Sunteți pe pagina 1din 4

Anul XVIII, Serie nouă Nr.

39 (954), 23 septembrie 2018

Săptămânal editat de Centrul de Studii Teologice-Istorice şi de Prognoză Pastoral-Misionară al Facultăţii de Teologie Ortodoxă Arad.
Redactor fondator (1935): Preot Ilarion V. Felea. Apare cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Timotei, Arhiepiscopul Aradului
EDITORIAL PREDICA

Educația creștină a copiilor în lumea contemporană Rodnicia ascultării de Hristos


Pentru creștinii obișnuiți să privească și responsabilitate. Preotul duhovnic are Duminica a XVIII-a după Rusalii – Pescuirea minunată
fiecare aspect al vieții în lumina iubirii de asemenea, fără nicio îndoială, mare „În vremea aceea, Iisus ședea lângă lacul Ghenizaret, și a văzut două corăbii oprite lângă
lui Dumnezeu, educația înseamnă ai aju- însemnătate pentru viața micului creștin. țărm, iar pescarii, coborând din ele, spălau mrejele. Și urcându-Se într-una din corăbii
ta pe copii să meargă pe calea mântuirii Dacă părinții au părinte duhovnic co- care era a lui Simon, l-a rugat s-o depărteze puțin de la uscat. Și șezând în corabie, învăța,
împreună unii cu alții și cu Hristos, pen- mun, ceea ce e de dorit, atunci și copi- din ea, mulțimile. Iar când a încetat de a vorbi, i-a zis lui Simon: Mână la adânc, și lăsați
tru a câștiga îndumnezeirea. Este tot mai lul se învață din pruncie cu spovedania în jos mrejele voastre, ca să pescuiți. Și, răspunzând, Simon a zis: Învățătorule, toată
greu ca în societatea de astăzi copii să fiindu-i mai ușor la adolescență și ma- noaptea ne-am trudit și nimic nu am prins, dar, după cuvântul Tău, voi arunca mrejele.
fie crescuți și educați în duhul credinței turitate. Având în vedere această latură a Și făcând ei aceasta, au prins mulțime mare de pește, că li se rupeau mrejele. Și au făcut
semn celor care erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Și au venit și au umplut
ortodoxe. Oare se mai poate aceasta? omului ce se șlefuiește prin Sfânta Taină
amândouă corăbiile, încât erau gata să se afunde, iar Simon Petru, văzând aceasta, a căzut
Sfântul Nicolae al Ohridei ne în- a Mărturisirii, dar și foloasele spirituale la genunchii lui Iisus, zicând: Ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. Căci spaima îl
deamnă: „Începe drumul tău, cu frică deosebite ce se dobândesc, trebuie să cuprinsese pe el și pe toți cei ce erau cu el, pentru pescuitul peștilor pe care îi prinseseră.
de Dumnezeu, cu încredere deplină în îndrăznim și să punem copiii încă din Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiii lui Zevedeu, care erau împreună cu Simon. Și a zis Iisus
Dumnezeu. Fiindcă să știi, și cea mai pruncie în fața scaunului de spovedanie. către Simon: Nu te teme; de acum înainte vei fi pescar de oameni. Și trăgând corăbiile la
ușoară cale, fără Dumnezeu, nu ține...”. Nu păcatele sunt cele care trebuie să-l țărm, au lăsat totul și au mers după El”. (Luca 5,1-11)
Începutul bun al educației copiilor care ducă acolo, nu trebuie să așteptăm să
sunt darul lui Dumnezeu, revine în re- păcătuiască, pentru că atunci este deja
sponsabilitatea deplină și imediată a târziu, ci trebuie să-l ducem pentru a
părinților. Modelul dat copiilor, este re- se forma ca om al lui Dumnezeu din
flectat de oglinda vieții acestora. Dacă ei copilărie, să se educe și să învețe să se
trăiesc în iubirea de Hristos se vor strădui ferească din timp de căderea în răutăți.
neîncetat să pună în inima pruncilor Sămânța cea bună pusă acum în inima
cugetarea celor sfinte. Copilul nu are lui, udată și îngrijită periodic prin Sfin-
nevoie numai de mâncare pentru trup, ci tele Taine, va da roade bogate la vremea
și de hrană pentru suflet, de aceea, ar- potrivită. Spovedania trebuie prezentată
monia din casă, dragostea și înțelegerea ca un prilej de a primi iertarea lui Hristos.
dintre părinți, prezența și atenția lor, Trebuie să amintim că nașii pot avea
atitudinea lor dreaptă și nepărtinitoare un rol mare și hotărâtor în educația și
față de copii, sentimentul de unitate al creșterea duhovnicească a finului, dacă
familiei, sentimentele de siguranță și de își iau lucrul în serios, și bineînțeles,
ocrotire pe care le trăiesc copiii în sânul dacă au acces către familia finului. Pă-
familiei, contează mai mult decât toate rinții ar trebui să aleagă nașii pentru co-
cadourile și bunătățile din lume. piii lor cu mare grijă și cu îndrumarea Una dintre frumoasele învățături cu tul Petru s-a ostenit în noaptea lucrării
Pentru copiii creștini cei șapte ani de duhovnicului. Aceștia ar trebui să fie care Biserica hrănește mintea credin- fără de Dumnezeu nu a prins nimic,
acasă sunt anii împărtășirii cu Hristos, creștini care să înțeleagă că principala ciosului în această Duminică este că s-a ostenit în zadar. Cuvintele sale:
anii împărtășirii din dragostea mamei și lor răspundere e aceea de a se îngriji lucrarea Bisericii de adunare a fiilor ei „Toată noaptea ne-am ostenit și n-am
a familiei care la rândul ei are pe Dum- de creșterea duhovnicească a copilului. în pelerinajul către Împărăția lui Dum- prins nimic” sunt expresia unei stări de
nezeu căpătâi. Aceasta este perioada în Sunt și situații când nașii nu pot ajunge nezeu se face prin harul lui Dumnezeu. zădărnicie, a unui eșec dezarmant din-
care copiii primesc fundamentul deprin- la finii lor să-i învețe cele ale credinței Osteneala omenească simplă, fără harul colo de care nu se mai poate întrezări
derilor și educației necesare înaintării rămânându-le să se roage pentru finii lor, lui Dumnezeu, este apreciabilă, este de șanse de reușită.
spre mântuirii prin lumea pământească. lucru care nu este lipsit de importanță. lăudat, angajează creator potențialități În această noapte a deznădejdii o-
Dacă îi vor vedea pe părinți rugându-se, În ce privește învățătorul, profesorul sădite de Dumnezeu în firea umană, menești vine Hristos și brăzdează în-
vor spune și ei cu bucurie rugăciunile pe sau pedagogul de orice fel, dacă aceștia solicită la intensitate ridicată voința tunericul necunoașterii de Dumnezeu
care le-au învățat. Dacă vor vedea că în ar avea înțelegerea că nu e suficient să omului, mintea și simțirea sa, ba chiar cu razele învățăturii Sale, învățând cu-
casă se citesc în fiecare seară măcar câte- umpli inima copilului cu științe teoretice și trupul său, însă, dacă osteneala o- noașterea de Dumnezeu și risipind în-
va pagini din Evanghelie, din Psaltire și pământești și că trebuie pusă în inima menească nu este plinită de harul dum- tunericul din suflete. După ce a învățat
sau din altă carte religioasă, se vor lui și „știința științelor” și „arta artelor” nezeiesc nu este rodnică, nu iese de sub mulțimile, după ce Petru a primit în
obișnui să se hrănească și ei cu ele. Dacă care este credința în Dumnezeu și iubi- incidența morții și a stricăciunii. Harul minte adevărata și dreapta cunoaștere
sunt crescuți într-un mediu de credință, rea de aproapele, atunci formarea ar fi dumnezeiesc este fermentul nemuririi de Dumnezeu, pentru că L-a auzit pe
în care să simtă cât de importantă este completată, iar în felul său de viață co- și a nestricăciunii. Unde este har este Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat,
pentru părinții lor legătura cu Dumne- pilului va putea trece mereu faptele prin moartea și stricăciunea sunt alungate. vorbind lui și mulțimilor, atunci Petru
zeu vor reuși mai departe să-L caute și filtrul dragostei creștine spre scopul fi- Priceperea și hărnicia omului sunt primește poruncă să meargă la pescuit.
să-L urmeze pe Cel care le este prieten nal îndumnezeirea. lăudabile, însă este nevoie de harul lui Să nu uităm de faptul că Petru era un
de când sunt mici. Familia este mica Dumnezeu pentru ca ceea ce face omul pescar cu multă experiență; pescuitul
Continuare în pagina 2 să nu fie doar cu efect ameliorativ, ci să era principala lui îndeletnicire și era o
biserică atunci când părinții își cresc co- Sorin Gheorghe SĂPLĂCAN
piii în dragostea de Dumnezeu, cu atenție primească pecetea și haina nemuririi. practică de familie. Deci cunoștea foar-
Reacția Sfântului Petru la îndemnul te bine detaliile necesare pentru ca o
lui Hristos de a arunca din nou mreaja repriză de pescuit să fie reușită. În plus,
Din sumar în apă, după ce toată noaptea a fost o venea după o noapte în care nu a prins
osteneală zadarnică, ne arată că toată nimic. Dar pentru că sufletul lui a fost
 Perla roşie
lucrarea Bisericii înseamnă prezența de înmuiat de Acel Neobișnuit OM care
pagina 3, Amalia Stana
viață făcătoare a harului dumnezeiesc; rostea cuvinte cu putere, a lăsat deose-
 Ştiri că în Biserică orice lucrare este mai bita lui pricepere deoparte, pentru că a
pagina 4 mult prezență a harului dumnezeiesc
Continuare în pagina 2
decât efort omenesc. Câtă vreme Sfân-
Pr. Ionel SCÂNTEIE
Nr. 39, 2018
CALEA MÂNTUIRII 2
Educația creștină a copiilor în lumea contemporană Rodnicia ascultării de Hristos
Urmare din pagina 1 mare ca dorința de a fi bine găsească un rost în tot ceea ce Urmare din pagina 1
Este greșit să-l înzestrezi învățat. Înainte, idealul pentru o fac. înțeles că deși era mare, totuși nu era rodnică, și a dat ascultare cu-
doar cu știința lumii acesteia, fată era să devină o mamă bună, O intervenție pragmatică vântului cu putere rostit de Hristos. Ascultarea lui a fost rodnică,
iar știința veșniciei să nu i-o o soție respectată, o creștină presupune o radiografiere clară prinzând o mulțime de pești. Însă rodnicia acestei ascultări parcă
împropriezi. De asemenea este devotată. Pentru majoritatea a idealurilor și a simțămintelor este mai strălucitoare în transformarea lăuntrică prin care a trecut
o scădere să-i descoperi această tinerilor, aceste idealuri sunt lor: ce-și doresc de la viață, Sfântul Petru, exprimată în cuvintele: „Du-te de la mine, Doamne,
lume trecătoare ca frumusețe de domeniul trecutului. Astăzi cum gândesc, care le sunt bu- că sunt om păcătos”. Nevrednicia de a sta înaintea lui Dumnezeu
și ca pe ultima realitate, iar fru- ideea sacrificiului de sine a fost curiile și tristețile, care le sunt este semnul unei autentice rodnicii sufletești, pentru „toate le pot
musețea lumii veșnice să i-o as- dezrădăcinată; oamenii nu sunt împlinirile și lipsurile, dorințele doar în Hristos Cel care mă întărește” (Filipeni 4, 13). Unde pri-
cunzi sau să o lași deoparte ca stimulați sau nu doresc să facă și frustrările. ceperea omenească are impresia că poate ceva fără de Dumnezeu,
fiind lipsită de interes. Cu cât eforturi pentru a atinge idealuri Ca părinți, ca nași, ca acea facere a omului, mai devreme sau mai târziu se va nărui,
învățătorii dobândesc mai mult morale și pentru a păstra valo- preoți, ca profesori în măsura pentru că nu este clădită pe piatra cea tare, care este Hristos. Toate
har, cu atât iubirea lor devine rile spirituale. Tehnologizarea posibilităților, să ajungem la in- facerile omenești care nu au în ele fermentul harului dumnezeiesc
mai utilă și mai înțeleaptă pen- excesivă presupune fragmenta- ima copiilor, chiar dacă uneori nu au putere să dăinuie în istorie și nici nu pot fi pătrunse de razele
tru că profesorul de vocație este rea vieții într-o succesiune de trebuie să le vorbim pe limba veșniciei.
de fapt, un martor și mărturisitor probleme. Viața duhovnicească lor. Sfântul Apostol Pavel în Totodată, trebuie accentuat faptul că Petru a fost unul care s-a
al Învățătorului Suprem. reprezintă una dintre „victi- acest sens ne învață că „tu- ostenit mult; oarecum era la capătul puterilor, omenește vorbind.
Copiii văd disciplinele la mele” tehnologizării; eul mo- turor toate m-am făcut, pentru Aici vine harul și dă odihnă, adică face să rodească osteneala.
care învață prin prisma profe- ral nu poate supraviețui frag- ca-n orice chip să-i mântuiesc” Dar unde nu este osteneală, unde nu este exercițiu insistent al
sorilor, deoarece calitățile și de- mentării și izolării. Iată motive (I Corinteni 9). Așadar, ieșirea potențialităților sădite de Dumnezeu în fire, unde nu este efort
fectele acestora se proiectează pentru care preotul și profesorul din impasul acesta în care se susținut pentru desăvârșire, acolo harul dumnezeiesc nu poate lu-
fast sau nefast asupra materiei de religie au datoria de a face pot afla cei responsabili de o cra, pentru că starea de trândăvie, de nelucrare, alungă harul.
predate în sine. Mai cu seamă din ora de religie o oră de con- educație creștină a copiilor, se
este nevoie ca profesorul de re- siliere și îndrumare a copiilor poate afla doar în cazul în care (Luca 5, 7) „Şi au făcut semn celor care erau în cealaltă cora-
ligie să ofere un exemplu per- spre viața cu și în Hristos, spre își iau în serios, la vreme, misiu- bie, să vină să le ajute. Şi au venit şi au umplut amândouă
sonal de viață în Hristos pentru împărtășirea cu Sfintele Taine, nea încredințată lor de Dumne- corăbiile, încât erau gata să se afunde”
că în școala de astăzi de acesta spre o viață responsabilă, mai zeu Însuși.
depinde în mare parte forma- plină de sens. Creșterea copiilor și educația Toată noaptea am trudit. Aceasta face o trimitere
rea caracterului copiilor. Fără Cât timp un comportament tinerilor în frica lui Dumnezeu, simbolică la prooroci. Învățăturile Sale au venit
a i se cere să fie desăvârșit, el poate fi indus, poate fi învățat, va fi chiar piatra din capul un- de deasupra lumii, ceea ce reprezintă un simbol al
trebuie însă să dovedească o de multe ori el poate fi și dez- ghiului, fundamentul și zidul mării. Cele două corăbii îi reprezintă pe cei tăiați și
permanentă strădanie spre a-și vățat. Când ne propunem să de întărire, care îi va proteja pe cei netăiați împrejur. Și au făcut un semn celor
contura personalitatea, să tindă schimbăm un anumit tip de com- pe aceștia de cădere și care le care erau în altă corabie. Acesta se referă simbolic
neîncetat spre desăvârșire. portament sau o anumită atitu- va da suflul necesar să fugă de la cei șaptezeci și doi, căci acești ucenici erau prea
Pentru mulți tineri și tine- dine, se impune ca prin acțiunile duhul lumii acesteia și să ur- puțini pentru a prinde și a culege.
re, dorința de a fi în centrul a- noastre să-i determinăm pe co- meze calea către asemănarea cu
(Sfântul Efrem Sirul, Comentariu la Diatesaronul lui Tațian
tenției, de a fi vedetă, este mai pii să-și aleagă prioritățile, să-și Dumnezeu.
5, 18)

Despre recăsătoria preoților


Ș tirea apărută pe site-ul basilica.ro, al liturgică a Bisericii Ortodoxe! te la viața veșnică, în special pe Maica unde „… nici nu se însoară, nici nu se
Patriarhiei Române (http://basilica.ro/ „Pocăți-vă că s-a apropiat Împărăția Domnului și pe Sfinți. Dar nu sunt două mărită, ci sunt ca îngerii lui Dumnezeu
decizie-importanta-patriarhia-ecumen- Cerurilor!” (Matei 3, 2) a început pro- Biserici, ci Una singură, care transcende în cer” este limpede că după hirotonie
ica-permite-a-doua-casatorie-pentru- povăduirea Sf. Ioan Botezătorul, în ve- din viața veșnică în viața vremelnică, și (instalarea în poziția de oficial), preotu-
preoti-vaduvi/), despre recenta hotărâre derea venirii lui Iisus Hristos, El con- este așezată înăuntrul tuturor celor ce lui se cade a trăi conform cu Adevărul
a Patriarhiei Ecumenice cu privire la tinuând cu aceeași chemare (Matei 4, cred și-L mărturisesc pe Iisus Hristos ca poziției pe care-l ocupă, nu cum se cere
permiterea recăsătoriei preoților văduvi 17) și predicând pe munte (Matei 5): Domn, Dumnezeu Adevărat, Împărat al mirenilor de sub vremi, din „partea
sau divorțați, părăsiți de soție, a produs „Fericiți cei … că a lor este Împărăția Slavei și Arhiereu, și se botează, și fac luptătoare” și să se îngrijească de pro-
un ceva „forfotă” în mediile de socia- Cerurilor ...”. Ne-a dat rugăciunea dom- toate celelalte ale Împărăției/Bisericii. pria lui „însurătoare” și altele specifice
lizare. nească „Tatăl Nostru” în care cerem „ Împărăția Cerurilor, ca orice împă- acestei părți (de exemplu funcții de
În general, indiferent dacă părerile … vie Împărăția Ta”…”, a spus pilde răție are câteva caracteristici (în afa- conducere sau administrative lumești
sunt spre a se conforma sau a dezavua cu și despre, cu ce se aseamănă, despre ră de cele amintite deja: că are un …etc), căci preotul nu mai este al părții
sau chiar contesta canonul 26 apostolic cine intră și cine nu intră în „Împărăția Împărat, Arhiereu - fiind deci Împărăție „luptătoare” ci al celei „biruitoare” din
(și celelalte canoane care reglementează Cerurilor” . Preoțească): mai are legi, rânduieli; are Împărăție, și așa i se cade a și trăi.
situația), internauții (credincioși, pe cei De la Rusalii, „nașterea” Bisericii, cetățeni; și are oficiali; spuse acestea Căci preotul văduv, este însurat cu
necredincioși nu-i socotim acum) au un orice Sfântă Liturghie începe cu Bine- metaforic din motive pedagogice. preoteasa sa, chiar dacă preoteasa a tre-
punct comun: nu înțeleg, de ce au pus cuvântarea Mare: „Binecuvântată este Rânduielile sunt: cele ale slujbelor, cut la cele veșnice, la fel și cel divorțat,
apostolii acest canon. Ori, sigur este că Împărăția Cerurilor…!”. Iar în simbo- Sfintele Taine, canoanele, cele morale chiar dacă din lucrarea vrăjmașului preo-
Sfinții Apostoli nu au ajuns la necesi- lul de credință mărturisim „Întru-una de bună viețuire. teasa l-a părăsit, el preotul, ca întrupător
tatea acestui canon 26 dintr-un capriciu, Sfântă Sobornicească și apostolească Cetățenii sunt membri Bisericii, al Adevărului, purtător al Harului Dum-
sau din desconsiderarea căsătoriei, căci Biserică, mărturisesc un botez întru ier- credincioșii - împreună cu oficialii Îm- nezeiesc, al ordinii Împărăției Cerurilor
cei mai mulți dintre ei erau căsătoriți. tarea păcatelor, aștept învierea morților părăției: clerul (episcopi, preoți și dia- trebuie să fie „bărbatul unei singure fe-
În spatele acestui canon, este o logică, și viața veacului ce va să fie!” - adică coni). mei” (I Timotei 3, 2) - la fel și diaconii
un raționament, o trăire, o așezare su- așteptăm deplinătatea Împărăției Ceruri- Clerul sunt o categorie de „cetățeni” (I Timotei 3, 12), căci bărbat și femeie
fletească, o înțelegere a ethosului Bi- lor, a Împărăției lui Dumnezeu și modul ai Împărăției care activează în partea a făcut Dumnezeu pe om, nu bărbat și
sericii, Împărăției lui Dumnezeu, de- de obște cum devenim cetățeni ai acestei „luptătoare” a Împărăției, dar sunt de două, trei femei.
loc vreun capriciu sau vreo hotărâre Împărății! Iar Mântuitorul, ne arată și obârșie harică din partea „veșnică” sau Cu toate acestea, chiriarhul locu-
arbitrară. unde este: „…împărăția lui Dumnezeu „biruitoare” a Împărăției, fiind admi- lui are libertatea în anumite situații, pe
Care ar fi ethosul acestui canon? este înăuntrul vostru.” (Luca 17, 21) și nistratori ai Tainelor (mai puțin diaconii, care le cercetează caz cu caz, să facă cu
Ce ar fi avut apostolii în inimă și unde nu este „Împărăția Mea nu este din care sunt ajutoare vrednice ale adminis- iconomie, pogorământ și să îngăduie
minte când au formulat acest canon? lumea aceasta” (Ioan 18, 36). tratorilor Tainelor, episcopii și preoții, recăsătorirea preotului, dar aceste cazuri
Ce trăire au avut Sfinții Apostoli, Acum încă sub vremi, din motive pe- de aceea și ei au aceeași așezare în ce sunt excepții și nu reprezintă o regulă
când au ajuns la această concluzie, încât dagogice, Părinții Bisericești au împărțit privește problema de care ne ocupăm). automat aplicabilă oricând, și nici anu-
să o stabilească într-un canon? Împărăția/Biserica în două părți: „Biseri- Acum dacă preoții care trăiesc în larea canoanelor.
Răspunsul îl putem intuii, găsi, înțe- ca Luptătoare” în care ne referim la cei Adevăr după rânduiala Împărăției, fiind
lege și trăi asemenea Sfinților Apostoli, din Biserică ce sunt încă sub vremi, în „oficiali”, reprezentanți ai Împăratului Toma MUNTEAN
în învățătura de Credință, practica vieții viața biologică; și „Biserica Biruitoare” și părții „biruitoare” și „veșnice” a Îm-
în credință și în strânsă legătură cu viața numindu-i astfel pe cei trecuți prin moar- părăției Cerurilor, de unde are Harul și
Nr. 39, 2018
3 CALEA MÂNTUIRII

Perla roșie
Una din capodoperele arhitec- închinate sfinților în ale căror
turii ortodoxe este și catedrala zile de pomenire dușmanii erau
Sfântul Vasile Blajenîi, care învinși de soldații ruși. Ulterior
se află în centrul Moskovei, în s-a construit o catedrală cu
Piața Roșie. Acest monument nouă turle, care să unifice cele
extraordinar și multicolor a nouă biserici. Turnul central a
fost început în anul 1555 și s- fost construit în 1588, odată cu
a finalizat în 1561. Se spune înmormântarea aici a Sfântului
că Ivan cel Groaznic a promis Vasile Blajenîi, „cel nebun pen-
lui Dumnezeu construcția ca- tru Hristos” când s-a adăugat
tedralei daca va obține victoria celor opt altare, deja existente,
în lupta cu oștile tătarilor pentru încă unul care a unificat aceste
orașul Kazan, iar această idee spații.
i-a fost dată de Mitropolitul Sfântul Vasile Blajenîi, a
Macarie. Obținând mai multe adus o viață într-un stil non-
victorii, țarul a ordonat să fie conformist, a fost un mistic,
construite mai multe biserici ascet, hoinar pe străzile de evenimente, printre care și numeroase picturi în ulei, ce Comunismul nu a putut dă-
de lemn, ale căror altare să fie Moskovei, prezicând tot felul și focul mistuitor, din anul împodobesc pereții catedralei râma frumoasa biserică, chiar
1547, care a cuprins Moskova. datând din sec. XVI-XIX. dacă Stalin a ordonat în Uniunea
Datorită profețiilor sale, es- Perla Roșie a ortodoxiei ruse Sovietică dărâmarea multor bi-
te un sfânt foarte iubit în nu a fost scutită de evenimentele serici, ea, a fost doar închisă
Rusia și tocmai de aceasta a timpului. O legendă afirmă că temporar în 1918, iar preoții
fost înmormântat în cea mai Napoleon Bonaparte ar fi dorit arestați și ulterior transformată
mare biserica din Moskova. să o ia la Paris, dar nedispunând în filială a Muzeului Național
A fost canonizat în 1580 și de tehnologia necesară ar fi de Istorie.
este sărbătorit la 2 august. Ru- comandat incendierea ei, însă Frumusețea catedralei a
găciunile sale îl îmblânzeau dezastrul a fost oprit de o ploaie fost comparată cu renumitul
chiar și pe sângerosul Ivan cel venită din senin. Taj Mahal al Indiei, iar pentru
Groaznic, care avea o mare Forma ei cu nouă domuri credincioșii ruși a devenit în
evlavie la „nebunul lui Hrisos”. multicolore în formă de bulb, prezent un simbolic „Nou
Odată când țarul a ieșit din colorate în spirală, combină Ierusalim”, ea adăpostind moaș-
biserică după Sfânta Liturghie, tradiția arhitecturii de lemn tele Sfântului cel nebun pentru
Fericitul i-ar fi spus: „Nu erai în rusești, cu influențe bizantine Hristos, Vasile Blajenîi, într-o
biserică, ci în altă parte! Te-am și islamice. Datorită acestei frumoasă raclă de argint, căruia
văzut cum te plimbai în gând arhitecturi unice s-a născut o îi aducem venerare și pentru ale
pe Muntele vrăbiilor, ca să-ți legendă, neconfirmată istoric, cărui sfinte rugăciuni Doamne,
zidești palatul tău, cel nou!” potrivit căreia, țarul Rusiei, Iisuse Hristoase, miluiește-ne
Din acea zi, țarul a prins frică Ivan cel Groaznic ar fi ordonat pe noi !
mare de el, dar l-a cinstit și mai celor doi arhitecți care au
mult. proiectat catedrala, Barma și
Biserica are nouă paraclise Posnik, să le fie scoși ochii, Amalia STANA
și nouă iconostase care conțin pentru a nu mai putea construi
peste 400 de icoane, precum nimic asemănător în lume.

Prezentul timpul care ne aparține Ce aşteptări are Dumnezeu de la noi


mai înainte de toate, prin aceste Grija avvei este, după cum am D umnezeu vrea de la noi iu-
frici nu putem schimba nimic văzut, să nu ne descurajăm din bire şi unitate. Vrea ca Biserica
– învăţătura avvei este aici pricina greşelilor pe care le-am lui „să fie una”. Sfântul Pavel
axată pe învăţătura lui Hristos comis mai înainte, să nu fim
din Evanghelie, Luca, 22-31. zdrobiţi de povara trecutului spune în Epistola către Romani
Apoi, proiectându-te în viitor, şi să nu rămânem prizonieri, (16, 17): „Vă rog, fraţilor, să vă
te îndepărtezi de prezent şi rişti ci să putem la fiecare moment feriţi de cei care fac dezbinări şi
să-ţi petreci toată existenţa ne- să pornim din nou de la zero şi sminteli împotriva învăţăturii pe
glijându-l. Avva nu îndeamnă să ducem întru Hristos o nouă care aţi primit-o şi să vă păziţi
nicicum la improvizare. El a- viaţă la care ne cheamă Evan-
de ei”. Şi tot el, în Epistola I
firmă, în acelaşi timp, că „tre- ghelia, fapt care, de altfel, am
buie să pregătim viitorul”. Însă văzut, nu exclude pocăinţa. către Corinteni (1, 10): „Rogu-
este convins că, trăind mai bine Prin urmare, trebuie – reco- vă pe voi, fraţilor, în numele
prezentul, pregăteşti mai bine mandă avva – „să trăim în pre- Domnului nostru Iisus Hristos,
viitorul. Cu adevărat, tocmai zent”, căci este singurul timp ca toţi aceeaşi să vorbească, şi
ceea ce trăim astăzi defineşte care este cu adevărat real, singu- să nu fie între voi dezbinări, ci
D etaşarea trebuie să se exer- şi pregăteşte ceea ce vom trăi rul timp care contează cu a-
să fiţi uniţi în duh şi în cuget”.
cite faţă de prezent, dar şi faţă mâine. Totuşi, este inutil să faci devărat pentru noi. Ce trebuie să
de viitor şi trecut. De aici, planuri de viitor, căci niciodată ne preocupe este cum suntem În marea rugăciune din Evan-
sfatul des dat de către avva nimic nu se potriveşte după noi în prezent, care este starea în ghelia după Ioan, Mântuitorul
Serghie, acela de „a trăi de cum am prevăzut: întotdeauna care suntem susceptibili, acum, s-a rugat „ca toţi să fie una” (17, 21). S-a rugat pentru unitatea
pe o zi pe alta”. Pentru a sta- survin evenimente neaşteptate, de a ne înfăţişa dinaintea lui Hris- tuturor creştinilor din lume, ceea ce implicit înseamnă şi condam-
bili şi a întreţine această stare care vin să ne zădărnicească tos. Aducerea-aminte de moarte narea gravă a tuturor dezbinărilor şi a dezbinatorilor. Spunea în
duhovnicească, el recomandă toate proiectele. pare a fi unul dintre mijloacele
Prin urmare, înţelepciunea privilegiate de a pune aceste sfa- această rugăciune: „Toţi să fie una, pentru ca lumea să creadă că
a deprinde obiceiul de a începe
fiecare zi fără a privi în urmă şi constă în a trăi prezentul şi în a turi în practică, de a ajunge la Tu M-ai trimis”.
fără a te gândi la ziua de mâine, ne încredinţa lui Dumnezeu în detaşare şi de a trăi ancorându-ne Va să zică, acolo unde nu e unitate, slăbeşte şi credinţa în Dum-
ca şi cum aceasta ar fi pe deplin ceea ce priveşte viitorul. Pe de în momentul prezent. nezeu.
nouă, ca şi cum ea ar fi singura altă parte, nu trebuie să rămâi
(Jean-Claude Larchet, Învățătura
pe care o ai dinainte. alipit de trecut. Să nu priveşti părintelui Serghie, Editura Sofia, (Mitropolitul Antonie Plămădeală, Tâlcuiri noi la texte vechi, Editura Sophia,
Pe de o parte, nu trebuie să îndărăt, să uiţi ce s-a întâmplat București, 2015) Bucureşti, 2011, p. 23)
ne neliniştim cu privire la viitor: în ajun sau în ziua precedentă.
Nr. 39, 2018
CALEA MÂNTUIRII 4
ŞTIRI de sărbătoare, l-au întâmpinat pe Preasfințitul Părinte
Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei
Aradului, la intrare în curtea bisericii. După primirea
IPS Părinte Timotei a participat la călduroasă, Preasfințitul Emilian, împreună cu pre-
otul paroh Florin Ardeuan și Arhid. Mircea Proteasa,
evenimentele dedicate comemorării a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica parohială cu hra-
Detașamentului Păuliș, în Arad mul ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”.
În cuvântul de învățătură, Ierarhul a explicat textul
Duminică, 16 septembrie 2018, Înaltpreasfințitul Evangheliei de la Marcu, cap. 8, dând îndemn pentru
Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului a participat la luarea Crucii și urmarea lui Hristos. Pentru aceasta
Sfânta Liturghie săvârșită în Catedrala Arhiepiscopală Domnul Iisus Hristos ne cere prin pilda Sa de pe cruce
din Arad. Sfânta slujbă a fost săvârșită de un sobor de să lepădăm ,,omul cel vechi” al păcatului și urmând
preoți alcătuit din: Pr. Simion Mladin, eclesiarhul ca- pilda Lui de dăruire să devenim oameni noi ai dragos- și o slujbă de pomenire pentru eroii români bănățeni
tedralei, Pr. Gheorghe Gogan, Pr. Mircea Cricovean, tei, ai păcii și ai bunei înțelegeri. Urmarea lui Hris- din primul Război Mondial și toți făuritorii Marii
Arhid. Tiberiu Ardelean, inspector eparhial, Arhid. tos este drum peste Golgota cu pătimiri, cu răstigniri Uniri, depunerea de coroane, precum și un ceremonial
Alexandru Tiulea. și moartea păcatului pentru a ne mântui. Pe creștinul militar, oferit de militarii de la Brigada 18 Cercetare
care își ia crucea și-L urmează pe Hristos îl însoțește și Supraveghere „Decebal” din Timișoara, efective ale
neîncetat pe calea izbăvirii harul Domnului nostru Inspectoratului Județean de Jandarmi „Gl. Bg. Vasile
Iisus Hristos, a spus Preasfinția Sa. Zorzor” Caraș-Severin și ale Inspectoratului pentru
situații de urgență „Semenic” Caraș-Severin.

Praznicul Înălțării Sfintei Cruci la


Mănăstirea Feredeu
Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci a reprezentat pen-
tru credincioșii prezenți la slujbele de la Mănăstirea
La momentul rânduit, Chiriarhul arădean a rostit cu- Feredeu, așezământul monahal din deal, un prilej de
vântul de învățătură cu titlul ,,Sfânta Cruce – cumpăna înaltă trăire duhovnicească. Sfânta Liturghie a fost
dreptății” (cf. Gal. 2; Mc. 8 și stih Ceasul al nouălea), săvârșită de către Întâistătătorul Eparhiei noastre,
sau cu brațele sale îmbrățisând pe toți credincioșii, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei, încon-
cu cel înălțat pe cer cântărind faptele tuturor celor jurat de un sobor de preoţi și diaconi, în prezența a
împărțiți după cuvântul Domnului de-a dreapta și de-a numeroși credincioși. Din sobor a făcut parte, pe lângă
stânga, spre dreapta răsplătire a judecății cerești, adică La Sfânta Liturghie au participat, alături de nu-
alți părinți, Arhim. Ilarion Tăucean, starețul mănăstirii,
spre lumină sau întuneric. Urmarea Mântuitorului prin mărul mare de credincioși, domnul Iustin Cionca,
Pr. Nelu Mercea, protopopul Lipovei, Arhid. Tiberiu
crucea jertfei Sale de care ne împărtășim chezășuiește Președintele Consiliului Județean și domnul Marian
Ardelean, inspector eparhial și Pr. Mircea Șirian, se-
mântuirea oamenilor. Cântarul dreptății este pentru Toader, Primarul Comunei Zăbrani.
cretar la Protopopiatul Lipova.
cele ale vieții sufletești care înseamnă mai mult decât La final, Preasfinția Sa a mulțumit preotului paroh
lumea întreagă, a subliniat Înaltpreasfinția Sa. și tuturor credincioșilor pentru primirea călduroasă și
După aceasta, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei a a transmis binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte
participat, alături de autoritățile locale și centrale, la Timotei pentru acest eveniment de suflet al parohiei.
manifestările dedicate celei de-a 74-a comemorare Preotul paroh a mulțumit Ierarhului pentru binecu-
a Detașamentului Păuliș, ce s-a desfășurat în Piața vântarea arhierească oferită credincioșilor pe care-
Avram Iancu din Arad. Aici, Chiriarhul a oficiat o i păstorește și i-a oferit o frumoasă icoană cu Maica
slujbă religioasă și a rostit un cuvânt comemorativ, Domnului și un buchet de flori, și tuturor oficialităților
după care a avut loc depunerea de coroane. În cuvântul prezente la acest eveniment de suflet al satului.
său, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, a arătat că jertfa Răspunsurile liturgice au fost date de corul parohiei.
eroilor de la Păuliș, prin luptele lor pentru apărarea După sfânta slujbă, Ierarhul împreună cu oaspeții, a
defileului Mureș și Criș, s-au desfășurat tocmai în vizitat muzeul parohiei. Începând cu orele 16 în biseri-
săptămâna Înălțării Sfintei Cruci, ca o jertfă pentru țară ca parohială s-a săvârșit Slujba de Te-Deum după care
și pentru neam. Mai apoi, participanții au asistat la de- s-a continuat cu Ruga Satului, organizată de către pre-
La momentul cuvenit, Înaltpreasfinția Sa a rostit
filarea militarilor și a forțelor armate și la un exercițiu otul paroh Florin Ardeuan, în colaborare cu autoritățile
cuvântul de învățătură cu titlul ,,Sfânta Cruce – puterea
militar cu focuri – efectuat cu cartușe de manevră. În- locale.
și înțelepciunea lui Dumnezeu” (pe baza citirilor scrip-
treaga după-masă, muzica militară a răsunat, fanfara turistice ale praznicului: I Cor. 1; Ioan 20), în care face
interpretând un repertoriu variat de melodii. De aseme- o paralelă între prefigurarea și istoria crucii în Sfânta
nea, militarii au pregătit și o expoziție de armament, În unitate de credință și de neam la Scriptură și Sfânta Tradiție, subliniind legătura cu sta-
impresionantă.
La evenimente a participat domnul Mihai Fifor,
Crucea-monument de pe Muntele Mic rea cea dintâi a omului lângă pomul cunoștinței binelui
și-a răului și a pomului vieții, de la care s-au depărtat,
ministrul Apărării, doamna Florentina Horgea, prefec- lemnul Crucii, prin jertfa Mântuitorului, ridicându-l din
Vineri 14 septembrie la orele dimineţii ierarhi, preoţi,
tul Aradului, domnul Gheorghe Falcă, primarul Aradu- cădere și redându-i adevărata cunoaștere a lui Dumne-
diaconi, militari, jandarmi, pompieri și credincioși au
lui, domnul Sergiu Bîlcea, vicepreședintele Consiliului zeu, înțelepciunea și puterea spre lucrarea mântuirii, a
mers în procesiune din staţiunea Muntele Mic până la
Județean Arad, parlamentari și alte oficialități. subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Timotei.
Crucea-monument. Aici, după intonarea imnului de stat
Organizatorii evenimentului au fost Instituția Pre- Sfânta slujbă a fost înfrumusețată prin hirotonirea
a fost oficiată Sfânta Liturghie la baza crucii de către
fectului Arad alături de Centrul Militar Județean Arad. întru preot a diaconului Cosmin-Mihai Iordăchescu,
Preasfinţitul Părinte Lucian, Preasfinţitul Părinte Ni-
codim Episcopul Severinului și Strehaiei, Preasfinţitul pe seama Parohiei Nicolae Bălcescu, Protopopiatul
Părinte Siluan Episcopul Ortodox român din Ungaria Lipova și întru diacon a tânărului Dănuț Tulcan, acesta
PS Părinte Emilian Crișanul a săvârșit și locţiitor al Daciei Felix și Preasfinţitul Părinte Emil- urmând a fi hirotonit preot pe seama Parohiei Secaș,
ian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, Protopopiatul Sebiș. Răspunsurile liturgice au fost
Sfânta Liturghie în Parohia Chesinț alături de un sobor de preoţi și diaconi. date de corul bărbătesc al Parohiei Covăsânţ, condus
La această sărbătoare ajunsă la cea de-a 13-a ediție, de domnul Marius Oneț, primarul Covăsânțului.
În Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, 16 sep- ce se desfășoară an de an la o înălțime de 1670 m, au
tembrie 2018, credincioșii Parohiei Chesinţ, Proto- (Ştirile au fost preluate de pe site-urile
fost prezente și autorități centrale, județene, locale, ci-
popiatul Lipova, cu mic cu mare, îmbrăcaţi în straie episcopiaaradului.ro şi basilica.ro)
vile și militare. După Sfânta Liturghie a fost săvârșită

COMITETUL DE REDACŢIE Articolele şi corespondenţa se trimit pe adresa redacţiei:


Preşedinte de onoare: ÎPS. Dr. TIMOTEI SEVICIU, Arhiepiscop al Aradului Str. Academia Teologică, nr. 9, Arad
Redactori coordonatori: Pr. IOAN TULCAN, Pr. CRISTINEL IOJA Tel/Fax: 0257-285.855, calea.mantuirii@yahoo.com
Secretari de redacţie: Pr. ADRIAN MURG, Pr. CAIUS CUŢARU, Tipărit la Poudique srl Arad.
ISSN: 1582-1951; Preţ: 1 leu
SORIN GHEORGHE SĂPLĂCAN
Costul unui abonament este de 50 lei anual.
Administraţie: Pr. FILIP ALBU, Pr. LUCIAN FARCAŞIU