Sunteți pe pagina 1din 15
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova Universitatea Tehnică a Moldovei Facultatea Construcții, Geodezie și

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova Universitatea Tehnică a Moldovei Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru Departament Inginerie, Management și Evaluarea Imobilului

Lucrare de an

La disciplina: Evaluarea imobilului cu destinație specială

TEMA: Evaluarea unei porțiuni de cale ferată

A elaborat :

A verificat:

Chişinău 2018

st. gr. EI-1508 Leu Ana

lect. univ. Vitanov Alexandru

CUPRINS

INTRODUCERE.......................................................................................................................................3

CAPITOLUL 1 IMOBILUL DESTINAȚIE SPECIALĂ. GENERALITĂȚI PRIVIND CALEA FERATĂ .....................................................................................................................................................4

CAPITOLUL 2 EVALUAREA UNEI PORȚIUNI DE CALE FERATĂ.............................................11

CONCLUZII............................................................................................................................................14

BIBLIOGRAFIE.....................................................................................................................................15

Anexa 1. Extras din УПВС pentru Anexa 2. Extras din УПВС pentru Anexa 3. Extras din УПВС pentru Anexa 4. Extras din УПВС pentru

umplutură..........................................Error!

balast..................................................Error!

traversă..............................................Error!

șine.....................................................Error!

Anexa 5. Extras din УПВС pentru schimbător de

cale............................Error!

Anexa 6. Extras din УПВС pentru

suport.................................................Error!

Bookmark not defined. Bookmark not defined. Bookmark not defined. Bookmark not defined. Bookmark not defined. Bookmark not defined.

INTRODUCERE

Evaluarea bunurilor imobiliare este o nouă direcţie în ştiinţa şi practica economică, apărută la noi relativ recent, pe la mijlocul anilor '90. Necesitatea de a determina valoarea de piaţă a bunurilor imobiliare a apărut în procesul formării pieţei imobiliare secundare, cînd s-au activizat operaţiile de vînzare, cumpărare, donaţie, gajare a bunurilor ş.a.

În toată lumea, construcţiile reprezintă unul din cele mai mari și mai valoroase active ale statului, municipalităţilor, firmelor şi ale persoanelor fizice, motiv pentru care tot mai frecvent, în practică întâlnim situaţii în care proprietarul, statul sau oricare altă persoană fizică sau juridică, doreşte să cunoască valoarea reală, de piaţă a acestora. Aşadar, proprietatea imobiliara reprezintă o parte considerabila a avuţiei mondiale iar activitateade evaluare este fundamentală pentru asigurarea viabilităţii proprietăţii globale şi a pieţelor financiare.

Scopul lucrării este de a estima valoarea de piață a unei porțiuni de cale ferată, de a evidenţia importanţa respectării cerinţelor faţă de activitatea de evaluare precum și cunoașterea elementelor constituiente ale acesteia.

Lucrarea dată este structurată în 2 capitole:

Primul capitol „IMOBILUL DESTINAȚIE SPECIALĂ. GENERALITĂȚI PRIVIND

CALEA FERATĂ „ are menirea de a explica structura și componența unei căli ferate precum ți

unele construcții speciale în cadrul călii ferate

În al doilea capitol „ EVALUAREA UNEI

.. PORȚIUNI DE CALE FERATĂ”, este reflectat nemijlocit evaluarea porțiunii de cale ferată.

Lucrarea

dată

este

constituită

din

două

capitole,

conține

8

figuri,

2

tabele,

5

surse

bibliografice, 6 anexe, fiind expusă pe un volum de de pagini

CAPITOLUL 1. IMOBILUL DESTINAȚIE SPECIALĂ. GENERALITĂȚI PRIVIND CALEA FERATĂ.

Transportul feroviar este o economie complexă, diversificată, care cuprinde căile ferate, întreprinderile producătoare și alte unități care formează infrastructura pentru serviciile sale.

CAPITOLUL 1. IMOBILUL DESTINAȚIE SPECIALĂ. GENERALITĂȚI PRIVIND CALEA FERATĂ. Transportul feroviar este o economie complexă, diversificată,

Figura 1.1 Vedere generală a călei ferate Procesul de transport este realizat printr-o varietate de mijloace tehnice, dintre care cele mai importante sunt:

 • 1. stații de cale ferată și stații de cale ferată.

 • 2. Materialul rulant.

 • 3. Dispozitivele pentru îmbarcarea și debarcarea pasagerilor, încărcarea, descărcarea și depozitarea mărfurilor.

 • 4. Dispozitive de automatizare și de calcul pentru controlul traficului feroviar.

 • 5. Dispozitive de comunicare pentru a asigura eficiența proceselor de producție, condițiile de lucru sigure și circulația trenurilor.

 • 6. Facilități pentru inspecția tehnică, repararea și echiparea materialului rulant (locomotive electrice, locomotive diesel, mașini, vagoane de cale ferată etc.).

 • 7. Dispozitive de alimentare cu energie electrică.

 • 8. Dispozitive de alimentare cu apă.

 • 9. Logistica infrastructurii.

O cale ferată este un complex de structuri inginerești destinate trecerii trenurilor cu viteză

fixă pe ea (figura 1). Calea ferată constituie structurile inferioare și superioare.

Figura 1.2. Exemplu de vârf căi (rambleu) Structura inferioară a pistei constă în: o schelă de

Figura 1.2. Exemplu de vârf căi (rambleu) Structura inferioară a pistei constă în: o schelă de drum și structuri artificiale. Podeaua de rulare este o suprafață de pământ special tratată.

Figura 1.2. Exemplu de vârf căi (rambleu) Structura inferioară a pistei constă în: o schelă de

Figura 1.3 Trecere pe pod Structuri artificiale sunt poduri , țeava , pasaje superioare , galeria , tunelul, viaducte, etc. Scopul podurilor și tunelurilor este bine cunoscut. Țevile sunt proiectate pentru a trece apa pe calea ferată. Galerii - pentru a proteja căile ferate de alunecările de teren din zonele montane. Viaductele permit să depășiți ravenele profunde și râurile. Viaductul este poduri înalte (până la 100 de metri și mai mult) folosite pentru a traversa chei de munte, văi adânci și ravene ; Apeduct - un pod sau un pasaj cu o conductă de apă (țeavă, tavă, canal), care este construită la intersecția conductei de apă cu o râpă, chei, râu, șosea și alte obstacole; Pasajele sunt construite pentru a traversa căile ferate cu autostrăzi. Structura superioară a pistei constă dintr-un strat de balast, traverse, șine, întrerupătoare și alte structuri. Șinele sunt conectate cu traverse și formează o rețea feroviară. Stratul de balast acționează ca bază pentru grătarul feroviar, preluând presiunea din încărcăturile materialului rulant

Figura 1.4 Pod cu trecere pe jos Stratul de balast trebuie să îndeplinească următoarele cerințe de

Figura 1.4 Pod cu trecere pe jos

Stratul de balast trebuie să îndeplinească următoarele cerințe de bază:

 • 1. Să aibă bune proprietăți de drenaj, adică să lase apa să treacă fără să o țină în grosime

și să împiedice supraîncălzirea platformei principale a patului căilor ferate.

 • 2. Să fie durabil.

 • 3. Să aibă un cost redus.

Stratul de balast poate fi confecționat din diverse materiale. Pentru construirea de balast sunt utilizate:

Criblură. Pietriș. Amestec de nisip. Azbest.

Lumașel. Nisip. Ultimele două materiale sunt folosite pentru construcția de balast numai în zone cu activitate redusă. Balastul zdrobit se aplică pe toate autostrăzile principale și exprese. Traversele servesc la fixarea șinelor, acționând ca bază.

Figura 1.5 Viaduct Traversele pot fi din lemn sau din beton armat. În străinătate, au folosit

Figura 1.5 Viaduct

Traversele pot fi din lemn sau din beton armat. În străinătate, au folosit și traverse metalice. În țara noastră, folosiți în principal traverse de lemn. Șinele conectate la traverse formează o rețea feroviară.

Frecvența amplasării traverselor de-a lungul liniei este numită epura traverselor. Patru epure de 1440, 1600, 1840 și 2000 de traverse pe kilometru au fost distribuite în țara noastră. Cu cât este mai mare categoria drumului, cu atât mai mult cu cât este mai rapidă sau cu încărcătură mare, cu atât numărul de traverse este mai mare pe 1 km. Șinele sunt proiectate pentru a ghida circulația roților materialului rulant.

Figura 1.5 Viaduct Traversele pot fi din lemn sau din beton armat. În străinătate, au folosit

Figura 1.6 Galerie împotriva colapsurilor

Figura 1.7 Tunel prin munte În plus , șinele îndeplinesc funcția de transmitere a energiei electrice

Figura 1.7 Tunel prin munte

În plus, șinele îndeplinesc funcția de transmitere a energiei electrice către un material rulant electric (EPS), care acționează ca unul dintre elementele circuitului electric. Două fire ale căilor ferate sunt de asemenea utilizate pentru transmiterea semnalelor electrice de blocare automată - un sistem de delimitare a trenurilor în spațiu utilizând semafoare.

Următoarele tipuri de șine sunt utilizate în țara noastră: Р-50, Р-65 și Р-75. În acest caz, litera P desemnează - șina, iar cifra reprezintă greutatea unui segment de metru. Lungimea șinelor pe autostrăzile principale este de 25 m. Calea, construită din șine individuale, se numește cale de legătură.

Figura 1.7 Tunel prin munte În plus , șinele îndeplinesc funcția de transmitere a energiei electrice

Figura 1.8 Schimbător de cale

Șinele sunt atașate la traverse cu dispozitive speciale de fixare a șinelor. Pista continuă este formată din șine sudate într-un bici lung de 800 de metri.

Calea ferată este o cale de comunicație și reprezintă mijlocul de transport terestru, destinat circulației vehiculelor prin rulare pe șine sau cabluri. Aceasta constă dintr-un ansamblu de construcții și instalații cu ajutorul cărora se asigură circulația materialului rulant (tren, vagoane) în vederea efectuării transporturilor de călători și bunuri materiale. Calea ferată este una din cele mai complexe lucrări inginerești, avându-se în vedere caracterul extrem de variat al construcțiilor și instalațiilor ce o compun pe de o parte, volumul și răspândirea lor pe de altă parte. O cale ferată care leagă două sau mai multe localități împreună este numită uzual, linie (de cale ferată). Între două localități (stații, gări) o cale ferată poate fi simplă sau dublă, cea din urmă permițând trafic simultan de trenuri în ambele sensuri, fără a necesita „încrucișări” în gări În Republica Moldova imobilul cu destinație specială sunt descrise în Legea nr.1530 privind ocrotirea monumentelor din 22.06.1993 [1], care prevede:

Monumente sînt obiecte sau ansambluri de obiecte cu valoare istorică, artistică sau ştiinţifică, care reprezintă mărturii ale evoluţiei civilizaţiilor de pe teritoriul republicii, precum şi ale dezvoltării spirituale, politice, economice şi sociale şi care sînt înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat (denumit în cele ce urmează Registrul monumentelor). Monumentele reprezintă bunuri imobile şi mobile.Monumente sub for mă de bunuri imobile pot fi obiecte aparte ori însambluri de obiecte. Monumente aparte sub formă de bunuri imobile se consideră: obiectele naturale cu valoare geologică, biologică, zoologică, antropologică, arheologică, etnografică istorică, clădiri construcţii, monumente în cimitire, opere de artă monumentală şi de arhitectură, tumuli, stele de piatră, morminte antice izolate, fortificaţii, drumuri antice, poduri străvechi şi apeducte medievale. Ansambluri de monumente sub formă de bunuri imobile se consideră: teritorii şi landşafturi naturale, ansambluri şi situri arheologice care cuprind cetăţui de pîmînt, aşezări nefortificate (grădişti, aşezări antice, staţiuni ale omului primitiv, grote, peşteri, grupuri tumulare, necropole, straturi cu valoare arhrologică), ansambluri de monumente cu valoaristorică, arheologică sau memorială (memorialuri, cimitire) care cuprind obiecte antropologice, valuri de pămînt stele de piatră, morminte antice izolate, şanţuri antice de apărare, obiecte etnografice, ansambluri şi rezervaţii de arhitectură urbană şi rurală (oraşe,

centre orăşeneşti, cartiere, pieţe, străzi, cetăţi, ansambluri monastice, curţi boiereşti, parcuri, landşafturi naturale cu obiecte de arhitectură).

Monumente sub formă

de

bunuri

mobile

se consideră: obiectele

naturale cu valoare geologică, biologică, zoolgică, antropologică, obiecte cu valoare

numismatică (monede izolate, tezaure de monede şi de obiecte antice), etnografică, arhiologică (unelte de muncă, obiecte de uz casnic, arme, podoabe şi alte piese cu valoare istorică), materiale epigrafice, relicte, obiecte cu caracter memorial, monumente ale ştiinţei şi tehnicii, opere de artă (pictură, sculptură, grafică, obiecte de artă decorativă şi aplicată), de anticariat, precum şi monumente documentare (acte ori documente scrise de mînă sau dactilografiate, materiale cartografice, fotografii, filme, discuri, înregistrări audio sau video), cărţi (manuscripte, incunabule), ediţii vechi şi rare.

Ocrotirea monumentelor de către stat

cuprinde prevederea şi asigurarea lucrărilor de

evidenţă, studiere, punere în valoare, salvare, protejare, conservare şi restaurare; extinderea bazei materiale; folosinţa şi accesibilitatea monumentelor pentru diverse investigaţii, în procesul de instruire şi propagare. Ocrotirea de către stat este exercitată de Parlament, de Guvern, de consiliile raionale, municipale, orăşeneşti şi comunale şi de preşedinţii raioanelor şi primar.

În

scopul evidenţei, studierii, punerii în valoare,salvării,

protejării, conservării şi

restaurării monumentelor pe principii ştiinţifice, organele de stat pentru ocrotirea monumentelor sînt obligate să înfiinţeze consilii ştiinţifice şi restauratori), luînd în considerare la întocmirea Registrului monumentelor, precum şi la înscrierea monumentelor în acest registru, avizele corespunzătoare.

CAPITOLUL 2. EVALUAREA UNEI PORȚIUNI DE CALE FERATĂ

Pentru a efectua calculele necesare trebuie să determinăm volumele emlementelor componente,astfel în figura 2.1, este rerezentat schema constructive a călii ferate.

CAPITOLUL 2. EVALUAREA UNEI PORȚIUNI DE CALE FERATĂ Pentru a efectua calculele necesare trebuie să determinăm

Efectuarea calculelor:

Figura 2.1 Schema călii ferate

Tabelul 2.1 Datele inițiale

Denumire

Varianta

Lungimea porțiunii, m

1860

Tipul pămîntului de umplutură

Obișnuit

Înălțimea umpluturii, m

1,13

Tipul balastului

Pietriș de carieră

Materialul și tipul traverselor

Lemn neimpregnat

Lungimea șinelor, m

25

Tipul șinelor

P50

Nr. de traverse pe un km

1840

Tipul schimbătorului de cale

1/9

Tipul suportului

De lemn

Determinarea volumelor:

Așa cum figurile reprezintă niste trapeze, folosim formula pentru determinarea ariei trapezului:

S A = 3,14+4,4

2

S B = 5,6+9,52

2

0,4=1,5m. p

1,13=8,54m. p

 • V pr =0,140,252,343=0,082m. c

Determinarea numărului de traverse pentru lungimea de cale ferată:

Nr tr =1,861840=3422 buc

Determinarea volumului traverselor:

 • V tr =34220,082=280,6m . c

Determinarea volumului balastului:

 • V bal =(1,51860 )280,6=2509,4m. c

Determinarea valorii de piață prin abordarea prin cost:

Pentru efectuarea calculelor s-a folosit ICVR (УПВС), culeg. 21. Se consideră cheltuielile indirecte egale cu 1,11, indicile beneficiului investitorului egal cu 1,20 și taxa pe valoare adăugată(TVA) egal cu 1,20 Tabelul 2.2 Determinarea valorii de piață a porțiunii de cale ferată

     

Prisma

       

Nr.

Umplutur

de

Schimbător

d/o

Indicator

ă

balast

Traverse

Șine

Suport

de cale

 • 1 2

3

4

5

6

7

8

 

Costul a 1 m.c. (rub.

1,86

 
 • 1 1969)

5,91

3,18

48700

284

3170

 

Coeficientul de corecţie

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

 • 2 pentru seismicitate

 

Costul a 1 m.c. corectat

 • 3 (rub. 1969)

1,92

6,09

3,28

50 161,00

292,52

3265,10

 

Indicele modificării

           

preţurilor din 1969 la

1,19

1,19

1,19

1,19

1,19

1,19

 • 4 1984

Indicele modificării

           

preţurilor din 1984 la

1,51

1,51

1,51

1,51

1,51

1,51

 • 5 1991

Indicele modificării preţurilor din 1991 la

38,883

38,883

38,883

38,883

38,883

38,883

 • 6 2017, trim.IV

Costul a 1 m.c. corectat

 • 7 (lei, 2018)

133,85

425,31

228,85

3504692,02

20438,04

228128,82

 

Coeficientul cheltuielilor

 
 • 8 indirecte

 

1,11

1,11

1,11

1,11

1,11

1,11

 

Coeficientul beneficiul

 
 • 9 investitorului

 

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

10

Coeficientul T.V.A.

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

11

Volumul elementului, m.c

15 884

2509,40

280,60

1,86

1,00

1,00

Valoarea de reconstituire a

 

1 067

12

elementelor, lei

2 126 203

280

64 215

6 518 727

20 438

228 129

Valoarea de reconstituire

 

13

toală, lei

10 024 991

 

14

Determinarea uzurii fizice

 

15

Vîrsta reală, ani

 

37

Uzura fizică a

74

16

elementelor,

%

17

Valoarea de piață, lei

 

2 606 498

 

Valoarea de piață, euro

   

133 306

 

18

(1 euro= 19,5527 lei)

Sursa: elaborate de autor

În urma efectuării calculelor și aplicînd metodele și tehnicile potrivite am determinat valoarea de piață a unei porțiuni de cale ferată, care este la data de 11.10.2018 egală cu 133 306 euro sau 2 606 498 de lei.

CONCLUZII

Calea ferată este o cale de comunicație și reprezintă mijlocul de transport terestru, destinat circulației vehiculelor prin rulare pe șine sau cabluri. Aceasta constă dintr-un ansamblu de construcții și instalații cu ajutorul cărora se asigură circulația materialului rulant (tren, vagoane) în vederea efectuării transporturilor de călători și bunuri materiale. Calea ferată este una din cele mai complexe lucrări inginerești, avându-se în vedere caracterul extrem de variat al construcțiilor și instalațiilor ce o compun pe de o parte, volumul și răspândirea lor pe de altă parte. Scopul lucrării date a fost estimarea valorii de piață a unei porțiuni de cale ferată, de a evidenţia importanţa respectării cerinţelor faţă de activitatea de evaluare precum și cunoașterea elementelor constituiente ale acesteia. În urma efectuării lucrării amutilizat tehnici și metode pentru estimarea valorii de reconstituire și a valorii de piață a porțiunii de cale ferată.