Sunteți pe pagina 1din 5

AUDITUL FINANCIAR SUB RAPORT JURIDIC

Din punct de vedere juridic, auditul financiar cunoaşte două forme:


1. Auditul legal
2. Auditul contractual
1. Auditul legal reprezintă îndeplinirea obligaŃiilor cu privire la supravegherea gestiunii
întreprinderii patrimoniale, verificarea şi certificarea bilanŃului contabil. Această activitate
este realizată de cenzori potrivit dispoziŃiilor legale, pe baza mandatului acceptat şi confirmat de
Adunarea Generală a AcŃionarilor (AGA) sau a AsociaŃilor întreprinderii. Auditul legal are la
bază Legea societăŃilor comerciale nr. 31/1990 cu modificările ulterioare, Recomandarea
InternaŃională de Audit nr. 1/1980 (IFAC), Directiva a VIII-a a ComunităŃii Economice
Europene.
Activitatea de audit legal este realizată de cenzori experŃi contabili cărora le revine
obligaŃia să supravegheze gestiunea societăŃii comerciale, să realizeze verificări şi intervenŃii ori
de câte ori situaŃia o impune, să verifice casa şi să verifice bilanŃul contabil. Cenzorul trebuie să
contribuie esenŃial la păstrarea integrităŃii patrimoniale, să urmărească dacă tranzacŃiile
economico-financiare sunt Ńinute la zi, dacă operaŃiunile au fost corect înregistrate, sunt reale şi
vizează perioada curentă. El are obligaŃia să asiste şi să contribuie la desfăşurarea inventarierii
patrimoniale, să fie corect aplicate politicile contabile cu privire la rezultatele inventarierii şi să
fie cunoscute de conducerea întreprinderii şi evidenŃiate în bilanŃul contabil. Principiile
contabile, regulile şi normele de evaluare, ca şi principiile evaluării trebuie respectate şi aplicate
astfel încât conturile anuale să prezinte o imagine fidelă a patrimoniului, a situaŃiei financiare şi a
contului de profit şi pierdere.
2. Auditul contractual reprezintă relaŃia contractuală privind executarea lucrărilor
specifice de audit cu privire la atestarea informaŃiei contabile cuprinse în situaŃii financiare.
Auditul contractual are la bază OrdonanŃa Guvernului nr. 65/1994. Această activitate are ca
obiective:
- certificarea unor elemente din bilanŃ;
- certificarea unor situaŃii financiare destinate terŃilor;
- evaluarea privind achiziŃiile sau restructurările de întreprinderi;
- proiecte financiare, planuri, bugete, date sau informaŃii care necesită confirmarea
credibilităŃii acestora;
- auditul bilanŃului contabil.
Auditul contractual este realizat de experŃi, membrii ai Camerei Auditorilor. Auditul
contractual nu trebuie confundat cu lucrări executate de profesionişti contabili pe bază de
contract privind Ńinerea contabilităŃii, întocmirea bilanŃului contabil, asistenŃa contabilă,
financiară sau fiscală şi alte lucruri cu caracter de analize economice şi evaluări patrimoniale.

1
NORME DE COMPORTAMENT ÎN AUDIT

Misiunea pe care auditorul o are, impune o categorie de responsabilitǎŃi


profesionale ce trebuie sǎ fie conforme cu “codul privind conduita eticǎ şi profesionalǎ în
domeniul auditului financiar“. Codul de eticǎ aplicat tuturor auditorilor financiari prevede
urmǎtoarele principii fundamentale şi cerinŃe:
Integritatea şi obiectivitatea
Integritatea presupune onestitate şi corectitudine în desfǎşurarea serviciilor
profesionale. Integritatea nu presupune numai cinste dar şi echitate si sinceritate.
Obiectivitatea presupune imparŃialitatea, evitarea situaŃiilor de incompatibilitate sau
conflict de interese ori situaŃii de naturǎ a determina un terŃ sǎ punǎ la îndoialǎ obiectivitatea
auditorului. Principiul obiectivitǎŃii impune fiecǎrui profesionist obligaŃia de a fi just, cinstit în
plan intelectual şi neimplicat în conflicte de interese.
Cu ocazia stabilirii situaŃiilor şi practicilor care trebuie sǎ fie avute în vedere atunci când
se stabilesc regulile de eticǎ referitoare la obiectivitate, se va Ńine cont de urmǎtorii factori:
- auditorii sunt deseori confruntaŃi cu situaŃii care îi expun la presiuni susceptibile de a
pune în discuŃie obiectivitatea lor;
- este imposibil de a defini şi de a reglementa toate situaŃiilor generatoare de presiuni;
- asemǎnarea şi gradul de verosimilitate prevaleazǎ atunci când se definesc criteriile care
permit identificarea relaŃiilor susceptibile de a pune in discuŃie obiectivitatea auditorului;
- trebuie evitate toate relaŃiile şi situaŃiile ce implica prejudecǎŃi, influenŃe din partea
terŃilor care pun în discuŃie obiectivitatea;
- auditorii financiari nu trebuie nici sǎ accepte, nici sǎ ofere cadouri sau alte avantaje care
pot fi considerate, în mod rezonabil, cǎ pot influenŃa semnificativ sau negativ
raŃionamentul, judecata lor profesionalǎ sau a colaboratorilor lor.
CompetenŃa profesionalǎ, grija, sârguinŃa
Acest principiu presupune furnizarea de servicii profesionale cu competenŃǎ, grijǎ şi
sârguinŃǎ şi obligativitatea menŃinerii în permanenŃǎ a unui nivel de cunoştinŃe şi competenŃa
profesionalǎ, care sǎ justifice aşteptǎrile unui client sau al angajatorului. Aceasta presupune
Ńinerea la curent cu ultimele evoluŃii şi noutǎŃi din practica profesionalǎ, din legislaŃie şi tehnici
de lucru. Auditorul financiar profesionist trebuie sǎ aibǎ o conduitǎ eticǎ ireproşabilǎ, sǎ
cunoascǎ la zi reglementǎrile naŃionale în domeniul contabilitǎŃii, fiscalitǎŃii, solide cunoştinŃe
de drept comercial, evaluare economicǎ, statisticǎ, gestiune financiarǎ, analizǎ si matematici
financiare. Pregǎtirea profesionalǎ este atestatǎ prin examene profesionale relevante şi o bogatǎ
experienŃǎ în domeniu. Pǎstrarea competenŃei profesionale se realizeazǎ prin cercetarea continuǎ
a ultimelor cunoştinŃe în domeniu profesiunii, reguli, norme relevante luate la nivel naŃional şi
internaŃional în domeniul contabilitǎŃii şi al auditului precum şi prin adoptarea unui program de
control de calitate a serviciilor în concordanŃǎ cu normele naŃionale şi internaŃionale în materie.

2
ConfidenŃialitatea
În baza acestui principiu profesionistul trebuie sǎ respecte confidenŃialitatea
informaŃiilor obŃinute în timpul misiunilor sale şi nu trebuie sǎ le utilizeze sau sǎ le divulge fǎrǎ
autorizare scrisǎ, în afara cazurilor când obligaŃia divulgǎrii este prevǎzutǎ de lege iar acest
principiu se respectǎ şi dupa terminarea relaŃiilor între profesionist şi clientul sau angajatorul sǎu.
SoluŃionarea conflictelor etice
Acest principiu se poate aborda prin acŃionarea în urmǎtoarea ordine pânǎ se epuizeazǎ
toate cǎile, astfel:
• rezolvarea conflictului prin urmǎrirea politicii existente la nivelul organizaŃiei;
• analiza conflictului etic cu primul nivel superior direct; în cazul când nu se rezolvǎ cu
acesta se apeleazǎ la conducerea imediat superioarǎ;
• apelarea la un consultant independent, confidenŃial, pentru a gǎsi modalitatea de
acŃiune pentru rezolvarea conflictului;
• demisia şi prezentarea unui memoriu de informare cu privire la problemele
semnificative (fraudǎ), în cazul în care conflictul etic se manifestǎ chiar dupa toate
nivelurile de analizǎ.
ConsultanŃa în domeniul fiscal
În cazul în care auditorul financiar profesionist acordǎ servicii fiscale unui client, acesta
trebuie sǎ aibǎ în vedere riscul fiscal şi eficacitatea în favoarea clientului, dar cu competenŃǎ
profesionalǎ şi mare atenŃie pentru a nu afecta integritatea şi obiectivitatea sa. Orice ambiguitate
sau interpretare a textului de lege poate fi rezolvatǎ in favoarea firmei cu condiŃia sǎ domine
rezonabilul în orice acŃiune. Auditorul nu trebuie sǎ asigure clientul cǎ declaraŃiile fiscale
oferite inclusiv consultanŃa fiscalǎ sunt neatacabile, deoarece responsabilitatea pentru
conŃinutul declaraŃiei revine în primul rând clientului.
Opiniile semnificative oferite unui client trebuie reŃinute ca un memoriu pentru dosare
sau utilizate ca scrisoare. Auditorul financiar profesionist are obligaŃia de a se disocia de orice
declaraŃie fiscalǎ sau informaŃie prezentate în situaŃii care vizeazǎ statul ca utilizator şi conŃine
falsuri, erori, omisiuni sau neclaritǎŃi, cu scopul de a induce în eroare aparatul fiscal.
ActivitǎŃile internaŃionale
Auditorul financiar profesionist poate desfǎşura servicii profesionale internaŃionale cu
condiŃia ca aceste servicii trebuie îndeplinite conform cu standardele tehnice relevante şi cu
cerinŃele etice, iar dacǎ existǎ diferenŃe specifice de conduitǎ eticǎ şi profesionalǎ între cele douǎ
Ńǎri el este obligat sǎ analizeze cele douǎ situaŃii:
• cum sunt cerinŃele etice ale Ńǎrii unde executǎ serviciile;
• dacǎ cerinŃele etice ale Ńǎrii de origine sunt obligatoriu de aplicat pentru serviciile
profesionale executate în afara Ńǎrii şi sunt cele mai severe.
Publicitatea
Promovarea serviciilor profesionale ale auditorilor financiari profesionisti trebuie sǎ aibǎ
în vedere trei cerinŃe, potrivit cu Codul Etic al IFAC:

3
• profesiunea de auditor financiar profesionist are forŃa, reputaŃia şi capacitatea
necesarǎ, prin serviciile pe care le oferǎ, sǎ dezvolte mediul de afaceri şi al societǎŃii
în sensul progresului, astfel cǎ auditorii financiari nu trebuie sǎ foloseascǎ nici un
mijloc care sǎ aducǎ profesiunii “reputaŃie proastǎ”;
• sǎ nu practice preŃuri exagerate pentru serviciile oferite clienŃilor lor;
• sǎ nu facǎ referiri negative la activitatea altor auditori finaciari.

NORME PROFESIONALE ALE AUDITULUI FINANCIAR

Standardele profesionale ale auditului financiar contabil solicită ca această activitate


responsabilă să se desfăşoare luând în considerare standardele de Audit, cerinŃele organismelor
profesionale relevante, legislaŃia şi reglementările în vigoare, cerinŃele de raportare.
Posibilitatea auditorului de a exprima o opinie privind întocmirea situaŃiilor financiare
sub toate aspectele semnificative, conform cu un cadru general de raportare financiară, implică
parcurgerea mai multor etape:
1. Acceptarea angajamentului de audit;
2. Orientarea şi planificarea auditului;
3. Aprecierea controlului intern;
4. Controlul conturilor;
5. Controlul situaŃiilor financiare;
6. Concluziile auditului şi raportarea.

1. Înainte de a accepta mandatul, specialistul contabil trebuie să aprecieze posibilitatea


de a îndeplini această misiune Ńinând seama de regulile profesionale şi deontologice care
guvernează activitatea de audit. Principalele aspecte ale acestei etape a auditului financiar-
contabil sunt reglementate în Normele de audit financiar şi certificare a bilanŃului contabil nr.
1/1995 ale Corpului ExperŃilor Contabili şi ExperŃilor AutorizaŃi din România. AcŃiunile
întreprinse în această etapă se referă la:
a) cunoaşterea globală a întreprinderii;
b) aprecieri cu privire la independenŃa şi la absenŃa incompatibilităŃilor;
c) examenul de competenŃă corespunzătoare specificului întreprinderii;
d) contactul cu auditorul anterior;
e) decizia de acceptare a mandatului;
f) respectarea altor obligaŃii profesionale;
g) întocmirea unei fişe de acceptare a mandatului.
Normele legale româneşti prevăd obligaŃia ca activitatea experŃilor contabili să se
desfăşoare pe bază de contract, fără a se face distincŃia între auditul intern (statutar) şi cel
extern (contractual) pe care urmează să le realizeze un expert contabil. Rezultă că acceptarea
oricărei misiuni de audit al conturilor anuale trebuie să fie concretizată într-un contract ce
cuprinde următoarele aspecte:

4
- normele de lucru - se vor menŃiona intervenŃiile ce urmează a fi efectuate de către
auditor: cunoaşterea generală a societăŃii, aprecierea procedurilor de control intern
existente, asistenŃă la efectuarea inventarelor fizice, controlul conturilor şi al
documentelor de sinteză;
- termenele - se vor menŃiona termenele de depunere a rapoartelor;
- calendarul intervenŃiilor - se precizează perioadele în care vor avea loc demersurile:
cunoaşterea generală a societăŃii, aprecierea procedurilor de control intern, asistenŃă la
efectuarea inventarelor fizice. controlul conturilor şi al documentelor de sinteză;
- onorariile - se are în vedere timpul necesar pentru efectuarea diferitelor lucrări, nivelul
de responsabilitate şi calificarea profesională a experŃilor sau a persoanelor care vor
interveni.
Contractul de prestări de servicii prevăzut de legislaŃia română a se încheia între
auditor şi client este, prin caracteristicile sale juridice, un contract de mandat prin „care o
persoană se obligă de a face ceva pe seama unei alte persoane de la care a primit însărcinare“.