Sunteți pe pagina 1din 11

Proiect didactic

Data:
Instituţia: gimn.Gh.Rîșcanu
Profesor: Raifura Svetlana
Disciplina: Biologia
Clasa: VII-a
Subiectul : Orientarea şi comunicarea la animale şi la om.
Tipul lecţiei: de formare a capacităţilor de dobândire a cunoştinţelor
Timp: 45min

Competenţă generală:
– Competenţa de a utiliza cunoştinţe de bază din domeniul biologiei în diverse
situaţii de comunicare referitoare la: structuri morfo-anatomice, procese şi
fenomene vitale,
Subcompetenţe:
S1 – Identificarea organelor de simț și modalitățile de comunicare la animale
S2- Recunoaşterea organelor de simţ ca mijloace de comunicare între organisme şi
mediul înconjurător.

Obiective operaţionale:
O1 - Să identifice din text mijloacele de comunicare la animale şi la om;
O2 - Să definească utilizând informaţia din textul lecţiei noțiunile de analizator,
orientare, comunicare.
O3 -Să compare pe baza surselor informaţionale modalităţi de comunicare la
animale şi om;
O4 – Să estimeze în baza cunoştinţelor importanţa comunicării la animale şi la om.

Metode şi tehnici:
Conv. Eurist, lucru cu textul, problematizarea,exercițiul,explicația, comparația,
conspect de reper, păiangen, Diagrama Wenn
Forme de activitate
- indiv, frontal,în grup
Material didactic:
1. Nina Bernaz-Sicorshi, Violeta Copil, manualul „Biologie”, cl. a
VII-a, Chişinău, 2017
2. Natalia Boianov, Natalia Lupaşcu, Ion Ungureanu, manual
„Biologie”, cl. a VII-a
Desfăşurarea activităţii
Etapele ob Metode T
lecţiei şi i Activitatea profesorului Activitatea elevilor
procedee m
p
1 .E 5 Salut elevii. Se salută
V  Fac apelul
O -Comentaţi motoul:”Natura este o carte, care trebuie citită
Comentarea şi pricepută direct înţelegerea ei greşită aduce daună
C irecrutabilă” Elevii analizează desenele.
A  Realizez frontal captarea atenţiei prin intermediul unor
R desene ce reprezintă: stol de păsări, turmă de reni, haită de Răspund la întrebări.
E lupi, colonie de pinguini,herghelie de cai, cireadă de vaci
A  Le propun să analizeze desenele.
 Rog elevii să răspundă la următoarele întrebări:
- Ce reprezintă aceste desene?
- Ce e asemănător în aceste desene?
Conv.eurist - De ce animalele se adună în grupuri? Notează subiectul în caiet.
Pentru a da un răspuns adecvat la aceste şi alte întrebări,
propun elevilor să noteze subiectul lecţiei „Orientarea şi
comunicarea la animale şi la om”. Anunț obiectivele.
2. R O1 Conv. Eurist 25 Iniţiez o conversaţie scurtă prin următoarele întrebări. Răspund la întrebări. (ex. de răspunsuri
E - Ce senzaţii ne produce mediul înconjurător? posibile: lumină, culori, sunete, cald, rece,
- Numiţi senzaţia şi organul care o recepţionează. bucurie...)
A
lucru cu  Informez elevii, căci cu ajutorul organelor de simţ
L textul organismele recepţionează informaţii, integrându-se în mediu ochii percep mărimi, culori; urechile –
I prin: sunete, melodii;
Z - orientare; nasul – arome;
A - comunicare; limba – gusturi;
R analiza - adaptarea comportamentelor. pielea – t°, presiune, durere.
Senzaţiile sînt recepţionate prin organele de
E  Propun elevilor să-şi amintească de la orele de geografie ce
lucru în simţ.)
A
grup este orientarea. Răspund la întrebare. (ex. de răspuns:
Studierea termenilor-cheie- (p.42 manual) Orientarea este un proces prin care
analizator, comunicare, limbaj, orientare, semnale, cuvinte animalele şi omul recunosc anumite aspecte
S  Propun elevilor să completeze picioruşele păiangenului cu ale mediului.)
O2 ceea ce recunosc animalele prin orientare.
E
 Propun elevilor să răspundă la întrebarea:
N - Ce este comunicarea? Completează „păiangenul” în caiet, lucrînd
S Problemat Propun elevilor să realizeze următoarele sarcini, lucrând în cu textul.
U grup: Răspund la întrebare.
L - Grupul I. Ex. de răspuns:
U  Citiţi din text aliniatul despre mijloacele de comunicare comunicarea – act de emitere şi recepţionare
prin semnale chimice. a mesajelor prin semnale.)
I
 Scrieţi ce importanţă prezintă acest mijloc de comunicare
pentru animale.
- Grupul II.
Mijloace şi modalităţi de comunicare la: Elevii identifică asemănări și deosebirile
animale om
Semnale Semnale Elevii formulează concluzia:
Limbaj non- Limbaj nonverbal (ex. de răspuns)
verbal (gesturi)  Pentru om cuvîntul e o semnificaţie, iar
O3 (gesturi) pentru animal semnal.
Verbal (cuvînt)  Vorbirea are rol important în integrarea
Tabel Semne, alfabetul omului în societate.
comparativ Morse
steguleţe (nave) Asemănări- se realizează cu ajutorul
bastar circulaţie analizatorilor
Diagrama rutieră, dirijor Deosebiri
Orientarea- proces de orientare după stele,
Wenn Propun elevilor să compare utilizând diagrama Wenn ecolocație ,miros, căldură
Orientarea și Comunicarea Comunicarea- actul de emitere și
recepționare a semnalelor prin cântec,
licărire, poziția cozii, prin atingere.
3. R O5 5  Propun elevilor să numească animalul descris: Elevii rezolvă
E 1. Animalul îşi modifică culoarea tegumentului în funcţie
de condiţiile de mediu. Poate fi de culoare verde-deschis camelion
F
spre albastru în condiţii de căldură, lumină, stare de relaxare. Salamandra
L 2. În pielea unor amfibieni sînt prezente glande ce secretă Camila
E substanţe toxice. Acestea sînt eliminate ca reacţie de apărare șopîrlă
C împotriva duşmanilor.
Ţ 3. Este un animal adaptat la schimbări bruşte de
I temperatură. Are corpul acoperit cu păr lung, urina cu o
A cantitate concentrată de uree şi cu puţină apă. Cantitatea de
apă din corp este reglată de cocoaşă.
4. Îşi detaşează coada cînd este prinsă de duşmani. Coada
continuă să se zbată, derutând prădătorul, în timp ce
Exercițiul animalul reuşeşte să se ascundă.
 Grupează expresiile de mai jos.
 Scrie criteriul în baza căruia ai realizat fiecare grupare.
1.Ariciul se face ghem Grupează
2. Berzele pleacă în ţările calde.
3. Zebra scoate un sunet de alarmă. Apărare-arici,zebra,vulpe
4. Privighetoarea cântă. Orientare-barză,ciine,șarpe
5. Şarpele detectează prada în întuneric. Împerechere-cerbi,priveghetoate,paun
6. Păunul îşi etalează coada.
7. Vulpea se preface moartă.
8. Cerbii se bat.
9. Cîinii se reântorc acasă de la distanţe mari.
Completaţi schema Receptor (Organe de simț)- Căi de conducere
(nervoase)- scoarța cerebrală

Itemi cu alegere duală


Dacă afirmaţia este adevărată scrie litera A, dacă este falsă
litera F.
1.Comunicarea prin intermediul cuvîntului
este specifică doar omului.
2.Componentele unui analizator sunt scoarţa
cerebrală, căile nervoase, organul de simţ. 1 2 3 4 5
3.Surdomuţii comunică cu ajutorul unu limbaj special care A A A F F
constă din diferite mişcări ale mâinelor, buzelor.
4.Sistem de semnalizare au doar unele specii de animale.
5.Orientarea este actul de emitere şi recepţionare a mesajelor
prin semnale.
4. E 5 Tema de casă
X De studiat tema pag 42-43 Scriu în agendă
T Propun elevilor:
E să scrie un eseu despre modalităţile de comunicare la
N animalele domestice.
S Ex 8pag 45
I
A