Sunteți pe pagina 1din 7

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.

2
Comuna Barcea jud. Galaţi
Tel./Fax: 0236/335394
e-mail: sc2barcea@yahoo.com

PROIECT DE LECŢIE
I. DATE GENERALE:
Clasa: a VII-a B
Profesor: Vasile Sorina Mădălina
Domeniul / Disciplina: Matematică
Unitatea de învăţare: Descompuneri în factori
Titlul lecţiei: Descompuneri în factori, utilizând metoda factorului comun.
Tipul lecţiei: Mixtă
Locul de desfăşurare: Sala de clasă
Durata: 50 minute

II. COMPETENŢE GENERALE:


CG1 Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost
definite.
CG2 Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţuri matematice.
CG3 Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei
situaţii concrete.
CG4 Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete şi a
algoritmilor de prelucrare a acestora.
CG5 Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii problemă.
CG6 Modelarea matematică a unor contexte matematice variate, prin integrarea cunoştinţelor din diferite
domenii.

III. COMPETENŢE SPECIFICE:


CS1 Identificarea unor reguli de calcul numeric sau algebric pentru simplificarea unor calcule
CS2 Utilizarea operaţiilor cu numere reale şi a proprietăţilor acestora
CS3 Aplicarea regulilor de calcul şi folosirea parantezelor în efectuarea operaţiilor cu numere reale
CS4 Identificarea în exemple, în exerciţii sau în probleme a formulelor de calcul prescuratat
CS5 Deducerea si aplicarea formulelor de calcul prescurtat pentru optimizarea unor calcule

IV. COMPETENŢE DERIVATE

A.Cognitive:
CC1 Aplicarea formulelor de calcul prescurtat şi a factorului comun pentru descompunerea în factori a
expresiilor algebrice.;
CC2 Identificarea factorului comun într-o expresie algebrică;
CC3 Scoaterea factorului comun dintr-o expresie elgebrică;
CC4 descompunerea în factori dând factor comun;
1
B: Psiho-motorii:
CP1: Aşezarea corectă în pagină;
CP2: Scrierea lizibilă pe caiete şi pe tablă;
CP3: Utilizarea corectă a mijloacelor auxiliare folosite.

C: Afective:
CA1: Participarea activă la lecţie;
CA2: Dezvoltarea interesului pentru studiul matematicii;
CA3: Reacţionarea pozitivă, dorind să lucreze şi să fie apreciaţi;
CA4: Manifestarea spiritului de competiţie, ordine şi disciplină;
CA5: Manifestarea dorinţei de a învăţa lucruri noi;
CA6: Dezvoltarea simţului estetic şi critic.

V. STRATEGIA DIDACTICĂ
Metode şi procedee: - conversaţia (euristică, examinatoare)
- explicaţia,
- învăţarea prin problematizare,
- metoda exerciţiului,
- metoda „Răspunde-Aruncă-Întreabă”
- transferarea cunoştinţelor,
- problematizarea,
- învăţarea prin descoperire,
- observaţia sistematizată

Resurse: a) materiale: - Manual de matematica clasa a VII-a


- Culegere de probleme clasa a VII-a
- cretă albă, cretă colorată, markere colorate
- Fişă de lucru

b) umane: - clasă omogenă cu cunoştinţe ce necesită consolidare


- activităţi frontale, individuale şi pe grupe;

Forme de organizare: frontal, individual, grupe

VI. MATERIAL BILIOGRAFIC:


- Programa şcolară pentru clasele V-VIII. Aria curriculară: matematică şi ştiinţe
- Dana Radu, Eugen Radu, MATEMATICĂ, Ed. Teora, Bucureşti, 2010 ;
- Ş. Smărăndoiu, M. Perianu, D. Săvulescu, « Matemtică pentru clasa a VII-a Partea a II-a », Ed. Art,
Clubul Matematicienilor
-Dan Brânzei,Metodica predării matematicii, Editura Paralele 45, 2008

2
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Etapele lecţiei OB ACTIVITATEA DE INSTRUIRE SRATEGII DIDACTICE


(durata) Activitatea profesorului Activitatea elevilor Forme de Metode şi Resurse Evaluare
organizare procedee
1. Moment - asigură condiţiile optime pentru - elevul de serviciu anunţă Conversaţia
organizatoric desfăşurarea lecţiei; elevii care sunt absenţi
- notează absenţii; -pregătesc materialele necesare
( 2’) - verifică dacă există materialele desfăşurării activităţii.
necesare desfăşurării lecţiei şi dacă -elevii se pregătesc pentru
toţi elevii au pe bancă cele necesare. lecţie
2. Verificarea -verifică frontal tema, calitativ şi -elevii comunică rezultatele/ Frontal Conversaţia Tabla Orală
cunoştinţelor cantitativ (prin sondaj) şi noţiunile problemele întâmpinate în Individual Expunerea Cretă albă Frontală
anterioare şi predate anterior şi rezolvă eventualele rezolvarea temei; Pe grupe Explicaţia Culegere
verificarea neclarităţi/nelămuriri întâlnite. - un elev iese la tablă şi Exerciţiul de
temei rezolvă exerciţiul sub Problematizarea matematică
(5’) - verifică tema elevilor prin sondaj îndrumare profesorului; Caiete
folosind dialogul profesor-elev, elev- - prezintă la control caietele de Flipchart
elev, prin confruntarea rezultatelor. teme;
-corectează acolo unde este
cazul;
-verifică nivelul de aprofundare a
-răspund la întrebările
cunoştinţelor asimilate orele anterioare
folosind metoda “Răspunde/ Aruncă/ profesorului
Întreabă”.

Elevii sunt împărţiţi în 4 grupe a câte 4 În echipa unde ajunge mingea,


elevi. un elev răspunde la întrebare,
Profesorul prezintă regulile jocului. apoi aruncă mingea unei alte
Jocul este început de profesor care
echipe şi întreabă o altă
aruncă primul mingea unei echipe, iar
apoi întreabă una din formulele de calcul formulă de calcul prescurtat.
prescurtat învăţate anterior. Elevii care răspund la întrebare
Profesorul în va încuraja pe elevi să vor scrie formula pe flipchart.
răspundă la întrebări şi să participle. Jocul va continua până când
vor fi scrise toate formulele de
calcul prescurtat.

3
Profesorul le aminteşte elevilor că în Frontal Conversaţia
3. Captarea clasa a V-a au invăţat ce este factorul
comun.
atenţiei
(1’)

4. Anunţarea -Anunţarea şi scrierea pe tablă a titlului -Elevii notează în caiet titlul Frontal Conversaţia Tabla
temei şi a lecţiei: lecţiei : Expunerea Caiete
“ Descompuneri în factori, utilizând “ Descompuneri în factori, Explicaţia Flipchart
obiectivelor utilizând metoda factorului
metoda factorului comun.”
( 2’) comun .”
-Informarea elevilor asupra obiectivelor - Elevii ascultă cu atenţie
principale ale lecţiei care vor fi obiectivele care vor fi atinse
prezentate pe flipchart. pe parcursul orei.
5. Dirijarea A descompune în factori o expresie Frontal Conversaţia Tablă Orală
învăţării algebrică înseamnă a scrie expresia Elevii scriu pe caiete ce Individual Explicaţia Cretă albă Frontală
respectivă sub formă de produs. înseamnă a descrie o expresie Problematizarea Manual
(20’) algebrică şi ce proprietate se Exerciţiul
Caiete
Pentru a descompune o expresie în foloseşte. Transferarea
factori, se poate folosi proprietatea de cunoştinţelor
distributivitate a înmulţirii faţă de
scădere (metoda factorului comun).

Prin descompunerea în factori a unei Elevii sunt atenţi le explicaţiile


expresii algebrice înţelegem scrierea profesoruilui şi pun întrebări
acelei expresii ca un produs de factori . atunci când au neclarităţi.

Formula de scoatere a factorului Elevii scriu de pe tablă


comun: ”Formula de scoatere a
factorului comun” scrisă de
. .
a b + a c = a (b + c) profesor.
factor factor factor factor factor
termen termen comun
Observaţie: Când scoatem factorul Elevii îşi notează pe caiete
comun pentru a completa paranteza ne observaţiile.
adresăm întrebarea :
“ a înmulţit cu cine … ne dă primul
termen ? (răspuns ‘b’ ) respectiv
a înmulţit cu cine … ne dă al doilea
termen ? (răspuns ‘c’ ) “
4
Voi prezenta pe flipchart etapele de
stabilire a factorului comun: Tablă
Frontal Conversaţia Cretă albă Orală
Se analizează în ordine: Elevii îşi vor nota etapele de Individual Explicaţia Frontală
SEMNUL, COEFICIENTUL ŞI
Manual
stabilire a factorului comun. Problematizarea
LITERELE Exerciţiul Caiete
Transferarea
1. Semnul FACTORULUI COMUN
Ne orientăm după semnele termenilor ce vor cunoştinţelor
rezulta, astfel încât să ajungem în situaţie
convenabilă

2. Coeficientul FACTORULUI COMUN


Ne întrebăm cu ce număr se împart toţi
coeficienţii termenilor din care dăm factor
comun

3. Literele FACTORULUI COMUN


Ne întrebăm ce litere comune sunt în
termenii din care dăm factor comun
- alegem puterea cea mai mică la care apar
literele comune, astfel încât să putem face
împărţirea

Nu uitaţi!!!!
FACTORUL COMUN se dă prin operaţia
de ÎMPĂRŢIRE
Exemplu: Elevii scriu exemplele făcute
1.3𝑥 − 6𝑦 = 3(𝑥 − 2𝑦) de profesor şi sunt atenţi la
2.𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 𝑥(𝑎 + 𝑦) explicaţiile acestuia.
3.𝑥(2𝑥 + 𝑦) − 7(2𝑥 + 𝑦) + Elevii pun întrebări atunci
(2𝑥 + 𝑦)2 = când nu înţeleg sau au
= (2𝑥 + 𝑦)(𝑥 − 7 + 2𝑥 + 𝑦) = neclarităţi.
= (2𝑥 + 𝑦)(3𝑥 − 7 + 𝑦)
4. (𝑥 − 4)2 − (4 − 𝑥)(3𝑥 + 1) =

Observaţie: Se observă că x-4 şi 4-x Elevii îşi notează pe caiete


sunt numere opuse - diferă doar prin observaţia şi rezolvă cu
semn ajutorul profesorui exerciţiul.
(reamintim că opusul numărului a-b este
numărul b-a)
4-x = -1(-4+x) = -(x-4) “spunem că

5
am dat factor comun forţat pe -1”

Rezolvarea exercitiului:
(𝑥 − 4)2 − (4 − 𝑥)(3𝑥 + 1) =
=(𝑥 − 4)2 – [−(𝑥 − 4)](3𝑥 + 1) =
= (𝑥 − 4)2 + (𝑥 − 4)(3𝑥 + 1) =
= (𝑥 − 4)(𝑥 − 4 + 3𝑥 + 1)=
= (𝑥 − 4)(4𝑥 − 3)
6. Evaluarea -Elevii care s-au remarcat la începutul Elevii remarcaţi îi mulţumesc Conversaţia Aprecieri
progresului orei şi pe parcursul acesteia fiind activi profesorului Explicaţia verbale
realizat (1’) şi răspunzând corect întrebărilor Frontală
profesorului sunt notaţi si lăudaţi.
7. Obţinerea Fiecare elev va primi câte o fişă de lucru Ascultă indicaţiile profesorului Explicaţia Exerciţiul Tabla Frontal
performanţei şi pentru a lucra în echipă. şi rezolvă exerciţiile propuse Exerciţiul Explicaţia Fişe de Pe grupe
Din fiecare echipă va ieşi pe rând la tablăde profesor în echipă. Munca în echipă Problematizarea lucru
asigurarea câte un elev. Câte un elev ales din fiecare
feedback-ului Elevii vor lucra de pe fişă exerciţiile echipă va ieşi pe rând să
(15’) propuse de profesor, iar cele care nu vor rezolve la tablă câte un
fi rezolvate în clasă le va rămâne elevilorexerciţiu cu ajutorul
ca temă pentru ora următoare. profesorului.
Ceilalţi elevi corectează
eventualele greşeli.
8. Concluzii şi Se verifică dacă au ramas nelămuriri / Elevii intreabă eventuale Conversaţia Aprecieri
enunţarea neclarităţi, respectiv în ceea ce priveşte dificultăţi. Explicaţia verbale
rezolvarea temei pentru acasă. Exemplificarea
temei pentru -Vor primi ca temă exerciţiile rămase
acasă ( 4’) Problematizarea
nerezolvate din fişa de lucru şi din
culegere de la pagina 30, ex : 10 şi 11

6
1. Scoateţi factor comun:
a) 2𝑥 + 2𝑦; b)2𝑥𝑦 + 2𝑎𝑏 − 2; c) 3𝑥 + 4𝑥𝑦; d) 2𝑥 2 + 4𝑥𝑦 + 6𝑥𝑧)

2. Scoateţi factor comun:


a)xy-2x b)5x – 10x2 c) 15 x3 y2 + 9 x2 y3 d) 45a3b4c4 + 30a4b3c3 – 15a2b3c2

e)4(2x+3) - x(2x+3) f) 3(x-1)2 -2x(x-1) g)(2x+3)(3x+5) + (2x+3)(3x+1) h)a(b-c) + b(c-b)

i)(2x+1)(-x-3) – (x+3)2

j)(5x-3)(3x+4) – 2(3x+4)2 + 3x(3x+4) =

k)(2x+5)[3(x-2) – 2(x-4)] +2(2x+5) =

l)a2(x-1) – b2(x-1)=

3. Scoateţi factor comun:


b) 2𝑥 + 2𝑦; b)2𝑥𝑦 + 2𝑎𝑏 − 2; c) 3𝑥 + 4𝑥𝑦; d) 2𝑥 2 + 4𝑥𝑦 + 6𝑥𝑧)

4. Scoateţi factor comun:


a)xy-2x b)5x – 10x2 c) 15 x3 y2 + 9 x2 y3 d) 45a3b4c4 + 30a4b3c3 – 15a2b3c2

e)4(2x+3) - x(2x+3) f) 3(x-1)2 -2x(x-1) g)(2x+3)(3x+5) + (2x+3)(3x+1) h)a(b-c) + b(c-b)

i)(2x+1)(-x-3) – (x+3)2

j)(5x-3)(3x+4) – 2(3x+4)2 + 3x(3x+4) =

k)(2x+5)[3(x-2) – 2(x-4)] +2(2x+5) =

l)a2(x-1) – b2(x-1)=
7