Sunteți pe pagina 1din 97

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI

Catedra „Contabilitate şi audit”

Eudochia Bajerean

Ecaterina Cechina Rodica Cuşmăunsă

Editura ASEM
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI

Catedra „Contabilitate şi audit”

Eudochia Bajerean

Ecaterina Cechina Rodica Cuşmăunsă

CAIET
pentru lucrări practice
la disciplina
BAZELE CONTABILITĂŢII

Facultatea__________________
Grupa___________
Numele_____________________
Prenumele__________________

Chişinău – 2005
1
CZU 657.1(076.5)
B 17

Lucrarea a fost recomandată pentru editare la şedinţa Consiliului facultăţii „Contabilitate”


(proces-verbal nr. 1 din 29.08.05)

Referenţi: conf. univ. dr. L. Cauş;


conf. univ. dr. L. Grabarovschi

Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii

Bajerean, Eudochia

Caiet pentru lucrări practice la disciplina „Bazele contabilităţii” / Eudochia Bajerean,


Ecaterina Cechina, Rodica Cuşmăunsă; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. Catedra
„Contabilitate şi audit”. – Ch.: Dep. Ed.-Poligr. al ASEM, 2005. – 95 p.
ISBN 9975-75-340-X
500 ex.

657.1(076.5)

Autori: prof. univ. dr. E. Bajerean;


conf. univ. dr. E Cechina;
lect. univ. R. Cuşmăunsă

ISBN 9975-75-340-X

© Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM

2
CUPRINS

TEMA 1. Contabilitatea – principalul sistem informaţional 5

TEMA 2. Obiectul şi metoda contabilităţii 7

TEMA 3. Bilanţul contabil – procedeu de bază al contabilităţii 19

TEMA 4. Sistemul de conturi şi dubla înregistrare 27

TEMA 5. Metodica contabilităţii operaţiunilor economice principale 41

TEMA 6. Evaluarea şi rolul ei în contabilitate 49

TEMA 7. Documentaţia ca element al metodei contabilităţii 60

TEMA 8. Inventarierea – mijloc de verificare a datelor 68

TEMA 9. Registrele şi formele de contabilitate 71

TEMA 10. Rapoartele financiare 77

Anexă 81

3
Prezenta lucrare este destinată atât studenţilor Facultăţii „Contabilitate”, cât şi studenţilor altor
facultăţi ale instituţiilor de învăţământ superior şi colegiilor.
Obiectivele prioritare, urmărite prin elaborarea acestei lucrări, constau în concretizarea,
aprofundarea şi ilustrarea mai bogată, din punct de vedere practic, a cunoştinţelor obţinute de
studenţi la cursul „Bazele contabilităţii”, fapt ce contribuie la abilitarea, într-o măsură sporită, a
viitorilor specialişti.
Problematica lucrării este fundamentată şi structurată în baza programei analitice a cursului
„Bazele contabilităţii”, fapt care a impus ordonarea temelor practice în succesiunea logică a cursului
dat. În total, lucrarea cuprinde 10 teme practice, corespunzătoare temelor cursului, iar în cadrul
fiecărei teme – lucrări practice propuse spre rezolvare.
Această lucrare este binevenită din motivul că studenţii soluţionează problemele propuse spre
rezolvare nemijlocit în paginile „caietului”, fapt care înlesneşte rezolvarea şi verificarea
problemelor. Un motiv important e şi reducerea intervalului de timp necesar rezolvării itemilor.
Rezolvarea de către studenţi a cazurilor propuse are menirea de a plasa studentul în universul
întreprinderii cât mai aproape de procesele economice reale, de a-i stimula gândirea economică,
bazată pe eficienţă, având ca temei interpretarea şi formalizarea contabilă a fenomenelor şi
proceselor respective, de a facilita integrarea lui viitoare la locul de muncă.
Exprimăm anticipat mulţumiri tuturor celor care, prin sugestiile şi observaţiile ce ne vor
transmite, vor contribui la îmbunătăţirea, în continuare, a lucrării de faţă.

Autorii

4
TEMA 1. Contabilitatea – principalul sistem informaţional

Scopul problemelor propuse spre rezolvare:

− însuşirea principiilor de bază ale contabilităţii;


− studierea funcţiilor contabilităţii.

Problema 1

Se cere: de completat spaţiile libere.

1. Contabilitatea este sistemul ...............................................................................................................


...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

2. Utilizatorii informaţiei contabile se subdivizează în .........................................................................

3. Utilizatorii ............ ai informaţiei contabile se subdivizează în două categorii:


a) .................................................................................... din care fac parte......................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................;
b) ............................................................, la care se referă ...............................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4. Fondator al contabilităţii se consideră ................................., profesor de matematică, care este
cunoscut ca autorul primei cărţi de contabilitate.

5. Contabilitatea a devenit o ştiinţă autentică în secolul .........., când s-a definit ..................................
............................................................................................................................................................

6. Noţiunea de „principiul contabilităţii” înseamnă ..............................................................................


............................................................................................................................................................

7. Conform principiului ......................................................................., în cazul desfăşurării normale


a activităţii întreprinderii în viitorul apropiat, bunurile economice sunt evaluate în rapoartele
financiare la .............................................., iar în cazul suspendării sau reducerii substanţiale a
volumului activităţii întreprinderii, bunurile economice sunt evaluate în rapoartele financiare la
.......................................................................................................................................................

8. Conform principiului specializării exerciţiului, ........................................... se constată în perioada


în care acestea au avut loc, indiferent de ........................................................................
.......................................................................................................................................................

9. Principiul ......................... prevede neadmiterea supraevaluării ...................................................,


şi respectiv subevaluarea ..........................................................

10. Conform principiului ........................................ în cazul furtului, lipsurile constatate în urma


furtului se vor reflecta ca ............................ în momentul ..........................................., iar sumele
recuperării daunei materiale de către persoanele vinovate se vor constata ca ................................
numai atunci când ...........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

5
11. Conform principiului ............................................................................................, patrimoniul şi
datoriile ............................................................. se reflectă separat de patrimoniul şi datoriile
.......................................................................................

12. Conform principiului ................................................................................................., mijloacele


fixe primite în arenda finanţată trebuie să fie reflectate în bilanţul arendaşului, cu toate că
drepturile de proprietate asupra acestora aparţin arendatorului.

13. Conform principiului ...................................... veniturile şi cheltuielile ocaziţionate de unele şi


aceleaşi operaţiuni economice se reflectă ...................... în contabilitate şi rapoarte financiare.

14. Conform principiului necompensării în contabilitate este interzisă compensarea reciprocă dintre
elementele de ............................................., precum şi de .................................................

15. Se cunosc următoarele funcţii ale contabilităţii ...........................................................................


......................................................................................................................................................

16. Asigurarea integrităţii şi utilizării raţionale a bunurilor agentului economic este îndeplinită de
funcţia ..................................... al contabilităţii.

17. Acumularea informaţiei privind rezultatele financiare precum şi stării, mişcării mijloacelor şi
surselor de formare ale activităţii agentului economic este realizată de funcţia .............................
..................................................................... al contabilităţii.

6
TEMA 2. Obiectul şi metoda contabilităţii

Scopul problemelor propuse spre rezolvare:

− identificarea mijloacelor economice şi a surselor de finanţare;


− însuşirea clasificării mijloacelor economice şi a surselor de finanţare;
− recunoaşterea consumurilor şi cheltuielilor;
− însuşirea clasificării consumurilor, cheltuielilor şi a veniturilor întreprinderii.

Problema 2

Se cere: de completat spaţiile libere.

1. Obiectul de studiu al contabilităţii este ..........................................................................................


.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2. La mijloacele economice nemateriale se referă mijloacele economice care ..................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
3. Bunuri economice care au un termen de exploatare mai mare de un an şi valoarea unitară mai
mare de 1000 lei se numesc ............................................................................................................
4. Obiectele de mică valoare şi scurtă durată sunt obiecte care .........................................................
........................................................................................................................................................
5. Bunurile procurate de la alte întreprinderi şi destinate vânzării reprezintă ...................................
6. Creanţele întreprinderii reprezintă .................................................................................................
........................................................................................................................................................
7. Avansurile acordate salariaţilor în contul salariatului fac parte din ..............................................
8. Acreditivele fac parte din ...............................................................................................................
9. Cheltuieli ................................................................................................................ sunt cheltuieli
efectuate în perioada de gestiune curentă, dar care se referă la perioadele de gestiune viitoare.
10. .................................................................................. reprezintă valoarea aporturilor proprietarilor
întreprinderii (acţionarilor, asociaţilor) la patrimoniul acesteia depuse în contul achitării
acţiunilor (cotelor, părţilor sociale) pentru asigurarea activităţii statutare a întreprinderii.
11. Mărimea capitalului statutar se micşorează cu mărimea .................................................................
..........................................................................................................................................................
12. ................................................................................................................................ al întreprinderii
reprezintă datoriile fondatorilor privind aporturile la capitalul statutar.
13. .......................................................................................................... reprezintă valoarea acţiunilor
proprii răscumpărate de la acţionarii săi.
14. Venituri anticipate pe termen scurt se referă la ...............................................................................
15. Consumurile legate de deservirea şi gestiunea subdiviziunulor de producţie se numesc
.........................................................................................................................................................
7
16. Consumurile ................................................................................. sunt consumuri, a căror mărime
nu se modifică în raport cu modificarea volumului de produse fabricate sau servicii prestate.
17. Consumurile ............................................................................ sunt consumuri, a căror mărime se
modifică direct proporţional cu modificarea volumului de produse fabricate sau servicii prestate.
18. În funcţie de direcţiile efectuării, cheltuielile se subdivizează în ....................................................
.........................................................................................................................................................
19. Cheltuielile activităţii operaţionale cuprind ....................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
20. Venituri neoperaţionale cuprind ......................................................................................................
21. Cheltuielile legate de activitatea de bază a întreprinderii se numesc cheltuieli ale activităţii
..........................................................................................................................................................
22. Cheltuielile care apar în urma procesului de vânzare a produselor, mărfurilor şi de prestare a
serviciilor se numesc cheltuieli …...................................................................................................
23. Cheltuieli aferente deservirii şi gestiunii întreprinderii în ansamblu se numesc cheltuieli
.........................................................................................................................................................
24. Veniturile suportate de întreprindere la desfăşurarea altor tipuri de activităţi decât cele de bază
se numesc venituri ale activităţii .....................................................................................................
25. Din procedeele specifice metodei contabilităţii fac parte ................................................................
..........................................................................................................................................................
26. Element specific al metodei contabilităţii care oferă posibilitatea reflectării la o anumită dată a
patrimoniului întreprinderii grupat pe tipuri, pe de o parte, şi pe surse de formare a acestora, pe
de altă parte, reprezintă ..................................................................................................................
27. ................... - procedeu comun tuturor ştiinţelor economice, care prevede studierea şi cercetarea
proceselor şi fenomenelor de la general la particular.
28. ......................................... - procedeu comun tuturor ştiinţelor economice, care prevede studierea
şi generalizarea proceselor şi fenomenelor de la particular la general.
29. ...................................................................... reprezintă totalitatea procedeelor cu ajutorul cărora
se studiază existenţa şi modificarea elementelor patrimoniale şi a drepturilor şi obligaţiilor.
30. ................................... - procedeu specific metodei contabilităţii care prevede studierea existenţei
şi mişcării elementelor patrimoniale în perioada gestionară, fiind grupate după anumite criterii.
31. Procedeu al metodei contabilităţii care permite controlul concomitent al mişcării elementelor
economice şi al surselor de finanţare ale acestora este ................................................................
32. Procesul .......................................... în care forţa de muncă este unită cu mijloacele de muncă,
prin care se acţionează asupra obiectelor de muncă, în urma căruia se obţine un produs finit
concret sau serviciu.
33. Procesul ............................................... totalitatea de operaţii legate de vânzarea produselor
finite, mărfurilor sau prestarea serviciilor.
34. Procesul ........................................ reprezintă asigurarea procesului de producere cu mijloace
necesare de producţie pentru fabricarea unui anumit volum de produse sau prestarea serviciilor.
8
Problema 3

Se cere: de clasificat elementele patrimoniale în mijloace economice şi surse de finanţare.

Date iniţiale:
Clasificarea elementelor patrimoniale

Surse
Elemente patrimoniale Mijloace economice
de finanţare
1. mijloace băneşti din contul curent

2. resurse naturale

3. capital nevărsat

4. creanţe ale personalului

5. datorii privind facturile comerciale

6. investiţii financiare

7. venituri anticipate curente

8. produse

9. profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi

10. împrumuturi acordate

11. rezerve prevăzute de legislaţie

12. capital secundar

13. împrumuturi primite

14. avansuri acordate

15. obiecte de mică valoare şi scurtă durată

16. mijloace fixe

17. datorii faţă de fondatori şi alţi participanţi

18. creanţe privind facturile comerciale

19. avansuri primite

20. producţia în curs de execuţie

21. cheltuieli anticipate curente

22. datorii faţă de personal privind retribuirea muncii

23. active nemateriale

24. datorii privind decontările cu bugetul

25. materialele

9
10
11
12
13
14
15
16
17
Problema 8
Se cere: de clasificat veniturile după tipul lor în venituri operaţionale şi neoperaţionale la S.A. „Bum”.
Clasificarea veniturilor întreprinderii
Venituri operaţionale Venituri neoperaţionale
Nr. Venituri din Venituri din
Veniturile Venituri din Alte venituri Venituri
crt. activitatea activitatea
vânzări operaţionale excepţionale
de investiţii financiară
1. sume primite din arenda pe termen
lung;
2. sume primite din sponsorizare;
3. sume primite pentru arenda
curentă;
4. sume primite din subvenţii de stat;

5. venituri din contracte de


neantrenare în concurenţă;
6. valoarea produselor vândute;
7. venituri din primirea cu titlu gratuit
a unui mijloc fix;
8. compensaţii primite pentru
recuperarea pierderilor din
calamităţile naturale;
9. venituri din redevenţe;
10. valoarea produselor constatate
în plus în urma inventarierii;
11. sume încasate din amenzi,
penalităţi;
12. venituri din dividende;
13. valoarea acţiunilor pe termen scurt
vândute;
14. venituri din vânzarea obiectelor de
mică valoare şi scurtă durată;
15. diferenţe favorabile de curs
valutar;
16. sume obţinute din recuperarea
daunei materiale pentru lipsuri
de mărfuri;
17. venituri din participaţiile în alte
întreprinderi;
18. venituri din dobânzi;
19. valoarea programei informatice
vândute;
20. venituri din prestarea serviciilor;
21. valoarea materialelor vândute;
22. valoarea mijloacelor fixe
constatate plus în urma
inventarierii;
23. valoarea obligaţiunilor pe termen
lung vândute;
24. sume obţinute din recuperarea
daunei materiale pentru lipsuri de
mijloace fixe.

18
TEMA 3. Bilanţul contabil – procedeu de bază al contabilităţii

Scopul problemelor propuse spre rezolvare:


- însuşirea structurii bilanţului contabil;
- însuşirea capitolelor şi posturilor bilanţului contabil;
- însuşirea tipurilor de modificări bilanţiere intervenite sub influenţa operaţiilor economice.
Modificări bilanţiere
Tipul Denumirea
Activ Pasiv
modificărilor modificărilor
majorare micşorare majorare micşorare
1 de structură interactive
2 de structură interpasive
de volum
3
în sensul majorărilor
de volum
4
în sensul micşorărilor

Figura 1. Modificări bilanţiere

Problema 9
Se cere: de completat spaţiile libere.
1. Bilanţul contabil este ......................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2. Bilanţul contabil se prezintă numai în etalonul ........................................................
3. Bilanţul contabil este compus din ...... părţi: partea stângă numită ..................... şi partea dreaptă
numită ...................................
4. ....................... bilanţului contabil reprezintă resursele controlate de întreprindere şi rezultate din
evenimentele anterioare care vor genera în viitor un aflux de avantaje economice.
5. ......................... bilanţului contabil reprezintă sursele de finanţare a resurselor economice ale
întreprinderii.
6. Principala particularitate a bilanţului contabil constă în ................................................................
.........................................................................................................................................................
7. Precizaţi care este succesivitatea capitolelor bilanţului contabil ....................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
8. Activele bilanţului contabil sunt aranjate ................................................................................., iar
pasivele bilanţului contabil sunt grupate .......................................................................................
9. Termenul lichiditate înseamnă .......................................................................................................
..................................................., iar exigibilitatea ..........................................................................
10. Active pe termen scurt cuprind următoarele subcapitole ................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
11. În componenţa capitalului propriu se includ următoarele subcapitole ............................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
19
12. Datorii pe termen scurt se împart în ................................................................................................
..........................................................................................................................................................
13. Numiţi elementele care micşorează mărimea activelor întreprinderii .............................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
14. Funcţie ................................................................. a bilanţului contabil sistematizează şi grupează
informaţiile contabile după o structură bine determinată, care este unică şi obligatorie pentru
toate întreprinderile.
15. Se cunosc următoarele tipuri de modificări bilanţiere sub influenţa operaţiunilor economice
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Problema 10
Se cere:
1) de întocmit bilanţul contabil respectând structura pe compartimente şi capitole;
2) de calculat totalurile capitolelor bilanţului contabil.
Date iniţiale:
Componenţa mijloacelor economice şi surselor de finanţare ale
S.A. „Raza” la 01.01 200_.

Compar- Sub- Numărul


Capitolul
Nr. timentul capitolul de ordine
Elementele patrimoniale bilanţului Suma (lei)
crt. bilanţului bilanţului a postului
contabil
contabil contabil de bilanţ
1 6 2 3 4 5 7
1. Valoarea acţiunilor proprii răscumpărate P 3 1 4 2500
2. Strunguri de producţie 8500
3. Cheltuieli anticipate curente 2900
4. Avansuri pe termen scurt primite 3800
5. Mărfuri 5500
6. Capital statutar 15000
7. Profit net al perioadei de gestiune 6500
8. Suma impozitului funciar datorată bugetului de stat 500
9. Împrumuturi primite pe termen de 2 ani 5000
10. Creanţele cumpărătorilor pentru mărfurile procurate în credit 3000
11. Datorii privind asigurările medicale 400
12. Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii 1300
13. Rezerve prevăzute de legislaţie 1500
14. Profit nerepartizat al anilor precedenţi 11300
15. Programe informatice 3200
16. Contul curent în valută naţională 8800
17. Datorii faţă de SA „Transcon” 1700
18. Brevete 2100
19. Venituri anticipate curente 1900
20. Uzura clădirilor şi strungurilor de producţie 12000
21. Amortizarea programei informatice şi brevetelor 1800
22. Clădiri 25000
23. Mijloace băneşti în numerar 1200
20
21
Problema 11

Se cere: de analizat modificările provenite în urma operaţiilor economice asupra valorii totale a
bilanţului contabil care constituie la 31 ianuarie 200_ – 100000 lei.

Date iniţiale:
În activitatea agentului economic SA „Alizara” s-au produs următoarele modificări:

Influenţa asupra bilanţului


Suma
Conţinutul operaţiilor economico-financiare Activ Pasiv
(lei)
majorare micşorare majorare micşorare
1. S-au primit materiale de la furnizori conform Datorii privind
contractului 11000 Materiale facturile
comerciale

Total bilanţ 100 000+11 000=111 000 100 000+11 000=111 000
2. O parte din împrumuturi pe termen lung au
45000
fost rambursate din contul valutar
Total bilanţ
3. A fost transferat un avans furnizorului în
20000
contul livrărilor ulterioare
Total bilanţ
4. S-a încasat în contul de la bancă suma
35000
datoriilor cumpărătorilor
Total bilanţ
5. S-a achitat datoria pentru mărfurile primite
45000
anterior
Total bilanţ
6. S-a preluat o parte din profitul anului curent
pentru acoperirea pierderilor anilor 8000
precedenţi
Total bilanţ
7. O parte din rezervele stabilite de statut sunt
15000
folosite la majorarea capitalului statutar
Total bilanţ
8. Din contul de decontare s-a plătit pentru
8500
licenţa procurată
Total bilanţ
9. A fost primit un avans pe termen lung de la
10000
clienţi
Total bilanţ
10. S-a primit un credit pe termen lung de la
6000
bancă
Total bilanţ
11. S-a acordat un avans titularului de avans
800
(lucrătorul întreprinderii)
Total bilanţ
12. S-a acordat un împrumut pe termen scurt în
2500
valută naţională
Total bilanţ

22
Problema 12
Se cere:
a) să se întocmească bilanţul contabil (respectând structura bilanţului contabil) la 1.01.200_;
b) să se întocmească bilanţul după fiecare operaţie economică, ţinând cont de modificările
produse;
c) să se specifice tipul modificărilor.
Date iniţiale:
Întreprinderea “Viitorul” S.A. fabrică şi comercializează mobilă. La 1 ianuarie 200_ S.A.
“Constructorul” dispune de următoarea situaţie patrimonială:
Nr. crt. Elementele patrimoniale Suma (lei)
1. Mese destinate vânzării 15 000
2. Lemn 8 000
3. Datoriile cumpărătorilor 6 000
4. Datorii faţă de buget 1 800
5. Profit net al perioadei de gestiune 20 000
6. Clădirea întreprinderii 33 300
7. Venituri anticipate curente 4 500
8. Capital statutar 53 000
9. Cont de decontare 14 000
10. Dulapuri 5 000
11. Salarii cuvenite muncitorilor 11 000
12. Rezerve prevăzute de legislaţie 8 000
13. Automobile 23 000
14. Credite bancare pe termen de 3 ani 9 000
15. Mijloace băneşti în numerar 3 000

În luna ianuarie întreprinderea a efectuat următoarele operaţii economice:


Nr. Conţinutul operaţiilor economico- Suma Tipul
Modificarea posturilor bilanţiere
crt. financiare (lei) modificării
1. La 1 ianuarie conducerea întreprinderii a
hotărât ca profit net al perioadei de gestiune 20000
să fie trecut în profit nerepartizat al anilor
precedenţi
2. La 16 ianuarie întreprinderea a acordat din
contul de decontare un avans pe termen 4000
scurt furnizorului în contul livrărilor
ulterioare
3. La 25 ianuarie întreprinderea a procurat de
la alt agent economic mărfuri
6000

4. La 27 ianuarie din casieria întreprinderii a


fost achitată suma salariului calculat
3000

23
24
Problema 13

Se cere:
1) să se întocmească bilanţul la 1.12.200_ (respectând structura bilanţului contabil);
2) să se indice tipul modificărilor produse;
3) să se întocmească bilanţul la sfârşitul perioadei de gestiune.
Date iniţiale:
“Credo” S.A. prezintă la 01.12.200_ următoarele solduri ale conturilor:
Nr. crt. Denumirea conturilor Suma (lei)
1. Rezerve stabilite de legislaţie 2700
2. Cont de decontare 12000
3. Uzura mijloacelor fixe 5000
4. Capital statutar 5400
5. Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale 8000
6. Casa 300
7. Datorii faţă de personal pentru retribuirea muncii 4000
8. Mărfuri 1600
9. Cheltuieli anticipate pe termen scurt 500
10. Profit net al perioadei de gestiune 10000
11. Mijloace fixe 19400
12. Pierdere neacoperită a anilor precedenţi 1500
13. Datorii privind decontările cu bugetul 1200
14. Obligaţiuni pe termen lung în părţi nelegate 1000

În timpul lunii decembrie întreprinderea a efectuat următoarele operaţii economice:


Modificările în bilanţul contabil Tipul
Nr. Conţinutul economico-financiar al Activ Pasiv Suma
modifi-
crt. operaţiilor economice (lei)
majorare micşorare majorare micşorare cărilor
1. Obligaţiunile pe termen lung
deţinute la Banca Naţională au
fost trecute în categoria celor
pe termen scurt 1000
2. S-a procurat o programă
informatică de la furnizori
3000
3. Profit net al perioadei de
gestiune se trece în acoperirea
pierderilor ale anilor
precedenţi 10000
4. S-a acordat din casă un avans
spre decontare lucrătorului
întreprinderii pentru
necesităţile gospodăreşti ale
acesteia 300
5. S-a achitat datoria faţă de
furnizori din contul curent de
la bancă 2500
6. A fost restituită suma
avansului nefolosit de
lucrătorul întreprinderii în
casieria 200

25
26
TEMA 4. Sistemul de conturi şi dubla înregistrare

Scopul problemelor propuse spre rezolvare:

− însuşirea clasificării conturilor contabile;


− însuşirea structurii contului de activ şi de pasiv;
− înţelegerea regulilor de funcţionare a conturilor;
− însuşirea modului de înregistrare a corespondenţei conturilor contabile;
− însuşirea legăturii existente dintre conturile sintetice şi analitice;
− însuşirea modului de reflectare a operaţiunilor economice în sistemul conturilor analitice şi
sintetice;
− însuşirea legăturii dintre conturi contabile şi bilanţ contabil;
− însuşirea modului de întocmire a balanţelor de verificare.
Din componenţa conturilor de activ fac parte conturile claselor:
I „Active pe termen lung”, excepţie – 113 „Amortizarea activelor nemateriale”, 124
“Uzura mijloacelor fixe” 126 „Epuizarea resurselor naturale”;
II „Active curente”, excepţie – 214 “Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată”;
222 „Corecţii la datorii dubioase”;
VII „Cheltuieli”;
VIII „Conturile contabilităţii de gestiune”.
Debit contul de activ Credit
Sold iniţial
majorările micşorările
(+) (-)
Rulaj debitor Rulaj creditor
Sold final

Soldul final = sold iniţial + rulaj debitor - rulaj creditor


Din componenţa conturilor de pasiv fac parte conturile claselor:
III „Capital propriu”, excepţie 313 “Capital nevărsat”, 314 “Capital retras”;
IV „Datorii pe termen lung”;
V „Datorii pe termen scurt”;
VI „Venituri”.
Debit contul de pasiv Credit
Sold iniţial
micşorările majorările
(-) (+)
Rulaj debitor Rulaj creditor
Sold final
Sold final = sold iniţial + rulaj creditor – rulaj debitor

Figura 2. Structura conturilor de activ şi pasiv

27
Problema 14

Se cere: de completat spaţiile libere.

1. Contul, ca procedeu specific al metodei contabilităţii, reflectă ......................................................


........................................................................................................................................................

2. Elementele specifice contului sunt .................................................................................................


........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

3. Totalul sumelor înregistrate în debitul unui cont reprezintă ..........................................................

4. Denumirea părţii drepte a unui cont este ............................, iar a celei stângi - .............................

5. Situaţia (existenţa) la un moment dat a unui element patrimonial reprezintă ................................


........................................................................................................................................................

6. Totalul sumelor înregistrate în creditul unui cont reprezintă .........................................................

7. ................................................................................................................... reprezintă înregistrarea


simultană şi cu aceeaşi sumă a unei operaţii în debitul unui cont şi în creditul altui cont.

8. Contul se consideră deschis, dacă ..................................................................................................


........................................................................................................................................................

9. Soldul final al conturilor de activ se determină ..............................................................................


.........................................................................................................................................................,
iar soldul final al conturilor de pasiv - ............................................................................................
..........................................................................................................................................................

10. Pentru generalizarea informaţiei privind existenţa mijloacelor care nu aparţin întreprinderii cu
drept de proprietate se întrebuinţează conturile din clasa ................................................................
........................................................................................................................................................

11. Conturi contractive sunt ...............................................................................................................


.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................,
iar conturi contrapasive sunt .........................................................................................................
.......................................................................................................................................................

12. Conturi de activ sunt conturile din clasele ...................................................................................


......................................................................................................................................................,
iar de pasiv - .................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

13. Pentru generalizarea informaţiei privind consumurile de producţie sunt utilizate conturile din
clasa ..............................................................................................................................................

14. Legătura reciprocă dintre conturile contabile prin intermediul dublei înregistrări se numeşte
.......................................................................................................................................................

15. Formule contabile simple sunt ......................................................................................................


......................................................................................................................................................,
28
iar formule contabile compuse .....................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

16. Corectarea unei erori comise anterior în formula contabilă se face în felul următor
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

17. Informaţiile detaliate privind existenţa şi mişcarea fiecărui gen de active, pasive, procese,
rezultate financiare se obţin cu ajutorul conturilor ....................................................................

18. Legătura reciprocă dintre conturile analitice şi conturile sintetice constă în ............................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

19. Particularitatea balanţei de verificare a conturilor sintetice constă în .......................................


....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

20. Planul de conturi contabile reprezintă .......................................................................................


....................................................................................................................................................

Problema 15

Se cere: de completat prin cuvintele “Debit” sau “Credit” următoarele expresii:

Nr. Modificările parvenite în urma operaţiilor


Debit / Credit
crt. economice
1. Micşorarea capitalului statutar
2. Procurarea materialelor
3. Achitarea salariilor
4. Majorarea datoriilor comerciale
5. Utilizarea profitului net al perioadei de gestiune
6. Majorarea creanţelor
7. Încasarea mijloacelor băneşti
8. Consum de materiale
9. Majorarea rezervelor
10. Micşorarea datoriilor faţă de creditori
11. Transferarea mijloacelor băneşti furnizorilor
12. Creşterea datoriilor faţă de buget
13. Majorarea datoriilor financiare
14. Micşorarea creanţelor pe termen scurt ale personalului

29
Problema 16

Se cere:

1) de deschis contul 243 „Cont valutar”;


2) de reflectat corespondenţa conturilor contabile;
3) de înregistrat operaţiile economice în cont;
4) de calculat rulajele şi soldul la sfârşitul lunii.

Date iniţiale:

Disponibilul de mijloace băneşti în bancă în valută străină la SRL „Simpson” – 2500 $. La


SRL „Simpson”, în luna curentă au avut loc următoarele operaţii economice, efectuate la cursul
Băncii Naţionale a Moldovei de 12,00 lei/$.

Jurnalul de înregistrare a operaţiilor economice din luna curentă

Corespondenţa
Suma
№ Conţinutul operaţiunilor economice conturilor
(lei)
Dt Ct
1. A fost obţinut un credit bancar de 1000 $ pe termen de 12 luni ?

2. În contul curent s-au încasat mijloace băneşti din vânzarea ?


valutei străine 200 $
3. S-a încasat în contul valutar sumele primite de la cumpărători ?
500 $
4. S-au achitat 300 $ pentru obligaţiunile „întreprinderii-fiice” din ?
contul mijloacelor valutare
5. S-a virat 150 $ pentru deschiderea acreditivului ?

6. S-a transferat furnizorilor 200 $ sub forma unui avans pentru ?


produsele ce urmează a fi vândute
7. S-a încasat de la clienţi 100 $ ca un avans pentru mărfurile ce ?
urmează a fi vândute
8. Din disponibilul de la bancă s-a efectuat achitarea:
a) cu furnizorii 400 $ ; ?
b) cu creditorii (vezi operaţia 1). ?

Dt 243 „Cont valutar” Ct


Soldul iniţial

Rulaj debitor Rulaj creditor


Soldul la sfârşitul lunii

30
Problema 17

Se cere:

1) de deschis contul 522 “Datorii pe termen scurt faţă de părţile legate”;


2) de reflectat corespondenţa conturilor contabile;
3) de înregistrat operaţiunile economice în cont;
4) de calculat rulajele şi soldul la sfârşitul lunii.

Date iniţiale:
Soldul iniţial al contului 522 “Datorii pe termen scurt faţă de părţile legate” constituie 9000 lei.
La SRL „Vega”, în luna curentă, au avut loc următoarele operaţii economice:

Jurnalul de înregistrare a operaţiilor economice din luna curentă

Corespondenţa
Suma
№ Conţinutul operaţiilor economice conturilor
(lei)
Dt Ct
1. A fost luat un împrumut pentru achitarea datoriei faţă de părţile legate 3000
2. S-au procurat materiale de la o filială cu achitarea ulterioară, 6000
TVA 20 % ?
3. Din contul curent de la bancă s-a achitat datoria faţă de o filială 2000
4. De la „întreprinderea-fiică” s-a procurat o programă informatică în
sumă de 4800 lei, inclusiv TVA 20%
- la valoarea fără TVA ?
- la suma TVA ?
5. Din contul acreditivului s-a achitat datoria faţă de „întreprinderea-fiică” ?
(vezi operaţia 4)

Dt 522 “Datorii pe termen scurt faţă de părţile legate” Ct


Soldul iniţial

Rulaj debitor Rulaj creditor


Soldul la sfârşitul lunii

Problema 18

Se cere:
1) de înregistrat corespondenţa conturilor conform conţinutului operaţiilor economice;
2) de deschis conturile contabile, de înregistrat în ele sumele operaţiilor economice;
3) de stabilit sumele rulajelor debitoare şi creditoare, precum şi ale soldurilor finale ale
conturilor.

Date iniţiale:

S.A. „Artima” dispune de următoarea situaţie patrimonială la începutul lunii curente:

31
Suma,
Nr. crt. Elementele patrimoniale
lei
1 Capital statutar 50 000
2 Mijloace băneşti în numerar 1 200
3 Pierdere neacoperită a anilor precedenţi 5 000
4 Cont de decontare 41 000
5 Investiţii pe termen lung în părţi nelegate 4 800
6 Datorii privind decontările cu bugetul 5 300
7 Salariul calculat, dar neachitat 27 800
8 Materiale 9 200
9 Mărfuri 22 200
10 Datorii faţă de furnizori pentru mărfurile procurate, dar neachitate 15 200
11 Împrumuturi primite pe termen de 3 ani 20 000
12 Datoriile cumpărătorilor pentru mărfurile procurate, dar neachitate 10 600
13 Rezerve prevăzute de statut 10 000
14 Mijloace fixe 27 800
15 Clădirea depozitului comercial nefinisat 25 300
16 Uzura mijloacelor fixe 10 000
17 Creanţe ale personalului 1 500
18 Acreditive 5 500
19 Datorii privind arenda pe termen lung 15 800

La SRL „Artima”, în luna curentă, au avut loc următoarele operaţii economice.

Jurnalul de înregistrare a operaţiilor economice din luna curentă

Corespondenţa
Nr. Suma
Conţinutul operaţiilor economice conturilor
crt. (lei)
Dt Ct
1 2 3 4 5
1. S-a reţinut din salariul lucrătorilor impozitul pe venit; 1200
2. S-a reţinut din salariu defalcări în Fondul de Pensii ; 556
3. S-a ridicat din contul de decontare în numerar; 20000
4. S-a achitat salariul calculat personalului; 19500
5. S-au procurat materiale, achitarea efectuându-se de către titularul de avans, 650
cu acordarea prealabilă a avansului, TVA 20%; ?
6. S-a reţinut din salariul persoanei vinovate suma lipsurilor imputate; 300
7. S-au acoperit pierderile anilor precedenţi pe seama rezervei prevăzute de 8000
statut;
8. S-au procurat obligaţiunile S.A „Remo” cu termenul de deţinere de 14 luni; 10000
9. A fost dată în exploatare clădirea depozitului comercial finisat; 25300
10. S-au primit subvenţiile sub forma de mijloace fixe; 2700
11. S-a încasat în contul curent la bancă suma avansului primit pe termen scurt; 17000
12. Din contul de decontare s-a achitat datoria faţă de Casa Naţională a 120
Asigurărilor Sociale;
13. Din contul acreditivului s-a achitat datoria faţă de furnizor pentru mărfurile 2200
procurate;
14. O parte a împrumuturilor pe termen lung au fost trecute în categoria celor 12000
pe termen scurt;
15. Termenul de deţinere a obligaţiunilor S.A „Remo” s-a micşorat de la 14 ?
luni la 12 luni (vezi operaţia 8);
16. S-au procurat materiale de la furnizori cu achitarea ulterioară, TVA 20%. 2800
?

32
Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

33
Problema 19
Se cere: de formulat conţinutul operaţiilor economice.
Date iniţiale:
Jurnalul de înregistrare a operaţiilor economice din luna curentă
Corespondenţa
Suma
Nr. Conţinutul operaţiilor economice conturilor
(lei)
Dt Ct
1. 10000 221 134

2. 9000 522 242

3. 700 227 241

4. 8000 332 321

5. 15000 521 243

6. 13000 322 311

7. 9500 531 241

8. 1500 217 522

9. 300 534 522

10. 4000 411 511

Problema 20
Se cere:
1) de înregistrat corespondenţa conturilor contabile;
2) de deschis conturile sintetice (211 “Materiale”, 521 “Datorii privind facturile comerciale
pe termen scurt”) şi conturile analitice respective, de înregistrat sumele operaţiilor în
conturi;
3) de stabilit rulajele şi soldurile finale ale conturilor analitice şi sintetice;
4) de întocmit balanţele de verificare a conturilor analitice, de verificat soldurile şi rulajele
conturilor analitice cu rulajele şi soldurile conturilor sintetice.
Date iniţiale:
Întreprinderea „Bum” S.R.L. dispune la 01.01.200_ de următoarele date privind stocurile de
materiale şi datoriile faţă de furnizori:
Soldurile iniţiale ale conturilor analitice aferente contului sintetic 211 „Materiale”:
- materialul “X” – 500 kg la preţul 30 lei;
- materialul “Y” - 200 cutii la preţul 20 lei.
Soldurile iniţiale ale conturilor analitice aferente contului sintetic 521 “Datorii privind
facturile comerciale pe termen scurt”:
- furnizorul “Gama” S. A. – 10 000 lei;
- furnizorul “Omega” S.A. – 17 000 lei.
Pe parcursul lunii au avut loc următoarele operaţii economice:

34
Jurnalul de înregistrare a operaţiilor economice din luna curentă

Corespondenţa
Suma
Conţinutul operaţiilor economice conturilor
(lei)
Dt Ct
1. A fost luat un împrumut pentru achitarea datoriei faţă de furnizorul 5 000
“Gama” S.A.;
2. Au fost procurate de la furnizori materiale:
- materialul “X”–400 kg la preţul de 30 lei/kg de la furnizorul
“Gama” S.A.; ?
- TVA - 20%; ?
- materialul “Y”-300 cutii, preţul de 20 lei/cutie de la furnizorul ?
“Omega” S.A; - TVA - 20%. ?
3. S-a consumat materialul “X” – 600 kg pentru necesităţile secţiei de ?
producţie;
4. Din contul valutar s-au plătit datoriile faţă de furnizori:
- “Gama” S. A.; 6 000
- “Omega”. 9 000
5. S-au procurat de la furnizorul “Gama” S. A. materialul “X” – 400 kg la ?
preţul de 30 lei/kg, TVA - 20%; ?
6. S-au consumat în procesul de producţie materiale:
- materialul “X” – 440 kg; ?
- materialul “Y” – 220 cutii. ?
7. Din contul de decontare s-a transferat un avans furnizorului “Omega” 1 500
S.A. ;
8. Au fost procurate de la furnizorul “Omega” S.A. materialul “Z” - 50 m2 ?
la preţul de 25 lei/m2, TVA - 20%; ?
9 S-a stins datoria faţă de furnizorul “Omega” S.A. din contul avansului ?
acordat anterior (vezi operaţia 8);
10. S-au consumat 50 m2 de materialul “Z” pentru necesităţile secţiei de ?
marketing.

Contul analitic _____________ aferent contului sintetic _________________________


(denumirea) (codul şi denumirea contului)

Intrări Ieşiri
Nr. Conţinutul Unitatea Preţul
crt. operaţiei de măsură (lei) suma suma
cantitatea cantitatea
(lei) (lei)
Sold iniţial

Rulaj
Sold final

35
Contul analitic ____________ aferent contului sintetic __________________________
(denumirea) (codul şi denumirea contului)

Unitatea Preţul Intrări Ieşiri


Nr. crt. Conţinutul operaţiei
de măsură (lei) cantitatea suma (lei) cantitatea suma (lei)
Sold iniţial

Rulaj
Sold final

Contul analitic ___________ aferent contului sintetic ______________________


(denumirea) (codul şi denumirea contului)

Unitatea de Preţul Intrări Ieşiri


Nr. crt. Conţinutul operaţiei
măsură (lei) cantitatea suma (lei) cantitatea suma (lei)
Sold iniţial

Rulaj
Sold final

Contul sintetic 211 “Materiale”

Debit Credit
Nr. crt. Conţinutul operaţiilor Suma (lei) Nr. crt. Conţinutul operaţiilor Suma (lei)
Sold iniţial

Rulaj Rulaj
Sold final

Balanţa de verificare a conturilor analitice deschise


la contul sintetic 211 “Materiale”
Sold iniţial Rulajele Sold final
Preţ (lei)

Denumirea Intrări (debit) Ieşiri (credit)


U/m canti- suma canti- suma
materialelor suma suma
tatea (lei) cantitatea cantitatea tatea (lei)
(lei) (lei)

Total X X X X X

36
Contul analitic furnizorul “Gama” deschis Contul analitic furnizorul “Omega”
la contul sintetic 521“Datorii pe termen deschis la contul sintetic 521“Datorii pe
scurt privind facturile comerciale” termen scurt privind facturile comerciale”
Suma (lei) Suma (lei)
Explicaţii Explicaţii
Debit Credit Debit Credit
Soldul iniţial Soldul iniţial
Operaţia nr Operaţia nr

Rulajele Rulajele
Soldul la sfârşitul lunii Soldul la sfârşitul lunii

Contul sintetic 521“Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”


Suma (lei)
Explicaţii
Debit Credit
Soldul iniţial
Operaţia nr

Rulajele
Soldul la sfârşitul lunii

Balanţa de verificare a conturilor analitice aferente


decontărilor cu furnizorii privind facturile comerciale pe termen scurt
Soldul iniţial Rulajele Soldul la sfârşitul lunii
Denumirea clientului
Debit Credit Debit Credit Debit Credit

TOTAL

Problema 21

Se cere: în baza datelor din problema 18:


1) de întocmit bilanţul la 01.12.200__;
2) de întocmit balanţa de verificare a conturilor sintetice;
3) de întocmit balanţa de verificare şah;
4) de întocmit bilanţul contabil la sfârşitul perioadei de gestiune.
Rezolvarea problemei de efectuat în următoarele tabele:

37
38
39
Balanţa de verificare a conturilor sintetice ale S.A „Artima”

Soldul
Soldul la
Simbolul Rulajele la sfârşitul
Denumirea conturilor începutul lunii
contului lunii
debit credit debit credit debit credit
1 2 3 4 5 6 7 8

Total

40
TEMA 5. Metodica contabilităţii operaţiilor economice principale

Scopul problemelor propuse spre rezolvare:

− însuşirea metodicii de reflectare a operaţiilor economice de bază privind achiziţionarea


bunurilor economice;
− cunoaşterea operaţiunilor economice ce ţin de contabilitatea consumurilor producţiei de
bază şi auxiliare, precum şi a consumurilor indirecte de producţie;
− însuşirea modului de reflectare în conturi a producţiei în curs de execuţie, consumurilor
perioadei de gestiune şi a fabricării producţiei;
− însuşirea principiilor de organizare a contabilităţii veniturilor, cheltuielilor şi de
determinare a rezultatului financiar.

Problema 22

Se cere: de completat spaţiile libere.


1. Costul bunurilor economice achiziţionate include .........................................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
2. În valoarea de intrare nu se includ ..................................................................................................
3. Contul ................................................................. se utilizează pentru evidenţa mijloacelor fixe
ce necesită montare, iar pentru acele mijloace fixe ce nu necesită montare - ................................
4. Cheltuielile de transport-aprovizionare reprezintă .........................................................................
...................................................................................................................., în componenţa cărora
se includ .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
5. Costul efectiv al produselor fabricate se determină prin formula de calcul ...................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
6. Componenţa consumurilor întreprinderii se determină în conformitate cu prevederile
Standardului Naţional de Contabilitate ..........................................................................................
........................................................................................................................................................
7. În debitul contului 811 „Producţia de bază” pe parcursul perioadei de gestiune se înregistrează
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................,
iar în credit – ..................................................................................................................................
8. Contul ............................................................. se utilizează pentru evidenţa consumurilor secţiei
de producţie, iar contul .................................................................... se utilizează pentru evidenţa
consumurilor secţiei auxiliare.
9. Evidenţa cheltuielilor se utilizează conturile din clasa ..................................................................,
iar pentru evidenţa veniturilor – conturile din clasa .......................................................................
10. În debitul conturilor de venituri pe parcursul perioadei de gestiune se înregistrează .....................
........................................................................................................................................................,
iar în credit – ..................................................................................................................................

41
11. Descrieţi etapele de calcul al rezultatului financiar total .................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
12. În cazul în care rulajul debitor al contului 351 „Rezultat financiar total” depăşeşte suma
rulajului creditor, întreprinderea obţine .................................., în caz contrar ................................
13. Componenţa cheltuielilor întreprinderii este determinată în conformitate cu prevederile
Standardului Naţional de Contabilitate ..........................................................................................,
iar a veniturilor întreprinderii este determinată în conformitate cu prevederile Standardului
Naţional de Contabilitate .................................................................................................................
14. Pe trimestrele ............................................................................... ale anului de gestiune rezultatul
financiar se calculează pe cale aritmetică, adică prin compararea simplă a datelor reflectate în
conturile de cheltuieli şi venituri, fără întocmirea unei oarecare înregistrări contabile.

Problema 23
Se cere:
1) de contabilizat operaţiile privind procurarea mărfurilor;
2) de determinat valoarea de achiziţie a mărfurilor.
Date iniţiale:
Jurnalul de înregistrare a operaţiilor economice din luna curentă
Corespondenţa
Conţinutul operaţiilor economice Suma (lei) conturilor
Dt Ct
1 2 3 4 5
1. S.A. ”Resort” a importat mărfuri în cantitate de 10 000 unităţi
la preţ unitar de 30 lei / unitatea; ?
2. TVA şi taxele vamale au fost achitate în avans din contul de 96720
decontare

3. Reflectarea taxei vamale de import -10% din (vezi operaţia 1) ?

4. Reflectarea taxei pentru proceduri vamale -0,20% din (vezi ?


operaţia 1);
5. Reflectarea TVA aferentă mărfurilor procurate 20% din ?
(1+3+4)
6. Cheltuielile accesorii de aprovizionare au constituit:
• transportarea mărfurilor de la calea ferată cu
transportul propriu al întreprinderii; 10 700
• salariul calculat hamalilor la încărcarea-descărcarea
mărfurilor; 1 000
• contribuţiile pentru asigurările sociale; ?
• asigurarea medicală obligatorie. ?

Valoarea de achiziţie a mărfurilor =

42
Problema 24

Se cere:
1) de întocmit corespondenţa conturilor aferentă operaţiilor economice;
2) de repartizat consumurile indirecte de producţie;
3) de calculat costul efectiv al produselor finite fabricate şi depozitate.

Date iniţiale:

Jurnalul de înregistrare a operaţiilor economice din luna curentă

Corespondenţa
Nr. Suma
Conţinutul operaţiilor economice conturilor
crt. (lei)
Dt Ct
1 2 3 4 5
1. Raportarea costului efectiv al producţiei în curs de execuţie la 10 000
începutul lunii.
2. Reflectarea valorii materialelor utilizate pentru:
- necesităţile tehnologice ale secţiei producţiei de bază; 28 000
- nevoile gospodăreşti ale secţiei de bază. 3 000
3. Calcularea salariilor lunare:
a) muncitorilor pentru fabricarea produselor; 65 000
b) personalului administrativ al secţiei de producţie. 18 000
4. Calcularea contribuţiilor privind asigurările sociale, aferente salariului
calculat:
a) muncitorilor pentru fabricarea produselor; ?
b) personalului administrativ al secţiei de producţie. ?
5. Calculul contribuţiilor privind asigurarea medicală obligatorie,
aferentă salariului calculat:
a) muncitorilor pentru fabricarea produselor; ?
b) personalului administrativ al secţiei de producţie. ?
6. Calculul uzurii lunare a mijloacelor fixe ale secţiei producţiei de bază. 7 800
7. Reflectarea valorii obiectelor de mică valoare (până la 500
lei/unitatea) utilizate pentru necesităţile gospodăreşti ale secţiei de 1 500
bază.
8. Reflectarea valorii energiei termice consumată pentru încălzirea
secţiei producţiei de bază. 11 000
9. Acceptarea spre achitare a facturii pentru apa utilizată pentru:
- nevoile tehnologice ale secţiei producţiei de bază; 3 000
- nevoile gospodăreşti ale secţiei producţiei de bază. 9 000
10. Acceptarea spre achitare a facturii pentru energia electrică utilizată ale
secţiei producţiei de bază. 5 000
11. Acceptarea spre achitare a facturii pentru serviciile de pază a secţiei
producţiei de bază. 2500
12. Includerea în costul produselor producţiei de bază a consumurilor
indirecte de producţie. ?
13. Reflectarea la sfârşitul lunii a soldului contului producţiei în curs de
execuţie. 6 500
14. Reflectarea depozitării produselor finite la cost efectiv. ?

43
Dt Ct Dt Ct

Costul efectiv al produselor finite fabricate =

Problema 25

Se cere:
1) să se facă analiza contabilă şi să se înregistreze în evidenţa cronologică operaţiile
economice;
2) să se calculeze costul efectiv total şi unitar al produselor fabricate;
3) să se calculeze şi să se înregistreze abaterile dintre costul efectiv şi cel planificat.
Date iniţiale:
Conform datelor S.A. „Greta”, în luna mai 200__, au fost fabricate 1800 bucăţi de produsul
„A”, costul normativ al unei bucăţi fiind de 10,00 lei şi 1000 bucăţi de produsul „B”– la 15,00 lei /
bucata.
Operaţiile economice din luna mai:
Jurnalul cronologic de înregistrare a operaţiilor economice
Corespondenţa
Nr. crt. Conţinutul operaţiilor economice Suma (lei) conturilor
Dt Ct
1. Soldul producţiei în curs de execuţie la începutul lunii
pentru produsul „A”. 5 000
2. S-a consumat materie primă pentru fabricarea:
- produsul „A”; 8 200
- produsul „B”. 4 800
3. S-a calculat salariul muncitorilor ocupaţi cu producerea:
- produsul „A”; 5 000
- produsul „B”. 9 000
4. S-au calculat contribuţiile la asigurările sociale, aferente
salariului calculat muncitorilor ocupaţi cu producerea:
- produsul „A”; ?
- produsul „B”. ?

44
1 2 3 4 5
5. S-a calculat contribuţia la asigurarea medicală obligatorie,
aferentă salariului calculat muncitorilor ocupaţi cu producerea:
- produsul „A”; ?
- produsul „B”. ?
6. S-au repartizat şi înregistrat consumurile indirecte de
producţie în costul produselor fabricate:
- produsul „A”; 4 600
- produsul „B”. 2 500
7. Soldul producţiei în curs de execuţie la sfârşitul lunii pentru:
- produsul „A”; 5 500
- produsul „B”. 4 000
8. S-au depozitat produsele fabricate la cost normativ:
- produsul „A”; ?
- produsul „B”. ?
9. S-au înregistrat abaterile dintre costul efectiv şi cel normativ:
- produsul „A”; ?
- produsul „B”. ?

Dt Ct Dt Ct

Costul efectiv total al produsului „A” fabricat =

Costul efectiv unitar al produsului „A” fabricat =

Abaterea dintre costul efectiv şi cel normativ al produsului „A”=

Costul efectiv total al produsului „B” fabricat =

Costul efectiv unitar al produsului „B” fabricat =

Abaterea dintre costul efectiv şi cel normativ al produsului „B”=

45
Problema 26
Se cere:
1) să se facă analiza contabilă şi să se înregistreze în evidenţa cronologică operaţiile
economice:
2) să se calculeze costul efectiv al produselor fabricate;
3) să se calculeze rulajele pe conturile de venituri şi cheltuieli;
4) să se determine şi să se reflecte rezultatul financiar total.

Date iniţiale:
Operaţiile economice din luna mai:

Jurnalul cronologic de înregistrare a operaţiilor economice


Corespondenţa
Nr.
Suma (lei) conturilor
crt. Conţinutul operaţiunilor economice
Dt Ct
1 2 3 4 5
1 Soldul producţiei în curs de execuţie la începutul perioadei de 3 500
gestiune;
2 S-a consumat materie primă pentru fabricarea produselor; 12 500
3 S-au calculat salariile muncitorilor producţiei de bază; 10 000
4 S-au calculat contribuţiile privind asigurările sociale aferente ?
salariilor calculate;
5 S-au calculat contribuţiile privind asigurarea medicală aferente ?
salariilor calculate;
6 S-au repartizat consumurile indirecte de producţie în costul 8 500
produselor fabricate;
7 Producţia în curs de execuţie la sfârşitul perioadei de gestiune; 2 200
8 S-a înregistrat costul efectiv al produselor finite obţinute din ?
producţia de bază;
9 Descărcarea gestiunii pentru produsele vândute la valoarea de
bilanţ, ştiind că s-au vândut numai 80 % din produsele fabricate; ?
10 Vânzarea de produse finite cumpărătorilor:
a) cu achitarea ulterioară:
- preţ de vânzare, 15 000
- TVA 20%. ?
b) cu achitarea în numerar:
- preţ de vânzare, 17 500
- TVA 20%. ?
11 S-a calculat şi înregistrat plata lunară pentru panoul publicitar, 600
TVA-20%; ?
12 Reflectarea venitului din vânzarea calculatorului cu achitarea
ulterioară:
- preţ de vânzare; 12 000
- TVA – 20%. ?
13 Casarea valorii de bilanţ a calculatorului vândut; 8000
14 S-a calculat salariul:
- personalului administrativ al întreprinderii; 5000
- agenţilor comerciali. 2500

46
1 2 3 4 5

15 S-au calculat contribuţiile privind asigurările sociale aferente


salariului calculat:
- personalului administrativ al întreprinderii; ?
- agenţilor comerciali. ?
16 S-au calculat contribuţiile privind asigurările medicale, aferente
salariilor calculate:
- personalului administrativ al întreprinderii; ?
- agenţilor comerciali. ?
17 Se reflectă venitul din vânzarea materialelor cu achitarea
ulterioară:
- preţ de vânzare; 650
- TVA-20%. ?
18 Descărcarea gestiunii pentru materialele vândute; 460
19 În urma efectuării inventarierii anuale, s-au depistat lipsuri la
costul efectiv:
- al mărfurilor; 350
- al strungului. 2700
20 S-au reflectat diferenţele de curs valutar negative aferente
operaţiilor în valută străină cu furnizorii; 320
21 Se înregistrează valoarea de bilanţ a clădirii depozitului distrus în
urma unei inundaţii; 5100
22 Se reflectă compensaţia primită pentru recuperarea pierderilor din 4500
urma inundaţiei;
23 Se reflectă valoarea programei informatice primite cu titlu gratuit; 5500
24 Se calculează plata de arendă pentru activele materiale transmise în
arendă finanţată; 1750
25 Se închid la finele anului curent conturile de cheltuieli:
............................................................................................................ ?
............................................................................................................ ?
............................................................................................................
?
............................................................................................................
............................................................................................................ ?
............................................................................................................ ?
........................................................................................................... ?
Total: ? X X
26 Se închid la finele anului curent conturile de venituri:
............................................................................................................ ?
............................................................................................................ ?
............................................................................................................
?
............................................................................................................
........................................................................................................... ?
Total: ? X X
27 Determinarea rezultatului financiar până la impozitare ? X X
28 Se calculează şi înregistrează impozitul pe venit ?
29 Se închide contul de cheltuieli privind impozitul pe venit la
rezultatul financiar total ?
30 Se înregistrează profitul net (pierderea) obţinut ?

47
Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Dt Ct

48
TEMA 6. Evaluarea şi rolul ei în contabilitate

Scopul problemelor propuse spre rezolvare:

- însuşirea principiilor de evaluare iniţială a elementelor patrimoniale ale întreprinderii;


- cunoaşterea modului de repartizare a cheltuielilor de transport, aprovizionare în costul
materialelor achiziţionate;
- cunoaşterea procesului de calculare a costului: raportarea pe obiecte de consumuri directe
şi indirecte, întocmirea calculaţiei costurilor de fabricare şi unitar ale producţiei;
- cunoaşterea metodelor de evaluare a bunurilor la ieşirea din patrimoniu.

Problema 27

Se cere: de completat spaţiile libere.

1. După modul de includere în costul producţiei fabricate consumurile se clasifică în .....................


.........................................................................................................................................................
2. ......................................................................................... se includ în costul efectiv al produselor
fabricate în dependenţă de gradul de utilizare a capacităţii de producţie.
3. ............................................................ se includ în costul efectiv al produselor fabricate integral.
4. ............................................................ este expresia bănească a mijloacelor întreprinderii.
5. Reevaluarea reprezintă ...................................................................................................................
6. În contabilitate sunt utilizate următoarele etaloane ........................................................................
.......................................................................................................................................................
7. În valoarea de achiziţie a bunurilor economice procurate se includ ...............................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
8. ....................................................................................... reprezintă suma cu care un activ poate fi
schimbat în procesul operaţiei comerciale între părţile independente.
9. Valoarea de bilanţ se determină .....................................................................................................
10. Ieşirea din patrimoniu a activelor pe termen lung se evaluează la valoarea ....................................
11. Stocurile de mărfuri şi materiale, alte active curente la momentul întocmirii bilanţului contabil
se evaluează la valoarea ..................................................................................................................
12. Conform metodei .............................................................. de evaluare a stocurilor, stocurile de
mărfuri şi materiale ieşite sunt evaluate la preţul ultimei intrări.
13. Conform metodei ................................................................ de evaluare a stocurilor, stocurile de
mărfuri şi materiale ieşite sunt evaluate la preţul primei intrări.
14. Metoda costului mediu ponderat după fiecare intrare constă în ......................................................
..........................................................................................................................................................
15. Calculaţia reprezintă ........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

49
Problema 28

Se cere:
1) de indicat corespondenţa conturilor privind operaţiile economice efectuate;
2) de determinat şi de înregistrat valoarea de intrare a strungului care necesită montare şi a
programei informatice care necesită instalare.
Date iniţiale:
Jurnalul cronologic de înregistrare a operaţiilor economice
Corespondenţa
Suma
№ Conţinutul operaţiilor economice conturilor
(lei)
Dt Ct
1 2 3 4 5
1. Întreprinderea „Nufăr” S.A. a procurat:
a) un strung de la furnizor, 5000
- TVA 20%; ?
b) programa informatică „Wizcount” de la o filială a sa 3500
- TVA – 20%. ?
2. S-au reflectat cheltuielile de transportare a strungului cu ajutorul 500
organizaţiei de transport, TVA 20%. ?
3. Cheltuielile de montare şi instalare a strungului constituie:
a) retribuirea muncii; 1000
b) contribuţiile privind asigurările sociale; ?
c) asigurarea medicală obligatorie; ?
d) costul pieselor de schimb folosite; 300
e) serviciile secţiilor auxiliare. 200
4. S-a reflectat valoarea de intrare a strungului (vezi operaţiunea 1a, ?
2, 3)
5. Cheltuielile legate de instalarea şi actualizarea programei
informatice „Wizcont” au constituit:
1) salariul programatorului; 600
2) contribuţii la asigurările sociale; ?
3) asigurarea medicală obligatorie; ?
4) serviciile organizaţiei terţe. 500
6. S-a reflectat suma TVA 20% aferentă serviciilor efectuate de ?
organizaţia terţă.
7. S-a reflectat valoarea de intrare a programei informatice ?
(vezi operaţiunea 1b, 5)
8. Din contul curent de la bancă au fost achitate datoriile faţă de: ?
- furnizor (vezi operaţia 1a);
- filială (vezi operaţia 1b);
- organizaţia terţă (vezi operaţia 5.4, 6).

Dt Ct Dt Ct

50
Problema 29
Se cere:
1) să se efectueze analiza contabilă şi să se înregistreze corespondenţa conturilor aferentă
operaţiilor economice care au avut loc pe parcursul lunii;
2) să se repartizeze cota-parte a cheltuielilor de transport-aprovizionare aferente
materialelor achiziţionate şi de reflectat înregistrarea dată;
3) să se calculeze costul efectiv total şi unitar al materialelor achiziţionate;
4) să se deschidă contul sintetic 211 „Materiale” şi conturile analitice respective şi să se
înregistreze în ele operaţiile economice.
Date iniţiale:
Jurnalul cronologic de înregistrare a operaţiilor economice
Corespondenţa
Suma
Nr. crt. Conţinutul operaţiilor economice conturilor
(lei)
Dt Ct
1. De la filiala “Omega” S.A. s-au primit şi s-au depozitat:
- materialul „X” la preţ contractual de 5 lei/kg - 400 kg; ?
- materialul „Y” la preţ contractual de 10lei/kg -800 kg. ?
2. Total TVA conform facturii (20%); ?
3. Cheltuieli de transport până la depozit cu transportul propriu; 500
4. Cheltuieli de deplasare ce ţin de aprovizionarea materialelor (fără
acordarea avansului); 450
5. Salariul calculat muncitorilor pentru descărcarea materialelor; 400
6. Calculul contribuţiilor la asigurarea socială aferent salariului calculat; ?
7. Calculul asigurării medicale obligatorii aferent salariului calculat; ?
8. Cheltuieli de asigurare a materialelor în drum; 300
9*
?
?

Tabelul de repartizare a cheltuielilor de transport-aprovizionare (CTA) în costul efectiv


al materialelor procurate

Costul efectiv al
Denumirea Baza Coeficientul CTA aferent materialelor materialelor procurate
materialelor de repartizare de repartizare procurate
unitar total
1 2 3 4 5 6

Total

Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct

51
Problema 30

Se cere: să se evalueze materialele ieşite din gestiune şi aflate în stoc conform metodelor:
a) costului mediu ponderat global;
b) costului mediu ponderat după fiecare intrare;
c) FIFO;
d) LIFO.
Date iniţiale:
1) soldul materialului „Z” la data de 01.01.200_ constituie 160 unităţi, preţul unei unităţi -
20,00 lei;
2) achiziţiile materialului „Z”, în luna ianuarie, au evoluat astfel:
Data Nr. de unităţi Preţul (lei) Valoarea (lei)
02.01.200_ 180 22,00 ?
04.01. 200_ 250 21,00 ?
14.01. 200_ 320 23,00 ?

3) consumul materialului „A”, în luna ianuarie, a evoluat astfel:


Data Nr. de unităţi
10.01. 200_ 320
25.01. 200_ 350
27.01. 200_ 100

Rezolvarea problemei de efectuat în următoarele tabele:


Metoda costului mediu ponderat global
Intrări Ieşiri Sold
Data, luna Explicaţii
cant. preţ suma cant. preţ suma cant. preţ suma

Rulaj
Sold final

Verificare =

52
Metoda costului mediu ponderat după fiecare intrare

Intrări Ieşiri Sold


Data, luna Explicaţii
cant. preţ suma cant. preţ suma cant. preţ suma

Rulaj
Sold final

Verificare =

53
Metoda FIFO

Data, Intrări Ieşiri Sold


Explicaţii
luna cant. preţ suma cant. preţ suma cant. preţ suma

Rulaj
Sold final

Verificare =

54
Metoda LIFO

Data, Intrări Ieşiri Sold


Explicaţii
luna cant. preţ suma cant. preţ suma cant. preţ suma

Rulaj
Sold final

Verificare =

55
Problema 31
Se cere:
1) să se facă analiza contabilă şi să se înregistreze în evidenţa cronologică operaţiile
economice;
2) să se repartizeze consumurile indirecte de producţie în costul efectiv al produselor
fabricate;
3) să se întocmească înregistrările contabile aferente repartizării consumurilor indirecte de
producţie;
4) să se calculeze costul efectiv total şi unitar al produselor fabricate;
5) să se calculeze şi să se reflecte abaterile dintre costul efectiv şi cel planificat.
Date iniţiale:
În cursul lunii septembrie, în secţia de producţie nr.1 din cadrul S.A. „Gemeni”, s-au
fabricat 2 produse: X şi Y.
Conform politicii de contabilitate a întreprinderii, consumurile indirecte de producţie se
repartizează în raport cu salariul muncitorilor care fabrică produsele finite:
Denumirea produselor Capacitatea de producţie
(unităţi)
planificat
1. Produsul „X” 5000
2. Produsul „Y” 4000
Total X

Din totalul consumurilor indirecte de producţie 60% sunt consumuri constante, iar 40% –
variabile.
În cursul lunii septembrie au avut loc următoarele operaţii economice:
Jurnalul cronologic de înregistrare a operaţiilor economice
Nr. Corespondenţa conturilor
Conţinutul operaţiilor economice Suma (lei)
crt. Dt Ct
1 2 3 4 5
1. Înregistrarea la începutul lunii curente a producţiei neterminate
pentru:
- produsul „X” 2 500
- produsul „Y” 4 100
2. Consum de materii prime în procesul de producţie a produsului:
- „X” 30 000
- „Y” 25 550
3. Calculul salariilor cuvenite:
a) muncitorilor pentru fabricarea produsului:
- „X” 25 000
- „Y” 20 000
b) personalului administrativ al secţiei de producţie; 10 000
c) muncitorilor ocupaţi cu reparaţia utilajului de producţie. 2 000

56
1 2 3 4 5
4. Calculul contribuţiilor asigurărilor sociale, aferent salariului
calculat:
a) muncitorilor pentru fabricarea produsului:
- „X” ?
- „Y” ?
b) personalului administrativ al secţiei de producţie; ?
c) muncitorilor ocupaţi cu reparaţia utilajului de producţie. ?
5. Calculul contribuţiilor asigurărilor medicale obligatorii,
aferent salariului calculat:
a) muncitorilor pentru fabricarea produsului:
- „X” ?
- „Y” ?
b) personalului administrativ al secţiei de producţie; ?
c) muncitorilor ocupaţi cu reparaţia utilajului de producţie. ?
6. Consumul energiei electrice aprovizionată de la „Reţele
Electrice” necesară pentru:
- funcţionarea utilajelor de producţie şi iluminarea
secţiei de producţie; 4000
- iluminarea întreprinderii. 1800
7. TVA 20 % aferentă energiei electrice aprovizionată de la ?
„Reţele Electrice”
8. Consumul de materiale necesare pentru întreţinerea secţiei de 600
producţie;
9. Repartizarea consumurilor indirecte de producţie în costul
produselor fabricate:
- „X”; ?
- „Y”. ?
10. Reflectarea consumurilor indirecte de producţie nerepartizate
în contul altor cheltuieli operaţionale ?
11. S-a determinat prin inventariere, la sfârşitul lunii, producţia
neterminată a:
- produsului „X”; 2000
- produsului „Y”. 4000
12. S-au depozitat produsele fabricate la cost planificat:
- „X” - 5000 buc. la preţul unitar de 17 lei; ?
- „Y” - 1000 buc. la preţul unitar de 52 lei. ?
13. Reflectarea abaterilor dintre costul efectiv şi cel planificat:
- „X” ?
- „Y” ?

Repartizarea consumurilor indirecte de producţie în costul efectiv al produselor fabricate de


efectuat în următorul tabel:

Denumirea Baza de Capacitatea de Gradul de Consumuri indirecte de Consumuri indirecte de Consumuri


produselor repartizare producţie însuşire a producţie variabile producţie constante indirecte de
(lei) plan efectiv capacităţii coef. suma (lei) coef. suma (lei) producţie
de producţie totale (lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total

57
dt ct dt ct dt ct

Costul efectiv total al produsului „X” fabricat =

Costul efectiv unitar al produsului „X” fabricat =

Abaterea dintre costul efectiv şi cel normativ al produsului „X”=

Costul efectiv total al produsului „Y” fabricat =

Costul efectiv unitar al produsului „Y” fabricat =

Abaterea dintre costul efectiv şi cel normativ al produsului „Y”=

Problema 32
Se cere:
1) să se facă analiza contabilă şi să se înregistreze în evidenţa cronologică operaţiile
economice;
2) să se calculeze costul efectiv total al produselor fabricate;
3) să se calculeze costul efectiv total al produselor vândute.
Date iniţiale:
O întreprindere de producţie dispune de următoarele date privind stocurile pentru perioada de
gestiune curentă:
Situaţia stocurilor în perioada de gestiune curentă
(lei)
Nr. Denumirea stocurilor 01.01. 31.12.
1 Materii prime 215620 180380
2 Producţia în curs de execuţie 337100 276450
3 Produse finite 159640 188320

58
În cursul anului au fost achiziţionate materii prime în valoare de 6500 lei. Forţa de muncă
directă utilizată în total a reprezentat 14250 ore remunerate la un tarif de 8,20 lei/oră. Consumurile
indirecte de producţie acumulate în cursul anului constituie 12880 lei.
Jurnalul cronologic de înregistrare a operaţiilor economice din luna curentă

Corespondenţa
Nr.
Conţinutul operaţiilor economice Suma (lei) conturilor
crt.
Dt Ct
1 2 3 4 5

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Dt Ct

Costul efectiv al produsului fabricat =

Costul efectiv al produsului vândut =

59
TEMA 7. Documentaţia ca element al metodei contabilităţii

Scopul problemelor propuse spre rezolvare:

− însuşirea funcţiei documentelor primare şi a modului de întocmire a acestora;


− determinarea regulilor şi cerinţelor de clasificare şi raportare a documentelor la un criteriu
sau altul;
− însuşirea noţiunii „circulaţia documentelor” şi etapelor de mişcare a documentelor.

Problema 33

Se cere: de completat spaţiile libere.

1. Elementele obligatorii ale documentelor includ .............................................................................


.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

2. Modul de întocmire şi reflectare în contabilitate, de primire şi de păstrare a documentelor


primare este determinat de ......... ...................................................................................................

3. Documentul se consideră nevalabil, dacă .......................................................................................


........................................................................................................................................................

4. Erorile constatate la verificarea documentelor se corectează, de regulă ........................................


.........................................................................................................................................................

5. După locul de întocmire a documentelor, se deosebesc .................................................................


.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

6. După modul de utilizare, documentele se subdivizează în .............................................................


.........................................................................................................................................................

7. Verificarea documentelor după conţinut constă în .........................................................................


.........................................................................................................................................................

8. Procesul de prelucrare a datelor în contabilitate constă în parcurgerea următoarelor etape


........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

9. Intervalul parcurs de documente, începând cu momentul întocmirii (intrării) acestora şi până la


predarea lor în arhivă, după prelucrare şi reflectare în contabilitate, se numeşte
........................................................................................................................................................

Problema 34

Se cere: de întocmit:

1. Dispoziţia de plată de casă nr.105 din 17 mai 200__,


2. Decontul de avans nr. 56 din 20 mai 200__ ,
3. Dispoziţia de încasare nr.200 din 21 mai 200__.

60
Date iniţiale:
Titularului de avans Moraru E, şef de gospodărie (care deţine buletinul de identitate
nr.A03043102 din 18.10.1999, eliberat de of.02), i-a fost eliberat avans spre decontare în sumă de
280 lei pentru procurarea formularelor contabile (dispoziţia de plată nr.105), cu permisiunea
directorului S.A.”Vega” Ocopnîi V. şi contabilului-şef Bondari O. Banii au fost eliberaţi de către
casierul Negru N.
La decontul de avans sunt anexate următoarele documente:
1. Cecul nr. 00234 din 19 mai 200__ în sumă de 135 lei şi factura fiscală seria AE
nr. 0123456 din 19 mai 200__, care justifică procurarea a 200 buc. de „Delegaţii” în sumă de 100
lei şi 50 buc. de „Facturi de expediţie” în sumă de 35 lei;
2. Bonul de plată seria AS, nr.000789 din 20 mai 200__, ce confirmă procurarea revistei
„Contabilitate şi audit” în sumă de 50 lei, inclusiv TVA.
Suma de 95,00 lei nejustificată de titular a fost depusă în casierie prin dispoziţia de încasare
nr.200.

61
62
Unitatea ______________ cod fiscal ___________
Secţia ___________ Funcţia ____________ Debit
Titularul de avans numele, prenumele ____________________

cont suma
Decont de avans nr. _____ din ______________
Destinaţia avansului materiale. cartele
suma Verificat decontul
Soldul (avans precedent) Spre aprobare:
_________ ________________
Depăşirea (avans precedent)
Primit avans (de la cine):
1. casieria Contabil – şef Credit
2. ______________ a. 200_
3. Aprobat decontul de avans în valoare de:
Total primit:

Cheltuit
Sold Semnătura conducătorului Contabil
Depăşire ____________________ a. 200_
Anexa _____ documente

(partea verso)
Nr. Debit
Data Cui i s-a plătit, cu ce scop şi în baza cărui document Suma
crt. cont fişă

Total

Semnătura titularului de avans __________

Problema 35

Se cere: de întocmit:
1) factura fiscală,
2) bonul de intrare a mărfurilor la depozit,
3) dispoziţia de plată.

Date iniţiale:
Pe data de 05 iunie 200__, în baza facturii fiscale seria AP nr.0678781 din 05.04.200__
cumpărătorul, magazinul alimentar, a procurat următoarele mărfuri:
1. Orez – 100 kg, preţ/kg – 7,00 lei, inclusiv TVA – 20%;
2. Crupe de grâu – 200 kg, preţ/kg – 5,00 lei, inclusiv TVA – 20%.

Cumpărător:
„Magazinul № 1” S.R.L., cod fiscal 2263152, cod TVA 0501217
63
Adresa juridică: or. Chişinău, bl. Ştefan cel Mare 45
Rechizite bancare: Banca de Economii S.A., fil.nr.1, c.d. 225500100001255,
MFO 280101735
Director: Lupu V.
Contabil-şef: Suconicov M.
Depozitar: Zamă T.

Vânzător:
„Frăţie” S.R.L., cod fiscal 253708, cod TVA 1621345
Adresa juridică: or. Chişinău, str. Alba Iulia 96
Rechizite bancare: Moldova - Agroindbank S.A., c.d. 222400172002510,
MFO 280101701
Director: Vulpe E.
Contabil-şef: Stratan L.
Depozitar: Borş M.

Marfa a fost transportată cu transportul propriu al cumpărătorului în baza foii de parcurs seria
BB nr.448098.
Datoria faţă de furnizor a fost virată din contul curent conform dispoziţiei de plată nr.125 din
15 iunie 200__.

«____»_____________ a 200_
Bon de primire Nr. ____
Приходная накладная _______
Primit _______________________________________________________________________
Кому

Eliberat ______________________________________________________________________
От кого
№ Denumirea U/m Cantitatea Preţul Suma
Наименование Ед. изм. Количество lei bani lei bani
лей бань лей бань

Total
Итого

Livrat Primit
Отпустил Получил

64
65
66
67
TEMA 8. Inventarierea – mijloc de verificare a datelor

Scopul problemelor propuse spre rezolvare:

– însuşirea modului de constatare a rezultatelor inventarierii şi reflectarea lor în contabilitate.


Problema 36
Se cere: de completat spaţiile libere.
1. ......................................................................... constă în verificarea faptică a diferitelor elemente
existente şi a stării patrimoniale şi confruntarea ulterioară a datelor obţinute cu cele contabile.

2. După sfera de cuprindere inventarierea poate fi .............................................................................


3. Inventarierea ............................. are ca obiect constatarea existenţei tuturor tipurilor de bunuri şi
a stării decontărilor:
4. În rezultatul inventarierii se pot costata ..........................................................................................
5. Plusurile materialelor stabilite la inventariere sunt înregistrate la .................................................
6. Reflectarea lipsurilor constatate în urma inventarierii se va face la ......................... (preţ de
piaţă, cost efectiv), iar recuperarea daunei materiale de către persoanele vinovate se face la
...................................................... (preţ de piaţă, cost efectiv).

7. Inventarierea, în calitate de procedeu al metodei contabilităţii, îndeplineşte următoarele funcţii


.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
8. După modul de efectuare şi caracterul inventarierii, aceasta poate fi ............................................
........................................................................................................................................................

Problema 37
Se cere:
1) să se calculeze diferenţele constatate în urma efectuării inventarierii;
2) să se completeze Balanţa de verificare a rezultatelor inventarierii;
3) să se întocmească înregistrările contabile aferente lipsurilor şi plusurilor de bunuri.
Date iniţiale:
În baza Ordinului nr.20 din 30.11.200_ a fost efectuată inventarierea anuală a depozitului de
produse finite al S.A. „Orhei Vit”. Membrii comisiei: Taraburcă N. (contabil-şef), Nebunu S.
(contabil), Dimineţ A. (contabil), Papana Dj. (membru al comisiei de cenzori).
În urma efectuării inventarierii, s-au constatat următoarele divergenţe:

Unităţi Soldurile stabilite după Costul Preţul de piaţă


Denumirea bunurilor de mă- datele efectiv unitar unitar, inclusiv
sură inventarierii contabilităţii (lei) TVA (lei)
1. Mere kg 550 590 6,00 8,50
2. Morcov kg 127 130 3,00 4,80
3. Suc din poamă l 260 255 7,00 10,00
4. Suc din mere l 160 150 8,00 11,00

68
De acumulat diferenţele constatate în urma inventarierii în Balanţa de verificare a rezultatelor
inventarierii:
Balanţa de verificare a rezultatelor inventarierii

Întreprinderea _____________ în baza ordinului _______din ________

În urma inventarierii s-a constatat:

Rezultatele inventarierii

Unitate de măsură
Cod sau număr

Stoc Diferenţe Valoare de bilanţ

înregistrată în
contabilitate
Denumirea

Preţ unitar
de inv.

Nr.

Valoare
Înregistrat în
Diferenţe

contabilitate
bunurilor
crt.

Valoare
efectivă
Lipsuri
Plusuri
Efectiv
inventariate

Lipsuri
Plusuri
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9=4x8 10=5x8 11=10-9 12=9-10

Total

S-a hotărât să se regleze diferenţele constatate în modul următor:


1. Lipsurile de mere - 10 kg de considerat în limita normelor de perisabilitate naturală, iar
restul sunt recunoscute peste normele perisabilităţii naturale, din vina depozitarului
Doncev C. şi au fost achitate, de către vinovat, în casieria întreprinderii la preţ de piaţă;
2. Lipsurile de morcov vor fi reţinute din salariul gestionarului Grecu A.;
3. Plusurile au fost trecute la intrări la preţ de evidenţă (cost efectiv).
Jurnalul cronologic de înregistrare a operaţiilor economice din luna curentă:
Corespondenţa
Nr. Suma
Conţinutul operaţiilor economice conturilor
crt. (lei)
Dt Ct
1 2 3 4 5
1

69
Problema 38

Se cere: să se efectueze înregistrările în evidenţa contabilă a diferenţelor constatate la inventariere.

Date iniţiale:
În baza ordinului nr.15 din 30.11.200__ a fost efectuată inventarierea anuală a patrimoniului
S.A. „Delta”. În procesul verbal au fost consemnate următoarele diferenţe:

Jurnalul cronologic de înregistrare a operaţiilor economice din luna curentă:

Suma Corespondenţa conturilor


Nr. crt. Conţinutul operaţiilor economice
(lei) Dt Ct
1 2 3 4 5
1 Plus de obiecte de inventar 300,00
2 Lipsuri de produse finite în limita normelor de perisabilităţi 150,00
naturale
3 Lipsuri de piese de schimb imputate persoanei vinovate:
- costul efectiv 170,00
- preţul de piaţă – 230,00, inclusiv TVA-20%
• la valoarea fără TVA ?
• la suma TVA ?

4 Plus de materiale de construcţie 110,00


5 Lipsuri de haine de protecţie imputate persoanei vinovate:
- costul efectiv 350,00
- preţul de piaţă – 460,00, inclusiv TVA-20%
• la valoarea fără TVA ?
• la suma TVA ?

6 Lipsuri de materiale în limita normelor de perisabilităţi 125,00


naturale
7 Plus de produse finite 170,00
8 Lipsuri de mărfuri imputate persoanei vinovate:
- costul efectiv 300
- preţul de piaţă – 380,00, fără TVA ?
?
- TVA-20%
9 Lipsuri de numerar constatat în casierie 120,00
10 Plus de strung 1500,00
11 Lipsa calculatorului imputată persoanei vinovate:
- costul efectiv 10000,00
- preţul de piaţă - 11800,00, fără TVA ?
?
- TVA -20%
12 Plus de mărfuri 330,00

70
TEMA 9. Registrele şi formele de contabilitate

Scopul problemelor propuse spre rezolvare:

- examinarea construcţiei registrelor contabile;


- examinarea metodelor de corectare a erorilor în contabilitate;
- cunoaşterea formelor de contabilitate.

Problema 39

Se cere: de completat spaţiile libere.


1. După modul de înregistrare registrele contabile pot fi ...................................................................
2. ................................................................. prezintă modul de organizare a ciclului contabil de
prelucrare a datelor în scopul obţinerii fondului de informaţii, care să caracterizeze în expresie
valorică starea şi mişcarea patrimoniului.
3. În Jurnale-ordere reflectarea operaţiilor economice se efectuează după criteriul ..........................
4. Bilanţul contabil se întocmeşte în baza ..........................................................................................
5. În registrele ............................................... sunt reflectate informaţii mai concrete (detailate).
6. În Cartea mare operaţiile economice sunt reflectate după criteriul ................................................
7. Prin ............................................................... se înţelege o anumită organizare şi construire a
sistemelor de registre contabili în scopurile controlului curent asupra stării şi mişcării
mijloacelor şi surselor de venituri şi cheltuieli şi obţinerii informaţiei necesare pentru
întocmirea rapoartelor financiare.
8. Se cunosc următoarele forme de contabilitate ................................................................................
.........................................................................................................................................................

Problema 40

Se cere: de indicat modul de corectare a următoarelor erori comise în contabilitate.


1) În dispoziţia de încasare suma operaţiei a fost înscrisă greşit...................................................
....................................................................................................................................................
2) În contul 211”Materiale” contabilul, în loc de 12656 lei, a indicat suma de 12556 lei....
....................................................................................................................................................
3) În bonul de consum al materialelor este indicată cantitatea de 20 buc. în loc de 200 buc.
....................................................................................................................................................
4) În dispoziţia de plată numele de familie al titularului de avans a fost înscrisă incorect ...................
....................................................................................................................................................
5) În fişa limită de consum a materialelor marca materialului a fost înscrisă incorect........
....................................................................................................................................................
6) În lista de plată a salariului în loc de suma 2555 lei a fost indicată 2355 lei...................
....................................................................................................................................................

71
Problema 41
Se cere: de corectat erorile comise.
Date iniţiale:
Jurnalul de înregistrare a operaţiilor economice din luna curentă:
Corespondenţa
Nr. Suma
Conţinutul operaţiilor economice conturilor
crt. (lei)
Dt Ct
1 2 3 4 5
1. S-a reţinut din salariul lucrătorilor impozitul pe venit; 1200 533 534
2. Din salariu s-a reţinut defalcări în Fondul de Pensii; 556 531 532
3. S-a ridicat din contul de decontare în numerar; 20000 242 241
4. S-a achitat salariul calculat personalului; 19500 531 227
5. S-au procurat materiale, achitarea efectuându-se de către titularul de avans, cu 500 213 532
acordarea prealabilă a avansului;
6. TVA 20% aferentă materialelor procurate 100 213 534
7. S-au acoperit pierderile anilor precedenţi pe seama rezervei prevăzute de 8000 331 333
statut;
8. S-au procurat obligaţiunile S.A „Remo” cu termenul de deţinere de 14 luni; 10000 232 243
9. A fost dată în exploatare clădirea depozitului comercial finisat; 25300 111 112
10. S-au primit subvenţiile sub forma de mijloace fixe; 2700 122 341

Rezolvarea problemei de efectuat in următorul tabel:

Numărul Înregistrări de stornare Înregistrări corectate


operaţiei Suma (lei) Dt Ct Suma (lei) Dt Ct

Problema 42

Se cere: în baza datelor de mai jos de corectat eroarea comisă.

Date iniţiale:
În baza Fişei limite de consum nr.345 din 20 aprilie 200__ din depozit s-au eliberat 500 kg de
făină de calitate superioară, preţul unui kg fiind de 10,80 lei, pentru producerea „Franzelei
orăşeneşti”.
În contabilitate a fost înregistrată următoarea formulă contabilă:
Dt 811 „Producţia de bază” – 5 200 lei;
Ct 211 „Materiale” – 5 200 lei.

72
Problema 43

Se cere:
1) de completat registrul de evidenţă a documentelor de încasări şi plăţi;
2) de întocmit Registrul de casierie pentru luna februarie 200__;
3) de deschis Jurnalul-order şi Borderoul la contul 241 „Casa” pentru luna februarie.
4) de calculat rulajul şi soldul final al contului 241 „Casa”.
Date iniţiale:

1. Soldul contului „Casa” la 01 februarie 200__ - 3200-00 lei;


2. În luna curentă au avut loc următoarele operaţii economico-financiare:

Nr.
Conţinutul operaţiilor economico-financiare Suma, lei
crt.
1 2 3
1. S-a încasat numerar de la vânzătorul Buga Z. ca urmare a vânzării produselor în numerar.
Dispoziţia de încasare nr. 55 din 02.02.200__.. 18000-00
2. S-a depus numerar în contul curent la bancă conform dispoziţiei de plată nr. 64 din 02.02.200_. 20000-00
3. Din numerarul existent în casieria unităţii economice s-a acordat avans spre decontare 520-00
titularului Rotari E. conform dispoziţiei de plată nr. 65 din 10.02.200_.
4. S-a achitat datoria faţă de titularul de avans Sârbu O. în baza dispoziţiei de plată nr. 66 din 565-00
15.02.200_.
5. În baza cecului nr.000250 s-a ridicat numerar din contul curent pentru achitarea salariului. 15200-00
Dispoziţia de încasare nr. 57 din 20.02.200__.
6. În baza listei de plată s-a achitat salariul faţă de personal. Dispoziţia de plată nr. 67 din
20.02.200_. 13000-00
7. S-a încasat de la titularul de avans Rotari E. suma nejustificată a avansului. Dispoziţia de
încasare nr. 58 din 21.02.200__. 120-00
8. Salariul neridicat a fost depus în contul curent la bancă. Dispoziţia de plată nr. 68 din
22.02.200_. 2000-00
9. S-a încasat de la muncitorul Zaharia C. în contul achitării mărfurilor procurate în credit.
Dispoziţia de încasare nr.158 din 23.02.200__. 1200-00

Rezolvarea problemei de efectuat în registre de următoarea formă:


Registrul de evidenţă a documentelor de încasări şi plăţi pentru luna ________ anul 200__
Document
de încasare (plată) Încasări (plăţi)
pentru pentru
Descrierea operaţiilor salariu, deplasări
data nr. premii şi
burse
1 2 3 4 5 6 7 8

73
Registru de casierie
Casieria din „____” ___________________200__ foaia_____________
Nr. Simbol cont
Descrierea operaţiei Încasări Plăţi
doc. corespondent
1 2 3 4 5

Total
Sold la sfârşitul zilei,
inclusiv pentru salariu
Jurnalul - order
pe luna ___________________ 200__ la creditul contului 241 „Casa”
Total creditul
Creditul contului 241 „Casa” în debitul conturilor
Data contului 241

TOTAL

Borderoul
pe luna ___________________ 200__ la debitul contului 241 „Casa”
Sold la începutul lunii_______________
Debitul contului 241 Total debitul
Data „Casa” din creditul conturilor contului 241

TOTAL

Sold la sfârşitul lunii_______________

74
Problema 44

Se cere:

1) de deschis Jurnalul-order şi Borderoul la contul 242 „Cont de decontare” pentru luna


aprilie.
2) de calculat soldul final al contului 242 „Cont de decontare”.

Date iniţiale:

1. Soldul contului 242 „Cont de decontare” la 01 aprilie 200__ - 25620-00 lei;


2. În luna curentă au avut loc următoarele operaţii economico-financiare:
3.
Intrări de mijloace băneşti în contul curent:

1. S-au înregistrat sumele predate încasatorilor băncii:


01.04 - 9 200 lei. Dispoziţia de plată nr. 89.
07.04 - 8 050 lei. Dispoziţia de plată nr. 125.
20.04 - 13 200 lei. Dispoziţia de plată nr. 147.
27.04 - 15 000 lei. Dispoziţia de plată nr. 168.

2. S-au încasat mijloace băneşti de la cumpărători pentru mărfurile vândute:


03.04 - 15 300 lei. Dispoziţia de plată nr. 282.
22.04 - 22 200 lei. Dispoziţia de plată nr. 588.

2. La data de 23.04 s-a depus în contul curent salariul neridicat în sumă de 6 000 lei.
Dispoziţia de plată 157.

3. La data de 29.04 s-a primit un credit bancar pe termen lung - 20 000 lei.

Ieşiri de mijloace băneşti:

1. S-a transferat datoria furnizorilor:


06.04 - 25 000 lei. Dispoziţia de plată nr. 95.
15.04 - 22 000 lei. Dispoziţia de plată nr. 96.

2. La data de 20.04 s-a ridicat numerar pentru achitarea salariului – 25 200 lei. Cecul
nr. 000250.

3. La data de 28.04 s-a transferat datoria faţă de buget pentru TVA – 18 500 lei. Dispoziţia
de plată trezorerială nr. 55.

4. La data de 29.04 s-a transferat datoria faţă de Fondul social – 26 000 lei. Dispoziţia de
plată 97.

5. la data de 30.03 s-a rambursat împrumutul pe termen scurt – 9 000 lei. Dispoziţia de plată 98.

75
Rezolvarea problemei de efectuat în registre de următoarea formă:
Jurnalul-order
pe luna ________________ 200__ la creditul contului 242 „Cont de decontare”
Nr. Creditul contului 242 „Cont de decontare” în debitul conturilor Total creditul
Data
documentului contului 242

TOTAL

Borderoul
pe luna _______________ 200__ la debitul contului 242 „Cont de decontare”

Sold la începutul lunii_______________

Nr. Debitul contului 242 „Cont de decontare” din creditul conturilor Total debitul
Data documentului contului 242

TOTAL

Sold la sfârşitul lunii_______________

76
TEMA 10. Rapoartele financiare

Scopul problemelor propuse spre rezolvare:

- specificarea locului rapoartelor financiare în sistemul contabil;


- examinarea consecutivităţii efectuării lucrărilor premărgătoare întocmirii rapoartelor
financiare şi a modului de perfectare a acestora.

Problema 45

Se cere: de completat spaţiile libere.

1. Aspectul conceptual al contabilităţii şi rapoartelor financiare la întreprinderi este reglementat de


........................................................................................................................................................
2. ............................................................. este o totalitate de principii, convenţii, reguli, metode şi
procedee de ţinere a contabilităţii adoptate de întreprindere la întocmirea şi prezentarea
rapoartelor financiare.
3. Politica de contabilitate se elaborează pe o perioadă de .................................................................
4. Modificările în politica de contabilitate sunt posibile în cazul .......................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
5. Rapoartele financiare trimestriale trebuie prezentate nu mai târziu de data de ............................
a lunii următoare trimestrului de gestiune.
6. Rapoartele financiare anuale trebuie să fie prezentate nu mai târziu de data de .......................
...................................... ianuarie a anului următor anului de gestiune.
7. Pentru veridicitatea şi plenitudinea informaţiei prezentate în Bilanţul contabil şi alte rapoarte
financiare, poartă răspundere .........................................................................................................
8. ................................................................................................ reprezintă un sistem de indicatori
interdependenţi, care caracterizează activitatea economică a întreprinderilor desfăşurată în
cursul perioadei de gestiune.
9. Formularul nr. 2 al rapoartelor financiare are denumirea de ..........................................................
.........................................................................................................................................................
10. Rapoartele financiare trimestriale cuprind ......................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
11. Anul de gestiune cuprinde perioada de la .................................... până la ......................................
12. Rapoartele financiare se prezintă către ............................................................................................
13. Modul întocmirii şi prezentării rapoartelor financiare este reglementat de .....................................
.........................................................................................................................................................
14. La întocmirea „Raportului privind rezultatele financiare” este utilizat principiul ..........................
.........................................................................................................................................................

77
15. „Raportul privind rezultatele financiare” se completează în baza datelor acumulate în conturile
claselor .............................................................................................................................................
16. La întocmirea Raportului privind fluxul mijloacelor băneşti este utilizată metoda ........................
17. „Raportul privind fluxul capitalului propriu” se completează în baza informaţiei din conturile
clasei ................................................................................................................................................
Problema 46
Se cere:
1) de calculat rulajele conturilor de venituri şi cheltuieli;
2) de determinat şi de înregistrat rezultatul financiar total;
3) de întocmit Raportul privind rezultatele financiare.
Date iniţiale:
La S.R.L. „Remo”, la începutul trimestrului IV al anului de gestiune, conturile de venituri şi
cheltuieli aveau următoarele solduri cumulative:
Suma
Conturi de venituri Conturi de cheltuieli Suma (lei)
(lei)
611 „Venituri din vânzări” 30 000 711 „Costul vânzărilor” 19 000
621 „Venituri din activitatea de investiţii” 28 000 712 „Cheltuieli comerciale” 8 000
713 „Cheltuieli generale şi administrative” 20 000
722 „Cheltuieli din activitatea financiară ” 9 000

Pe parcursul trimestrului IV al anului curent, au avut loc operaţiile economice descrise în


problema 26, însă datorită soldurilor cumulative menţionate anterior următoarele operaţii
economice vor avea alte sume.
Jurnalul cronologic de înregistrare a operaţiilor economice din luna curentă:
Nr. Conţinutul operaţiilor economice Suma Corespondenţa
crt. (lei) conturilor
Dt Ct
1 2 3 4 5
24 Se închid la finele anului curent conturile de cheltuieli:
.................................................................................................................... ?
.................................................................................................................... ?
.................................................................................................................... ?
.................................................................................................................... ?
.................................................................................................................... ?
.................................................................................................................... ?
?
25 Se închid la finele anului curent conturile de venituri:
.................................................................................................................... ?
.................................................................................................................... ?
.................................................................................................................... ?
.................................................................................................................... ?
?
26 Determinarea rezultatului financiar până la impozitare ? X X
27 Se calculează şi înregistrează impozitul pe venit ?
28 Se închide contul de cheltuieli privind impozitul pe venit la rezultatul
financiar total ?
29 Se înregistrează profitul net (pierderea) obţinut ?

78
Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

79
RAPORTUL PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE
Indicatorii Conturi Perioada raportată
Vânzări nete
Costul vânzărilor
Profit brut (pierdere globală)
Alte venituri operaţionale
Cheltuieli comerciale
Cheltuieli generale si administrative
Alte cheltuieli operaţionale
Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere)
Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere)
Rezultatul din activitatea financiara: profit (pierdere)
Rezultatul din activitatea economico-financiara: profit (pierdere)
Rezultatul excepţional: profit (pierdere)
Profitul (pierderea) perioadei de gestiune până la impozitare
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit
Profit net (pierderea netă)

80
Anexă
Planul de conturi contabile al activităţii economico-financiare a întreprinderilor
CAPITOLUL III. NOMENCLATORUL CONTURILOR CONTABILE

Simbolul Simbolul Simbolul


grupei de conturi- conturi-
conturi lor de lor de
gradul I gradul II

CLASA 1. ACTIVE PE TERMEN LUNG

11 ACTIVE NEMATERIALE
(IMOBILIZĂRI NECORPORALE)

111 Active nemateriale


1111 Cheltuieli de constituire
1112 Fond comercial (goodwill)
1113 Brevete
1114 Embleme comerciale
1115 Licenţe
1116 Programe informatice
1117 Alte active nemateriale
1118 Active nemateriale arendate pe termen lung

112 Active nemateriale în curs de execuţie

113 Amortizarea activelor nemateriale


1131 Amortizarea cheltuielilor de constituire
1132 Amortizarea fondului comercial (goodwill-ului)
1133 Amortizarea brevetelor
1134 Amortizarea emblemelor comerciale
1135 Amortizarea licenţelor
1136 Amortizarea programelor informatice
1137 Amortizarea altor active nemateriale
1138 Amortizarea activelor nemateriale arendate pe termen lung

12 ACTIVE MATERIALE (IMOBILIZĂRI


CORPORALE) PE TERMEN LUNG

121 Active materiale în curs de execuţie


1211 Construcţii în curs de execuţie
1212 Utilaj destinat instalării
1213 Utilaj şi alte obiecte până la punerea în funcţiune
1214 Investiţii capitale ulterioare
122 Terenuri
1221 Terenuri fără construcţii
1222 Terenuri cu construcţii
1223 Terenuri cu zăcăminte
1224 Terenuri arendate pe termen lung

81
123 Mijloace fixe
1231 Clădiri
1232 Construcţii speciale
1233 Maşini, utilaje şi instalaţii de transmisie
1234 Mijloace de transport
1235 Animale de muncă şi de producţie
1236 Plantaţii perene
1237 Alte mijloace fixe
1238 Mijloace fixe arendate pe termen lung

124 Uzura mijloacelor fixe


1241 Uzura clădirilor
1242 Uzura construcţiilor speciale
1243 Uzura maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor de transmisie
1244 Uzura mijloacelor de transport
1245 Uzura plantaţiilor perene
1246 Uzura altor mijloace fixe
1247 Uzura mijloacelor fixe arendate pe termen lung

125 Resurse naturale

126 Epuizarea resurselor naturale

13 ACTIVE FINANCIARE PE TERMEN LUNG

131 Investiţii pe termen lung în părţi nelegate


1311 Cote de participaţie şi acţiuni
1312 Obligaţiuni
1313 Împrumuturi acordate
1314 Alte investiţii pe termen lung

132 Investiţii pe termen lung în părţi legate


1321 Investiţii pe termen lung în întreprinderi-fiice
1322 Investiţii pe termen lung în întreprinderi asociate
1323 Investiţii pe termen lung în alte părţi legate

133 Modificarea valorii investiţiilor pe termen lung


1331 Majorarea valorii investiţiilor pe termen lung
1332 Diminuarea valorii investiţiilor pe termen lung

134 Creanţe pe termen lung


1341 Creanţe pe termen lung privind arenda
1342 Creanţe pe termen lung privind dobânzile şi redevenţele
calculate
1343 Cambii pe termen lung primite
1344 Alte creanţe

135 Active amânate privind impozitul pe venit

136 Avansuri pe termen lung acordate

82
14 ALTE ACTIVE PE TERMEN LUNG

141 Cheltuieli anticipate pe termen lung

142 Alte active pe termen lung

CLASA 2. ACTIVE CURENTE

21 STOCURI DE MĂRFURI ŞI MATERIALE

211 Materiale
2111 Materii prime şi materiale de bază
2112 Semifabricate cumpărate şi articole decompletate
2113 Combustibil
2114 Ambalaje şi materiale pentru ambalat
2115 Piese de schimb
2116 Alte materiale
2117 Materiale transmise pentru prelucrare
2118 Materiale de construcţie
2119 Materiale cu destinaţie agricolă

212 Animale la creştere şi îngrăşat

213 Obiecte de mică valoare şi scurtă durată


2131 Obiecte de mică valoare şi scurtă durată în stoc
2132 Obiecte de mică valoare şi scurtă durată în exploatare
2133 Construcţii provizorii (neprevăzute în lista de titluri)

214 Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată


2141 Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată
2142 Uzura construcţiilor provizorii (neprevăzute în lista de titluri)

215 Producţia în curs de execuţie


2151 Produse în curs de execuţie
2152 Servicii în curs de execuţie

216 Produse
2161 Produse finite
2162 Semifabricate din producţie proprie
2163 Produse secundare

217 Mărfuri

22 CREANŢE PE TERMEN SCURT

221 Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale


2211 Facturi de primit din ţară
2212 Facturi de primit din străinătate
2213 Cambii primite

83
222 Corecţii la datorii dubioase

223 Creanţe pe termen scurt ale părţilor legate


2231 Creanţe pe termen scurt ale întreprinderilor-fiice
2232 Creanţe pe termen scurt ale întreprinderilor asociate
2233 Creanţe pe termen scurt ale altor părţi legate

224 Avansuri pe termen scurt acordate


2241 Avansuri pe termen scurt acordate în ţară
2242 Avansuri pe termen scurt acordate în străinătate

225 Creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul


2251 Creanţe pe termen scurt privind impozitul pe venit
2252 Creanţe pe termen scurt privind alte impozite şi plăţi

226 Taxa pe valoarea adăugată de recuperat

227 Creanţe pe termen scurt ale personalului


2271 Creanţe pe termen scurt privind retribuirea muncii
2272 Creanţe pe termen scurt ale titularilor de avans
2273 Creanţe pe termen scurt privind mărfurile vândute în credit
2274 Creanţe pe termen scurt privind recuperarea daunei materiale
2275 Creanţe pe termen scurt ale personalului privind alte operaţii

228 Creanţe pe termen scurt privind veniturile calculate


2281 Creanţe pe termen scurt privind arenda
2282 Creanţe pe termen scurt privind dobânzile şi redevenţele
calculate
2283 Creanţe pe termen scurt privind dividendele calculate
2284 Creanţe pe termen scurt privind alte venituri

229 Alte creanţe pe termen scurt


2291 Creanţe pe termen scurt ale companiilor de asigurări
2292 Creanţe pe termen scurt ale organelor de asigurări sociale
2293 Creanţe pe termen scurt privind pretenţiile înaintate şi
recunoscute
2294 Creanţe pe termen scurt privind alte operaţii

23 INVESTIŢII PE TERMEN SCURT

231 Investiţii pe termen scurt în părţi nelegate


2311 Obligaţiuni şi alte titluri de valoare
2312 Depozite
2313 Titluri de valoare cu lichiditate înaltă
2314 Împrumuturi acordate
2315 Alte investiţii pe termen scurt în părţi nelegate

232 Investiţii pe termen scurt în părţi legate


2321 Investiţii pe termen scurt în întreprinderi-fiice
2322 Investiţii pe termen scurt în întreprinderi asociate
2333 Investiţii pe termen scurt în alte părţi legate

84
233 Diminuarea valorii investiţiilor pe termen scurt

24 MIJLOACE BĂNEŞTI

241 Casa
2411 Casa în valută naţională
2412 Casa în valută străină
2413 Mijloace băneşti în numerar legate

242 Cont de decontare


2421 Mijloace băneşti nelegate
2422 Mijloace băneşti legate

243 Cont valutar


2431 Conturi valutare în ţară
2432 Conturi valutare în străinătate
2433 Mijloace valutare legate

244 Conturi speciale la bănci


2441 Acreditive
2442 Carnete de cecuri cu limită de sumă
2443 Mijloace pe cartele de credit şi magnetice

245 Transferuri băneşti în expediţie

246 Documente băneşti

25 ALTE ACTIVE CURENTE

251 Cheltuieli anticipate curente

252 Alte active curente

CLASA 3. CAPITAL PROPRIU

31 CAPITAL STATUTAR ŞI SUPLIMENTAR

311 Capital statutar


3111 Fond statutar
3112 Acţiuni simple
3113 Acţiuni privilegiate
3114 Aporturi
3115 Cote de participaţie

312 Capital suplimentar


3121 Capital suplimentar vărsat
3122 Diferenţe de curs aferente aporturilor valutare în capitalul
statutar

313 Capital nevărsat

85
314 Capital retras

3141 Acţiuni simple răscumpărate


3142 Acţiuni privilegiate răscumpărate
3143 Aporturi şi cote de participaţie retrase

32 REZERVE

321 Rezerve stabilite de legislaţie

322 Rezerve prevăzute de statut

323 Alte rezerve

33 PROFIT NEREPARTIZAT
(PIERDERE NEACOPERITĂ)

331 Corectarea rezultatelor perioadelor precedente


3311 Corectarea profitului perioadelor precedente
3312 Corectarea pierderilor perioadelor precedente

332 Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor


precedenţi
3321 Profit nerepartizat al anilor precedenţi
3322 Pierdere neacoperită a anilor precedenţi

333 Profit net (pierdere) al perioadei de gestiune


3331 Profit net al perioadei de gestiune
3332 Pierdere netă a perioadei de gestiune

334 Dividende plătite în avans

34 CAPITAL SECUNDAR

341 Diferenţe din reevaluarea activelor pe termen lung


3411 Diferenţe din reevaluarea activelor nemateriale
3412 Diferenţe din reevaluarea activelor materiale pe termen lung
3413 Diferenţe din reevaluarea investiţiilor pe termen lung

342 Subvenţii pentru întreprinderile de stat

35 REZULTAT FINANCIAR TOTAL

351 Rezultat financiar total

CLASA 4. DATORII (OBLIGAŢII) PE TERMEN LUNG

41 DATORII FINANCIARE PE TERMEN LUNG

411 Credite bancare pe termen lung


4111 Credite bancare pe termen lung în valută naţională
4112 Credite bancare pe termen lung în valută străină
86
4113 Credite bancare pe termen lung în valută naţională amânate
4114 Credite bancare pe termen lung în valută străină amânate
4115 Datorii convertibile privind creditele bancare pe termen lung

412 Credite bancare pe termen lung pentru salariaţi

413 Împrumuturi pe termen lung


4131 Împrumuturi pe termen lung din părţi nelegate
4132 Împrumuturi pe termen lung din părţi legate
4133 Împrumuturi pe termen lung din emisiunea de obligaţiuni
4134 Împrumuturi pe termen lung de la personalul întreprinderii
4135 Cambii financiare pe termen lung acordate
4136 Datorii convertibile privind împrumuturile pe termen lung

414 Alte datorii financiare pe termen lung

42 DATORII PE TERMEN LUNG CALCULATE

421 Datorii de arendă pe termen lung

422 Venituri anticipate pe termen lung

423 Finanţări şi încasări cu destinaţie specială


4231 Finanţări cu destinaţie specială din buget
4232 Încasări de mijloace cu destinaţie specială de la alte
întreprinderi
4233 Alte finanţări şi încasări cu destinaţie specială

424 Avansuri pe termen lung primite

425 Datorii amânate privind impozitul pe venit

426 Alte datorii pe termen lung calculate

CLASA 5. DATORII PE TERMEN SCURT

51 DATORII FINANCIARE PE TERMEN SCURT

511 Credite bancare pe termen scurt


5111 Credite bancare pe termen scurt în valută naţională
5112 Credite bancare pe termen scurt în valută străină
5113 Credite bancare pe termen scurt în valută naţională amânate
5114 Credite bancare pe termen scurt în valută străină amânate
5115 Credite bancare pe termen scurt în valută naţională restante
5116 Credite bancare pe termen scurt în valută străină restante

512 Credite bancare pe termen scurt pentru salariaţi

513 Împrumuturi pe termen scurt


5131 Împrumuturi pe termen scurt de la părţi nelegate
5132 Împrumuturi pe termen scurt de la părţi legate
87
5133 Împrumuturi pe termen scurt din emisiunea de obligaţiuni
5134 Împrumuturi pe termen scurt de la personalul întreprinderii
5135 Cambii financiare pe termen scurt emise

514 Cota-parte curentă a datoriilor pe termen lung

515 Venituri anticipate curente

516 Alte datorii financiare pe termen scurt

52 DATORII COMERCIALE PE TERMEN SCURT


521 Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale
5211 Facturi de achitat în ţară
5212 Facturi de achitat în străinătate
5213 Cambii emise
522 Datorii pe termen scurt faţă de părţile legate
5221 Datorii pe termen scurt faţă de întreprinderile-fiice
5222 Datorii pe termen scurt faţă de întreprinderile asociate
5223 Datorii pe termen scurt faţă de alte părţi legate
523 Avansuri pe termen scurt primite

53 DATORII PE TERMEN SCURT CALCULATE


531 Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii
5311 Datorii privind retribuirea muncii
5312 Datorii faţă de deponenţi

532 Datorii faţă de personal privind alte operaţii


5321 Datorii faţă de titularii de avans
5322 Datorii faţă de personal privind alte operaţii

533 Datorii privind asigurările


5331 Datorii faţă de Fondul social
5332 Datorii faţă de organele sindicale privind contribuţiile la
asigurările sociale
5333 Datorii privind asigurarea medicală
5334 Datorii privind asigurarea persoanelor
5335 Datorii privind asigurarea bunurilor

534 Datorii privind decontările cu bugetul


5341 Datorii privind impozitul pe venit al persoanelor juridice
5342 Datorii privind taxa pe valoarea adăugată
5343 Datorii privind accizele, taxele
5344 Datorii privind impozitul funciar
5345 Datorii privind impozitul pe bunurile imobiliare
5346 Datorii privind impozitul pentru utilizarea resurselor naturale
5347 Datorii privind impozitul pe venit al persoanelor fizice
5348 Datorii privind alte impozite şi taxe
5349 Sancţiuni economice

88
535 Taxa pe valoarea adăugată şi accize de încasat

536 Datorii privind plăţile extrabugetare

537 Datorii faţă de fondatori şi alţi participanţi

538 Rezerve pentru cheltuieli şi plăţi preliminare

539 Alte datorii pe termen scurt


5391 Datorii pe termen scurt privind arenda curentă
5392 Datorii pe termen scurt privind reclamaţiile
5393 Datorii pe termen scurt faţă de alţi creditori

CLASA 6. VENITURI

61 VENITURI DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ

611 Venituri din vânzări


6111 Venituri din vânzarea produselor
6112 Venituri din vânzarea mărfurilor
6113 Venituri din servicii prestate
6114 Venituri din contracte de construcţie

612 Alte venituri operaţionale


6121 Venituri din realizarea altor active curente
6122 Venituri din arenda curentă
6123 Venituri din amenzi, penalităţi şi despăgubiri
6124 Venituri din modificarea metodelor de evaluare a activelor
curente
6125 Venituri din recuperarea daunei materiale
6126 Alte venituri operaţionale

62 VENITURI DIN ACTIVITATEA NEOPERAŢIONALĂ

621 Venituri din activitatea de investiţii


6211 Venituri din ieşirea activelor nemateriale
6212 Venituri din ieşirea activelor materiale pe termen lung
6213 Venituri din ieşirea activelor financiare pe termen lung
6214 Venituri din dividende
6215 Venituri din dobânzi
6216 Venituri din ecartul de reevaluare a activelor pe termen lung
ieşite
6217 Venituri din participaţiile în alte întreprinderi
6218 Venituri din operaţiile cu părţile legate
6219 Alte venituri din activitatea de investiţii

622 Venituri din activitatea financiară


6221 Venituri din redevenţe
6222 Venituri din arenda finanţată a activelor materiale pe termen
lung
6223 Venituri din diferenţe de curs valutar
6224 Venituri din active intrate cu titlu gratuit
89
6225 Venituri din subvenţii de stat, prime, premii şi sume
sponsorizate
6226 Venituri din contracte de neantrenare în concurenţă
6227 Alte venituri din activitatea financiară

623 Venituri excepţionale


6231 Compensaţii primite pentru recuperarea pierderilor din
calamităţi naturale
6232 Alte venituri excepţionale

CLASA 7. CHELTUIELI

71 CHELTUIELI ALE ACTIVITĂŢII OPERAŢIONALE

711 Costul vânzărilor


7111 Costul produselor finite vândute
7112 Costul mărfurilor vândute
7113 Costul serviciilor prestate

712 Cheltuieli comerciale


7121 Cheltuieli privind operaţiile de marketing
7122 Cheltuieli privind ambalajele şi ambalarea produselor şi
mărfurilor
7123 Cheltuieli de transport privind desfacerea
7124 Cheltuieli privind reclama
7125 Cheltuieli privind reparaţiile garantate şi deservirile cu
garanţie
7126 Cheltuieli privind datoriile dubioase
7127 Cheltuieli privind returnarea şi reducerea preţurilor la
mărfurile vândute
7128 Alte cheltuieli comerciale

713 Cheltuieli generale şi administrative


7131 Cheltuieli privind uzura, repararea şi întreţinerea mijloacelor
fixe cu destinaţie generală
7132 Cheltuieli privind amortizarea activelor nemateriale
7133 Cheltuieli de întreţinere a personalului administrativ şi de
conducere
7134 Impozite, taxe şi plăţi, cu excepţia impozitului pe venit
7135 Cheltuieli în scopuri de binefacere şi sponsorizare
7136 Cheltuieli privind protecţia muncii
7137 Cheltuieli de reprezentare
7138 Cheltuieli de deplasare
7139 Alte cheltuieli generale şi administrative

714 Alte cheltuieli operaţionale


7141 Cheltuieli privind realizarea altor active curente
7142 Cheltuieli privind arenda curentă
7143 Cheltuieli privind amenzile, penalităţile, despăgubirile
7144 Cheltuieli din modificarea metodelor de evaluare a activelor
curente
7145 Cheltuieli privind dobânzile pentru credite şi împrumuturi
90
7146 Cheltuieli de producţie indirecte nerepartizate
7147 Lipsuri şi pierderi din deteriorarea valorilor
7148 Cheltuieli aferente producţiei rebutate
7149 Alte cheltuieli operaţionale

72 CHELTUIELI ALE ACTIVITĂŢII NEOPERAŢIONALE

721 Cheltuieli ale activităţii de investiţii


7211 Cheltuieli privind ieşirea activelor nemateriale
7212 Cheltuieli privind ieşirea activelor materiale pe termen lung
7213 Cheltuieli privind ieşirea activelor financiare pe termen lung
7214 Cheltuieli din reevaluarea activelor pe termen lung la ieşirea
acestora
7215 Cheltuieli aferente participaţiilor în alte întreprinderi
7216 Cheltuieli privind operaţiile cu părţile legate
7217 Alte cheltuieli ale activităţii de investiţii

722 Cheltuieli ale activităţii financiare


7221 Cheltuieli privind plata redevenţelor
7222 Cheltuieli privind arenda finanţată a activelor materiale pe
termen lung
7223 Cheltuieli privind diferenţele de curs valutar
7224 Alte cheltuieli ale activităţii financiare

723 Pierderi excepţionale


7231 Pierderi din calamităţi naturale
7232 Pierderi din perturbări politice
7233 Pierderi din modificarea legislaţiei ţării

73 CHELTUIELI (ECONOMII) PRIVIND IMPOZITUL PE


VENIT

731 Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit

CLASA 8. CONTURI ALE CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE

81 CONTURI ALE CONSUMURILOR DE PRODUCŢIE

811 Producţia de bază


8111 Consumuri directe materiale
8112 Consumuri directe privind retribuirea muncii
8113 Contribuţii pentru asigurările şi protecţia socială
8114 Consumuri indirecte de producţie

812 Activităţi auxiliare


8121 Consumuri de materiale
8122 Consumuri privind retribuirea muncii
8123 Contribuţii pentru asigurările şi protecţia socială
8124 Consumuri indirecte de producţie

91
813 Consumuri indirecte de producţie
8131 Uzura şi cheltuieli privind repararea şi întreţinerea mijloacelor
fixe utilizate în producţie
8132 Amortizarea activelor nemateriale utilizate în producţie
8133 Întreţinerea personalului administrativ şi de deservire al
subdiviziunilor de producţie
8134 Protecţia muncii şi tehnica securităţii
8135 Pierderi din întreruperi în producţie
8136 Întreţinerea pazei şi cheltuieli privind asigurarea securităţii
antiincendiare din subdiviziunile de producţie
8137 Cheltuieli cu deplasările personalului de producţie
8138 Alte consumuri indirecte de producţie

82 ALTE CONTURI ALE CONTABILITĂŢII DE


GESTIUNE

821 Adaos comercial

822 Returnarea şi reducerea preţurilor la mărfurile vândute

CLASA 9. CONTURI EXTRABILANŢIERE

91 ACTIVE PE TERMEN LUNG ARENDATE

911 Active nemateriale arendate

912 Active materiale pe termen lung arendate

92 VALORI ÎN MĂRFURI ŞI MATERIALE CARE NU


APARŢIN ÎNTREPRINDERII

921 Valori în mărfuri şi materiale primite în custodie

922 Materiale primite spre prelucrare

923 Mărfuri primite în consignaţie

924 Utilaj primit pentru montaj

93 TITLURI DE VALOARE CARE NU APARŢIN


ÎNTREPRINDERII

931 Titluri de valoare destinate vânzării

932 Titluri de valoare expediate pentru înregistrare

933 Titluri de valoare primite de la registrator

934 Titluri de valoare depuse la păstrare în depozit

94 DATORII ŞI PLĂŢI CONVENŢIONALE

92
941 Datorii ale debitorilor insolvabili trecute la pierderi

942 Garantarea datoriilor şi plăţilor primite

943 Garantarea datoriilor şi plăţilor acordate

944 Uzura fondului de locuinţe

945 Pierderi fiscale nereclamate

95 ALTE MIJLOACE ŞI DATORII REFLECTATE ÎN


CONTABILITATEA EXTRABILANŢIERĂ

951 Formulare cu regim special

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.93-96 din 30 decembrie 1997.

93
PENTRU NOTIŢE

94
PENTRU NOTIŢE

95
Corector – Valentina Solovei
Rectificare computerizată – Tatiana Boico
Procesare computerizată – Feofan Belicov

Semnat pentru tipar 12.12.05


Format 60 × 84 1/16. Coli editoriale 9,6
Coli de tipar 12,4. Comanda Tirajul 500 ex.

Tipografia Departamentului Editorial-Poligrafic al ASEM


Chişinău – 2005, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 59,
tel. 22-98-86

96