Sunteți pe pagina 1din 2

1.Istoricul apariţiei dreptului protecţiei consumatorilor O conturare a drepturilor 4.Principiile dreptului protecţiei consumatorilora) contradictorialitatea - presupune 8.

ctorialitatea - presupune 8.Cadrul legislativ şi instituţional privind protecţia juridică a drepturilor


consumatorilor a început să se întrevadă în secolul al XVIII-lea, dar acţiunile sociale şi asigurarea posibilităţii persoanelor aflate pe poziţii divergente de a se exprima cu privire la consumatorilor în RM. Realizarea drepturilor privind protecţia vieţii şi sănătăţii
eforturile legislative în vederea protejării intereselor consumatorilor se impun, în mod orice act sau fapt care are legătură cu posibila încălcare a dispoziţiilor privind protecţia cetăţenilor prevăzute de Constituţia R.M. se efectuează prin intermediul organelor
categoric, din a doua jumătate a secolului al XX-lea. consumatorilor;b) celeritatea procedurii de cercetare - presupune obligaţia autorităţii statale.În vederea protecţiei drepturilor consumatorilor acţionează organisme internaţionale
Astfel, un rol decisiv în acest domeniu l-a avut preşedintele S.U.A., John F. Kennedy, care, competente în domeniul protecţiei consumatorilor de a proceda, fără întârziere, la cercetarea şi interne.Organul administraţiei publice centrale abilitat cu funcţii de protecţie a
la 15 martie 1962, în discursul ţinut „Asupra protecţiei intereselor consumatorului” a sesizării consumatorilor, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate şi a regulilor consumatorilorElaborarea şi promovarea politicii statului în domeniul protecţiei drepturilor
enunţat cele patru drepturi fundamentale ale acestuia, respectiv, dreptul la siguranţă, dreptul prevăzute de lege;c) proporţionalitatea - conform căreia trebuie respectat un raport corect consumatorilor şi coordonarea activităţii organelor administraţiei publice abilitate cu funcţii
la informare, dreptul de a alege şi dreptul de a fi auzit.2.Dispoziţii generale cu privire la între gravitatea sau consecinţele faptei constatate, circumstanţele săvârşirii acesteia şi de protecţie a consumatorilor conform art.28 (23) se efectuează de către Ministerul
consumatori şi protecţia drepturilor consumatorilor Lege cu privire la protecția măsura sancţionatorie aplicată;d) legalitatea măsurilor propuse/dispuse - presupune că Economiei. Ministerul, inclusiv prin intermediul Inspectoratului Principal de Stat pentru
consumatorilor stabileşte cerinţele generale de protecţie a consumatorilor, de asigurare a autorităţile competente nu pot propune/dispune decât măsurile prevăzute de lege;e) Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţia Consumatorilor.În vederea realizării misiunii
cadrului necesar accesului neîngrădit la produse şi servicii, informării complete asupra confidenţialitatea - obligaţia personalului din cadrul autorităţilor competente de a păstra sale, Inspectoratul are următoarele două categorii de funcţii:în domeniul supravegherii
caracteristicilor esenţiale ale acestora, apărării şi asigurării drepturilor şi intereselor legitime confidenţialitatea datelor, actelor, informaţiilor de orice natură, prin a căror divulgare se pot pieţei-în domeniul protecţiei consumatorilor 10.Caracteristica generală a produselor de
ale consumatorilor în cazul unor practici comerciale incorecte, participării acestora la aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice, care sunt sau pot fi menţionate în aceste folosinţă îndelungată Produsele de folosinţă îndelungată, cum ar fi autoturismele,
fundamentarea şi luarea de decizii ce îi interesează în calitate de consumatori.LEgea nu informaţii;h) universalitatea - obligatoriu pentru toţi consumatorii şi operatorii economici reprezintă de obicei achiziţii importante, care presupun o implicare deosebită din partea
aduce atingere: a) dispoziţiilor legale privind aspectele de sănătate a consumatorilor şi de care efectuează acte şi fapte de comerţ, în condiţiile legii. 6.Caracteristica generală a consumatorului.Achiziţia unui autoturism, produs ce înglobează o înaltă tehnologie,
siguranţă a produselor;b) dispoziţiilor legale ce stabilesc competenţa instanţelor legislaţiei privind protecţia drepturilor consumatorilorPrezenta lege stabileşte bazele presupune dobândirea de către consumator (cumpărător) a unor cunoştinţe
judecătoreşti;c) dispoziţiilor legale ce reglementează probarea şi marcarea articolelor din juridice pentru protejarea de către stat a persoanelor în calitatea lor de consumatori.(1) extensive.Consideraţii legate de informare;Consideraţii legate de produs; Preţul şi
metale preţioase;d) prevederilor specifice în anumite domenii privind practicile comerciale Prezenta lege stabileşte cerinţele generale de protecţie a consumatorilor, de asigurare a calitatea;Cereţi document de vânzare; Verificarea.11. Produse nealimentare de uz
incorecte. În cazul în care astfel de prevederi există în legile speciale, acestea se aplică ca cadrului necesar accesului neîngrădit la produse şi servicii, informării complete asupra currentMărfuri tehnice complexe de uz casnic pentru care sînt stabilite termene de garanţie
cerinţe suplimentare celor prevăzute de prezenta lege, iar în cazul în care legile speciale caracteristicilor esenţiale ale acestora, apărării şi asigurării drepturilor şi intereselor legitime (aparate electrocasnice, aparate radioelectronice, aparate de calcul şi multiplicare, articole
conţin cerinţe mai restrictive privind practicile comerciale incorecte, se aplică cerinţele ale consumatorilor în cazul unor practici comerciale incorecte, participării acestora la foto-chino, aparate de telefon (fixe şi mobile) şi de faximil, instrumente muzicale electrice,
legilor speciale.3.Noţiunea de consumator. Drepturi şi obligaţii de bazăconsumator - fundamentarea şi luarea de decizii ce îi interesează în calitate de consumatori.(2) Prezenta echipamente şi utilaje ce funcţionează cu gaze şi dispozitivele acestora).Articole pentru
orice persoană fizică ce intenţionează să comande sau să procure ori care comandă, procură lege se aplică practicilor comerciale incorecte ale comercianţilor faţă de consumatori, profilaxia şi tratamentul unor boli în condiţii de domiciliu (articole pentru ocrotirea sănătăţii
sau foloseşte produse, servicii pentru necesităţi nelegate de activitatea de întreprinzător sau specificate la art. 13(101), înainte, în timpul şi după o tranzacţie comercială în legătură cu publice şi igienă din metal, cauciuc, textile şi alte materiale, instrumente, dispozitive şi
profesională; Orice consumator are dreptul la: a) protecţia drepturilor sale de către stat;b) un produs, cu un serviciu.7.Reglementarea juridică a raporturilor consumator vânzător aparate medicale, remedii pentru igiena cavităţii bucale, lentile pentru ochelari, articole
protecţie împotriva riscului de a achiziţiona un produs, un serviciu care ar putea să-i Raporturile în domeniul protecţiei consumatorilor se reglementează prin prezenta lege, pentru îngrijirea copiilor, preparate farmaceutice). 12. Vânzarea-cumpărarea de bunuri
afecteze viaţa, sănătatea, ereditatea sau securitatea ori să-i prejudicieze drepturile şi Codul civil, alte legi şi acte normative în domeniul respectiv. pentru consum Dacă un consumator cumpără de la un întreprinzător un bun mobil
interesele legitime; c) remedierea sau înlocuirea gratuită, restituirea contravalorii Din Legea privind protecţia drepturilor consumatorilor reiese că prin ea se reglementează (cumpărarea de bunuri pentru consum) şi, în termen de 6 luni de la transferul riscului,
produsului, serviciului ori reducerea corespunzătoare a preţului, repararea prejudiciului, raporturile juridice apărute între cetăţeni (cetăţeni străini şi apatrizi) în calitate de constată un viciu al bunului, se prezumă că bunul a fost viciat în momentul transferării
inclusiv moral, cauzat de produsul, serviciul necorespunzător; d) informaţii complete, consumator şi agenţii economici, aceasta nefiind prevazut expres.Vînzătorul este obligat:a) riscului, cu excepţia cazului în care prezumţia nu este compatibilă cu felul bunului sau al
corecte şi precise privind produsele, serviciile achiziţionate;e) instruire în domeniul să se asigure că produsele oferite spre comercializare sînt inofensive şi corespund cerinţelor viciului.(1)În cazul vînzării-cumpărării de bunuri pentru consum, garanţia în sensul art.772
drepturilor sale;f) organizare în asociaţii obşteşti pentru protecţia consumatorilor;g) prescrise sau declarate;b) să nu comercializeze produse despre care deţine informaţii că sînt trebuie să fie formulată clar şi exact. Garanţia trebuie să conţină: a) trimiterea la drepturile
adresare în autorităţile publice şi reprezentarea în ele a intereselor sale; h) sesizarea periculoase sau care se consideră periculoase;c) să anunţe, imediat, autorităţile competente, legale ale consumatorului şi la faptul că prin garanţie acestea nu vor fi limitate; b) toate
asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor şi autorităţilor publice asupra încălcării precum şi producătorul respectiv, despre existenţa pe piaţă a oricărui produs de care are menţiunile necesare pentru a se putea beneficia de garanţie, îndeosebi durata şi
drepturilor şi intereselor sale legitime, în calitate de consumator, şi la înaintarea de cunoştinţă că este periculos şi/sau falsificat (contrafăcut);e) să asigure respectarea aplicabilitatea în spaţiu a protecţiei prin garanţie, numele sau denumirea şi adresa celui care
propuneri referitoare la îmbunătăţirea calităţii produselor, serviciilor. condiţiilor tehnice stabilite de producător pentru produs;f) să înmîneze bon de casă sau un acordă garanţie.Bunurile pentru consum pot fi vindute si cu ajutorul aparatelor automate.
alt document, care confirmă faptul cumpărării produsului, conform unui regulament aprobat
de Guvern;
13. Preschimbarea bunului cumpărat pentru consumCumpărătorul are dreptul ca, în 16. Oferta publică a bunurilor Expunerea bunului cu etichete în vitrina, punerea la 19. Protecţie împotriva riscului de a achiziţiona un produs, un serviciu care ar putea să-i afecteze
decursul a 14 zile din momentul recepţionării bunului nealimentar, dacă vînzătorul nu a dispoziţie a meniului, publicitatea bunului, descrierea lui în cataloage şi alte propuneri viaţa, sănătatea, ereditatea sau securitatea ori să-i prejudicieze drepturile şi interesele
stabilit un termen mai mare, să preschimbe bunul la locul cumpărării lui sau în alt loc, adresate unui cerc nedeterminat de persoane se considera oferta publica pentru încheierea legitimeGuvernul, prin organele administraţiei publice centrale, stabileşte norme şi reglementări
specifice pentru protecţia vieţii, sănătăţii, eredităţii şi securităţii consumatorilor în următoarele cazuri.a)
stabilit de vînzător, cu un bun similar de o altă mărime, formă, gabarit, model, culoare sau unui contract de vînzare-cumpărare de bunuri pentru consum, indiferent daca se indica producerea, importul, conservarea, ambalarea, etichetarea, manipularea, transportul, depozitarea,
completare etc., cu efectuarea, în cazul diferenţei de preţ, a recalculării.Dacă lipseşte bunul preţul bunului si alte clauze esenţiale pentru încheierea contractului.Oferta publică a pregătirea pentru vînzare şi vînzarea produselor;b)furnizarea şi utilizarea produselor, precum şi prestarea
necesar pentru preschimbare, cumpărătorul are dreptul să restituie bunul cumpărat, iar bunurilor pentru consum se face în mod deosebit şi în locuri speciale,bunăoară prin serviciilor.Produsele plasate pe piaţă trebuie să fie însoţite de certificate de conformitate sau de declaraţii
vînzătorul este obligat să-i restituie suma plătită. Cererea cumpărătorului de a preschimba expunerea bunurilor cu etichete în vitrină, amplasarea lor pe tejghele în centrele comerciale, de conformitate, de alte documente conform legii.Se interzice producerea, depozitarea,plasarea pe piaţă
bunul sau de a-l restitui urmează să fie executată dacă bunul nu este utilizat, nu şi-a pierdut punerea la dispoziţie a meniului, publicitatea bunurilor, descrierea lor în cataloage, etc. şi comercializarea produselor, prestarea serviciilor care nu corespund cerinţelor obligatorii stabilite în
calităţile de consum şi dacă există probe că a fost cumpărat de la vînzătorul Toate aceste acţiuni ale ofertantului îl obligă să încheie contractul în baza condiţiilor ce se documentele normative sau care, utilizate în condiţii normale, pot pune în pericol viaţa, sănătatea,
respectiv.Bunurile care nu pot fi preschimbate sau restituite în temeiul prezentului articol conţin în oferta publică cu fiecare, cine îşi va manifesta voinţa.17. Vânzarea bunului cu ereditatea şi securitatea consumatorilor. expunerea în comercializare şi comercializarea produselor
falsificate (contrafăcute).prestarea serviciilor cu încălcarea cerinţelor de calitate stabilite de documentele
se stabilesc prin lege sau prin alte acte normative.14. Securitatea generală a produselor utilizarea aparatelor automateDaca la vinzarea bunului se utilizeaza aparat automat, normative. lipsa certificatului de conformitate sau declaraţiei de conformitate, precum şi în lipsa
Producătorii şi distribuitorii sînt obligaţi să plaseze pe piaţă numai produse sigure. Un proprietarul acestuia trebuie sa informeze cumparatorul, afisind pe aparat (sau in alt loc), documentelor de provenienţă, dacă legislaţia prevede aceasta, sau cu utilizarea ilegală a mărcii de
produs este considerat sigur în cazul în care el este conform cu reglementările tehnice denumirea vinzatorului, date pentru relatii cu el, denumirea si pretul bunului, instructiunea conformitate.20. Dreptul de a cere remedierea sau înlocuirea gratuită, restituirea contravalorii
specifice şi cu reglementările sanitare, ce stabilesc cerinţele esenţiale pe care trebuie să le despre actiunile pe care cumparatorul urmeaza sa le efectueze pentru plata si receptionarea produsului, serviciului ori reducerea corespunzătoare a preţului, repararea prejudiciului, inclusiv
satisfacă produsul pentru a putea fi plasat pe piaţă. În cadrul activităţii lor, producătorii bunului. Contractul de vinzare-cumparare cu utilizarea aparatului automat se considera moral, cauzat de produsul, serviciul necorespunzător. Remedierea gratuită a deficienţelor apărute la
trebuie să asigure consumatorii cu informaţii relevante care le vor permite să evalueze incheiat in momentul efectuarii actiunilor necesare pentru receptionarea bunului.In cazul in produs, serviciu, înlocuirea gratuită sau restituirea contravalorii produsului, serviciului necorespunzător
riscurile inerente ale unui produs pe durata perioadei medii de utilizare, pe o durată ce poate care aparatul automat este utilizat pentru schimbarea monedelor, valutei, procurarea în cadrul termenului de garanţie sau termenului de valabilitate, deficienţe care nu sînt imputabile
consumatorului, se face necondiţionat de către vînzător, prestator într-un termen de cel mult 14 zile
fi prevăzută în mod rezonabil ori pe durata termenului de valabilitate, atunci cînd aceste tichetelor, sint aplicabile normele cu privire la vinzarea-cumpararea de bunuri pentru calendaristice de la data înaintării reclamaţiei de către consumator sau în termenul stabilit prin contract.
riscuri nu sînt imediat perceptibile de către consumatori fără avertizările corespunzătoare, consum daca din esenta obligatiei nu rezulta altfel.18. Drepturile fundamentale ale Dacă vînzătorul, prestatorul refuză să satisfacă reclamaţia ei sînt obligaţi să dovedească vina
precum şi să prevină astfel de riscuri. 15. Măsurile de informare a consumatorilor consumatorilorOrice consumator are dreptul la:a) protecţia drepturilor sale de către stat;b) consumatorului în ceea ce priveşte deficienţele apărute prin expertiza tehnică efectuată de o terţă parte
Informarea consumatorilor despre produsele, serviciile oferite se realizează, în mod protecţie împotriva riscului de a achiziţiona un produs, un serviciu care ar putea să-i competentă în domeniu, abilitată în conformitate cu legislaţia, într-un termen de cel mult 14 zile
obligatoriu, prin elemente de identificare şi prin indicarea caracteristicilor acestora, care se afecteze viaţa, sănătatea, ereditatea sau securitatea ori să-i prejudicieze drepturile şi calendaristice de la data înaintării pretenţiei de către consumator. Vînzătorul, prestatorul restituie
înscriu la vedere şi explicit pe produs, etichetă, ambalaj. Se interzice importul şi plasarea interesele legitime;c) remedierea sau înlocuirea gratuită, restituirea contravalorii contravaloarea produsului vîndut, serviciului prestat imediat după constatarea imposibilităţii folosirii
pe piaţă a produselor, prestarea serviciilor în lipsa informaţiei complete, veridice şi corecte. produsului, serviciului ori reducerea corespunzătoare a preţului, repararea prejudiciului, acestora dacă deficienţa nu este imputabilă consumatorului şi dacă consumatorul a refuzat remedierea
sau înlocuirea produsului, serviciului. La restituirea contravalorii se va lua în calcul preţul produsului la
Vînzătorii şi prestatorii de servicii trebuie să informeze consumatorii despre preţul de inclusiv moral, cauzat de produsul, serviciul necorespunzător;d) informaţii complete, data examinării reclamaţiei În cazul produselor electrice de uz casnic, vînzătorul este obligat, la
vînzare al produsului şi preţul pe unitatea de măsură a produsului (cînd este aplicabil) sau corecte şi precise privind produsele, serviciile achiziţionate; e) instruire în domeniul înaintarea de către consumator a cerinţei întemeiate privind remedierea, să pună la dispoziţia acestuia
despre tariful serviciului prestat. Toate informaţiile, inclusiv cele verbale, referitoare la drepturilor sale;f) organizare în asociaţii obşteşti pentru protecţia consumatorilor;g) gratuit, în termen de 3 zile, pe perioada remedierii, un produs similar, suportînd cheltuielile de transport.
produsele, serviciile oferite consumatorilor, documentaţia de însoţire, precum şi contractele adresare în autorităţile publice şi reprezentarea în ele a intereselor sale;h) sesizarea Agentul economic are aceleaşi obligaţii pentru produsul, serviciul înlocuit ca şi pentru produsul vîndut,
încheiate, trebuie să fie prezentate în limba moldovenească, sau în limba moldovenească şi asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor şi autorităţilor publice asupra încălcării serviciul prestat iniţial.Consumatorul este în drept să pretindă repararea prejudiciului cauzat de
în una din limbile de circulaţie internaţională. Preţurile şi tarifele trebuie indicate la vedere drepturilor şi intereselor sale legitime, în calitate de consumator, şi la înaintarea de produsele, serviciile necorespunzătoare indiferent de faptul dacă s-a aflat sau nu în relaţii contractuale
într-o formă clară şi explicită. propuneri referitoare la îmbunătăţirea calităţii produselor, serviciilor. cu vînzătorul, prestatorul.Prejudiciul (inclusiv moral) se repară de către vînzător, prestator dacă a fost
cauzat pe parcursul:a) termenului de valabilitate - la produsele pentru care se stabileşte acest termen;b)
duratei de funcţionare - la produsele de folosinţă îndelungată;c) a 2 ani - la produsele pentru care nu este
prevăzută stabilirea termenului de valabilitate sau duratei de funcţionare. Prejudiciul moral se repară
indiferent de repararea prejudiciului material cauzat consumatorului. Pentru repararea prejudiciului
cauzat consumatorului, acesta trebuie să facă dovada prejudiciului.
21.Dreptul la informaţii complete, corecte şi precise privind produsele, serviciile achiziţionate 24. Apărarea drepturilor consumatorilor în calitate de beneficiari de servicii Dacă prestatorul 28. Vânzătorulvînzător - orice persoană juridică sau fizică autorizată pentru activitate de întreprinzător,
Protejarea consumatorului prin informare (obligaţia de informare, informarea prin semne distinctive, (executantul) nu a început la timp prestarea serviciului (executarea lucrării) sau dacă, în timpul prestării care desfăşoară activitate comercială în relaţiile cu consumatorii;Vînzătorul este obligat:a) să se asigure
informarea realizată de asociaţiile de consumatori)Informarea consumatorilor despre produsele, serviciului (executării lucrării), a devenit clar că serviciul (lucrarea) nu va fi îndeplinit în termenul că produsele oferite spre comercializare sînt inofensive şi corespund cerinţelor prescrise sau declarate b)
serviciile oferite se realizează, în mod obligatoriu, prin elemente de identificare şi prin indicarea stabilit, sau dacă termenul de prestare a serviciului(executare a lucrării) a expirat, consumatorul este în să nu comercializeze produse despre care deţine informaţii că sînt periculoase sau care se consideră
caracteristicilor acestora, care se înscriu la vedere şi explicit pe produs, etichetă, ambalaj sau în cartea drept, opţional:a) să fixeze prestatorului (executantului) un nou termen, în cadrul căruia el trebuie să periculoase;c) să anunţe, imediat, autorităţile competente, precum şi producătorul respectiv, despre
tehnică, în instrucţiunile de exploatare ori în altă documentaţie de însoţire a produsului, serviciului, după înceapă şi să finalizeze prestarea serviciului (executarea lucrării), şi să ceară reducerea preţului pentru existenţa pe piaţă a oricărui produs de care are cunoştinţă că este periculos şi/sau falsificat (contrafăcut)
caz, în funcţie de destinaţia acestora. Textul informaţiei va fi lizibil, imprimat cu litere şi caractere serviciu (lucrare);b) să rezilieze contractul de prestare a serviciului (executare a lucrării) şi să revendice f) să înmîneze bon de casă sau un alt document, care confirmă faptul cumpărării produsului, conform
distincte pentru consumator. Vînzătorii şi prestatorii de servicii trebuie să informeze consumatorii despre repararea prejudiciului cauzat prin încălcarea termenelor de începere şi/sau finalizare a prestării unui regulament aprobat de Guvern; i) să răspundă pentru prejudiciul cauzat de produsul
preţul de vînzare al produsului şi preţul pe unitatea de măsură a produsului (cînd este aplicabil) sau serviciului (executării lucrării).(3) Termenele noi de prestare a serviciului (executare a lucrării) stabilite necorespunzător, pe toată durata de funcţionare sau a termenului de valabilitate stabilite, cu condiţia
despre tariful serviciului prestat, să ofere toate informaţiile, să ofere date despre evaluarea conformităţii de consumator se stipulează în contractul de prestare a serviciului (executare a lucrării).(4) Reclamaţiile respectării de către consumator a regulilor de transport, depozitare, păstrare, utilizare şi consum.
şi, documentele tehnice care trebuie să însoţească produsul ori serviciul. Preţurile şi tarifele trebuie consumatorului privind nerespectarea termenelor de prestare a serviciului (executare a lucrării) nu vor fi 29. Producătorulproducător: - agent economic care fabrică un produs finit, o parte componentă a unui
indicate la vedere într-o formă clară şi explicită.22. Dreptul de adresare în autorităţile publice şi satisfăcute dacă prestatorul (executantul) va face dovada că tergiversarea s-a produs din motive de forţă produs sau materie primă;- agent economic care aplică pe produs numele său, marca comercială sau un
reprezentarea în ele a intereselor sale1Cetăţenii sînt în drept de a se organiza benevol în asociaţii majoră.(5) În momentul finalizării lucrării, prestatorul (executantul) întocmeşte un act de finalizare a alt semn distinctiv- agent economic care recondiţionează produsul;- agent economic care modifică
obşteşti de consumatori, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia.2să înainteze în lucrărilor, ce urmează a fi semnat de consumator cu sau fără rezerve.(6) Prestarea serviciilor de caracteristicile produsului;- reprezentant, înregistrat în RM, al unui agent economic al cărui sediu se află
instanţele judecătoreşti acţiuni pentru protecţia drepturilor consumatorilor;3 să înainteze în instanţe întreţinere şi reparaţie a elementelor constructive ale blocurilor locative constituie obligaţia gestionarilor în afara RM;- agent economic care importă produse;- distribuitor sau vînzător al produsului importat în
judecătoreşti acţiuni pentru protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale consumatorilor, fără achitarea blocurilor respective şi se efectuează conform tarifelor stabilite în modul corespunzător.25. Protejarea cazul în care importatorul nu este cunoscut;- distribuitor sau vînzător al produsului, în cazul în care
taxei de stat;4 să adreseze, atît organelor de control, cît şi organelor procuraturii, propuneri privind consumatorului împotriva clauzelor abuziveSe interzice agenţilor economici de a include clauze importatorul nu poate fi identificat, dacă acesta, în termen de 30 de zile de la depunerea cererii, nu a
tragerea la răspundere a persoanelor vinovate de producerea şi comercializarea produselor, prestarea abuzive în contractele încheiate cu consumatorii.Clauzele contractuale abuzive se consideră nule, cu informat persoana prejudiciată asupra identităţii importatorului;30. Prestatorulprestator - orice
serviciilor care nu corespund cerinţelor prescrise sau declarate, precum şi de nerespectarea drepturilor excepţia celor negociate individual.O clauză contractuală care nu a fost negociată individual cu persoană juridică sau fizică autorizată pentru activitate de întreprinzător, care prestează
consumatorilor, prevăzute de legislaţie;5să informeze, în baza reclamaţiilor primite de la consumatori, consumatorul se consideră abuzivă dacă aceasta creează, contrar cerinţelor bunei-credinţe, prin ea însăşi servicii;Prestatorul este obligat a) să folosească, la prestarea serviciilor, numai produse şi proceduri
organele abilitate cu funcţii de protecţie a consumatorilor despre produsele, serviciile necorespunzătoare; sau împreună cu alte prevederi din contract, în detrimentul consumatorului, un dezechilibru semnificativ inofensive care, dacă legislaţia prevede aceasta, trebuie să fie certificate;b) să anunţe imediat autorităţile
(3) Programele, proiectele şi activităţile de informare a consumatorilor propuse de asociaţiile obşteşti de între drepturile şi obligaţiile părţilor.O clauză contractuală se consideră că nu a fost negociată individual competente, precum şi producătorul respectiv, despre existenţa oricărui produs folosit la prestarea
consumatori de utilitate publică pot fi finanţate de stat, conform legii, în cazul în care asociaţiile dacă a fost formulată în prealabil şi din acest motiv consumatorul nu a avut posibilitatea să influenţeze serviciului de care are cunoştinţă că este periculos şi/sau falsificat (contrafăcut);c) să presteze numai
respective:a) acţionează exclusiv în numele şi în interesul consumatorilor,b) sînt economic independente conţinutul clauzei, în special în cazul unui contract de adeziune.Faptul că anumite aspecte ale unei clauze servicii care nu afectează viaţa, sănătatea, ereditatea şi securitatea consumatorilor ori interesele
de producători, importatori, distribuitori şi vînzători.23. Apărarea drepturilor consumatorilor în sau o anumită clauză au fost negociate individual nu exclude aplicarea prevederilor prezentului articol economice ale acestora;d) să respecte cerinţele prescrise sau declarate, precum şi clauzele contractuale;
calitate de beneficiari de bunuri de larg consumcă orice consumator are dreptul la:a) protecţia pentru restul contractului, în cazul în care o evaluare globală a acestuia denotă că este un contract de e) să asigure, la prestarea serviciilor, respectarea condiţiilor tehnice stabilite de producător pentru
drepturilor sale de către stat;b) protecţie împotriva riscului de a achiziţiona un produs, un serviciu care adeziune.Dacă un agent economic pretinde că o clauză formulată în prealabil a fost negociată individual produs;f) să înmîneze bon de casă sau un alt document, care confirmă faptul prestării serviciului, conform
ar putea să-i afecteze viaţa, sănătatea, ereditatea sau securitatea ori să-i prejudicieze drepturile şi cu consumatorul, este de datoria lui să prezinte probe în acest sens.Orice contract încheiat între agentul unui regulament aprobat de Guvern;31. Autorităţile competente în domeniu Elaborarea şi promovarea
interesele legitime;c) remedierea sau înlocuirea gratuită, restituirea contravalorii produsului, serviciului, economic şi consumator pentru vînzare de produse, prestare de servicii va cuprinde clauze clare, fără politicii statului în domeniul protecţiei drepturilor consumatorilor şi coordonarea activităţii organelor
ori la reducerea corespunzătoare a preţului, repararea prejudiciului, inclusiv moral, cauzat de produsul, echivoc, pentru a căror înţelegere nu sînt necesare cunoştinţe speciale.În caz de dubii asupra interpretării administraţiei publice abilitate cu funcţii de protecţie a consumatorilor conform art.23 se efectuează de
serviciul necorespunzător;d) informaţii complete, corecte şi precise privind produsele, serviciile unor clauze contractuale, acestea vor fi interpretate în favoarea consumatorului. Raporturile juridice către Ministerul Economiei. Ministerul, inclusiv prin intermediul Inspectoratului Principal de Stat pentru
achiziţionate;e) instruire în domeniul drepturilor sale;f) organizare în asociaţii obşteşti pentru protecţia generate de clauzele contractuale abuzive se reglementează de legislaţia în vigoare. Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţia ConsumatorilorPentru coordonarea activităţii de protecţie
consumatorilor;g) adresare în autorităţile publice şi reprezentarea în ele a intereselor sale; h) sesizarea 27. Consumatorulconsumator - orice persoană fizică ce intenţionează să comande sau să procure ori a consumatorilor se creează, prin hotărîre de Guvern, Consiliul Coordonator în domeniul Protecţiei
asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor şi autorităţilor publice asupra încălcării drepturilor şi care comandă, procură sau foloseşte produse, servicii pentru necesităţi nelegate de activitatea de Consumatorilor
intereselor sale legitime, în calitate de consumator, precum şi la înaintarea de propuneri referitoare la întreprinzător sau profesională;
îmbunătăţirea calităţii produselor, serviciilor.

32. Organele competente de supraveghere a pieţiiPrezentul regulament(privind supravegherea 36. Accesul consumatorului la justiţieAcţiuni privind protecţia drepturilor consumatorilor 39. Termenul de înaintare a pretenţiilor pentru viciile bunului cu termen de garanţie
preturilor pe piete ) se referă la activităţile de supraveghere a pieţei desfăşurate de către Agenţia pentru 1 Acţiunile privind protecţia drepturilor consumatorilor pot fi depuse la instanţa judecătorească de către În cazul în care producătorul nu a stabilit un termen de garanţie pentru produsele de folosinţă îndelungată,
Protecţia Consumatorilor (în continuare – Agenţie), precum şi la agenţii economici supuşi controlului consumatorii înşişi sau reprezentanţii lor legali, de către autorităţile administraţiei publice abilitate sau consumatorul beneficiază de drepturile prevăzute la art. 13 alin.1(Remedierea, înlocuirea, restituirea
conform legii. . Activitatea de control se exercită de către inspectorii de stat din cadrul Agenţiei În de către asociaţiile obşteşti de consumatori. contravalorii produsului, serviciului in 14 zile calendaristice)necorespunzător, reducerea preţuluidacă
procesul controlului se efectuează constatarea conformităţii produselor/serviciilor cu cerinţele prescrise 2 Acţiunile privind protecţia drepturilor consumatorilor pot fi depuse la instanţa judecătorească de către deficienţele produsului au apărut pe parcursul a 2 ani de la data procurării lui.
se efectuează în baza actelor normative de domeniu:33. Sistemul organelor de stat în domeniul consumatorii înşişi sau reprezentanţii acestora, de către autorităţile administraţiei publice abilitate sau (5) Vînzătorul, producătorul au obligaţia să asigure reparaţia şi deservirea tehnică a lor, precum şi să
dreptului protecţiei consumatorilorOrgane ale administraţiei publice abilitate cu funcţii de protecţie a de către asociaţiile obşteşti de consumatori. asigure piese de schimb şi componente în volumul şi sortimentul necesar, pe toată durata de funcţionare,
consumatorilor, de asemenea, sînt:a) în domeniul protecţiei vieţii şi sănătăţii consumatorilor - Ministerul 3 Acţiunile privind protecţia drepturilor consumatorilor se depun la instanţa judecătorească în iar în cazul în care durata de funcţionare nu este prevăzută - în decurs de 10 ani de la data vînzării.
Sănătăţii; b) în domeniul transportului interurban şi internaţional - organul de specialitate al conformitate cu termenele prevăzute de legislaţie. 40. Inversarea sarcinii probaţiunii Dacă vînzătorul, prestatorul refuză să satisfacă reclamaţia
administraţiei publice centrale în domeniul transporturilor; c) în domeniul construcţiilor - organul 4 Acţiunile privind protecţia drepturilor consumatorilor se depun la instanţa judecătorească în consumatorului conform prevederilor alin. (1), ei sînt obligaţi să dovedească vina consumatorului în ceea
administraţiei publice centrale specializat în domeniul construcţiilor;d) în domeniul turismului - Agenţia conformitate cu termenele prevăzute de legislaţie. Consumatorii sînt scutiţi de taxa de stat în acţiunile ce priveşte deficienţele apărute la produsul vîndut, serviciul prestat prin expertiza tehnică efectuată de o
Turismului;e) în domeniul energeticii - organul de stat abilitat cu funcţii de reglementări în energetică;f) privind protecţia drepturilor sale.37 Consecinţele juridice ale revocării şi restituirii (rezoluţiunea terţă parte competentă în domeniu, abilitată în conformitate cu legislaţia, într-un termen de cel mult 14
în domeniul telecomunicaţiilor - organul de stat abilitat cu funcţii de reglementări în telecomunicaţii; g) contractului, locul executării, sarcina cheltuielilor şi a riscului, compensarea contravalorii folosirii zile calendaristice de la data înaintării pretenţiei de către consumator. În caz contrar, ei sînt obligaţi să
în domeniul asigurărilor - organul de stat abilitat cu funcţii de supraveghere a asigurărilor;h) în domeniul bunului)RESTITUIREA Vînzătorul, prestatorul restituie contravaloarea produsului vîndut, serviciului îndeplinească cerinţele prevăzute la alin.1(cititi la intreb 39,acolo art 13.alin 1)41. Acţiuni introduse de
serviciilor bancare - Banca Naţională.34 Atribuţiile şi drepturile Consiliului coordonator în prestat imediat după constatarea imposibilităţii folosirii acestora dacă deficienţa nu este imputabilă consumatorul prejudiciat
domeniul protecţiei consumatorilorPentru coordonarea activităţii de protecţie a consumatorilor se consumatorului şi dacă consumatorul a refuzat remedierea sau înlocuirea produsului, serviciului. Acţiunile privind protecţia drepturilor consumatorilor pot fi depuse la instanţa judecătorească de către
creează, prin hotărîre de Guvern, Consiliul Coordonator în domeniul Protecţiei Consumatorilor, care:a) CONTRAVALOAREA La restituirea contravalorii se va lua în calcul preţul produsului la data consumatorii înşişi sau reprezentanţii acestora, de către autorităţile administraţiei publice abilitate sau
contribuie la promovarea politicii statului în domeniul protecţiei consumatorilor;b) participă la examinării reclamaţiei - în cazul în care preţul lui s-a majorat, şi preţul la data procurării - în cazul în de către asociaţiile obşteşti de consumatori. Acţiunile privind protecţia drepturilor consumatorilor se
elaborarea programelor naţionale de protecţie a consumatorilor pe termen scurt şi pe termen lung; c) care preţul lui s-a micşorat. Reducerea preţului la produsul, serviciul necorespunzător se face la depun la instanţa judecătorească în conformitate cu termenele prevăzute de legislaţie. Consumatorii sînt
coordonează activităţile desfăşurate în domeniul protecţiei consumatorilor de către autorităţile înţelegerea părţilor.CHELTUIELI Vînzătorul, prestatorul asigură toate operaţiunile şi suportă toate scutiţi de taxa de stat în acţiunile privind protecţia drepturilor sale.
administraţiei publice cu atribuţii în domeniul protecţiei consumatorilor;d) participă la procesul de cheltuielile necesare repunerii în funcţiune, remedierii, înlocuirii sau restituirii contravalorii produselor, Organele abilitate cu funcţii de protecţie a consumatorilor pot reprezenta interesele consumatorilor în
armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor; serviciilor necorespunzătoare în cadrul termenului de garanţie sau termenului de valabilitate, iar pentru instanţa de judecată în scopul protecţiei drepturilor consumatorilor. Vînzătorul, prestatorul vor fi
e) coordonează activitatea de implementare şi realizare a prevederilor legislaţiei în domeniul protecţiei vicii ascunse - în cadrul duratei de funcţionare, precum şi cheltuielile ocazionate de transportul, exoneraţi de răspundere pentru neîndeplinirea obligaţiilor lor sau pentru îndeplinirea lor neconformă,
consumatorilor; f) coordonează activităţile de examinare şi soluţionare a petiţiilor consumatorilor care manipularea, diagnosticarea, expertizarea, demontarea, ceea ce nu îl exonerează pe producător de sau pentru cauzarea prejudiciului dacă vor face dovada că aceste fapte s-au produs din motive de forţă
depăşesc competenţa unui singur organ sau care abordează probleme cu caracter general, ce pot avea un răspundere în relaţia sa cu vînzătorul, prestatorul. majoră. Pentru soluţionarea litigiilor ce ţin de protecţia drepturilor consumatorilor, consumatorii şi
impact negativ asupra societăţii, cu implicarea specialiştilor din diferite domenii.35. Funcţiile de bază, REZILIEREA Consumatorul este în drept să rezilieze contractul de prestare a serviciului de calitate agenţii economici pot iniţia benevol procedura de mediere ca o modalitate alternativă de
atribuţiile şi drepturile Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi corespunzătoare în orice moment, cu condiţia că achită prestatorului o parte din preţ, proporţională cu soluţionare.Consumatorul prejudiciat poate cere revocarea sau restituirea bunului in conformitate cu
Protecţie a Consumatorilor efectuează controlul şi supravegherea de stat asupra corespunderii produselor partea din serviciul prestat pînă la primirea de către prestator a avizului de reziliere a contractului, dacă legea .42. Dreptul de revocare în contractele cu consumatorii
şi serviciilor cerinţelor prescrise sau declarate, precum şi asupra veridicităţii informaţiilor prezentate, contractul nu prevede altfel. Conform regulilor generale (art. 679.), voinţa valabilă de a încheia un contract între părţi nu mai poate
examinează reclamaţiile consumatorilor în acest domeniu;b) elaborează reglementări privind 38 Termenul de răspundere a vânzătorului pentru viciile bunului fi revocată, părţile putînd cere doar rezoluţiunea sau rezilierea contractului în anumite condiţii (pacta
coordonarea acţiunilor autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi ale structurilor În cazul unor vicii ascunse, apărute după expirarea termenului de garanţie, termenul stabilit la alin.(1) sunt servanda). O asemenea reglementare strictă poate constitui pentru consumatori dezavantaje
neguvernamentale în domeniul protecţiei consumatorilor;c) aplică sancţiunile prevăzute de art.28 din curge de la data finalizării expertizei tehnice efectuate de o terţă parte competentă în domeniu, abilitată seminficative, în special atunci, cînd decizia (pripită) de a încheia un contract are loc în circumstanţe, în
prezenta lege şi de alte acte legislative, stabileşte măsuri de remediere sau înlocuire gratuită ori de în conformitate cu legislaţia. care consumatorul nu are timp suficient sau din alte motive (ex. complexitatea contractului, etc.) nu este
restituire a contravalorii produsului, serviciului necorespunzător în baza reclamaţiilor consumatorului, ALIN 1(Remedierea gratuită a deficienţelor apărute la produs, serviciu, înlocuirea gratuită sau restituirea asigurată posibilitatea reflectării suficiente a deciziei de a încheia un contract anume. De aceea legea
conform art. 13;d) sesizează autoritatea de licenţiere, determinată prin lege, referitor la depistarea contravalorii produsului, serviciului necorespunzător în cadrul termenului de garanţie sau termenului de prevede pentru consumatori, prin excepţie de la regulile generale, posibilitatea încheierii de contracte
cazurilor de comercializare a produselor falsificate (contrafăcute) şi/sau periculoase sau altor încălcări valabilitate, deficienţe care nu sînt imputabile consumatorului, se face necondiţionat de către vînzător, cu dreptul de revocare a voinţei exprimate în sensul încheierii contractului. Termenul de revocare
în scopul retragerii în mod obligatoriu a licenţei;e) organizează funcţionarea oficiului pentru relaţiile cu prestator într-un termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data înaintării reclamaţiei de către constituie, astfel, un termen de reflecţie acordat consumatorului asupra menţinerii sau renunţării la
consumatorii;f) asigură editarea buletinului informaţional "Consumatorul";g) reprezintă Republica consumator sau în termenul stabilit prin contract.) contractul valabil încheiat. Art. 749 – 752 se aplică doar contractelor cu consumatorii.
Moldova în organismele internaţionale pentru protecţia consumatorilor.
43 Condiţii privind dreptul la revocare (conţinutul revocării, declaraţia de revocare, termenul de 46. Dreptul de restituire în contractele cu consumatorii1. Principiu. Conform art. 749 dreptul la 49. Efectele juridice referitoare la exercitarea dreptului de a restitui bunul de către consummator
revocare) :1. Conţinutul revocării. Revocarea nu trebuie jusitificată (art. 749 alin. 2 prop. 1). Ea va revocare poate fi realitată alternativ fie prin declaraţie, fie prin restituirea bunului în termen. Regula 1. Generalităţi. Efectele juridice referitoare la exercitarea dreptului de a restitui bunul de către
conţine, însă, informaţii suficente pentru determinarea contractului care se revocă şi a persoanei care generală este interdicţia modificării sau limitării acestor posibilităţi de exercitare a dreptului la revocare consumator rezultă din art. 750 şi din art. 751.2. Nerestituirea. Dacă consumatorul a fost prealabil
revocă voinţa exprimată. Nu este necesară utilizarea termenului „se revocă”; suficientă este o expresie a consumatorului.2. Noţiune. a) În vederea conciliereii intereselor divergente a întreprinzătorului de notificat valabil conform art. 750 alin. 1 şi acesta nu exercită dreptul său la revocare în termenul în
din care să rezulte neechivoc voinţa consumatorului de a revoca un anumit contract. Revocarea nu poate raţionalizare a operaţiunilor de producţie şi distribuţie, pe de o parte, şi necesităţii protecţiei a „interiorul” a 2 săptămîni contractul rămîne valabil, nemaiputînd fi atacat decât conform regulilor
fi făcută sub condiţie sau termen.2.Declaraţia de revocare. a) Revocarea poate avea loc prin declaraţie consumatorului, pe de altă parte, legea poate permite pentru anumite situaţii substituirea dreptului la generale.3. Restituirea în termen. Restituirea în termen a voinţei exprimate în sensul încheierii
scrisă. b) Declaraţia poate fi realizată şi prin „expedierea bunului”. În acestă formă pot fi exprimate revocare prin declaraţie cu dreptul nelimitat la restituire. Consumatorul are în asemenea cazuri doar contractului are ca efect rezoluţiunea contractului. Pentru expedierea în termen este suficientă data
doar declaraţiile privind bunurile mobile, inclusiv a datelor informaţionale. La expedierea bunului se va dreptul de a revoca contractul încheiat prin restituirea bunului în ineriorul termenului.b) Art. 750 nu expedierii, data recepţiei fiind irelevantă. Pentru detalii a se vedea infra art. 751.50. Prevederi speciale
menţiona explicit contractul care se revocă prin aceasta şi persoana contractantă care revocă contractul. reglementează cazurile în care poate fi înlocuit dreptul la revocare cu dreptul la neilimitat la restituire, pentru garanţiiGaranţia trebuie să mai conţină referinţă şi la faptul, că existenţa acesteia nu limitează
3. Termenul de revocare. a) Declaraţia de revocare trebuie făcută în termenul de revocare de 2 ci modul şi condiţiile în care poate fi exercitat dreptul nelimitat la restituire.3. Terminologie. Dreptul drepturile consumatorului. Faptul înserării în textul declaraţiei de garanţie a unor drepturi legale ale
săptămîni. Suficientă este data expediereii declaraţiei. Termenul de 2 săptămîni se referă la toate la restituire constituie o formă a dreptului la revocare, astfel că “revocarea declarată prin înapoierea consumatorului nu-i creează obstacole acestuia în vederea realizării drepturilor, de care dispune un
genurile de declaraţii, deci şi la cele scrise, nelimităndu-l la restituirea bunului prin expediere. Termenul bunului” este sinonimă cu “dreptul la restituire”.47. Condiţii privind dreptul la restituire1. cumpărător în contractul de vînzare – cumpărare.O atenţie deosebită o acordă legislatorul menţiunilor
de revocare poate fi modificat prelungit, nu însă şi prescurtat prin voinţa părţilor44. Notificarea Permisiunea. Cazurile în care părţile pot înlocui dreptul la revocare reglementat la art. 749 cu dreptul cu privire la durata şi aplicabilitatea în spaţiu a protecţiei prin garanţie, numele sau denumirea şi adresa
consumatorului asupra dreptului la revocare1. Generalităţi. a) Întrucât consumatorul nu dispune, de nelimitat de restituire vor fi prevăzute în mod expres de lege. Părţile nu pot prin convenţie stabili celui, care acordă garanţia. Acestea par a fi esenţiale în lista prevederilor speciale pentru garanţii
regulă, de o experienţă bogată în privinţa chestiunilor juridice legate de încheierea contractelor, acesta substituirea dreptului la revocare conform art. 749 cu dreptul nelimitat la substituire. Aceasta rezultă din prevăzute de legislator. (3) Efectul obligaţiei de garanţie, ce rezidă în asigurarea de către producător a
trebuie înştiinţat expres şi explicit despre dreptul său la revocare. Art. 749 alin. 3 stabileşte obligaţia şi faptul, că dreptul nelimitat la restituire reprezintă o limitare a drepturilor consumatorului, acesta neputînd funcţionării (utilizării) normale a produselor (serviciilor), inclusiv a articolelor de completare, şi
forma în care întreprinzătorul trebuie să notifice consumatorul asupra dreptului la exercita dreptul la revocare prin declaraţie scrisă.4. Asigurarea dreptului la restituire. a) Art. 750 alin. deservirea consumatorului pe toată durata termenului de garanţie sau de valabilitate (utilizare) stabilit de
revocare.b) Consumatorul poate fi notificat conform alin. 3 doar după ce şi-a exprimat voinţa de a 1 lit. c impune înreprinzătorul de a asigura consumatorului, pe un suport trainic, dreptul acestuia de documentaţia tehnică normativă ori contract, nu depinde de faptul, dacă în declaraţia de garanţie au fost
încheia contractul; notificarea premergătoare exprimării voinţei este fără efect. Numai în acest caz se restituire a bunului. Prin aceasta legea amplifică protecţia consumatorului. Asigurarea prevăzută la art. sau nu respectate cerinţele menţionate la alin.(1) şi (2) ale prezentului articolului.51. Răspunderea
poate realiza scopul urmărit de art. 749 urm. de a oferi consumatorului atât timpul cât şi posibilitatea 750 alin. 1 lit. c este necesară alături de notificarea prevătută la art. 750 alin. 1 lit. a. Atît notificarea cât pentru încălcarea legislaţiei privind protecţia drepturilor consumatorilorÎncălcarea prevederilor
reală de a conştientiza existenţa dreptului la revocare de care poate face uz în termen.2. Suportul şi asigurarea au menirea de a încunosţiinta vânzătorul despre dreptul său la restituire; totuşi, în timp ce prezentei legi atrage răspundere conform legislaţiei în vigoare.
notificării. Notificarea va fi plasată pe un „suport de date trainic”. Prin urmare, punerea la dispoziţie notificarea este încadrată în prospect având mai mult caracter infomraţional, asigurarea va fi făcută în Examinarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale pentru nerespectarea prezentei legi
poate avea loc fie în forma unui document sau o altăr formă lizibilă care îi permite să reproducă întocmai cadrul încheierii contractului, atenţionînd consumatorul odată în plus despre dreptul său la restituire . se efectuează conform procedurilor şi atribuţiilor stabilite de Codul contravenţional.
informaţiile între-un termen corespunzător cerinţelor actului juridic. Pentru detalii a se vedea infra art. 48. Exercitarea dreptului la restituire1. Nelimitat. Dreptul la restituire nu poate fi limitat. Prin urmare, 52. Prejudiciul. Defectul produsului. Legătura de cauzalitate dintre defectul produsului şi
752 la fel ca şi în cazul art. 749, dreptul la restituire nu poate fi prevăzut cu condiţii, în special de obligaţia prejudiciul cauzatConsumatorul este în drept să pretindă repararea prejudiciului cauzat de produsele,
.45. Efectele juridice referitoare la exercitarea dreptului de revocare a consumatorului de a jusitifica restituirea.2. Termenul. a) Dreptul la restituire poate fi exercitat conform art. 750 alin. 2 serviciile necorespunzătoare indiferent de faptul dacă s-a aflat sau nu în relaţii contractuale cu vînzătorul,
1.Generalităţi. Efectele juridice referitoare la exercitarea dreptului de revocare a consumatorului rezultă coroborat cu 749 alin. 2 în “interiorul” a două săptămîni. Termenul nu poate începe a curge înainte de prestatorul. Prejudiciul se repară de către vînzător, prestator şi în cazul în care livrarea produsului,
din art. 749 şi din art. 751.2. Nerevocarea. Dacă consumatorul a fost prealabil notificat valabil conform recepţionarea completă a bunului achiziţionat prin contract. În vederea dovezii recepţionării prestarea serviciului se fac în mod gratuit sau la preţ redus ori dacă produsul a fost comercializat ca piese
art. 749 alin. 3 şi acesta nu exercita dreptul său la revocare în termenul stabilit de 2 săptămîni contractul întreprinzătorul poate prevedea obligaţia consumatorului de a semna o recipisă de recepţie.b) Pentru de schimb sau distribuit sub altă formă. Prejudiciul (inclusiv moral) se repară de către vînzător, prestator
rămîne valabil, nemaiputînd fi atacat decât conform regulilor generale.3. Revocarea în restituirea în termen decisivă nu este data recepţiei bunului de către întrepinzător, ci data expediereii dacă a fost cauzat pe parcursul:a) termenului de valabilitate - la produsele pentru care se stabileşte acest
termen. Revocarea în termen a voinţei exprimate în sensul încheierii contractului are ca efect bunului.3. Expedierea. Înapoierea bunului prin restituire va avea loc, de obice, prin expedierea acestuia termen;b) duratei de funcţionare - la produsele de folosinţă îndelungată;c) a 2 ani - la produsele pentru
rezoluţiunea contractului. Declaraţia este expediată în termen, dacă data expedierii are loc în cadrul prin sevicii postale. Suportarea cheltuielilor reste regelementată de art. 751 alin. 2. care nu este prevăzută stabilirea termenului de valabilitate sau duratei de funcţionare.Prejudiciul moral
termenului de revocare. Pentru detalii a se vedea infra art. 751. 4. Preluarea. Dacă mărimea sau cantitatea bunului nu permite expedierea acestuia, bunul va fi preluat cauzat consumatorului de către producător, vînzător, prestator prin încălcarea drepturilor lui prevăzute
de către întreprinzător. O asemenea obligaţie poate, în vederea evitării litigiilor, prevăzută în asigurarea de prezenta lege, precum şi de alte acte normative, se repară în mărimea stabilită de instanţa
întreprinzătorului conform art. 750 alin. 1 lit. c de a prelua bunul de la consumator, dacă acesta judecătorească. Prejudiciul moral se repară indiferent de repararea prejudiciului material cauzat
intenţionează să-l restituie. O justificare a consumatorului privind restituirea nu este necesară nici în consumatorului. Pentru repararea prejudiciului cauzat consumatorului, acesta trebuie să facă dovada
acest caz. prejudiciului.

53. Protecţia consumatorilor şi răspunderea pentru pagubele generate de produsele defectuoase: 56. Expertiza în dreptul protecţiei consumatorilor: noţiunea, scopurile şi tipurile. 60. Analiza comparativă a principiilor unanim recunoscute în domeniul protecţiei
definirea noţiunilor şi stabilirea corelaţiei dintre ele Notiune de -viciu (deficienţă) - defect al unui Expertiza judiciară este o activitate ştiinţifico-practică şi constă în efectuarea de către drepturilor consumatorilor
produs, serviciu, care le face necorespunzătoare cerinţelor prescrise sau declarate şi care se manifestă expert, în scopul aflării adevărului, a unor cercetări privind obiectele materiale, Principiile directoare pentru protectia consumatorilor adoptate de ONU sunt:
şi poate fi constatat numai în timpul utilizării şi/sau păstrării acelui produs, serviciu; notiune de produs,
serviciu necorespunzător (defectuos) - produs, serviciu care nu corespunde cerinţelor prescrise sau
organismul uman, fenomenele şi procesele ce ar putea conţine informaţii importante - Protectia fizica sau siguranta in consum, se refera la necesitatea ca bunurile achizitionate
declarate; Legii menţionate prevede că orice consumator are dreptul la: a) protecţia drepturilor sale de despre circumstanţele cauzelor examinate de organele de urmărire penală şi de instanţa sa indeplineasca conditiile de calitate, astfel incat sa nu prezinte un pericol pentru viata si
către stat;b) protecţie împotriva riscului de a achiziţiona un produs, un serviciu care ar putea să-i afecteze judecătoreasca.Expertiza judiciară, constatarea tehnico-ştiinţifică şi medico-legală se sanatatea consumatorilor;
viaţa, sănătatea, ereditatea sau securitatea ori să-i prejudicieze drepturile şi interesele legitime;c) dispun în cazurile în care, pentru stabilirea circumstanţelor ce pot avea importanţă - Promovarea si protectia intereselor economice ale consumatorilor, exprima ideea
remedierea sau înlocuirea gratuită, restituirea contravalorii produsului, serviciului, ori la reducerea probatorie în cauza penală, în cauza civilă, în cazurile cu privire la contravenţiile obtinerii unor avantaje prin utilizarea resurselor financiare pe care le au, altfel spus
corespunzătoare a preţului, repararea prejudiciului, inclusiv moral, cauzat de produsul, serviciul administrative sau în alte situaţii de litigiu, sînt necesare cunoştinţe speciale în domeniul optimizarea raportului calitate/pret;
necorespunzător;d) informaţii complete, corecte şi precise privind produsele, serviciile achiziţionate;e) ştiinţei, tehnicii, medicinei, artei sau în alte domenii ale activităţii umane. - Adaptarea de standarde pentru siguranta si calitatea bunurilor de consum si a serviciilor;
instruire în domeniul drepturilor sale;54. Răspunderea juridică pentru nerespectarea legislaţiei
dreptului protecţiei consumatorilor. Noţiuni şi particularităţi. Noţiune de prejudiciu - daună 57. Expertiza de stat. Modul de efectuare. - Identificarea cailor de desfacere pentru bunuri de consum si servicii esentiale, adica a
materială şi/sau morală adusă consumatorului prin distrugerea, deteriorarea sau diminuarea averii, 58. Politica şi sistemele de protecţie a consumatorului în UE acelora care sunt indispensabile consumatorilor, fara de care viata nu se desfasoara
precum şi daună cauzată vieţii, sănătăţii şi eredităţii lui în urma consumului şi/sau utilizării produselor, În perioada 2007-2013, politica de protecţie a consumatorilor va putea sprijini foarte mult normal;
serviciilor necorespunzătoare ori în urma refuzului sau tergiversării neîntemeiate a încheierii UE să facă faţă dublei provocări reprezentate de creştere şi locuri de muncă, pe de o parte - Adoptarea de masuri care sa permita consumatorilor sa obtina compensatii. Acestea se
contractului de prestare a serviciului;-Consumatorul este în drept să pretindă repararea prejudiciului şi necesitatea reînnoirii legăturilor cu cetăţenii, pe de altă parte. Comisia va avea trei refera la situatiile in care consumatorii pot primii contravaloarea bunurilor achizitionate
cauzat de produsele, serviciile necorespunzătoare indiferent de faptul dacă s-a aflat sau nu în relaţii obiective majore în această perioadă: cu vicii ascunse sau alte compensatii materiale cand se dovedeste nerespectarea conditiilor
contractuale cu vînzătorul, prestatorul.(2) Prejudiciul se repară de către vînzător, prestator şi în cazul în 1. Să dea mai multă putere consumatorilor din UE. Consumatorii deţinând acum de calitate, termenele de garantie sau de valabilitate etc. Pentru acestea trebuie sa se
care livrarea produsului, prestarea serviciului se fac în mod gratuit sau la preţ redus ori dacă produsul a
fost comercializat ca piese de schimb sau distribuit sub altă formă. (3) Prejudiciul (inclusiv moral) se
controlul, cetăţenii pot obţine avantaje, iar concurenţa poate creşte în mod semnificativ. elaboreze unele proceduri simple, corecte si ieftine;
repară de către vînzător, prestator dacă a fost cauzat pe parcursul:a) termenului de valabilitate - la Consumatorii responsabilizaţi au nevoie de alegeri veritabile, de informaţii exacte, de o - Elaborarea de programe de edsiucare si informare a consumatorilor prin care se
produsele pentru care se stabileşte acest termen;b) duratei de funcţionare - la produsele de folosinţă piaţă transparentă şi de încredere bazată pe o protecţie eficientă şi drepturi solide; urmareste constientizarea lor privind drepturile pe care le au de a alege produsele sau
îndelungată;c) a 2 ani - la produsele pentru care nu este prevăzută stabilirea termenului de valabilitate 2. Să crească bunăstarea consumatorilor din UE din punct de vedere al preţurilor, serviciilor pe care le doresc in functie de preferintele si optiunile lor. Aceste programe de
sau duratei de funcţionare.55. Formele răspunderii juridice pentru nerespectarea legislaţiei alegerilor, calităţii, diversităţii, accesibilităţii şi securităţii. Bunăstarea consumatorilor este educare pot sa inceapa inca din anii de scoala pentru a fi mai bine insusite de elevi care
dreptului protecţiei consumatorilor. Soluţionarea extrajudiciară. Soluţionarea un pilon central al pieţelor performante. mai tarziu devin consumatori independenti sau in cadrul familiilor;
judiciarăSoluţionarea extrajudiciară. Soluţionarea judiciarăRăspunderea civilă pentru incalcarea 3. Să protejeze consumatorii în mod eficient împotriva riscurilor şi a ameninţărilor pe - Adoptarea de masuri privind protectia consumatorilor in domenii specifice cum ar fi
drepturilor consumatorilor Mobilizarea instituţiilor juridice din R.M. a fost evidentă odată cu punerea in
aplicare a Legii privind protecţia consumatorilor aflată în aplicare din 27.10.03 (in continuare Legea).
care aceştia nu le pot preveni ca persoane particulare. Un nivel ridicat de protecţie calitatea alimentelor, apei si a produselor farmaceutice. Nerespectarea conditiilor de
Prin aceasta s-a lărgit spectrul de răspundere a agenţilor economici. Potrivit art. 5 din Lege consumatorii împotriva acestor ameninţări este esenţial pentru încrederea consumatorilor. calitate in aceste domenii determina aparitia unor efecte grave asupra sanatatii oamenilor,
in rezultatul încălcării drepturilor lor au dreptul la despăgubire. Astfel în cazul încălcării de către agenţii 59. Politica şi sistemul american de protecţie a consumatorilor a unor comunitati intregi. De aceea in aceste domenii exista reglementari foarte riguroase
economici a drepturilor consumatorilor prin aceasta cauzează prejudiciu consumatorilor, agentul În baza cercetărilor efectuate s-a constatat că răspunderea juridică civilă îşi are originea de protectie a consumatorilor.
economic va fi civilmente responsabil. Răspunderea civilă poate să izvorască din neexecutarea unei înStatele Unite ale Americii, în precedentul judiciar. În SUA, răspunderea pentru produse Agentii economici trebuie sa includa in cadrul politicii si strategiei calitatii prevederile
obligaţii născute dintr-un contract, caz în care se numeşte răspundere civilă contractuală sau poate să senumeşte product liability fiind o creaţie a practicii americane şi, ulterior, a doctrinei legislatiei nationale de protectia consumatorilor, standardele nationale pentru a se
provină din săvârşirea unei fapte ilicite cauzatoare de prejudiciu, fără să fi existat contract între agentul nordamericane,care a cunoscut o schimbare radicală a principiului de bază al răspunderii armoniza cu legislatia comunitara in domeniu si cu standardele europene, care au la baza
economic si consumator, caz în care va apărea răspunderea extracontractuală sau răspunderea civilă
delictuală. Condiţiile naşterii răspunderii civile contractuale sunt următoarele: a) existenta unui contract
juridicecivile în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor prejudiciate în urma principiile directoare ONU pentru protectia consumatorilor.
valabil intre consumator şi subiectul economic (vînzătorul, producătorul, executantul); b) existenta unei consumului sauutilizării unor produse defectuoase. Principiul răspunderii fără culpă (strict
fapte ilicite din partea subiectului economic, c) existenţa unui prejudiciu patrimonial şi\sau moral în care liability) sauprincipiul răspunderii obiective a producătorului pentru prejudiciul cauzat de
se concretizează aceasta atingere; d)prezenţa raportului de cauzalitate dintre fapta subiectului economic produsul său defecta fost instituit de societatea de consum americană caracterizată în acea
şi prejudiciu;e) prezenţa culpei subiectului economic Soluţionarea extrajudiciară. Soluţionarea vreme de o puternicăpreocupare pentru protecţia consumatorului.
judiciară depinde de vointa partilor ,daca acestea rezolva prin simpla intelege respectivaul conflict
asupra neexecutarii sau ,apeleaza la un arbitru sa decida asupra problemei ,sau in instanta de judecata