Sunteți pe pagina 1din 2

BIBLIOGRAFIE

1. Ana Stoian, Eugeniu łurlea Auditul financiar contabil, Editura


Economică, Bucureşti, 2001

2. Camera Auditorilor dinRomânia Auditul financiar contabil 2000,


Standarde,
Norme privind conduita
etică şi
profesională, Editura Economică,
2000
3. CECCAR Norme NaŃionale de Audit,
Bucureşti,
1999
4. CECCAR Auditul statutar, Bucureşti,
1999
5. Niculae Feleagă Ion Ionaşcu Tratat de contabilitate financiară,
Editura
Economică, 1998 (volumul I)
6. I. Oprean Întocmirea şi auditarea
bilanŃului
contabil,
Editura Intelcredo, Deva, 1997
7 Marin Toma IniŃiere în auditul situaŃiilor
financiare
ale unei
entităŃi, Editura CECCAR
Bucureşti ,
2005
8. Petre Propeangă Auditul financiar-contabil, Editura

Economică,
1999
9. Mihai Ristea Contabilitatea societăŃilor
comerciale,
vol. I, Ed.
CECCAR 1997
10.C. Stănescu A. Işfănescu A. Băicuşi Analiză economico-financiară,Editura

1
Economică,
Bucureşti 1996
11. Ana Stoian Contabilitate şi gestiune fiscală,

Editura
Mărgăritar, 2001.
12. Marin Toma Marin Chivulescu Auditul financiar şi certificare a
conturilor
anuale, Editat de FundaŃia
pentru
Management Financiar-Contabil
şi
Audit„Grigore Trâncu“, Iaşi, 1997
∗ OrdonanŃa Guvernului nr. 75, M.O. nr. 256/4 iunie 1999
∗ OrdonanŃa Guvernului nr. 119, M.O. nr. 430/31 august 1999
∗ OrdonanŃa Guvernului nr. 119, M.O. nr. 430/31 august 1999
∗ OrdonanŃa Guvernului nr. 46/2000, M.O. nr. 203/11 mai 200
∗ H.G. nr. 591/2000 pentru aprobarea ROF al Camerei Auditorilor din România
∗ O.M.F. nr. 403/1999 privind reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a CEE şi
Standardele InternaŃional de Contabilitate, M.O. nr. 480/4 octombrie 1999
∗ Directiva VIII a CEE