Sunteți pe pagina 1din 40

Viziune Vision

Obiectivele fundamentale ale Universității „Ștefan cel The main objectives of Stefan cel Mare University of
Mare” din Suceava sunt în concordanță cu politicile Suceava are in accordance with the EU policies in the
Uniunii Europene în domeniul educației și cercetării: fields of education and research: to train highly quali-
formarea de specialiști cu înalte calificări și competențe fied and competent professionals to face global com-
pentru a face față concurenței mondiale, contura- petition, to harmoniously shape the students’ per-
rea armonioasă a personalității studenților, încurajarea sonalities, to encourage creativity and innovation to
creativității și inovării pentru o dezvoltare continuă a cer- continuously develop scientific research, to perma-
cetării științifice, evaluarea permanentă a performanțelor nently assess the scientific performance of the mem-
științifice ale membrilor comunității academice, precum bers of the academic community, as well as to con-
și îmbunătățirea constantă a activităților educaționale și stantly improve the educational and scientific research
de cercetare științifică, cu scopul integrării structurale, activities with a view to structural, qualitative and eco-
calitative și economice de succes în cadrul sistemului eu- nomically successful integration within the European
ropean de învățământ superior. area of higher education.

7
Număr de studenţi / Number of Students Fonduri pentru cercetare / Research Funding
2000 7.190 2000 139.533 lei
2016 9.555 2016 20.704.500 lei

Programe de studiu / Study Programs Suprafaţa spaţiilor construite / Building Floor Area
2000 28 2000 29.200 m2
2016 110 2016 66.722 m2

Nr. de calculatoare / No. of Computers Suprafaţa campusului / Campus Area


2000 235 2000 35.443 m2
2016 3.000 2016 56.905 m2

8
Infrastructură Infrastructure
Universitatea s-a dezvoltat continuu de la fondarea sa, iar The University has continuously developed since its foun-
în prezent campusul cuprinde aproximativ 66.000 de me- dation. At present, the Campus comprises almost 66.000
tri pătrați cu destinații multiple: de predare, cercetare, square metres of teaching facilities, two sports fields, a
două săli de sport, un teren de sport cu gazon sintetic do- synthetic turf athletic field provided with inflatable roof-
tat cu sistem de acoperire cu balon presostatic și cu un sis- top and equipped with a lighting system, Astronomic
tem de iluminare, Observator Astronomic, precum și un Observatory, as well as a Swimming and Kinesitherapy
Complex de Natație și Kinetoterapie, Cabana de vânătoare Complex, a hunting lodge at Șipoțel and a Centre for
Șipoțel și Centrul de Formare Continuă la Vatra Dornei. Continuous Education in Vatra Dornei. The University
Universitatea oferă cazare la standarde europene pentru provides accommodation for over 1150 students in 5 resi-
peste 1150 de studenți în 5 cămine studențești. dential facilities at European standards.

Un restaurant universitar de 250 de locuri, 2 săli de A 250-seat university restaurant, 2 exhibition rooms,
expoziție, o bibliotecă universitară cu 6 săli de lectură, nu- an Academic Library with 6 reading rooms, numerous
meroase săli de curs și laboratoare dotate cu echipamen- teaching and seminar rooms, laboratories equipped with
te necesare studiului și cercetării, toate acestea conturează computers and devices for research and study, all these
campusul USV drept un spațiu propice dezvoltării și afir- qualify the campus as a place favourable to the develop-
mării studenților și cadrelor didactice. ment and affirmation of students and professors.

9
Facultatea de Drept și Științe Faculty of Law and Administrative
Administrative Sciences
Cea mai nouă facultate își propune asigurarea unui proces The youngest Faculty aims to ensure an educational
educațional bazat pe performanță la nivelul programelor de process based on performance in the curriculum
studii, în conformitate cu cerințele de calitate și exigențele in accordance with current standards and future
actuale din domeniile Drept și Științe Administrative, ur- requirements in the fields of Law and Administrative
mărind pregătirea absolvenților pentru nevoile existente pe Sciences, so that the graduates be able to meet the labour
piața muncii. market needs.

Facultatea susține participarea studenților în activitățile The Faculty supports student participation in academic
academice, curriculare și extra-curriculare, colective și aso- activities, curricular and extra-curricular activities,
ciative, desfășurate prin intermediul ELSA Suceava sau a collective and associative, conducted through ELSA
altor organizații. De asemenea, sunt încurajate inițiativele Suceava and other organizations. Student volunteering
studenților în domeniul voluntariatului și implicarea aces- and active involvement in research, administrative,
tora în activități de cercetare, cultural-artistice, sportive, cultural, artistic and sport activities are strongly
administrative și de promovare a facultății. encouraged.

Pe plan științific, facultatea organizează manifestări speci- The Faculty organizes events focusing on the future
fice profesiilor viitorilor absolvenți, constând în procese si- careers of graduates, consisting in simulated trials, legal
mulate, colocvii juridice, mese rotunde, centre de excelență seminars, roundtables, centres of excellence and national
și conferințe naționale și internaționale. and international conferences.

PROGRAME DE STUDIU LICENŢĂ (4 ani sau 3 ani) BACHELOR (4 or 3 years)


• Drept (4 ani) • Law (4 years)
• Administrație publică (3 ani) • Public Administration (3 years)
• Poliţie locală (3 ani) • Local Police (3 years)

PROGRAME DE STUDIU MASTERAT (2 ani) MASTER (2 years)


• Drept european • European Law
• Management și administrație europeană • Management and European Administration

Centrul de Formare și Cercetare în Administrația Publică The Centre for Training and Research in Public
– CEFCAP din cadrul facultății are misiunea de a deru- Administration – CEFCAP in our faculty has the mission
Decan / Dean la proiecte, efectua studii și cercetări, organiza activități de to develop projects, conduct studies and research and
Conf.univ.dr. formare continuă în domeniul Științelor socio-umane, re- organize continuing education activities in the fields of
Camelia IGNĂTESCU spectiv în subdomeniul Drept și în cel al Științelor adminis- Social and Human Sciences, the subfields of Law and
Associate Professor PhD trative. În paralel, activitatea de cercetare se desfășoară în Administrative Sciences. Research is also conducted in
cercuri specifice diverselor discipline de profil. panels specific to our various fields.
!!+40 230 216 147–294
%%cameliaignatescu@usv.ro Rezultatele cercetării realizate de cadrele didactice și The results of research conducted by professors and students
de studenți sunt diseminate atât prin revista proprie, are disseminated through our own journal - European
Secretariat / Desk Office „European Journal of Law and Public Administration”, in- Journal of Law and Public Administration – indexed in
!!+40 230 216 147–303 dexată în baze de date Internaționale recunoscute atât în international databases recognized both in the field of Law
%%diana.muntean@fdsa.usv.ro domeniul Dreptului, cât și al Științelor Administrative, cât and in the field of Administrative Sciences, and also by
și prin publicarea la edituri de prestigiu a tratatelor, cursu- publication of monographs, courses and collective volumes
>>www.fdsa.usv.ro rilor și volumelor colective sau de autor. at prestigious publishing houses.

10
11
Facultatea de Educație Fizică și Sport Faculty of Physical Education and Sport
Obiectivul principal al facultății este acela de a asigura pre- The main objective of the Faculty is that of ensuring the
gătirea de specialitate cerută persoanelor care vor lucra în specialized instruction required in the field of physical
domeniul educației fizice, sportului, kinetoterapiei, nutriției education, sport, kinesitherapy, and nutrition and recovery,
și recuperării, urmărind dezvoltarea profesionalismului și with a view to enhancing and maintaining the level of
competenței la nivelul exigențelor Uniunii Europene. În ca- professionalism and proficiency in accordance with EU
drul facultății funcționează Departamentul de Sănătate și requirements. The Department of Health and Human
Dezvoltare Umană, care răspunde nevoii de a crea specialiști Development responds to the need to create specialists in
în prevenirea bolilor de nutriție și recuperarea pacienților, în the prevention of nutrition diseases and recovery of patients
colaborare cu alte instituții de sănătate din județ. in collaboration with other health institutions in the county.

PROGRAME DE STUDIU LICENŢĂ (3 ani) BACHELOR (3 years)


• Educație fizică și sportivă • Physical and Sport Education
• Kinetoterapie și motricitate specială • K inesitherapy and Special Motricity
Decan / Dean • Balneofiziokinetoterapie și recuperare • Balneo-Physiokinesitherapy and Recovery
Prof.univ.dr. • Nutriție și dietetică • Nutrition and Dietetics
Petru GHERVAN
Professor PhD PROGRAME DE STUDIU MASTERAT (2 ani) MASTER (2 years)
• Educație fizică școlară și activități extracurriculare • Pshysical Education in Schools and Extracurricular Activities
!!+40 230 216147–102 • Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporală • Kinesio-prophylaxis, recovery and body shaping
%%petrug@usv.ro
Facultatea dispune de laboratoare, centre de formare și săli de All teaching and research activities are conducted in state of
Secretariat / Desk Office curs dotate cu echipamente de ultimă generație, precum și de the art equipped laboratories and lecture rooms, as well as
!!+40 230 216147–524 facilități suplimentare: other new or recently renovated facilities:
!!+40 230 522978–524 • teren de sport cu gazon sintetic prevăzut cu un balon • synthetic turf athletic field provided with a presostatic
<<+40 230 522819–524 presostatic și sistem de iluminat, terenuri de handbal, tenis, balloon and lighting system, handball, tennis, basketball,
%%irinag@usv.ro baschet, volei, un teren de fotbal și o pistă de atletism volleyball courts, a football field, and a running track
• sală de sport cu echipamente de bodybuilding • gymnasium with fitness and bodybuilding equipment
>>www.fefs.usv.ro • sală de sport pentru tenis, baschet, handbal, volei • modern gym with tennis, basketball, handball, and
• Complex de Natație și Kinetoterapie volleyball courts
• laborator de științe bio-medicale • swimming and kinesitherapy centre
• laborator de mișcare și de evaluare funcțională • laboratory of bio-medical sciences
• laborator multimedia • laboratory for motion and functional evaluation
• 4 săli de curs și săli de seminar • multimedia laboratory
• sală de recuperare medicală (cu aparatură de electroterapie) • 4 lecture halls and seminar rooms
• laborator de nutriție • medical recovery room (equipped with electrotherapy devices)
• Centrul Interdisciplinar de Cercetare în Știinţele Motricităţii • nutrition laboratory
şi Sănătăţii Umane din cadrul facultății dispune de 2 • The Interdisciplinary Centre for Research in the fields of
laboratoare: Laborator de cercetare pentru motricitate Movement and Human Health .in our faculty has two
umană și Laborator de cercetare pentru sănătate umană laboratories: Research Laboratory for Human Motricity
and Research Laboratory for Human Health

CONFERINȚE ŞI EVENIMENTE CONFERENCES & EVENTS


Secretariat / Desk Office
Conferință Științifică Internațională Trends and Perspectives International Conference Trends and perspectives in Physical
!!+40 230 216 147–595 in Physical Culture and Sports – o dată la doi ani. Culture and Sports – every two years
<<+40 230 522 819–595
%%dsdu@usv.ro Rezultatele cercetării sunt publicate și în revista facultății, The research results are published in the biannual faculty
care are o apariție bianuală - The Annals of the Ștefan cel journal - The Annals of Stefan cel Mare University. Physical
>>www.dsdu.usv.ro Mare University. Physical Education and Sport Section. The Education and Sports Section. The Science and Art of
science and art of movement (ISSN 1844-9131). Movement (ISSN 1844-9131).
12
13
Facultatea de Inginerie Alimentară Faculty of Food Engineering

Tradiția învățământului cu profil alimentar își are începu- The tradition of Food Engineering education
tul în anul 1977. În prezent, facultatea oferă programe de began in 1977. The Faculty currently provides study
studii adaptate la cerințele pieței forței de muncă și racorda- programmes adapted to the needs of the labour market
te la principiile și normele valabile în domeniul producției and connected to the principles and standards of food
și controlului alimentelor. production and control.

PROGRAME DE STUDIU LICENŢĂ (4 ani) BACHELOR (4 years)


• Ingineria produselor alimentare • Food Products Engineering
• Controlul și expertiza produselor alimentare • Food Products Control and Expertise
• Protecția consumatorului și a mediului • Consumer and Environmental Protection

PROGRAME DE STUDIU MASTERAT (2 ani) MASTER (2 years)


• Controlul și expertiza produselor alimentare • Food Products Control and Expertise
• Managementul igienei, controlul calității produselor • Hygiene Management, Food Quality Control and
alimentare și asigurarea sănătății populației Population Health Management
• Management în industria alimentară, alimentație • Management in Food Industry, Public Food and
publică și nutriție specială Special Nutrition
• Managementul securității mediului și siguranța alimentară • Environmental Security Management & Food Safety

CONFERINȚE ŞI EVENIMENTE CONFERENCES & EVENTS


• Conferința internațională Biotechnologies – Present and • The International Conference Biotechnologies –
Perspectives Present and Perspectives
• Conferința internațională Student in Bucovina • The International Conference Student in Bukovina
• Workshop-uri: Alimente funcționale, Orientări și • Workshops: Functional Foods, Orientations
and Trends in the Implementation of Quality
tendințe în implementarea sistemelor de management
Management Systems, The Profile of the Food
al calității, Profilul inginerului de industrie alimentară
Industry Engineer between Perception and
Decan / Dean între percepție și cerințe, Ziua mondială a drepturilor
Requirements, World Consumer Rights Day, Modern
Prof.univ.dr.ing consumatorilor, Tehnici moderne de monitorizare a
Mircea OROIAN Techniques for Air and Water Quality Monitoring,
calității aerului și apei, Turismul ecumenic în Bucovina. Ecumenical Tourism in Bukovina.
Professor PhD

!!+40 230 216 147–515 Cercetarea se realizează în următoarele laboratoare: Research is conducted in laboratories such as:
%%m.oroian@fia.usv.ro Analiză Instrumentală, de Siguranță a Alimentelor, de Instrumental Analysis Laboratory, Food Safety
Control al Calității Cerealelor și Produselor de Panificație, Laboratory, Cereals and Bakery Products Quality
Secretariat / Desk Office
!!+40 230 216 147–516 de Analiză a Calității Apei, de Microbiologie și Laboratorul Control Laboratory, Water Quality Control Laboratory,
<<+40 230 520 267 pentru Biocarburanți. Centrul de cercetare „Siguranța Microbiology Laboratory and Bio-fuels Laboratory. The
%%secretariat@fia.usv.ro Alimentară” evaluează și promovează rezultatele cercetării Food Safety Research Centre evaluates and promotes the
din cadrul Facultății. research results of the Faculty.
>>www.fia.usv.ro
14
15
Facultatea de Inginerie Electrică Faculty of Electrical Engineering
și Știința Calculatoarelor and Computer Science
Misiunea facultății constă în realizarea la un înalt nivel de The Faculty’s main objective is to provide an outstanding
performanță a învățământului și cercetării științifice, în academic environment for education and scientific research,
domenii specifice, în context național și internațional, răs- at national and international level, thus meeting the need
punzând necesității de dezvoltare intelectuală, profesională for intellectual, professional and social development of the
și socială a individului și de progres a societății românești. individual and of the Romanian society.

PROGRAME DE STUDIU LICENŢĂ (4 ani) BACHELOR (4 years)


• Calculatoare • Computer Science
• Automatică și informatică aplicată • Automation and Applied Informatics
• Electronică aplicată • Applied Electronics
• Sisteme electrice • Electrical Systems
• Managementul energiei • Energy Management
• Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic • Economic Engineering in the Electrical, Electronic and
Energetic Field
PROGRAME DE STUDIU MASTERAT (2 ani)
• Știința și ingineria calculatoarelor MASTER (2 years)
• Rețele de comunicații și calculatoare • Computer Science and Engineering
• Tehnici avansate în mașini și acționări electrice • Computer and Communication Networks
• Sisteme moderne pentru conducerea proceselor • Advanced Techniques in Electrical Machines and Drives
energetice • Modern Control Systems For Energetic Processes

CONFERINȚE ŞI EVENIMENTE CONFERENCES & EVENTS


• Conferința Internațională Development and • International Conference on Development and
Application Systems
Application Systems
• International Computers Contest for Students Hard & Soft
• Concursul Internațional pentru Studenți Hard & Soft
• International Symposium on Electrical Engineering and
• Simpozionul Internațional de Inginerie Electrică și
Energy Converters
Sisteme de Conversie
• Distributed Systems Scientific Seminar
• Seminarul Științific Sisteme distribuite
• Inventics Exhibition
• Salonul de Inventică
• Information Security Contest – CTF-USV
• Concursul de securitate informațională CTF-USV
The Faculty provides modern equipment and facilities:
Facultatea oferă facilități moderne: două clădiri ce cuprind 40 two buildings with 40 teaching rooms and research labo-
de săli de curs și laboratoare de cercetare, 4 amfiteatre, două ratories, 4 lecture halls, 2 seminar rooms, 1 modern con-
Decan / Dean săli de seminar, o sală modernă de conferințe, precum și un ference hall, as well as a Multimedia and Computational
Prof.univ.dr.ing Laborator multimedia și de Lingvistică Computațională. Linguistics Laboratory. The research laboratories,
Ștefan Gheorghe PENTIUC Laboratoarele de cercetare: de Compatibilitate electromag- such as Electromagnetic Compatibility, Advanced
Professor PhD netică, de Materiale avansate multifuncționale, de Calcul Multifunctional Materials Laboratory, Nanotechnology
de înaltă performanță, de Mașini inteligente și vizualizarea Data Storage and Information Processing Laboratory,
!!+40 230 216 147–220 informației, de Dezvoltare a aplicațiilor distribuite de monito- High Performance Computing, Machine Intelligence and
rizare și control a proceselor industriale, de Cercetări privind Information Visualization, Development of Distributed
%%pentiuc@eed.usv.ro sistemele de simulare, integrare și testare „hardware-in-the-lo- Applications and Process Control Laboratory, Systems
op”- HIL pentru controlul prototipării rapide, Laboratorul Simulation, Integration and hardware-in-the-loop
Secretariat / Desk Office
pentru nanotehnologii de stocare și procesare a informației Testing Laboratory, may be considered the best of this
!!+40 230 216 147–281 pot fi considerate cele mai bune de acest gen din România, kind in Romania, if one considers the equipment as well
<<+40 230 524 801 din punctul de vedere al echipamentelor, precum și al rezul- as the high performance results.
%%elena@eed.usv.ro tatelor obținute. The faculty publishes the well-known scientific journal
Facultatea editează revista Advances in Electrical and Computer Advances in Electrical and Computer Engineering Journal
>>www.fiesc.usv.ro Engineering (www.aece.ro), indexată în ISI Thomson și în (www.aece.ro), indexed in ISI Thomson and in other prestig-
alte baze de date internaționale de prestigiu. ious international databases.
16
17
Facultatea de Inginerie Mecanică, Faculty of Mechanical Engineering,
Mecatronică și Management Mechatronics and Management
Cu o tradiție în învățământul superior sucevean încă din With a tradition in Suceava Higher Education since 1977,
anul 1977, facultatea s-a dezvoltat pe baza specializării the faculty developed from the initial study programme
Tehnologia Construcțiilor de Mașini, asigurând formarea Machine Construction Technology, providing training
specialiștilor în mai multe domenii ale ingineriei mecanice. of specialists in various fields of mechanical engineering.

PROGRAME DE STUDIU LICENŢĂ (4 ani) BACHELOR (4 years)


• Mecatronică • Mechatronics
• Inginerie economică în domeniul mecanic • Economic Engineering in the Mechanical Field
• Tehnologia construcțiilor de mașini • Machine Building Technology

PROGRAME DE STUDIU MASTERAT (2 ani) MASTER (2 years)


• Ingineria și managementul calității, sănătății și • Engineering and Management of Work Quality,
securității în muncă Health and Security
• Mecatronică aplicată • Applied Mechatronics
• Expertiză tehnică, evaluare economică și • Technical Expertise, Economic Evaluation and
management Management

Cercetarea științifică se desfășoară în laboratoare de cer- Research is conducted in laboratories with modern
cetare cu echipamente moderne și personal foarte bine equipment and highly qualified staff, organised as the
instruit, organizate în cadrul Centrului de cercetare în in- Research Centre in Mechanical and Industrial Engineering,
ginerie mecanică, industrială, mecatronică, mediu și ma- Mechatronics, Environment and Management. The main
nagement. Principalele domenii ale cercetării sunt: meca- scientific fields of research focus on contact mechanics and
nica contactului și tribologie, tehnologii performante de tribology, advanced manufacturing technologies, systems
fabricație, managementul sistemelor, transferul de căldu- management, heat transfer in micro and nano channels,
ră prin micro si nano canale, caracterizarea materialelor characterization of metallic and non-metallic materials,
metalice și nemetalice, tehnologii avansate de prelucrare robotics in flexible manufacturing, magnetorheological
cu roboți și sisteme flexibile, finisare magneto-reologică, finishing, modelling and simulation in mechanical
modelare si simulare în ingineria mecanică. Recent, patru engineering. Four new research laboratories were recently
noi laboratoare de cercetare au fost create cu finanțare din created with funding from the research project Integrated
proiectul de cercetare Centru integrat de cercetare, dezvol- Centre for Research, Development and Innovation in
tare și inovare pentru Materiale Avansate, Nanotehnologii și Advanced Materials, Nanotechnologies, and Distributed
Decan / Dean
Sisteme Distribuite de fabricație și control. Facultatea pu- Systems for Fabrication and Control. The Faculty publishes
Prof.univ.dr.ing
blică revista anuală TEHNOMUS - New Technologies the annual scientific journal TEHNOMUS - New
Ilie MUSCĂ
and Products in Machine Manufacturing Technologies, Technologies and Products in Machine Manufacturing
Professor PhD
indexată în baze de date internaționale. Cercetători din fa- Technologies, indexed in international databases. Faculty
cultate colaborează cu CERN în proiectul LHCb - Large researchers are collaborating with CERN in the LHCb -
!!+40 230 523 743–260 Hadron Collider beauty experiment. Large Hadron Collider beauty experiment.
%%iliem@fim.usv.ro
CONFERINȚE ŞI EVENIMENTE CONFERENCES & EVENTS
Secretariat / Desk Office • Conferința Internațională TEHNOMUS – New • TEHNOMUS International Conference on
!!+40 230 216 147–112 Technologies and Products in Machine Manufacturing New Technologies and Products in Machine
<<+40 230 523 743 Technologies; Manufacturing Technologies;
%%secretariat@fim.usv.ro • MODTECH - Conferința Internațională Tehnologii • MODTECH International Conference on Modern
Moderne în Ingineria Industrială; Technologies in Industrial Engineering;
>>www.fim.usv.ro • Conferința CER STUD; • CERSTUD Scientific Conference for Students;
• Concursul de creație științifică BEST DESIGN. • BEST DESIGN Student Contest in Computer
18 Aided Design.
19
Facultatea de Istorie și Geografie Faculty of History and Geography

Înființată în anul 1963, Facultatea de Istorie și Geografie se One of the first structures in the history of Stefan cel
numără printre primele structuri din istoria USV. Oferta Mare University of Suceava, the Faculty of History and
educațională a facultății s-a aflat într-o continuă evoluție, Geography, founded in 1963, has evolved continuously and
ajungând să cuprindă mai multe domenii de licență, la for- today it offers numerous undergraduate (both full-time and
mele de învățământ ZI și ID, specializări pentru studiile distance-learning forms), graduate, and doctoral studies.
universitare de masterat și studii universitare de doctorat.

PROGRAME DE STUDIU LICENŢĂ (3 ani) BACHELOR (3 years)


• Istorie • History
• Geografia mediului • Environmental Geography
• Geografie - ZI și ID • Geography – Full time & Distance learning
• Geografia turismului - ZI și ID • Geography of Tourism - Full time & Distance learning
• Asistență socială • Social Work
• Relații internaționale și studii europene • International Relations and European Studies
• Filosofie • Philosophy
• Științe politice • Political Sciences

PROGRAME DE STUDIU MASTERAT (2 ani) MASTER (2 years)


• Turism și dezvoltare regională • Tourism and Regional Development
• GIS și planificare teritorială • Land-Use Planning and GIS Tools
• Managementul relațiilor internaționale și cooperării • Management of International Relations and Crossborder
transfrontaliere Cooperation
• Consiliere și administrare în resurse umane • Counselling and Management in Human Resources
• Protejarea, valorificarea și managementul patrimoniului • Heritage Protection, Valorisation and Management

Marea diversitate a programelor de studii conduce la o The great diversity of the study programmes leads to an even
varietate și mai mare în competențele și sectoarele so- greater variety in the skills and areas of society in which the
ciale în care absolvenții pot obține locuri de muncă: graduates can obtain employment: history, geography and
profesori de istorie, geografie, filosofie, educație civică, philosophy teachers, civic education, researchers, museum
cercetători, muzeografi, arheologi, arhiviști, specialiști curators, archaeologists, archivists, specialists in international
Decan / Dean în relații internaționale, comunicare și relații publi- relations, communication and public relations, counsellors
Prof.univ.dr. ce, consilieri / consultanți pentru fonduri europene / consultants for European and national grants, for local
Vasile EFROS și naționale, pentru administrația locală, analiști și administration, analysts and journalists, meteorologists /
Professor PhD jurnaliști, meteorologi / climatologi, hidrologi, con- climatologists, hydrologists, counsellors / consultants in the
silieri / consultanți în domenii conexe geografiei apli- field of applied geography (land settlement and planning,
!!+40 230 216 147–512 cate (administrarea parcurilor și rezervațiilor natu- administration of parks and natural reserves, elaboration,
%%efros@atlas.usv.ro rale, elaborarea, evaluarea și aplicarea programelor evaluation and application of environment and tourism
de mediu și turism), agenți de turism și de mediu, programmes), tourism and environmental protection agents,
Secretariat / Desk Office specialiști în management politic, funcționari pu- specialists in political management, civil employees in local
!!+40 230 216 147–511 blici din administrația centrală și locală, analiști po- and central administration, political analysts, highly qualified
<<+40 230 523 742 litici, asistenți sociali, consilieri școlari, cercetători și social workers, school counsellors, researchers and analysts of
%%sofiap@usv.ro analiști ai fenomenului social. the social phenomenon.
>>www.fig.usv.ro
20
21
Facultatea de Litere și Științe Faculty of Letters
ale Comunicării and Communication Sciences
Din 1963, când a fost fondată ca una din cele dintâi facultăți Since its founding in 1963 as one of the first faculties in
ale Universității sucevene, Facultatea de Litere și Științe the University of Suceava, the Faculty of Letters and
ale Comunicării s-a impus ca o entitate educațională de Communication Sciences has turned into a highly
excepție atât în cadrul Universității, cât și în sistemul uni- acclaimed academic division within both our University
versitar românesc, grație excelenței personalului didac- and the Romanian system of higher education thanks to the
tic, a studenților și absolvenților săi. Activitatea didacti- excellence of the teaching staff, students, and alumni. The
că a membrilor facultății este orientată spre formarea de Faculty’s teaching is an activity directed towards preparing
profesori de limba și literatură română și limbi moderne, students for career success as teachers of Romanian and
de ghizi și traducători, de redactori și documentariști, de foreign languages, translators, tourist guides, proofreaders
specialiști în comunicare etc. and editors, communication specialists, etc.
PROGRAME DE STUDIU LICENŢĂ (3 ani) BACHELOR (3 years)
• Limba și literatura română – Limba și literatura franceză • Romanian Language and Literature - Foreign Language
/ germană (zi și ID) and Literature (French/ German)
• Limba și literatura română - Limba și literatura spaniolă/ • Romanian Language and Literature - Foreign Language
italiană and Literature (Spanish/ Italian)
• Limba și literatura franceză - Limba și literatura engleză • French Language and Literature - Foreign Language
/ germană and Literature (English/ German)
• Limba și literatura franceză – Limba și literatura • French Language and Literature - Foreign Language
spaniolă/italiană and Literature (Italian/ Spanish)
• Limba și literatura engleză - Limba și literatura română/ • English Language and Literature - Romanian Language
germană and Literature or German Language and Literature
• Limba și literatura ucraineană - Limba și literatura • Ukrainian Language and Literature - Romanian
română/franceză/engleză Language and Literature or Foreign Language and
• Comunicare și relații publice Literature (French/ English)
• Communication and Public Relations
PROGRAME DE STUDIU MASTERAT (2 ani)
• Cultură și civilizație britanică în contextul globalizării MASTER (2 years)
(engleză) • British Culture and Civilization in the Context of
• Limbă și comunicare Globalization (English)
• Literatura română în context european • Language and Communication
• Teoria și practica traducerii (franceză) • Romanian Literature in the European Context
• Translation Theory and Practice (French)
CONFERINTE ȘI EVENIMENTE
• Zilele Francofoniei CONFERENCES AND EVENTS
Decan / Dean • Colocviul Internațional de Științe ale Limbajului • Les Journées de la Francophonie
Conf.univ.dr. • Conferința Internațională Discurs critic și variație • International Colloquium of Language Sciences
Luminița Elena TURCU lingvistică • International Conference “Critical Discourse and
Associate Professor PhD • Colocviul internațional Omul și Mitul Linguistic Variation”
• Ziua Hispanității • International Colloquium “Man and Myth”
• Școala de vară Cultură și civilizație română • El Días de la Hispanindad
!!+40 230 216 147–249 • Conferința națională a studenților angliști • The Summer School of Romanian Culture and Civilization
%%luminitaturcu@litere.usv.ro CONSENSUS • The National Conference for Students of English Studies
Activitatea de cercetare din cadrul Facultății de Litere “CONSENSUS”
Secretariat / Desk Office și Științe ale Comunicării se desfășoară pe mai mul- The faculty’s research activities cover a wide spectrum and are
!!+40 230 216 147–282, te direcții tematice, dezvoltate de colective naționale și thoroughly integrated in the national and international research
283, 265 internaționale și este evidențiată de publicațiile științifice teams. The results are published in the academic journals of
<<+40 230 524 097 ale facultății: „Atelier de traduction”, „Meridian critic”, the Faculty: Atelier de traduction; Meridian critic; ANADISS;
„ANADISS”, „Messages, Sages and Ages”, La Lettre «R», Messages, Sages and Ages; La Lettre «R»; Concordia Discors.
%%secretariat@litere.usv.ro „Concordia Discors”. Faculty facilities include: lecture halls, seminar rooms,
Spațiile de învățământ ale facultății includ săli de curs reading rooms, modern languages and communication
>>www.litere.usv.ro și de seminar moderne, lectorate dotate cu carte în laboratory, an ethnography laboratory, phonetics laboratory
limbă străină, laborator etnografic, laborator fonetic
“Prolang” and an advertising laboratory.
22 „Prolang” și laborator de creație publicitară.
23
Facultatea de Silvicultură Faculty of Forestry
Facultatea de Silvicultură din Suceava desfășoară The Faculty’s two undergraduate study programmes
activități de educație și cercetare în silvicultură și științele cover the field of Forestry and Environmental science.
mediului în scopul dezvoltării cunoașterii din cadrul Students are trained into becoming forest engineers
acestor domenii. with complex qualifications in land measurement and
Misiunea facultății este aceea de a pregăti viitori ingi- remote sensing, forest ecosystem management (e.g.
dendrology, ecology, silviculture, entomology, hunting,
neri silvici cu profil complex pentru activitățile de cultu-
etc.), technologies for wood harvesting, and primary
ră a pădurilor, de exploatare, transport și industrializare
industrialization, techniques for ecologic reconstruction
primară a lemnului, precum și specialiști în ecologie și
and watershed management, forest economy, legislation,
protecția mediului.
as well as environmental protection.

PROGRAME DE STUDIU LICENŢĂ BACHELOR


• Silvicultură (cu frecvență și ID, 4 ani) • Forestry – Full time and Distance Learning (4 years)
• Ecologie și protecția mediului (3 ani) • Ecology and Environmental Protection (3 years)

PROGRAME DE STUDIU MASTERAT (2 ani) MASTER (2 years)


• Conservarea biodiversității și managementul • Biodiversity Conservation and Ecosystems
ecosistemelor Management
• Managementul activităților din domeniul forestier • Management of Activities in Forestry Domain

Principala menire a Facultății de Silvicultură este aceea The main purpose of the Faculty of Forestry is to
de a oferi programe adecvate pentru pregătirea la nivel provide adequate programs for the academic training of
academic a specialiștilor solicitați de potențialii angaja- specialists requested by potential employers in: forestry,
tori în: silvicultură, la ocoale silvice publice sau priva-
public or private forest ranges; environmental agents;
te; agenții de mediu; firme de exploatare și prelucrare a
woodworking and processing companies; forest planning
lemnului; firme de amenajare a pădurilor; administrații
publice locale; centre de cercetare în silvicultură și companies; local public administration; research centres
protecția mediului. in Forestry and Environmental protection.
Decan / Dean
Conf.univ.dr.ing CONFERINȚE ȘI EVENIMENTE CONFERENCES AND EVENTS
Sergiu Andrei • International Conference Integrated Management of
• Conferința internațională „Managementul integrat al
HORODNIC
Associate Professor PhD resurselor de mediu” Environmental Resources
• Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice • National Session of Student Scientific Communication
!!+40 230 216 147–518 studenţeşti pe teme de Silvicultură şi Protecţia on Forestry and Environmental Protection
%%horodnic@usv.ro mediului
Secretariat / Desk Office
!!+40 230 216 147–519 REVISTE ȘTIINȚIFICE SCIENTIFIC JOURNALS
<<+40 230 521 664 • Bucovina forestieră • Bucovina forestieră
%%paduraru@usv.ro http://www.bucovina-forestiera.ro http://www.bucovina-forestiera.ro
>>www.silvic.usv.ro
24
25
Facultatea de Științe Economice Faculty of Economic Sciences
și Administrație Publică and Public Administration
Prin oferta sa educațională, facultatea își propune să răspun- Through its educational offer, the Faculty aims to
dă nevoilor de formare pe plan regional, necesităților existen- meet the needs of the regional labour market, and
te pe piața locală a muncii și interesului tinerilor pentru do- the interest of young people for the economic and
meniul economic și al științelor administrative. Beneficiind administrative sciences. Benefiting from a diverse range
de o paletă diversă de specializări, facultatea are în vedere, of specializations, the Faculty focuses on developing
prin programele de licență, masterat și doctorat, dezvolta- skills in tourism, business administration, international
rea de competențe în domeniile turismului, managemen- relations, accounting, and administrative sciences
tului organizațiilor, relațiilor internaționale, contabilității, through bachelor, master and doctoral programs.
științelor administrative. În cadrul INCUBAF (Laboratorul The Business Incubation Laboratory (INCUBAF)
de Incubare a Afacerilor), studenții au posibilitatea să îşi offers students the opportunity to develop their
dezvolte abilitățile antreprenoriale și să primească sprijin în entrepreneurial skills and receive support in initiating
inițierea si dezvoltarea unei afaceri. and developing a business.

PROGRAME DE STUDIU LICENŢĂ (3 ani) BACHELOR (3 years)


• Administrarea afacerilor • Business Administration
• Afaceri internaționale • International Business
• Asistență manageriala și administrativă • Managerial and Administrative Assistance
• Contabilitate și informatică de gestiune • Accounting and Management Information Systems
• Economia comerțului, turismului și serviciilor • Economy of Commerce, Tourism and Services
• Economie generală și comunicare economică • General Economy and Economical Communication
• Finanțe și bănci • Finance and Banks
• Informatică economică • Economic Informatics
• Management • Management

PROGRAME DE STUDIU MASTERAT (2 ani) MASTER (2 years)


• Administrarea proiectelor europene • European Projects Management
• Administrarea și formarea resurselor umane în • Management and Training of Human Resources in
organizații Organizations
• Audit și guvernanță corporativă • Financial Audit and Corporate Governance
• Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă • Accounting, Financial Audit and Accounting Expertise
• Diagnostic și evaluare economico-financiară • Diagnosis and Economic and Financial Evaluation
• Economie și afaceri internaționale • Economy and International Business
Decan / Dean • Managementul și administrarea afacerilor • Management and Business Administration
Prof.univ.dr.
• Management și audit în afaceri și administrație • Management and Audit in Business and Administration
• Managementul firmelor de comerț, turism și servicii • Management of Trade, Tourism and Services
Carmen NĂSTASE
• Planning of New Tourism Products and Destination Companies
Professor PhD Management (program cu predare în limba engleză). • Planning of New Tourism Products and Destination
Management (in English)
!!+40 230 216 147–312
%%carmenn@seap.usv.ro În cadrul Facultății de Științe Economice și Administrație The Faculty has three research centres: The
Publică funcționează trei centre de cercetare: Centrul de Management and Business Administration Research
Secretariat / Desk Office Cercetare în Management și Administrarea Afacerilor; Centre; Accounting and Information Systems
Centrul de Cercetare în Contabilitate și Informatică de Management Research Centre, Centre for Resources
!!+40 230 216 147–301, 304, Gestiune; Centrul de Resurse și Cercetări în Turism. and Research in Tourism. The research results are
303, 315, 309
Rezultatele cercetării sunt diseminate prin intermediul ce- disseminated through the five publications that are
<<+40 230 520 263 lor cinci publicații indexate în baze de date internaționale: indexed in international databases: The USV Annals
%%luizap@seap.usv.ro „Analele Universității Ștefan cel Mare din Suceava - fasci- of Economics and Public Administration; The Journal
culul FSEAP”, „Revista de Turism”, „Jurnal de Informatică of Tourism; The Journal of Applied Computer Science
>>www.seap.usv.ro aplicată & matematică”, „The European Journal of & Mathematics, The European Journal of Accounting,
Accounting, Finance & Business”, „ECOFORUM”. Finance & Business, ECOFORUM.
26
27
Consiliul Studiilor Universitare Doctoral Studies Council
de Doctorat
La USV funcționează două școli doctorale: Școala docto- Stefan cel Mare University has two doctoral schools:
rală de Științe Socio-Umane și Școala doctorală de Științe the Human and Social Sciences Doctoral School and
Aplicate și Inginerești. the Engineering and Applied Sciences Doctoral School.
În prezent, USV organizează doctorat științific în următoa- The University currently organizes PhD Studies in the
rele domenii acreditate: following doctoral accredited fields:
SDSSU • Geografie HSSDS • Geography
• Administrarea afacerilor • Ingineria produselor • Business Administration • Food Products
• Contabilitate alimentare • Accounting Engineering
• Economie • Inginerie electrică • Economy • Electrical Engineering
• Filologie • Inginerie electronică, • Philology • Electronic Engineering,
• Filozofie telecomunicații • Philosophy Telecommunications
• Istorie și tehnologii • History and Information
informaționale Technologies
SDSAI • Inginerie industrială EASDS • Industrial Engineering
• Calculatoare și • Inginerie mecanică • Computers and • Mechanical Engineering
tehnologia informațiilor • Silvicultură Information Technology • Forestry

Director / Manager
Prof.univ.dr.
Rodica Mărioara NAGY
Professor PhD

!!+40 230 216 147–592


%%rodicanagy@litere.usv.ro
Secretariat / Desk Office
!!+40 230 216 147–590
<<+40 230 522 819
%%cskokan@usv.ro
>>www.doctorat.usv.ro
30
Biblioteca Universităţii University Library
Biblioteca universității a luat ființă odată cu renașterea The University Library was established in 1963, in the
învățământului superior în partea de sud a Bucovinei, context of the revival of higher education in southern
în anul 1963. În primul an de funcționare punea la Bukovina, and in its first year it provided its users a
dispoziția utilizatorilor un fond modest de 3000 cărți. modest fund of 3000 books. Today, due to acquisitions
Director / Manager În prezent, datorită achizițiilor și grație donațiilor gene- and thanks to generous donations, the number of
Prof.univ.dr. roase, numărul publicațiilor este în jur de 300.000 volu- publications has reached almost 300,000 volumes, with
Sanda-Maria me, cu un caracter enciclopedic. an encyclopaedic character.
ARDELEANU Biblioteca pune la dispoziția utilizatorilor 6 săli de lectură Currently, the library has 6 reading rooms with over 200
Professor PhD cu peste 200 de locuri pentru studiu, scanere, imprimante, study places, scanners, printers, 1 internet room and 1
o sală Internet și o sală destinată împrumutului la domici- room destined for home loans and returns.
!!+40 230 216 147–119 / 583 liu. Colectivul bibliotecii caută cele mai adecvate soluții și The Library staff is looking for the most adequate
%%biblioteca@usv.ro instrumente pentru a satisface cerințele de informare și do- solutions and tools to meet the information and
cumentare ale tuturor persoanelor care apelează la serviciile documentation needs of all persons who use the services
>>www.biblioteca.usv.ro acestui compartiment. of this department.

31
Director / Manager Serviciul Comunicații și Tehnologii Communications and Information
Prof.univ.dr.ing.
Alin POTORAC Informaționale Technologies Office
Professor PhD
Serviciul gestionează rețeaua universitară de date și asi- The Office manages the university data network
!!+40 230 216 147–162 gură buna funcționare a acesteia, coordonează dezvol- and ensures its proper functioning, coordinates its
%%alinp@usv.ro tarea sa, oferă asistență tehnică pentru utilizatorii săi și development, provides technical assistance to its users
stabilește regulile și politicile de utilizare a infrastructurii and establishes the rules and policies of network use.
>>www.dcti.usv.ro de comunicație și serviciilor aferente.

Comisia pentru evaluarea Evaluation and Quality Assurance


și asigurarea calității Commission

Director / Manager Rolul Comisiei este de a supraveghea și coordona toate stra-


Prof.univ.dr.ing. tegiile privind îmbunătățirea calității educației în confor- The role of the commission is to supervise and coordinate
Costel MIRONEASA mitate cu standardele naționale și europene de asigurare a all strategies regarding improvement of education quality
Professor PhD calității specifice procesului educațional. Comisia coordo- according to national and European quality assurance
nează proiectarea și implementarea documentelor referitoa- standards and guidelines. The commission coordinates
!!+40 230 216 147–552 re la asigurarea și evaluarea calității din universitate, evalu- the design and implementation of quality assurance and
%%costel@fim.usv.ro area periodică a planurilor de învățământ și obținerea sau evaluation documents in the university, periodic evaluation
menținerea acreditării pentru programele de studii. Prin of curricula and obtaining or maintaining accreditation
>>www.usv.ro/calitate/ activitățile desfășurate, urmărește crearea unei culturi a for the study programmes. Through its activities, it aims
calității în universitate. to create a culture of quality in the university.
32
Serviciul pentru învățământ Distance education
la distanță și formare continuă and Long Life Learning Office
Învățământul la distanță este o formă de învățare flexi- Distance learning is a flexible form of study for initial
bilă, de formare inițială, de perfecționare sau de conver- training, Long Life Learning or professional conversion
Director / Manager sie profesională, în care cea mai mare parte a procesului in which most training activities can be accomplished
Conf.univ.dr. didactic permite instruirea la distanță. Absolvenții ID au without in-class participation. The graduates of this
Daniela Alexandra aceleași avantaje ca absolvenții cursurilor de zi, deosebirile form of education have the same advantages as full time
POPESCU constând în structura anului academic și în existența con- graduates, the differences consisting in the structure of
Associate Professor PhD tactului mediat între tutore și cursant. Comunicarea în- the academic year and in the mediated contact between
tre cursant și tutore/profesor este realizată prin: internet, tutor and student. The two-way communication between
!!+40 230 216 147–556 e-mail și alte mijloace tehnice (audio și video-conferințe, student and tutor is achieved via the internet, e-mail and
%%danys@atlas.usv.ro conferințe prin intermediul calculatorului conectat la other technical means (audio and video conferencing,
rețeaua internet, mijloace relativ accesibile de abordare a conferencing via internet, which are relatively affordable
>>www.id.usv.ro problemei predării / asimilării). means to approach teaching/ assimilation).

Serviciul Management Programe

Serviciul coordonează și stimulează activitățile


de cercetare-dezvoltare-inovare desfășurate în ca-
drul instituției printr-o serie de demersuri menite
să promoveze, să sprijine și să dezvolte capacitatea
instituțională de accesare a programelor finanțate în
educație și cercetare, menține și actualizează baza de
date cu proiectele accesate de USV.

Director / Manager
Prof.univ.dr.ing. Project Management Office
Cornel TURCU
Professor PhD
The Project Management Office coordinates and
!!+40 230 216 147–573 stimulates research, development and innovation ac-
%%cturcu@eed.usv.ro tivities through a series of actions designed to pro-
mote, support and develop the institutional capacity
>>www.demap.usv.ro to access the education and research funded pro-
grams, while maintaining and updating the USV
projects database.

33
Observatorul Astronomic Astronomical Observatory
Director / Manager Planetariul din Suceava a fost inaugurat în anul 1982 și este The Planetarium was inaugurated in 1982 and it is the
Lect.univ.dr.ing. cel mai mare din țară în ceea ce privește capacitatea sălii și largest in the country in terms of room capacity and dome
Cristian PÎRGHIE diametrul cupolei. El este destinat proiectării cerului din diameter. It was designed for the projection of the sky from
Lecturer PhD emisfera sudică și nordică, a sistemului solar, a planetelor the northern and southern hemisphere, of the solar system,
vizibile, a sateliților galileeni etc. Sala Planetariului este de of the visible planets, of the Galilean satellites and so on.
!!+40 230 216 147–162 formă semisferică, cu o deschidere a cupolei de 10 m și o The main hall of the Planetarium is of semi-spherical shape
%%parghie@fim.usv.ro capacitate de 80 de locuri dispuse circular. Observatorul with a 10 m dome opening and it can seat, in a circular
Secretariat / Desk Office cuprinde o terasă pentru observații astronomice cu lune- setting, up to 80 people. It also includes a terrace for
!!+40 230 216 147–157 ta (x120) și telescop de tip Cassegrain (x375), ambele de astronomical observations with a Carl Zeiss (x120) telescope
%%observator@usv.ro proveniență Carl Zeiss. Planetariul dispune de o bibliotecă and a Cassegrain telescope (x375). The planetarium’s library
care cuprinde cărți și periodice de specialitate, un real su- contains books and scientific periodicals, which represent a
>>www.observator.usv.ro port pentru toți pasionații de astronomie. real support for all astronomy enthusiasts.

Centrul de Consiliere şi Orientare Counseling and Career Guidance


Director / Manager
Lect.univ.dr. în Carieră Centre
Psiholog Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) ofe- Counselling and Career Orientation Centre (CCOC) offers
Liliana BUJOR ră o gamă largă de servicii de consiliere și orientare în carie- a large series of counselling and career orientation services
Lecturer PhD ră (evaluare psihologică, consiliere psihologică și de orienta- (psychological evaluation, psychological counselling
Psychologist re în carieră, training-uri pentru dezvoltarea competențelor and career orientation, training for the development of
transversale) tuturor studenților, elevilor, absolvenților pro- transversal skills) to all students, high-school students and
!!+40 230 216 147–549 prii sau ai altor universități. Obiectivele acestei structuri graduates from USV or other universities. The objectives
sunt de a oferi suport studenților și elevilor pentru planifi- of this department are to provide support to all students
%%bujorl@usv.ro and high-school students for optimal planning and
carea și gestionarea optimă a propriului traseu educațional,
de a facilita relația dintre studenți și piața muncii și de a management of their own educational path, facilitating
the relationship between students and the labour market,
>>www.ccoc.usv.ro crește angajabilitatea studenților în domeniile de studiu ab-
and increasing the employability of students in their field of
solvite. În plus, CCOC oferă un feedback precis conducerii
study. In addition, the CCOC offers accurate feedback to
universității cu privire la o serie de aspecte care privesc viața the university’s management on a number of aspects related
studențească: motivația studenților de anul I, relația profe- to student life: first year students’ motivation, teacher-
sor-student, angajabilitatea absolvenților etc. student relationship, graduate employability etc.
34
Serviciul de Relaţii Internaţionale Office for International
şi Afaceri Europene Relations and European Affairs
Serviciul de Relații Internaționale și Afaceri Europene (SRIAE) The main objective of the Office for International
are ca obiectiv consolidarea poziției universității în spațiul acade- Relations and European Affairs (OIREA) is to
Director / Manager mic internațional. Activitățile SRIAE constau în: facilitarea în- consolidate the role of the university in the international
Conf.univ.dr. cheierii de parteneriate de cooperare academică și în domeniul higher education environment. The activities of
Carmen CHASOVSCHI cercetării cu instituții internaționale; promovarea USV ca struc- the OIREA consist in: establishing academic
Associate Professor PhD tură de formare academică pentru studenții străini; promovarea cooperation partnerships and research agreements
mobilităților în cadrul programelor internaționale (Erasmus+, with international higher education institutions;
!!+40 230 216 147–590 CEEPUS, Leonardo da Vinci ș.a.); susținerea parteneriatelor cu promoting Stefan cel Mare University of Suceava as an
<<+40 230 520 316 organizațiile internaționale la care USV este afiliată; consiliere și academic training and development structure available
%%relint@usv.ro asistență în derularea mobilităților de studenți, cadre didactice to foreign students; encouraging mobility as part of
și de personal administrativ; promovarea mobilităților finanțate the international exchange programmes (Erasmus+,
>>www.relint.usv.ro prin burse acordate de ministerul de resort si alte organisme CEEPUS, Leonardo da Vinci, etc); supporting
naționale și internaționale; susținerea organizării evenimentelor partnerships with international organizations the
internaționale (școli de vară, conferințe, simpozioane). university is affiliated to; providing assistance and
counselling in terms of student mobility and exchange
programmes for teaching and non-teaching staff;
promoting the exchange programmes funded through
the scholarships awarded by the Ministry of Education
and other national and international organizations;
supporting the organization of international events
(summer schools, conferences, symposiums).

35
Serviciul de Relații Publice, The Public Relations,
Comunicare și Imagine Communication and Image Office
Serviciul de Relații Publice, Comunicare și Imagine The main objective of the Public Relations,
(SRPCI) are ca obiect de activitate comunicarea efici- Communication and Image Office (PRCIO) is the
entă în interiorul și în exteriorul instituției, în vederea effective communication inside and outside the
promovării unei imagini corecte, coerente, atractive și institution, in order to promote a correct, coherent,
convingătoare a instituției. Activitățile SRCPI constau attractive and convincing image of the institution.
The PRCIO activities consist in: efficient and correct
în: comunicarea eficientă și corectă a informațiilor pu-
communication of public information about USV;
blice despre USV; elaborarea strategiei de branding a
developing and implementing the university’s branding
Coordonator / Coordinator USV și implementarea acesteia; redactarea comunicate- strategy; issuing communications and other information
Lect.univ.dr. lor și a altor note informative și difuzarea acestora; re- notes and disseminating them; monthly editing of the
Codruț ȘERBAN dactarea lunară a Buletinului Informativ al USV; moni- USV Bulletin; daily monitoring of the written and
Lecturer PhD torizarea zilnică a presei scrise și electronice; organizarea electronic press; organizing press conferences supported
conferințelor de presă susținute de reprezentanții abilitați by authorized USV representatives; disseminating
!!+40 230 216 147–590 ai USV; difuzarea informațiilor de interes public. information of public interest.
%%relpub@usv.ro

36
Coordonator / Coordinator Compartimentul de transfer The Centre for Technology Transfer
Șl.dr.ing.
Constantin tehnologic şi companii spin-off and Spin-off Companies
DULUCHEANU
Compartimentul de transfer tehnologic și companii The Centre for Technology Transfer and Spin-off
Lecturer PhD
spin-off (CTTCS) reprezintă interfața dintre activi- Companies (CTTSC) represents the interface between
tatea de cercetare, dezvoltare și inovare desfășurată research, development and innovation activities carried
!!+40 230 216 147–212 în universitate și mediul socio-economic, non-acade- out in the university and the socio-economic, non-
%%dulu@fim.usv.ro mic, contribuind la valorificarea rezultatelor cercetă- academic environment; it capitalizes the results of
rii universitare, dezvoltarea economică în general și university research, economic development in general
la obținerea de resurse financiare pentru universita- and obtains financial resources for the university.
te. CTTCS asigură suport angajaților și studenților The CTTSC provides support to university staff
universității în procesul de protecție a drepturilor in- and students in the process of intellectual property
telectuale și de brevetare a invențiilor proprii, USV protection and patenting of their own inventions, USV
clasându-se pe primul loc în Topul universităților din being ranked first in the Top Romanian Universities
România, alcătuit de Oficiul de Stat pentru Invenții by the State Office for Inventions and Trademarks
și Mărci, privind numărul de brevete obținute în ul- for the number of patents obtained during the last
timul deceniu. CTTCS asigură cadrul organiza- decade. The CTTSC provides the organizational,
toric, procedural și informațional necesar derulă- procedural and informational framework necessary for
rii contractelor de transfer tehnologic și constituirii the development of technology transfer contracts and
companiilor spin-off de către angajați și studenți ai the establishment of spin-off companies by employees
universității. CTTCS contribuie, de asemenea, la and university students. CTTSC also contributes to
creșterea vizibilității universității în cadrul cercetă- increasing the university’s visibility within the national
rii științifice naționale și europene prin promovarea and European scientific research area by promoting new
produselor și tehnologiilor noi concepute de membrii products and technologies created by members of the
comunității academice. academic community.

Coordonator / Coordinator
Prof.
Valentin IANOȘ Casa de Cultură a Studenților The Student Cultural Centre
Professor
Casa de Cultură a Studenților Suceava (CCS) are misiu- The Suceava Student Cultural Centre (SSCC) has the
!!+40 374 092 341 nea de a sprijini activitatea cultural-artistică și sportivă din mission to support cultural, artistic and sporting activi-
%%ccs@usv.ro mediul academic sucevean. De asemenea, CCS contribu- ties in the academic environment of Suceava. It also con-
ie la promovarea culturii și artei la nivelul comunității tributes to the promotion of culture and art at the local
>>www.ccs-sv.ro locale, realizând parteneriate cu diverse instituții din community level, by partnering with various pre-univer-
învățământul preuniversitar, mediul socio-economic și sity education institutions, the socio-economic and the
artistic din țară și din străinătate. artistic environment in the country and abroad.

CCS susține dezvoltarea studenților prin activități ex- The Centre encourages student development through
tracurriculare dintre cele mai diverse, organizând cur- the most diverse extracurricular activities, such as gui-
suri de chitară și pian, canto, dans popular și modern, tar and piano, canto, folk and modern dance classes,
la care se adaugă clubul de cinematografie, clubul radio, plus the cinema, radio, painting clubs etc.
cercul de pictură ș. a.

37

S-ar putea să vă placă și