Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA BABEŞ BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA SERIA 2018-2020

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

CONTRACT DE STUDII NR. 1848 / 2018 PENTRU ACTIVITĂŢILE


PROGRAMULUI DE STUDII PSIHOPEDAGOGICE, NIVELUL II (APROFUNDARE)

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE:
1. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic al Universităţii Babeş-Bolyai, în calitate de ofertant de activităţi
de formare psihopedagogică şi
2. Cursantul (a)…………..............................………….............……………………………………, absolvent al Facultăţii
…………………………………...………..........................., specializarea….........…….......………....................................…,
linia…................……………, limba de studiu la DPPD ......................................., în calitate de beneficiar, cu următoarele
date de identificare: fiul (fiica) lui …………..…………………şi al (a) lui ..……………………..., născut la data
de………………..…, în localitatea ………………………………….…, judeţul ………………............, cu domiciliul stabil
în judeţul…………………………, localitatea………….........………………………, str.…………….…………………......,
nr.…..……, bl….......…., ap….........…., telefon ………………………………, e-mail: …......................…......…… cu
buletin / C.I., Seria ………., Nr. ………..….., CNP ………...……………………..…..

II. OBIECTUL CONTRACTULUI:


Prezentul contract are ca obiect derularea activităţilor din planul de învăţământ al Programului de studii psihopedagogice,
Nivelul II, (30+5 credite), al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic al Universităţii Babeş-Bolyai:

Nr. ore pe săptămână Felul


Cod Disciplina Credite
Curs Seminar Lucr. practice verificării
Semestrul 1 Anul I
XND 1101 Psihopedagogia adolescenţilor, 5 2 1 - E
tinerilor şi adulţilor
XND 1102 Proiectarea şi managementul 5 2 1 - E
programelor educaţionale
Semestrul 2 Anul I
XND 1203 Didactica domeniului şi 5 2 1 - E
dezvoltări în didactica
specialităţii (învăţământ liceal,
postliceal, universitar)
XND 1204 Disciplină opţională 5 1 2 - E
Semestrul 3 Anul II
XND 2305 Practică pedagogică (în 5 - 3 - C
învăţământul liceal, postliceal şi
universitar)
XND 2306 Disciplină opţională 5 1 2 - E
Semestrul 4 Anul II
TOTAL Nivelul II 30 8 10 6 5 E + 1C
Examen de absolvire: Nivelul II 5 - - - E
Legendă: E= examen, C= colocviu

III. ALTE CLAUZE:


1. Cursantul se obligă să facă dovada deţinerii certificatului care atestă absolvirea Nivelului I din programul de studii
psihopedagogice al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.
2. Cursantul se obligă ca, pentru a susţine examenele şi colocviul corespunzător unui anumit semestru, să achite la sediul
DPPD, în contul DPPD, sumele aferente fiecărei discipline, calculate prin înmulţirea numărului de credite corespunzător
disciplinei cu valoarea unui credit.
3. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Director DPPD, Secretar specializare, Cursant,


Conf. univ. dr. Cătălin GLAVA

S-ar putea să vă placă și