Sunteți pe pagina 1din 9

LIMBA ENGLEZĂ

Clasele a IX-a – a XII-a

PROGRAMA ŞCOLARĂ DE LIMBA ENGLEZĂ PENTRU CLASA A X-A A FOST


APROBATĂ PRIN ORDIN AL MINISTRULUI EDUCAŢIEI NAŢIONALE NR. 5086 DIN
15.12.1999.
PROGRAMELE ŞCOLARE DE LIMBA ENGLEZĂ PENTRU CLASELE A XI-A – A XII-
A AU FOST APROBATE PRIN ORDIN AL MINISTRULUI EDUCAŢIEI NAŢIONALE NR.
4923 DIN 18.10.2000.

Limba engleză - clasele a X-a – a XII-a 5


Clasa a IX-a

NOTĂ DE PREZENTARE

Curriculum-ul de limba engleză reprezintă rezultatul unor cercetări pedagogice în concordanţă


cu exigenţele impuse de nivelul actual al şcolii româneşti, precum şi cu noile orientări în
predarea limbilor străine pe plan mondial.
Prezentul curriculum a fost elaborat se urmăreşte structurarea liceului pe filierele teoretică,
vocaţională şi tehnologică. La toate aceste filiere se are în vedere dezvoltarea capacităţilor de
înţelegere a textului scris/oral, de exprimare în scris/oral şi a reprezentărilor culturale.
Actualul curriculum are în vedere:
A. practica raţională a limbii. Prin dezvoltarea capacităţilor de înţelegere şi exprimare,
elevul trebuie, în limitele cunoştinţelor dobândite, să decodifice şi să realizeze mesaje corecte,
atât oral cât şi în scris, care să fie adecvate situaţiei de comunicare.
B. formarea şi dezvoltarea reprezentărilor culturale şi a universului afectiv. Elevul
trebuie să-şi structureze şi să utilizeze informaţii privind spaţiul cultural anglo-saxon, cultivându-
şi sensibilitatea şi interesul prin audierea şi lectura unor texte (inclusiv texte literare) şi să
valorifice cunoştinţe de cultură generală asimilate prin studiul altor discipline dintr-o perspectivă
cross-curriculară.
C. dezvoltarea unor metode şi tehnici de muncă intelectuală. Elevul trebuie să-şi
însuşească strategii, metode şi tehnici de studiu, să valorifice cunoştinţe de cultură generală, să
utilizeze informaţii din tabele, scheme, să folosească dicţionare, gramatici şi alte tipuri de lucrări
de referinţă.
Prin prezentul curriculum sunt corelate volumul de informaţie şi caracterul educativ al
temelor, asigurându-se totodată stimularea capacităţii creatoare a elevilor.
Sunt incluse în cele ce urmează:
programa pentru limba modernă 1 (corespunzătoare nivelului de studiu mediu – superior)
programa pentru limba modernă 2 (corespunzătoare nivelului mediu), care conţine: curriculum
nucleu (pentru specializările cu 1 oră pe săptămână) şi curriculum nucleu aprofundat
(prevăzând conţinuturi în plus, marcate cu asterisc, obligatorii pentru specializările cu 2 ore
pe săptămână)
programa pentru limba modernă 3 (anul I de studiu).

Limba engleză - clasele a X-a – a XII-a 6


Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral
Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală
Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris
Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă
Dezvoltarea unor reprezentări culturale şi a interesului pentru studiul limbii şi al
civilizaţiei anglo-saxone

OBIECTIVE CADRU

Limba engleză - clasele a X-a – a XII-a 7


LIMBA MODERNĂ 1
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare


La sfârşitul clasei a IX-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IX-a se recomandă
capabil: următoarele activităţi:
1.1 să înţeleagă sensul global al unui mesaj exerciţii de identificare a temei şi a ideilor
ascultat principale dintr-un mesaj;
exerciţii de asociere a mesajului cu
imagini date;
exerciţii de dezbatere a temei prezentate
de mesaj (răspunsuri la întrebări
referitoare la mesaj);
exerciţii de producere în scris a unor mesaje
de răspuns;
1.2 să înţeleagă detaliile unui mesaj ascultat exerciţii de localizare şi identificare a unor
informaţii specifice (completarea de tabele,
adevărat/fals, grile, completarea de spaţii
goale);
exerciţii de comparare a informaţiilor
cuprinse în mesajul ascultat cu informaţii
oferite de imagini;
1.3 să recunoască punctele de vedere/ exerciţii de ascultare/rezolvare de sarcini
poziţiile exprimate într-un mesaj clar pe baza textului ascultat;
articulat exerciţii de identificare şi interpretare a
atitudinilor şi punctelor de vedere ale
vorbitorului.

2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare


La sfârşitul clasei a IX-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IX-a se recomandă
capabil: următoarele activităţi:
2.1 să folosească limbajul adecvat pentru a schimburi de formule situaţionale;
descrie obiceiuri, activităţi cotidiene etc. simularea unor situaţii reale/conversaţia
situaţională;
2.2 să folosească adecvat funcţia semantică a schimburi de replici cu intonaţie adecvată;
intonaţiei
2.3 să participe activ la interacţiuni verbale răspunsuri la diverse tipuri de întrebări atât
individual cât şi în grup şi perechi;
conversaţie dirijată;
conversaţie improvizată;
rezolvarea în perechi/grupe a unor sarcini
de lucru;
interviuri;
sondaje;

Limba engleză - clasele a X-a – a XII-a 8


dezbateri;
formularea de opinii/sugestii.

3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare


La sfârşitul clasei a IX-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IX-a se recomandă
capabil: următoarele activităţi:
3.1 să citească expresiv texte cunoscute, lectură pe roluri, lecturi de poezie;
analizate semantic anterior
3.2 să anticipeze diferite aspecte ale unui text exerciţii de predicţie pe baza titlului,
pornind de la un stimul scris/oral ilustraţiilor etc. ale unui text;
3.3 să decodeze corect mesajul scris prin exerciţii de identificare a sensului global al
diferenţierea informaţiilor generale de textului prin citire rapidă (skimming);
detaliile specifice exerciţii pentru desprinderea temei şi a
ideilor principale;
exerciţii de citire pentru selectarea
informaţiei specifice (scanning);
alcătuire de liste, completare de tabele şi
spaţii libere (quizz-exercises), identificarea
sensului adevărat/fals, transfer de informaţii
în imagine;
explicarea unor propoziţii extrase din text
sau traducere selectivă;
desprinderea unor elemente de detaliu dintr-
un text scris;
3.4 să realizeze corelaţia dintre textul tipărit exerciţii de deducere din context a sensului
şi competenţa lingvistică proprie lexicului necunoscut şi a unor structuri
gramaticale;
formarea unor asociaţii sau contraste la
nivel gramatical sau semantic;
3.5 să recunoască organizarea logică a unui exerciţii de discriminare între propoziţia-
paragraf/text cheie (topic-sentence) şi argumente;
reordonare de paragrafe;
exerciţii de identificare a elementelor de
legătură din interiorul paragrafelor şi dintre
paragrafe;
3.6 să obţină şi să comunice informaţii activităţi de utilizare a dicţionarelor,
bibliotecilor.

4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare


La sfârşitul clasei a IX-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IX-a se recomandă
capabil: următoarele activităţi:
4.1 să redacteze diferite tipuri de texte exerciţii de redactare de scrisori, rapoarte,
anunţuri, un jurnal personal;
exerciţii de redactare a unui text după

Limba engleză - clasele a X-a – a XII-a 9


notiţe date;
activităţi de redactare a unor proiecte;
activităţi de redactare de descrieri;
activităţi de redactare de naraţiuni;
activităţi de redactare de dialoguri;
4.2 să scrie paragrafe coerente exerciţii de ordonare a unor propoziţii date
într-un paragraf;
exerciţii de redactare de paragrafe pe teme
date;
4.3 să completeze formulare exerciţii de completare.

5. Dezvoltarea unor reprezentări culturale şi a interesului pentru studiul limbii şi al


civilizaţiei anglo-saxone

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare


La sfârşitul clasei a IX-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IX-a se recomandă
capabil: următoarele activităţi:
5.1 să cunoască aspecte de civilizaţie şi activităţi de utilizare a unor aspecte
cultură şi să le integreze corect în specifice culturii anglo-saxone (oameni
contextul lor istoric celebri, realizări arhitectonice celebre,
peisaje tipice etc.);
exerciţii de lexic având conotaţie istorică şi
culturală;
activităţi bazate pe elemente specifice
spaţiului anglo-saxon (cărţi poştale, timbre,
bilete de metrou, tren, fotografii, bancnote
etc.);
activităţi de interpretare a unor texte din
literatura de limbă engleză în contextul
socio-istoric al scrierii acestor texte;
activităţi de interpretare a unor texte din li-
teratura de limbă engleză în contextul
estetic adecvat acestor texte (curente literare
şi concepte de teorie literară aferente
acestora);
activităţi care să evidenţieze unele eveni-
mente marcante în istoria, geografia şi
civilizaţia spaţiului de limbă engleză;
5.2 să înţeleagă diferenţele speci-fice între activităţi de prezentare şi familiarizare cu
cultura română şi cea anglo-saxonă modul de viaţă zilnică: informaţii despre
pro-gramul zilnic, alimentaţie, cumpărături,
pe-trecerea timpului liber, sărbători şi
obiceiuri etc.;
activităţi de prezentare şi familiarizare cu
codul comportamental socialmente acceptat
în spaţiul anglo-saxon (comportament tipic
în situaţii tipice);
activităţi de prezentare şi familiarizare cu
structuri şi forme tipice de comunicare: a.
as-pecte specifice ale comunicării non-

Limba engleză - clasele a X-a – a XII-a 10


verbale; b. modalităţi specifice de realizare
a comunicării scrise şi orale;
5.3 să exprime opinii personale asupra activităţi de personalizare a textelor literare;
aspectelor de civilizaţie anglo-saxonă dezbateri orale (discuţii în grup, role-play)
prezentate şi scrise (redactare de paragrafe, completare
de tabele etc.).

CONŢINUTURI

ORGANIZARE TEMATICĂ
1. Ţări şi oraşe
2. Viaţa de zi cu zi
3. Viaţa culturală
4. Relaţii interumane
5. Sănătate
6. Universul Anglo-Saxon

FUNCŢII COMUNICATIVE
1. A da şi a solicita informaţii:
a solicita şi a oferi informaţii generale;
a oferi şi a solicita informaţii de ordin personal;
a oferi şi a solicita informaţii privind locul de unde vin diverse persoane;
a oferi şi a solicita informaţii legate de completarea unui formular;
a oferi informaţii despre programul zilnic/săptămânal (orar şcolar, materii şcolare etc.);
a solicita informaţii despre ce fac diverse persoane (în prezent, în trecut);
a oferi informaţii despre ceea ce face vorbitorul;
a oferi informaţii despre vreme;
a oferi informaţii despre diverse sărbători;
a oferi şi a solicita informaţii despre preţuri, alimente etc.
a descrie persoane, locuri, evenimente;
a cere şi a oferi informaţii de orientare în spaţiu.
2. A descoperi şi a exprima atitudini intelectuale:
a-şi exprima acordul;
a-şi exprima dezacordul;
a exprima şi a solicita o opinie;
a exprima motive;
a exprima acţiuni/stări posibile;
a compara acţiunile prezente cu cele trecute;
a accepta şi a refuza o ofertă/invitaţie;
a exprima obligaţia de a face ceva;
a exprima interdicţia de a face ceva;
a cere permisiunea de face ceva;
a exprima posesiunea;
a trage concluzii;
a exprima puncte de vedere personale.
A descoperi şi a exprima atitudini emoţionale:
a exprima o dorinţă/necesitate;
a exprima preferinţe;
a exprima intenţia;

Limba engleză - clasele a X-a – a XII-a 11


a folosi stilul formal/informal.
A descoperi şi a exprima atitudini morale:
a da sfaturi;
a cere scuze.
A convinge, a determina cursul unei acţiuni:
a exprima propuneri;
a lua decizii;
a planifica o acţiune;
a da instrucţiuni;
a corecta/încuraja/avertiza pe cineva.
A comunica în societate:
a saluta;
a face prezentări;
a oferi un obiect în mod politicos;
a cere permisiunea de a întrerupe o conversaţie;
a face urări cu o anumită ocazie.

ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII


Substantivul
pluralul substantivelor (cazuri speciale)
acordul substantivului cu predicatul
genul substantivului
Articolul
articolul zero
omisiunea articolului
cazuri speciale de folosire a articolului
Adjectivul
tipuri de adjective
comparativul dublu
ordinea adjectivelor
Verbul
modalităţi de exprimare a prezentului, trecutului şi viitorului (+ timpurile verbale aferente)
construcţii infinitivale
construcţii în -ing
construcţii modale şi mijloace de exprimare a modalităţii
Adverbul
formarea adverbelor din adjective
comparaţia adverbelor (ex.: comparativul dublu).
Fraza condiţională
Afirmaţia, interogaţia, negaţia

Limba engleză - clasele a X-a – a XII-a 12


Limba engleză - clasele a X-a – a XII-a 13

S-ar putea să vă placă și