Sunteți pe pagina 1din 13

DIRECTOR,

ARIA CURRICULARĂ: ARTE


DISCIPLINA: EDUCAŢIE PLASTICĂ
CLASA: a IV-a
NR. ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 1
NR. TOTAL ORE: 33 Responsabil comisie metodica,
OBIECTIVE CADRU

O1. Dezvoltarea structurilor şi conduitelor perceptiv- motrice în vederea exprimării artistice

O2 .Cunoaşterea şi utilizarea materialelor, a instrumentelor de lucru şi a unor tehnici specifice artelor plastice

O3 .Realizarea unor activităţi artistice şi concretizarea lor în plan comunicaţional

OBIECTIVE DE REFERINTA

O1.1. Explorarea polisenzorială a realităţii înconjurătoare

O1.2. Identificarea formelor, mărimilor, texturilor, culorilor, gusturilor, mirosurilor

O1.3 .Orientarea şi organizarea spaţială (direcţie, poziţie, distanţă)

O1.4 .Pregătirea grafo-motrică generală

O1.5 .Pregătirea perceptiv-motrică

O2.1 .Manipularea şi identificarea instrumentelor şi materialelor utilizate în activităţile artistice

O2.2 .Formarea gesturilor plastice în scopul însuşirii unor tehnici de lucru şi a unor elemente ale limbajului plastic

O2.3. Realizarea unor lucrări artistice libere sau pe o temă dată, utilizând diverse materiale

O3.1. Stimularea exprimării libere prin intermediul limbajului plastic


O3.2. Realizarea unor compoziţii bazate pe reprezentări geometrice ca suport comunicaţional

O3.3 .Realizarea unor compoziţii colective pe o temă dată


PLANIFICAREA ANUALĂ A ACTIVITĂŢILOR

Nr.c UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. ORE OBIECTIVE OBS.


rt. Sem Sem
I II
1 Evaluare de preînvăţare 2 1 Evaluarea nivelului de cunoaştere a culorilor, materialelor,
instrumentelor şi metodelor folosite în vederea exprimării artistice
2 Elemente de explorare 4 3 0.1.1 Explorarea polisenzorială a realităţii înconjurătoare
polisenzorială a lumii 0.1.2 Identificarea formelor, mărimilor, texturilor, culorilor,
înconjurătoare gusturilor, mirosurilor
0.1.3 Orientarea şi organizarea spaţială (direcţie, poziţie, distanţă)
0.1.4 Pregătirea grafo-motrică generală
0.1.5 Pregătirea perceptiv-motrică
3 Activităţi de cunoaştere şi 3 4 0.2.1 Manipularea şi identificarea instrumentelor şi materialelor
utilizare a materialelor, utilizate în activităţile artistice
instrumentelor de lucru şi a unor 0.2.2 Formarea gesturilor plastice în scopul însuşirii unor tehnici de
tehnici specifice artelor plastice lucru şi a unor elemente ale limbajului plastic
0.2.3 Realizarea unor lucrări artistice libere sau pe o temă dată,
utilizând diverse materiale
4 Compoziția ca mijloc de 7 6 0.3.1 Stimularea exprimării libere prin intermediul limbajului
comunicare plastic
0.3.2 Realizarea unor compoziţii bazate pe reprezentări geometrice
ca suport comunicaţional
0.3.3 Realizarea unor compoziţii colective pe o temă dată
5 Evaluare de postînvăţare 1 2 Evaluarea nivelului de cunoaştere a culorilor, materialelor,
instrumentelor şi metodelor folosite în vederea exprimării
artistice
6 Total 17 16

PLANIFICAREA SEMESTRIALĂ
SEMESTRUL I

Nr. Unitatea de învăţare Obiective Conţinuturi Nr.ore Observaţii


crt
1 Evaluare de Evaluarea nivelului de cunoaştere a culorilor, “Animale domestice” 1
preînvăţare materialelor, instrumentelor şi metodelor folosite în
vederea exprimării artistice “Animale sălbatice” 1
2 Elemente de explorare Explorarea polisenzorială a realităţii înconjurătoare „Casa mea” 1
polisenzorială a lumii Identificarea formelor, mărimilor, texturilor, culorilor, “Frunze de toamnă” 1
înconjurătoare gusturilor, mirosurilor “Fructe de toamnă” 1
Orientarea şi organizarea spaţială (direcţie, poziţie,
distanţă)
“Curcubeul” 1

3 Activităţi de cunoaştere Manipularea şi identificarea instrumentelor şi “S-au dus cocorii” 1


şi utilizare a materialelor, materialelor utilizate în activităţile artistice “Coş cu fructe”
instrumentelor de lucru şi Realizarea unor lucrări artistice libere sau pe o temă “Granule de nisip”
a unor tehnici specifice dată, utilizând diverse materiale 1
artelor plastice I
4 Compoziția ca mijloc Stimularea exprimării libere prin intermediul “Covor de frunze” 1
de comunicare limbajului plastic „A venit iarna!” 1
Realizarea unor compoziţii bazate pe reprezentări “Primii fulgi de nea” 1
geometrice ca suport comunicaţional “Crenguţe de brad cu 1
globuri” I
“Felicitare de Crăciun” I
„Peisaj de iarna” I
„Omul de zapada”
6 Evaluare de postînvăţare Evaluarea nivelului de cunoaştere a culorilor, “ Mozaic “ 1
materialelor, instrumentelor şi metodelor folosite în
vederea exprimării artistice
SEMESTRUL al II-lea

Nr. Unitatea de învăţare Obiective Conţinuturi Nr.ore Observaţii


crt
1 Evaluare de preînvăţare Evaluarea nivelului de cunoaştere a culorilor,
materialelor, instrumentelor şi metodelor folosite în “A venit iarna! 1
vederea exprimării artistice

2 Elemente de explorare Explorarea polisenzorială a realităţii înconjurătoare “Peisaj de iarnă” 1


polisenzorială a lumii Identificarea formelor, mărimilor, texturilor, culorilor,
înconjurătoare gusturilor, mirosurilor “Omul de zăpadă” 1
Orientarea şi organizarea spaţială (direcţie, poziţie,
distanţă)
“Moara” 1

3 Activităţi de cunoaştere şi Manipularea şi identificarea instrumentelor şi


utilizare a materialelor, materialelor utilizate în activităţile artistice “Cer cu stele” 1
instrumentelor de lucru şi Formarea gesturilor plastice în scopul însuşirii unor
a unor tehnici specifice tehnici de lucru şi a unor elemente ale limbajului plastic
artelor plastice Realizarea unor lucrări artistice libere sau pe o temă “Baloane” 1
dată, utilizând diverse materiale
“Granule de nisip” 1
“Primăvara în grădină” 1
4 Compoziția ca mijloc de Stimularea exprimării libere prin intermediul limbajului “Degetul priceput” 1
comunicare plastic. “Covoraşul” 1
Realizarea unor compoziţii bazate pe reprezentări „Flori de primavara” 1
geometrice ca suport comunicaţional “Tabla de şah” 1
Realizarea unor compoziţii colective pe o temă dată “Furtună pe mare” 1
„Suflam pete de culoare” 1

5 Evaluare de postînvăţare Evaluarea nivelului de cunoaştere a culorilor, “Desen cu tema la 1


materialelor, instrumentelor şi metodelor folosite în alegere”
vederea exprimării artistice 1
“Albumul clasei”
PLANIFICAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
SEMESTRUL I
Unitatea de învăţare: 1) Evaluare de preînvăţare

Conţinut Data Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.


“Animale 19.09. -testarea capacităţii de discriminare a culorilor - fişe proba practică
domestice” -exerciţii de organizare a perceptivă şi orientarea în individuale
câmpul vizual -planşe
26.09. -acuarele
“Animale sălbatice”

Unitatea de învăţare: 2) Elemente de explorare polisenzorială a lumii înconjurătoare

Conţinut Data Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.


“Casa mea” 3.10. -testarea capacităţii de discriminare a culorilor -lucru observarea sistematică
-exerciţii de organizare a perceptivă şi orientarea în individual aprecierea verbală
“Frunze de toamnă” 10.10. câmpul vizual -frunze
-exerciţii-joc de orientare spaţială uscate,lipici
“Fructe de toamnă” 17.10. -exerciţii de trasare a liniilor de diferite grosimi, cu , hârtie
instrumente de lucru diferite glasată
“Curcubeul” 24.10.

Unitatea de învăţare : 3)Activităţi de cunoaştere şi utilizare a materialelor, instrumentelor de lucru şi a unor tehnici specifice artelor plastice

Conţinut Data Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs


“S-au dus cocorii” 31.10. -exerciţii de familiarizare cu instrumente de lucru şi -munca evaluare orală
cu principalele materialele de lucru independent individuală şi de grup
ă
“Coş cu fructe” 14.11. -exerciţii colorare în contur
“Granule de nisip” 21.11.

Unitatea de învăţare: 4) Compoziția ca mijloc de comunicare


Conţinut Data Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
“Covor de frunze” 28.11. -exerciţii de identificare şi armonizare a culorilor -munca aprecierea verbală
„A venit iarna!” 05.12. -exerciţii- joc,desen în creion independent observarea sistematică
“Primii fulgi de nea” 12.12. -exerciţii de comunicare a conţinutului lucrării ă aprecierea verbală
“Crenguţe de brad 19.12. -exerciţii de interpretare şi apreciere a lucrărilor -munca
cu globuri” 09.01. proprii independent
“Felicitare de 16.01. ă
Crăciun” 23.01. -munca
„Peisaj de iarna” independent
„Omul de zapada” ă

Unitatea de învăţare: 5) Evaluare de postînvăţare

Conţi nut Data Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.


“Mozaic” 30.01. -concursuri de desen -munca probă practică
independent
ă

SEMESTRUL al II-lea

Unitatea de învăţare: 1) Evaluare de preînvăţare


Conţinut Data Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
“Peisaj de iarnă” 13.02. -testarea capacităţii de discriminare a culorilor - fişe proba practică
individuale

Unitatea de învăţare : 2) Elemente de explorare polisenzorială a lumii înconjurătoare

Conţinut Data Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.


“Peisaj cu copaci 20.02. -testarea capacităţii de discriminare a culorilor -lucru observarea sistematică
desfrunziţi” 27.02. -exerciţii de organizare a perceptivă şi orientarea individual aprecierea verbală
”Om de zapada” 06.03. în câmpul vizual
“Scoala”

Unitatea de învăţare: 3) Activităţi de cunoaştere şi utilizare a materialelor, instrumentelor de lucru şi a unor tehnici specifice artelor plastice

Conţinut Data Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.


'Chipul mamei” 13.03. -exerciţii de familiarizare cu instrumente de lucru -munca evaluare orală
“Cer cu stele” 20.03. şi cu principalele materialele de lucru independent individuală şi de grup
“Baloane” 27.03. -exerciţii colorare în contur ă
“Ouă de Paşti” 03.04. -exerciţii de comunicare a conţinutului lucrării

Unitatea de învăţare: 4) Compoziția ca mijloc de comunicare

Conţinut Data Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.


“Degetul priceput” 24.04. -exerciţii de armonizare a culorilor prin suflarea -munca aprecierea verbală
“Granule de nisip” 08.05. cu paiul în pete de culoare aşezate cu pensula independent
“Covoraşul” 15.05. groasă pe hârtie uscată ă
„Flori de 22.05. -exerciţii de trasare a unor linii groase şi subţiri
primavara” în diverse direcţii şi intersectate
Unitatea de învăţare: 5) Compararea produsului personal cu modelul prezentat sau cu altele similare

Conţinut Data Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.


“Tabla de şah” 29.05. -exerciţii de comunicare a conţinutului lucrării -munca observarea sistematică
“Furtună pe 05.06. -exerciţii de interpretare şi apreciere a lucrărilor independent aprecierea verbală
mare” proprii ă
„Suflam pete de -exerciţii de redare a temei propuse -munca
culoare” independent
ă

Unitatea de învăţare: 6)Evaluare de postînvăţare

Conţinut Data Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.


“Desen cu tema la 12.06. -concursuri de desen -munca probă practică
alegere” independent
“Albumul clasei” 19.06. -compoziţie colectivă ă