Sunteți pe pagina 1din 3

CARACTERIZAREA GRUPEI

ÎN URMA EVALUĂRII INIŢIALE

În anul şcolar 2018 – 2019, la grupa mijlocie 1 – „Grupa Isteţilor” – au fost înscrişi un
efectiv de 28 de preşcolari cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 9 luni şi 4 ani şi 7 luni, dintre care
10 băieţi şi 18 fete.
Evaluarea iniţială pe care am realizat-o la începutul semestrului I, la grupa mijlocie a
avut drept scop evaluarea cunoştinţelor, priceperilor şi abilităţilor dobândite, socializarea
copiilor în cursul anului şcolar anterior. Altfel spus, a fost o evaluare a gradului de dezvoltare
al copiilor în raport cu tematica parcursă.
Pentru a nu abuza de fişele de lucru am selectat şi aplicat probe de evaluare care să
permită preşcolarilor să se manifeste liber, creativ şi astfel am constatat mai uşor cunoştinţele
dobândite şi capacitatea de aplicare a acestora în practică.
Analizând şi interpretând datele obţinute raportate la obiectivele propuse am tras
următoarele concluzii:
DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE
Referitor la educarea limbajului, copiii au realizat progrese în ceea ce priveşte volumul
vocabularului, cât şi exprimarea. Sunt şi unii copii care prezintă o exprimare defectuoasă din
punct de vedere fonetic şi gramatical, dar şi deficienţe de pronunţie şi exprimare. Atenţia şi
memoria voluntară sunt slab dezvoltate şi de scurtă durată, acest lucru ducând la reproducerea
defectuoasă a fragmentelor de poezie sau poveste.
Măsuri ameliorative
Copiii care se exprimă mai greu în propoziţii vor fi antrenaţi şi activaţi într-un program
de recuperare şi exersare a comunicării orale în activităţile alese de repovestire după imagini
pentru reactualizarea conţinuturilor poveştilor cunoscute şi pentru antrenarea tuturor copiilor
în repovestiri. Ceilalţi copii vor fi antrenaţi în activităţi pentru dezvoltarea limbajului oral şi a
comunicării orale, fiind solicitaţi în rezolvarea unor sarcini mai complicate, cu grad de
dificultate mai ridicat.
DOMENIUL ŞTIINŢE – Cunoaşterea mediului
În urma evaluării iniţiale am constatat că majoritatea copiilor au însuşite cunoştinţe
referitoare la mediul înconjurător. Ei descriu, enumeră, clasifică elemente componente ale
mediului (plante, animale, obiecte), însă nu toţi adresează întrebări în legătură cu cele
observate; nu toţi denumesc corect anotimpurile şi nu asociază corect imaginea cu anotimpul
cerut.
Măsuri ameliorative
Se va lucra diferenţiat cu copiii care au întâmpinat dificultăţi, atât la activităţile pe
domenii experienţiale, cât şi la jocurile desfăşurate la sectorul Ştiinţă. Fiecare copil va fi ajutat
ca prin joc să-şi consolideze şi sistematizeze cunoştinţele referitoare la anotimpuri şi la
caracteristicile acestora.
DOMENIUL ŞTIINŢE – Activitate matematică
La toţi copiii am observat un progres în ceea ce priveşte cunoştinţele şi reprezentările
matematice. Nu toţi preşcolarii formează şi denumesc corect mulţimi după diferite criterii,
însă toţi numără corect în limitele 1-3. Majoritatea recunosc şi descriu formele geometrice
învăţate şi identifică corect poziţiile spaţiale ale obiectelor. Cu toate acestea am observat o
durată scurtă de concentrare a atenţiei la unii copii şi folosirea defectuoasă a limbajului
matematic.
Măsuri ameliorative
Copiii vor fi antrenaţi mai mult în jocuri cu conţinut matematic, atât în cadrul
activităţilor recuperatorii, cât şi în cadrul activităţilor desfăşurate la centrul ştiinte. De
asemenea, voi încerca să folosesc softurile educaţionale pentru a atrage mai mult copiii în
fixarea cunoştinţelor matematice.
DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE – Educaţie pentru societate
Majoritatea copiilor acceptă şi respectă regulile de convieţuire în grup, însă există şi unii
copii care dovedesc un comportament necivilizat în relaţiile cu cei din jur. Unii preşcolari
colaborează în grup pentru realizarea unei sarcini, pe când alţii, preferă lucrul (jocul)
individual.
Am constatat că majoritatea copiilor se implică şi iau atitudine în anumite situaţii
problemă, conştientizează consecinţele negative şi pozitive ale manifestărilor de
comportament asupra celorlalti şi îşi adaptează comportamentul la diferite situaţii. Totuşi, sunt
şi unii copii mai rezervaţi, care nu au iniţiativă, dar răspund bine provocărilor.
Măsuri ameliorative
Copiii vor fi antrenaţi în jocuri şi exerciţii atractive pentru a-şi dezvolta capacităţile de a
lua iniţiativă într-o situaţie oarecare. De asemenea vom desfăşura majoritatea jocurilor şi a
exerciţiilor pe grupuri, pentru a le dezvolta abilităţile de lucru în echipă.
DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE – Activităţi practice
Preşcolarii cunosc materialele şi uneltele folosite în cadrul activităţilor practice,
utilizându-le corect în cadrul diferitelor tehnici însuşite realizând în general lucrări practice
estetice. Nu toţi copiii finalizează lucrările, iar coordonarea ambelor mâini nu este
perfecţionată.
Măsuri ameliorative
Copiii vor fi încurajaţi, stimulaţi şi ajutaţi în finalizarea lucrărilor. Voi desfăşura
activităţi pentru ale dezvolta abilităţile practice de lucru în echipă.
DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV – Activităţi artistico-plastice
În urma evaluării iniţiale am constatat mari progrese în ceea ce priveşte mânuirea
corectă a instrumentelor de lucru (creion, pensulă, cretă). Preşcolarii modelează plastilina
realizând forme de dimensiuni şi culori diferite şi utilizând tehnici specifice modelajului. Sunt
unele probleme în ceea ce priveşte încadrarea în spaţiu, respectarea proporţiilor şi rigiditatea
mâinilor.
Măsuri ameliorative
Copiii vor fi încurajaţi să acopere tot spaţiul de lucru, să respecte proporţiile, să
realizeze lucrări îngrijite, să-şi exprime opinia faţă de propria lucrare sau a altora şi, mai ales,
să-şi motiveze părerea.
DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV – Educaţie muzicală
Am constatat că majoritatea copiilor respectă linia melodică şi textul cântecului, audiază
cu atenţie un fragment dintr-un cântec cunoscut, unii recunoscând cu uşurinţă cântecul şi
denumind titlul. Am observat însă ezitări la marcarea ritmului, nu execută mişcările în
concordanţă cu textul, nu cântă toţi deodată la unison.
Măsuri ameliorative
Vom învăţa şi vom repeta în cadrul activităţilor (de joc, alese), unele cântece ritmate la
care se folosesc bătăi din palme, observaţii sonore.
DOMENIUL PSIHOMOTRIC – Educaţie fizică
În urma activităţilor de evaluare am constatat că preşcolarii execută corect deprinderile
motrice învăţate şi reuşesc să le utilizeze corect în diferite contexte. De asemenea execută
mişcări care necesită orientare spaţială şi temporală. Unii copii întâmpină dificultăţi în
perceperea schemei corporale, în păstrarea rândului, nu execută alergarea cu gura închisă, pe
vârfuri, etc.
Măsuri ameliorative
Se va face repetarea aşezării în formaţie şi în cadrul altor activităţi; exersarea
individuală pentru a-şi însuşi corect cunoştinţele referitoare la propria schemă corporală; unii
copii vor fi antrenaţi în activităţi sportive şi vor fi ajutaţi să-şi perfecţioneze deprinderile
motrice.
Constatările prezentate mai sus evidenţiază progresul realizat de copii în ceea ce
priveşte nivelul de cunoştinţe, priceperi, deprinderi şi abilităţi însuşite pe parcursul anului
şcolar anterior, şi, deci, o evoluţie în ceea ce priveşte dezvoltarea intelectuală, psiho-fizică şi
socio-afectivă a preşcolarilor.