Sunteți pe pagina 1din 97

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI

Catedra „Contabilitate şi audit”

Eudochia Bajerean

Ecaterina Cechina

Rodica Cuşmăunsă

MOLDOVEI Catedra „Contabilitate ş i audit” Eudochia Bajerean Ecaterina Cechina Rodica Cu ş m ă uns
MOLDOVEI Catedra „Contabilitate ş i audit” Eudochia Bajerean Ecaterina Cechina Rodica Cu ş m ă uns
MOLDOVEI Catedra „Contabilitate ş i audit” Eudochia Bajerean Ecaterina Cechina Rodica Cu ş m ă uns
MOLDOVEI Catedra „Contabilitate ş i audit” Eudochia Bajerean Ecaterina Cechina Rodica Cu ş m ă uns
MOLDOVEI Catedra „Contabilitate ş i audit” Eudochia Bajerean Ecaterina Cechina Rodica Cu ş m ă uns

Editura ASEM

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI

Catedra „Contabilitate şi audit”

Eudochia Bajerean

Ecaterina Cechina

Rodica Cuşmăunsă

CAIET pentru lucrări practice la disciplina BAZELE CONTABILITĂŢII

Facultatea

Grupa

Numele

Prenumele

Chişinău – 2005

1

CZU 657.1(076.5) B 17

Lucrarea a fost recomandată pentru editare la şedinţa Consiliului facultăţii „Contabilitate”

(proces-verbal nr. 1 din 29.08.05)

Referenţi: conf. univ. dr. L. Cauş;

conf. univ. dr. L. Grabarovschi

Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii

Bajerean, Eudochia

Caiet pentru lucrări practice la disciplina „Bazele contabilităţii” / Eudochia Bajerean, Ecaterina Cechina, Rodica Cuşmăunsă; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. Catedra „Contabilitate şi audit”. – Ch.: Dep. Ed.-Poligr. al ASEM, 2005. – 95 p. ISBN 9975-75-340-X 500 ex.

657.1(076.5)

ISBN 9975-75-340-X

Autori: prof. univ. dr. E. Bajerean;

conf. univ. dr. E Cechina;

lect. univ. R. Cuşmăunsă

© Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM

2

CUPRINS

TEMA 1. Contabilitatea – principalul sistem informaţional

5

TEMA 2. Obiectul şi metoda contabilităţii

7

TEMA 3. Bilanţul contabil – procedeu de bază al contabilităţii

19

TEMA 4. Sistemul de conturi şi dubla înregistrare

27

TEMA 5. Metodica contabilităţii operaţiunilor economice principale

41

TEMA 6. Evaluarea şi rolul ei în contabilitate

49

TEMA 7. Documentaţia ca element al metodei contabilităţii

60

TEMA 8. Inventarierea – mijloc de verificare a datelor

68

TEMA 9. Registrele şi formele de contabilitate

71

TEMA 10. Rapoartele financiare

77

Anexă

81

3

Prezenta lucrare este destinată atât studenţilor Facultăţii „Contabilitate”, cât şi studenţilor altor facultăţi ale instituţiilor de învăţământ superior şi colegiilor. Obiectivele prioritare, urmărite prin elaborarea acestei lucrări, constau în concretizarea, aprofundarea şi ilustrarea mai bogată, din punct de vedere practic, a cunoştinţelor obţinute de studenţi la cursul „Bazele contabilităţii”, fapt ce contribuie la abilitarea, într-o măsură sporită, a viitorilor specialişti. Problematica lucrării este fundamentată şi structurată în baza programei analitice a cursului „Bazele contabilităţii”, fapt care a impus ordonarea temelor practice în succesiunea logică a cursului dat. În total, lucrarea cuprinde 10 teme practice, corespunzătoare temelor cursului, iar în cadrul fiecărei teme – lucrări practice propuse spre rezolvare. Această lucrare este binevenită din motivul că studenţii soluţionează problemele propuse spre rezolvare nemijlocit în paginile „caietului”, fapt care înlesneşte rezolvarea şi verificarea problemelor. Un motiv important e şi reducerea intervalului de timp necesar rezolvării itemilor. Rezolvarea de către studenţi a cazurilor propuse are menirea de a plasa studentul în universul întreprinderii cât mai aproape de procesele economice reale, de a-i stimula gândirea economică, bazată pe eficienţă, având ca temei interpretarea şi formalizarea contabilă a fenomenelor şi proceselor respective, de a facilita integrarea lui viitoare la locul de muncă. Exprimăm anticipat mulţumiri tuturor celor care, prin sugestiile şi observaţiile ce ne vor transmite, vor contribui la îmbunătăţirea, în continuare, a lucrării de faţă.

4

Autorii

TEMA 1. Contabilitatea – principalul sistem informaţional

Scopul problemelor propuse spre rezolvare:

însuşirea principiilor de bază ale contabilităţii;

studierea funcţiilor contabilităţii.

Problema 1

Se cere: de completat spaţiile libere.

1. Contabilitatea este sistemul

2. Utilizatorii informaţiei contabile se subdivizează în

3. Utilizatorii

a)

b)

ai informaţiei contabile se subdivizează în două categorii:

din care fac parte

, la care se referă

;

4. Fondator al contabilităţii se consideră cunoscut ca autorul primei cărţi de contabilitate.

5. Contabilitatea a devenit o ştiinţă autentică în secolul

6. Noţiunea de „principiul contabilităţii” înseamnă

, profesor de matematică, care este

, când s-a definit

7. Conform principiului

, în cazul desfăşurării normale

a activităţii întreprinderii în viitorul apropiat, bunurile economice sunt evaluate în rapoartele

, iar în cazul suspendării sau reducerii substanţiale a

volumului activităţii întreprinderii, bunurile economice sunt evaluate în rapoartele financiare la

financiare la

8. Conform principiului specializării exerciţiului,

în care acestea au avut loc, indiferent de

se constată în perioada

9. Principiul şi respectiv subevaluarea

10. Conform principiului furtului se vor reflecta ca

prevede neadmiterea supraevaluării

,

în cazul furtului, lipsurile constatate în urma

, iar sumele

în momentul

recuperării daunei materiale de către persoanele vinovate se vor constata ca

numai atunci când

5

11. Conform principiului datoriile

, patrimoniul şi

se reflectă separat de patrimoniul şi datoriile

12. Conform principiului

, mijloacele

fixe primite în arenda finanţată trebuie să fie reflectate în bilanţul arendaşului, cu toate că

drepturile de proprietate asupra acestora aparţin arendatorului.

13. Conform principiului aceleaşi operaţiuni economice se reflectă

veniturile şi cheltuielile ocaziţionate de unele şi în contabilitate şi rapoarte financiare.

14. Conform principiului necompensării în contabilitate este interzisă compensarea reciprocă dintre

elementele de

, precum şi de

15. Se cunosc următoarele funcţii ale contabilităţii

16. Asigurarea integrităţii şi utilizării raţionale a bunurilor agentului economic este îndeplinită de

funcţia

al contabilităţii.

17. Acumularea informaţiei privind rezultatele financiare precum şi stării, mişcării mijloacelor şi surselor de formare ale activităţii agentului economic este realizată de funcţia al contabilităţii.

6

TEMA 2. Obiectul şi metoda contabilităţii

Scopul problemelor propuse spre rezolvare:

identificarea mijloacelor economice şi a surselor de finanţare;

însuşirea clasificării mijloacelor economice şi a surselor de finanţare;

recunoaşterea consumurilor şi cheltuielilor;

însuşirea clasificării consumurilor, cheltuielilor şi a veniturilor întreprinderii.

Problema 2

Se cere: de completat spaţiile libere.

1.

Obiectul de studiu al contabilităţii este

2.

La mijloacele economice nemateriale se referă mijloacele economice care

3.

Bunuri economice care au un termen de exploatare mai mare de un an şi valoarea unitară mai mare de 1000 lei se numesc

4.

Obiectele de mică valoare şi scurtă durată sunt obiecte care

5.

Bunurile procurate de la alte întreprinderi şi destinate vânzării reprezintă

6.

Creanţele întreprinderii reprezintă

7.

Avansurile acordate salariaţilor în contul salariatului fac parte din

8.

Acreditivele fac parte din

9.

Cheltuieli

sunt cheltuieli

efectuate în perioada de gestiune curentă, dar care se referă la perioadele de gestiune viitoare.

10.

reprezintă valoarea aporturilor proprietarilor întreprinderii (acţionarilor, asociaţilor) la patrimoniul acesteia depuse în contul achitării acţiunilor (cotelor, părţilor sociale) pentru asigurarea activităţii statutare a întreprinderii.

11.

Mărimea capitalului statutar se micşorează cu mărimea

12.

al întreprinderii

reprezintă datoriile fondatorilor privind aporturile la capitalul statutar.

13.

reprezintă valoarea acţiunilor

proprii răscumpărate de la acţionarii săi.

14.

Venituri anticipate pe termen scurt se referă la

15. Consumurile legate de deservirea şi gestiunea subdiviziunulor de producţie se numesc

7

16.

Consumurile

sunt consumuri, a căror mărime

nu se modifică în raport cu modificarea volumului de produse fabricate sau servicii prestate.

sunt consumuri, a căror mărime se

modifică direct proporţional cu modificarea volumului de produse fabricate sau servicii prestate.

17. Consumurile

18. În funcţie de direcţiile efectuării, cheltuielile se subdivizează în

19. Cheltuielile activităţii operaţionale cuprind

20. Venituri neoperaţionale cuprind

21. Cheltuielile legate de activitatea de bază a întreprinderii se numesc cheltuieli ale activităţii

22. Cheltuielile care apar în urma procesului de vânzare a produselor, mărfurilor şi de prestare a serviciilor se numesc cheltuieli …

23. Cheltuieli aferente deservirii şi gestiunii întreprinderii în ansamblu se numesc cheltuieli

24. Veniturile suportate de întreprindere la desfăşurarea altor tipuri de activităţi decât cele de bază se numesc venituri ale activităţii

25. Din procedeele specifice metodei contabilităţii fac parte

26. Element specific al metodei contabilităţii care oferă posibilitatea reflectării la o anumită dată a patrimoniului întreprinderii grupat pe tipuri, pe de o parte, şi pe surse de formare a acestora, pe de altă parte, reprezintă

27. - procedeu comun tuturor ştiinţelor economice, care prevede studierea şi cercetarea proceselor şi fenomenelor de la general la particular.

28. - procedeu comun tuturor ştiinţelor economice, care prevede studierea şi generalizarea proceselor şi fenomenelor de la particular la general.

29. reprezintă totalitatea procedeelor cu ajutorul cărora se studiază existenţa şi modificarea elementelor patrimoniale şi a drepturilor şi obligaţiilor.

30. - procedeu specific metodei contabilităţii care prevede studierea existenţei şi mişcării elementelor patrimoniale în perioada gestionară, fiind grupate după anumite criterii.

31. Procedeu al metodei contabilităţii care permite controlul concomitent al mişcării elementelor economice şi al surselor de finanţare ale acestora este

32. Procesul

în care forţa de muncă este unită cu mijloacele de muncă,

prin care se acţionează asupra obiectelor de muncă, în urma căruia se obţine un produs finit

concret sau serviciu.

33. Procesul finite, mărfurilor sau prestarea serviciilor.

34. Procesul

necesare de producţie pentru fabricarea unui anumit volum de produse sau prestarea serviciilor.

totalitatea de operaţii legate de vânzarea produselor

reprezintă asigurarea procesului de producere cu mijloace

8

Problema 3

Se cere: de clasificat elementele patrimoniale în mijloace economice şi surse de finanţare.

Date iniţiale:

Clasificarea elementelor patrimoniale

   

Surse

 

Elemente patrimoniale

Mijloace economice

de finanţare

1.

mijloace băneşti din contul curent

   

2.

resurse naturale

   

3.

capital nevărsat

   

4.

creanţe ale personalului

   

5.

datorii privind facturile comerciale

   

6.

investiţii financiare

   

7.

venituri anticipate curente

   

8.

produse

   

9.

profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi

   

10.

împrumuturi acordate

   

11.

rezerve prevăzute de legislaţie

   

12.

capital secundar

   

13.

împrumuturi primite

   

14.

avansuri acordate

   

15.

obiecte de mică valoare şi scurtă durată

   

16.

mijloace fixe

   

17.

datorii faţă de fondatori şi alţi participanţi

   

18.

creanţe privind facturile comerciale

   

19.

avansuri primite

   

20.

producţia în curs de execuţie

   

21.

cheltuieli anticipate curente

   

22.

datorii faţă de personal privind retribuirea muncii

   

23.

active nemateriale

   

24.

datorii privind decontările cu bugetul

   

25.

materialele

   

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

Problema 8 Se cere: de clasificat veniturile după tipul lor în venituri operaţionale şi neoperaţionale la S.A. „Bum”. Clasificarea veniturilor întreprinderii

   

Venituri operaţionale

Venituri neoperaţionale

Nr.

   

Venituri din

Venituri din

 

crt.

Veniturile

Venituri din

vânzări

Alte venituri

operaţionale

activitatea

de investiţii

activitatea

financiară

Venituri

excepţionale

1.

sume primite din arenda pe termen lung;

         

2.

sume primite din sponsorizare;

         

3.

sume primite pentru arenda curentă;

         

4.

sume primite din subvenţii de stat;

         

5.

venituri din contracte de neantrenare în concurenţă;

         

6.

valoarea produselor vândute;

         

7.

venituri din primirea cu titlu gratuit a unui mijloc fix;

         

8.

compensaţii primite pentru recuperarea pierderilor din calamităţile naturale;

         

9.

venituri din redevenţe;

         

10.

valoarea produselor constatate în plus în urma inventarierii;

         

11.

sume încasate din amenzi, penalităţi;

         

12.

venituri din dividende;

         

13.

valoarea acţiunilor pe termen scurt vândute;

         

14.

venituri din vânzarea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată;

         

15.

diferenţe favorabile de curs valutar;

         

16.

sume obţinute din recuperarea daunei materiale pentru lipsuri de mărfuri;

         

17.

venituri din participaţiile în alte întreprinderi;

         

18.

venituri din dobânzi;

         

19.

valoarea programei informatice vândute;

         

20.

venituri din prestarea serviciilor;

         

21.

valoarea materialelor vândute;

         

22.

valoarea mijloacelor fixe constatate plus în urma inventarierii;

         

23.

valoarea obligaţiunilor pe termen lung vândute;

         

24.

sume obţinute din recuperarea daunei materiale pentru lipsuri de mijloace fixe.

         

18

TEMA 3. Bilanţul contabil – procedeu de bază al contabilităţii

Scopul problemelor propuse spre rezolvare:

- însuşirea structurii bilanţului contabil;

- însuşirea capitolelor şi posturilor bilanţului contabil;

- însuşirea tipurilor de modificări bilanţiere intervenite sub influenţa operaţiilor economice.

Tipul

 

Modificări bilanţiere

 

Denumirea

 

Activ

   

Pasiv

 

modificărilor

       

modificărilor

majorare

micşorare

majorare

micşorare

1

 
1           de structur ă interactive
   
1           de structur ă interactive
   

de structură interactive

   

2

     
2           de structur ă interpasive
   
2           de structur ă interpasive

de structură interpasive

   

3

3         de volum în sensul major ă rilor
     
3         de volum în sensul major ă rilor
 

de volum în sensul majorărilor

     

4

 
4         de volum în sensul mic ş or ă rilor
     
4         de volum în sensul mic ş or ă rilor

de volum în sensul micşorărilor

     

Figura 1. Modificări bilanţiere

Problema 9

Se cere: de completat spaţiile libere.

1.

Bilanţul contabil este

2.

Bilanţul contabil se prezintă numai în etalonul

 

3.

Bilanţul contabil este compus din numită

părţi: partea stângă numită

şi partea dreaptă

4.

bilanţului contabil reprezintă resursele controlate de întreprindere şi rezultate din evenimentele anterioare care vor genera în viitor un aflux de avantaje economice.

bilanţului contabil reprezintă sursele de finanţare a resurselor economice ale

întreprinderii.

6.

Principala particularitate a bilanţului contabil constă în

 

7.

Precizaţi care este succesivitatea capitolelor bilanţului contabil

8.

Activele bilanţului contabil sunt aranjate pasivele bilanţului contabil sunt grupate

 

,

iar

9.

Termenul lichiditate înseamnă

 

,

iar exigibilitatea

 

10.

Active pe termen scurt cuprind următoarele subcapitole

11.

În componenţa capitalului propriu se includ următoarele subcapitole

19

12.

Datorii pe termen scurt se împart în

13. Numiţi elementele care micşorează mărimea activelor întreprinderii

a bilanţului contabil sistematizează şi grupează

informaţiile contabile după o structură bine determinată, care este unică şi obligatorie pentru

toate întreprinderile.

15. Se cunosc următoarele tipuri de modificări bilanţiere sub influenţa operaţiunilor economice

14. Funcţie

Problema 10

Se cere:

1)

de întocmit bilanţul contabil respectând structura pe compartimente şi capitole;

2)

de calculat totalurile capitolelor bilanţului contabil.

Date iniţiale:

Componenţa mijloacelor economice şi surselor de finanţare ale S.A. „Raza” la 01.01 200

Nr.

crt.

Elementele patrimoniale

Compar-

timentul

bilanţului

Capitolul

bilanţului

contabil

Sub-

capitolul

bilanţului

Numărul

de ordine

a postului

Suma (lei)

contabil

contabil

de bilanţ

1

6

2

3

4

5

7

1.

Valoarea acţiunilor proprii răscumpărate

P

3

1

4

2500

2.

Strunguri de producţie

       

8500

3.

Cheltuieli anticipate curente

       

2900

4.

Avansuri pe termen scurt primite

       

3800

5.

Mărfuri

       

5500

6.

Capital statutar

       

15000

7.

Profit net al perioadei de gestiune

       

6500

8.

Suma impozitului funciar datorată bugetului de stat

       

500

9.

Împrumuturi primite pe termen de 2 ani

       

5000

10.

Creanţele cumpărătorilor pentru mărfurile procurate în credit

       

3000

11.

Datorii privind asigurările medicale

       

400

12.

Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii

       

1300

13.

Rezerve prevăzute de legislaţie

       

1500

14.

Profit nerepartizat al anilor precedenţi

       

11300

15.

Programe informatice

       

3200

16.

Contul curent în valută naţională

       

8800

17.

Datorii faţă de SA „Transcon”

       

1700

18.

Brevete

       

2100

19.

Venituri anticipate curente

       

1900

20.

Uzura clădirilor şi strungurilor de producţie

       

12000

21.

Amortizarea programei informatice şi brevetelor

       

1800

22.

Clădiri

       

25000

23.

Mijloace băneşti în numerar

       

1200

20

21

21

Problema 11

Se cere: de analizat modificările provenite în urma operaţiilor economice asupra valorii totale a bilanţului contabil care constituie la 31 ianuarie 200_ – 100000 lei.

Date iniţiale:

În activitatea agentului economic SA „Alizara” s-au produs următoarele modificări:

 

Suma

 

Influenţa asupra bilanţului

 

Conţinutul operaţiilor economico-financiare

   

(lei)

Activ

Pasiv

 

majorare

micşorare

majorare

micşorare

1. S-au primit materiale de la furnizori conform contractului

     

Datorii privind

 

11000

Materiale

facturile

 

comerciale

Total bilanţ

 

100 000+11 000=111 000

100 000+11 000=111 000

2. O parte din împrumuturi pe termen lung au fost rambursate din contul valutar

45000

       

Total bilanţ

     

3. A fost transferat un avans furnizorului în contul livrărilor ulterioare

20000

       

Total bilanţ

     

4. S-a încasat în contul de la bancă suma datoriilor cumpărătorilor

35000

       

Total bilanţ

     

5. S-a achitat datoria pentru mărfurile primite anterior

45000

       

Total bilanţ

     

6. S-a preluat o parte din profitul anului curent pentru acoperirea pierderilor anilor precedenţi

8000

       

Total bilanţ

     

7. O parte din rezervele stabilite de statut sunt folosite la majorarea capitalului statutar

15000

       

Total bilanţ

     

8. Din contul de decontare s-a plătit pentru licenţa procurată

8500

       

Total bilanţ

     

9. A fost primit un avans pe termen lung de la clienţi

10000

       

Total bilanţ

     

10. S-a primit un credit pe termen lung de la bancă

6000

       

Total bilanţ

     

11. S-a acordat un avans titularului de avans (lucrătorul întreprinderii)

800

       

Total bilanţ

     

12. S-a acordat un împrumut pe termen scurt în valută naţională

2500

       

Total bilanţ

     

22

Problema 12

Se cere:

a) să se întocmească bilanţul contabil (respectând structura bilanţului contabil) la 1.01.200_;

b) să se întocmească bilanţul după fiecare operaţie economică, ţinând cont de modificările produse;

c) să se specifice tipul modificărilor.

Date iniţiale:

Întreprinderea “Viitorul” S.A. fabrică şi comercializează mobilă. La 1 ianuarie 200_ S.A. “Constructorul” dispune de următoarea situaţie patrimonială:

Nr. crt.

Elementele patrimoniale

Suma (lei)

1.

Mese destinate vânzării

15

000

2.

Lemn

8

000

3.

Datoriile cumpărătorilor

6

000

4.

Datorii faţă de buget

1

800

5.

Profit net al perioadei de gestiune

20

000

6.

Clădirea întreprinderii

33

300

7.

Venituri anticipate curente

4

500

8.

Capital statutar

53

000

9.

Cont de decontare

14

000

10.

Dulapuri

5

000

11.

Salarii cuvenite muncitorilor

11

000

12.

Rezerve prevăzute de legislaţie

8

000

13.

Automobile

23

000

14.

Credite bancare pe termen de 3 ani

9

000

15.

Mijloace băneşti în numerar

3

000

În luna ianuarie întreprinderea a efectuat următoarele operaţii economice:

Nr.

Conţinutul operaţiilor economico- financiare

Suma

Modificarea posturilor bilanţiere

Tipul

crt.

(lei)

modificării

1.

La 1 ianuarie conducerea întreprinderii a hotărât ca profit net al perioadei de gestiune să fie trecut în profit nerepartizat al anilor precedenţi

20000

   

2.

La 16 ianuarie întreprinderea a acordat din contul de decontare un avans pe termen scurt furnizorului în contul livrărilor ulterioare

4000

   

3.

La 25 ianuarie întreprinderea a procurat de la alt agent economic mărfuri

6000

   

4.

La 27 ianuarie din casieria întreprinderii a fost achitată suma salariului calculat

3000

   
24

24

Problema 13

Se cere:

1)

să se întocmească bilanţul la 1.12.200_ (respectând structura bilanţului contabil);

2)

să se indice tipul modificărilor produse;

3)

să se întocmească bilanţul la sfârşitul perioadei de gestiune.

Date iniţiale:

“Credo” S.A. prezintă la 01.12.200_ următoarele solduri ale conturilor:

Nr. crt.

Denumirea conturilor

Suma (lei)

1.

Rezerve stabilite de legislaţie

2700

2.

Cont de decontare

12000

3.

Uzura mijloacelor fixe

5000

4.

Capital statutar

5400

5.

Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale

8000

6.

Casa

300

7.

Datorii faţă de personal pentru retribuirea muncii

4000

8.

Mărfuri

1600

9.

Cheltuieli anticipate pe termen scurt

500

10.

Profit net al perioadei de gestiune

10000

11.

Mijloace fixe

19400

12.

Pierdere neacoperită a anilor precedenţi

1500

13.

Datorii privind decontările cu bugetul

1200

14.

Obligaţiuni pe termen lung în părţi nelegate

1000

În timpul lunii decembrie întreprinderea a efectuat următoarele operaţii economice:

   

Modificările în bilanţul contabil

Tipul

 

Nr.

Conţinutul economico-financiar al operaţiilor economice

Activ

Pasiv

modifi-

Suma

crt.

majorare

micşorare

majorare

micşorare

cărilor

(lei)

1.

Obligaţiunile pe termen lung deţinute la Banca Naţională au fost trecute în categoria celor pe termen scurt

         

1000

2.

S-a procurat o programă informatică de la furnizori

         

3000

3.

Profit net al perioadei de gestiune se trece în acoperirea pierderilor ale anilor precedenţi

         

10000

4.

S-a acordat din casă un avans spre decontare lucrătorului întreprinderii pentru necesităţile gospodăreşti ale acesteia

         

300

5.

S-a achitat datoria faţă de furnizori din contul curent de

           

la bancă

2500

6.

A fost restituită suma

           

avansului nefolosit de lucrătorul întreprinderii în casieria

200

25

26

26

TEMA 4. Sistemul de conturi şi dubla înregistrare

Scopul problemelor propuse spre rezolvare:

însuşirea clasificării conturilor contabile;

însuşirea structurii contului de activ şi de pasiv;

înţelegerea regulilor de funcţionare a conturilor;

însuşirea modului de înregistrare a corespondenţei conturilor contabile;

însuşirea legăturii existente dintre conturile sintetice şi analitice;

însuşirea modului de reflectare a operaţiunilor economice în sistemul conturilor analitice şi sintetice;

însuşirea legăturii dintre conturi contabile şi bilanţ contabil;

însuşirea modului de întocmire a balanţelor de verificare.

Din componenţa conturilor de activ fac parte conturile claselor:

I „Active pe termen lung”, excepţie – 113 „Amortizarea activelor nemateriale”, 124

“Uzura mijloacelor fixe” 126 „Epuizarea resurselor naturale”; II „Active curente”, excepţie – 214 “Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată”;

222 „Corecţii la datorii dubioase”; VII „Cheltuieli”;

VIII „Conturile contabilităţii de gestiune”.

Debit

contul de activ

Credit

Sold iniţial

 

majorările

 

micşorările

(+)

(-)

Rulaj debitor

Rulaj creditor

Sold final

 

Soldul final = sold iniţial + rulaj debitor - rulaj creditor

Din componenţa conturilor de pasiv fac parte conturile claselor:

III „Capital propriu”, excepţie 313 “Capital nevărsat”, 314 “Capital retras”;

IV „Datorii pe termen lung”;

V „Datorii pe termen scurt”;

VI „Venituri”.

Debit

contul de pasiv

Credit

Sold iniţial

(+)

micşorările

(-)

majorările

Rulaj debitor

Rulaj creditor

Sold final

Sold final = sold iniţial + rulaj creditor – rulaj debitor

Figura 2. Structura conturilor de activ şi pasiv

27

Problema 14

Se cere: de completat spaţiile libere.

1. Contul, ca procedeu specific al metodei contabilităţii, reflectă

2. Elementele specifice contului sunt

3. Totalul sumelor înregistrate în debitul unui cont reprezintă

4. Denumirea părţii drepte a unui cont este

, iar a celei stângi -

5. Situaţia (existenţa) la un moment dat a unui element patrimonial reprezintă

6. Totalul sumelor înregistrate în creditul unui cont reprezintă

7. reprezintă înregistrarea simultană şi cu aceeaşi sumă a unei operaţii în debitul unui cont şi în creditul altui cont.

8. Contul se consideră deschis, dacă

9. Soldul final al conturilor de activ se determină

iar soldul final al conturilor de pasiv -

,

10. Pentru generalizarea informaţiei privind existenţa mijloacelor care nu aparţin întreprinderii cu drept de proprietate se întrebuinţează conturile din clasa

11. Conturi contractive sunt

iar conturi contrapasive sunt

12. Conturi de activ sunt conturile din clasele

iar de pasiv -

,

,

13. Pentru generalizarea informaţiei privind consumurile de producţie sunt utilizate conturile din clasa

14. Legătura reciprocă dintre conturile contabile prin intermediul dublei înregistrări se numeşte

15. Formule contabile simple sunt

28

,

iar formule contabile compuse

16. Corectarea unei erori comise anterior în formula contabilă se face în felul următor

17. Informaţiile detaliate privind existenţa şi mişcarea fiecărui gen de active, pasive, procese, rezultate financiare se obţin cu ajutorul conturilor

18. Legătura reciprocă dintre conturile analitice şi conturile sintetice constă în

19. Particularitatea balanţei de verificare a conturilor sintetice constă în

20. Planul de conturi contabile reprezintă

Problema 15

Se cere: de completat prin cuvintele “Debit” sau “Credit” următoarele expresii:

Nr.

Modificările parvenite în urma operaţiilor economice

 

crt.

Debit / Credit

1.

Micşorarea capitalului statutar

 

2.

Procurarea materialelor

 

3.

Achitarea salariilor

 

4.

Majorarea datoriilor comerciale

 

5.

Utilizarea profitului net al perioadei de gestiune

 

6.

Majorarea creanţelor

 

7.

Încasarea mijloacelor băneşti

 

8.

Consum de materiale

 

9.

Majorarea rezervelor

 

10.

Micşorarea datoriilor faţă de creditori

 

11.

Transferarea mijloacelor băneşti furnizorilor

 

12.

Creşterea datoriilor faţă de buget

 

13.

Majorarea datoriilor financiare

 

14.

Micşorarea creanţelor pe termen scurt ale personalului

 

29

Problema 16

Se cere:

1)

de deschis contul 243 „Cont valutar”;

2)

de reflectat corespondenţa conturilor contabile;

3)

de înregistrat operaţiile economice în cont;

4)

de calculat rulajele şi soldul la sfârşitul lunii.

Date iniţiale:

Disponibilul de mijloace băneşti în bancă în valută străină la SRL „Simpson” – 2500 $. La SRL „Simpson”, în luna curentă au avut loc următoarele operaţii economice, efectuate la cursul Băncii Naţionale a Moldovei de 12,00 lei/$.

Jurnalul de înregistrare a operaţiilor economice din luna curentă

   

Suma

(lei)

Corespondenţa

Conţinutul operaţiunilor economice

conturilor

Dt

Ct

1.

A fost obţinut un credit bancar de 1000 $ pe termen de 12 luni

?

   

2.

În contul curent s-au încasat mijloace băneşti din vânzarea valutei străine 200 $

?

   

3.

S-a încasat în contul valutar sumele primite de la cumpărători 500 $

?

   

4.

S-au achitat 300 $ pentru obligaţiunile „întreprinderii-fiice” din contul mijloacelor valutare

?

   

5.

S-a virat 150 $ pentru deschiderea acreditivului

?

   

6.

S-a transferat furnizorilor 200 $ sub forma unui avans pentru produsele ce urmează a fi vândute

?

   

7.

S-a încasat de la clienţi 100 $ ca un avans pentru mărfurile ce urmează a fi vândute

?

   

8.

Din disponibilul de la bancă s-a efectuat achitarea:

     

a) cu furnizorii 400 $ ;

?

b) cu creditorii (vezi operaţia 1).

?

Dt

243

„Cont valutar”

Ct

Soldul iniţial

 

Rulaj debitor

Rulaj creditor

Soldul la sfârşitul lunii

   

30

Problema 17

Se cere:

1)

de deschis contul 522 “Datorii pe termen scurt faţă de părţile legate”;

2)

de reflectat corespondenţa conturilor contabile;

3)

de înregistrat operaţiunile economice în cont;

4)

de calculat rulajele şi soldul la sfârşitul lunii.

Date iniţiale:

Soldul iniţial al contului 522 “Datorii pe termen scurt faţă de părţile legate” constituie 9000 lei. La SRL „Vega”, în luna curentă, au avut loc următoarele operaţii economice:

Jurnalul de înregistrare a operaţiilor economice din luna curentă

     

Suma

(lei)

Corespondenţa

Conţinutul operaţiilor economice

conturilor

Dt

Ct

1.

A fost luat un împrumut pentru achitarea datoriei faţă de părţile legate

 

3000

   

2.

S-au procurat materiale de la o filială cu achitarea ulterioară, TVA 20 %

 

6000

   

?

3.

Din contul curent de la bancă s-a achitat datoria faţă de o filială

 

2000

   

4.

De la „întreprinderea-fiică” s-a procurat o programă informatică în

     

sumă de 4800 lei, inclusiv TVA 20%

- la valoarea fără TVA

?

- la suma TVA

?

5.

Din contul acreditivului s-a achitat datoria faţă de „întreprinderea-fiică(vezi operaţia 4)

?

   

Dt

522 “Datorii pe termen scurt faţă de părţile legate”

Ct

 

Soldul iniţial

Rulaj debitor

Rulaj creditor

 

Soldul la sfârşitul lunii

Problema 18

Se cere:

1)

de înregistrat corespondenţa conturilor conform conţinutului operaţiilor economice;

2)

de deschis conturile contabile, de înregistrat în ele sumele operaţiilor economice;

3) de stabilit sumele rulajelor debitoare şi creditoare, precum şi ale soldurilor finale ale conturilor.

Date iniţiale:

S.A. „Artima” dispune de următoarea situaţie patrimonială la începutul lunii curente:

31

Nr. crt.

Elementele patrimoniale

Suma,

lei

1

Capital statutar

50

000

2

Mijloace băneşti în numerar

1

200

3

Pierdere neacoperită a anilor precedenţi

5

000

4

Cont de decontare

41

000

5

Investiţii pe termen lung în părţi nelegate

4

800

6

Datorii privind decontările cu bugetul

5

300

7

Salariul calculat, dar neachitat

27

800

8

Materiale

9

200

9

Mărfuri

22

200

10

Datorii faţă de furnizori pentru mărfurile procurate, dar neachitate

15

200

11

Împrumuturi primite pe termen de 3 ani

20

000

12

Datoriile cumpărătorilor pentru mărfurile procurate, dar neachitate

10

600

13

Rezerve prevăzute de statut

10

000

14

Mijloace fixe

27

800

15

Clădirea depozitului comercial nefinisat

25

300

16

Uzura mijloacelor fixe

10

000

17

Creanţe ale personalului

1

500

18

Acreditive

5

500

19

Datorii privind arenda pe termen lung

15

800

La SRL „Artima”, în luna curentă, au avut loc următoarele operaţii economice.

Jurnalul de înregistrare a operaţiilor economice din luna curentă

Nr.