Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECŢIE

Unitatea de învăţământ: I.P.Gimnaziul „Ș tefan cel Mare” or.Nisporeni


Data: 30 noiembrie 2016
Profesor: Tatiana Lefter, grad didactic – II
Clasa: a VI -a
Disciplina: Istoria românilor ș i universală
Unitatea de învăţare: State din Europa Centrală ș i de Sud-Est în perioada sec. XI-XV.
Tema: Formarea statului independent Ț ara Moldovei
Tipul lecţiei: predare-consolidare a cunoştiinţelor –evaluare

Competenţe specifice: Subcompetente:


1. Înțelegerea și reprezentarea timpului și 1. Identificarea informațiilor, oferite de hărțile cu referire
a spațiului istoric. la istoria evului mediu.
2. Cunoașterea și interpretarea surselor 2. Analiza izvoarelor istorice cu referire la evenimentele
istorice epocii medievale.
3. Determinarea relațiilor de cauzalitate și 3. Identificarea cauzelor și efectelor unui eveniment din
schimbare în istorie istoria medievală.

Obiective operaţionale:
Elevii să fie capabili:
O1 – să opereze corect cu noţiunile istorice: descălecat, indepedență, vasalitate;
O2 – să localizeze pe harta istorica statele feudale și reședința domnească;
O3 – să analizeze informaţiile din sursele istorice care au deteminat întemeierea statului medieval Țara
Moldovei;
O4 – să identifice cauzele și consecințele care au favorizat întemeierea Moldovei, utilizînd textul din manual;
O5 – să cultivăm interesul pentru trecutul istoric al neamului;

Strategia didactică
1. Metode şi procedee: discuția ghidată, quiz cu alegere multiplă, dictare istorică, axa cronologică, conversația
dirijată, exerciții cu harta, lucru cu sursa istorică, tabelul conceptual, lectura, jocul Adevărat/Fals, jocul
Cursa de cai, expunerea.
2. Mijloace de învăţământ: manualul Istoria românilor și universală, Editura ȘTIINȚA, clasa a VI-a,
Chișinău; fişe de lucru, imagini; harta istorică; laptop, proiector, tabla interactivă; prezentare PowerPoint,
internet: lerningapps.org.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, individuală, în perechi.
4. Evaluare: formativă, continuă
Scenariul didactic

Etapele O.o Activitatea profesorului Activitatea elevului Activitatea Metode și Timp


activității elevului cu CES procedee
verificarea conținuturilor însușiteMoment organizatoric/Evocarea

• Salutul. Elevii răspund la salut şi se 1'


• Se vor asigura cele necesare desfășurării în bune pregătesc pentru începerea
condiţii a orei de istorie. activităţii didactice
-2-3 elevi enumeră cîteva
Introducerea în atmosfera lecţiei se va realiza prin: evenimente se s-au desfășurat în 1'
„Această zi în istorie” și citirea următoarelor versuri: ziua de 30 noiembrie Discuție
Rămâneţi în umbră sfântă, Basarabi şi voi Muşatini, - ex:1. a se da jos de pe cal; 2. a Citește ghidată
Descălecători de ţară, dătători de legi şi datini, coloniza o țară, a întemeia o fragmentul din
Ce cu plugul şi cu spada aţi întins moşia voastră provincie. [de origină istorică: Scrisoarea a III
De la munte pân-la mare şi la Dunărea albastră. primii întemeietori ai Țărilor de M.Eminescu
(M. Eminescu – Scrisoarea III)
române au sosit dea-călarele din
Sarcini:
Ardeal și s-au oprit aci pentru a
- Explicați sensul termenului descălecat. Exerciții cu 2'
descăleca].
- Pe cine îi numește autorul versurilor „descălecători - dinastia Basarabi și Mușatini harta
de țară” ? - de la munte (Carpați) pân-la
- Localizați și indicați pe hartă spațiul statului mare (M.Neagră) şi la Dunărea
românesc indicat în Scrisoarea a III de M.Eminescu albastră.
Propun elevilor - Dictare istorică Un elev la tabla interactivă Dictare 2'
„Un om în plină maturitate, cu plete lungi și barbă realizează dictarea istorică istorică
caștenie, ... ținând în mână, pe care se pregătește să o (Anexa 1)
arunce asupra dușmanului”. (Matei Cazacu)
- despre cine ne vorbește autorul în acest citat? Basarab I Conversația 2'
- ce eveniment este descris? Lupta de la Posada dirijată
- descrie bătălia de la Posada, utilizînd informațiile
din imagine. Descrie bătălia de la Posada

Propune elevilor să fixeaze pe axa cronologică Fixează pe axa cronologică Axa 1'
evenimentele istorice evenimentele cronologică
Tabelul 1'
Un elev la tablă completează tabelul (Anexa 2) Elevii verifică în caiete conceptual
AnunțareaRealizarea O2 - Localizați pe hartă statele medievale româneşti -Transilvania, Dobrogea, Țara Localizează pe Lucru cu
subiectuluisensului studiate. Românească hartă statele harta 3'
Profesorul anunţă şi scrie pe tablă data şi titlul lecţiei: mediecale
„Formarea statului independent Ț ara Moldovei” Elevii notează în caiet data și românești
Astăzi la lecția de istorie tema.
Vom demonstra că țara ni-i de glorie
Pe strămoși îi vom slăvi Citește poezia
Tainele istoriei le vom descoperi.
și a
lecției/comunicarea/însușirea noilorobiectivelo

Sarcini: Elevii analizează harta și numesc


O2 •Se va localiza pe harta Moldova. formațiunile prestatale din 2'
r

Elevii vor fi dirijaţi sa observe că aici micile Moldova


formaţiuni prestatale erau numite câmpuri, codri sau Completează tabelul
țari, si nu cnezate sau voievodate. (anexa 2) Tabel 4'
•Elevii vor studia documentul istoric și vor răspunde conceptual
la întrebări: Elevii studiază documentul și
O3 - Care este viziunea cronicarului Grigore Ureche răspund la întrebări:
O4 despre originea muntenilor și moldovenilor?
cunoștințe

-trecerea munților din


- Cum explică Gr.Ureche apariția Țării Moldovei, Transilvania a voievozilor români Lucrul cu 4'
originea numelui și a stemei? -cățelușa lui Dragoș-Molda-rîul sursa
- Care este legătura dintre stema Țării Moldovei și Moldova-Țara Moldova istorică
legenda despre Dragoș-Vodă? -capul de bour
- Ce elemente comune au cele două steme?
Lectura
Lectura personalizată a textului din manual, pentru Extragerea 6'
determinarea cauzelor și consecințelor formării Țării Un elev extrage din text cauzele, esențialului
Moldovei iar altul consecințele dintr-un text
Studiază sursa istorică și răspunde la întrebări: evenimentului logic
„După răsipa țării dintăi (...) când au răsipit tătarii 5'
dintr-aceaste locuri de au rămas locul pustiu, mai apoi, Lucrul cu
după multă vreame, (...) cându păstorii din munții Studiază sursa istorică și răspund sursa
ungurești (din Transilvania) pogorându după vânat au la sarcini: istorică
nemerit pe apa Moldovei, locuri desfătate cu câmpi - Numiți limitele geografice ale
deșchiși, cu ape curătoare, cu păduri dease, și îndrăgind
constituirii și extinderii statului
locul au tras pre ai săi de la Maramoroș și pre alții au
îndemnat de au descălicat întâi supt munte, mai apoi Țara Moldovei.
adăogându-se și crescându înainte, nu numai apa - Numiți forțele politice externe
Moldovei, ce nici Sireatiul nu i-au hotărât (nu i-a oprit, nu cu care s-a confruntat românii.
le-a pus hotar), ce s-au întinsu până la Nistru și până la
mare.” (Grigore Ureche, Letopisețul Țării Moldovei)
Reflecție
Exprimați-vă opinia proprie vizavi de importanța Elevii își expun opinia proprie Discuția 1'
O5 constituirii statului independent Țara Moldovei. ghidată
Determinați elementele comune în evoluția Țărilor La tablă, un elev, subliniază
Române (Anexa 3) și demonstrează că aveau un elementele comune în evoluția Lucru cu fisa 2'
sistematizaFixarea și

caracter sincronic. Țărilor Române. Alt elev (Anexa 4)


Joc didactic: demonstrează că aveau uncaracter Calculează cîți
- Primul descălecător al Moldovei ...(Dragoș) sincronic. ani au trecut de Jocul
conținuturi

- Moldova a devenit independentă de coroana la întemeierea didactic 3'


magheară din timpul lui ... (Bogdan I) Țării Moldovei „Cursa de
rea

- Formațiuni statale pe teritoriul Moldovei ... Participă la joc condusă de cai”


(Ț.Brodnicilor, Codrii Orheiului) Bogdan.
lor

- Regele maghear îl recunoaște pe Bogdan I drept


voiecod al statului independent Țara Moldovei la ...
(1365)
- Izvoarele istorice străine numesc țara Moldovei ...
(Vlahia Mică, Rusovlahia, moldovlahia, Bogdania)
- Prima reședință domnească a Moldovei a fost ... Jocul
(Baia) didactic 2'
Determină dacă este Adevărată sau Falsă Participă la joc „Adevărat/F
afirmația: als”
- Țara Moldovei s-a întins de la Munții Carpați pînă
la Nistru, Marea Neagră și Dunăre.
- Apariția Țării Moldovei este reflectată în legenda
despre Basarab (Dragoș-Vodă).
- În 1365, regele maghear îl recunoaște pe Bogdan I
drept voievod al statului independent – Țara
Moldovei.
- Izvoarele istorice străine numesc Țara Moldovei
Valahia Mică, Rusovlahia, Moldovlahia.
- Turcii au numit Moldova Bogdania, după numele
voievodului Basarab (Bogdan).
Tema De studiat tema: „Formarea statului independent Țara Elevii notează tema pentru acasă. De povestit 1’
pentru Moldovei”, pg.144-146 legenda despre
acasă Eseu ”Însemnătatea formării statelor româneşti”, cel formarea Țării
puţin jumătate de pagină. Moldova
Notarea Profesorul notează elevii în registru Elevii se autoevaluează 1’
Debrifarea Numiți un lucru important pe care le-ați învățat astăzi. Elevii își expun opiniile. 1’
Cui doriți să-i povestiți despre cele studiate la lecție?
La ce v-ar servi informația învățată?
Anexa 1
La sud de Carpați se consolidează formațiuni statale românești incipiente care se opun invaziilor de migratori
(cumani, tătaro-mongoli, pecenegi) și expansiunii .....................
Din diploma eliberată de regele maghear aflăm că existatu formațiuni statale românești bine constituite ca
Ț.Severinului, cnezatele lui Ioan și ...............................voievodatul lui.............................
Conform unei legende populare, Țara Românească a fost întemeiată de voievodul .........................., care a venit
din Țara .................................... la ............. Prima capitală a fost apoi ........................, apoi ................
La început, Țara Românească era în dependență vasală de ....................... În anul ................... regele
Ungariei ....................................., întreprinde o campanie militară împotriva lui.................................. După ce
ungurii ocupă Banatul, Basarab a cerut pace, promițîndu-le ................ Regele a refuzat. În noiembrie 1330,
la ......................... oastea magheară a fost înfrîntă. Astfel, noul stat românesc și-a cucerit ....................................
La 1321, în urma fărîmițării statului româno-bulgar, s-a format Țara Cavarnei. Statul dobrogean se
consolidează în timpul domniei lui .................................. (1354-1386). ....................................... a unit Dobrogea
cu Țara Românească.
Noțiuni: Regatului maghear, Fărcaș, Făgărașului, 1290, Litovoi, Negru-Vodă, Cîmpulung, tribut, Posada,
Argeș, independența, Dobrotici, Ungaria, 1330, Carol Robert, Basarab I, Mircea cel Bătrîn.

Anexa 2
Voievodatul Țara Românească Țara Moldovei
Transilvaniei
Formațiuni prestatale
Perioada constituirii
Spațiul unde s-au format
Conducători
Capitala

Anexa 3
Examinează coloanele:
- Determină elementele comune în evoluția Țărilor Române
- Elaborează un plan simplu de idei prin care ai demonstra că evenimentele și procesele din
Țările Române aveau un caracter sincronic.

TRANSILVANIA ȚARA ROMÂNEASCĂ ȚARA MOLDOVEI


Formațiuni statale Formațiuni statale Formațiuni statale
Voievodatele lui Cucerirea independenței Cucerirea independenței
Menumorut, Glad și Gelu Dinastia Basarabilor Dinastia Bogdăneștilor
Voievodatul Transilvaniei Cîmpulung – prima capitală Baia – prima capitală
Scaune secuiești și săsești Domnul în fruntea statului Domnul în fruntea statului
Autonomie internă Unirea cu Dobrogea Ieșire la mare
Economie Economie Economie
Limba română Limba română Limba română
Cultură Cultură Cultură
Anexa 4
Nume, prenume ______________________________
Examinează coloanele:
- Subliniază elementele comuni în evoluția Țării Românești și Țării Moldovei

ȚARA ROMÂNEASCĂ ȚARA MOLDOVEI


Formațiuni statale Formațiuni statale
Cucerirea independenței Cucerirea independenței
Dinastia Basarabilor Dinastia Bogdăneștilor
Cîmpulung – prima capitală Baia – prima capitală
Domnul în fruntea statului Domnul în fruntea statului
Unirea cu Dobrogea Ieșire la mare
Economie Economie
Limba română Limba română
Cultură Cultură

Calculează cîți ani au trecut de la întemeierea Țării Moldovei condusă de Bogdan (1359) - ____