Sunteți pe pagina 1din 11

Proiect didactic - Relige ortodoxă

Unitatea de învățământ: Școala gimnaziala Nuntasi structura-Istria C-ta


Propunător: prof. Maria Dinu
Data: ...............................
Clasa: a V – a
Disciplina: Religie
Subiectul lecţiei: „ Despre sărbătorile creștine „
Tipul lecţiei: mixtă
Scopul lecţiei: - dobândirea unor noi cunoştinţe despre sărbătorile crștine;
- educarea elevilor în spiritul respectării sărbătorilor religioase.

Obiective operaţionale (Competențe): La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:

1. să definească sărbătorile în general;


2. să clasifice sărbătorile prin completarea ciorchinelui ;
3. - să descrie comportamentul unui bun creştin într-o zi de sărbătoare creştină;
4 .- să identifice în icoane reprezentarea sărbătorilor Bisericii Ortodoxe ;
5. - să precizeze importanța sărbătorilor creșrine.

Obiective formativ-educative: La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:


06 – să-şi formeze deprinderea de-a respecta o sărbătoare religioasă.

Strategia didactică

1. Metode şi procedee: expunerea,eseul de 5 min. conversaţia, lectura explicativă, explicaţia, , jocul didactic,observarea dirijată, organizatorul
grafic- ciorchinele audiţie muzicală, cercul de conversaţie, povestirea, exerciţiul;
2. Mijloace de învăţământ: icoane , Calendare,Caietul didactic, Fișe didactice,Sfânta Scriptură, harta Ţării Sfinte; CD (casetă audio).
3. Forme de organizare a activităţilor: activitate individuală şi frontală.

Profesor Maria Dinu Sc. Gimnaziala Nuntasi, C-ta 1


Proiect didactic - Relige ortodoxă
Resurse bibliografice:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 1982.
2.. *** ”Sfinţii români şi apărători ai legii strămoşeşti”, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 1987.
3. *** „Vieţile sfinţilor”, luna noiembrie, Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor, 1993.
4. Nicolau, Irina, Ghidul sărbătorilor româneşti. Editura „Humanitas", Bucureşti, 1998.
5. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Opriş, Dorin, Opriş, Monica, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba Iulia, 2000.
6. Muha, Camelia, Caiet de religie creştin-ortodox pentru clasa a VI - a, Editura „Sf. Mina", Iaşi, 2001.
7. Vasilescu, Ileana, „Vieţile sfinţilor – povestiri pentru copii”, Editura Cartea Ortodoxă, Bucueşti, 2005.
8. Modulul de predare interactivă din cursul Dezvoltarea cadrelor didactice prin activități de mentorat.

DEMERSUL DIDACTIC
Ob. Strategia didactică Evaluare
op.
Nr. Tim Metod Mijloace
Secvenţele lecţiei CONŢINUTUL INSTRUCTIV - EDUCATIV Forme de
crt. pul e şi de
organi-
proce- învăţă
zare
dee mânt
- salut elevii, rostesc rugăciunea cu ei;
- notez absenţele şi realizez managementul clasei pentru începerea
Momentul 1' Exerci- Activitate
1. activităţii didactice care urmează să se desfăşoare;
organizatoric ţiul frontală
- elevii răspund la salut, spun rugăciunea şi se pregătesc pentru
începerea activităţii didactice;
5' Am ănvățat pâna acum despre Sf. Taine. Ce sunt acestea? Enumerați-
le. „ -.................." Care Taine se repetă în viața noastră?Unde
Verificarea
2. se săvârșesc? Conver Activitate Aprecieri
cunoştinţelor
Când se săvârșesc ele? De ce? De care Taină ați beneficiat ultima -saţia frontală verbale
dată? Când? (În zi de sărbătoare).
Pregătirea Explica Activitate
elevilor pentru 2' De care Taină ați beneficiat ultima dată? Când? (În zi de sărbătoare). -ţia frontală
3.
receptarea noilor Voi scrie pe tablă cuvinte pe care elevii trebuie să le așeze în ordine Conver Aprecieri
cunoştinţe pentru a obține un citat patristic referitor la sărbători. -saţia verbale

Profesor Maria Dinu Sc. Gimnaziala Nuntasi, C-ta 2


Proiect didactic - Relige ortodoxă
,,Unde e ură și dușmănie , acolo nu poate fi sărbătoare” (Sf. Ioan Exerci
Gură de Aur). țiul
(poate fi , dușmănie ,nu, acolo, și, sărbătoare, Unde e, ură ).
Dragi copii, astăzi vom vorbi despre “Sărbătorile creștine”. Se va scrie
la tablă data și titlul lecției; se vor prezenta obiectivele lecției. Expune Activitate
Anunţarea
1' Vom învăța cîteva noțiuni generale despre sărbători, -rea frontală
4. titlului lecţiei şi a
le vom clasifica,
obiectivelor
vom descrie comportamentul bun creştin în zile de sărbătoare și
vom explica importanţa sărbătorilor în viața noastră şi
01
Pentru început, le prezint planul de idei,:
02 a) Sărbătorile (definire). Expune Activitate
b) Clasificare. -rea frontală
c) Comportamentul bunului creştin în zi de sărbătoare creştină
d) Importanţa sărbătorilor în viaţa creştinilor. Explica
Eseul de 5 min. Elevii vor scrie tot ce știu despre sărbători , pe caiete. -ţia Caietul Activitate
Pentru atingerea obiectivelor, elevii vor citi lecția. didactic. frontală
03 Pe parcursul orei se va completa planul de idei care, ulterior, va
forma oglinda tablei: Lectura Fișa
Comunicarea 15' Se va desena la tablă un ciorchine cu clasificarea sărbătorilor. didacti
5.
noilor cunoştinţe (anexa 1) Organi că
04 Se vor clasifica sărbătorile şi se trece în ciorchinele de la tablă (în zatorul
caiete). grafic-
tradiţiile creştine româneşti ce însoţesc sărbătoarile. ciorchi
05 „-... post, 40 de zile înainte de marele praznic împărătesc" nele
„-... preotul vine în ajunul sărbătorii prin casele creştinilor pentru a
vesti Naşterea Domnului."
01 „-... colindele"
„-... «Steaua»"
02 „-... Viflaimul»"
„-... «Irozii»"

Profesor Maria Dinu Sc. Gimnaziala Nuntasi, C-ta 3


Proiect didactic - Relige ortodoxă
Observaţie:
Aceste tradiţii şi obiceiurile se notează în tabel .
Precizare: Activitate
Aceste tradiţii şi obiceiuri sunt un mod de manifestare a bucuriei aduse frontală
03 de întruparea omenească a Fiului lui Dumnezeu din Fecioara Maria
pentru mântuirea noastră. Lectura
Precizare: explica Caietul
Sărbătoarea Botezul Domnului ne aminteşte de momentul în care -tivă didactic.
04 Mântuitorul Iisus Hristos a fost botezat în râul Iordan de către Sfântul
Ioan Botezătorul.
Încă din vechime Botezul Domnului se sărbătorea la 6 ianuarie, căci Explica Calenda
05 după tradiţie în această zi Domnul S-a botezat în Iordan. Această -ţia rul
sărbătoare s-a generalizat în secolul al III - lea. creștin -
Observaţie: Voi completa la tablă cu aceste date, iar elevii Conver ortodox Aprecieri
completează în caiete. Le solicit elevilor să precizeze tradiţiile creştine -saţia verbale
ce însoţesc această sărbătoare. „- post în ajunul sărbătorii" Sfânta
„-... preotul stropeşte casele creştinilor-ortodocşi cu agheasmă în Lectura Scriptu
ajun", „-... sfinţirea mare a apei (Agheasmă mare)". explica ră
Observaţie: Aceste tradiţii creştine se notează în jurnalul cu dublă -tivă Activitate
intrare . icoana frontală
Precizare: Această sărbătoare este fixată la 40 de zile după Naşterea
Domnului pe 2 februarie. Explica
Completez, în continuare, ciorchinele, iar elevii completează în caiete. -ţia CD Activitate
Înălțarea Sf. Cruci. Creştinii cinstesc acest eveniment şi prin post. (casetă frontală
Precizare: Avem sărbători cu dată fixă și cu dată schimbătoare. Conver audio)
Acestea sunt expuse în calendarele creștine Elevii vor identifica în -saţia Sfânta
calendare sărbătorile solicitate . Scriptu
Observație: Unele sărbători sunt trecute în calendar cu culoare roșie , ră
altele cu negru. Cele cu roșu sunt cu ținere și închinate sfinților mai Icoana
importanți ai Bisericii noastre.

Profesor Maria Dinu Sc. Gimnaziala Nuntasi, C-ta 4


Proiect didactic - Relige ortodoxă
Prezint elevilor icoanele: Naşterea Domnului, Botezul Domnului,
Întâmpinarea Domnului, Schimbarea la Faţă, Înălţarea Sfintei Obser- Icoane Activitate Aprecieri
Cruci…….. . Le cer să răspundă la următoarele cerinţe: varea frontală și verbale
a) Identificaţi evenimentele din viaţa Mântuitorului Iisus Hristos dirijată individua
01 reprezentate în icoană. lă
b) Indicaţi în reprezentările iconografice persoanele participante la
02 acele evenimente. Exerci-
c) Precizaţi timpul când au avut loc evenimentele respective. ţiul Calenda
d) Indicaţi la hartă localităţile unde au avut loc evenimentele re
respective.
e) Precizaţi datele la care sunt sărbătorite evenimentele din viaţa Harta
Mântuitorului Iisus Hristos, amintite anterior. Conver Ţării
03 f) Menţionaţi importanţa acestor sărbători pentru creştini. -saţia Sfinte
Le cer elevilor să prezinte alte modalităţi de comemorarea Aprecieri
Fixarea şi evenimentelor din viaţa Mântuitorului. verbale
20' Solicit elevii să descrie comportamentul unui bun creştin într-o zi de Jurnal
6. sistematiza
rea cunoştinţelor sărbătoare religioasă utilizând metoda Jurnal cu dublă intrare și cu
Cercul de discutii. dublă
Sărbătorile sunt popasuri de bucurie sfântă. intrare
Jurnalul cu dublă intrare. .

Sărbătoarea Ce știu despre această


creștină sărbătoare? Tradiții, obiceiuri.

Activitate
frontală
Joc de exprimare a identităţii în zi de sărbătoare: Cercul de
conversaţie
03 Fiind dispuşi în cerc, veţi răspunde, continuând şi completând
enunţurile date.

Profesor Maria Dinu Sc. Gimnaziala Nuntasi, C-ta 5


Proiect didactic - Relige ortodoxă
Exemple: Cercul
Activitatea mea principală în zi de sărbătoare este……….. de Activitate
• ceea ce prefer eu în zi de sărbătoare este .......... ; conver frontală
• în zi de sărbătoare, mi-ar plăcea să fie .......... ; saţie
• jocul meu preferat în zi de sărbătoare este ......... ;
• cred că numele meu de creștin semnifică ................ ;
• nu mi-ar plăcea să cred că sărbători le ............ ;
• sunt fericit (trist) de sărbători atunci când ........... ;
• de sărbători aş vrea să fiu mai .......... ;
• într-o zi de sărbătoare sper ..........
•dacă aș putea , în zi de sărbătoare aș dărui sărmanilor ………..
•dacă nu aș fi creștin, sărbătorile ar fi pentru mine ………..
•într-o zi de sărbătoare aș vrea să………
•un prieten adevărat , în zi de sărbătoare…….
Asociere, Caietul
generalizare Povestirea Ziua Domnului. Expu- didactic, Activitate
nerea pagina frontală
3' 34
7.
Voi face aprecieri generale şi individuale privind atât pregătirea
Aprecierea
elevilor pentru lecţie, cât şi implicarea lor în predarea noilor Aprecieri
ctivităţii elevilor
cunoştinţe. verbale
Notez elevii care au participat la lecţie.
Precizarea şi
1' Anunţ tema pntru acasă şi dau explicaţiile necesare. Explica Activitate
8. explicarea temei
Realizaţi o compunere cu titlul: -ţia frontală
pentru acasă
„O zi de sărbătoare creștină în familia mea."
1' - rostesc rugăciunea împreună cu elevii, salut şi ies din sală; Exerci- Activitate
9. Încheierea lecţiei - elevii rostesc rugăciunea şi răspund la salut; ţiul frontală

Profesor Maria Dinu Sc. Gimnaziala Nuntasi, C-ta 6


Proiect didactic - Relige ortodoxă

Mom. aperceptiv:

Găsiți sensul propoziției.


(poate fi , ură,dușmănie ,nu, acolo, și, sărbătoare, Unde e, ură )
,,Unde e ură și dușmănie , acolo nu poate fi sărbătoare” (Sf. Ioan Gură de Aur).

EXERCIȚII / Fixare
Creștine

Naționale Sărbătorile Internaționale

personale

Profesor Maria Dinu Sc. Gimnaziala Nuntasi, C-ta 7


Proiect didactic - Relige ortodoxă
Mom. Aperceptiv exercitiu de incalzire :

E deschisa orisicui,
Este "Casa Domnului"!

Sentimentul cel mai sfant


Din cer si de pe pamant!

Ia sa-mi spuneti voi acum


Ce-i la margine de drum?
Le vezi oriunde te duci
Asezate la rascruci.

E trimis de Dumnezeu,
E ocrotitorul tau.
Totdeauna ti-e aproape
Si in zi si-n miez de noapte;
Te va insoti mereu
Si la bine si la greu!

Profesor Maria Dinu Sc. Gimnaziala Nuntasi, C-ta 8


Proiect didactic - Relige ortodoxă

Fise de lucru

Cercul de discuții ( elevii asezati in cerc ,in fata clasei vor lua cuvantul fiecare pe tema data ).

•în zi de sărbătoare ar trebui să participăm la ……..

• ceea ce prefer eu în zi de sărbătoare este .......... ;

• în zi de sărbătoare, mi-ar plăcea să fie .......... ;

• jocul meu preferat în zi de sărbătoare este ......... ;

• cred că numele meu de creștin semnifică ................ ;

• nu mi-ar plăcea să cred că sărbători le ............ ;

• sunt fericit (trist) de sărbători atunci când ........... ;

• de sărbători aş vrea să fiu mai .......... ;

• într-o zi de sărbătoare sper ..........

•dacă aș putea , în zi de sărbătoare aș ………..

•Dacă nu aș fi creștin, sărbătorile ar fi pentru mine ………..

•într-o zi de sărbătoare aș vrea să………

Profesor Maria Dinu Sc. Gimnaziala Nuntasi, C-ta 9


Proiect didactic - Relige ortodoxă
Jurnal cu dublă intrare

Sărbătoarea Ce știu despre această sărbătoare

Se completeaza la tabla de fiecare c elev.

Profesor Maria Dinu Sc. Gimnaziala Nuntasi, C-ta 10


Proiect didactic - Relige ortodoxă

Duminica

Praznice
Împărăteşti

În cinstea
Sărbătorile
Sfinţilor
creştine
În cinstea
Maicii
Domnului

În cinstea
îngerilor
În cinstea
Sfintei Cruci

Profesor Maria Dinu Sc. Gimnaziala Nuntasi, C-ta 11