de a gândi gi îti vei schimba
- -="'"sus
viafa. Vei deveni ceea ce gândeçti. , ,-
Mult succes çi nu uita cä pentru a-!i depäçi condiJia
umanä çi a ajunge la esenla clivinä este nevoie de efort,
\:ffi-t
i'
<ffiÞ.1
angajament çi räbdare. Orice ar fi vei reuçi, am încredere
cä poli.
'I
Aça sä fie!
-ffiff4*,"
"Y ".
7"'

Bucurio stårii de A Fl autentic 93

Dupä ce am înväÌat Si ne-am obiçnuit cum sä träim cu


noi cei autentici nu ne rämâne decât sä accesäm starea de
bucurie în manifestarea lui Eu Sunt. Acum nu n-rai pari în
ochii täi un ciudat, un egoist, un narcisist ci te poti
manifesta ca o fiinJä autenticä, divinä, responsabilä,
deoarece ti-ai cuÌäiat mintea cle acele programe care te
tineau în propria-ti închisoare,
A deveni ceva (o stare, o virtute, un obiect) este un
lucru magnific, funclionäm atât de extraordinar încât
pânä nu exersezi nu poate nimeni sä-]i explice în cuvinte.
Acest subiect pe care 1-am clescoperit, träit çi
aprofunclat recent vreau sä vi-l împärtäçesc cu mult clrag
çi tlumneavoastrá.
Dupä ce am învälat sä exersäm mental pentru a ne
transforma fizic, psihic çi sufleteçte acum vreau sä vä
expun cum ne putem transÏorma în aça fel încât sä fim o
virtute sau o stare din Sine.
Dacä vrem sä clevenim o altä persoanä sau sä
manifestäm alte comportamente çi sä expÌoräm noi
94 Nicul¡na Gheorqhílã Bucur¡o står¡ide A Fl outentic 95

posìbilitäti este necesar sä acumuläm noi cunoçtinte, pe Pentru a ne reinventa, penttu a ne corecta çi
care sä le aplicäm în viala de zi cu zi astfel încât sä putem reconceptualiza avem nevoie cle exersalea mentalä în
crea çi accesa noi situajii, experiente care sä implice vederea activårii zilnice çi cu fiecare ocazie care se iveçte,
prezenta noasträ prin starea lui ,,aici çi acum". a noilor circuìte neuronale. Aclicä zilnic de la prima orä ne

De exemplu dacä vrefi sä exersati starea de bucurie activäm çi încälzim circuitele care lin de noua stare sau
astfel încât sä fifi bucuria, pe lângä afirmalia ,,Eu sunt atitudine, iar de-a lungul unei zile decât sä bârfim sau sä
clintotcieauna bucuria", exersäm çi mental o anumitä judecäm sau sä criticärn, mai bine ne concenträm pe
sitrlatie care în trecut nu ne era favorabilä, ca fiind afirmafia ,,Eu sunt dintotdeauna Bucurie". Dacã. exersäm
finalizatä favorabil çi în care suntem bucuroçi çi de 1a prima orä, înainte de a ieçi din casä çi cle de a intra
multumifi. în vacarmul zilnic al constiinlei sociale, circuitele
Creându-ne o viziune a noii noastre reactii, nu ne respective sunt deja încä1zrte, iar dacä în rninte am fost
vom mai activa circuitele cle rutinä în care intram cândva deja persoana plinä de bucurie - ne af1äm cleja în cadrul
mental aclecvat - este rnult mai uçor s-o întruchipäm din
çi care ne fäceau sä fim supärati, triçti sau nemulfumili, ci
ne creäm o nouä retea neuronalá în care manifestäm nou într-o situatie care ne provoacä sä däm via!ä noului
aceastä nouä stare aleasä conÇtient çi cu dorintä rnare de concept.

schimbare. De exemplu ne t.rezim 1a ora cinci dimineata çi


Lobul frontal ne dä posibilitatea sä modìficäm exersäm mental timp de zece minllte cum suntem
cilcuitele existente, ca sä devenim o nouä persoanä. Ce bucurìe. Astfel pästräm în lobul frontal ìdealul unui Sine
avem de fäcut este säJ punem la treabå prin focus. care este Bucurie, de aici pânä în a fi concret aceastä stare

Pentru a deveni un orn plin de bucurie (sau orice nu mai e decât un pas în care ne clemonstrám printr-o
stare vrem) avem nevoie cle: oportunitate câle vrea sä ne clucä în vechea stare cle
o tristete, cä suntem conçtienti, am ales bucuria çi cä nimic
Cunoaçtere
nu ne poate scoate din starea pe care am ales sä o träim çi
o Intenlie çi voin!ä
så o experimentäm.
o Atenfie concentratä sau focus
Astfel noi suntem arhitectii propriei realitäti çi astfel
n Exersare mentalä cum sá fii noua persoaná - în
ne putem crea un model nou cle lucru din Sine. Creierul
exemplul cu bucuria, så te vezi ca fiind bucuros.
va urma întotdeauna îndrumärile celor imaginate de
96 Nicul¡no Gheorghild Bucurio störiide A Flautentíc 97

minte, constrnind noi temelii çi suporti necesari pentru de griji, stress, nemul'umiri, care î'i distrug sufletul çi
noua stare de manifestare, prìn care devii Eu Sunt Starea corpul. Acestora le-ai dat poate voie sä clefinå controlul
(în exemplul dat Bucuria). Când am träit aceastä asupra ta çi a vielii tale de pânä acum.
experien!ä am simtit cum din câmpurile mele pleacä Exersarea mentalä î!i impune så-ti clanfici intentia
holograma bucurie în univers çi era ca çi cum am trasat fa!ä de univers, fäcând repetilii în minte despre cum se va
un destin çi ce am de fäcut este doar sä accept starea çi sä manifesta sj.nele cel nou creat conçtient de tine, ajutat de o
o träiesc. Ea este în noi, în Srnele nostru Divin clar prin minte nouä.
concentrâre çi exersare mentalä o accesäm. Pentru a Când aduci la realitate o astfel de versiune care este
rämâne clefinitiv accesatä çi a cleveni o retea neuronalä propria ta crealie räsplata depäçeçte cu mult aparentele
avem nevoie de douäzeci çi nouä de zile de exercitiu. sacrifrcii (trezitul devreme, atenlie continuä asupra
Hotärârea de a ne elibera de rutina de a tråi în vocabularului pe care-l foloseçti çi asupra
programul de supravletuire çi de a crea un nou Om nu e o comportamentelor pe care le ai identificând programul
sarcinä uçoarä. Aparent viata este mult mai uçor de träit dupä care funclionezi, etc.) pe care le faci lucrâlìd
în manierä reactivä (sä reactionezi) decât proactivä (sä conçtient cu mintea çi viala ta. Claritatea viziunii tale çi
creezi) çi conçtientä. profunzimea angajärii meritä în final efortul în directìi pe
Schimbarea înseamnä debarasarea de obiçnuinta de a care abia le poli întrevedea. Vä clivulg un secret ,,veli fi
fi egoul, personalitatea pe care le-aì creat pânä în propriul stäpân al vielii voastre çi a corpului vostru"- iar
momentul schimbärii, Priu schimbare ti se cere sä te asta este extraordinar, este divin, adicä fiind aça e semn cä
angajezi sä te ocupi de tine, sä fii atent la tine, sä te Spiritul a coborât în mintea çi corpul täu çi poate
observi, sä renunti la scheme, programe de gândire manifesta puterea de creatie.
rutiniene, sä-ti gäseçti un loc liniçtit un anumit timp unde Astfel poli trece cle la proglamul de supravieluire la
sä te concentrezi asupra imaginii noului ideal de sine din programul de dezvoltare çi creatie prin sirnpla schimbare
mìntea ta nouä. Pentru asta este necesar så tai cordonul a modului cle a gâncli. Lucrafi cu voi çi cu mintea voasträ,
ombilical care te leagä cle mediul înconjurätor çi de çocul pentru a putea fi bucurie çi a oferi celorlali, mediului
de substante chimice de care am devenit toli atât de înconjurätor çi Universului ceea ce sunteti. Aça cum
clependenti. În acelaçì timp sä,,stai nemiçcat" gi sä te spunea pàrintele Arserrie Bocø câ: ,,La început dai din ce
eliberezi de viafa suptastimulatä çi supratensionatä, plinä ai iar dupä un timp dai din ce eçti".
9a N¡culìno Gheoryhilá Bucur¡o står¡ide A Floutentic 99

Este foarte simplu sä avem bucurie rnereu, dar Atunci când suntem în starea de bucurie, suntem
important este sä acceptåm çi sä înfelegem cä o metitäm. bucuroçi, fericili, çi vibrational suntem în fluxul de
Bucurìa dä naçtere la bucurie, deoarece, atunci câncl conçtiin!ä a ceea ce este Dumnezeu - iar în acest flux nu
acceptäm bucuria ce ne este oferitä clin plin de existä loc pentru invidie (deoarece fiecare poate avea ce
Dumnezeul Central, ea va potenla bucuria zilelor de vrea). În aceastä stare de bucurie este Breu sä uräçti pe
mâine çì ne va deschide pentru a primi încä çi mai multä. cineva, este greu sä ataci sau sä rãneçti pe cineva.
De aceea este important sä ne iubim în fiecare clipä, Când träieçti bucuria stäriì de a fi, atunci apare
cleoarece atunci câncl o facem stabilim ritmul urmätoarei fericirea. Fericirea este libertatea cle miçcare färä lirnite,
clipe. Cu cât petrecem mai multe clipe fericite çi vesele, libertatea de exprimare färä judecatä, libertatea de a fi,
iubindu-ne pe noi înçine çi läsându-ne cloar sä fim, cu atât Íärä fricä sau vinä, adicä miçcarea sublirnä permisä de
ne apropiem mai mult de forla divinä a tot ce înseamnä Sinele Divin liber, neîncorsetat.
via!ä. De aceea o entitate înaltä gäseçte fericirea oriunde ar
Din acceptarea Sinelui Divin se naçte libertatea. Iar li çi în orice ar face.
din lìbertate se naçte bucuria. Iar din aceastä naçtere
Dumnezeu devine vizibil, cunoscut $i acceptat.
Asa sä fie!
Ne afläm în acest plan ca sä träim fiecare clipä çi în
fiecare moment al vietii sä facem ceea ce Sinele nostru
Divir ne îndeamnä, ne cäläuzeçte sä facem.
Atunci când înlelegem cä fiecare clipä din viaja
noasträ ne dä lìbertatea çi ocazia sä exprimäm bucuria,
dacä o dorim, conçtìentizäm cä nìmìc nu meritä sä ne
separe vreodatä de fericire çi cìe Dumnezeu. Atunci când
ne iubim pe noi înçine în permanentä çi total, îl iubim pe
Dumnezeu.
iubim pentru cine suntem, nn existä nimic
Câr-rd ne
ce nu poate fi atins çi experimentat. Dacä ne iubim cu
acìevärat cälätorim numai pe calea bucuriei.
Posul 7

Eliberoreo oduce poceo gi linigteo


interioorä pentru o trãi împlinireo

l-rft"
t

dryryþ.
,
Fffin*
t
J

i
¡., I
't - ,*
',. "rW;"er=;i
,..'
.
\, 'we:
\
' tt
'. --- .t
Eliberareo oduce pocea Silinitteo inter¡oorå pentru a tråiîmpl¡nirea lo3

Atunci când eçti liber ai rnultä pace çi bucurie în


suflet, în manifestare, în träire çi nimic nu te mai poate
supära.
Viata este unica realitate din care se naçte tot
aclevärul, întrucât adevärul este dezvoltat çì creat în
fiecare clipä, prin fiecare gând pe care î1 avem. Ne putem
gândi çi apoi sä ne räzgândim çi fiecare variantä sä fie
adeväratä, deoarece când träieçti o experienlä acea stare
devine adevär.
Existä doar viaiá çi optiuni. Când vom lnlelege cä
totul este adevärat çi totugi nimic nu este adevärat - cä
existä doar starea de a fi - abia atunci vom percepe
adevärul ca fiind orice vom decide ca el sä fie çi acesta va
fi absolut atât timp cât putem recunoaçte cä este astfel,
conform credinrei tale. Atunci 11u ne vom mai lupta
pentru o dogmä sau o cunoaçtere, nu va mai exista în
perceplia noasträ cä una e mai grozavâ clecât alta, pentru
cä vom fi çi atât. În clipa în care vorn recunoaçte çi nu
I04 Nicul¡no Gheorgh¡!ã Eliberoreo oduce paceo çi hnittea inter¡oarö pentru o trö¡împfin¡rea 1O5

vom mai crede în ceva, acel cevâ înceteazä så mai fie ceva am coborât în trup, çi am luat un costum pentru a

real. În fiecare moment al vielii putem schimba orice experimenta märetia vielii. Astfel nu mai apartinem altui
adevär prin exPerien!å. adevär clecât celui care ne aparline.
Ceea ce ne permite sä devenim stäpânii proprieì Este important sä relinem cä orice creclem cä existä,
realitä'i este cunoagterea cä putem face çi deveni orìce existä. Orì de câte ori credem în ceva, începem så avem
vrem - çi cä avem capacitatea çi libertatea sä ne comportamente congruente cu ceea ce credem çi astfel
räzgânclim oricând. Dacä ceva nu mai rezoneazä cu noi acel ceva devine adevär într-o realitate emotìonalä din
nu înseam¡ä cä trebuie sä rämânem angrenati çi limita!ì fiinfa noasträ.
în acea realitate ci avem liberul arbitru pentru a schimba Realitatea noasträ creatoare va fi întotdeauna diferitä
realitatea. de a altora. Iar dacä ceilalfi nu reuçesc sä ne înteleagä
De exemplu cât timp ne ia sä devenim bucuroçì? Este realitatea noasträ înseamnä cä sunt cu{undati în iiuzia
nevoie cloar sä ne gândim la un moment în care am propriei realitä1i.
experimentat bucuria çi träirn din nou acea state în acum Adevärul poate fi absolut toate lucrurile. Când vom
çi aici. înielege asta nu vom maì fi limitafi cle nimic çi ne vom da
La fel, de cât timp avem nevoie sä devenim nefericili? voie sä experimentäm totul, adicä sä träim orice fenomen
Este nevoie c{oar sä ne gândim la un moment de nefericire sau stare cu toatä fiinja. Vom fi liberi deoarece nu vom
din trecutul nostru çi simjim acea nefericire în prezent. mai fi robii unor programe çi concepte care sunt
Adevärul este cä avem opliunea çi libertatea de a träi transmise de conçtìinja socialä, care spun despre ceva cä
oricare dintre acele stäri pe care le vrem oricând clorim çi este într-un anurnit fe1 sau în altul - când în realìtate acel
cä putem schimba starea oricâncl dorim. Este nevoie doar ceva este tot ceea ce poate fi definit în gând.
de o clipä în care sä te conectezi rnental la un anumit Pentru a ne îndeplini destinul este importalìt sä
eveniment çi sä träieçti starea pe care ai avut-o atunci. devenim ceea ce suntem în unicitatea noasträ. Dacä
Aceasta este libertatea prin care Dumnezeul Central încercärn sä träim potrivìt planului altuia, nu vom deveni
sau Tatäl Ceresc ne aratä Iubirea Sa. Când vom cunoaçte niciodatä un ,,Eu sunt".
Ði conçtientiza acest adevär în interiorul nostru vom Existä un singur mocl prin care putem înlelege cine
depäçi limitärile care ne tin în glanifele a ce a fost çì vom suntem noi de fapt çi ce anume este în interiorul nostru.
conçtientiza cå suntem Scântei Divine, Spirite Divine care Acest mod este cunoaçterea aclevä¡ului propriei träiri
106 Niculino Gheorchitö Eliberareo øduce poceo t¡l¡nittea ¡nteriootá pentru o tråiî¡npl¡nirea 1,Oj

emotionale. Sä fim cinstili cu noi, cu ceea ce Când vom conçtientiza cä în fiecare clipä noi ne
experimentäm çi cu ceea ce se aflå în interìorul nostru. Sä perfec!ìonåm fiinta çi scoatem la suprafa!ä märefia
iubim ceea ce suntem gi sä ascultäm pe l)umnezeul din Sinelui Divin, atunci într-o zi vom cleveni adevärul a tot
noi, pe Sinele nostru Divìn care ne vorbeçte într-un limbaj ce înseamnä gând, baza de pe care este lansat tot ceea ce

foarte subtil. Îl auzim atunci câncl träim în prezent çi când înseamnä via!ä.
suntem în comuniune cu El. Sä träim adevärul care este în Adevãrul este orice afirmä Sinele cä este, deoarece
noi. Atunci când îl träim çi-l arätäm çi în exterior ca orice credeti, aça este, çi orice credeli aceea veti deveni. Îi
rnanifestare atunci träim märelia Sinelui Divin. Astfel putem înväta pe allii dnr propria experientá prin rnodul
vom aprecia viafa çi o vom träi aça cum simtim noi cu în care träim în interiorul nostru çi prin rnoclul în care ne
toatä fiinta noasträ. Când vom contempla acest lucru vom comportäm în exterior. Atuncì când starea intedoarä a
dobândi libertatea de a înfelege çi de a fi. Atunci nu vom noasträ se reflectä în comportamentul exterior suntem
rnai sta pe loc determinând çi dernonstrând ce çi cum este impecabili cu noi çì cu întreg universul, çi abia atunci
adevärul, vom träi o stare çi vom fi acea stare. Când träim autentic în acord cu noi çi cu totul. Atunci putem
träieçti o stare î'i este suficientä träirea çi nu mai ai de ce spune cä träim starea de unime.
çi ce sä mai demonstrezi. altora. Este suficient ce träieçti, Sä nu cäutäm niciodatá adevárul, doar sä fim acel
ce crezi tu, çi cä ti-ai demonstrat cä poli, çì asta le aclevär. În ,,a fi" suntem una cu universurile infinite.
împlineçte pe toate. Devii suveran. 'ie
În acest punct ne elìberäm de toate dogmele çr toate ,,Fiecare om este un Sine Divin care a fost creat
având liber arbitru."
credinfele impuse clin exterior, vom înceta sä ne mai
sträduim sä fim adevärul altcuiva, çi abia atunci vom fi
MøestruI Rømtha
liberi sä ne exprimäm çi sä experimentäm lucrurile pe
care Sinele Divin ne cere sä 1e facem, astfel încât sä ne
împlinim în cunoaçterea çi întelegerea care ne lipseau. Aça sa fief
Noi suntem într-o continuä devenire, înaintând în
veçnicie. În fiecare zi suntem allii deoarece în ziua
precedentä am accesat diverse informatii çi cunoçtinle
care ne-au schimbat mintea.
Anexä

Sfoturi, Afirmofii utile


f
111

I. Pentru a
descoperi dacä trãiegti autentic sau nu
f oloseçte urmätoarele întrebäri ajutätoare:

1. Eu vreau de fapt sä träiesc în relalia X?


2. Eu vreau sä experimentez cu adevárat asocierea cu X
sau Y?
3. La serviciul pe careJ am rnä dezvolt cu adevärat sau
stau ca sä am un venit çi o situatie comodä?
4. Fac profesia unde sä mä implic çi sä mä dezvolt atât
eu cât çi domeniul în care profesez?
5. Ce vreau eu de fapt sä câçtig din aceastá existenfä?
6. Când fac ceva sunt cu mintea acolo sau mä gândesc
la cu totul altceva?
7. Îmi place viala pe care o träiesc sau nu?

Aça sä fie!
712 N¡cu no Ghearyhilà

II.
Pentru introspecfie çi reflectarea în a-!i descoperi III. Pentru a te ierta çi a putea ierta pe allii foloseçte
mäçtile foloseçte întrebäri de genul: intrebãri / af irma!ii de genul:

1. Vreau eu sä merg la evenimentul cutare? 1. Oare ce cred cä mi-a fäcut )Ç î1 doare pe e1 sau pe
2. Vreau sä fac cu adevärat acest lucru? mine?

3. De ce fac asta: pentru mine sau ca sä demonstrez 2. La ce mä ajutä sä fiu supäratä pe mine la nesfârgit?
altcuiva cä pot? 3. Vreau sä mä elibe¡ez de trecut ca sä pot creçte?
4. Mä iubesc pe mine clacä träiesc aça sau aça? 4. Vreau sä mä dezvolt ca om çi sä îmi descopär
5. Ce resurse folosesc pentru a mä dezvolta? potentialul divin cu adevärat?
6. Mä apreciez, accept çi valorizez pe mine, ca Spirit, în 5. Când iert pe alfii de fapt mä accept çi mä iubesc pe
evenimentele din jurul meu? mine?
7. Prin acest comportament îmi calc pe suflet sau nu? 6. Sunt cu aclevärat un Spirit liber sau vreau sä rämân
ancorat în nefericire?
7. lertarea mä elìbereazä çi-mi readuce bucurra vielii.
Aça sä fie!

Asa sä fie!

1i4 N¡cul¡naGhearghilå
Anexå 175

IV. Pentru a lucra conçtient cu tine foloseqte çi lucreazä V. Pentru a träi cu tine conçtient foloseEte afirmafii de
cu afirmafii de genul: genul:

1. ,,Eu sunt clintotdeauna în comuniune clr Sinele meu 1. ,,Eu sunt dintotdeauna curajos/ curajoasä."
I-)ivin." 2. ,,Eu sunt drntotdear.rna atent(ä)."
2. ,Ett sunt dintotdeauna inteligen!ä creatoare." 3. ,,Eu dintotdeauna çtiu totul despre ..."
3. ,,Eu sunt clintotdeauna mintea nellmitatä a lui 4. ,,Eu dintotdeauna gäsesc soluliile optime pentru a
Dumnezeu." rezolva..."
4. ,,Eu sunt dintotdeauna un geniu." 5. ,,Eu sunt dintotdeauna cäläuzit(ä) de Sinele meu
5. ,,Eu sunt dintotdeauna conectat(ä) la Srnele meu Divin."
Divin." 6. ,,Eu sunt creatorul proprieì mele realitåli."
6. ,,Eu sunt dintotdeauna curajul." 7. ,,Eu sunt în Aici çi Acum."
7. ,,Eu sunt dintotdeauna implicare în transformatea
mea."
Asa sä fie!

Aqa sã fief
Ë
I
I
I

1,1,6 Ntculino Gheorgh!lã Anexå 117 I


I

VI. Pentru a träi starea de bucurie lucrati cu afirmatii de VII. Pentru a träi çi simfi libertatea folosifi afirmaçii de
genul: genul: a

t'

1.. ,,Eu sunt dintotdeauna fericit(ä)." 1,. ,,Eu sunt iubirea necondilionatä a Sinelui meu :
1

2. ,,Eu sunt dintotdeauna plin(ä) de bucurie." Divin." i,

3. ,,Eu trálesc clintotdeauna în çi din abunden!ä." 2. ,,Eu sunt înjelegerea Sinelui meu Divin."
a.

4. ,,Ett sunt dintotdeauna bogätie fabuloasä." 3. ,,Eu sunt una cu tot ce este viajå."
5. ,,Eu sunt dintotdeauna pacea." 4. ,,Er sunt lìbertatea Sineluì meu Divin." '
6. ,,Eu sunt clintotdeauna alchimistul vietii mele." 5. ,,Eu sunt dintotdeauna impecabil."
7. ,,Eu sunt dìntotcleauna puterea radiantä a Sinelui 6. ,,Eu sunt inteligentä atotcunoscätoare."
meu Divin." 7. ,,Eu sunt dintotdeauna viitorul acum."

Asa sä fie! AEa sä fie!


I
I

Bibliogrofie

1. Ramtha, Ghidtù începdtorului pentnL crenren renlitãfii,


Editura M.M.S., Braçov, 2009.
2. Ramtha, Carten albã, Editura For You, Bucureçti, 2006.
3. Ramtha, Schinùnrea linieí tempornle n destirttrlui nostru,
Editura M.M.S., Braçov, 2009.
4. Ramtha, Trezirea la o uintã extraordinarã, Braçov, 2009.
5. Alan H. Cohen, Iubiren ca o fenpã, Editura Nemira,
Bucureçti, 2012.
6. Prentince Mulforcl, De z:orbã cu núne însãmi, Editt:ra
Universal Dalsi, 2000.
7. Baird Spalding, ModeIuI diafu, Editura Herald,
Bucureçti,2003.
8. Michael Talbot, Uniaersrù Holografic, Editura Cartea
Daath, 2006.
9. Joe Dispenza, Antreneazã-fi creierul, Editura Curtea
veche,2012.
10. Andrew Newberg çi Mark Robert Waldman, Cøllne
schintbñ Dtunnezeu creienú, Editura $tiin!ä çi religie,
Bucureçti,2009.
--l'

Agendõ de lucru
Exemplu: Data:

Afirmatia:
Data: 7 Decembrie

Eu sunt [intot[eaunø ßucurie A)i'oinã.


Eu sunt lintotr[eaunø (Bucurie Øirtinã.
lEu sunt lintot[eøuna ßucurie Øfuinã.
lEu sunt lintotleauna ßucurie Øi'çinã.
lEu sutrt lintotr[eauna Eucurie Øix,inõ.
Eu sunt cfintotleauna ßucurie ti)i'uinã.
Eu sunt rfintotcfeaunø ßucurie Øivind.
lEu sunt úntotcfeøuna ßucurie Øivinã.
lEu sunt fintotr[eauna ßucurie tDir.,inã.
lEu sunt lintotc[eauna ßucurie Øivinã.
Eu sunt cfintotleauna ßucurie Øh.,inã,
Eu sunt lintotleau.na ßucurie ti)i'uinã.
Eu sunt fintot[eaunø ßucurie rDivinã.
Eu sunt rfintotrfeauna ßucurie Øfuinã.
F,u sunt úntotleauna ßucurie Øittittã.

Aça este qi aça sä fie!


AÇa este çi aqa sä fie!
..î

Data: Data:

Afirmatia: Afirmatia:

ASa este çi aga sä fief Aça este çi aça sá fie!


--

':
Data: Data:

Afirmatia: Afirmafia:

.:

.a

Aça este çi aqa sä fie! Aça este çi aça sä fie!


Sunt un spirit cøre øm aenit
într-un trup çi o minte.

ffi
lcrlizar Lr Irdirrrrî;i I i¡oË,r¡ìfia pilTl
^lipoltligital
çoseâua Stefarl cel Mare $i Sfânt nr. 4, I¡r$i - i00497
'l el.: 073 0.086.676, 0732.430.40'7
, 0733.004.203:
Faxr 0332.440.715
E-mail: editur.a@pimcopy.r.o Vreøu sã trãiesc øutentic(ã) çi sã fiu
www.pimcopy.r'o impecabil(ã) cu mine.
Niculina Gheorghi!ä

&¡curio de o
träi fãrõ Ìnoscä
Ghidpractic de psihologie cuanticä

S-ar putea să vă placă și