Sunteți pe pagina 1din 6

Lucrare licență

Aspecte juridice privind impozitele indirecte


Lucrarea este structurată pe trei capitole:
Capitolul I: Noțiuni introductive, în cadrul acestui capitol sunt prezentate:
1. Introducere în dreptul fiscal din România;
2. Clasificarea impozitelor;
3. Taxele și contribuțiile:
Capitolul II: Subiectul și obiectul impunerii. În cadrul acestui capitol sunt analizate:
1. Noțiuni introductive privind impozitele indirecte – TVA și Accize;
2. Subiectul impunerii, prin analiza criteriilor de determinare, înregistrarea în scopuri de TVA și
obligațiile persoanelor impozabile;
3. Baza de impozitare pentru cele două impozite indirecte.
Capitolul III: Regimuri juridice. Cote. Modalități de colectare – TVA și Accize. În cadrul acestui
capitol au fost analizate:
1. Regimul juridic TVA, prin analiza faptului generator și exigibilitatea TVA, regimul deducerilor,
regimuri speciale în materie de TVA și frauda în materie de TVA (frauda tip carusel);
2. Regimul juridic Accize, analizat fiind regimul suspensiv de accize și faptul generator și
exigibilitatea accizelor armonizate, precum și obligațiile fiscale;
3. Cotele TVA. Calculul accizelor. Modalități de colectare.
Capitolul I
Definirea impozitelor, Clasificarea impozitelor după forma de impunere
Definirea TVA și accize.
După forma de impunere impozitele se împart în impozite directe și impozite indirecte.
Impozitele directe sunt acele prelevări la bugetul de general consolidat ce se realizează de o
manieră directă și proporțională cu mărimea veniturilor realizate de contribuabilii supuși impozitării.
Trăsătura esențială a acestor impozite este aceea că suportatorul și plătitorul sunt una și aceeași
persoană. Impozitele directe sunt printre cele mai răspândite, având ca obiect ca obiect al impunerii
clădiri, terenuri, activități economic ș.a.
Impozitele indirecte sunt acele impozite care constituie venituri la buget în mod exclusiv
pentru consumul de bunuri și servicii. În cazul impozitelor indirecte putem identifica un suportator,
în persoana clientului și un plătitor, în persoana agentului economic. Suportatorul este reprezentat de
consumator final, cel ce suportă în mod efectiv impozitul, plătitorul având obligația de a-l plăti, dacă
în urma regularizării a rezultat un TVA de plată, iar în cazul accizelor acestea trebuie plătite, fie de
către antrepozitarul autorizat, fie destinatarul înregistrat sau orice altă persoană care eliberează
produsele accizabile.
Taxa pe valoare adăugată este un “impozit indirect, general, neutru, unic ce va fi plătit în mod
fracționat, în toate fazele circuitului economic, pentru a fi suportat de consumatorul final”.
Accizele „reprezintă taxe speciale de consumație care se datorează bugetului de stat pentru
anumite produse din țară și din export”.
Prezentare contribuții după OUG 79/2017

Capitolul II
TVA este un impozit asupra consumului, deoarece nu se stabilește în funcție de avere, ci asupra
gradului de consumare a acesteia. Taxa pe valoare adăugată nu pune în valoare principiul egalității prin impozit
(fiecare contribuabil trebuie să participe la formarea fondurilor bănești generale ale societății proporțional cu
averea contribuabilului), ci, din contră, principiul egalității în fața impozitului (impunerea se face în același
mod pentru toate persoanele fizice sau juridice, fără deosebire de tratament fiscal și fără a ține seama de situația
personală a fiecărui contribuabil).
TVA are două dimensiuni: TVA colectată, aferentă vânzărilor și TVA deductibilă, aferentă
achizițiilor.
Mecanismul de fucționare a TVA
TVA deductibilă reprezintă suma totală a taxei datorate sau achitate de către o persoană
impozabilă pentru achizițiile efectuate pe parcursul unei perioade.
TVA colectată reprezintă taxa aferentă livrărilor de bunuri sau prestărilor de servicii taxabile,
efectuate de persoana impozabilă, precum și taxa aferentă operațiunilor pentru care beneficiarul este
obligat la plata taxei pe parcursul unei perioade.
TVA neexigibilă reprezintă TVA aferentă aprovizionărilor sau vânzărilor neînsoțite de facturi,
cumpărărilor sau vânzărilor cu plata în rate (TVA aferentă ratelor) și mărfurilor aprovizionate de
unitățile comerciale care țin evidența acestor bunuri la nivelul prețurilor cu amănuntul.
Agentul economic încasează TVA de la clienții săi, cumpărătorul bunurilor produse sau
serviciilor prestate de agentul economic. Orice persoană înregistrată în scopuri de TVA trebuie să
realizeze regularizarea acestuia la sfârșitul unei perioade fiscale; în urma regularizării poate rezulta
fie un TVA de plată (TVA colectată >TVA deductibilă) sau TVA de recuperat (TVA deductibilă >
TVA colectată).
Accizele reprezintă un impozit indirect, datorat pentru consumul anumitor bunuri. Distingem
între accizele armonizate și alte accize (cafea, bijuterii, iahturi etc) , având un regim juridic diferit.
Accizele armonizate sunt datorate pentru alcool, tutun prelucrat și produsele energetice și energie
electrică.
Accizele, reprezentând cote fixe sau procentuale, stabilite expres de lege, se includ în baza de
impozitare a TVA întrucât acestea se adaugă și se cuprind în prețurile de livrare sau de import ale
anumitor bunuri, astfel accizele preced taxa pe valoare adăugată, în sensul că acestea se stabilesc
înainte și sunt cuprinse în prețul produselor înainte de a se calcula TVA.
Subiectul impunerii
Conform art. 269 C. fisc. este considerată persoană impozabilă orice persoană care
desfășoară, de o manieră independentă și indiferent de loc, activități economice, oricare ar fi scopul
sau rezultatul acestei activități, activități economice de natura celor definite de lege, respectiv
activitățile producătorilor, comercianților sau prestatorilor de servicii, inclusiv activitățile extractive,
agricole și activitățile profesiilor liberale sau asimilate acestora. De asemenea constituie activitate
economică exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul obținerii de venituri cu caracter
de continuitate.
Astfel sunt considerate persoane impozabile persoanele fizice, persoanele juridice (societățile
reglementate de Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990), cooperativele sau parteneriatele, chiar fără
personalitate juridică, atât timp cât entitatea acționează ca un grup fiscal unic și desfășoară o activitate
economică impozabilă. Pentru a ne afla în prezența unei persoane impozabile în materie de TVA,
trebui îndeplinite condițiile: desfășurarea unei activități economice, oricare ar fi scopul sau rezultatul
acesteia, desfășurarea activității economice de o manieră independentă și cu caracter de continuitate.
Crearea unui raport angajat/angajator în ceea ce privește condițiile de muncă, remunerarea
sau alte obligații ale angajatorului, salariații sau oricare alte persoane legate de angajator printr-un
contract individual de muncă sau alt instrument juridic, nu acționează de o manieră independentă.
Realizarea unei activități economice. Conform art. 269 alin. (2) C. fisc. activitățile
economice cuprind activitățile producătorilor, comercianților sau prestatorilor de servicii, inclusiv
activitățile extractive, agricole și activitățile profesiilor liberale sau asimilate acestora.
Înregistrarea în scopuri de TVA
Codul fiscal, prin instituirea unor plafoane de cifre de afaceri, stabilește regimuri speciale de
taxare pentru categorii de persoane impozabile. Conform art. 310 C. fisc., persoanele care
înregistrează o cifră de afaceri între 0 și 300.000 lei se aplică regimul special de scutire opțional;
pentru persoanele care înregistrează o cifră de afaceri între 300.001 – 2.250.000 lei aplică opțional
regimul TVA la încasare pentru operațiunile impozabile indicate de lege; persoanele care
înregistrează o cifră de afaceri peste 2.250.001 lei aplică numai regimul normal de taxare. Conform
art. 310 alin. (2) cifra de afaceri care servește drept referință este valoarea totală a livrărilor de bunuri
și a prestărilor de servicii taxabile, efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic.
La înființare, persoana impozabilă va solicita înregistrarea în scopuri de TVA: obligatoriu
dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depășește plafonul de 300.000
lei anual; optional, dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de
scutire, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.
După înființarea, înregistrarea în scopuri de TVA este posibilă, conform art. 310 C. fisc.,
astfel: obligatoriu, dacă în cursul unui an calendaristic atinge sau depășește plafonul de scutire în
termen de 10 zile de la sfârșitul lunii în care a atins sau a depășit acest plafon; opțional, dacă cifra de
afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire, dar optează
pentru aplicarea regimului normal de taxă; opțional, dacă efectuează operațiuni scutite de taxă și
optează pentru taxarea acestora – renunțarea la beneficiul scutirii pentru operațiunile realizate în
interiorul țării.
Prezentare generală split TVA.
Subiectul impunerii Accize
Subiect al impunerii pentru accize armonizate poate fi orice persoană fizică sau juridică care
obține autorizație de antrepozitar autorizat. Operațiunile cu produse accizabile armonizate se pot
realiza în mod exclusiv de către un antrepozitar autorizat. Antrepozitarul fiscal poate fi definit ca
fiind persona fizică sau juridică autorizată de autoritatea fiscală competentă, în exercitarea activității
acesteia, să producă, să transforme, să dețină, să primească și să expedieze produse accizabile, într-
un antrepozit fiscal. Antrepozitarul fiscal nu poate valorifica produse accizabile prin vânzarea cu
amănuntul. Antrepozitarul autorizat este persoana fizică sau juridică autorizată de autoritatea
competentă, în cadrul activității sale, să producă, să transforme, să dețină, să primească sau să
expedieze produse accizabile în regim suspensiv de accize într-un antrepozit fiscal.
Baza de impozitare TVA
Baza de impozitare poate fi definită ca fiind contrapartida obținută sau ce urmează a fi
obținută de furnizor sau prestator din partea cumpărătorului, beneficiarului sau a unui terț, inclusiv
subvențiile direct legate de prețul acestor operațiuni.
Baza de impozitare este prețul convenit de părți. La acest preț vor fi adăugate alte costuri, ce
sunt suportate de către agentul economic: impozite și taxe, cheltuielile accesorii (comisioane,
cheltuieli cu ambalarea, cheltuieli cu asigurarea și transportul mărfii). În baza de impozitare nu sunt
incluse penalitățile impuse printr-o hotărâre judecătorească; în baza de impozitare sunt incluse
comisioanele pentru plata cu cardul.
Părțile trebuie să determine contravaloarea în bani, după cum apreciază valoarea serviciului,
neavând importanță dacă contraprestația este mai mare sau mai mică decât prețul de cost.
Baza de impozitare Accize
Baza de impozitare pentru accize este reprezentată de produsele accizabile. Având un obiect
destul de limitat trebuie realizată o delimitare atentă a produselor accizabile. Prima categorie de
produse este reprezentată de alcool și băuturile alcoolice (berea, vinul, băuturi fermentate, alcool
etilic). A doua categorie de produse este dată de tutunul prelucrat (țigarete, țigări, țigări foi, tutun de
fumat), A treia categorie este reprezentată de produsele energetice (motorină, benzină, kerosen, gaz,
păcură, cărbune). A patra categorie de produse o reprezintă energia electrică.
Capitolul 3
Faptul generator și exigibilitatea TVA
Faptul generator este definit ca fiind evenimentul (actul sau faptul juridic) care dă naștere
obligației de plată a TVA sau prin care se naște creanța față de bugetul de stat. Faptul generator
reprezintă momentul în care se consideră întrunite condițiile necesare pentru exigibilitatea TVA.
Împlinirea faptului generator determină achitarea TVA, adică organul fiscal are dreptul de a pretinde
plătitorului plata taxei datorate la bugetul de stat.
Actele ilicite constituie fapt generator. Furtul bunurilor nu constituie o livrare cu plată și nu
dă drept de deducere; furtul mărfurilor plasate sub regimul de antrepozit vamal determină intervenția
faptului generator și exigibilitatea TVA; emiterea biletelor de către o companie aeriană este supusă
TVA atunci când biletele cumpărate de clienți nu au fost utilizate și nu există posibilitatea rambursării
sumei plătite de clienți.
Exigibilitatea TVA reprezintă data la care loc faptul generator. Prin excepție, exigibilitatea
intervine:
a) la data emiterii unei facturi, înainte de data la care intervine faptul generator;
b) la data la care se încasează avansul, pentru plățile în avans efectuate înainte de data la care
intervine faptul generator. Avansurile reprezintă plata parțială sau integrală a contravalorii bunurilor
și serviciilor, efectuată înainte de data livrării ori prestării acestora;
c) la data extragerii numerarului, pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii realizate
prin mașini automate de vânzare, de jocuri sau alte mașini similare.
Privitor la TVA la încasare, exigibilitatea TVA intervine la data încasării contravalorii
integrale sau parțiale a livrării de bunuri sau prestării de servicii, în cazul persoanelor impozabile
care optează pentru acest sistem.
Regimul deducerilor
TVA aferentă achizițiilor (TVA deductibilă) se deduce din TVA aferentă operațiunilor
impozabile (TVA colectată), necesar fiind existența unei legături faptice și juridice, între ceea ce s-a
consumat și ceea ce s-a produs ca rezultat a activității persoanei impozabile.
Dreptul de deducere se poate exercita doar dacă există o legătură directă și imediată dintre o
operațiune de intrare și o operațiune sau anumite operațiuni de ieșire. Dreptul de deducere a TVA ia
naștere în momentul în care taxa devine exigibilă.
În ceea ce privește regulile de fond trebuie menționat că între faptul juridic, care a generat
obligația de plată a TVA și activitatea care a generat obligația de încasat TVA să existe o legătură
directă și imediată. Ceea ce interesează este scopul pe care l-a urmărit agentul economic, cauza
actului juridic care a dus la contractarea pentru livrarea de bunuri, prestarea de servicii sau altă
operațiune impozabilă. Astfel, dacă scopul urmărit depășește limitele obiectul de activitate al
operațiunilor impozabile prestate de agentul economic, TVA nu este deductibilă.
În ceea ce privește regulile de formă trebuie menționat că evidența în contabilitate a TVA se
realizează, conform unor reguli contabile speciale, pe baza unor documente expres indicate de lege.
Documentul obligatoriu de individualizare a TVA este factura. Conform art. 319 C. fisc., sunt
considerate facturi documentele sau mesajele pe suport hârtie ori în format electronic. Factura se
întocmește, de regulă, în trei exemplare, pe baza dispoziției de livrare, avizului de însoțire a mărfii
sau altor documente care atestă livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, de către furnizor sau de
către un terț, dacă serviciul de facturare este externalizat.
Frauda în materie de TVA. Frauda tip „carusel”
Regim juridic Accize (regimul suspensiv)
Produsul accizabil fabricat într-un antrepozit fiscal, depozitat într-un antrepozit fiscal sau
deplasat între două antrepozite fiscale, nu este supus accizelor; produsul nu este supus accizelor atât
timp cât nu este valorificat. Așadar antrepozitarii autorizați sunt recunoscuți pentru circulația
națională, dar și pentru circulația intracomunitară a produselor accizabile. Produsele accizabile pot fi
deplasate în regim suspensiv pe teritoriul Uniunii Europene, inclusiv dacă produsele transbordează o
țară terță sau un teritoriu terț. Acestea pot fi deplasate, conform art. 401 C. fisc., de la un antrepozit
fiscal la un alt antrepozit fiscal sau la un destinatar înregistrat. Deplasarea produselor accizabile este
considerată ca având loc în regim suspensiv de accize doar dacă este acoperită de un document
administrativ electronic procesat.