Sunteți pe pagina 1din 23
O pţiunile şcolare şi prof esionale ale elevilor claselor a XII-a (studiu) - 2009 -
O pţiunile şcolare şi prof esionale ale elevilor claselor a XII-a (studiu) - 2009 -
O pţiunile şcolare şi prof esionale ale elevilor claselor a XII-a (studiu) - 2009 -

Opţiunile şcolare şi profesionale ale elevilor claselor a XII-a (studiu)

- 2009 -

Autori:

Sînziana Cristea Aurelia Havrincea Anişoara Irime Geanina Petrovici

I. MOTIVAŢIA CERCETĂRII:

Deoarece nu există un studiu la nivelul judeţului Satu Mare care să analizeze opţiunile absolvenţilor claselor a XII-a, am considerat util să realizăm acest lucru . Am pornit în demersul nostru de la unul dintre obiectivele Strategiei Lisabona, respectiv cel care vizează dezvoltarea abilităţilor necesare pentru angajare şi buna integrare în societate a tinerilor absolvenţi de liceu.

Datele cuprinse în prezenta lucrare pot fi valorificate de către unităţile şcolare în ceea ce priveşte:

o

fundamentarea planului de şcolarizare ulterior

o

o mai bună cunoaştere a propriilor elevi

o

analiza obiectivă a pregătirii teoretice şi practice la o specializare (în măsura în care absolvenţii unei anumite specializări optează pentru continuarea studiilor sau se angajează în acel domeniu)

II. OBIECTIVELE ŞI METODOLOGIA CERCETĂRII

1. Obiectivele cercetării:

identificarea concordanţei dintre calificarea obţinută /domeniul absolvit şi intenţiile lor profesionale / educaţionale

cunoaşterea factorilor care au influenţat parcursul educaţional în perioada liceului şi al celor care stau la baza opţiunilor profesionale viitoare

evaluarea nivelului decizional al absolvenţilor cu privire la traseul educaţional şi profesional după finalizarea studiilor liceale

2. Ipoteza de lucru:

Pornind de la experienţa acumulată în calitate de consilieri şcolari şi de la nevoile societăţii actuale de a avea specialişti bine plasaţi pe piaţa muncii, ne-am propus să răspundem la următoarea întrebare:

Deciziile elevilor privind viitorul lor profesional - înainte de absolvirea liceului - sunt cristalizate şi în concordanţă cu profilul urmat ?

3. Designul cercetării:

a. Descrierea eşantionului:

La acest studiu au participat 2049 de elevi din clasele a XII-a, din toate liceele şi grupurile şcolare din judeţ.

figura nr.1

Număr elevi chestionaţi 968 1081 licee teoretice şi vocaţionale grupuri şcolare şi colegii
Număr elevi chestionaţi
968
1081
licee teoretice şi vocaţionale
grupuri şcolare şi colegii

Distribuţia elevilor chestionaţi in funcţie de mediul de provenienţă şi gen, se prezintă astfel:

figura nr.2

Repartizarea eşantionului, pe medii de provenienţă 1275 mediul urban 774 mediul rural mediul rural mediul
Repartizarea eşantionului, pe
medii de provenienţă
1275
mediul urban
774
mediul rural
mediul rural
mediul urban

figura nr.3

Repartizarea eşantionului, pe sexe 1075 974 feminin masculin
Repartizarea eşantionului,
pe sexe
1075
974
feminin
masculin

b. Descrierea metodelor de cercetare:

În vederea colectării datelor, am elaborat un chestionar (vezi anexa 1), cu un număr de 9 itemi (concepuţi atât sub forma întrebărilor deschise, cât şi închise). Chestionarul aplicat a vizat:

identificarea factorilor care au determinat opţiunea pentru specializarea în curs de absolvire

evidenţierea intenţiilor educaţionale / profesionale de după absolvire şi a factorilor determinanţi

analiza modului în care calificarea dobândită / specializarea urmată este valorificată ulterior absolvirii.

III. PRELUCRAREA ŞI INTERPRETAREA DATELOR

Primul item a avut ca scop identificarea distribuţiei elevilor pe specializări. Un aspect important în evoluţia şcolară şi în stimularea motivaţiei pentru învăţare a elevului îl constituie propria implicare în luarea deciziei de a urma un anumit profil/ o anumită specializare. De aceea, am considerat ca importantă cunoaşterea gradului în care elevii urmează specializarea dorită, pentru care au optat în clasa a VIII-a.

Chestionând elevii cu privire la acest aspect, a reieşit că un procent de 92% din totalul subiecţilor de la licee teoretice şi vocaţionale şi 80% din numărul celor din grupuri şcolare şi colegii tehnice au urmat profilul dorit.

figura_nr.4

Specializarea dorită de elev 73 219 nu 895 862 da licee teoretice şi vocaţionale grupuri
Specializarea dorită de elev
73
219
nu
895
862
da
licee teoretice şi vocaţionale
grupuri şcolare şi colegii tehnice

Acest lucru demonstrează că opţiunile elevilor au fost în mare parte realiste, existând o concordanţă între intenţiile şi posibilităţile elevilor.

Un alt aspect semnificativ îl constituie motivele care au stat la baza alegerii unei specializări. Am ales ca variante de răspuns pe acelea pe care le-am considerat ca având relevanţa cea mai mare pentru elevi.

figura nr.5

Motivele alegerii specializării - licee teoretice şi vocaţionale-

23% 18%
23%
18%

8%

51%

interes personalinfluenţa prietenilor influenţa părinţilor oportunităţile de pe piaţa muncii

influenţa prietenilorinteres personal influenţa părinţilor oportunităţile de pe piaţa muncii

influenţa părinţilorinteres personal influenţa prietenilor oportunităţile de pe piaţa muncii

oportunităţile de pe piaţa munciiinteres personal influenţa prietenilor influenţa părinţilor

figura nr.6

Motivele alegerii specializării -grupuri şcolare şi colegii tehnice- 34% 37% 10% 19% interes personal
Motivele alegerii specializării
-grupuri şcolare şi colegii tehnice-
34%
37%
10%
19%
interes personal
influenţa prietenilor
influenţa părinţilor
oportunităţile de pe piaţa muncii

Analizând primul grafic de mai sus se poate constata că motivele acestor elevi au ţinut mai mult de sfera personală, în timp ce pentru categoria elevilor din grupuri şcolare un rol important în alegerea specializării l-au avut informaţiile privind piaţa muncii. De fapt, pentru ambele categorii de absolvenţi opţiunea a fost determinată în mare măsură de cei doi factori (interesul personal şi piaţa muncii), lucru care relevă o decizie ancorată în realitate.

Pornind de la specificul vârstei (pentru preadolescenţi anturajul este semnificativ) a fost pentru noi surprinzător procentul relativ mic al opţiunilor bazate pe influenţa prietenilor. Rolul părinţilor în procesul decizional se evidenţiază la ambele categorii de elevi, procentul de aproximativ 20 % demonstrând că elevii sunt mai receptivi decât a prietenilor.

Un item din chestionar a vizat identificarea intenţiei pe care o au elevii după absolvire, prin selectarea din mai multe variante oferite , aşa cum reiese din tabelul de mai jos:

Intenţii după absolvire

Licee teoretice şi vocaţionale

Grupuri şcolare şi colegii tehnice

a) îmi continui studiile

74%

44%

b) mă angajez

2%

14%

c) urmez o facultate şi în paralel mă angajez

20%

29%

d) plec la muncă în străinătate

4%

13%

tabelul nr. 1

Un procent de 94% dintre absolvenţii liceelor teoretice şi vocaţionale, respectiv 73% dintre cei ai grupurilor şcolare şi colegiilor tehnice, doresc să-şi continue studiile la nivel academic.

Elevii (de la liceele teoretice şi vocaţionale) care şi-au exprimat opţiunea pentru varianta a) de răspuns optează pentru următoarele facultăţi:

   

SPECIALIZAREA ABSOLVITĂ / LICEU

 

matematică

ştiinţe

ştiinţe ale

 

arte

       

Facultatea dorită

informatică

sociale

naturii

filologie

plastice

muzică

teologie

sportiv

pedagogic

matematica-informatica

                 

(universitate)

59

5

3

automatizări-calculatoare

9

   

4

         

ştiinţe economice

40

4

25

12

   

3

4

 

studii europene

1

4

 

10

   

1

2

 

inginerie /politehnica

22

2

6

     

1

5

 

chimie

1

 

16

           

arhitectura

5

 

6

           

drept

6

7

5

8

   

1

5

 

psihologie

4

14

7

10

2

 

1

1

5

sociologie

 

1

             

pedag. inv. primar si prescolar

     

2

       

24

jurnalism

1

   

1

   

1

   

filologie

 

5

6

31

   

17

1

 

medicină- farmacie

12

 

82

3

   

1

   

stomatologie

1

 

5

1

         

medicina veterinara

1

 

4

1

     

1

 

biologie

   

18

           

academia militara

1

         

2

   

geografie-turism

 

7

4

7

1

 

1

 

7

academia de politie

7

5

1

7

 

1

2

6

 

academia de teatru

2

 

1

2

   

1

   

academia de muzica

1

       

10

     

academia de arte

     

1

4

 

1

   

administraţie publică

 

1

2

3

   

2

2

1

teologie

 

2

1

     

15

   

educaţie fizică / kinetoterapie

 

2

4

3

     

16

 

protecţia mediului

   

5

 

1

 

1

asistenţă socială

 

3

 

3

 

2

 

filozofie

     

1

     

agronomie

   

1

       

indecişi

4

4

2

5

4

   

tabelul nr. 2

Din analiza datelor reiese că un procent de 35% dintre aceşti subiecţi se orientează spre studii academice în domeniul în care absolvă liceul. Există totuşi situaţii în care orientarea elevilor spre facultăţi este total diferită de specializarea absolvită (12% dintre absolvenţii de ştiinţe ale naturii optează pentru Facultatea de Ştiinţe Economice; 10% dintre absolvenţii de profil sportiv optează pentru Drept şi alţi 10% dintre aceştia spre Politehnică).

În ceea ce privesc opţiunile pentru studii superioare ale absolvenţilor de grupuri şcolare şi colegii tehnice (la punctul a) , situaţia se prezintă astfel:

   

SPECIALIZAREA ABSOLVITĂ / GRUPURI ŞCOLARE

 
       

tehnician

         

operator

tehnician

desenator

matematica-

tehnician

tehnician

tehnica

protectia

tehnic

tehnician

tehnician

tehnician

Facultatea dorită

informatica

filologie

mecatronica

activ.economice

de calcul

mediului

constructii

proiectant

gastronomie

electronist

mate -informatica

                   

(universitate)

12

4

automatizări-

                   

calculatoare

3

5

ştiinţe economice

2

 

7

75

3

11

 

1

4

4

studii europene

                   

inginerie /politehnica

3

 

7

10

13

13

4

1

 

14

chimie

         

1

       

arhitectura

           

4

     

drept

5

 

1

4

 

1

       

psihologie

 

2

1

5

2

   

3

 

1

sociologie

                   

pedagogie

                   

jurnalism

                 

1

filologie

 

2

1

 

1

1

       

medicină- farmacie

2

   

3

1

         

stomatologie

       

1

         

medicina veterinara

         

1

       

biologie

     

1

 

2

       

academia militara

     

9

2

2

 

1

 

1

geografie-turism

     

7

 

3

     

3

academia de politie

3

 

1

12

2

2

     

1

academia de teatru

                   

academia de muzica

                   

academia de arte

1

                 

administraţie publică

1

   

2

         

1

teologie

                   

educaţie fizică / kinetoterapie

2

   

4

     

1

   

protecţia mediului

 

1

     

7

       

asistenţă socială

             

4

   

filozofie

                   

istorie

 

2

               

agronomie

     

1

           

geologie

1

                 

silvicultura

         

1

       

indecişi

3

2

5

10

 

10

4

2

2

7

tabelul nr. 3

   

SPECIALIZAREA ABSOLVITĂ / GRUPURI ŞCOLARE

 

tehnician

tehnician

         

design

ind.

tehnician

tehnician

tehnician in

tehnician in

tehnician

Facultatea dorită

vestimentar

alimentara

electromecanic

transporturi

automatizari

telecomunicatii

ecolog

matematica-informatica (universitate)

2

           

automatizări-calculatoare

1

   

1

     

ştiinţe economice

4

5

 

5

5

5

 

studii europene

1

   

1

     

inginerie /politehnica

5

12

 

1

 

3

 

chimie

             

arhitectura

             

drept

5

       

1

 

psihologie

 

3

1

2

 

1

 

sociologie

     

1

     

pedagogie

             

jurnalism

             

filologie

         

2

 

medicină- farmacie

2

           

stomatologie

             

medicina veterinara

             

biologie

             

academia militara

           

2

geografie-turism

3

   

1

3

2

 

academia de politie

4

 

2

   

4

 

academia de teatru

             

academia de muzica

             

academia de arte

2

           

administraţie publică

1

   

1

 

1

 

teologie

             

educaţie fizică / kinetoterapie

3

           

protecţia mediului

           

1

asistenţă socială

             

filozofie

             

istorie

             

agronomie

             

geologie

             

silvicultura

             

indecişi

5

2

         

tabelul nr. 4

Ne-a atras atenţia faptul că aproximativ jumătate dintre absolvenţii specializării tehnician în activităţi economice ( 47,5 %) optează pentru studii de profil economic Este surprinzător pentru noi faptul că un număr foarte mic de absolvenţi de matematică - informatică optează pentru facultăţi de profil.

Pornind de la faptul că acest sondaj s-a realizat în luna mai, cu doar o lună înainte de terminarea anului şcolar, considerăm ca fiind mare procentul elevilor indecişi în ceea ce priveşte facultatea pe care doresc să o urmeze. Acest aspect este necesar să fie luat în considerare în activităţile de orientare pentru carieră a elevilor.

Facultatea dorită (liceu)

Număr opţiuni

Facultatea dorită (grup. şc)

Număr opţiuni

Procent opţiuni

matematica-informatica (universitate)

67

matematica-informatica (universitate)

18

7,1%

automatizări-calculatoare

13

automatizări-calculatoare

10

1,9%

ştiinţe economice

88

ştiinţe economice

131

18,4%

studii europene

18

studii europene

2

1,7%

inginerie /politehnica

36

inginerie /politehnica

86

10,3%

chimie

17

chimie

1

1,5%

arhitectura

11

arhitectura

4

1,3%

drept

32

drept

17

4,1%

psihologie

44

psihologie

21

5,5%

sociologie

1

sociologie

1

0,2%

pedagogie

26

pedagogie

 

2,2%

jurnalism

3

jurnalism

1

0,3%

filologie

60

filologie

7

5,6%

medicină- farmacie

98

medicină- farmacie

8

8,9%

stomatologie

7

stomatologie

1

0,7%

medicina veterinara

7

medicina veterinara

1

0,7%

biologie

18

biologie

3

1,8%

academia militara

3

academia militara

17

1,7%

geografie-turism

27

geografie-turism

22

4,1%

academia de politie

29

academia de politie

31

5,0%

academia de teatru

6

academia de teatru

 

0,5%

academia de arte- muzica

17

academia de arte - muzică

3

1,7%

administraţie publică

11

administraţie publică

7

1,5%

teologie

18

teologie

 

1,5%

educaţie fizică / kinetoterapie

25

educaţie fizică / kinetoterapie

10

2,9%

protecţia mediului

7

protecţia mediului

9

1,3%

asistenţă socială

8

asistenţă socială

4

1,0%

filozofie

1

filozofie

 

0,1%

agronomie

1

istorie

2

0,3%

 

agronomie

1

0,1%

geologie

1

0,1%

silvicultura

1

0,1%

indecişi

19

indecişi

52

6,0%

Total elevi care au optat

718

 

472

 

tabelul nr. 5

Din tabelul anterior se observă că cele mai solicitate facultăţi sunt cele de profil economic şi cele tehnice. Din studiile recente privind inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii reiese că absorbţia celor cu studii economice este relativ scăzută, iar la nivel naţional continuă să iasă pe piaţa muncii foarte mulţi specialişti în acest domeniu.

Una din variantele de răspuns pentru care au putut opta subiecţii s-a referit la intenţia de a nu-şi mai continua studiile şi de a se angaja imediat după absolvirea liceului. Următoarele două tabele includ profesiile pe care elevii doresc să le practice la finalul liceului:

 

SPECIALIZAREA ABSOLVITĂ / LICEU

 

matematica-

ştiinţele

     

Total

Profesia dorită

informatica

naturii

filologie

teologie

sportiv

elevi

operator calculatoare

1

       

1

cadru militar

1

1

   

1

3

coafeză

 

1

1

   

2

agent politie

 

1

     

1

barman

   

1

   

1

muncitor

   

1

   

1

bucătar

     

1

 

1

manichiuristă

       

1

1

vânzător

       

1

1

agent vânzări

       

1

1

fotbalist

       

1

1

asistent manager

       

1

1

indecis

3

2

1

   

6

TOTAL ELEVI

5

5

4

1

6

21

tabelul nr. 6

   

CALIFICAREA DOBÂNDITĂ / GRUPURI ŞCOLARE

   

Profesia

   

tehnician

tehnician

 

tehnician

tehnician

 

tehnician

tehnician

   

dorită

matematică-

tehnician

in activitati

protecţia

desenator

în

în

tehnician

design

în ind.

tehnician

tehnician

informatică

mecatronist

economice

mediului

tehnic

gastron.

automat.

electronist

vestimentar

alimentară

electromec

transp.

Total

cadru militar

3

2

1

         

3

     

9

op.calculatoare

 

2

       

1

14

 

1

   

18

barman/

                         

ospatar

1

1

4

2

8

mecanic auto

 

5

           

1

 

4

3

13

agent politie

 

1

2

2

           

2

 

7

agent vanzări

   

3

 

2

           

4

9

taximetrist

   

1

             

3

2

6

vânzător

   

4

   

8

 

1

 

2

1

 

16

manichiuristă

   

1

 

1

     

2

1

   

5

designer int.

       

3

             

3

gastronom

         

7

           

7

bucătar

         

5

     

1

   

6

coafeză

         

1

   

3

     

4

şofer

 

2

1

   

1

   

1

 

1

9

15

tehnician în

                         

ind. alim.

3

3

indecis

   

6

7

1

 

2

 

1

     

17

TOTAL ELEVI

3

13

19

10

7

26

3

15

11

10

11

18

146

tabelul nr. 7

Datorită calificărilor dobândite pe parcursul şcolarizării, precum şi numărului mai mare de elevi care şi-au exprimat opţiunea pentru această variantă de răspuns, se poate observa că paleta profesiilor pe care le vizează elevii este mai extinsă la cei de la grupurile şcolare şi colegiile tehnice. Cele mai solicitate profesii sunt cele de: operator calculatoare, vânzător şi şofer profesionist. Analizând tabelul referitor la calificările dobândite de elevii din grupuri şcolare constatăm că acestea corelează în mare măsură cu profesia dorită.

Întrebând elevii de la licee tehnologice despre intenţia de a se angaja în domeniul pentru care au calificare, se observă distribuţia din graficul de mai jos. Aceasta sunt în concordanţă cu datele din tabelul nr.7, în care un procent de 52 % dintre elevi şi-au exprimat dorinţa de a se angaja în domenii pentru care au calificarea sau în domenii conexe acestora. figura nr.7

Angajare în domeniul calificării

51%

Angajare în domeniul calificării 51% 49% da nu
Angajare în domeniul calificării 51% 49% da nu

49%

da nu
da
nu

Referitor la intenţia de după absolvirea liceului, elevii au putut opta şi pentru varianta în care se angajează şi urmează în paralel o facultate. În tabelele 8 şi 9 sunt prezentate intenţiile absolvenţilor de la diferite specializări:

 

Licee teoretice şi vocaţionale

 
   

Nr.

 

Nr.

 

Specializarea absolvită

Facultatea dorită

opţiuni

Profesia dorită

opţiuni

Total

matematica- informatică

stiinte economice

9

operator calculatoare

12

33

informatica

6

chelner / barman

2

 

politehnica

4

muncitor in constructii

1

 

automatizari-calculatoare

4

agent mediu

1

 

horticultura

1

traducator

1

 

filologie / litere

1

contabil

1

 

indecişi

8

indecis

15

 

ştiinte ale naturii

stiinte agricole

4

agent de vanzari

6

26

medicina

4

cadru didactic necalificat

3

 

postliceala sanitara

3

cosmetician

2

 

educatie fizica

3

muncitor constructii

2

 

politehnica

3

administrator retea

2

 

bio-chimie

1

infirmier

1

 

indecisi

8

indecisi

10

 
 

drept

4

cadru didactic necalificat

5

12

filologie

filologie/litere

3

agent vanzari

2

 

psihologie

2

manichiurista

1

 

comunicare si relatii publice

1

casier

1

 

educatie fizica si sport

1

indecisi

3

 

pedagogie

1

     

ştiinte sociale

asistenta sociala

10

agenti vanzari

10

14

teologie

4

cantor biserica

4

 

arte

arte

6

angajat salon tatuaje

6

12

indecis

6

manichiurista

6

 

teologie

teologie

8

cadru didactic necalificat

5

18

jurnalism

3

jurnalist

3

 

psihologie

3

agent imobiliar

2

 

indecis

4

agent de politie

1

 
   

indecis

6

 
 

educatie fizica si sport

10

agent comercial

7

32

sportiv

drept

7

fotbalist

6

 

academia de teatru si film

4

ospatar

2

 

administraţie publică

3

sofer

2

 

asistenta sociala

3

jandarm

2

 

inginerie

3

secretar

2

 

stiinţe economice

2

muncitor in constructii

2

 
   

pompier

2

 
   

indecis

7

 

pedagogic

pedagogia invatamantului scolar/prescolar

45

invatator/educator

45

45

   

TOTAL

192

tabelul nr. 8

 

Grupuri scolare şi colegii tehnice

 

Specializarea absolvită

Facultatea dorită

Nr. opţiuni

Profesia dorită

Nr. opţiuni

Total

 

politehnică

7

operator calculatoare

7

21

matematica- informatica

ştiinţe economice

6

barman

4

 

drept

3

indecis

10

 

scoala de agenti de poliţie

3

     

academia militară

1

     

indecis

2

     

mecatronică

stiinţe economice

6

contabil

4

20

drept

3

cadru didactic necalificat

3

 

filologie

1

cadru militar

1

 

politehnica

5

operator calculatoare

4

 

geografie

2

electrician

3

 

indecis

3

secretar

2

 
   

indecis

3

 

tehnician activităţi economice/servicii

ştiinţe economice

36

agent vânzări

14

89

psihologie

4

contabil

8

 
 

drept

6

jandarm

2

 

politehnica

14

electrician

3

 

farmacie

5

asistent farmacie

3

 

filologie

3

ospătar

5

 

indecis

21

operator calculator

3

 
     

indecis

51

 

tehnician operator tehnica de calcul

informatica

5

zidar

3

42

scoala de maistri militari

3

pompier

2

 
 

medicina

3

operator calculator

4

 

politehnica

8

asistent medical

3

 

psihologie

1

topograf

2

 

telecomunicatii

4

ospătar

3

 

pedagogie

2

sofer

3

 

stiinţe economice

5

agent vanzari

6

 

şcoala de subofiţeri

4

functionar public

3

 

indecis

7

indecis

13

 
 

protecţia mediului

11

tehnician protecţia mediului

10

50

protecţia mediului

topografie

3

cadru militar

2

 

biologie

4

webdesigner

3

 

medicină veterinară

4

taximetrist

3

 

construcţii

3

ospătar

3

 

inginerie

5

manichiurista

3

 

indecişi

20

indecisi

26

 

desenator tehnic design

informatică

2

indecişi

5

5

arhitectură/design

3

   

tehnician proiectant CAD

arhitectura

2

cadru militar

2

12

inginerie

4

manichiurista

2

 
 

indecişi

6

tehnician proiectant

4

 
   

indecişi

4

 

filologie

educaţie fizică

1

cadru militar

2

7

şcoala de subofiţeri

2

indecişi

5

 
 

filologie

4

     

tehnician design

drept

2

indecişi

27

27

vestimentar

geografie

2

     

textile

4

     

postliceal sanitar

2

     

protectia mediului

2

     

stiinţe economice

3

     

informatica

3

     

colegiul de institutori

2

     
 

administraţie publică

2

     

indecisi

3

     

tehnician gastronomie

indecis

4

indecişi

4

4

tehnician în transporturi

politehnică

9

operator calculatoare

5

18

stiinţe economice

3

şofer

5

 
 

informatica

4

jandarm

2

 

academia de poliţie

2

mecanic auto

6

 
 

telecomunicatii

4

agent vânzări

4

16

tehnician în telecomunicaţii

stiinţe economice

3

şofer

4

 

informatică

4

operator calculatoare

5

 

drept

2

secretar

3

 

turism

3

     

TOTAL

311

tabelul nr. 9

Din analiza celor două tabele de mai sus se observă că absolvenţii de la majoritatea specializărilor se orientează spre studii superioare în acelaşi profil, dar nu şi spre profesii corespunzătoare / tangenţiale cu acestea. Percepem ca nerealist faptul că unii elevi au intenţia de a urma cursurile unor facultăţi care fac dificilă practicarea unor profesii în paralel (exemplu: Academia militară, Facultatea de Medicină).

Pornind de la contextul socio-economic actual am considerat oportun să urmărim şi opţiunea elevilor pentru munca în străinătate. Din situaţiile prezentate mai jos se observă care că cele mai solicitate ţări sunt cele europene, Italia detaşându-se clar de celelalte ţări (procent de 27% din opţiuni):

 

SPECIALIZAREA ABSOLVITĂ/ LICEU

matematica-

ştiinţe

ştiinţele

     

Ţara vizată

informatica