Sunteți pe pagina 1din 9

LISTA DE VERIFICARE SPECIFICĂ Nr.

5
efectuată pe domeniul controlului siguranţei calităţii şi supravegherea
fabricării berii şi a băuturilor pe bază de bere

1. DATE GENERALE

Denumirea agentului economic


supus controlului
Adresa juridică
Locul amplasării producerii
Codul fiscal (IDNO)
Reprezentantul agentului
economic
(numele, prenumele, funcţia)
Autoritatea de control Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
Denumirea, adresa, numărul de Direcţia controlul siguranţei şi calităţii
telefon, adresa de e-mail, pagina produselor vitivinicole, alcoolului etilic, berii şi
web a organului de control
produselor alcoolice
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 180, b. 510
tel. (373-22) 211615; tel. /fax210225
e-mail: inspectorat.prod.alc@gmail.com
http// : www.ansa.gov.md, www.isspa.gov.md
Obiectivul controlului Corespunderea activităţii întreprinderii cadrului
normativ şi legal
Cadrul normativ de 1. Legea Nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de
stat asupra activităţii de întreprinzător;
reglementare 2. Legea Nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea
prin autorizare a activităţii de întreprinzător;
3. Hotărârea Guvernului Nr. 600 din 27.06.2018 cu
privire la organizarea și funcționarea Agenției
Naționale pentru Siguranța Alimentelor;
4. Legea nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la
fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei
alcoolice;
5. Hotărârea Guvernului Nr. 473 din 03.07.2012 pentru
aprobarea Reglementării tehnice "Bere şi băuturi pe
bază de bere";
6. Legea nr. 105-XV cu privire la protecţia
consumatorului cu modificările şi completările
ulterioare;
7. Codul contravențional nr. 218 din 24.10.2008;
8. Hotărîrea Guvernului Nr. 464 din 23.05.2018 pentru
aprobarea Regulamentului privind ţinerea Registrului
de stat al controalelor;
9. Hotărârea Guvernului nr. 229 din 29.03.2013
„Regulamentul sanitar privind aditivii alimentari”;
10. Hotărîrea Guvernului nr. 308 din 29 aprilie 2011 cu
1
privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind
materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu
produsele alimentare;
11. Hotărîrea Guvernului nr. 1042 din 13.09.2016 cu
privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de
măsurare și a măsurilor supuse controlului metrologic
legal;
12. Hotărîrea Guvernului nr. 412 din 25 mai 2010 cu
privire la aprobarea Regulilor generale de igienă a
produselor alimentare;
13. Hotărîrea Guvernului Nr. 379 din 25.04.2018 cu
privire la controlul de stat asupra activității de
întreprinzător în baza analizei riscurilor
Data petrecerii controlului

Perioada supusă controlului

II. REPREZENTANŢII AUTORITĂŢII DE CONTROL


Controlul este efectuat de către Direcţia Controlul siguranţei şi calităţii produselor
vitivinicole, alcoolului etilic, berii şi a produselor alcoolice din cadrul Agenţiei
naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, reprezentată de:
________________________________________________________________
Numele, prenumele, funcţia deţinută

________________________________________________________________
Numele, prenumele, funcţia deţinută

2
III. LISTA DE VERIFICARE A UNITĂȚILOR PRODUCĂTOARE DE BERE ȘI BĂUTURI PE BAZĂ DE BERE
Nr. ÎNTREBĂRI/ CERINȚE/ Evaluarea Referinţa/temei juridic Note/ Punctajul
d/o Activitatea de control Da Nu Nu este comentarii
cazul
Deţinerea certificatului de înregistrare a întreprinderii Legea nr. 160 din 14.10.2011,
(extrasul) în Registrul de stat al unităţilor de drept Anexa 1, tab. 2, pct.76
Deţinerea Licenţei pentru genul dat de activitate Legea nr. 160 din 14.10.2011,
Anexa 1, tab. 1, pct.2
Prezentarea prognozei sortimentului de producție Legea 1100/2000 art. 13 alin. 3
preconizat pentru anul în curs lit. b)
4. Deţinerea Certificatului de înregistrare oficială în Legea nr. 160 din 14.10.2011,
domeniul siguranţei alimentelor Anexa 1, tab. 2, pct. 16

5. Prezenţa Autorizaţiei de emisie a poluanţilor în Legea nr. 160 din 14.10.2011,


atmosferă de la surse fixe Anexa 1, tab. 2, pct. 60

6. Prezenţa Autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială Legea nr. 160 din 14.10.2011,
a apei Anexa 1, tab. 2, pct. 61

7. Sunt respectate cerinţele tehnice şi sanitare pentru Legea 1100 din 30.06.2000,
utilajul tehnologic pentru producerea berii şi a art 13 al. (2), lit. d)
băuturilor pe bază de bere, respective pentru: HG Nr. 473 din 03.07.2012,
- Moara pentru măcinarea materiei prime; art. 6, p. 4,5,6.
- Utilajul din secția de fierbere;
- Utilajul din secția de fermentare primară și
secundară a berii;
- Utilajul din secția de îmbuteliere în sticle, cutii
metalice, PET și KEG
8. Dispune de sistem de evidenţă computerizată? Legea 1100 din 30.06.2000,
3
art 13 al. (2), lit. b)
9. Deţine în proprietate sau folosinţă capacitatea minimă Legea 1100 din 30.06.2000,
de producţie? art 13 al. (2), lit. a)
10. Mijloacele de măsurare sunt verificate metrologic: Legea nr. 160/2011, Anexa 1,
- Aparatele de căntărire a materiei prime cap.III, pct. 5, Legea
- Apratele de cîntărire a Kegilor nr.1100/2000 art. 13 alin .2) lit.
c), HG 1042, tabel, pct. 8.1
11. Deține documente de însoţire ce confirmă originea, HG Nr. 473 din 03.07.2012,
calitatea şi siguranţa (inofensivitatea) alimentară pentru art. 7, alin. 2).
materiile prime şi materialele auxiliare utilizate pentru
fabricarea berii şi a băuturilor pe bază de bere,
respective pentru:
- malţ pentru fabricarea berii;
- malţ special pentru fabricarea berii;
- hamei şi produse din hamei cu indicarea conținutului
de alfa-acizi;
- orez sau produse procesate;
- porumb sau produse procesate;
- grîu sau produse procesate;
- zahăr şi siropuri de zaharuri;
- orz;
- drojdii de bere de fermentaţie inferioară şi
superioară;
- aditivi alimentari gustativi şi aromatici (pentru
mixuri de bere);
- enzime (amilolitice, proteolitice, citolitice şi
fosfataze);
- stabilizatori (hidrogeluri şi xerogeluri de silice,
polivinilpolipirolidonă, bentonită, acid tanic);
4
- ghips aglutinant;
- acid lactic;
- acid citric;
- clorură de calciu;
- materii prime vegetale, fructe, pomuşoare sau
produse de prelucrare a acestora pentru berea
specială şi băuturile pe bază de bere;
- extract din malţ pentru bere specială şi băuturi pe
bază de bere cu concentraţia maximă de 3 g/l;
- concentrat de must de bere.
12. Se respectă procedeele de fabricare a berii şi a HG Nr. 473 din 03.07.2012,
băuturilor pe bază de bere? art. 8 alin 3)

13. Trasabilitatea berii şi a băuturilor pe bază de bere, a HG Nr. 473 din 03.07.2012,
materiilor prime şi a materialelor în contact cu berea la cap. VIII. .
toate etapele circuitului lor prin:
- Evidența calităţii şi cantităţii materiilor prime
utilizate în procesul de fabricare;
- Registrele tehnologice de evidență fierberilor
efectuate;
- Evidența cantității și calității berii și a băuturilor
de bere în asortimentului fabricat și comercializat
14. Prezenţa certificatului de atestare (acreditare) a HG Nr. 473 din 03.07.2012,
laboratorului. Pentru agenţii economici care au pct. 19, alin. 12, pct. 20 alin.3
implementat sistemul de management al calităţii lit. b)
(HACCP ISO 9001) sau al siguranţei alimentului
(HACCP ISO 22000) – prezentarea certificatelor
atestatoare.
15. Prezenţa certificatelor de conformitate pentru producţia Legea 1100 din 30.06.2000,
5
gata. Certificarea se efectuează: art. 177. HG Nr. 473 din
- în serie? 03.07.2012, art.16.
- pe lot?
16. Se efectuează plasarea pe piață a berii și a produselor HG Nr. 473 din 03.07.2012,
pe bază de bere prin declarație de conformitate? pct. 20
Prezentarea declarațiilor de conformitate pentru pct. 21-25
producția fabricată și a documentației tehnice în baza
căreia au fost eliberate .
17. Etichetarea și marcarea berii și a băuturilor pe bază de Legea 1100 din 30.06.2000,
bere. Verificare informaţia necesară pe etichetă: art. 17, 171, 172
- ţara de origine. Pentru berea fabricată în Republica HG Nr. 473 din 03.07.2012,
Moldova se indică „Fabricat în Moldova”; cap. IV.
- denumirea şi adresa producătorului şi/sau a
importatorului, distribuitorului;
- denumirea produsului;
- denumirea sub care berea este plasată pe piaţă;
- tipul berii;
- inscripţia „pasteurizată” pentru berea pasteurizată;
- lista ingredientelor;
- conţinutul în extract al mustului de bere, % (cu
excepţia berii nealcoolice, berii speciale şi a băuturilor
pe bază de bere);
- mărimea minimă a fracţiei volumice de alcool, % vol.;
pentru berea nealcoolică – mărimea maximă a fracţiei
volumice de alcool, % vol.;
- volumul, l;
- valoarea nutritivă (în g) şi valoarea energetică (în
kcal) la 100 g de bere;
- data fabricării;

6
- termenul de valabilitate sau data-limită de consum;
- condiţiile de păstrare;
18. Expunerea informației de pe etichete este în limba de Legea 1100/2000 art. 171,
stat? alin. (2)
19. Se respectă condițiile de depozitare pentru: HG Nr. 473 din 03.07.2012,
- berea pasteurizată, la temperatura de min. 2°C şi max. pct. 9, alin.2).
25°C;
- berea nepasteurizată, la temperatura de min. 2°C şi
max. 20°C;
- berea nefiltrată, la temperatura de min. 0°C şi max.
5°C.
20. Depozitul de păstrare spre livrare a berii și a băuturilor HG Nr. 473 din 03.07.2012,
pe bază de bere sunt dotate cu: pct. 9 alin.3.
- utilaj şi instalaţii necesare pentru asigurarea
regimului şi condiţiilor de păstrare?
- dotate cu aparate de măsurare şi control al pct.9 alin. 6)
condiţiilor de păstrare?
21. Transportarea berii se efectuează cu respectarea HG Nr. 473 din 03.07.2012,
cerințelor de igienă? pct. 9, alin. 7 .
22. Au fost identificate puncte critice de control în procesul HG Nr. 473 din 03.07.2012,
de fabricare a berii, care pot conduce la fabricarea şi pct. 28, alin. 1.
punerea în circuit a berii?
23. Se efectuează evacuare deșeurilor prin: HG Nr. 473 din 03.07.2012,
a) prelucrarea la întreprinderile autorizate? pct. 10.
b) în conformitate cu cerinţele privind protecţia
mediului?
24. S-a verificat dacă agenții economici cărora li se Legea 1100/2000, art. 28
comercializează cu ridicata producția gata dețin alin. a) și b1)
autorizație de comercializare:
7
- deţin licenţa respectivă?
- încăperi pentru depozite cu o suprafață de cel
puțin 200 m2, pentru păstrarea şi comercializarea
angro a berii şi a băuturilor pe bază de bere
25. Deține întreprinderea autorizație de funcționare, spațiul Legea 1100/2000, art. 29 alin.
necesar și de personalul corespunzător pentru 1) și 2)
comercializarea cu amănuntul a producției gata?
- dispun, cu orice titlu, de spaţii comerciale cu o
suprafaţă de cel puţin 20 m2;
- persoanele care comercializează au împlinit vîrsta
de 18 ani
26. Sunt respectate restricțiile de comercializare cu Legea 1100/2000, art. 30
amănuntul a berii și a băuturilor pe bază de bere?
27. Prelevarea mostrelor de bere și de băuturi pe bază de
bere pentru supravegherea și monitorizarea siguranței și
calității, identificarea produselor falsificate sau
substituite prin efectuarea investigațiilor de laborator la
indicii fizico-chimici și de inofensivitate
28. Au fost solicitate de către organul de control de stat alte HG 379/2018, anexa 2 pct.36
documente sau dovezi, decît cele prevăzute expres de
legi și acte normative aprobate de Guvern?

* punctajul acordat pentru fiecare întrebare/cerinţă la obiectul de control verificat va fi raportat la nivelul de încălcare a legislaţiei
a) minore – încălcări ale legislației a căror înlăturare poate avea loc fără ca activitatea curentă a persoanei să fie afectată și care nu creează pericol iminent
pentru mediu, viața, sănătatea și proprietatea persoanelor – se va acorda 5 puncte;
b) grave – încălcări ale legislației a căror înlăturare nu este posibilă în timpul controlului, fiind necesară și posibilă alocarea unei perioade de timp pentru
acțiuni de înlăturare, și care creează pericol iminent, dar nu imediat, pentru mediu, viața, sănătatea și proprietatea persoanei controlate și/sau angajații
acesteia ori creează pericol iminent, dar nu imediat, pentru societate, care, dacă nu este înlăturat în termenul indicat, va deveni imediat - se va acorda 10
puncte;

8
c) foarte grave – încălcări ale legislației a căror înlăturare nu este posibilă în timpul controlului, însă acțiuni în acest sens necesită a fi întreprinse imediat,
și care creează pericol iminent și imediat pentru mediu, viața, sănătatea și proprietatea persoanei controlate și/sau angajații acesteia ori creează pericol
iminent și imediat pentru societate. Sînt echivalate cu încălcări foarte grave încălcările grave care nu au fost înlăturate în termenul indicat în prescripție - se
va acorda 20 puncte.