Sunteți pe pagina 1din 5

PROBÃ DE EVALUARE INIŢIALÃ

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNÃ – CLASA A IV A

DATA: 02.10.2018 Numele şi prenumele:.....................................


Citeşte cu atenţie textul:

Povestea spune cã a fost odatã un pãdurar sãrac, care trãia împreunã cu fiica sa într-o
pãdure imensã şi adâncã. Fata ştia toate secretele pãdurii şi cãrãrile ascunse sub iarba
înaltã şi tufişurile dese.
Într-o zi, un viteaz prinţ s-a rãtãcit în pãdure. A umblat mult prin pãdurea întunecatã
pânã când a întâlnit-o pe fatã. A întrebat-o unde se aflã şi a rugat-o sã îl ajute sã gãseascã
drumul. Când prinţul a vãzut-o pe fata frumoasã şi blândã s-a îndrãgostit de ea şi a cerut-o
de soţie.
Dar fata cea bunã i-a spus cã ea a promis deja cã va fi soţia lui Bucur, un cioban harnic
care locuia în pãdure.
Cerinţe:
1. Formuleazã trei întrebãri legate de text care sã înceapã cu cuvintele:
a) Unde .....................................................................................................................
b) De ce .....................................................................................................................
c) Ce ..........................................................................................................................
2. Identificã sinonimele cuvintelor:
ascunse - .................................. secrete - ........................................
cãrãri - ..................................... pãdure - ..........................................
cioban - ................................... imensã - ..........................................
3. Cautã, în text, antonime pentru urmãtoarele cuvinte:
minusculã - ............................. severã - ....................................
a rãspuns - .................................. puţin- .......................................
4. Transcrie din text:
a) 10 substantive: ..............................................................................................................
.............................................................................................................
b) 8 adjective: .................................................................................................................
.................................................................................................................
c) 6 verbe: ........................................................................................................................
d) 4 pronume: ...................................................................................................................
5. Analizeazã urmãtoarele cuvinte:
pãdurar: ..........................................................................................................................
imensã: ............................................................................................................................
trãia: ...............................................................................................................................
ascunse: ............................................................................................................................
tufişurile: .........................................................................................................................
sã ajute: ...........................................................................................................................
ea: ......................................................................................................................................
6. Rescrie corect, din punct de vedere ortografic şi al punctuaţiei, urmãtorul text:
Într-o zi, un elev a venit la şcoalã cu pantofii murdar-i. Doamna învãţãtoare la
întrebat de ce ai pantofii muradari. El ia rãspuns. mama a plecat de-dimineatã l-a
serviciu ş-i n-a avut timp s-ãi cureţe. Cum, ţie mama îţi curãţã pantofi!
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
..........................................................................................................................
7. Scrie un text cu titlul – Pãdurea, toamna, în care sã utilizezi cât mai multe adjective.
Nu uita de structura unui text creativ – introducere, cuprins, încheiere.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
PROBÃ DE EVALUARE INIŢIALÃ
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNÃ – CLASA A IV A
DATA: 02.10.2018
OBIECTIVELE EVALUÃRII:

- Sã formuleze întrebãri legate de conţinutul textului;


- Sã identifice sinonimele cuvintelor date ca stimul;
- Sã gãseascã, în text, antonime pentru cuvintele date;
- Sã recunoascã, din text, 10 substantive, 8 adjective, 6 verbe şi 4 pronume;
- Sã analizeze morfologic pãrţile de vorbire cerute;
- Sã rescrie textul, respectând regulile de ortografie şi punctuaţie;
- Sã alcãtuiascã un text creativ despre pãdure în anotimpul toamna,
respectând structura impusã de textul creativ;
PROBÃ DE EVALUARE INIŢIALÃ
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNÃ – CLASA A IV A
DATA: 02.10.2018
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢÃ
ITEMUL FOARTE BINE BINE SUFICIENT
Formularea de întrebãri Formuleazã corect 3 Formuleazã corect 2 Formuleazã corect 3
întrebãri. întrebãri. întrebãri.
Identificarea de Identificã corect 6 Identificã corect 5 Identificã corect 6
sinonime sinonime. sinonime. sinonime.
Precizarea antonimelor Gãseşte corect 4 Gãseşte corect 3 Gãseşte corect 4
antonime. antonime. antonime.
Identificarea pãrţilor de Precizeazã corect 8-10 Precizeazã corect 5-7 Precizeazã corect 2-4
vorbire substantive, 6-7 substantive, 4-5 substantive, 1-3
adjective, 5-6 verbe, 3-4 adjective, 3-4 verbe, 2 adjective, 1-2 verbe, 1
pronume. pronume. pronume.
Analiza morfologicã a Analizeazã corect. Din Analizeazã corect. Din Analizeazã corect. Din
cuvintelor punct de vedere punct de vedere punct de vedere
morfologic, 6-7 pãrţi de morfologic, 4-5 pãrţi de morfologic, 2-3 pãrţi de
vorbire. vorbire. vorbire.
Rescrierea corectã a Respectã grafia Respectã grafia Respectã grafia
textului cuvintelor, regulile de cuvintelor, regulile de cuvintelor, regulile de
punctuaţie, aşezarea punctuaţie, aşezarea punctuaţie, aşezarea
textului în paginã, textului în paginã, textului în paginã,
scrierea cu majuscule, scrierea cu majuscule, scrierea cu majuscule,
corecteazã ortogramele, corecteazã ortogramele, corecteazã ortogramele,
având 1-4 greşeli. având 5-8 greşeli. având 9-12 greşeli.
Scrierea textului creativ Textul este adecvat la Textul este adecvat la Textul este adecvat la
titlu, respectã aşezarea în titlu, respectã aşezarea titlu, respectã aşezarea în
paginã, regulile în paginã, regulile de paginã, regulile de
ortografice şi de puntuaţie, dar apar puntuaţie, dar este
puntuaţie, ideile sunt greşeli de ortografiere dezlânat, cu greşeli de
înlãnţuite corespunzãtor, şi care în exprimarea scriere şi lipsit de
textul are coerenţã şi expresivã. expresivitate.
expresivitate.
PROBÃ DE EVALUARE INIŢIALÃ
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNÃ – CLASA A IV A
DATA: 02.10.2018

REZULTATE OBŢINUTE

NUMELE ŞI PRENUMELE ITEM1 ITEM2 ITEM3 ITEM4 ITEM5 ITEM6 ITEM7 CALIFICATIV
FINAL
BADEA MARIA FB S FB FB FB FB INS FOARTE
BINE
DAIA ERICA FB FB FB FB FB FB B FOARTE
BINE
DINITA ANDREI FB FB B FB FB B FB FOARTE
BINE
DRAGOMIR IONUT B S B FB FB INS INS FOARTE
BINE
DULGHERU RAZVAN FB B S B FB S B BINE
DUMITRU ANDRA FB FB FB FB FB FB FB FOARTE
BINE
GHEORGHIU MAYA FB FB S FB INS FB INS BINE
MARIN NICOLAE FB INS INS B S INS S SUFICIENT
NEGOI CRISTIAN FB S INS FB S INS B SUFICIENT
PELIU MIRUNA FB FB FB FB FB FB FB FOARTE
BINE
ROMAN VALENTIN B B S S S INS INS SUFICIENT
SAIZU CRISTIAN FB B B FB FB FB B FOARTE
BINE
SANDU BIANCA FB B S B INS FB INS BINE
STATE LIVIU FB B S FB S INS S SUFICIENT
STARICA ARIANA FB FB FB FB FB FB FB FOARTE
BINE
STEGARESCU ALESSIA FB B S B FB B B BINE
SERBAN ALEXIA FB B B FB S B S BINE
SERBAN VALENTINA FB B B B S B B BINE

S-ar putea să vă placă și