Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT CIVIL DE PRESTĂRI SERVICII

Nr…../……….

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
............................................., cu sediul.............................,
str.........................,nr..........,având contul nr...............................deschis
la.........................., C.U.I., reprezentat prin ..........................., în calitate de
BENEFICIAR
şi
Domnul/Doamna......................................., domiciliat(ă)
în.......................,str..............................,nr.......,jud/sector.................., posesorul BI/CI
seria........,nr..........., eliberat(ă) de Formaţiunea teritorială de evidenţă a populaţiei,
CNP...................................., în calitate de PRESTATOR,

Au convenit încheierea prezentului contract civil de prestări servicii în


domeniul.................................., în următoarele condiţii:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI


Art.1. Obiectul prezentului contract îl reprezintă.................................................

III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR


Art.2. Obligaţiile PRESTATORULUI:
.................................
Art.3. Obligaţiile BENEFICIARULUI:
a) Să informeze PRESTATORUL cu privire la condiţiile de desfăşurare a activităţii;
b) Să remunereze PRESTATORUL pentru activitatea sa;
........................

IV. REMUNERAREA PRESTATORULUI


Art.4. (1) Remuneraţia, în sumă brută, se stabileşte la...........................
(2) Impozitarea se face cu reţinere la sursă în cotă de 10% din venitul brut
realizat, conform Art.53 din Codul Fiscal.
(3) Remuneraţia netă stabilită ca diferenţă între remuneraţia brută şi impozitul
pe venit reţinut se va plăti în termen de .............

V. DURATA CONTRACTULUI
Art.5. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării între părţi, fiind încheiat pe
o durată de .........
Art.6. Încetarea contractului se face prin:
a) acordul scris la părţilor;
b) la iniţiativa oricărei dintre părţi, dupa trecerea a .......zile de la data depunerii unei
notificări de către partea interesată.
VI. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR
Art.7. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligatiilor asumate prin
prezentul contract civil de prestări servicii atrage raspunderea părţii în culpă, în afara
cazurilor de forţă majoră. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de
voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea prezentului
contract şi care împiedică părţile să execute obligaţiile asumate prin acesta.

VII. LITIGIILE
Art.8. (1) Litigiile ivite în executarea prezentului contract se soluţionează pe cale
amiabilă.
(2) Dacă litigiile nu vor fi rezolvate pe cale amiabilă,acestea sunt de
competenţa instanţei de judecată.

VIII. TEMEIUL DE DREPT


Art.9. Prezentul contract de colaborare are la bază prevederile art.942 şi următoarele
din Codul civil, neintrând sub incidenţa prevederilor codului Muncii.

IX. DISPOZIŢII FINALE


Art.10. Modificarea sau completarea dispoziţiilor prezentului contract civil de prestări
servicii se realizează prin act adiţional.

Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte,
la......, astăzi......................

BENEFICIAR PRESTATOR