Sunteți pe pagina 1din 4

STRUCTURĂ PROIECT MEIA/SIM 2017

1. Copertă

- se va folosi modelul prezentat la începutul semestrului:

- pe copertă, ca titlu, se va scrie

MATERIALE PENTRU ECHIPAMENTE DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ (ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR)

- PROIECT -

- pe următoarea pagină se va scrie numele temei (ce a ales fiecare): Studierea problematicii

2. SE

VOR

FOLOSI

REGULILE

DE

TEHNOREDACTARE

STABILITE

LA

ÎNCEPUTUL SEMESTRULUI;

3. Cuprins

- se va genera automat, prin folosirea stilurilor de capitol şi subcapitol. Cuprinsul va conține maxim 3 niveluri: un nivel de capitol şi două niveluri de subcapitole;

4. Introducere

- nu se limitează la un număr de pagini;

- se vor prezenta scopul şi obiectivele principale ale proiectului;

- introducerea va conţine o prezentare a importanţei şi a actualităţii temei abordate

(materiale destinate a intra în contact cu mediile alimentare), pe plan internaţional

şi naţional;

- în Introducere NU se vor insera imagini, scheme, clasificări.

- paginile Introducerii nu se numerotează

- capitolele încep pe primul rând pe pagină impară;

Capitolul 1. Identificarea principalelor tipuri de materiale folosite pentru

confecţionarea componentelor

(se va scrie numele echipamentului studiat).

- se va face o scurtă introducere în domeniul materialelor utilizate la confecţionarea echipamentelor din industria alimentară, cu accent pe industria (fiecare ce a ales);

- clasificarea materialelor cu destinaţie industria alimentară;

- reglementări în vigoare, la nivel internaţional şi naţional, cu privire la materialele destinate a intra în contact cu alimentul;

extrage

etapa şi ECHIPAMENTUL studiat (se va prezenta schema de principiu pentru echipamentul ales de fiecare);

-

prezentarea

etapelor

tehnologice

din

care se

va

- identificarea componentelor ce intră în contact cu mediul alimentar;

- identificarea materialelor din care sunt confecţionate componetele respective;

- reglementări în vigoare, la nivel internaţional şi naţional, cu privire la acele aliaje

identificate la punctul anterior: simbolizări la nivel internaţional şi naţional, standarde ce reglementează calitatea aliajului (compoziţie chimică, proprietăţi fizico-mecanice);

- rolul elementelor de aliere asupra comportării la coroziune a aliajului în mediul alimentar studiat de fiecare (se poate completa mai târziu, când vom ajunge la curs la acest subiect);

- argumentarea folosirii acelui tip de aliaj în mediul studiat: de ce se foloseşte acel tip de aliaj şi nu altul (se poate completa mai târziu, când vom ajunge la curs la acest subiect);

- capitolul 1 se va încheia cu un subcapitol de Concluzii pe baza informaţiilor prezentate în capitol. Veniţi cu concluzii personale!!!

5.2. Capitolul 2. Identificarea condiţiilor de lucru în care urmează să lucreze aliajul studiat (se poate reformula, după caz)

- în acest capitol se vor identifica şi prezenta parametrii tehnologici de lucru, specificandu-se valorile acestora.

Să aveţi în vedere următorii parametri:

- temperatura la care se produse contactul,

- timpul de contact între cele două medii (material-mediu alimentar),

- concentraţii specifice mediului (alcoolică, NaCl, etc.),

- pH,

- grad de agitare,

- tipuri de solicitări, etc.

- argumentaţi importanţa fiecărui parametru asupra fenomenelor de transfer de masă în mediul alimentar.

- se va încheia cu CONCLUZII pe baza parametrilor şi valorilor prezentate în capitol.

5.3.

Capitolul 3. Identificarea fenomenelor de la interfaţa material-mediu

alimentar (se poate reformula/completa, în funcţie de tema fiecăruia)

- se va face o scurtă introducere cu privire la fenomenele ce au loc în zona de interfaţă şi interfază a sistemului material-mediu alimentar;

- se vor defini principalele fenomene ce au loc în sistem: difuzie, migrare

- se va face o scurtă prezentare a legilor difuzie şi de calcul a parametrilor difuziei (având ca bază matematizarea lui Cranck);

- capitolul 3 se va încheia cu un subcapitol de Concluzii pe baza informaţiilor prezentate în capitol. Veniţi cu concluzii personale!!!

5.4. Capitolul 4. Metode de testare la coroziune a aliajului identificat în mediul alimentar studiat (se va reformula, după caz)

scurtă prezentare a utilităţii lor, precum şi o

clasificare a metodelor de testare a comportării aliajului în medii alimentare, în

general, dar şi în mediul studiat de fiecare;

- la început se va

face o

- se vor defini SIMULANŢII, rolul lor şi li se va face o scurtă prezentare, în general şi pentru mediul studiat de fiecare. Încă nu am ajuns la curs la aceste noţiuni (trebuia să le prezint în această săptămână), dar puteţi găsi informaţii în materialele date de mine;

- la acest capitol se va face o prezentare a cercetărilor efectuale la nivel mondial cu privire la testarea la coroziune a aliajului identificat de fiecare în mediul alimentar studiat, cercetări ce prezintă teste de coroziuni folosind medii reale şi simulate.

Prezentarea cercetărilor se va face urmărind principalele idei:

- scopul cercetării,

- materialele şi metodele folosite,

- rezultate obţinute şi

- concluzii ce se desprind din acele cercetări.

- fiecare student va concepe şi prezenta o metodă de testare la coroziune a materialului studiat: se va propune o metodă de testare în mediul real (mediul alimentar real) şi o metodă ce foloseşte un simulant.

- capitolul 4 se va încheia cu un subcapitol de Concluzii pe baza informaţiilor prezentate în capitol, atât privitor la metodele de testare, cât şi la cercetările efectuale în domeniu.

5.5. Capitolul 5. Metode analitice de caracterizare a comportării la coroziune a

aliajului

- se va face o scurtă introducere cu privire la metodele analitice de laborator:

metode spectrometrice, metode cromatografice, metode microscopice, metode electrochimice

. - la fiecare metodă se va prezenta o schemă de principiu, principiul metodei, limita de detecție a metodei, precum şi elementele chimice ce se pot studia cu metoda respectivă; - la acest capitol se va face o prezentare pe larg a cercetărilor efectuale la nivel mondial cu privire la utilizarea analiticii de laborator pentru caracterizarea comportării la coroziune a aliajului în mediul alimentar studiat de fiecare.

în mediul studiat (se va reformula, după caz)

- capitolul 5 se va încheia cu un subcapitol de Concluzii pe baza informaţiilor

privitor la metodele analitice

(AVANTAJE şi DEZAVANTAJE), cât şi la cercetările efectuale în domeniu. Se impune prezentarea a cel puţin 4 cercetări pentru fiecare metodă analitică. Veniţi şi cu concluzii personale!!!

prezentate

în

capitol,

atât

5.6. CONCLUZII GENERALE - conluziile generale ale proiectului nu vor fi o sumarizare a celor de la fiecare capitol, ci o sinteză relevantă, personală, a ideilor ce se desprind din studiul efectuat, precum şi potenţiale direcţii viitoare de cercetare legate de tema abordată. - concluziile generale ale proiectului nu au număr de capitol.

REFERINŢE

Referinţele se vor insera în text la sfârşitul frazei sau a paragrafului, între paranteze. Fiecare student poate alege modelul de referinţă ce-l consideră cel mai bun, cu cifre sau cu primele două litere ale primului autor şi ultimele două cifre din anul apariţiei lucrării citate.

BIBLIOGRAFIA - Bibliografia nu are număr de capitol şi va conţine lista tuturor surselor de informaţie utilizate în proiect; - bibliografia va fi ordonată alfabetic/crescător

PROIECTELE SE VOR PREZENTA ÎN FORMĂ LISTATĂ (ÎN DOSARE DE PLASTIC) + pe mail (proiecte_meia@outlook.com) formatul Word unit într-un singur document al proiectului.