Sunteți pe pagina 1din 5

EVALUAREA CONTROLULUI INTERN

Standardul de Audit nr. 400, „Evaluarea riscurilor şi controlului intern“, oferă norme
pentru înŃelegerea sistemului de contabilitate aplicat de societatea auditată şi a procedurilor de
control intern aplicate. Cunoaşterea de către auditor a sistemului de contabilitate şi a controlului
intern oferă o planificare şi o dezvoltare eficiente ale auditului în evaluarea riscului de audit şi a
procedurilor ce vor fi utilizate cu scopul de a se asigura că riscul la un nivel minim acceptat este
redus.
Sistemul contabil reprezintă ansamblul de axiome, principii, norme şi reguli de evaluare
a unei unităŃi prin care operaŃiunile economico-financiare sunt prelucrate prin instrumentări
tehnice contabile. Sistemul contabil identifică, corelează, calculează, analizează, înregistrează şi
oferă toate informaŃiile cu privire la tranzacŃiile sau evenimentele care au avut loc în unitate într-
o perioadă determinată de timp.
Controlul intern reprezintă politicile adoptate de conducerea unei firme cu scopul de a
asigura obiectivele manageriale privind asigurarea sistematică şi eficientă a activităŃii, inclusiv
protecŃia activelor, prevenirea şi descoperirea erorilor şi a fraudelor, acurateŃea şi realitatea
instrumentării tehnice contabile, astfel încât informaŃiile financiare să fie credibile.
Controlul intern are o sferă largă de cuprindere şi include:
a) „mediul de control“ dat de atitudinea generală şi de acŃiunile întreprinse de conducere
privind sistemul intern de control, cu efecte asupra procedurilor de control aplicate.
Mediul de control eficient presupune:
- funcŃionarea Consiliului de AdministraŃie;
- abilitatea managerială şi modul ei de operare;
- structura organizatorică a firmei şi modul de desemnare a responsabilităŃii persoanelor
implicate în activitatea economică;
- auditul intern, politicile de personal şi separarea funcŃiilor şi a îndatoririlor.
b) „procedurile de control“ pe care unitatea le-a stabilit prin conducere, cu scopul de a
atinge obiectivele manageriale, includ:
- verificarea instrumentării înregistrărilor atât sub aspect tehnic, cât şi din punctul de
vedere al calculului;
- controlul sistemului informatic privind schimburile din programe şi accesul la fişierele
de date;
- verificarea conturilor de control şi a balanŃelor contabile;
- controlul documentelor şi aprobarea lor;
- analiza datelor interne cu sursele de informaŃii externe;
- comparaŃii ale rezultatelor inventarierii tuturor activelor cu modul de înregistrare în
contabilitate;
- comparaŃii ale valorilor previzionate cu rezultatele financiare obŃinute.

1
Auditorul trebuie să vizualizeze politicile şi procedurile din Codul sistemului de
contabilitate şi control intern, care sunt relevante pentru aserŃiunile care fac referire la situaŃiile
financiare.
Ansamblul de aserŃiuni care sunt înglobate în situaŃiile financiare se referă la:
- existenŃa unui activ sau a unei obligaŃii pe perioada analizată;
- drepturi şi obligaŃii, în sensul că activul sau obligaŃia constatată aparŃine entităŃii la
perioada analizată;
- perioada în care o tranzacŃie sau un eveniment priveşte unitatea în cauză;
- exhaustivitate, prin aceea că toate activele, obligaŃiile sau evenimentele sunt înregistrate
în contabilitate.
- evaluarea oricărui activ sau obligaŃie înregistrate la valoarea contabilă justă;
- prezentarea situaŃiilor financiare în care un element este clasificat şi descris în
concordanŃă cu cadrul general de raportare financiară adecvat.
Aspectele relevante ale sistemului de contabilitate şi de control intern cu evaluarea
riscului inerent şi de control vor permite auditorului să identifice informaŃile eronate sau care
influenŃează în mod semnificativ situaŃiile financiare, să stabilească proceduri de audit adecvate,
să considere factorii de risc semnificativi ai informaŃiilor eronate.
Evaluarea preliminară a riscului de control este necesară pentru a determina riscul de
nedetectare la acele aserŃiuni din situaŃiile financiare.
Natura, durata şi întinderea procedurilor efectuate de auditor, pentru a obŃine înŃelegerea
sistemelor de contabilitate şi de control intern, depind de o serie de factori cum sunt:
- complexitatea firmei, mărimea şi sistemul informatic;
- tipul de control intern implicat;
- documentele firmei privind controlul intern specific;
- evaluarea riscului inerent de către auditor.
În programul de audit, auditorul planifică o evaluare a soldurilor conturilor semnificative
şi a principalelor tranzacŃii la nivelul fiecărei aserŃiuni sau presupune că riscul inerent poate fi
ridicat.
Conturile din situaŃiile financiare pot fi susceptibile de o evaluare eronată, ca, de
exemplu, conturi ce trebuie ajustate în perioadele anterioare sau care, implicit, prezintă un grad
ridicat de estimare.
Complexitatea evidenŃierii operaŃiunilor economico-financiare poate necesita utilizarea
serviciilor unui expert la nivelul unor tranzacŃii care nu se derulează în mod curent.
Pentru evaluarea riscului inerent, auditorul trebuie să utilizeze raŃionamentul profesional
pentru aprecierea integrităŃii conducerii. Managementul conducerii, schimbările în cursul
perioadei pot afecta întocmirea situaŃiilor financiare ale unităŃii.
Presiunile asupra conducerii sau factorii ce pot afecta domeniul de activitate, condiŃiile
economice şi concurenŃa, progresul tehnic, care presupune o înnoire permanentă a capitalului fix
ca activ imobilizat prin resurse financiare insuficiente, pot avea influenŃă asupra situaŃiilor
financiare.

2
Controlul intern privind sistemul contabil are următoarele obiective de realizat:
- toate tranzacŃiile economice sunt autorizate de conducerea societăŃii;
- toate operaŃiunile sunt înregistrate corect ca sumă şi în conturi adecvate, în perioada
contabilă adecvată, astfel încât situaŃiile financiare să fie întocmite conform cu un cadru
de raportare financiară identificat.
- accesul la documente şi înregistrări să fie permis cu acordul conducerii;
- activele entităŃii sunt comparate cu activele existente la intervale stabilite,iar orice
diferenŃe constatate să fie analizate şi să se ia măsurile necesare;
Sistemul de contabilitate şi de control intern nu poate oferi probe concludente datorită
limitărilor inerente date de:
- costul controlului intern, care trebuie să fie eficient, în sensul că beneficiile previzionate
a rezulta din acesta să acopere cheltuielile rezultate cu această activitate;
- controlul intern poate fi orientat mai degrabă spre operaŃiunile economico- financiare
uzuale, decât spre cele accidentale sau neobişnuite;
- există riscul apariŃiei erorilor datorate necunoaşterii, neatenŃiei, raŃionamentele
neprofesionale sau neînŃelegerii normelor sau regulilor contabile;
- abuzul persoanei desemnate cu exercitarea controlului intern faŃă de responsabilitatea
legală pe care o are;
- sustragerea de la efectuarea controlului intern prin înŃelegeri tacite cu persoane din afara
sau din interiorul firmei.
Auditorul trebuie să evalueze atitudinea managerilor, a directorilor şi toate acŃiunile
legate de controlul intern şi importanŃa lor pentru entitate. Pentru înŃelegerea procedurilor de
control, auditorul trebuie să cunoască mediul de control şi sistemul de contabilitate utilizat de
unitatea patrimonială.
Procesul de evaluare a eficienŃei sistemului de contabilitate şi control intern al entităŃii dă
auditorului posibilitatea de apreciere a riscului de control, de prevenire şi descoperire a erorilor
semnificative. O evaluare preliminară a riscului de control pentru fiecare sold sau tranzacŃii
semnificative este necesar a fi făcută de către auditor.
EficienŃa sistemului de contabilitate şi de control intern se realizează prin testele de
control efectuate pentru a obŃine proba de audit.
Verificarea documentelor justificative ale principalelor tranzacŃii şi modul lor de
autorizare, investigarea şi observarea controlului intern de către persoanele autorizate să-l
exercite, reconcilierea conturilor de lichidităŃi sunt teste de control pentru auditor.
Obiectivele testelor de control trebuie orientate şi asupra sistemului de contabilitate
computerizat.
Rezultatele testelor de control evaluează dacă controlul intern este proiectat şi operează la
nivelul impus de conducerea firmei.
Auditorul poate obŃine probe de audit credibile despre modul de separare adecvată a
sarcinilor prin observarea persoanelor care aplică o procedură de control sau prin investigarea
salariaŃilor.

3
Procedurile de fond, testele de control obŃinute de auditor îi permit să considere dacă
evaluarea riscului de control este conformată.
În baza tuturor probelor de audit, auditorul conştientizează carenŃele sistemului de
contabilitate şi de control intern şi aduce la cunoştinŃă conducerii erorile semnificative pe care le-
a depistat. De regulă, carenŃele constatate de auditor trebuie să se facă cunoscute în scris.

Rolul, sfera şi conŃinutul controlului intern


Pentru ca informaŃiile contabile să fie fidele, în cadrul fiecărei întreprinderi trebuie să
existe un control intern conceput raŃional şi aplicat corect. Auditorul trebuie să analizeze
elementele de bază ale controlului intern. Evaluarea riscului de control este o etapă distinctă a
auditului şi un complex de lucrări ce trebuie executate în cadrul auditului.
Controlul intern presupune:
- o structură organizatorică ierarhizată şi delimitată, care să asigure separarea sarcinilor şi
supervizarea activităŃilor;
- un manual de proceduri interne (instrucŃiuni şi norme interne de lucru);
- un sistem informaŃional corespunzător.

Obiectivele auditorului privind aprecierea controlului intern

Testele de control efectuate privind controlul intern îi permit auditorului să analizeze:


1. măsurile organizatorice, cu scopul de a se asigura gestiunea eficientă a
patrimoniului, realitatea elementelor patrimoniale fizic şi valoric şi corecta lor
evidenŃă;
2. existenŃa sau nu a personalului competent şi dacă activitatea acestuia este în
permanenŃă verificată;
3. modul de întocmire, prelucrare şi arhivare a datelor prin sistem computerizat sau
manual.
1. Cu privire la organizarea controlului intern, auditorul trebuie să valideze:
- dacă sarcinile de serviciu sunt precis definite şi delimitate pe compartimente şi salariaŃi;
- responsabilităŃile sunt riguros stabilite prin decizii date de conducere şi fişa postului.
2. Personalul competent şi integru. Auditorul verifică dacă deciziile luate la nivelul
conducerii influenŃează comportamentul întregului personal din subordine.
Auditorul trebuie să analizeze în ce măsură obligaŃiile de serviciu ale personalului sunt
îndeplinite şi dacă sunt efectuate controale ierarhice şi reciproce.
Cu privire la controlul ierarhic, auditorul urmăreşte:
• procedurile de aprobare şi verificare a activităŃii personalului din subordine;
• salariaŃii care au ca obligaŃii mişcarea activelor patrimoniale şi modul de acces la active;
• care este managementul firmei în politica de angajare a personalului.
Controlul reciproc presupune separarea funcŃiilor (sarcinilor) de serviciu prin obiectivele
compartimentului producŃie, personal, calitatea serviciilor şi a producŃiei şi comercializarea lor.

4
Integritatea patrimoniului este urmărită de auditor prin sarcinile privind depozitarea,
gestionarea bunurilor şi a numerarului; este realizată de personalul desemnat de conducere.
Personalul desemnat pentru conducerea contabilităŃii financiare şi de gestiune verifică şi
analizează cheltuielile şi veniturile unităŃii.
O eroare sau o fraudă între compartimente determină conturi eronate şi, implicit,
influenŃează situaŃiile financiare.
Separarea sarcinilor pe persoane este necesară deoarece acelaşi salariat, care emite o
comandă de aprovizionare, recepŃionează şi depozitează bunurile, efectuează şi plata
furnizorului, este tentat să sustragă sau să achiziŃioneze bunuri în cantităŃi prea mari sau de
calitate îndoielnică.
Verificările cu exigenŃă, obiectivitate şi responsabilitate ale auditorului cu privire la
persoanele împuternicite pentru prelucrarea datelor cu ajutorul calculatorului, accesul la date,
manipularea programelor reprezintă un atu în diminuarea riscului de control.
Auditorul urmăreşte dacă în cadrul întreprinderii există documente legale corespunzător
şi dacă toate operaŃiunile sunt verificate şi centralizate corect.
Obiectivele auditorului privind controlul intern au la bază:
• Exhaustivitatea şi integritatea înregistrărilor, fără omisiune şi fără ca aceeaşi
operaŃiune să fie repetată. Aceasta se poate verifica prin „Fişa de magazie a formularelor cu
regim special“.
łinerea la zi şi arhivarea fişelor de cont sintetice şi analitice, analiza soldurilor cu valori
semnificative, scadenŃele de plăŃi şi încasări completează criteriile auditului.
• Realitatea înregistrărilor (întocmirea documentelor primare, înregistrarea lor în
contabilitate, observaŃia fizică, controlul fizic prin invetariere, confirmări primite de la terŃi,
dacă veniturile şi cheltuielile aparŃin firmei).
• Exactitatea înregistrărilor, în care auditorul urmăreşte dacă perioada este corectă, dacă
se respectă principiul independenŃei exerciŃiului. Pentru aceasta, el utilizează diverse tehnici de
control: modul de delimitare a veniturilor şi cheltuielilor, provizioanele constituite, repartizarea
diferenŃelor de preŃ, calculul diferenŃelor de curs valutar, modul de evaluare a diferitelor structuri
de activ şi pasiv.
Analizele globale şi aritmetice realizate de auditor îl ajută să se convingă că nu sunt erori
valorice în contabilizarea sumelor.
InsuficienŃa controlului intern poate conduce la transmiterea unor date eronate în
contabilitate. Astfel, există posibilitatea ca auditorul să nu detecteze erorile care automat
afectează situaŃiile financiare şi se impune, în asemenea condiŃii, o opinie cu rezerve sau refuzul
de a valida conturile anuale.
În schimb, dacă în unitate controlul intern este bine conceput şi funcŃionează corect,
auditorul îşi poate reduce propriile validări asupra soldurilor conturilor. Lucrările desfăşurate de
auditor în evaluarea controlului intern au ca obiectiv deciziile viitoare asupra controlului
conturilor. Evaluarea controlului intern reprezintă un mijloc a cărui finalitate este controlul
situaŃiilor financiare.