Sunteți pe pagina 1din 66

<

ADRIANA DRAGOMIR ,i\ OVIDIU BAOESIIU


LUClAtt DRAGOMIRt' ', " ION DAMIAN BiRC[ll
7
t-i)
i

EXERCITII $I PROBTEME
DE
MATEMATICA

(-'

()

l.
I
EDITURA BIRCHI:
Bd. Sudului nr. 2, ap.8
300686, Timigoara

Tel./Fax: 0256-464642
Mobil: 0723-593430
E-mail : rmt.mate @ yahoo.com
Tiparul: Imprinieria de Vest,. Oradea '
",
Tehnoredactare: Adina Filca,

@ Copyright Editura Birchi


All rights reserved

Tiparul executat la Imprimeria de Vest,


Oradea, Calea Aradului nr. 35
nouAln
\
Capitolul l
PERMUTARI, MATRICE

l.I. Permutdri

1. 56 se calculeze care este numdrul funcfiilor bijective definite pe {t,2,:}cu valori in

{t,Z,Z}. Si se calculeze gi numSrul funcfiilor in cazul in care sunt doar injective, respectiv
doar surjective.

2. Caredintre urmdtoarele tablouri reprezintd permutiri ?

(r23 4) (r23 4)
o'[, 4 r,)t .(r23 4s).
"U 4 t t)'
(r23rz -t (t23 4\
"[t | 2 t,)'
(t23 45'\
d)[3
3\ n[' 3 z 4 t)
; ; ; ;), ",[; i r r)'
3. Preciza{i ie N pentru care urmbtoareletablouri suntpermutdri :

(r23 4s) ..(r234s 6\ (t23 4)


o'[o 6 i t 2 t)' i t
i , , ,)'
"[;(t23 "[., t)'
+\ (t23 4s) (r23 45')
.)U;;;), o[; i,r,), n[,2istl
4. S[ se calculeze cdte permutlri de gradul 4 existd.S6 se dea un exemplu de astfel de doud
permutdri o Si t pentru care o(L) + r(I).

5. 56 se calculeze cate permutdri de gradul 5 existi.Sd se dea un exemplu de astfel de doui


permutdri o r
gi pentru care o(1) = 711; t1 o(2) * r(2),

6. Si se calculeze cdte permutdri oe So satisfac : o(2) =/.

7. Si se calculeze cdte permutdri oe S, satisfac : o(1) = I 9i o(4) - {'

8. Sd se calculeze cdte permutiri oe S, satisfac : o(l)+ o(2) - 4'

9. Sd se calculeze cdte permutdri r e S, satisfac : c(I)'r(3) - 4'


10. in mulfimea S, a permutirilor de gradul 3 se consider6 permutdrile

o-l 2 3l s Sisecalcureze o.r ri r'o.


- u 3 2) ' "=[l\2 '| ').
3)
r ff. ln mullimea S, a permutirilor de gradul 4 se consideri permutirile
(t 2 3
d=l
[4 t2 1),0=(L
Sii se calculeze
: ', i),,=(: : 'r i)
:

a) aF, fz, zq : b) d(I)+d(3) ; c) p(2)+ p(3)


d) (dp)(3); e) (fa)(z); D @fDQ).

12. tn multrimea Sn a permutirilor de gradul 4 se considerd permutirile


+\ (r23 +\ _(r23 +)
u_(r23
u 4 2 rJ''=[, l 3 o.J''=[, 4 2 t)
Sii se calculeze :

a) uv, vw, wu; ; b) a(I)+u(4) ; c) w(1)+w(3)


d) (wr)(3); e) (wv)(2); f) (uvw)(2).
13. tn mullimea S, a permutirilor de gradul 3 se considerd permutdrile

: u=(:',
"=(:',
Sd se calculeze
i),u=(I
:
i),, )
d(t)+a(3);
a) b) (p6)(2) i e az;
d)f'; ")6o; f)6^'.
14. in mullimea S, a permutlrilor de gradul 3 se considerl permutdrile
(t 23\ (t 23\ (t rr).
u=[, z z)'u=lz i t.,1 u' '=[, t z)
Si se calculeze :

a) u(I)+u(2) ; b) (uw)(Z) ; u'i


.4 ")
d)wt; e)v ; 0 rt*.
15. Studiafi dabd existii oe ^S, pentru care o(l) + o(2) + o(3) * 6.
16. in mullimea So a permut6rilor de gradul 4 se consideri permutarea
(t234\
u =l'
u423)
17. SI se determine inversele urmitoarelor permutlri :
(t234\
^) "=(: 1 ?). ',
2 34s\
' B=[l :
" (t23
4s\
i i). o' "rr=1, z 4 rJ€s,;
(t23+\
' d=fl
d)
124 s r rJ"' "''=[o 3 z r sJ€s'
oP=[+ t z r.,Jtt'
\

18. Si se rezolve ecualia dx = P in fiecare dintre cazurile urmiitoare :

a)
"=(: ', i),'=(i ? 1)",,
b)
"=(i 1 ',),0=() 1 i). ','
c)
"=(: ? : !) o=(i : ', i)' Soi
d)
"=[l i: i),'=(I: i :)' S*i

e)
"=(::ii'^),0=(I::: ;).
Srl

0
"=(I :: i i),'=(I :: : ;).
s5.

19. Sn se determine cel mai mic numlr natural nenul n pentru care oo = e in fiecare
dintre urmitoarele cazuri
(r2 34
:

(r zr\ (tz3 +\
a) o=[,
r z)es': o'o=[, 3 l o)' Soi c) o=l
[42 53 l.
sr;

(t zr\ (t23 +\ (rz 34


d) o=[, s,; o =[o
r rJ€ Soi
"' 2 t t)' 0 d=l
54
sr.
[32 N.
20. Sa se determine cAte elemente are mullimea 14 =lo,o2 ,o',...,do,...] in fiecare dintre
urmltoarele cazuri
(t z :\
:

(t 2 3 +\ (tz 34 s\
u, o=[, b)' d=l le Sni c) o=l
: r.Je s,
[4 2 3 r) [45 23 ,J's"
(t
al o=[z
z s\ s, (t 2 3 +) hz 34 s\
r :Jc ' d=l\2 4 |
e)
3)
le Soi 0 o--l
u2 54 ,J't'
21. SA se determine ot* n fiecare dintre urmitoarele cazuri :

(t z r\ (r z 3 +\ (t 2 3 +\
b) o=l c) o --l
a) o =l.,
: rJe s'; [4 2 3- r)
leS,;
[2 4 r 3)
le Sni

(t z :\ (t23+\ (t 2 3 +\
d) o=[, e) o=l f) o=l
r :J€ s'; u423)leS,;
[2 r 4 3)
le s4.

7
I 22, ln mullimea S, a permutdrilor

.=(l ::),,=(: ? ;) ,=[l


de gradul 3 se consideri permut5rile

i:)
I
I
S[ determ\ne
se uv;
"
S[ se determine w3 ;
Sd se rezolve ecuatria ux=w

23. in mullimea S, a permutlrilor de gradul 3 se consider[ permutdrile


(t 2 3\ (r 2 3\ (t 2 3)
i
"=[, ,)'u=1, t ,J u' '=[, 3 rl
a) Si se determine bc;
b) S[ se determine a6 ;
c) Sd se rezolve ecua{ia axb -- c .

24. ln mu\imea S, a permutdrilor de gradul 3 se considerl permut[rile


(r 23)
(t 23\ (t 23)
'=u;;J''=[.; 3 2)t''=[' 3 t)'
a) Sd se determine ba;
b) S[ se determine c'2 ;
c) SI se rezolve ecualia ax = cb .

25. in mullimea ,So a permutdrilor de gradul 4 se consideri permutdrile


(rz3 4\ (t23 4) (t23 4'\
'=[; ; , t)''=l) i , ol'=1, 4 z t)
a) Sd se determine uw i
b) Sd se determine vr5 ;
c) Si se rezolve ecuagia tt)o ) = v .

26. Si se determine care dintre urm[toarele perechi sunt inversiuni ale permut[rii
(t 2 3 4 5 6\
"=[; s r 6 z o)=tu'
ay (14); b) (Ls); c; (+,6);
a1(2,+); e; (3,4); D (2,6).

8
56 se determine numarul inversiunilor fiecfueia dintre urmdtoarele
permutdri din S, :
?.
d'=[l i',:;), o) p=(l i 1 i',)' ")d=[l 'o li :)'

",=(l :ii N' o,=[l i":N' nr=ll


28. Sd se precizezecare dintre urm6toarele permut6ri din Su sunt impare :
"1:)
'=[l :i2',:) ,=[l :'^2":) '--(',',',2: i)
^(t234s o\ (t2345 o\ (r234s u).

'=U;;;;;)''=[; i ' 3, ,)'t=[o 61s 3 z)

4). SI se determine perechile (i, i) de numere naturale astfel inc6t urmatoarele permutari
si fie pare :

o,
"[l i: ])='' "[l 1'o l)'*' '(l 110, )'
', ',).r,, ",[: ', i 1 "', l)'*' n[] 1', i :)
"i;
30. 56 se determine perechile (i, i) de numere naturale astfel incit urmatoarele permutdri
sI fie impare :

o, o,

'[l ', :1)",' " [: ', : 1!)"" " [: i ', ',J'

"i: ? l)-*, "(l ',2:1 l)=o' '[l ',', i ;)

este imparl
31. Sd se precizezecare dintre urm[toarele permutiri
:

ri z 3 4 ... 24 2s 26 27 5o).
u'o=[, 4 G 8 ... 48 so I 3 4s)'
(t 2 3 4 ... 24 2s 26 27 5o).
u/=[.r 3 s i ... 47 4s z 4 soj'
r
oy=( r z 3 4 24 2s 26 27 so').
(so 4e 4s 47 27 26 2s 24 r ),
o,' o=(
, z 3 4 ... 24 25 26 27 so').
[so 48 46 44 4 2 4s 47 r)'
ete=(r 2 3 4 ... 24 25 26 27 so)
' [2 1 4 3 ... 23 26 2s 28 4s)',
r)o_(r 2 3 4 24 zs 26 27 48)
[4 3 2 I ... 2t 28 27 26 4s)'
32. Schimbdnd intre ele, dou[ cdte doui, literele cuvdntului d,
un elev obline, dup6
citeva astfel de transformiri un nou cuvAnt p. S[ se determine dacd numirul schimbirilor
efectuate a fost par sau impar in fiecare dintre urmitoarele cazuri :
a) d=lac, B=cal I b) a=alb,p=bal;
c) a =crap, p =porc; d) a =troc, p = cort i
e) a=curat, p--urcat; ft a=apuseni,p=pasiune.

33. Sd se determine n € N* pentru care permutarea


(t 2 3 4 ... n n+I n+2 2n\
o =l 4 6 8 2n t 2 I este oard.
t2 2n-I)
34. Si se determine n € N' pentru care permutarea
(t234... n n+tn+z 2n\
o =l I este imoard.
(l 3 s 7 ... 2n-t 2 4 2")--'-
35. SI se determine n € N* pentru care permutarea
(t z 3 n\
t=l . le S,nestepare.
\rz n-l n-2 l) L

36. Permutarea 0 e S, se descompune in produs de transpozi{ii astfel :

d = (13X3s) (z+)(t+).
a) Si se calculeze 0(2)+ 0(3) :
b) Si se calculeze 0(D + eQ) + ...+ 0(5).
37. Permutarea 0e Su se descompune in produs de transpozilii astfel :

o -0s)(26)(z+)(z+).
a) Sd se calculeze 0(3)+ 0(5) :

b) Si se calculeze 0(L) + 0(2) + ...+ 0(6).

t0
A Sn se scrie ca produs de transpozilii urmatoarele permutlri
(r 23\ ^(t234 5) (t 23 +).
.r'=[z;;), b)/=[; 3 2 t o)' "r/=[: 4l z)'
23 4su).
no=[l ', i i), ",'=[1 '^ : i :)'
o/=[: 32 4 s L)
!L Sn se rezolve in mullimea S, urmltoarele ecuafii :

no=[l i:), ",'=[l :i)' ",


.'=[i : i)
I Si se rezolve in mullimea So urmitoarele ecua{ii :

230.1.
11,t=e; o),'=[l : : i), ,r'=(I r32)
nl
{1. Si se arate ci numdrul permutdrilor pare de gradul n este egal "u t.
o(2) o(n)
&.Si se determine permutlrile o€ S, pentruciue + =
1

13. Sd se arate ce pentru orice permuta rc O e Sn existi k e N. astfel inc6t Oo = e.

l{Daci H c S,,H *@ : o,Te H = ote H' sdse arateci :


ateproprietatea Y

YoeH+oteH.
45.Dac6o€S,,n)-3,satisfaceegalitateaoT=TopentruoricepermutareT€Sn'sise
arale cA o = e.

m.'ba r" arate c6 funcgia / : S, + S, , "f (x) = x' nueste injectivi 9i nici surjectiva,
\,._... '.'..'''
(t
I 2 3 4 s)l'
{7. Si se rezolve in S, ecualia ox = xo , un6s ^: " [z 31s 4)

d€ s, satisface, pentru orice L< i < i 3 n , egalitatea


48. 56 se arate c6 dac6 permutarea
o(i)+ o( j) -- i + i , atunci d este permutarea identicI'

11
7.2.Matrice

49. Sd se precizezntipul fiecdreia dintre urmitoarele matrice :

(r 2
(r 2 3\
;,J'
|

u o=[; '"
"'=[1 :

(t -r J,
tt 2\ 31 2
dc=lz t l' d)D -
[s 4) rJi

50. Pentru matricele de la exerciliul anterior s[ se precizeze elementele

ar, brr, crp d 11' € 72' fs'


51. ST SE precizszetipul fieclreia dintre urmdtoarele matrice :

r-4 10
2 3 r2 (z 5 2)l'
b) B=l
a) A=
2210 [-t 7 r)'
0113
I
(i' f) 3
c) c = 2
_,r
[_;, )t
-5
(J, -.6')
elr=[ o 1l'
[r o )
a3a rby2, C 22, d a1, € p, f21.

T2
53. Sd se determine numerele reale x, y astfel inc6t sI avem A- B in fiecare dinte
cazurile urmetoare :

(l (x+v
A=[x, 2\ 2x\
,),u=l ; ,*),
a)

. (r+*' t)LB=
b) A=l ^ (e "-y').
I zy 3)'" [.' *ty)'
(s 2) _ (r+y .r-_y)
., o =[, =l
,),u ,' ,' )t
, ^=[j,),"=(;),
A=1
(*'
'*yl
" ^ (+y 3y ).
"''^-[o 4 J'"-t y x+zy|
e) LB=

O a=(J"-r x' :"r),r-(r 4y 2(x+y)).

jr),, =(; ';),'=["i


s4. in M,(rR)

Sd se determine
se considerd matricele
^--(:
x, y astfel incdt A + B = C.
,'.:')
v-x\l-C
'
(a
55. in Mr(R) se considerdmarricele =(l:'" 2x-t) =l
^=(: i),, [2 )
Sdsedetermine r, y astfelinc6t B+ A=C.
o=(',
s6. in Mr(R) se considerd matricere
;t),r =(i :,),r=(: i)
a) SI se determine matricea D =2A-
B;
b) Sd se determine matricea E =3A+ C;

c) Si se determine matricea P -!2 e+ C;


d) Si se determine ft e IR pentru carei A+ k'B = C.

),r=[l 'r)''=(:
sz.in Mr(R) seconsideramarricele
^=[: _t i)
a) Si se determine matricea D = 58 + A;
b) Sd se determine matricea E = C - A;

c) Sd se determine matricea r =! n -)C;


23
d) Sd se determine k e lR pentru care A+ k'B = C.

l3

I
(so s\ (04 o\ (r 1

matricele O = I O 3
58.ln M3(R)

a) Si
se considerd

matricea D -28 +3A;


se determine
[,0 :J'=[;:;J"=[l
1

1 il'
b) Str se determine matricea E = 4C - A;

c) SI se determine matricea F A+l


=r32 B;

d) S[ se determine p,q€ IR pentrucare p.A+q.B=C.

59. SA se determine p,4 € IR pentru care p' A+ q. B = C in fiecare dintre cazurile


urlnatoare :
(r 2\ (z l\ (q s\
u'o=[, uJ 'u=[o z.J 'c=[ro to)'

o=(l ;) ,,=[:, :),,=(::),


"
", o=(-J l) ,.=[,] ;),
o, o=[l 'o),"=('o :r),r=(i o'lr),
"),'=()
, o=(l ;) ," =(,1., l) ,'=(3 n;'),
n
^=[f #] ,u=(1 ;) ,'=[; ?)

60. Si se determine matricea X in fiecare dintre cazurile urmitoare :


(-+ o) (o o\
r'.(; -'r)=[: :),
b) 2x +[
o _uJ= [o o),
")3x*(1 _:)=(; ?),
o),'-[: _',)=(i ?)'
(z r g\ (s3
",[l :).,. =(i :), n =[,
[, -2 rJ** 3 ;)

L4
ti i':)'(ii:l
61. in Mr(lR) se considerd matricele A =

SI se scrie : 'A,'8,'(A+ B),

62.in M,,,(lR) seconsiderdmarricete


^=[l ; ;),r=(:, : I
Si se scrie ; 'A,'8,'(A+ B).

1\ ( -r -2\
63. in Mr(lR) se consideri matricele O=(1
Ir t)'t
=l-, o )
a) Si se determine matricea C = A-28;
b) Snse determine matricea D = A+' Bi
c) Si se calculeze Tr(A) +Tr(B);
*^:--=
X, y :.
"*" {?!
d) Sd se determine marricete pentru
lx-2Y-B
(Se noteazd cu T(A) urma matricei A, adici suma elementelor de pe diagonala principalS)

64. in Mr(lR) marricete o=(1 :t -l -l\ (

(3 ,J''=[o 4l
se considera

a) Si se determine matricea C -3A+ B;


b) 56 se determine matricea D = 2A-'Bi
c) Sd se calculeze Tr(A) -Tr(B);
*:: o-
d) s[ se determine marricele X, Y pentru.-" {^f
l3x -2Y - B
65. SE se determine matricea C = A.B in fiecare dintre urmitoarele cazuri :

(t 2\ (z -l'\ t')."=[o r)
u'o=[, oJ'"=[,
-r)t b)A=(t -t)
(t 2\ (r
[-r \r o)'
o\
'r
A=[r
,J'u=[o ,), o, o=[l ?),"=[i :),
( r -l\ (z -r\
o=[_, 0.,l,"=[,
", i; o
^=[i, ;l),"=[; :)

l5
66. SA se determine matricea F = A'B in fiecare dintre urmdtoarele cazuri :
o=[-', ;),,=[: :),
")o=[1 ;),,=(l ,')' "
",
o=(1 :,),,=[; :,), ,
^
=
[; ;),,
=
[],
_")'

-i)' -,'),"
, o=[l ;),,=[? n
^
=
[i, =
[: :)
67. Sd se determine matricea U = C'D in fiecare dintre cazurile urmltoare :

(r 2 3) (r, t) (\ :l ^ (-r -z'1


uyc=l -r o rl,o=lo r rl' b)
'=l.i ?J''=[-' -')'
[o o z) [o o t)
,= d) ,=(i l),"=[-', i :)'
[_t, ir),, [i, -t )'
=
",
-Jl
o.=[l ]),,=[], 0 , =l', i ?.l,, =l; i
il [o o r,,l [o o L)
68. Si "
se determine matricea T = C'D in fiecare dintre cazurile urmltoare :

(t 1o) (t or)
6r=1, o tl,r=lo t ol' "'
=[. l ll," =[l -',)'
[oorJ lotr) [r o)
., r=[l -"),r=[i 1), ".=[], l)',=[? ; ;)'
(r -1 z) (z t -t)
(z -1 o),r=fl :.l,
-c =[3 -i,l
"r o -,J'":[;
"r)
"=[: i '=l: i:,1
6g.SlsedeterminematriceaW=B'A'Cinfiecaredintrecazurileurm[toare:

u o=[l ',,),u=[; l,'=[i ;)'


/g\ (t -r),c=1r _t z);
b) A=[r.,},r=[.o
z )

16
\

c) A=(_1 2),n_[:] .=0,

j,
^[i lJ 't?
d)
: i] '[:]
-:),,=[-"),
^=(; _i),,=[l
e)

a= (r t -z), n =(3r),r=
[:]
70. SI se determine A', A' pentru fiecare dintre urmItoarele matrice :

(r
A=[_r
g\ (z
or a=[o
r) (z
'r ;), ;), ",o=[o

o, o=[l ? ;.l,
[or-')
",o=[l l ?.l,
[oor)
o
^=1"
[r
0
I")'
0 il
zr.in u,1R)
^=[; i),r=[l l)
seconsiderdmatricere
3),r=(:,
a) Sd se determine matricea D - AB - BA;
b) SI se calculeze At,At ,At'; :

c) SI se rezolve ecua{ia matricealI AX = C;


d) Sdsedetermine matricele E ='A'' B si F=' (fa);
e) Considerdnd funclia f : M r(R) -+ M, (R) ., f (X) = X2 -2X + /r, sd se determine

/(A) sl /(B).
0 56 se dea un exemplu.de matrice U pentru care existd o infinitate de matrice f astfel
incdt CY -U.

erdmarricere o=(t :),"=[i ;),r=[; i).


[0t
a) Si se determine matricea D = CB - BC;

t7
t
b) Si se calculeze A2,A3,A3oi
c) Sd se rezolve ecuafia matriceal5 XA - C;
''A $ p -' (ln);
d) SI se determine matricele E ='B
e) ConsiderAnd tunctia f :Mr(m)-Mr(R) , f (X)=X2 -5X+4'1, sd se

determine /(A) $ /(B).


0 Si se dea un exemplu de matrice V pentru care existi o infinitate de matrice Z astfel
incilt BZ =V.

73. Sd se arate c[ funcfit / : M, (R) ) Mr(R) , /(X) = Xz -2X nu este inj6ctiva.


(r l\ (r 2\ (r s)
74. in Mr(lR) se considerd matricele o=[; tJ'u=[o rJ't=[o 3l
a) S[ se determine Ar@;
b) Sd se determine la e lR pentru care Bz - 48 + m' I, = Or;
c) Si se determine p e lR. pentru care Cz - 4C + p'1, = Ori
d) Si se rezolve ecuafia A)( = Ci
e) Si se rezolve ecua{ia (B - A)'Y = C;
f) SI se studieze dacd existl matrice nenule D pentru cate AD = BD.

75. SI se determine Atm pentru fiecare dintre matricele urmitoare :

(r (r o) (z
A=[; 3)
1)
b) A=U o=[o
") ;), ;), ', ,)'
(z 3\ (s 1'\ (z t).
d)A=[;;), ")o=[;;), no=[04
l\ ( a b\ ( zn 2c )
76. in Mr(R.) se considerd matricele o=( '" =[; o)'' -[r-, ,-LI
r-r ;J'"
a) Str sedetermine a,b,c,d e IR qtiind c5, in aceasti ordine, sunt in progresie
aritmeticd Si AB - C;
b) Sa se determine Ar2.

77.i\ Mz(c) seconsideramarricele


^=() ,:"),"=[l )
a) Si se determine perechile (a,b)e CxC pentru care AB = BAi
9^ -.-l
b) DacI a este rddacinl a ecuafiei xz +2x+4= 0 , sd se arate ,u E =(
[-4o 5 )
18
$i se dea cite un exemplu de matrice nenule A,Be Mr(C) pentru care
7E. :

u) /,n + ne; b) AB - BA; ) 2A= A2;


d) 3A - B; e) AB -28; f) A+ B +28.

79. Sd se calculeze urma matricei f (A) in fiecare dintre cazurile urmltoare :

(z t\ (z 1)
!'{ A-1" -l,f t"tx>=x2-5x+512i b) A=1" - l,.ftx) =x2-4xi
'L 3)'t
[t 'z " \42)'" '
(-t l\ (-z r\
a=[ -4Iz; o A=[-; ))'tt't= x2 +4x -zlzi
'l z r),t<*l=xz
(t I o\ (t o 1\
r a=lo r r l,/(x) =x2-zx; o a=lo r ol,/(xl =x2-3x+13.
[o o r.,l [t ot)
80. in Mr(lR) se consideri matricele

(z z\
16
22 ,.=[; j,),"=[l
A=l
(o ,)'u
- .61 ;)
\2 2
a) S[ se determine A5o;
b) Si se determine B3o;
c) S[ se rezolve ecuafia M= C;
d) Sdsedetermine rnelR, pentru care Bz *mlr=Or+B;
e) Si ecuafia DY = A;
se rezolve

0 SI se rezolve ecua{ia DZ = D2.

81. ln Mr(R) seconsideramatricete


in seconsideramatricele o,r=[i '*),rrr,r:\i
o,rr=[i '*),'rr,di :):]
-.(, t,.-
a) Sisedeterminematricea C=A(0)+B(0,0); Q p
rY' (,,.' jj IJ
3 I:::::HIffi::: ?;,il".B(1'1);
d) Sa se determine matricea 840 eLDi,-,
e) Sa se determin" ( ), z) p"nt- care3{0)'f (y,z) -- B(y, z)N
0 Sr se determine perechile (p, q) p"nou eqj' et q) j
.n-'' ""ri
,\J btSotz{o +,1IoI3se
'qto |fu.I-rs
82. Sd se determine, in fiecare dintre cazurile unnetoare, Ae Mr(Z) care

satisfac:
b) Az =Iri - (r 4\
a) A2 = O.; cy A, =[o
,),

o,=[l i), o o'=[l ;),


n A, -(-z ').
[-r -3)
"
'"- *utri""ula
t"u "'-""---'- f' '\' =(o '.).ru
d)
se arate c5 daci numerele
[z r ) [c
realex,y,z,tsuntinprogresiearitmetic6,atunciginumerelea_b,b-c,c_dau
aceeagi proprietate'

84' Se considerd 'o)t*'1o1 astfel incdt numerele a-d'b-c'b'c sunt


^=(:
b;1, bn
A'=(o' urun.i ="n -o:-1^'
nenule.Sdsearatec6dac6
[c' d')' a-d
:,,i
Ae M r(R)p"nt* care A2 - O=
85. SI se determine
[; ;l
(o I l\
86.SeconsiderlmatriceaO=1 , O f leMr(R).
[t r o.,l

Si se determine numerele reale a, D pentru care aA2 *bA+ZIr-- Or;

87. Seconsideramatricea o=('^ ilr)


\0
a)Sd se determine toate matricel e X e M, (R) pentru care A2X = XAz;

b)Si se arare cI nu exist6 nici o mairice Y e M r(lR) penttu care AzY -YA2 = Iz.

88. Se se rezolve ecualia matricealS


"= (r t')
"' [_O I )
89. Se considers marricea o=(l 1.l. t, (z).sase arate c6 :

[1 t)
a) Penrruorice ne N, o'=(:' an*z
1'.'l tu aneZ ti an,z'=an+t+an;
\.4r*r )
= An+t' Qn+t + An' An'
b) Pentru oice l4n€N* adeviratd egalitatea o
^tn
"r,"
t Se considera o rlddcin6 o aecualiei x2 + x+I=O gi matricea
(r
lt r l)
e=It 0 af l.sase calculeze At* ,A^' .
tt
[t o)' a)
n Se se calculeze A' .,ne N* pentru fiecare dintre matricele urmdtoare :
(r 1 o\ (r I o') (r t l\
a1"l=lo r o I' b) A=lo r r l; c1 A=lo I t l'
[oorj [oor) [oo r)
(r r2') (t 23) (t2
ora=lo t gl; eyA=lo t 2l; f A=lo I il
rt
[ooo.,l [oor) [oo t)
uo).
,n. a) Sd se arate ( ei s[ se retind ) ci daci o=(", * r(R) , atunci
* A! -(a+ d)'e+(ad -bc)'1, - gr,
b) Si se arate ci da6u Ae M, (R) 9i existd k e N, k 2 3 pentru cate Ak = Or atunci
,ilz =Oz.

f. Acum, o ecua{ie matriceal[ simpli ( mai respirali ! ) :

" [; :)=(: i)
tt Dati voi acum cdte un exemplu de ecua(ie matriceala care are o unic6
solufie, respectiv care are o infinitate de solulii'
G, Si se determine toate matricele X e Mr (lR)pentru care

N( = XA, una. a =l,1


(3 ?]
r)
(t o t\
I. Sn se determine constantele teale p 9i q pentiu care matricea
a=lo I ol
['olJ
clalia 43 = pA2 + qA.

-l+t.6 (t at\
-
Jt-Dacd o=--t- ,iarA=l ,, l, sa se determine numdrul real an astfel incdt
\a)- r)
>
si fie adevdratd egalitatea A2 + A3 +... + An -- an'A, Vne N,n 2.

2l
coloane in care elementele sunt
98. Se considera mulfimea M a matricelor cu 4 linii 9i 5
pe fiecare linie 9i din fiecare coloand
numerele 1 9i - 1 urtr"i in"ai produsul numerelor de
cu - l. Sd se determine numirul elementelor mullimii
considerate'
"|1""d
gg. Se considera marricele A, B,C e M" (lR) care satisfac egalitafile: A+ B = AB '
B+G=BC,C+A=CA. 56 se determine numarul real p pentru
cafe este adevarati

egalitatea A+B+Q - P'ABC.

100. Se considerd mullimea E=Mr.z(C) 9i se definegte


funcfia f :E-+E prin

((r, y)) = (2x + Y 3x + 2Y).


"f
a) S[ se arate ca : f (aA)= af (A)'Y aeC'Ae
E"

b) Si se studieze daci func{ia considerati este bijectivi ;

.jSa t" arate c6': f (A+ B)= f (A)+ f (B)'YA'Be E;


/x\
d) Si se arate cA exista o marrice
(l e M r(V') p""t*care /((.r, yll = U 'IyJ

. (t a)
t'
101. Se consideri mul{imea I/ a matricelor
de forma X (') = inl '
[; I J'
a) Si se arate cI lre H;
b)Srsearatece:X(a)'X(b)-X(a+b)'YX(a)'X(b)eH;
astfel incit X(a)' X(c) = 7''
c) Sd se arate ca : Y X(a)e H,l X(c)ell

d) Sd se calculeze (X(:l)' , n€ N'' .


(r+sa
de forma X(a) =l
102. Se considerS mullimea Il a matricelor -Za
a) Si ie arate c[ Ire H;
b) S[ se arate ca : X (a)' x (b) = X (a + b + ab)' "::')'M'(R)'
VX(a)' X (b) e H ;

c) Sd se calculeze (X(1))' , ne N;
d) 56 se calculeze (XOl)' , n€ N*'
103. a) SE se arate cd dacd in IR' avem' *t'y *t'atunci xy + (1-x)(l- D *
+'
( ,.R\{r}}, unde
b) Se consideri mullimea G = : p) \A'l )
(x
tt 0t-x\
a, = |o o o le M ,(R').
se se irate ca :

[t-" o *)
i) A,.AyeG,YA,,AreGi
ii) Existi U e G astfel incdt U' 4 = 4,YA"e G;
iii)Pentruorice A,e G, existd 4eG astfelincdt A"'4=U.

o-l ).o. R..


lM. Se consideramullimea G a matricelor de forma M(a) -(l-:" 2a-I)'
Si se arate cI :

a) M (a). M (b) - M (b)' M (a) e G, Y M (a), M (b)e G;


b) ExistI V e G astfel incdt V' M (a) = M (a), YM (a)e G;
c) Pentru orice M (a)e G , exist[ M (h)e G astfel inc6,t M (a)'M (h) -y'
d)Srsearatecd M'(a)=M(a') ,
M(a)eG,n€ N';,.,, Y
e) Si se determine ce IR" pentru care M^' (o)= 1r.
**4r+":*q'

l\ (z 1\ ( t^
r05.in Mr(lR) seconsiderimatricele
,)'u =1, t)'t =l.-, :tl
t2
^=(: z)
a) SI se aratec[ existd a,b e IR astfel inc6t A = aB + bC;
b) Si se determine ao,bne lR astfel incat : An = a,B +bnC , Vne N*.
( t 0\
-6\ =[o 1J'n'""u-ri
106. in Mr(R) se consideri matricele
[2
^=(: -lJ't'
submul{imea 6 = {X 1a1 I ae IR, X (a) = It + aA]1 .
a)SIse calculeze A2i
b) Sd se arate cI
lre G;
c) Sd se arate ce : X (a)' X (b) = X (a + b + ab), VX (c), X (b) e Gl
d) S[ se arate cd: X(1)' X(2)'...'X(2007) = X(2008!-l)'

107. in mulfimea Mr(R) se considerr submutlimea = m).


" {[; 1),".(0,""),ae
Sd se arate c6, Ire G;
SI se arate cd dacl A,Be G atunci A' Be G;
Si se arate cl daci Ae G atunci existl Be G astfel inc6t AB - BA- Ir;
Si se dea un exemplu de doulmatrice A,B e G pentru care AB * BA;
SI se arate cd pentru orice Ae G 9i orice n € N* existi o matrice X e G astfel
incit Xn e G.
I

.--"'- _:_: -. --- __/--\-"_.


I (x 0 x\
108. Se considerd mullimea M a matticelor de forma a(x) =l o 0 o l,'e c gi funclia

[." 0 ,)
I
f :C, --> M , f (z) =
t' O(r).
a)Sisearateci : A(x)'A(y)e M, V A(x),A(y)e M :
b)Sisearateceexistl A(e)e M asrfelincAt A(e)'A(x)- A(x) ', Y A(x)eM;
c) SE se determine t e C pentru care A(r) ' A(I) - 41"1'
d) Sd se arate ci f (zw1 - f Q)' f (w) ' Y z,we C;
e) Sd se,arate ci funcfia / este injectivi ;
f) Sd se arate cd /(Q = (/t.l)' ,Vze C'
\-- tt lt tl ul
in Mr(R) consideri matricele O = pi submulfimea
U )lrr=lO
109. se
lJ,nt""u*
6- {x 1a1l ae R, X(a) - Iz+ aAj.
a) Sd se arate cA Ire G;
b) Sd se arate cA existd m€ Z,astfelincdt Az = mAi
c) Si se arate cA exis6 pe Z astfelincdt
X(a)' X(p) - X (p)' X(a) - X(a), Vae IR;

d) Si se aratec[ : X (a)' X (b) = X (a + b + 3ab), YX (a), X (b) e G;


e) Sd se determine numirul real / pentru care

xr-$r xt-fr x(?) x(+) =x(t).


L1,0. Se considerd mullimea G a matricelor cu 3 linii 9i
3 coloane gi care au toate
elementele din mullimea {-t,0,4, precum 9i mulfimea H a matricelor din G care au
proprietatea ci suma elementelor de pe fiecare linie 9i fiecare coloanl este 0. Se noteazd
(t r r)
tt I lleG.
r=lt
[t rt)
a)Sise calculeze E2;
b) Sd se calculeze ENl ;

c) Si se g6seasci o matrice,.Be H, B + Oti


d) Sd se determine numdrul elementelor mul{imii G ;

e)Slsearatecd E'A=A'E=O, , YAeH;


f) Sd se aratecd: (E+ A)N1 = Em' + A20o1 ' YAe H'

24,
!
1.3. Teste recaPitulative i

TEST nr. 1 (nivet mediu de dificultate) - Varianta I


t),U=(i t)
l.Seconsider'permutdrile
"=(:', :
a) SI se calculeze Pa;
b) SI se calculeze dto',
c) Sd se rezolve ecualia Bx = a'
(r 2 J 4s67)
o=l
2. SI se determine numerele i ;ij pentru care permutarea
[6 2 i 47 i3)
este impar6.

3. Seconsiderdmatricere o=(t ?),r=l,ll,r=i, 3 4),D=[:) Sdsesrudieze


4\3 )\5'
care dintre urrndtoarele operaiii sunt posibile 9i'
acolo unde e cazul' sI se t:fectueze calculele:

A+B B+C ;C+D ;D-C ;D+B A+ 13 ;


; ; A-
Ir;A+ O, ;A+ O',t'

:),,t =(: '^),,


4. Se considerr matricere =(Z l)," =
;)
^
=
[i [l
a) Sd se rezolve ecualiile " A)( = B , BX = Di
b) SA se calculeze A' ,,4t;
c) S5 se arate cd VneN*, 34n e N astfel incdt An = an'A;
d)S[sedetermine4p"nt,ucareA+A2+...+An-_bn.A,VneN*.
(a 0 ib)
0 OO a'belR' l+b2+0'
5. SenoteazdcuGmullimeamatricelora"ro'*a | l'cu
[tb 0 o)
i2 = -1. S5 se arate cd :
a) VA,Be G= A'BeG;
b) 3Ue G astfelincdt A'U = A,YAeG'

25
TEST nr. I (nivel mediu de dificultate) - Varianta 2

(r 2 3\ (t 2 3\
. l, f =l
1. Se considerl permutdrile a =l - - r)"- l.
[3 2 [2 L 3)
a) Sd se calculeze Pa;
b) Sd se calculez" F*;
c) S[ se rezolve ecuafia x0 = a.

(t z 3 4 s 6 7)
2. j pentru care permutatea d" =l -
[o 4 i 3 i i s)
Sd se determine numerele I 9i |

este parI.

(r 2\ /r\ 3
(z\
4),D=l - l. Sdsestudieze
3. Seconsider6matricele a=l _'.1,8=l--l,C =12
[l 4)'- (s,, t 6,/
9i, acolo unde e cazul, sI se efectueze
care dintre urmdtoarele opera(ii sunt posibile
calculele: A.B, A'C;A'D;B'A; A'Oz.t;A'Oz;A'0; B'Ir;28.a* ;A'iB0 ;82 '

(r
4. Se considerd matricele A = =(i i),, =(: l)," =[?
u ;),"
I
:)
a) Si se rezolve ecuafiile : AX = C , BX=D;
b) Si se calculeze A',At;
c)SisearatecA Vne N. , 1a,e N astfelincdt A" =an'A:,,
d) Si se determine b, pentru care A+ A2 + -'.+ A' =b,'A, Vne N" '

10 x
x'
5. Se noteazd cu G multimea matricelor de forma -x1 2
, cu -re IR.
00 1

Sd se arate c[ :

ilYA,BeG+A'BeG;
D aU e G astfel incit A'U = A,YAe G ;
c) VAe G,3T eG astfel inc0t A'? = U. ( cu Udeterminatd anterior )'

26
TEST nr. 2 (nivel pu{in sporit de dificultate) - Varianta I

L ln 54 se considerl permut[rile
(r23 4\-(r23 4\(t23 4)
"=[; ;; r)'P=l; ; ;')''=1, 3 4 t)
e) Determinafi cel mai mic numir natural n € N' pentru care d' = e i
b)Rezolvafi ecuagia dn 'x= f
;

c) Descompuneti permutarea a in produs de transpozifii ;


d) Precizati care dintre permutdrile date este pare.

a Permutarea 9e S, se descompune in produs de transpozilii astfel :


0 = (r4)(23)(4sx35)
e) Determinali 0(2) + 0(3) :
b) Determinal eQ) + 0(2) + 0(3) + 0(4) + d(5) .

3. Demonstrafi cd functia / : S, -+ Sr,,f (x) = -x' nu este injectivi'

t Si se determine Arm, unde o = (-t,


l)
| -l) (t l\
s. Se considerd matricele u =( =[, t) ei mursimea
tjt , J'u

e ={c@) =!.u * J-.v L.n'}. sa se arate cd :

t'- 2 2x" )
e) VA,Be G+ A'BeG;
b) :lt€ G astfel incit A' L= A ,, VAe G ;
c) vAe G ,37 e G astfel inc6t A.T = L. ( cu L determinati anterior ).

27
TEST nr. 2 (nivel pufin sporit de dificultate) - Varianta 2

f. in S, se considerl permuterile
(t23 4\ (tz3 4\ (t23 4\
o=[, t 4 rlq=lo t z t)''=1, 3 4 r)
a) Determina{i cel mai mic numlr natural n € N* pentru care f' = e ;

b)Rezolvafiecua(ia pt3 . x= / ;
c) Descompune{i permutarea p
tn produs de transpozilii ;
d) Preciza{i care dintre permutlrile date este impar5.

2. Rezolva{i in S, ecuagia
^= (t 2 3\
"' [, I Z).

3. Se considerd matricea o=(i-u ** i)' a,be IR,o < a' +b' <t.

t: 4
Sd se arate cr matricea An este de forma ( ), Vne N- iar girurile
t-4 a^)
(o (b,) convergente.
^) ^rr, ^r,sunt

4. Se noreazi cu c mullimea matricelor o(") = [; 'i' :.l, ." xe (0,"";.


[oo,)
Sd se arate cd :

a) VA,Be G> A.BeG;


b) fSe G astfelincit A.S =A, VAeG;
c) VAe G,3Te G astfelincit A'T =S. (cuSdeterminatlanterior).
-'
5. a) Sr se dea un exemplu de matrice Ae M ,(R ) cu
proprietatea O' =(t^ :l ,
"u [0
s)
b) Si se arate ca existd o infinitate de matrice X e M r(R )cu proprietatea ci
" (s o\
X'=l - l.
[0 s)

28
Capitolal2 il ,' r': -,.
DBTERMINANTI

2.1. DeftniP, ProPrietdli.

1. S[,seci
st uleze urmitorii determinanli de ordinul 2 :
25slt. ls -al. Ir zl
,l 13rl' o'
"' l,
a)
l, -tl' ul'

lr l; zl
'
_,1
J't n
d)
dl
'l l4 ! ",1? ;l' l-r ,l
lz rl
,, Si se
SE ilculeze urmitorii determinanli de ordinul 2 :

l-s zl. l+ sl
a)
a'
'l
lq

l,
t;
-gl
-rl
o'
I , -tl' "'l, ul'
,
,rl
dd)
:
1.6J

lr6\ l'' 'li


11 -l
'
l'
ls;
fll'l-i -zill.
t I

Isec
S[s
t. SA
3. ermine numerele complexe 'utlr, z y sau z in fiecare dintre cazurile urmdtoare :

a)
rll-
t' 1.. ,,1'*t
t ,-rl= "
I

", || 'J'l='
'lt; x-l TII I
oo
lu,I
lu, "i,l
=', ", l; ;.'rl= "
n'11 l. -rl=zr_r.
zl

{li S[s
S[rSeCi
st uleze urmdtorii determinan{i de ordinul 2 :

l..,7
ln- srnzl
I

e)
lsrn 6
I 1t olt
llogr8
o'lt"*,
,
logosl.
t"r,rrl'
,lr,:il'
os-
l:
lcos
I 3
cos
-l
2l
.lt
ln-
l.in
o,t..It 4 "*;1, nl
e)ffi;i #"i1,
n
lz-i
lr-,
z+il
,*,1
iln
- --- -l+l
cos
H 3

29
I
5. Dacd Ae Mr(R) pi det A = 3 , sd se calculeze det(2A)'

6. Pentru fiecare dintre matricele urmdtoare, rezolvafi in IR ecualia indicatd :


(t x+I\ ( x 2)
o=f, ':rt), ecualiader e=J4-.r; ul r=[,ir fJ, ""u"*tuuetB -J+l;'
")

-'1, -J)
o , =l+ 69 -1&tc)2; o, o =(1", ' *"*," det D = 16;

I t *)
""uu*'u

o t=(:. o?)'""'** detE=20; r)' F =(4 -3) , det F = 13.


[-1 2) ""uutiu
proprietatea
7 . SI se dea, in fiecare caz, un exemplu de matrice A e M, (R') care satisface
dat6:
a) detA=3; b) 2+detA=0;
c) 2-detA-(detA)2 =g; d) 1<detA<2;
fl
detA - I
e) logr 4 < det A<logt7;
" l+det A- 2'
-<-A,Be Mr(lR)care satisfac proprietatea
8. SI se dea, in fiecare caz, un exemplu de matrice
dati :
a) detA+detB = 0, A,B + 02; b) det(A+B)=0 ,A,B+Oz;
c) 3<det A<detB<4; d) A*'bTB*4 ti det(AB)=0;
e) det A +I,detB t 1 9i det(AB) = 1; ft det(2A)=3+detA.
(r 2\ (t 2\-(4 -1)^ (1
g. in Mr(lR) seconsiderrmatricele A=l .
\5 -i)'u=[; i]' =ln -t)''=[-o I
a) S[ se calculeze det A,det B,det(AB);
b) Sesecalculeze detC,detD,de(CD);
c) Se poate afirma cd : det(XY) = det X 'det Y , VX 'Y e M, (A) ?
10. se considerd matricea o--('^ ])t 'vl, in)'
12 4)
a) Si se calculeze determinantul matricei date ;
b) SA se arate cd pentru orice matrice X e M r(R ) este adev[ratii egalitatea :
X2 -(trX)'X +(det X)'Ir--gr;
c) Sd se arate cE pentru orice n € N- existi a, € N astfel incit An = a'' A'

30
ll. Si se calculeze urmitorii determinanfi de ordinul 3 :

-r 0l
c) I 4l:
"li i':l' "li )11' li 3sl
lr -1 rl 001
,
"l; ,rl
,1,
"li 1
f) I 01.

:1, lj 221
llZ. SI se calculeze gi acegti determinanfi de ordinul 3 :

Ir r rl lz4rl 2

nl-, o tl,
lo -3 zl "I i ;l' c)

li
1

3 :l
Irral lr -1
f)
"li i)1, "I I il,".o' t: f T
2

13. Si se rezolve in mulfimea numerelor reale urmitoarele ecuatii :

2 x gl 2T
b) 2 -r c) x-1
"ll i,il=,, 3-2tl "l=o;
1l :l=,,
x+I -1 xl 1 x-l -rl
,, 3 x +l=o; 0 x x-2 ol=z-zx.
"li iil
e)
l lrl I x-2
'l
r r tl \
14. Sd se arate c6: x y zl=Q-x)(z-x)(z-Y).
*'. y' ,'l
15. 56 se rezolve
".".0"
,
I
i )
l*' xo il=,
z
2
16. Sd se arate cI : z = ryz(y - x)(z- x)(7- y1.

l** L

3l
i a+b ?n-d
17. Se consideri a,b,celR . SI se arate c[ au.a lt b+c u-,1-0, atunci a =b=c.
l, ,*o ?x-d
a+i 2-ail I

18. Sa I = ll b+i 2-bil,f =-1,a,D,ce ]R.


" "ut"ut"r"
li cIi 2-cil I

19. Dac[ 4 este rldicin[ a ecualiei zt + z +1=0, sd se precizeze cate dintre urmdtorii
determinan{i este numir real
dlaz
Ir al
u'lo' -:1, c) la2d
,l' " lT d'dl

20. S[ se rezolve in C urmitoarele ecualii :


lx -2 3l l* | 2l 4 xl

al-z r "l;, i
c) x o'

l,It-xxz -zlol "l=e;


il=''
2x t -tl
li 2 1=
-1 xl
arlz r -"1=s; e) x O tl=O; f) I
lo -x 3l -x Zx-l r+*l li x ;1='
21. Sd se precizeze cu ce semn apare in dezvoltarea determinantului de ordinul 4 fiecare
dintre urrr,rdtorii termeni :
a) arra.arraor; b) arrarraroaor; c) aroarrarraor.

22. Sd se calculeze urmitorii determinanli de ordinul 4


1l o rl
:

112-r lr 23 tl
13 40 ,,h t2-r,1,
a)
1-1 0 0 :i l, c)
10 011
2130 looo tl zr o 3l

200 tzz+l -2 1-1


211 z 3 4 tl r20
e) 0
d)
3 -1 0 3 4 5 6l' -l 31
121 t z l3l -1 -1 1
lA SA se calculeze urmdtorii determinanli de ordinul 4 :

3 l0l

"h i,!l
2 30l
"ll 11
c)
1 2 0l'

1 1 rrl
t2 221 24
[ :,-i I e)
13 4sl
4
3 1301
-3 I
3l

"li ; i il 1-1 -2 ,l'


lr2 0 1l
-1
1 -roll
sl'

tL SA se calculeze urm6torii determinan{i, pundnd rezultatul sub formi de produs


la b cl lo-l atr o'-tl lo' @+l)2 @+D'l
olo' bz "'1, ol la-t b+t u'-tl; qlb' @+t)'z @+2)'l;
lu" ca obl c+r "'-rl l.-t l" (c+l)'? @+2)'l
I a+b b+c c+al lzx-t 2x+r xl l'-Y x+ZY 2r- yl

olo'+u' b2+cz "'+o'l; "1lzv-t Zv+r vl' o lr- z v+22 zv - rl.


,'+o'l
lo'+ut b3 +c3 2z+r ,l lzr-t lr- * z-t2x zz- *l
Dacit x1,x2'x3 sunt r[ddcinile ecualiei xt -3xt + 4x-I= 0 ' s6 se calculeze
f. tl t
1", xz ",1 lt
: dr=lx, x3 xrl , dr-lx, x2 trl'
) determinan{ii

l"; ; *,1 l* x, ,l
26.Dac|t \,x2,x7 sunt rddlcinile ecuafiei x3 +2x2 -4x+I=0' si se calculeze

1", xj xrl lr I 1l

determinanfii t d, -l*, xt *tl ., a, =l*t xz "'


l"; x2 ,'l I", x3
"l
I

27. S[ se calculeze urmdtorii determinanli :

lsin'x sin2 y sin2 zl

a) I, z 21,",v'zeR;
cos'y .or'.1
lro.t "
lcos2.r sin2x
sin-rl
b) lcos 2y ysin2 sin Yl , x, Y, z e lR;

lcosZz sin2 z
sin zl con 2-* = D\rvr .

33
h+cosa 1+ sin a
c) 'l
1+ cos a ll,ae R:
lt-'i"" 1
'l
x
sin2 cos'x sin 2-rl
d) cos'x sin2 x sin zxl,.re R.;

1+ sin 2.r

l, " h".h
-1
'l
It u ho.h,
-q It r
, unde a, D, c sunt lungimile laturilor unui triunghi, iar .hn,l4,,h,.sunt
h,.hn
lungimile in[lfimilor corespunzltoare ;

ltrx'x'
CIll 1"
,rry,ze IR.

l, ** r*,
" ", ry+ yz+ ?x ryz

+a' ab ac ad
ba l+b2 bc bd
28. Se se calculeze determinantul ,a,b,c,deR.
ca cb L+ cz cd
da db dc l+d2

ab cd
b-a d-c
29. Sd se calculeze determinantul matricei A = ,a,b,c,deR.
c-d -ab
dc -b -a
1+x ab
x l+a b l+a + b+c+x , Va,D,c,x€ IR.
30. SA se arate cii :
x a l+b
x ac ,i"l=
31. Daci AeMn(A) $ detA=3 ,. de(3A) =81 sd se calculeze det(SA).

32.Dacd Ae M,(C) $ detA=5 , det(ZA) =20 sd se calculeze de(3A).

34
til Si se rezolve ecua{iile :

l-r-1 o ol lt-"-u x x I

.r I : x-z o l=o; b) I a r-b-' \ l= o, ,,be R;


l+ a x-rl I u u r|-xl
lx I I -ll lt 0 13
l; ; --1 ,l
oli _, ; il=o' o,
lo 2x 24
lo o -1 s l=ot
l-t Ir Ir xl
l-r "l lo 0
l0 o 0 x+11
l:, ';' 'l' I '' [ : '. -gr

"li
3{
i lil 'lj
Se considerr matricea
1;
=
il='
se determine matricele x e u' (R')
^ [: |)t "r(n)'sa
cue satisfac proprieti{ile : det X=0 li det(A + X) = 0'

35. Sd se calculeze determinantul urmitor, scriind rezultatul sub formi de produs ;

x'x1
1-vv'
yt -ry x'
)
z+-4
l+ x"
+

3G Sd se calculeze determinantul -2x 1. eR.


4 7

t Se se calculeze determinantul matricei definite prin :

an = max{i, i},.i=,t.
3& Se considerd numerele a, b, c in progresie geometrici, in aceasti ordine.$tiind
cI
b- a =l,c - a = 3, si se calculeze determinantul
?'c I
t -{.{, 'kug I
R" l+b2 1

.\. 1 l+ c2
39. Se considerl numerele a, b, c in progresie geometricd, in aceastd ordine.$tiind cd ralia
progresiei este r, sI se calculeze determinantul
1111
ll+az I 1

111+b2 1

1 1 I I+cz
'
40. Seconsiderimatricea a=(ar)eUr(re) definitiastfel: au =max{lt+j-4,1i* j-1},.,=.o.

Si se calculeze det ('a'A) , unde 'A este transpusa matricei A.

(r r r)
@. tu se calculeze determinantul matricei o=l ti k, t, , unOe x1,x2,x3e IR sunt
|
l.x,- x2' xt' )
rdd[cinileecua{iei xt + px+q=9.

42. SL se calculeze determinan{ii :

logs 3s 6l lro: 3 2l 232


^tltzt 27 tl, u; lzo+ + +l; c) 3 t23
lzro 24 3l l:os 5 6l 53s :l
Ir 2 ro2l lr r t2 l3l 2t 23 4sl
ar
lz r ro:l; "r lrz
B r+l; 22 24 47i.

lr r rorl lzt zs z7l 23 26 s0l

43. Daci AeMr(R), sasearate cd,: det(Az +/r))0.

$,ttno ci rdd[cinile x1,x2,x3ale ecua{iei xi + x2 + ax+b =0 , a,be IR, sunt reale, sd


@
xt x2 x3

se arate cI acestea sunt egale daci gi numai daci x3 xt x2 = 0. SI se determine in acest


x2 x3 xr

caz a Si b gi sd se rezolve ecuaf;a.

45. SA se arate cd daci a, b, c sunt lun gimile laturilor unui triunghi qi


lu-a c-a b c-bl
lo-" b-c 2a b I
atunci triunghiul este echilateral sau dreptunghic.
lu-" c-a a+zb zr-ul=o'
l"-, b-c 2a+c t I

36
al-laaa ';
a-Ia...a
[:,::
' 5. Se se calculeze determinantut =
^
l;
fl. Se consideri numerele reale a, b, c, d , polinomul P = a+bX + cX2 + dX3 sr
' (o b " d') (r I I 1)
.lo
mricele o=1
a b rlr=lt -r i -il ,una"i2=_t.
d a bl' l1 I -l -ll
,'t [,
" c d a)
\b ' ") [t1-1
-l -i i) ,--,h -itr@
rt S[ se calculeze P(-1)'P(1);
b) Si se arate c6 : P(-i)' P(i) e R;
c) Sd se determine matricea A'B;
',il sase arate ca : det(AB) = P(1)'P(-1)'P(')'P(-t)'detB;
el S[ se calculeze determinantul matricei A'

.f& Dacr Ae Mr(A) are proprietatea cd A' = O, sd se arate cA : Az = Oz 9i

proprietilile
&(A+/r)=0. Sa se dea un exemplu de matrice A+ Oz care satisface
r enoare.

, {g. Se consideri o matrice AeMr(m--) ." proprietatea cd elementele de pe diagonala


fiecare coloani este egal
pincipala sunt egale, iar produsul elementelor de pe fiecare linie 9i
cu l. Sd se arate cd : detA2 0'

o s. 56 se verifice egalitdlile :

a-1'r ^5A 2 .3a


2 a2 +2a 2a+l
=.(a+b+c)3; a*2
t 2a+L
3 1=,"-,,'
-1 101
l1: -1 tol
51. Si se rezolve
' lt 0 x-t o tl=0.
""uu1iu
lo1 -1 xtl
lor -l o'l
37
52. Se consideri mulfimea 6 ={eeM, (R)/ 'A'A= IzI.
a) Si se arate cd pentru orice Ae G avem det Ae {-t,1};
b) S[ se arate cd pentru orice A, B e G avem AB e G'

53. Se considera mulfimile g = {eeM, (R ) /' e = A},6 = {AeM, (R )/' l' = - Al'
a) S[ se arate cd H ,G * A|
b) Se se arate c[ pentru orice A, B e I/ avem A+ B e H;
c) S[searatecdpentruorice Ae G existd Be G astfelincdt A+ B=oz;
d) Sd se studieze dacl existi Ae G , A+ I, , cu det A = 1;
e) Sd se arate cI dacd Ae I/ 9i A2 = Oz, atunci A = Or'

cu orice matrice
54. Se se arate cI daci matricea X e M r(V-') permxA prin inmullire
Ae M r(Z), aunci det X este pitrat perfect'
lx-a b ,l
55. SA se determine numerele reale a, b, c astfel incdt ecuatia
I
c x- a b l=0 sa
I c
lb x -.1
aibl toate rid[cinile reale.

56. Se se arate ci dacd P este un numlr prim 9i a, b, c, d sunt intregi' nu toate nule'
la b c dl

atunci loo a b "l*0.


lp, pd a bl

lpu pc pd "l
c6te doua'Se formeaza toate
57. Fie a, b, c trei numere reale pozitive 9i ditincte dou6
coloani s[ con{inl cele trei
matricele pdtratice de ordinul 3 astfel incit fiecare linie 9i fiecare
numere.si se determine valoarea maximi a determinanfilor acestor matrice.

5g. Se consideri matricele e,neu,(c) astfel inc6t A+B=1, si A2 =A3.S5 se

demonstreze cE : det(/" + AB) + 0.

38
59. Fdre a calcula determinanlii, s6 se arate c6 pentru orice numere
reale x, y' z este

a) Si se dea doul exemple de elemente ale mulfimii G ;


Ui Sa ," dea un exemplu de matrice Ae G pentru care det A < 0;
c) SA se arate cI daci B e G , atunci det B t 0;
d) SdsearatecA dacd Xe G, atunci -10<detX (10;
e) Str se calculeze numlrul elementelor multimii G'
(r r\ =[o
ft 0\
61. ln Mr(R) seconsiderrmatricele O=[O
l''=[; N''=[;
] oJ'q o)'
a) Slsearateci detA=detB ;
b) S[ se arateclexistio singurdmatrice Xe lfr(n) pentru:are X' A= C ;

c) s6 se arare c6 exist6 cel pulin doui matrice diferite v,zeur(R) pentru care c'Y-c'zgi
naturale nenule pentru care
d) Si se arate cA existd o infinitate de perechi (m,n) d" numere
A^ = B';
x,y,z€ R astfelincat x'A+y'B+ z'C =Ordacdqi numai daci
e) 56se arateciexistd
y= y = 7=Q.

62. Pentru o marrice o=(: 'l.,,ur(n)


q)
se noteazd cu d(A) determinantul siu 9i cu
\p
t J ' - -'l
[-p m)
tur.ir"u sa reciprocd' Se consideri matricele t =(Z

a) Sd se calculeze d(B);
N" "=[; I
b) Sd se determine r € R pentru carc B'B* = r'E i

c) Sd se calculeze 82 ;

d) Srse aratecd nr ?--') , vte N*;


-(20 'ozk
[o )'
e) S[ se arate cd: d(E + d(E)' E.) = 4;
f) Si se determine numerele intregi s pentru carc d(B i s ' B. ) = d'

39
63. Se considerd

l^e ru r(n)
in Mr(R)

se definegte
matricele

func{ia fo :
"=[l ),,=[l
C-+C, fok) =det(A-z ' I') '
I gi pentru orice matrice

a) Sd se calculeze detH ;

b) S[ se arate cd pentru orice matrice ae Ur(n) esrc adevdratd egalitatea


(A+i'I)(A-i'12)=A2 +1,, unde i2 =-l;
c) Sd se arate cd ecua{ia fr(z) -0 nu are rdddcini rafionale ;
d) Si se arate cI existd doui matrice diferite l,,B e M ,(R) p"nttu care f o(l) = f u$);
e) SI se calculeze fr(i);
0sisearatecd: det(H2 +12)= fr(i)'fr(-i); ..

g) Si se arate cd pentru orice matrice X e U, (R)pentru care det X = -1 , este adevlratd

inegalitatea det(X2 + Iz) > 4.

(oro\
O+. in M.(R) se considerl matricele A = gi B = 13+ A.

a) Si se arate c5: detA # detB;


[::;J
b) Si se arate cd : A'B - B' A= Ot;
c) Sisearateclexistain Mr(R) douimatrice CqiDpentru carc C'D-D'C * Or;
d)Sisearateci : Az + O, qi A3 =Ot ;
e) SI se arate c[ dacl X € M3(R) satisface egalitatea A'X =X'A, atunci existl
(r, ")
a,b,ceR astfelincat X=10 a bl;
[oo")
( .
LN
n(n -I)
2
f) Sd se arate ce pentru orice n e N. este adev[ratI
"Sutit^t.u
tr' = |
0l' n

I
00 1
\.

(r o)
65. in M, (R.) se consideri matricea A=l _ I precum gi mullimea
(1 r)
c={xeur(nle.X-x.AI.
a) Si se calculeze A3o;
b) Si se arate ca det(A') * 0 , Vn e N' ;
( a 0\
:) SE se arate cd dacd X e G,atunci existd, a.,b e R astfel incat X =
[a ,)'
oo),o,o.R,atunci vn.
d)Sdsearateca uu"u x =("u *' --(r:;^-, N. ,
:, ),
:)Sdsearatecedacl X' = A, ne N*,atunci XeG;
f) Si se determine X e ,14,, (R) pentru care existd n € N- astfel inc6t X ' -4.
J6. Se considera mullimea G formata din toate matricele linii 9i 3 coloane 9i care
cu 3
ru roate elementele din mullimea U ={-2,-1,0,I,2}, precum 9i mullimea
( (x I l\ I
llll
r=la(x)=lt
rr.ll x rllxeMl.
I r) \.t t )
a) Sd se calculeze determinantul matricei A(2) e H ;

b) Si se determine Bn ,ne N-' dacA B = A(l)e H ;


c) Si se arate cA exist[ A(x),A(y)e H,x * y astfel incit A(x)'A(y)e
H:
d) Sd se determine numdrul elementelor multimii H ;
e) Sd se arate cd pentru orice A(-r) e I/ , numdrul det A('r) este
par ;
atunci cel pufin trei
0 Sd se arate ca dac6 Ae G gi detA este un num6r intreg impar,
dintre elementele matricei A sunt numere intregi impare'
cel pufin un
g) Si se arate c6 dacd A€ G gi detA este un num6r intreg impar, atunci
Ii"rn"n, al matricei A este numdr par'

57. Se considerd mullimea z a matricelor de ordinul 3 9i care au toate elementele in

murlimea u -{o,t,z},precumei murlimea

a) SI se calculeze determinantul matricei A(1) e V;


l'
''.' I;
u={o,",=fl
t; .)
ll"''}-''
I

b) Si se studieze dacd existi x,ye(J pentru care A(x)'A(y)eV;


c) Sd se calculeze 82,83 unde B - A(I)eV;
( n(n+l))
t2t
' '
d) SI se arate cepentru B = A(l)e V avem: a'=lo r n I ,Vne N*;
1)
['0
4l
e) Si se arate cd existd A, B e V astfel incdt det(AB) = de(BA) e U;
0 Si se arate ce dacd C e? 9i Care 8 elemente egale, atunci detC =0;
g) Sd se arate ci existi De I cu det D * 0 9i pentru care D are7 elemente egale.

uo)"
68' Se considerd matricere o=(o" t =S', I)t $ runcqia
"'(R)
/ R -+ R, ("r) = det(A'.r+ B)'
:
"f
a) Sd se calculeze det A;
b) Si se arate ce (0) = ,h- fg;
"f
**"1* /),
c) Si se arate cd : ""t'J-[""+g
Ax+, =(
dx+h)'
*=1"
la fl le bl
d) s6 se catculeze
ll.l, olt
e) sise arateci t f (x)= det(A)'x2 +mx+det(B) ' V;e R;
=2, det(A)+det(B);
fl Dac6 A,B e M r(R) $ de(A- B) = det(A+ B) s6 se calculeze

g) Dacr e,f e Ur(R') 9i de(A-B)=detB=det(A+ B)=2, sd se arate ca


det(A&+B)=2, Vke IR"

69. Se considerd mullimea M formatd din toate matricele de ordinul 3 care au toate
elementele egale cu I sau - l.
a) SI se arate cA daci A€ M atunci -Ae M;
b) SI se determine numirul elementelor multimii date ;
c) 56 se arate c6 dac[ Ae M, atunci det A e un numiir intreg divizibil cu 4 ;

d) Sd se arate cI dacd Ae M, atunci det Ae {-+,0,+};


e) S[ se giseascl o matrice C e M pentru care detC = 4'

(z -1\
20. tn M, (C)se considerd matricea o =
[o _r)ut
mulfmea

H ={x t=tceN,k > 2, Xo =Or}.


a) SI se arate ci Ae H;
UO).
b) Sr se arate cd pentru orice matrice U =(o" , r(A) este adevdrati egalitatea
82 -(a+ d)B +(ad -bc)Ir-- Ori
c) Sa se arate ca det(Xl) = (det X)(detY),VX,Y e Ur(A);

42
d) Sd se arate ce dacd X € Il , atunci X2 = Oz;
e) Si se arate cA ecuafia Z' = Anu are solulii tn M r(A) pentru ne N,n> 2;

f)Sisearatecafunclia f :Mr(C)- Mr(A) ,f (X)= XMB nuestesurjectivi;


g) Si se arate ce dacd Xe 11, atunci det(/, + X + Xz*'..+ Xm8) = 1.

(o o r\
Tl.Seconsiderdmatricea o=l o z o | $ mullimea Co={x e ur(c)t xe= AXi.
[: oo)
a) Sd se calculeze determinantul matricei O ,
, O 0 a)
b) Sr se determine a.,b,c€C astfel incat a'l 0b 0 l= rrt
["ooJ
c) Si se arate cA dacd U ,V e Co , atunci U 'V e C o;
(a 0 c\
d) S[ se arate cd dacd X€ C' atunci existd a,b,ceC astfel incat X = l 0 , O li
[r. o ')
e) S[ se arate ce dacd /e Co Si Y2 = Q , atunci Y = Ol,
0 S[ se arate cii d4c1t Z e Co si ZN1 = 03 , atunci Z= Oy

72. Se consider' matricere, =lit:r;J,r=(l :),"=[f fr),- =(I f),'


mullimea U ={X€ M, (R)/ X' = X}.
a) Sd se calculeze determinantul matricei /,'
b) Si se arate cA I eU,Le U;

c) Ss se arate cd pentru orice a,be rR , =


i),r = (;
?).
u,
^ [:
d) Si se arate cI dacd Ce U , atunci Cn = C,Vne N*;

e) Si se arate ce u^"u , =(i 'r). r, atunci a + d e{0,r,2};

f) S5 se scrie matricea M ca o sumi finit[ de matrice din U;


g) Si se arate cI matricea K nu se poate scrie ca o sum6 finit[ de matrice din U.

43
2 Apticagii tn ge ometrie
:2.
73. SI se scrie ecuafia dreptei AB in fiecare dintre cazurile urmatoare:
a) A(2,4),8(3,-1); b) A(2,-I\,8(3,1); c) A(3'4)'B(0'2);
d) A(-1,2),8(2,5); e) 4(1,3),8(3,6); f) A(3'2)'B(5'4)'

74. 56 se determine a,be ]R. astfel incdt x+ ay +b = 0 s[ reprezinte ecuafia dreptei CD in


fiecare dintre urm[toarele cazuri :
D(2,6);
a) C(1,3), b) C(0,3),D(1,2); c) C(1'6)' D(-2'-6);
d) C(2,0),D(0,2); e) C(-2,0),D(0,-1); f) C(2'-8)'D(1'-5)'

75. Determin a1i ae lR astfel incdt punctele A, B, C, in fiecare dintre cazurile urmdtoare' sd

fie distincte 9i coliniare :


a) A(I,2),8(2,3),C(4,a); b)A(1,4), B(a,L),C(0'3);
c) A(a,I),8(2,a-l),C(1,1); d) A(a,2),8(L,L+ a)'C(3'4a);
e) A(2,a),8(3,I),C(a-1,-3); fl A(1,a+1), B(0'2)'C(a'4)'

76. Calculali distanla de la punctul A(1,1) ta fiecare dintre dreptele ale


c[ror ecuat'ii
urmeazd :

a) 3x-4y+2=0; b) 3x-l2Y +10=0;


c).r+y-3=0; d) 4x+3Y-2-0;
e)2x+y-1=0; t)3x+3Y-4--0'

77. in sistemul de coordonate xOy se consideri punctele A^(n,n+ 2), Vne N 9i

O (0,0).Notdmcu M mullimeu {O,4,Ar,"',4}'


a) Scrie{i ecua{ia drePtei /o,4';
b) Ardtati cd punctele An sunt situate pe dreapta 4/r Vn e N;
'

c) Calculali aria triunghiului O/o/t;


d) Calcula{i lungimea segmentului (O{),ne N;
puncte din M ? ;
, e) Care este numdrul dreptelor care trec prin cel putin dou[
0 Cdte triunghiuri au toate vArfurile in mul{imea M ?

78. in reperul xOy se considerd punctele Ar(o,n),8,(I,n),C,(2'n)'Dn(3'n)'ne{t"23'4i'


Se noteaza cu M mullime u {4,Ar,4,A4,8t,82,83,84}'
a) Scrieli ecuatia drePtei '4r'{i
b) Calculati lungimea segmentului (BrA");
c) Calculati lungimea celui mai mare segment (PQ) cdnd punctele P gi Q variazd in
interiorul sau pe frontiera patrulaterului ArArBrBri
d) Ardta{i cd daci avem l0 puncte in interiorul sau pe frontiera patrulaterului
A4DoD, atunci existl doud dintre aceste puncte care au distan{a dintre ele mai micd sau
egall cu r/2;
e) Care este numdrul dreptelor care Eec prin cel put'n doud puncte din M?;
0 Cite triunghiuri au toate virfurile in mul{imea M ?.

79. Determina|[i me Zpentru care distanfa de la punctul A (l.l) la dreapta de ecua{ie


(m +1)x+ 2my +3m -8= 0 este egald cu 1.

fl). Determinali aria triunghiului ABC in fiecare dintre urmitoarele cazuri :


a) A(1, 1), B(3,3), C(2,4); b) A(0, 0), B (4,0), c (0,2);
c) A(-2,0), B (6,0), C (2,2); d) A(2,2), B (4, 4), C (2, 4);
e) A(1, 1),'8(3,3), C (0, 4); 0 A(-1, 0), B(1,0), C(0,.6).

t1. Determinafi aria triunghiului MNP in fiecare dintre urmitoarele cazuri :


a) M (1,2), N (3,2), P (0, 4); b) M (-r,2), N (r, 4), P (2,0);
c) M (l,t), N (5, -2), P(0, 0); d) M (1, 1), N (2,3), P(1,5);
e) M (I,l), N (2,3), P (0,6); 0 M (0, 0), N (4,4), P(2,6).

E2. Calculali aria patrulaterului ABCD in fiecare din cazurile de mai jos :
a) A(2,0), B(4, 0), C(0, 4), D(6, 4); b) A(0, 0), B(3,0), c(3, 3), D(0, 3);
c) A(1, 1), B(2,0), C (1,3), D(4,0); d) A(-1, 1), B(0,3), C(4,1) , D(0,-2);
e) A(- 1, 1), B (0,3), C (2,3), D (4,1); f) A(-2,0), B(0, 2), C(3, 0), D (1, -2).

t3. Determina! meZpentru care triunghiul avdnd vdrfurile A(I,m),B(ru,1),C(0,1) are


aria egali cu 3.

t4. Determinafi I 1 pentru care triunghiul avAnd vdrfurile


a,beZ,a
A(l,a),8(2,a),C(b,1) are aria egal6 cu 3. Este nevoie de condifia a*I ?

t5. Fie A(3,0),8(0,4). Gasili un punct M pe dreapta ! * x -0 astfel incit \o6y1= 5.

E6. Fie A(1,1), B(5,1). Gasifi ecua{ia locului geometric al punctelor M pentru care \*r,r=8.

E7. Fie A(1,0), B(3,1),C(2,5).Determinali punctele M pentru care

\ouut= \ecut= 4rort'

45
88. Fie A(2,0), B(4,0), C(3, 3). Determinafi punctele M din interiorul triunghiului ABC
pentru care 4or*l= 4ur* r
89. Se considerl in reperul xOy punctele A(- l, 3), B(0, 4), C (0,2), D(3,1)'
a) Calculali distanta de la punctul D la dreapta AB ;
b) Determinali coordonatele simetricului lui A fatd de B ;
c) Determinafi coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABD ;
d) Calculali aria triunghiului ABC ;
e) G6si{i coordonatele ortocentrului triunghiului ABC;explicali rezultatul g6sit.

2.3. Rangul unei matrice

90. SA se determine rangul fiecdreia dintre urmtrtoarele matrice :

^)
o=(1 l)' b)
"=[; ;)' q'=(Z
I'
(t I 2\ (t 2 3\
r l l; n"=[i
'" [i Ii] "t,=1, -2
[3 L)
91. Si se determine rangul fiecdreia dintre urmdtoarele matrice :
2l
(t 2 s\
",
o=[l ?
-:), " "=[i j] "tc--lz to3)
[t
ol,

(t 2 -r o)
.,"=[: n=lz 4 -2 o l, n
(d , o).

ti] ">
[r 6-36) "=[, r2)
92. S[ se determine rangul fiecireia dintre urmitoarele matrice
(r 2 -r)
:

13
(r -l z r) 26 f,=
a) o=[,
c)
-z 4 t)t b) B=
-1 0 [: ', 1)'
0l
(z t o\ (z 1-2) (z z z\
arp=la , ol elz'=lo t zl on=l a 3 31.
[r r 4) [o o s) [-r -1 t)

46
I

13. Si determine, in funcfie de valorile parametrilor reali a 9i b, rangul fiecdreia dintre


se
urmdtoarele matrice :
(z a\ (u_t r\ (t 23)
t=U ; ;)'
.'o=[; Z), i.l,
ur B=["+
')

-(244)
drD=l
''--lo .l;
\,?(:ti)
4E-12 a 3l; ^--l:; ll
f)F=
t b)' t; -r z) [o b z)

lf. Si determine, in func{ie de valorile parametrului real m rangul fiecireia dintre


se
urmdtoarele matrice :
(t z 4\
A=l ^ - u;
o)
tl,
r=[+ ;)'
u=[;
(m
t=[. t)'
oc_(2
,,\
' t2 m ,*)tJ; m)
"
(r r.') (m t) (m-2 tl
urD=l I m tl; e)E=l I m l; OP=l-2 r *l-
[, t r) [z ^+r) tI m -2)
!t5. 56 se determine c,be IR astfel incdt fiecare dintre matricele urmltoare sI aibl rangul 2 :

(z 3 I b) (t 3 a\ (t 3 b)
"A=[+ a2t)t uya=l z +el; qc--lzuol;
[-264) [tot)
(-t 14) (a b a+b ) (t I l')
t1o=l r a -41; "l n-lo b -21; Or=l a' bz 2a2+2b2 1'

[-r L b ) l.o' b2 + ) [t+a t+b 3+a+b )


f, Si se dea cdte un exemplu de matrice A, B care satisfac, in fiecare caz, condiliile
indicate :

a) A,Be M, (R.),A * B,rangA= rangB;

b) A,Be M, (R),A + B,rangA<rangB;


Q A,Be M, (R), A* B,detA = det B,rangA> rangB;
d) A,Be M, (R), A * B,det A + det B,rangA= rangB;
e) A,B eM, (R ), A * B,det A < det B,rangA> ralngB;
f) A, B eM3 (R ), A + B, det A= 1 + det B, rangA = I + rangB'

47
97. Sl se determine valorile parametrilor reali a, p pentru care matricea
(P | 2 4)
e=l t d 23larerangul2'
[t 2a24)
98. Sd se determine valorile parametrului real d pentru care matricea
(r I -l 2)
o=lo I I tl*.rangul2.
It -l 3 -ll -
[o 2 o ")
99. Sd se determine valorile parametrilor reali a,b pentru care matricele

(r -2 -2) (r -2 -z 4)
l,=13 I ol,A=13 I a 4lauambelerangul2.

[: -r r) [r -r r b)
100. s6 se determine valorile parametrilor real\ a,b pentru care matricea
(r o I b)
tto |
A -l .2 -1 | are rangul minim
[a -2 -l L)
101. Sd se afle valorile posibile ale rangului matricei
00...0or,
000Qrn
[= e u^.,(C,).
0 0 0 a,,-t,n

ant A.2 A^,n-l 4.,


1 l\ (t I 1)

I :l'=l::
102. SA se determine m e lR astfel incit matricele A =
'-)"^
aibd acelagi rang.

(m I I
I

It m I
in funclie de-valorile
103. SI se studieze rangul matricei A_ --

11 I
I

m :

[1 I
I :

I j
t-
i
parametrului real m. t\
-3 p l)
D[ sa se studieze rangul matric", = I -l 0 I in functie de valorile numdrului
"
[j r 2
I
p)
complex P.

F. SA se studieze rangul matricei C in funclie de valorile

numlrului real q.
(t
1-l 0\
f. Se se studieze rangul matricei I t t I in ron"tie de valorile numIrului
"=l.i -l 2 ,)
real t.
(u -1 z'1
rt se se studieze rangur matric", u=l ' * **r" de valorile numdrului reat u'
?i |
t.t
U-1 u)
ttr s'; se srudieze rangul matric"t
(:
=|.:
z'1
funclie de valorile numdrului real w.
" ,i,)in
(t t t) (t I 1)
16.Seconsiderlmatricele A=10 f f l,A=lln O Ol,m€lR'
[oor) \mo*)
a) Sl se determine m astfel inc6t cele dou6 matrice s6 aibl acela$ rang;
b) SI se rezolve ecualia matriceald B'X ' A - Oi
c) Pentru /<e N. si se calculeze A& 9i sd se arate cd Bk + Q'Vme iR"

49
2.4. Matric e inv ersabile.

110. SA se precizeze care dintre urmdtoarele matrice sunt inversabile :

(z :\ (z
ul A=[r o),
,,,=[i ",.=[o :)'
i),

""=[i
1: ':)' ""=[i i':)' rt r -lz
(r
:il
t2)
Ia
111. S[ se precizeze care dintre urmdtoarele matrice este inversabili gi, daci e cazul, sI se
determine inversa :
(z +\ (t
r\ (z s\
u, o=[u ,), ur B=[o
,),
.r c=[r ,),
(z
o''=[-, :\
(z
E=[+
g)
n o=[o
(z +\
u)' "r u), u)

112. Sd se determine m e ]R pentru care fiecare dintre matricele urmltoare este inversabill
gi, pentru valoarea indicatd in fiecare caz, sd se determine inversa respectivei matrice :

, o=(: ,1) , ,n"",ru pentru m=7; ot t =(! -i) , '"""*a pentru m-- -5;
(m z\ -(m+2 - S)
.l c=[z '*),rn m=3; al o=[ r
"rtupentru
(m t z\ (m 2^_r),inversapenftulrt=2;
3)
et n=lz m ,l,,nu"ou*rnrm=0; n"=[; o.J ,inu"rrun"n*.=0.
Ir -r o) T
113. 56 se precizeze care dintre urmltoarele matrice este inversabili 9i, dacd e cazul, sI se
determine inversa :
(rrr) (r 1 o)
a)A=l 1 r zl;
[0 0 r) " "=[: ; lJ'

50
(z r r\
orc=l t z ol; d)
"[:ii]
[rooj
(t -r o\ (z r r)
r=l r, tl.
"'=l.? : ',)'
0
f' t r)
ru. SA se precizeze care dintre urmdtoarele matrice este inversabjld gi, dacd e cazul, si Se
determine rnversa :

(t I z\ (t r z\
.le=lo I t I' b) N\ A
[t o ,) "=[: ', l'.
(2 t\ 1 (t o r\
.lc=lt 2 -t l' d) ,=lo t o
l,
[ro ,) [1 o2)
(t2 o\ (zr:\
q r=1, s 0 r=l r , tl.
[1 2 f' [' r2)
ffi Sd se rezolve ecuafiile matriceale :

"[? :). =(? l)' b)


"(: l^\7::)'
'[? '-)'=(i -;)' '[l l=(; -?)'
d)
,1

.[l 2)'=(3 l)' f)


'(1 l)=[: i)
U6. SI se rezolve ecuaqiile matriceale :
(t 2 1) (t 5
.,[ii?]"[ii:] "'[: ;lj=[: :
4)

1)'
(t o z\ (z z g\ (z o r\ (z o g\

"[: l'=[.i : :J' ""[: r' :J=l; : -l'


"'[i i i] ' (ii :)' "lii il [: : ;]
117. Se se determine valorile parametrului real a pentru care matricea
11 a
22 --a
o=l+-" : " I esteinversabitd.

1l
a --a
22
118. Daci A este o matrice pltraticd de ordinul n)-2 , nesingutard, sd se arate cl
de(A') = (det A)'-t, unde A' este reciproca ( sau adjuncta ) matricei A.

( I a+t "-r)
119. Se considerd matricea A =
| 3a a +l -2 l.
Daca A* este reciproca ( sau

\2a+3 t 4)
adjuncta ) matricei A, sd se determine a e ]R astfel incdt sd fie verificatl egalitatea
A-' = A'.
r) (2 x
o x-I t | ,a n" inversabild
@lSa se derermine ae IR astfel incit matrice u e=lt.t
[1 I *)
pentru orice .re lR.

(zx3)
121. Sd se determine a e IR astfel incAt matrice u l=l * -1 "r I se fie inversabil6

[t2")
pentru orice -re lR. gi sise determine inversain cazul in care a = x=0.'

i*t;
{ r5l1
(oab\
tllSeconsiderrmatricea (JeMr(n),U-l O O tl
lt
[00o)
a) Slsedetermine a,b,celR pentru care IJz =Oi
(oac\(ooa\
tttt
U'10 0
b) Sdsedetermine a,,b,ce IR pentrucare b
l=10 O O
l;
[ooo) [oooJ
c) Sd se arate cldaci [J2 = Ot, atunci 1, -U este inversabild gi inversaei este

Ir+U.

(-r t t)
l!!L Se consideri matricea A=l I -1 t SA se arate cI A este inversabild, sd se
l.
[1 t -r)
/o\
determine inversa ei gi sd se rezolve ecualia AX = B, unde U = I O
(,0/
lt I

llrlnmurrimea M,(R)seconsiderrmarricere
^=(; ;),r=[; i),r=[; :)
a) Sd se arate cdexisti keZ
astfelincAt A+ Iz = k' B"
b) Se se determine rangul matricei A ,'
c) Sd se determine AN1;
d) sasearate cd Bn =tr+(Z' -1)'A , Vne N';
I e) Si se arate cI nu existd a,b,ce ]R astfel incet aA+bB * cI, = Q'
0 Si se arate cd matricea X = An + Bn este inlgsabila Vz e N* '

( z 3\
t25. i,n mullimea M, (R) se considerd matricea O* _rJ $i submulfimea
Sv [_,
H =IfrEbl1ta,beQ]. i
a) S[ se arate cd Ore H;I,re H;
b) S[ se arate cd A2 - A+1;= Or;
c) S[ se calculeze rangul matricei A ;
d) Sd se arate cd existl fr e N-, rtt € Z astfelinc6t At = m' Izi

53
e) Slsecalculeze A*;
0 Sisearatecidacr BeMr(q) * AB-BA' atunciBeFl;
g) S[ se arate cd dacl X e H ,X + 02, atunci X este inversabild'

126. Se noteaza cu { matricea p6tratic6 de ordinul n cateare toate elementele egale cu l'
Sd se arate cd :

a) E'2 =n'Bo"
I
b) I, -{ este inversabilI, inversa ei fiind I -;j' En,n) 2'
^
127. Sase determin6 matricea X pentru care urmltoarea egalitate este adevirati:
1111 t234
0111 .x- 0123
0011 0012
0001 0001
128. DacI Ae M r(R)are proprietatea ci existi fr e N" astfel incAt Ak = Oz' sA se arate

ci matricele Ir- A Si 1, + Asunt inversabile'

129. sa se arate cd marricea A=(ou),,i=n , una" ou = ','rl'r, este inversabiln 9i s[


{1
se determine inversa sa'

f( a b\t
o,u_z) u'
130. Se consider' , mul{imile o =
a)
t[_, )
Go=lAeGlde(A) = /c,k€ N].
a) Slsearatecidacl A,BeG, atunci A'BeG;
b) sa se arateca det(A)'det(B) =de(AB) pentru orice A'Be G ;
c) cdAe G este inversabila ei A-'€ G dacd ei numai dacd
O T:?:.
d) S[ se arate cd dacd Go + @ , atunci Go, + A ;
e) S[ se arate qd Gn*@ , Gr=A '
din
131. Se considerd mullimea M a matricelor de ordinul 2 care au toate elementele
mullimea ,iar elementul de pe linia I 9i coloana I este nenul'
{O,t,Z}

54
a) Sdsedeaunexempludematrice A,BeM pentrucare detA=0 $i
detB+0;
(z o\
b) Sisearate"u e=[l ;)., ,darA-teM;
c) 56searatecddacd X e M, atunci -4<detX <4;
d) Si se determine numirul elementelor multimii M;
e) Sd se arate ci daci efectuim produsul tuturor matricelor din mullimea M, in
orice ordine, se obline o matrice care are rangul I ;
0 Si ci dacd ne {4,-3,-2,...,23,4}, atunci existd
se arate

YeM cu detY=n.

tgL Se considerd polinomul f = Xz -4X +Ze R [X], funcfia


g:Mz(c)-t Mr(A), g(X) -x2-4X+2'I" eimatricea
(z 2\
A=l- --m.(a).
le z\ /
[1 2)
a) S[ se arate c[ daci a 9i b sunt rldicinile lui f, atunci (a2 + b2) e N;
b) Sd se arate cd g(A) - Qr;
c) Si se arate cd g(Ir).= f (I)'Iz;
d) Sd se arate cI matricea B = f (I)' /, este inversabild ;
e) Sd se arate c[ existi o matrice C e M r(C)astfel incit
B(Ir)-g(A) = (Ir- A)'C;
0 Sd se arate cd dacl X e M r(C) este o matrice pentru care g(X ) = O* atunci
matricea Ir- X este inversabili.

l(" b)
-
G=il . a)
l
Ut3. Seconsiderlmultimile lla,beZlgi
[\.-a JO
g G I* o, A-t e G}.
det A
= {ee
a) Slsearatecidacl A,BeG, atunci A+Be G 9i A'BeG;
b) Si se arate cd dacl Ae H atunci det A = 1;
c) 56 se arate ctr daci Ae H, atunci Aa = Izi
d) Se se arate ci daci A,B,C,De H Si A'B'C'D = 1r, atunci printre cele
patru matrice existi doul care sunt egale ;
e) Sdsearatecldaci A,,BeG 9i A'B=Q, atunci A=Orsau B=Oz'

55
de ordinul 3 care au toate elementele numere
naturale'
a) SAsearal cddacd A,BeM ' atunci A+BeM gi A'BeM;
b) SA se arate ci matricea E este'inversabili 9i E-t fr M ;;
c)56segdseascidou6matriceC,DeMastfelincitrangC=l,rangD=2i
(gSd.searatec6dacdXeMgiX-leM,atuncisumaelementelordepefiecare
\:- ;;;";;;;"t;;
linie ei coloanr a matricei x sunt egale cu I '
1"r* l""ire
136. Seconsiderimatricele o=lu o B=A+/r'
'l9i
[e 63)
' a) Si se determine rangul matricei A
" / f \
b) Sa se determine matricea Z = A-X 'Y 'unde =l'l'r = ir z t);
t-,t ' [' J
c) S[ se arate cI existi me V' astfelincdt A2 =
m' Ai
1
ei fiind B-t = lt-
d) 56 se arate cA matricea B este inversabill'inversa ,1'At
e) Sd se arate ci pentru otice ne N-, n
) 2 existd an e N astfel incit A' = a'' A;

Sd se gdseascd trei matrice U ,V ,W


e M, (A) de rang 1 astfel incdt
-0
B =U +V +W;
Sisearatec6oricare arft C,DeMr(A)aerang 1' avem C +D*B'
c)

56
={( '-
El- Se considerd mullimea o
l(-' i)'''""\
a) Sd se arate cd I,Ote G;

b) Sasearatecddacl z,weC qi lzl'+lwl'=0, atunci z=w=Oi


c) Si se arate cd daci A,Be G, atunci A'Be G;
d) S[se arate c6dacd Ce G,C*Q, atunci Ceste inversabila gi C-' e G;
e) Sd se gdseasci o matrice X e G cu proprietatea XC * CX 'unde
(-i o\
C=l i)l;
[0
0 Sisearatecldaci A,BeG 9i A'B=Q,atunci A-OrsauB=Oz'

(oto)
til. Seconsiderdmatricea A=l 0 O t I gi func{ia
[0 0 o)
f : M r(c) - M 3(a), f (x) = xN, .

e) S[ se determine rangul matricei A ;


b) Si se arate c6 matricea 1, + A este inversabild 9i ci inversa sa este lr+ A+ A2;
c) Sd se arate cd dac[ matricea /(X) este inversabild,atunci 9i X este inversabil[ ;

(a b c)
e) Si se arate cd dac6 z =l oa b l,rnoe a,b,ceC 9i det(Z)=0,atunci 23 =Ol,
[oo "l
S[ se arate ci funcfia / injectivd
nu este 9i nici surjectiv6.

r3e. Se consider' matricere , =[: ;)," =[; 3)..**"',n sd spunemcd o

matrice Ae M r(R.)este nilpotentddaci existl n e N* astfel incdt An = Oz.


a) Sd se arate c[ matricele O, Si J sunt nilpotente, iar matticea K nu este nici
inversabild, nici nilPotentd ;
b) Sa se arate ci daci B e M r(R) este nilpotentd, atunci 82 = Or;
c) Si se dea un exemplu, diferit de cele de la a), de matrice nilpotentd ;
d) Str se arate cd matricea /, nu poate fi scrisi ca o sumi finiti de matrice nilpotente.

140. Se consideri mullimile


6 = {ae u, (n)loet(A)€ {-Lq} ,H ={Ae u;(R)/det(A) = 1} ei matricele

a) Sisearate cd X,ZeG , Y,Ire H ;


b) Si se arate cd daci A,'Be H, atunci ABe H;
c) Se se arate cI orice matrice din G este inversabili 9i inversa ei este in G,'
d) SE se arate cd Z2 = /, gi ci ecualia matriceald (Jz = Iz arein H doar solu(iile 1,
gi-Ir; , i ,

e) Si se arate cd ecualia (Jz = Iz are in mulliinea G o infinitate de solufii ;


f) Si se arate cd nu existE o funcfie bijectiv[ f : G -> 11 cu proprietatea ci
f (A.B)= f (A).f (B) ,YA,BeG.

r1
2.5. Teste recapitulative

TEST nr.3 (nivel mediu de difrcultate) - Varianta 1

L Se considere punctele A(I,I), (0, -2), D(3, 5), E(0, 3).


B (2, 4), C
a) Sd se determine care dintre punctele C 9i D este situat pe dreapta AB ,'

b) Sd se calculeze aria triunghiului ABE.


x22l
Z Sd se rezolve ecua{ia: 2 x ,l=0.
22rl
3. SI se calculeze rangt
rr matricei
^=l:
I
i -jl
\r |
I
0)
f. S[ se dea un exemplu de doui matrice A,Be Mr(R)n"nttu care detA *O,detB *0
5i de(A+ B) = 0.
3
s. Seconsiderimatricea u -(o-'I a+I)-.],o. m..
I
e) 56 se determine multrimea valorilor lui a pentru care matricea datd este inversabilE;
b) Pentru a = 3, sI se determine inversa matricei A.

TEST nr.3 (nivel mediu de dificultate) - Varianta 2

l. Se consideri punctele Ar(n,n+ 2), B,(n,2n +1),ze N'


e) Si se scrie ecuatia dreptei ,4rA3:,

b) Sd se arate cA punctele 4,4,4 sunt coliniare ;

c) Slsearateciexisti n€ N pentru cate Bne 44;


d) SA se calculeze aria triunghiului .aoAtBr.
2. S[ se arate ci dacd a, b, csunt lungimile taturilor unui triunghi pentru care
labcl
tt
l.tl a bl - 0, atunci triunghiul este echilateral.
lr I 1l
3. 56 se dea un exemplu de doud matrice A,B e M r(R)p"nttu care det A = 0, det B = 0
9i det(A + B) * 0;

59
4. Si se dea un exemplu de doud matrice A,B e M r(lR)p"ntto
"ar"
rangA=2,rangB =2 $i rang('A+ B)*2'
(x -1 t)
5. X =l 1 x -l l,.re lR.
Seconsideramarricea
tt L *)
[-l
a) Sd se rezolve ecuafia det.X = 0;
b)SlsedeterminemullimeavalorilorluixeR'pentrucarematriceadat6este
inversabili;
c) Pentru x = 1, s6 se determine inverse matricei date'

1
TEST nr.4 (nivel pufin sporit de dificultate) 'Varianta

1.. Se considerd punctele A(I,l), B(2,3\, C (3,m)'


a) Sd se determi ne me Z astfelinc6t punctele date s[ fie coliniare;
unui triunghi de arie 4'
b) sa se determi ne fne z astfelincdt punctele date s[ fie varfurile
(r tt\ (t22\
qi r=l Z 4 6
Seconsiderlmatricele o=1, Z tl,aeR l'
[rs') [rlrc)
are rangul 2 ;
a) Sd se determine 4 pentru care matricea dati
b) Pentru a -- 2 , si se determine inversa matricei date ;
c) Pentru a =2, sd se rezolve ecuafia A' X = B'

c reprezintd lungimile laturilor unui triunghi pentru


care
3. S[ se arhte cd dacd a, b,
l2a+t Zb+I zc+rl
I t' bz "t 0' atunci triunghiul este isoscel'

lt" 3b 3'll= (2 x 3)
x-r
4. 56 se derermine valorile paramerrului real ra pentru care matricea o=l*
1
I

[t t *)
este inversabilI pentru orice x€ IR'

existl cel pulin o matrice Ae M r(Z)p"nt" ciNe A2 = ZA+2lzi


5. a) Si se arate ca
matricea A+/zeste inversabila,inversa ei
b) s6 se arate c6 dacd A2 =2A+ZlTatunci
fiind 42 -3A+12.

60
TEST nr.4 (nivel pu(in sporit de dificultatc) - Varianta 2

L Se considera punctele A(-2,0), B(0,3),C(4,0), D(1, ln), lz e IR.


d Si se determine m pentru care punctele A, B, D sunt coliniare;
b) SI se calculeze aria triunghiului ABC ;
s) Si se determine ecualia locului geometric al punctelor M pentru care triunghiurile ABM
i BCM au ariile egale.

(t l 2\
)

L SA se determine p,qe IR
tt
pentru care matricele O=1, -l t
l$
[3 1 p)
(t r 2 3\
tt
I =12 -l I 3 lau acelagi rang.
It I p q)
.1 DacI ABC este un triunghi cu lungimea laturilor a,b,c, sd se calculeze
lo' cost A tl
n =lu' cos'B il.

l"' cos'c tl

{' a) Sn se dea un exemplu de matrice X e M r(R.)cirre are doi minoti de ordinul 2 egali
cu4 9i det X = 4i
b) Daci \ . Mr(R)9i det X = 4, sd se calculeze det X* ( adici determinantul matricei
,oipro"" j. '

.5.a) Si se arate cd existd Ae Mr(R)pent* care A2 =3Iz- A;

b) Si se arate c[ dac[ Ae Mr(R)satisface Az =3Iz-A,atunci matricea A-1, esie

irversabild, inversa ei fiind A+21,

6t
CaPirolul3
SISTEME DE ECUATII LINIARE

3.I.Sisteme de ecualii

se studieze care dintre urmdtoarele sisteme


este compatibil :
1. SI
l2*-Y=3
(2x+3v =2 l3x+4y -ll
u)
\+*-zv =1'
b)
lo"*sv =6' c) I sr-zy -t;
[2x+ry=3
(4*-2y - 3x-5Y - + tr*-t*7=l
+22
l+*-zy --2
I
o x+Y=r ") \zr*zv =gi

lz*+zv =
urmatoarele sisteme :
2. Si se rezolve, folosind eventual formulele lui cJamer,
x+2y-Z=4
( Y+32=3 lZx+ l3x-Y*22=7
l"*+n- 2z=i; b) ),*+zy+32--0; cl j 'x+ y*22=5
"r'lrr*'4y+z=5
["*r+32=2 l-x+2Y+z=l
[ 2x+v+z=3 lx+y+22=3 lZx+Y+z--4
l-r+lv -42=9i ellzx+3v-z=l;
ar'lz**zy*22=5
0 ix+2y-z=5 '

l3**y*'=4 [x+3y-+22=7

3.56sestudiezecaredintreurm[toarelesistemeestecompatibilgi,incazafirmativ,s[se
rezolve :

(2x-y-z=0 I x+2Y *32=3 I zx-t-z=3


ul { "+ y+32=5 ; ul i+x-y-22=3; c) )rr-r, -32=2;
lt,-r,
- z=o Itt*, -z=3 [ "++y -z=l
( *+y+z+t--2 ( x+4y-l-z=4
I x+ZY - z-t =3
lrr-, - z+zt --l lr*-n-z+2t=l l-r+:y +32-2t=3.
o o
o'1"* y-r-2, =z; l;;. ,*1,-,=z' 7 ,**2y-z-t=2'
l*-y+zz -o [-"* y-z+zt=l [ ,r* y+z+zt=r

62
.fSd se studieze care dintre urn6toarele sisteme este compatibil 9i, in caz afirmativ' sI se rezolve :

I x+2y*32=l | *+ y-z=o I x+3Y+4Y=!,


,tl Zx+y-z=l ; D )2x-Zy+32=l; ,> I -zr+ly+ z--l;
[rr+ry *22=2 Lr'-, *22=r [-"+ry +22-2
I x+y -3 l r+y*2y -d
[zx+tr3z=4 rtlzr-y)z-2.
dr .r+ y+22=3 ; dlz*+y-z=4;
I
I x- Y=-r l r*'=' Lr"-, *22=4
m pentru care sistemul
a Si se determine, in fiecare caz, valorile reale ale parametrului
rp compatibil ; sd se rezolve fiecare sistem pentru valoarea menfionatd
:

[x+2y-t3y=3 l'r+Y+mz=2
nr{gr- y+2y-2; b) l2'r+ Y+32-3;
[,*- y+z=l l3x-Y+22=2
( rezolvare penva m=2;)
( rezolvare pentru m=2; )
f zx+y*z=4 I x+y-22--l
afx+my-22=7; al lz."+ y+rnz--T i

[t-r* 2z=-l ll*+zy* z=8

( rezolvare Pentru m =3; ) ( rezolvare Pentru t?, = 3; )


(mx+2y-32=3 | Zx+Y-z=m
.t I r- Zy+z--l ; 0 ] :t+ Y-27=l '

lrr-y-z=m lmx+3Y+22=3
( rezolvarepentru m=1' )
rezolvarepentru ru=l;
( )
caz afirmativ, si
Si se studieze care dintre urmdtoarele sisteme este compatibil 9i, in
se
a
mlve:
( x+2y +32.-t =2 I z*-y+z+3t=5
I

al{lrr-r*22.+4t=6
' b){ x*y*27--l ;
; I

l2x+y*32*t=4 f.tx+y+42+2t=5
I t-y*z-t=0
I x+Y*z-t=2 I x+ZY+32-t=2
I

cl 12x- y -32+2t =0i al ]sr- y+22+4t -6;


I

I t-y -z+zt=2 t2x+y+32+t=4


I x+y*22=4 lx+2y-3y --3
I
cl 12x+ y +32+t =7; D )2*- y +42=t .

I l-r+ Y -22=0
l2*-y+z+3t=4 lzr+zy-z=4
63
7. SI se determine a,be lR astfel incAt urmdtoarele sisteme si fie compatibile :

ax+y*22=2 2x-2y * z =l I x+3y -5


a) 2x-y+z=b; b) ax- y +22=2; I ot+2, = 5
c){
' l3x-2Y = 6
3x+y+22=4 x* yt z=b
l2x+sy=3
lzx+ y+32=b fzx+y*z=e | *+ y+22=3
I

al I x+ y*az=3 ; l:"- y+z-2i D


lzx+ay*32=2.
"l
f rr- , *zz =r l.r-y+bz=0 I x-2y-z=b
8. SI se determine a,b,ce ]R astfel incdt urmtrtoarele sisteme sd fie compatibile,iiar
matricea sistemului sd aibd rangul 2 :

I Z*-t* Z-t =l lx+2y+32+3t -I I zx+ !-tz*t --3


lll
a)lx+ y+az+t=-li u) jx+ y+22+bt -0i .)
J
t y+at+2t=0;
["-y *z*bt=c t ax-3y+z+t=c l3x+2y+z*bt=c
l**r+22+bt=3 e1)px-Zy+az+y=2i
lrr-y+z+y=2 lx+21+az-t=3
il 12x+y*ay+32=5", D I2x-y+z+bt=l .

lz*-zy-z-t=" |..r+y+ 2z+bt=c l.-x+ly +22+t=c


g. S[ se rezolve urmdtoarele sisteme ( disculie dup6 valorile parametrilor reali a, b, c ) :

fax+y+z=r
),x+ay*z=l;
fax-.Zy-z-T Itt+a)t+v+z-l
c) j x+(l+b)y+z=c;
a1 b) ]2x+!-az=O;
[.r+y+oz=1 lx+ay-32-L l"+v+ (l+b)7-s2
(Ux+ y - z=I+b | **t*z=2 f*n r* z=I
a)l2x+by*z=3 i e) {(l+c).x- t+z=0; D lx+bt+ z=t.
lx-2y +bz = -l | "* y-cz=c lx+ y+cz-l

10. SI se rezolve urmdtoarele sisteme de ecua{ii omogene :

I **r-22=0
x+2y -42 =O
l2x-y-z-\ I

lr*- ,+ 3z = o;
a) {.r+ y-22=0; D ] 2x-Y-z-0 i c)

lr-zy+ z -o [-.'+:y -22=o [1"+y-z=o


| +x-zy-22-o I zx+!-tz-o I x+2y-7-0
l-Zx+ay+32=0i el'l 3.x- y-z=O ; l-gr+zy*32 = o.
a> f)

I zx+y+z=0 L2x+2y-32=0 L -"- y*47=o


ax+by+cz+dt =0
bx-ay+dz-ct =0
ll. Sd se rezolve sistemul :
' unde a' b' c' d sunt numere reale,
cx,dy-az+bt=o
dx+ cy -bz- at =0
elpufin unul fiind nenul.

lx+21+32 =0
12 Se noteazl cu A matricea sistemului { 5; + 3y + z = 0.
I

[,r+3y+52=0
r- Sise gdseasci o matrice B e M r(m),4 # Q astfel ?nc0t A. B = Or;

ii- SI se arate cA An * 1r, Vn € N* ;


iff- S[ se rezolve sistemul dat.

x+y+z=3
IL Si se arate cd sistemul x+2y +32= 6 este compatibil nedeterminat. SI se determine

x+3y + 5z =9
rrcle solu{ii (x,y,z)ale sistemului pentru care x' + y' * z2 =3,

x+2t-t z =0
I
l{ Se considerd sistemul liniar omogen
lZr+
*l+ z = 0,rr€ IR.
lr-3y *21-Q
L SI se determine m pentru care sistemul admite numai solufia nuld ;

m=9
y'r- *,
iiPentru sdse arate cd L
expresia 4-
x2+y'+2"
esteconstanti.

x-2y+ z-t =0
2x-y+3zi(a-3)t =0
ls. Si se determine c e IR astfel l".at ,irt".d si aibi solufii
x+y+zi-t--0
{ 2x+(a-l)y+ 2z+at =0
mule gi sd se rezolve in cazul a =I.

65
1\ (m 3)
16. se considers matricele
;)," =[:, oJ't=[, oJ'se '"
determine
^=(:
valorile parametrului real m astfel incAt si existe x,!,Ze lR:inu toate nule, pentru care

xA+ yB + zC = Oz.

|',,x+lt1=o
@ t" considerl sistemul , I **2y+32=0 ;melR.SE se determine mullimea valorilor

lmzx+4y+9.Aot"
lui m pentru care sistemul admite numai solulra nqln rezolve sistemul pentru m=2
ffise '
apoim=3. -\ .|-' ^-J-
. -l
l(r+ o7*+$+ci+atLo

18. saserezolvesitemur ' lax+(1+b)l+c-z+a1=1, uno" a, b, c, dsunrnumerereale


lax+by+(l+c)z +dt=O
ax+by+cz+(l+d)t =0
cu a+b+c+d =2.

!x-m+by+cz

19. Sd se arate ci sistemul atwnteo unic[ solulie pentru orice a,b,ceZ'


)r=o*r*bz
!r-br+ry+*

20. SA se determine valorile parametrilor reali a qi b pentru care urmltorul


sisteryt este

lx+2Y-22=4
incompatibil ,I Z** y*bz=4 .
L *- l*z=8
21. SA se determine valorile parametrilor reali c ai b pentru care urmetorul sistem este

axtbY + 1=l
incompatibil: bx+ay+bz=a.
x+ Y+ aZ=b

66
ne
11 I
l0 1

're LIE' Si se determine inversa matricei A = l1 1 e u,(z).

111...0
o, hrr se consideri sistemul
li::;;;==f , o. n .

l-x+zy+z=o
l, a) Calculali determinantul gi rangul matricei sistemului dat ;
b) Determinafi valorile lui a pentru care sistemul are gi solufii diferite de cea banald ;

c) Pentru a = 0, aritati ci valoarea expresiei 'l* 'i


z -y": -x
este constanta.

![, Sii se rezolve, folosind eventual metoda lui Gauss, urmdtoarele sisteme de ecua]ii liniare:
[ 2x-y+7-3
3x+2Y =3
rt{-[ ; b) ),*+Zy+32=9 ;
[6x-5Y = -3
l4x+ y -22 -t
x-y+22-t=4 x* y-22*t =3
x*Zy - z+zt =l 2x+y-32-t=2
d)
x+y-3y*t=4' -x+y*22*2t=2'
x-y*z-t=-2 3x+y+z-t=3
x+y+Z*t=3
,+ y t2z=3
[
2x-y*ztt=2
o lt- 2y*z=2 .
x'2y+22*t=-l I

2x+ y- z*t --6 l2x+3y-z=t

!a SI se rezolve, folosind eventual metoda matriceale, urmltoarele sisteme de ecualii


ffnire:
x+ y-22=5
Ir*-!*z-r t3z -- -5
n' ]4x-2y+ z=2 b) -2x+ y

It*, -22=2 3x+y+22=2


[r+y-z-2t= 3 x+y-z-Zt=-I
t'll rr-y-t=Z
2x+y+t =3
d)
x+2y*z=! ! * z*t --3
I t* z-t=3 x-y-2t=-I

67
26. SA se determine constantele rcale a, b, c astfel incdt sd fie adevdrate urmdtoarele
egalit6li :

ur-f o * b --3-+:''vxe
4x'-l =2x-L 2x+l
,vxe(1,..); b) (t,"");
--' 9x2 -3x-2 3x-2' 3x+l'
x'-2 b c- - .,Vxe(Z,,*
aa--'-1.
a' ++*
I-3x"
*!*
+2x x x- fi, =e vxe (2,"") ; d) =-
x' -3x'+2x x x-l x-2
.,

labx 1 abx
")
=i*fil,vxe (0,"");
(x2 +l)(xz + 4)
--J-+-?,V-re
x" +l x'+4
R.

"Gtt
27. S5 se determine m e IR. pentru care dreptele de ecualii
J7.-y*l=0, 4x-)t1= 0, x-my*m -0 suntconcurente'

28. Sd se determine m e ]R pentru care dreptele de ecua{ii


my -2x+l=0 , 2y + x-3 -0 , 3y -mx-2 = 0 sunt concurente'

29. Patru prietene ( Alina, Bianca, Roxana, Lucia ) joac6 un joc ; este randul Alinei s5
^ce
ghiceasci numere iqi aleg prietenele sale 9i pentru aceasta are voie sd puni trei
intreblri.Iatd intrebSrile Alinei :
1) Care este suma numerelor alese de voi ( se adreseazd prietenelor ) ? Raspunsul i 18. . ^
ZjOacAnum6rul ales de Lucia se dubleaz[, iar al Roxanei se tripleazi, ce sumd obfineli
?

Rlspunsul vine imediat : 38.


3) DacI ain triplut numdrului ales de Lucia scideli dublul sumei celorlalte, cdt obline.ti
?

RdsPuns: 14.
Poate gisi Alina cele trei numere?

30. 3 echipe de muncitori au de slpat un |ant. DacI prima echipi lucreazd 8 zile,
a doua
mai sapi zile gi .lucrarea se incheie. Daci prima echipi lucreazd 6 zile,, a treia echipl
ar
i
mai avea de luciat 5 zile ( avdnd in vedere ritmul in care lucreazl ) 9i s-ar incheia
lucrarea'
gan;ul' in cdte zile
Dacd ar lucra toate ectripete, impreuna, in 4 zile s-ar termina de sdpat
poate termina lucrarea fiecare echipd separat ?

68